Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00252 004892 22929115 na godz. na dobę w sumie
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków po zmianie przepisów w 2017 r. - ebook/pdf
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków po zmianie przepisów w 2017 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65789-00-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Publikacja w praktyczny sposób opisuje zagadnienia dotyczące potrąceń z przysługujących pracownikom i zleceniobiorcom - wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń chorobowych -  po zmianach, jakie obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Omawia obowiązki zatrudniających związane z dokonywaniem potrąceń i rozstrzyganiem zbiegu tytułów egzekucyjnych od 8 września 2016 r. Ponadto przedstawia nowe zasady dokonywania potrąceń z zasiłków, jakie zaczną obowiązywać od 1 marca i 1 lipca 2017 r., dotyczące nowych kwot wolnych od potrąceń i granic potrącenia. Tekst został wzbogacony przykładami i licznymi wyjaśnieniami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW PO ZMIANIE PRZEPISÓW W 2017 R. stan prawny 23 stycznia 2017 r. Dorota Brzeszczak-Zagrodzka - - 6 0 0 9 8 7 5 6 3 8 8 7 9 - - Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. SpiS treści Wstęp .................................................................................................................................... 4 potrącenia z Wynagrodzenia za pracę ....................................................... 5 potrącenia z Wynagrodzenia netto ............................................................. 5 odliczenie kWot Wcześniej Wypłaconych ............................................... 6 Wynagrodzenie za WadliWie Wykonaną pracę ..................................... 7 Wypłata zaWyżonego Wynagrodzenia ....................................................... 9 potrącenia ustaWoWe .............................................................................................. 9 Świadczenia alimentacyjne ................................................................................................ 10 Postępowanie egzekucyjne .............................................................................................. 10 Odpowiedzialność pracodawcy ....................................................................................... 11 Postępowanie bezegzekucyjne ........................................................................................ 11 Należności inne niż alimentacyjne .................................................................................... 11 Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi ...................................................................... 12 Kary porządkowe ................................................................................................................ 12 granice potrąceń ....................................................................................................... 13 kWoty Wolne dla potrąceń oboWiązkoWych ........................................ 14 Minimalne wynagrodzenie za pracę a kwota wolna od potrąceń ..................................... 14 Jak liczyć kwotę wolną od potrąceń .................................................................................. 17 potrącenia dobroWolne ......................................................................................... 19 Zgoda pracownika .............................................................................................................. 20 Kwoty wolne dla potrąceń dobrowolnych ......................................................................... 20 Wynagrodzenie podlegające potrąceniom ............................................. 22 potrącenia ze śWiadczeń finansoWanych z zfśs .................................. 23 Wyłączenia z egzekucji ......................................................................................... 24 Wypłaty W różnych terminach płatności ............................................... 25 Wypłata Wynagrodzenia i innych śWiadczeń ze stosunku pracy ...................................................................................................... 26 potrącanie z praW majątkoWych po śmierci pracoWnika ............. 27 potrącenia z umóW cyWilnopraWnych ....................................................... 28 2 marzec 2017 r. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. gdy przychód z umoWy cyWilnopraWnej jest jedynym źródłem utrzymania ............................................................... 28 dochody z pracy i zlecenia ................................................................................. 33 oboWiązki pracodaWcy po rozWiązaniu stosunku pracy z dłużnikiem ................................................................................................................... 33 zbieg egzekucji komorniczej z administracyjną ............................... 34 potrącenia z zasiłkóW z ubezpieczenia społecznego ..................... 36 Należności podlegające potrąceniom ................................................................................. 36 Granice potrąceń i kwoty wolne ........................................................................................ 37 Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków .............................................................................. 39 zbieg potrąceń .............................................................................................................. 40 potrącenia za zgodą pracoWnika .................................................................. 42 odpoWiedzi na pytania czytelnikóW ............................................................ 43 Jak dokonać potrącenia nienależnie wypłaconego wynagrodzenia za okres nieobecności pracownika w pracy ........................................................................ 43 Jak odzyskać nadpłacone wynagrodzenie od nauczyciela ................................................. 45 Jak ustalić wysokość potrącenia, jeżeli pracownik otrzymał nieodpłatne świadczenie ... 46 Jaką kwotę wolną od potrąceń zastosować do pracownika zatrudnionego na podstawie dwóch umów o pracę ........................................................................................................... 49 Czy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika dobrowolną składkę za kilka miesięcy ................................................................................................................ 50 Czy można żądać od pracownika zapłaty kary pieniężnej ............................................... 52 Jak dokonać jednoczesnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego ........................................................................................................ 54 Czy nadpłatę wynagrodzenia można potrącić z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ................................................................................................... 57 Jak rozliczyć nadpłatę wynagrodzenia pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński .... 59 Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje pracownika oddelegowanego do pracy za granicę ............................................................................................................................ 62 Ile można potrącić z wynagrodzenia pracownika przy zbiegu egzekucji z tytułu alimentów i innych należności ........................................................................................... 64 Czy z wynagrodzenia pracownika można potrącić bez jego zgody niespłaconą pożyczkę w razie rozwiązania z nim umowy o pracę ................................... 67 Jak dokonać potrącenia komorniczego z wypłaconej nauczycielowi trzynastki .............. 70 Jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia, jeżeli pracownik pobrał zaliczkę ................... 71 Czy ustne cofnięcie zgody na potrącenia składek związkowych jest wiążące ................. 73 Jak dokonać potrącenia alimentacyjnego z wyrównania zasiłku ...................................... 75 Jak dokonywać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego .............................................. 77 marzec 2017 r. 3 Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. potrącenia z wynagrodzeń i zaSiłków w 2017 r. wStęp Obowiązkiem pracodawcy jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika na pod- stawie zawiadomienia organów administracji państwowej i komorników. Pracodawca musi też na bieżąco informować te podmioty o każdej zmianie okoliczności wpływających na możliwość potrącenia, np. o osiąganiu przez zatrudnionego dłużnika wyłącznie wynagrodze- nia minimalnego czy o rozwiązaniu z nim stosunku pracy. Za uchybienie tym obowiązkom pracodawcy grozi grzywna w wysokości do 2000 zł. Oprócz tego na pracodawcy ciąży odpo- wiedzialność odszkodowawcza za naruszenie obowiązków wynikających z zajęcia bądź za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia o rodzaju przeszkód do wypłacenia wyna- grodzenia albo dokonanie wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi. Należy bowiem przyjąć, że pracodawca, uchybiając swoim obowiązkom związanym z egzekucją, wyrządził szkodę wierzycielowi. Jednocześnie należy pamiętać, że wynagrodzenie za pracę jest chronione przed nadmier- nymi potrąceniami przez przepisy Kodeksu pracy, które wyznaczają granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń. W niektórych przypadkach taką ochroną objęte są wierzytelności przysłu- gujące osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy, np. zleceniobiorcom czy wykonawcom umowy o dzieło. Jednak o tym, czy dana wierzytelność będzie podlegać ochro- nie przed potrąceniami, po rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy, decyduje podmiot, który wszczął egzekucję. 4 marzec 2017 r. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. potrącenia z wynagrodzenia za pracę Wynagrodzenie pracownika podlega szczególnej ochronie. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Natomiast pracodawca może, w ściśle określonych warunkach i granicach, zaspokajać z wynagrodzenia za pracę zo- bowiązania zarówno wobec siebie, jak i innych podmiotów. Mówimy wówczas o potrąceniu z wynagrodzenia za pracę. Należy przy tym pamiętać, że dokonywanie potrąceń jest jedno- stronnym uprawnieniem pracodawcy. potrąceń należy dokonywać z wynagrodzenia za pracę pomniejszonego o wszystkie składki finansowane przez pracownika i o zaliczkę na podatek. potrącenia z wynagrodzenia netto Potrąceń, o których mowa, należy dokonywać od kwoty do wypłaty (tzw. netto), a zatem po odliczeniu od wynagrodzenia za pracę obowiązkowych należności, tj. składek na ubezpiecze- nia społeczne finansowanych przez pracownika, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz za- liczki na podatek dochodowy. Jeżeli pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto, ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów (111,25 zł) i złożył PIT-2 (w celu stosowania kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie), to aby ustalić kwotę do wypłaty i podstawę do potrąceń, należy doko- nać następujących obliczeń: Krok 1. ustalić podstawę wymiaru i kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowa- nych przez pracownika: 2000 zł × 13,71 = 274,20 zł. Krok 2. ustalić podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne: ■■ podstawa wymiaru: 2000 zł – 274,20 zł = 1725,80 zł, ■■ składka do przekazania do ZUS: 1725,80 zł × 9 = 155,32 zł, ■■ składka podlegająca odliczeniu od podatku dochodowego: 1725,80 zł × 7,75 = 133,75 zł. ustalić podstawę opodatkowania: 2000 zł – 274,20 zł – 111,25 zł = 1614,55 zł; po zaokrągleniu 1615 zł. Krok 3. marzec 2017 r. 5 Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. Krok 4. ustalić zaliczkę na podatek dochodowy: (1615 zł × 18 ) – 46,33 zł = 244,37 zł. Krok 5. ustalić kwotę zaliczki na podatek (podlegającą wpłacie do us): 244,37 zł – 133,75 zł = 110,62 zł; po zaokrągleniu 111 zł. ustalić kwotę do wypłaty: 2000 zł – 274,20 zł – 155,32 zł – 111 zł = 1459,48 zł. Krok 6. odliczenie kwot wcześniej wypłaconych Z wynagrodzenia za pracę (przed potrąceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowot- ne oraz zaliczki na podatek) można odliczyć, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w po- przednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowu- je prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 Kodeksu pracy). Regulacja ta ułatwia pracodawcy odzyskanie nadpłaconego wynagrodzenia. pracodawca może odliczyć nadpłacone wynagrodzenie bez zgody pracownika jedynie w najbliższym terminie płatności. Odliczenie polega na zmniejszeniu – bez zgody pracownika – wypłacanego w danym miesiącu wynagrodzenia o kwotę wynagrodzenia wypłaconego w poprzednim terminie płat- ności za czas nieobecności w pracy, za który wynagrodzenie nie przysługuje, np. za udział w strajku czy z powodu urlopu bezpłatnego (wyrok SN z 4 października 1994 r., I PRN 71/94, OSNP 1995/7/89). Natomiast pracownik otrzymujący wynagrodzenie „z góry” powinien li- czyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia w każdej sytuacji niewykonywania pracy, chyba że za określony czas, z mocy przepisu szczególnego, zachowuje prawo do wynagro- dzenia (uchwała SN z 8 grudnia 1994 r., I PZP 49/94, OSNP 1995/16/202; wyrok SN z 14 li- stopada 1996 r., I PRN 112/96, OSNP 1997/11/191). Pracodawca może odliczyć nienależne wynagrodzenie również w sytuacji, gdy po jego otrzy- maniu w pełnej wysokości pracownik zachorował i za ten okres przysługuje mu 80 wynagrodze- nia chorobowego (lub zasiłku). Przy odliczeniu nie obowiązuje ani kwota wolna, ani graniczna. Pracodawca może odliczyć nadpłacone wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, za który pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, tylko w najbliższym terminie płatności przypadającym bezpośrednio po bezzasadnej wypłacie (wyrok SN z 4 października 1994 r., I PRN 71/94, OSNP 1995/7/89). Najbliższy termin płatności należy rozumieć jako najbliższą, kolejną wypłatę, ale konkretnemu pracownikowi, a nie najbliższy termin wypłaty nadchodzą- cy zgodnie z tym przyjętym w firmie (wyrok SN z 12 kwietnia 1996 r., I PRN 32/96). 6 marzec 2017 r. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. Przykład W firmie produkcyjnej „Saba” wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc następuje 25. dnia tego miesiąca. Pracownik po otrzymaniu wynagrodzenia w marcu za marzec skorzystał z 5-dniowego urlopu bezpłatnego. Zwrot wynagrodzenia, które nie przysługiwało pracowniko- wi za czas urlopu bezpłatnego w marcu, pracodawca chce jednostronnie rozłożyć w czasie, tj. odliczyć w kwietniu, maju i czerwcu. Jego postępowanie będzie nieprawidłowe. Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia w kilku, nawet kolejno następujących po sobie terminach płat- ności wynagrodzeń, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Jeżeli za- tem pracownik nie był obecny w pracy w marcu, to prawidłowe będzie odliczenie nadpłacone- go wynagrodzenia za ten miesiąc tylko z wynagrodzenia za kwiecień płatnego w kwietniu. Aby pracodawca mógł dokonać odliczeń w kolejnych miesiącach, powinien uzyskać pisemną zgodę pracownika. Przykład W szkole podstawowej wynagrodzenia nauczycieli są wypłacane z góry za dany miesiąc. Wyna- grodzenie za marzec zostało wypłacone 1 marca. Po odebraniu pełnej kwoty wynagrodzenia nauczyciel brał udział w marcu w tygodniowym strajku przeciwko wprowadzeniu reformy pole- gającej na likwidacji gimnazjów. Ponieważ okres niewykonywania pracy w trakcie strajku jest niepłatny, pracodawca może odliczyć nienależną część wynagrodzenia z pensji za kwiecień, płatnej 1 kwietnia. wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę Pracodawca powinien tak ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę, aby odpowiadało ono w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wyko- nywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Natomiast pracownik ma obowiązek wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożo- nych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub z umową o pra- cę (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). Dlatego zatrudniony musi dołożyć wszelkich starań, aby efekt jego pracy przynosił pracodawcy korzyści, a nie narażał go na straty. Tylko wówczas pracownik może domagać się pełnej, umówionej zapłaty. Wynagrodzenie przysługuje za pra- cę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodze- nia tylko wtedy, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy). tylko udowodnienie przez pracodawcę, że wadliwy produkt powstał z winy pracownika, jest podstawą do pozbawienia go wynagrodzenia. marzec 2017 r. 7 Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. Jedną z przesłanek pozbawiających pracownika wynagrodzenia jest wadliwe wykonanie z jego winy produktów lub usług. Pracodawca musi jednak udowodnić winę pracownika za- równo umyślną, jak i nieumyślną, czyli ustalić, że wadliwość produktów lub usług jest kon- sekwencją złej jakości pracy pracownika, tj. niezachowania należytej staranności przy jej wy- konywaniu. W przeciwnym razie pozbawienie pracownika wynagrodzenia jest bezpodstawne i stanowi wykroczenie przeciwko jego prawom. Gdy obniżenie jakości produktu lub usługi nastąpiło w wyniku udowodnionej winy pra- cownika wskutek wadliwie wykonanej przez niego pracy, pracodawca może zmniejszyć jego wynagrodzenie proporcjonalnie do stopnia obniżenia jakości produktu (lub usługi). Jeżeli więc wady powodują, że produkt (usługa) jest całkowicie bezwartościowy, wynagrodzenie za jego wykonanie w ogóle nie przysługuje. Natomiast gdy wadami lub usterkami jest dotknięta tylko część pracy – wynagrodzenie nie przysługuje za tę właśnie część (wyrok Sądu Okręgo- wego w Łodzi z 20 lutego 1979 r., I P 142/79). Pracodawca dokonuje oceny wyrobów lub usług pod względem wadliwości, odnosząc się do wymagań Polskich Norm, norm branżo- wych lub zakładowych. Jeżeli pracownik usunął wadliwość produktu lub usługi, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wy- nagrodzenie nie przysługuje. Nie ma wówczas znaczenia, czy taka praca miała miejsce w obowiązkowym czasie pracy czy w godzinach nadliczbowych (art. 82 § 2 Kodeksu pracy). Bezpodstawne obniżenie wynagrodzenia jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Nie można jednak odebrać pracownikowi wynagrodzenia lub obniżyć go w sytuacji, gdy wadliwość nie powstała z winy pracownika, lecz jest następstwem wpływu innych czynni- ków, za które pracownik nie ponosi odpowiedzialności, np. ukrytych wad materiału, nie- sprawnych narzędzi, usterek w wykorzystywanej technologii. Przykład W firmie produkującej świece jeden z pracowników w marcu 2017 r. źle wykonał 48 sztuk świec wielkanocnych. Cena jednostkowa dla odbiorców zewnętrznych wynosi 5 zł. Kontrola jakości wykazała, że świece mogą być dopuszczone do obrotu, ponieważ spełniają minimalne wyma- gania, ale ich jakość obniżyła się o 30 . Wynagrodzenie miesięczne przysługujące pracowniko- wi wynosi 2500 zł. Obliczenie obniżenia wynagrodzenia będzie następujące: ■■ ustalenie wartości wyrobów o 100 jakości: 48 szt. × 5 zł = 240 zł, ■■ ustalenie wartości wyrobów wadliwie wykonanych: 5 zł – (5 zł × 30 ) = 3,50 zł; 48 szt. × 3,50 zł = 168 zł, ■■ ustalenie różnicy obu wartości wyrobów: 240 zł – 168 zł = 72 zł. Wynagrodzenie pracownika za marzec 2017 r. należało zmniejszyć o 72 zł. 8 marzec 2017 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków po zmianie przepisów w 2017 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: