Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00170 002926 22414658 na godz. na dobę w sumie
Potrząśnij pudełkiem. Mała książka dla wielkich ludzi - książka
Potrząśnij pudełkiem. Mała książka dla wielkich ludzi - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3807-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kiedy ostatnio zrobiłeś coś po raz pierwszy?

Posyłamy nasze dzieci do szkoły i z obsesją obserwujemy ich oceny, zachowania oraz umiejętność dopasowania się do otoczenia.

Szukamy nowego pracownika i mamy nadzieję znaleźć kogoś, kto ma ogromne doświadczenie, skończył najlepszą uczelnię i wie, jak unikać porażek. Chcemy w coś zainwestować i szukamy firmy, która miała świetne wyniki w zeszłym kwartale, nie zastanawiając się nad tym, jakie są jej plany na przyszłość. Dlaczego więc dziwimy się, gdy wszystko się psuje?

Nasza gospodarka nie jest statyczna, lecz my zachowujemy się, jakby tak było. Twoja pozycja w świecie zależy od tego, jak bardzo jesteś skłonny do prowokowania i inicjowania, a także od tego, jaką naukę wyniosłeś z wydarzeń, które sam wywołałeś. W świecie, który wciąż się zmienia, kluczowe znaczenie ma Twoja umiejętność wyciągania wniosków.

Potrząśnij pudełkiem. Mała książka dla wielkich ludzi to manifest, który mówi o rzeczy rzadko spotykanej, a jednocześnie wyjątkowo cennej. Ta książka zmusza Cię do tego, żebyś przestał czekać na mapę i sam zabrał się za jej kreślenie. Wiesz, jak to się robi, robiłeś to już wcześniej, ale gdzieś po drodze ktoś przekonał Cię, żebyś sobie odpuścił.

Potrzebujemy Twoich pomysłów, marzeń i Twojego udziału.
Pospiesz się.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Poke the Box Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-3807-9 © 2011 by Do You Zoom, Inc. The Domino Project Published by Do You Zoom, Inc. Originally published in the United States by Amazon Content Services LLC, 2011. This translation made possible under a license arrangement originating with AmazonEncore. Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/potpud Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność PotrzÈĂnij pudeïkiem. Maïa ksiÈĝka dla wielkich ludzi 19 Masz byÊ szybki, ale nie w taki sposób jak pracownicy taĂmowi w fabryce cukierków, którzy wkïadajÈ do ust i do bluzek te cu- kierki, których nie zdÈĝyli zapakowaÊ do pudeïek. Przyspieszenie moĝe dotyczyÊ krótszych cyklów. Bardziej chodzi o to, ĝebyĂ skupiï siÚ na zmianach i rozbudzaï w sobie chÚÊ do dokonania czegoĂ przeïomowego — tylko po to, ĝeby przekonaÊ siÚ, jakie bÚdÈ efekty. Niewaĝne jest to, jak daleko zaszliĂmy, jeĂli nie przykïadaliĂmy wagi do tego, w jakim kierunku zmierzamy, albo ograniczaliĂmy nasz udziaï w procesie rozwoju. PowinniĂmy prezentowaÊ caïkiem odmiennÈ postawÚ. Czy ciągłe zmiany oznaczają ryzyko? Zmiany to ruch. Czïowiek moĝe zmierzyÊ nawet zmiany na pozio- mie molekularnym albo przepïywu gorÈca. Wszystko jest w ruchu. Ryzyko wiÈĝe siÚ z wygrywaniem i przegrywaniem. Stawiamy na coĂ i moĝe nam siÚ to opïaciÊ (lub nie). Nie podejmujesz ĝadnego ryzyka, gdy wkïadasz kostkÚ lodu do kubka z gorÈcÈ herbatÈ. GorÈco przechodzi z wody do lodu i na- stÚpuje zmiana… Ruch. Dla niektórych ryzyko jest czymĂ zïym, poniewaĝ wiÈĝe siÚ z moĝ- liwoĂciÈ poraĝki. Nawet jeĂli jest ona tymczasowa, to nie ma zna- czenia, jeĝeli sama myĂl o niej zniechÚca CiÚ do dziaïania. SÈ tacy ludzie, dla których ryzyko jest równoznaczne z poraĝkÈ (jeĂli bÚ- dziesz regularnie podejmowaï ryzyko, to wczeĂniej czy póěniej po- niesiesz poraĝkÚ). Unikamy ryzyka, poniewaĝ chcemy uniknÈÊ poraĝki. Moja definicja niepokoju to przewidywanie poraĝki… A jeĂli czujesz niepokój na myĂl o rozpoczÚciu nowego projektu, to znaczy, ĝe ryzyko kojarzy Ci siÚ z poraĝkÈ. 20 Seth Godin Z czasem ludzie zaczÚli równieĝ myliÊ zmiany z ryzykiem. Doszli do wniosku, ĝe jeĝeli coĂ siÚ zmienia, to towarzyszy temu ruch, a on musi oznaczaÊ ryzyko. Ci, którzy nie lubiÈ ryzykowaÊ, bojÈ siÚ równieĝ ruchu — w kaĝ- dej postaci. ZachowujÈ siÚ tak, jakby zmiany i ruchy ludzi, pomy- sïów i wszystkiego, czego nie da siÚ przewidzieÊ, naraĝaïy nas na ryzyko, a ono niesie ze sobÈ widmo poraĝki. Ludzie strachliwi bojÈ siÚ kolizji, dlatego za wszelkÈ cenÚ starajÈ siÚ unikaÊ ruchu. PopeïniajÈ oni dwa powaĝne bïÚdy. Po pierwsze, zakïadajÈ, ĝe ry- zyko to coĂ zïego, a po drugie, mylÈ je ze zmianÈ i dochodzÈ do wniosku, ĝe ruch jest równieĝ czymĂ zïym. Nie dziwi mnie to, ĝe wielu z tych ludzi tkwi w miejscu. BroniÈ swojego status quo i swojej pozycji na rynku. Nie przyjdzie im do gïowy, aby siÚ doksztaïciÊ. TkwiÈ w miejscu, poniewaĝ bojÈ siÚ zobaczyÊ coĂ nowego w telewizji lub przeczytaÊ o tym w nowocze- snym czytniku albo zadaÊ trudne pytanie. Nie miaïoby to wiÚkszego znaczenia, gdyby nie jeden fakt: Ăwiat caïy czas siÚ zmienia. Stanie w miejscu oznacza w rzeczywistoĂci cofanie siÚ. JesteĂ jak kamieñ na dnie rwÈcej rzeki — nawet jeĂli uda Ci siÚ utrzymaÊ w miejscu, to ruch wokóï Ciebie nieuchronnie bÚdzie powodowaÊ kolizje. Jak na ironiÚ, kïoda drewna, która pïynie tÈ samÈ rzekÈ, jest nara- ĝona na mniejsze turbulencje. Ona caïy czas siÚ rusza i zmienia, ale w porównaniu z wodÈ wokóï niej zachowuje siÚ caïkiem spokojnie. Rynek wymaga zmian. Zmiany wcale nie sÈ ryzykowne. One sta- nowiÈ sedno naszego ĝycia. Po to siÚ urodziliĂmy, ĝeby je wywoïy- waÊ — i caïe szczÚĂcie!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Potrząśnij pudełkiem. Mała książka dla wielkich ludzi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: