Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 003453 21550416 na godz. na dobę w sumie
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków - praktyczne problemy - ebook/pdf
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków - praktyczne problemy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 81
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-399-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Obowiązkiem pracodawcy lub zleceniodawcy  jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika albo wierzytelności zleceniobiorcy na podstawie zawiadomienia organów administracji państwowej i komorników. Pracodawca/zleceniodawca musi też na bieżąco informować te podmioty o każdej zmianie okoliczności wpływających na możliwość potrącenia, np. o osiąganiu przez zatrudnionego dłużnika wyłącznie wynagrodzenia minimalnego albo o rozwiązaniu z nim stosunku pracy czy też zakończeniu współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Jednocześnie należy pamiętać, że wynagrodzenie za pracę jest chronione przed nadmiernymi potrąceniami przez przepisy Kodeksu pracy, które wyznaczają granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń. W niektórych przypadkach taką ochroną objęte są wierzytelności przysługujące osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy, np. zleceniobiorcom czy wykonawcom umowy o dzieło. Obecnie o tym, czy dana wierzytelność będzie podlegać ochronie przed potrąceniami, decyduje podmiot, który wszczął egzekucję.
 Dokonując potrąceń należy zwrócić uwagę, że od 1 lipca 2018 r. zmieniły się zasady ustalania kwot wolnych m.in. od zasiłków z ubezpieczenia społecznego, a tym samym ich wysokość. Obecnie, konkretna kwota wolna jest przypisana do danego rodzaju potrącenia (do 30 czerwca 2018 r. stawki te były ustalone jako procent zasiłku/świadczenia). Nowe kwoty uwzględniają poziom minimum socjalnego w 1-osobowym gospodarstwie emeryckim  i będą corocznie waloryzowane od 1 marca, na takich samych zasadach jak emerytury i renty.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków – praktyczne problemy potrącenia z wynagrodzeń i zaSiłków – praktyczne problemy wStęp Obowiązkiem pracodawcy lub zleceniodawcy jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika albo wierzytelności zleceniobiorcy na podstawie zawiadomienia organów admi- nistracji państwowej i komorników. Pracodawca/zleceniodawca musi też na bieżąco informo- wać te podmioty o każdej zmianie okoliczności wpływających na możliwość potrącenia, np. o osiąganiu przez zatrudnionego dłużnika wyłącznie wynagrodzenia minimalnego albo o rozwiązaniu z nim stosunku pracy czy też zakończeniu współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Za uchybienie tym obowiązkom pracodawcy/zleceniodawcy grozi grzywna w wysokości do 2000 zł. Oprócz tego na pracodawcy/zleceniodawcy ciąży odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie obowiązków wynikających z zajęcia bądź za złożenie nie- zgodnego z prawdą oświadczenia o rodzaju przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia albo dokonanie wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi. Należy bowiem przyjąć, że podmiot zatrudniający pracowników i/lub zleceniobiorców, uchybiając swoim obowiązkom związanym z egzekucją, wyrządził szkodę wierzycielowi. Jednocześnie należy pamiętać, że wynagrodzenie za pracę jest chronione przed nadmier- nymi potrąceniami przez przepisy Kodeksu pracy, które wyznaczają granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń. W niektórych przypadkach taką ochroną objęte są wierzytelności przysłu- gujące osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy, np. zleceniobiorcom czy wykonawcom umowy o dzieło. Obecnie o tym, czy dana wierzytelność będzie podlegać ochronie przed potrąceniami, decyduje podmiot, który wszczął egzekucję. Dokonując potrąceń, należy zwrócić uwagę, że od 1 lipca 2018 r. zmieniły się zasady ustalania kwot wolnych m.in. od zasiłków z ubezpieczenia społecznego, a tym samym ich wysokość. Obecnie, konkretna kwota wolna jest przypisana do danego rodzaju potrącenia (do 30 czerwca 2018 r. stawki te były ustalone jako procent zasiłku/świadczenia). Nowe kwoty uwzględniają poziom minimum socjalnego w 1-osobowym gospodarstwie emeryckim i będą corocznie waloryzowane od 1 marca, na takich samych zasadach jak emerytury i renty. Ponadto od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu postępowania cywil- nego, które doprecyzują zasady potrąceń m.in. dla osób niebędących pracownikami (np. zle- ceniobiorcy), posłów i senatorów czy osób bezrobotnych, którzy otrzymują zasiłki dla bezro- botnych, dodatki aktywizacyjne oraz stypendia. Rozszerzono bowiem zakres ochrony świadczeń wypłacanych tej grupie ubezpieczonych przed nadmiernymi potrąceniami komor- niczymi i administracyjnymi. W przypadku tych osób także trzeba będzie stosować zarówno granicę potrącenia, jak i kwotę wolną od potrąceń. 4 20 października 2018 r. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków – praktyczne problemy potrącenia z wynagrodzenia za pracę Wynagrodzenie pracownika podlega szczególnej ochronie. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Natomiast pracodawca może, w ściśle określonych warunkach i granicach, zaspokajać z wynagrodzenia za pracę zobowiązania zarówno wobec siebie, jak i innych podmiotów. Mówimy wówczas o potrące- niu z wynagrodzenia za pracę. potrącenia z wynagrodzenia netto Potrąceń z wynagrodzenia należy dokonywać od kwoty do wypłaty (tzw. netto), a zatem po odliczeniu od wynagrodzenia za pracę obowiązkowych należności, tj. składek na ubezpiecze- nia społeczne finansowanych przez pracownika, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Z uwagi na to, że w Kodeksie pracy nie wymieniono wśród tych odliczeń wprost składki na ubezpieczenie zdrowotne, istniały spory, czy ustalając podstawę do potrąceń, należy ją również odliczać czy nie. Pracodawcy mieli z tym duży problem, gdyż spotykali się z różny- mi opiniami. Jedni eksperci byli za stosowaniem przepisu Kodeksu pracy zgodnie z jego lite- ralnym brzmieniem, czyli bez odliczania składki zdrowotnej, inni z kolei uważali, że trzeba ją odjąć, skoro stanowi obowiązkowe obciążenie wynagrodzenia pracownika. Co prawda, częściowo, bo w wysokości 7,75 , składka ta podlega odliczeniu od zaliczki na podatek, ale pozostałe 1,25 jest odliczane z dochodu pracownika. Powyższy problem rozstrzygnęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 16 października 2007 r. Departament Prawa Pracy MPiPS wyjaśnił: „Przepisy art. 87 Ko- deksu pracy są wyrazem realizacji ochronnej funkcji prawa pracy w części dotyczącej wy- nagrodzenia za pracę. Przepisy te enumeratywnie wymieniają należności i określają kwoty, jakie może potrącić pracodawca z wynagrodzenia pracownika. Ograniczenie to dotyczy potrąceń dokonywanych przez pracodawcę i nie obejmuje obowiązkowych odliczeń, o któ- rych mowa w tym przepisie, wynikających z innych ustaw”. Zdaniem departamentu obo- wiązkowe odliczenia, o których mowa w art. 87 Kodeksu pracy, obejmują nie tylko składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy, ale także składkę na ubez- pieczenie zdrowotne. Jeżeli pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie w minimalnej wysokości, tj. 2100 zł brutto, ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów (111,25 zł) i złożył PIT-2 (w celu stosowania kwoty zmniejszającej podatek w wy- sokości 46,33 zł miesięcznie), to aby ustalić kwotę do wypłaty i podstawę do potrąceń, nale- ży dokonać następujących obliczeń: krok 1. ustalić podstawę wymiaru i kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finanso- wanych przez pracownika: ■ 2100 zł × 13,71 = 287,91 zł. 20 października 2018 r. 5 Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków – praktyczne problemy krok 2. ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i kwotę składki  zdrowotnej: ■ podstawa wymiaru: 2100 zł – 287,91 zł = 1812,09 zł, ■ składka do przekazania do ZUS: 1812,09 zł × 9 = 163,09 zł, ■ składka podlegająca odliczeniu od podatku dochodowego: 1812,09 zł × 7,75 = 140,44 zł. krok 3. ustalić podstawę opodatkowania: ■ 2100 zł – 287,91 zł – 111,25 zł = 1700,84 zł; po zaokrągleniu 1701 zł. krok 4. ustalić zaliczkę na podatek dochodowy: ■ (1701 zł × 18 ) – 46,33 zł = 259,85 zł. krok 5. ustalić kwotę zaliczki na podatek (podlegającą wpłacie do us): ■ 259,85 zł – 140,44 zł = 119,41 zł; po zaokrągleniu 119 zł. krok 6. ustalić kwotę do wypłaty: ■ 2100 zł – 287,91 zł – 163,09 zł – 119 zł = 1530 zł. odliczenie kwot wcześniej wypłaconych Z wynagrodzenia za pracę (przed potrąceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowot- ne oraz zaliczki na podatek) można odliczyć, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w po- przednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowu- je prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 Kodeksu pracy). Regulacja ta ułatwia pracodawcy odzyskanie nadpłaconego wynagrodzenia. pracodawca może odliczyć nadpłacone wynagrodzenie bez zgody pracownika jedynie w najbliższym terminie płatności. Odliczenie polega na zmniejszeniu – bez zgody pracownika – wypłacanego w danym miesiącu wynagrodzenia o kwotę wynagrodzenia wypłaconego w poprzednim terminie płat- ności za czas nieobecności w pracy, za który wynagrodzenie nie przysługuje, np. za udział w strajku czy z powodu urlopu bezpłatnego (wyrok SN z 4 października 1994 r., I PRN 71/94, OSNP 1995/7/89). Natomiast pracownik otrzymujący wynagrodzenie „z góry” powinien li- czyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia w każdej sytuacji niewykonywania pracy, chyba że za określony czas, z mocy przepisu szczególnego, zachowuje prawo do wynagro- dzenia (uchwała SN z 8 grudnia 1994 r., I PZP 49/94, OSNP 1995/16/202; wyrok SN z 14 li- stopada 1996 r., I PRN 112/96, OSNP 1997/11/191). Pracodawca może odliczyć nienależne wynagrodzenie również w sytuacji, gdy po jego otrzy- maniu w pełnej wysokości pracownik zachorował i za ten okres przysługuje mu 80 wynagrodze- nia chorobowego (lub zasiłku). Przy odliczeniu nie obowiązuje ani kwota wolna, ani graniczna. Pracodawca może odliczyć nadpłacone wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, za który pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, tylko w najbliższym terminie płatności 6 20 października 2018 r. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków – praktyczne problemy przypadającym bezpośrednio po bezzasadnej wypłacie (wyrok SN z 4 października 1994 r., I PRN 71/94, OSNP 1995/7/89). Najbliższy termin płatności należy rozumieć jako najbliższą, kolejną wypłatę, ale konkretnemu pracownikowi, a nie najbliższy termin wypłaty nadchodzą- cy zgodnie z tym przyjętym w firmie (wyrok SN z 12 kwietnia 1996 r., I PRN 32/96). Przykład W firmie produkcyjnej „Saba” wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc następuje 25. dnia tego miesiąca. Pracownik po otrzymaniu wynagrodzenia w październiku br. za październik skorzystał z 5-dniowego urlopu bezpłatnego. Zwrot wynagrodzenia, które nie przysługiwało pracownikowi za czas urlopu bezpłatnego w październiku, pracodawca chce jednostronnie rozłożyć w czasie, tj. odliczyć w listopadzie i grudniu 2018 r. Jego postępowanie będzie nieprawidłowe. Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia w kilku, nawet kolejno następujących po sobie terminach płatno- ści wynagrodzeń jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Jeżeli zatem pracownik nie był obecny w pracy w październiku br., to prawidłowe będzie odliczenie nadpłaconego wyna- grodzenia za ten miesiąc tylko z wynagrodzenia za listopad br. płatnego w listopadzie. Aby pra- codawca mógł dokonać odliczenia w kolejnym miesiącu, powinien uzyskać pisemną zgodę pracownika. Przykład W szkole podstawowej wynagrodzenia nauczycieli są wypłacane z góry za dany miesiąc. Wyna- grodzenie za październik 2018 r. zostało wypłacone 1 października br. Po odebraniu pełnej kwo- ty wynagrodzenia nauczyciel brał udział w październiku br. w tygodniowym strajku w sprawie braku podwyżek wynagrodzenia. Ponieważ okres niewykonywania pracy w trakcie strajku jest niepłatny, pracodawca może odliczyć nienależną część wynagrodzenia z pensji za listopad br., płatnej na początku listopada. wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę Pracodawca powinien tak ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę, aby odpowiadało ono w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wyko- nywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Natomiast pracownik ma obowiązek wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożo- nych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub z umową o pra- cę (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). Dlatego zatrudniony musi dołożyć wszelkich starań, aby efekt jego pracy przynosił pracodawcy korzyści, a nie narażał go na straty. Tylko wówczas pracownik może domagać się pełnej, umówionej zapłaty. Wynagrodzenie przysługuje za pra- cę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodze- nia tylko wtedy, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy). 20 października 2018 r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków - praktyczne problemy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: