Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00958 009579 22750874 na godz. na dobę w sumie
Potęga relacji z Bogiem - ebook/pdf
Potęga relacji z Bogiem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3653-9303-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Sten Nillson ma Ci do opowiedzenia historię, która odmieni Twoje życie historię o Tobie i Bogu, która zaczęła się na długo przed Twoim narodzeniem. Bez jej znajomości nie wiesz, kim tak naprawdę jesteś, do czego masz prawo i co posiadasz.

Bóg zawarł z Tobą przymierze, umowę, na mocy której stał się Twoim poręczycielem, pozwolił Ci używać wszystkiego, co posiada, obiecał Ci zawsze błogosławić, zobowiązał się do bycia Twym obrońcą. Masz już wszystko!!! A skoro masz już to wszystko, to sięgnij po to i zacznij tym żyć! Ta książka odsłoni Ci prawdy, których potrzebujesz, by zacząć doświadczać mocy Boga w swoim życiu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Potęga relacji z Bogiem S t e n N i l s s o n Potęga relacji z Bogiem Przymierze krwi ImprImatur nr 707/2015, z dnia 1 czerwca 2015 r. bp Damian Muskus OFM, wikariusz generalny ks. Krzysztof Tekieli, notariusz ks. dr Wojciech Węgrzyniak, cenzor TyTuł oryginału The Blood Covenant. The Scarlet Thread of the Bible redakTor prowadzący Joanna Ciepińska Tłumaczenie Michał Nikodem, Agnieszka Nikodem, Katarzyna Pawęska ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Odpowiedzialni” korekTa Marek Chadziński Skład Łukasz Sobczyk projekT okładki Łukasz Sobczyk, Izabela Puk zdjęcia na okładce iStock.com Cytaty biblijne pochodzą z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Pallottinum, Poznań 2002. The Blood Covenant, English Copyright © 2002 Word Of Life Publishing Polish edition © 2015 Gloria24.pl www.wordoflife.org All rights reserved. ISBN 978-83-65393-03-6 © 2015 Gloria24.pl ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków tel./fax 12 411 08 66 e-mail: pomoc@gloria24.pl www.gloria24.pl PRZEDMOWA Sten Nilsson był drogim mi teściem. Spędził dziesięć lat na misji w Indiach. Darzył wielką miłością Ciało Chrystusa. Był aktywnym mówcą, wykładowcą i na- uczycielem – głosił w wielu krajach, przemawiając do chrześcijan z licznych denominacji. Wiódł długie, obfi- te w Bogu życie. Zmarł w 2009 roku, mając 94 lata. Był błogosławieństwem dla wielu ludzi. Ta książka mówi o wiecznym przymierzu, jakie Bóg zawarł z nami w Chrystusie. Sten Nilsson z przekonaniem pisze o tym, co ko- nieczne dla każdego chrześcijanina: o mocnym funda- mencie poznania Bożej miłości, łaski i obietnic objawio- nych w Biblii. Mamy polegać na nich, a nie na swoich subiektywnych doświadczeniach. Nilsson pisze w klarowny i prosty sposób o głębi Bożego zaangażowania względem nas. Bóg jest Bogiem pełnym miłości. Jako Bóg całkowicie otworzył dla nas swoje serce. Dał samego siebie w Chrystusie: bezgra- nicznie, bez reszty. Starożytne i biblijne zrozumienie przymierza krwi zatarło się wśród współczesnych ludzi żyjących w no- woczesnym i zsekularyzowanym świecie. W przeszłości przymierze było (a w wielu miejscach ciągle jest) całkowi- tym, wzajemnym poświęceniem i oddaniem się dwóch stron. To coś głębszego, bardziej zobowiązującego niż 5 jakakolwiek umowa handlowa czy kontrakt biznesowy. To pełne i trwałe poświęcenie się partnerów przymierza dla wzajemnego wsparcia, bycia razem, wzmocnienia i ochrony. Ma ono wielki wymiar sakramentalny. Boże przymierze jest przymierzem łaski. My jeste- śmy tą słabszą stroną – przyjmujemy Jego przymierze. To Bóg jest tym potężnym. W swojej miłości łaskawie obiecał podtrzymywać nas swoim życiem, troskliwością i płynącymi z przymierza błogosławieństwami. Dzięki Jego łasce nasza śmierć zostaje wymieniona na Boże ży- cie. Zamiast słabości i niewoli dostajemy Jego siłę i wol- ność. W przymierzu krwi Jezusa Chrystusa przelanej na krzyżu Bóg – będąc całkowicie wolny – dobrowolnie, z miłości zobowiązał się, żeby być naszym pomocni- kiem. Złożył też przysięgę przymierza, że w pełni nas zbawi i wyswobodzi. Nasze zbawienie nie zależy od ludzkich emocji, zdol- ności intelektualnych czy siły woli, jest bowiem zako- rzenione w wiecznych zobowiązaniach Boga względem nas – w przymierzu. Ono przenosi nas w Jego silne, ko- chające ręce i uzdalnia do tego, żebyśmy ufali Bogu we wszystkich życiowych okolicznościach. Odpowiedzią daną Bogu powinna być miłość, ufność i posłuszeństwo płynące z wdzięczności za tak wspaniale daną nam przez Niego miłość i łaskę. Mam nadzieję, że ta książka zainspiruje cię: podnie- siesz wzrok ponad obecną sytuację – niezależnie jak mroczna może właśnie być. Spójrz na naszego żyjącego, cudownego Boga. Modlę się, żeby twoje serce wypełniła wdzięczność i uwielbienie dla Tego, który pokochał nas 6Potęga relacji z Bogiem - Przymierze Krwi tak bardzo, że dając nam swojego Syna, wraz z Nim darował nam wszystko. Ulf Ekman, Uppsala, Szwecja, luty 2015 r. 7Przedmowa SŁOWO WSTĘPNE W momencie, w którym człowiek przeciwstawił się Bożej miłości, gdy nie było go już tam, gdzie zazwyczaj spotykał się z Panem, w ogrodzie, właśnie wtedy zaczę- ły się cierpienia przekraczające ludzkie rozumienie. Im głębsza i czystsza miłość, tym bardziej dotkliwy smu- tek. Gdy doskonała Miłość woła: „Gdzie jesteś?”, cały wszechświat drży z bólu, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczał. Pan Młody stracił swoją oblubienicę. Co wtedy robi cierpiąca Miłość? Daje zwodzicielowi do zro- zumienia, że odzyska oblubienicę, nie zważając na cenę, jaką przyjdzie Mu zapłacić. A cóż to była za cena! Tak. Właśnie o tym opowiada Biblia. To jest „szkar- łatna nić” przeplatająca się przez wszystkie księgi Pisma Świętego. Pan Młody, z krzyżem w sercu, stara się od- zyskać zgubioną i grzeszną oblubienicę. I udaje Mu się to! „Nie ma takiej rzeczy, której cierpiąca Miłość by nie odzyskała”. 8 WPROWADZENIE To cudowne uczucie, że mogę spłacić stary dług – dług wdzięczności. Od czasów wczesnej młodości moim drugim domem, w którego wnętrzu dorastałem, był dom Boży, czyli kościół. Początkowo jednak mój dziecięcy umysł od- bierał w nim tylko wrażenia. Później zacząłem słyszeć sło- wa, które zapadały mi głęboko w pamięć, a kilka z nich pozostało ze mną już na całe życie. Przez całe dziesięciolecia często dźwięczały w mej głowie, a w sercu bardzo chciałem pojąć i zrozumieć ich znaczenie. Owe słowa wypowiedział pewien kapitan morskiego statku. Nazywał się Lonnqvist. Nosił długą, siwą brodę i był miejscowym mówcą w kapli- cy metodystów. Człowiek ten naprawdę potrafił żarliwie głosić Boże Słowo i korzystał z tej sposobności, kiedy tylko wracał na ląd. Często odnosiłem wrażenie, że podejmu- je nieustannie ten sam temat, a ponieważ mówił najniż- szym głosem, jaki kiedykolwiek słyszałem, nie mogłem zapomnieć jego słów: „szkarłatna nić”. Wybrzmiewały one w mym sercu przez wiele lat. Och, jak chciałem, zwłaszcza w ostatnich dekadach, żeby ktoś spisał kazania kapitana Lonnqvista. Moje serce w dalszym ciągu domagało się wyjaśnień i odpo- wiedzi. Kiedy w końcu pojąłem, że jego słowa odnosiły się do głównego tematu przeplatającego się przez całą Biblię, zdeterminowało mnie to bardziej niż kiedykol- wiek. Chciałem odnaleźć tę „szkarłatną nić”, a nie było 9 to wcale łatwe. Jeśli zaczynasz poszukiwania od czytania Pięcioksięgu, twój zapał może zgasnąć już gdzieś na eta- pie Księgi Kapłańskiej. Wyzwanie, którego się podjąłem, wymagało jednak pewnego ukierunkowania. Ogólne kazania nie dawały mi zbyt wielu wskazówek, które miały prowadzić mnie przez Pismo Święte. Z kolei te uporządkowane w cią- gu roku kościelnego oraz nauczania przebudzeniowe z moich czasów również nie dawały mi jasności, której potrzebowałem, z powodu zbyt wąskiej ramy odniesień. Pomyślałem więc, że być może ustrukturyzowane stu- dia teologiczne dadzą mi odpowiedź na to, czego szu- kam. Jakże się myliłem. Wprost przeciwnie! Otrzyma- łem wiedzę – owszem, ale nie taki wgląd w tematyczną ciągłość Pisma Świętego, jaką zdawał się mieć kapitan Lonnqvist. Dla niego Biblia była księgą, przez którą od początku do końca przeplatała się „szkarłatna nić”. Ja poszukiwałem właśnie tej nici. Gdy wyjeżdżałem do Indii jako misjonarz, ważne było, żebym sam rozumiał, co mam wyjaśniać „ludziom kroczącym w ciemnościach” – jaki całościowy przekaz niesie z sobą Biblia. Zamówiłem więc całe stosy uznawa- nych za najlepsze w tamtym czasie książek o tematyce biblijnej. Ich lektura dała mi naprawdę wiele, ale wciąż nie to, czego szukałem. Czerwona książeczka Pewnego dnia ktoś podarował mi niewielką, czerwoną książeczkę autorstwa pewnego pastora 10Potęga relacji z Bogiem - Przymierze Krwi metodystycznego, założyciela szkoły biblijnej. Tytuł książki brzmiał: Przymierze Krwi. Ta mała, niepozorna broszurka wykrzyczała odpowiedź na pytanie, z którym zmagałem się od lat. Była przełomem w moich wielo- letnich poszukiwaniach. Nic, co kiedykolwiek przeczy- tałem, nie wywarło na mnie tak silnego wrażenia, jak właśnie ona. Wreszcie zobaczyłem „szkarłatną nić”. Uj- rzałem tę samą nić, którą widział i o której mówił kapi- tan Lonnqvist. Gdy studiowałem tę broszurę pastora, który dokonał własnych odkryć dzięki naukowej pracy doktora H.C. Trumbulla, zauważyłem, jak wiele cen- nych elementów pominął kierowany jedynie ewangeli- zacyjnym zapałem. Jednak to niewielkie dzieło pomogło mi w zgłębieniu tematu i zainspirowało wiele osób do pełnego pasji nauczania o przymierzu krwi. Mam spory dług wdzięczności wobec niektórych z tych mówców. Jednym z nich jest Richard Booker, autor publikacji The Miracle of the Scarlet Thread (Cud szkarłatnej nici), którą dostałem w czasie pisania tej książki. Jestem za ten prezent niezmiernie wdzięczny, a zwłaszcza za roz- dział o przybytku i zasadach składania ofiar. Theo Wol- marans z Afryki Południowej także napisał książkę za- tytułowaną Przymierze Krwi, co też okazało się dla mnie niezmiernie pomocne. Również wielu aktywnych wciąż mówców, jak Rodney Lloyd czy Kenneth Copeland, dostarczyło mi niezbędnych informacji za sprawą inspi- rujących wykładów nagranych na kasetach. Jestem przekonany, że Bóg będzie używał mojej książ- ki. Z pewnością wielu wierzących ma takie samo pra- gnienie jak ja, by odnaleźć „szkarłatną nić”. O ile wiem, nie napisano jeszcze czegoś w formie tak przystępnej jak 11Wprowadzenie ta książka, która ma być pomocą dla każdego czytelni- ka Biblii w naszym kraju. Z radością spłacam więc dług wdzięczności wobec Boga za słowa wypowiedziane przez kapitana Lonnqvista. Te słowa drążyły serce chłopca, który od 1920 roku w miejskiej kaplicy metodystów sia- dał zwykle w drugiej ławce od tyłu. 12Potęga relacji z Bogiem - Przymierze Krwi ROZDZIAŁ 1 ODKRYJ „SZKARŁATNĄ NIĆ”! Niepozorna, mała, czerwona książeczka nareszcie otworzyła moje oczy na prawdziwe znaczenie przymie- rza krwi. Przeczytałem także dwie książki Wilhelma Berglinga poruszające temat przybytku stawianego na pustyni. To była niesłychanie interesująca i pouczająca lektura. Owe dzieła nakreśliły kompletny, szczegółowy obraz Bożego przymierza z człowiekiem. Oczywiście książki opisywały „kopię” tego, co wydarzyło się w nie- bie. Ale czego można chcieć więcej! Nieogarnione, pełne detali obrazy niebiańskich tajemnic widoczne w przybytku otworzyły moje oczy. Mogłem zobaczyć, co planował Bóg w celu przywrócenia królestwa na ziemi. Plan był już ukończony, a cienie, typy i obrazy elementów tego planu są dobrze widoczne w Pismach. Te cienie obrazujące Pana są krystalicznie przejrzyste. Powinien więc być On łatwy do rozpoznania, gdy przy- oblekł ciało Syna Człowieczego. Jezus sam powiedział 13 Żydom o postaciach będących Jego cieniem i zapowie- dzią w Pismach, gdy stwierdził: „Badacie Pisma, ponie- waż sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie” (J 5,39-40). A zatem widzisz, że nie można znaleźć symboli Jezu- sa w Starym Testamencie, dopóki nie szuka się ze szcze- rym sercem i głębokim pragnieniem odkrycia prawdzi- wego znaczenia Pisma. Prawidłowe rozumienie obrazów i zapowiedzi W tym szczególnym okresie historii żydowskiej ka- płani stracili jasność widzenia. Religijne tradycje połą- czone ze światową polityką i ludzką pychą sprawiały, że nie mogli zobaczyć chwały i charakteru Boga w Jego ob- razie, jaki fizycznie stał przed nimi: „Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie wierzyli. O Mnie bowiem on pisał” (J 5,46). Powyższe słowa są istotne i nie mogą ujść uwadze współczesnych teologów interpretujących księgi Mojże- sza na swój własny sposób. A Jezus przecież wyraźnie zaznaczył, że to Mojżesz jest autorem pięciu pierwszych ksiąg Biblii i że pisał w nich o Nim! Ci, którzy nie mogą uwierzyć w to, co Bóg mówi o sobie przez Mojżesza, sami skomplikowali sprawę, przez co trudno im uwie- rzyć w Jezusa jako Syna Boga i Zbawiciela świata. Bez znajomości postaci będących cieniami, typami ukaza- nymi w Pismach nawet uczniom Jezusa było trudno 14Potęga relacji z Bogiem - Przymierze Krwi rozpoznać Go jako Syna Bożego, obiecanego Mesja- sza. Gdy Jezus został wskrzeszony z martwych i objawił siebie uczniom, powiedział do nich: „To właśnie zna- czyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach” (Łk 24,44). Jezus w powyższym fragmencie Pisma Świętego pod- kreśla, że Pisma Starego Testamentu mówią o Nim. Uczniowie byli zadziwieni. Nigdy nie mieli objawienia nauczania, które usłyszeli w synagodze. W następnym wersecie czytamy, że Jezus otworzył ich oczy, aby mogli zrozumieć Pisma (zob. Łk 24,45-47). I właśnie w taki spo- sób Jezus połączył Pisma Starego Przymierza z wielkimi wydarzeniami Nowego Przymierza. Stary Testament to historia opowiadająca o tym, co ma się wydarzyć. Nowy Testament to ogłaszanie, że to już się wydarzyło! Biblia to opowieść o tym, jak Bóg, poprzez Nowe Przymierze Krwi, odnowił kontakt ze swymi zgubionymi dziećmi. Przez Nowe Przymierze rozpoczął budowanie z nimi nowych relacji. Przymierze Krwi to ta „szkarłatna nić” przeplatająca się przez Pisma od ich początku aż do koń- ca. To także treść słów Jezusa w kazaniu na górze: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5,17). Potrzebujemy przebudzenia w nauczaniu To zrozumiałe, że Żydom trudno było przyjąć Jezusa jako swojego Mesjasza. Zamiast nauczania biblijnego 15Rozdział 1 przyjmowali przede wszystkim tradycje starszyzny, któ- re stawały się ciężkim brzemieniem. Powód, dla którego tak się działo, jest jeden: przez setki lat byli zabłąka- nymi owcami domu Izraela. Brakowało im nauczania. Z własnego doświadczenia dobrze wiemy, jakie są skut- ki braku nauczania przez stulecia! Wystarczy, że jedno pokolenie zaniedba duchowość, a wtedy następne po- kolenie zagubi się duchowo. Jeżeli cały świat ma zostać zdobyty dla Boga, to każde pokolenie musi się nawró- cić. W przeciwnym razie ludzie będą zdezorientowani i tak przyzwyczają się do starych tradycji, że Słowu trudno będzie ich dotknąć, a kolejne wylania Bożej ła- ski mogą traktować jako coś kłamliwego, czemu należy się jedynie sprzeciwiać. Po zmartwychwstaniu Jezus tchnął na swoich uczniów, żeby byli w stanie zrozumieć Pisma (zob. J 20,22). Teraz musiałby tchnąć ponownie, na nasze pokolenie chrze- ścijan. I chwała Bogu, że to robi! Głód Bożego Słowa jest w ludziach, ale wierzę też, że Bóg kieruje do współ- cześnie żyjących te same słowa, co do braci w Emaus (zob. Łk 24,25-27). Gdy Jezus objawił uczniom „szkarłat- ną nić” przeplatającą się przez Pisma, ich serca płonęły (w. 32.) Kościół potrzebuje właśnie takiego rozumienia Słowa, które dotyka serca. Duch Święty nie może zdzia- łać zbyt wiele, dopóki ludzie najpierw nie poznają Słowa (zob. Oz 4,6). Teraz odnajdziemy „szkarłatną nić” bie- gnącą przez wiele ksiąg Biblii i zobaczymy, jak zaprowa- dzi nas aż do samego Bożego tronu. 16Potęga relacji z Bogiem - Przymierze Krwi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Potęga relacji z Bogiem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: