Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00041 003365 24077651 na godz. na dobę w sumie
PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia - książka
PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-518-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
PowerPoint to aplikacja do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierających tekst, grafikę, wykresy i wiele innych elementów. Stworzone w niej prezentacje są nieodłącznym elementem spotkań, targów i konferencji; można je również wydrukować lub opublikować w formie witryny WWW. Znajomość PowerPointa jest dziś cennym atutem na rynku pracy, a w wielu zawodach jest niemal niezbędna.

'PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia' to podręcznik dla tych, którzy chcą poznać od podstaw możliwości tej aplikacji. Wykonując kolejne ćwiczenia, poznasz sposoby tworzenia prezentacji, umieszczania w niej kolejnych slajdów i elementów multimedialnych oraz publikowania jej w różnych formatach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE PowerPoint 2003 PL. Æwiczenia Autor: Roland Zimek ISBN: 83-7361-518-0 Format: B5, stron: 112 PowerPoint to aplikacja do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawieraj¹cych tekst, grafikê, wykresy i wiele innych elementów. Stworzone w niej prezentacje s¹ nieod³¹cznym elementem spotkañ, targów i konferencji; mo¿na je równie¿ wydrukowaæ lub opublikowaæ w formie witryny WWW. Znajomoġæ PowerPointa jest dziġ cennym atutem na rynku pracy, a w wielu zawodach jest niemal niezbêdna. „PowerPoint 2003 PL. Æwiczenia” to podrêcznik dla tych, którzy chc¹ poznaæ od podstaw mo¿liwoġci tej aplikacji. Wykonuj¹c kolejne æwiczenia, poznasz sposoby tworzenia prezentacji, umieszczania w niej kolejnych slajdów i elementów multimedialnych oraz publikowania jej w ró¿nych formatach. • Instalacja programu; • Podstawowe zasady pracy z PowerPointem; • Operacje na plikach; • Tworzenie slajdów prezentacji; • Wstawianie elementów do slajdu; • Gotowe uk³ady prezentacji; • Tworzenie animacji; • Zapis prezentacji w ró¿nych formatach. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Wstęp....................................................................................................................................................................5 Opis programu ...................................................m...................................................m....... 5 Co nowego?...................................................m...................................................m........... 6 Instalacja...................................................m...................................................m............... Uruchamianie ...................................................m...................................................m........ 9 Przydatne uwagi ...................................................m...................................................m.. 10 . 7 Rozdział 2. Podstawy pracy z programem ............................................................................................................13 Okno programu...................................................m...................................................m.... 13 Podstawowe operacje na plikach oraz edycja plików................................................ 15 Zapisywanie prezentacji...................................................m.................................... 16 Otwieranie prezentacji ...................................................m...................................... 18 Cofanie ostatnio wykonanej czynności...................................................m............. 19 Anulowanie cofnięcia ostatnio wykonanej czynności.......................................... 19 Wyświetlanie niewidocznych poleceń ...................................................m.............. 19 Rozdział 3. Edycja slajdów............................................................................................................................................ 23 Wstawianie nowych slajdów ...................................................m.................................. 24 Edycja pól tekstowych...................................................m............................................ 26 Układy slajdów...................................................m...................................................m.... 30 Tabele ...................................................m...................................................m............ 31 Wykresy ...................................................m...................................................m......... 37 Kliparty ...................................................m...................................................m.......... 41 Obrazy...................................................m...................................................m............ 44 Diagramy i schematy organizacyjne ...................................................m................. 45 Klipy multimedialne ...................................................m......................................... 49 Wstawianie własnych elementów do slajdu ...................................................m........... 50 Pola tekstowe, rysunki i diagramy ...................................................m.................... 50 Obiekty WordArt ...................................................m.............................................. 51 Kształty podstawowe ...................................................m........................................ 52 Autokształty ...................................................m...................................................m... 53 Grupowanie i rozmieszczanie obiektów ...................................................m........... 59 Sortowanie slajdów..................................................m.................................................. 64 Wyświetlanie prezentacji...................................................m........................................ 67 4 PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia Rozdział 4. Projekty ...........................................................................................................................................................69 Kreator zawartości...................................................m.................................................. 69 Album fotograficzny...................................................m............................................... 73 Szablony projektów ...................................................m................................................ 77 Schematy kolorów ...................................................m.................................................. 80 Wzorzec slajdów..................................................m...................................................m... 81 Rozdział 5. Animacje..........................................................................................................................................................87 Schematy animacji...................................................m.................................................. 87 Przejście slajdu ...................................................m...................................................m.... 89 Animacja niestandardowa...................................................m....................................... 92 Stosowanie Animacji niestandardowych ...................................................m.......... 93 Ścieżki ruchu...................................................m...................................................m.. 96 Edycja i właściwości Animacji niestandardowej ............................................... 100 Rozdział 3. Edycja slajdów Po uruchomieniu programu większą część ekranu zajmuje pusty slajd z dwoma polami. Jest to slajd tytułowy. Powinien zawierać tytuł prezentacji oraz podtytuł. Ćwiczenie 3.1. Aby wprowadzić właściwe teksty w polach slajdu, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij pole Kliknij, aby dodać tytuł (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Czysty slajd tytułowy oraz slajd z wpisanym tytułem i podtytułem 2. Wpisz tytuł prezentacji. 3. Kliknij pole Kliknij, aby dodać podtytuł. 4. Wpisz podtytuł prezentacji. W podobny sposób wprowadza się teksty do pól tekstowych w innych układach slajdów. 24 PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia Wstawianie nowych slajdów Prezentacja ma sens jedynie wtedy, gdy zawiera wiele slajdów. Jak już wspomnieliśmy, kolejne slajdy będą wyświetlane w trakcie prezentacji na osobnych ekranach. Wstawienie nowego slajdu do prezentacji jest możliwe za pomocą przycisku Nowy slajd, widocznego w prawym górnym rogu okna programu, na pasku formatowania (ry- sunek 3.2). Rysunek 3.2. Przycisk wstawiania nowego slajdu Na ekranie pojawi się nowy slajd. Podobnie jak w przypadku slajdu tytułowego, będą na nim umieszczone puste pola tekstowe, które należy wypełnić. Jednak nowy slajd wi- doczny jest już w innym układzie, nazywanym Tytuł i tekst. W górnej części znajduje się pole Kliknij, aby dodać tytuł, w którym należy wpisać tytuł bieżącego slajdu, natomiast poniżej — w polu Kliknij, aby dodać tekst — należy wpisać właściwy tekst slajdu. Taki układ slajdu pojawia się zawsze po kliknięciu przycisku Nowy slajd. Ćwiczenie 3.2. Aby wstawić slajd w innym układzie, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Nowy slajd, znajdujący się na pasku formatowania. 2. W oknie Zastosuj układ slajdu wybierz jedną z miniaturek zdefiniowanych układów slajdu (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Wstawienie nowego slajdu z zastosowaniem układu Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 25 Oprócz układu slajdu Pusty każdy inny układ posiada pola, które należy wypełnić, na przykład tekstem lub rysunkiem. Z tego względu bardzo ważne jest, abyś jeszcze przed wstawieniem treści do slajdu dokładnie przemyślał jego zawartość i wybrał dla niego jak najodpowiedniejszy układ. Oczywiście zawsze możesz dodać nowe pola do wybranego układu slajdu lub usunąć istniejące, jednak tak zmodyfikowany slajd może odbiegać wyglądem od reszty pre- zentacji. Staraj się więc modyfikować aktualny układ slajdu jedynie wówczas, gdy jest to konieczne. Możesz także w każdej chwili (nawet w przypadku wypełnionego już slajdu) zmienić jego układ. Wystarczy, że w oknie Zastosuj układ slajdu wybierzesz inną miniaturkę układu slajdu. Ćwiczenie 3.3. Nie zawsze jednak okno Zastosuj układ slajdu będzie widoczne. Aby w takim przypadku zmienić układ slajdu, wykonaj następujące polecenia: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pasek. 2. Z wyświetlonego menu wybierz pozycję Okienko Zadań (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Wyświetlanie okna układu slajdu 3. Z prawej strony ekranu pojawi się Okienko Zadań. Jeżeli jednak będzie w nim , widoczną w prawym widoczna inna zawartość, kliknij małą czarną strzałkę górnym rogu, znajdującą się obok nazwy aktualnej zawartości okna. 4. Z wyświetlonej listy wybierz pozycję Układ slajdu. 5. Kliknij miniaturkę układu slajdu, który chcesz zastosować dla aktualnie edytowanego slajdu (rysunek 3.5). Jeżeli wprowadziłeś do slajdu własne pola, to ich rozmieszczenie się nie zmieni. Modyfikacja układu slajdu dotyczy bowiem jedynie domyślnie wstawianych pól w danym układzie slajdu. 26 Rysunek 3.5. Ta sama zawartość slajdu, lecz w innym układzie PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia Edycja pól tekstowych Edycja pól tekstowych przypomina pracę z tekstem w edytorach tekstu (na przykład Microsoft Word 2003). Jeżeli korzystasz z tego typu programu, to zauważysz, że pod- stawowe polecenia edycyjne wykonuje się identycznie. Przypomnijmy w skrócie, że wielkie litery wprowadza się, przytrzymując wciśnięty na klawiaturze klawisz Shift. Litery z polskimi znakami diakrytycznymi (takie, jak: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) uzyskujemy za pomocą prawego klawisza Alt, wciśniętego wraz z odpo- wiednią literą. Na przykład wciśnięcie kombinacji klawiszy Alt+N spowoduje wyświe- tlenie na ekranie litery „ń”. Jedynym wyjątkiem jest polska litera „ź”, którą uzyskamy za pomocą kombinacji klawiszy Alt+X, gdyż zestaw Alt+Z jest przypisany literze „ż”. W analogiczny sposób uzyskujemy wielkie litery ze znakami diakrytycznymi. W tym przypadku należy jednak przytrzymać równocześnie wciśnięte klawisze Shift+Alt z od- powiednim klawiszem. Na przykład kombinacja klawiszy Shift+Alt+a spowoduje wy- świetlenie na ekranie litery „Ą”. Wprowadzony już tekst możesz zawsze usunąć, wciskając klawisz Backspace (czasami oznaczany na klawiaturze strzałką skierowaną w lewą stronę ←). Pamiętaj jednak o tym, że skasujesz w ten sposób znak umieszczony na lewo od kursora tekstowego (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. W tym tekście skasowana zostanie litera „k” Oczywiście nie zawsze litera, którą będziesz chciał skasować, będzie znajdować się na końcu wpisanego tekstu, dlatego w innych przypadkach należy przesunąć położenie kursora tekstowego. Możesz tego dokonać za pomocą czterech klawiszy oznaczonych strzałkami — w lewo ←, prawo →, w górę ↑ oraz w dół ↓. W programie Microsoft PowerPoint 2003 wszystkie teksty wprowadza się w polach tekstowych. Wiele układów slajdów posiada już określone położenie takich pól (często z wprowadzonym już tekstem typu -NKMPKLCD[FQFCèVGMUV). Wystarczy wtedy klik- nąć takie pole i wpisać własny tekst. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 27 Po kliknięciu pola tekstowego pojawi się jego kontur z zaznaczonymi uchwytami roz- miaru, umożliwiającymi zmianę położenia i rozmiaru takiego pola (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Kontur i uchwyty zmiany rozmiaru Ćwiczenie 3.4. Aby zmienić położenie pola tekstowego, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij pole tekstowe. 2. Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na konturze pola. 3. Przeciągnij kursor myszy w nowe położenie. 4. Zwolnij lewy przycisk myszy. Ćwiczenie 3.5. Aby zmienić rozmiar pola tekstowego, wykonaj poniższe czynności: 1. Kliknij pole tekstowe. 2. Aby zmienić szerokość pola, złap za uchwyt zmiany rozmiaru umieszczony z prawej bądź lewej strony konturu (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Zmiana rozmiaru pola tekstowego 3. Przeciągnij uchwyt w wybranym kierunku i zwolnij lewy przycisk myszy. 4. Aby zmienić wysokość pola, złap za uchwyt zmiany rozmiaru umieszczony u góry bądź u dołu konturu. 5. Przeciągnij uchwyt w wybranym kierunku i zwolnij lewy przycisk myszy. 28 PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia 6. Aby zmienić równocześnie wysokość i szerokość pola, złap za uchwyt zmiany rozmiaru umieszczony w jednym z narożników konturu. 7. Przeciągnij uchwyt w wybranym kierunku i zwolnij lewy przycisk myszy. Tekst w polu tekstowym może być sformatowany według Twoich upodobań. Zmian tych dokonuje się za pomocą odpowiednich przycisków na pasku formatowania. Jeżeli zmie- nisz sposób formatowania, to zostanie on zastosowany dla tekstu, który dopiero zaczniesz wpisywać. Możesz także zmienić wygląd tekstu już wpisanego, ale w tym przypadku trzeba go najpierw zaznaczyć. Ćwiczenie 3.6. Aby zaznaczyć fragment tekstu, wykonaj poniższe polecenia: 1. Kliknij pole tekstowe. 2. Umieść kursor myszy przed znakiem, który chcesz objąć zaznaczeniem. 3. Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. 4. Przeciągnij kursor myszy w prawo, zaznaczając znaki i wyrazy. 5. Przeciągnij kursor myszy w dół, zaznaczając całe wiersze. 6. Zwolnij lewy przycisk myszy. Ćwiczenie 3.7. Zmiany rozmiaru i kroju dokonasz w poniższy sposób: 1. Zaznacz odpowiedni fragment tekstu. 2. Na pasku formatowania rozwiń listę Czcionka (rysunek 3.9). Rysunek 3.9. Zmiana formatowania fragmentu tekstu 3. Wybierz jedną z dostępnych czcionek, klikając jej nazwę. 4. Na pasku formatowania rozwiń listę Rozmiar. 5. Wybierz jeden z dostępnych rozmiarów. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 29 Ćwiczenie 3.8. Zmianę stylu czcionki dokonasz, wykonując poniższe polecenia: 1. Zaznacz odpowiedni fragment tekstu. 2. Na pasku formatowania kliknij przycisk Pogrubienie, aby pogrubić tekst (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Różne style tekstu 3. Na pasku formatowania kliknij przycisk Kursywa, aby pochylić tekst. 4. Na pasku formatowania kliknij przycisk Podkreślenie, aby użyć podkreślenia. 5. Na pasku formatowania kliknij przycisk Cień, aby zastosować cień dla tekstu. Ćwiczenie 3.9. Możesz także zastosować różne sposoby wyrównania tekstu w polu tekstowym. W tym celu wykonaj poniższe ćwiczenia: 1. Kliknij odpowiednie pole tekstowe. 2. Na pasku formatowania kliknij przycisk Akapit z lewej, aby wyrównać tekst do lewej krawędzi pola tekstowego (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Wyrównanie tekstu w polu tekstowym 3. Na pasku formatowania kliknij przycisk Akapit wyśrodkowany, aby wyśrodkować tekst pomiędzy krawędziami pola tekstowego. 4. Na pasku formatowania kliknij przycisk Akapit z prawej, aby wyrównać tekst do prawej krawędzi pola tekstowego. 30 PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia Układy slajdów Opisaliśmy już, że podczas wstawiania nowego slajdu można zastosować do niego jeden z gotowych układów. Większość z tych gotowych układów slajdów pozwala na wsta- wienie do slajdu nie tylko pól tekstowych, ale i innych obiektów. Układy te posiadają charakterystyczne miniaturki z czterema małymi rysunkami. Wybie- rając jeden z takich układów, decydujemy, czy na slajdzie ma zostać umieszczony także tekst, a także ile różnych obiektów będziemy chcieli i jakim układzie umieścić. Na rysunku 3.12 wybrano układ slajdu o nazwie Tytuł i zawartość. W jego górnej części znajduje się pole tekstowe będące tytułem slajdu. Poniżej umieszczono pole zawartości. Na slajdzie oznaczone jest ono w postaci prostokąta z sześcioma ikonami charaktery- zującymi typ wstawianego obiektu oraz z tekstem Kliknij ikonę, aby dodać zawartość. Rysunek 3.12. Układ slajdu z tytułem i zawartością Bez względu na to, jaki układ slajdu z zawartością zostanie wybrany, mamy możliwość wstawienia sześciu rodzajów zawartości: (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) Wstaw tabelę — pozwala na wstawienie do slajdu tabeli o dowolnej liczbie kolumn i wierszy, Wstaw wykres — umieszcza na slajdzie wykres, z możliwością wprowadzenia własnych wartości, Wstaw clipart — umieszcza na slajdzie rysunek (clipart) wybierany z biblioteki klipartów, zainstalowanych razem z całym pakietem Microsoft Office 2003, Wstawianie obrazu — otwiera okno Wstawianie obrazu, umożliwiające przeglądanie zawartości folderów i wybranie odpowiedniego rysunku zapisanego na dysku, Wstaw diagram lub schemat organizacyjny — pozwala na umieszczenie diagramu bądź schematu organizacyjnego i wypełnienie go własnymi danymi, Wstaw klip multimedialny — umieszcza na slajdzie klip multimedialny wybierany z biblioteki klipów, zainstalowanych razem z całym pakietem Microsoft Office 2003. Opiszemy teraz, w jaki sposób można wykorzystać na swoich slajdach poszczególne obiekty. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 31 Tabele Ćwiczenie 3.10. Aby wstawić do slajdu tabelę, wykonaj poniższe kroki: 1. Wybierz układ slajdu z zawartością. 2. Na slajdzie kliknij ikonę tabeli , 3. W polu Liczba kolumn wpisz, z ilu kolumn ma składać się tabela (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Okno wstawiania tabeli 4. W polu Liczba wierszy wpisz, z ilu wierszy ma składać się tabela. 5. Kliknij przycisk OK. Do slajdu zostanie wstawiona tabela z podaną liczbą kolumn i wierszy. Zajmie ona całe pole przeznaczone na zawartość. Wstawianie tekstu do poszczególnych komórek tabeli możemy wykonać poprzez kliknięcie właściwej komórki i wpisanie tekstu. Po wstawieniu każda z tabel może być w dowolny sposób sformatowana. Umożliwia to specjalny pasek Tabele i krawędzie, który pojawia się na ekranie za każdym razem, gdy zaznaczona jest tabela. Ćwiczenie 3.11. Każda z komórek tabeli może zostać podzielona na większą liczbę komórek. W tym celu należy: 1. Wybrać na pasku Tabela i krawędzie przycisk Rysuj tabelę (rysunek 3.14). Rysunek 3.14. Dzielenie komórek tabeli 32 PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia 2. Umieścić kursor myszy na krawędzi tabeli, która ma zostać podzielona (na ekranie kursor myszy zostanie wyświetlony w postaci ikony ołówka). 3. Wcisnąć lewy przycisk myszy i, ciągle go przytrzymując, przesunąć do przeciwległej krawędzi komórki (rysowana linia pojawi się w postaci przerywanej). 4. Zwolnić lewy przycisk myszy. 5. Wykonać punkty od 2. do 4., aby dokonać dalszego podziału. 6. Wyłączyć na pasku Tabela i krawędzie przycisk Rysuj tabelę. Na rysunku 3.14 pokazano możliwe podziały komórek w pionie, poziomie oraz na ukos. Ćwiczenie 3.12. Gdy zaistnieje konieczność połączenia sąsiadujących ze sobą komórek, wykonaj nastę- pujące kroki: 1. Wybierz na pasku Tabela i krawędzie przycisk Gumka (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. Łączenie komórek poprzez usunięcie zbędnych krawędzi 2. Przesuń kursor myszy na krawędź do usunięcia. 3. Wciśnij i zwolnij lewy przycisk myszy. 4. Wykonaj punkty od 2. do 3., aby połączyć ze sobą inne komórki. 5. Wyłącz na pasku Tabela i krawędzie przycisk Rysuj tabelę. Na rysunku 3.15 pokazano połączenie dwóch komórek w poziomie oraz dwóch komórek w pionie. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 33 Ćwiczenie 3.13. Styl, szerokość i kolor krawędzi tabeli możesz zmienić, wykonując poniższe polecenia: 1. Rozwiń na pasku Tabela i krawędzie listę Styl obramowania (rysunek 3.16). Rysunek 3.16. Przykłady różnych styli obramowania 2. Wybierz z listy interesujący Cię styl obramowania. 3. Rozwiń na pasku Tabela i krawędzie listę Szerokość krawędzi. 4. Wybierz z listy odpowiednią szerokość krawędzi, podaną w punktach. 5. Wybierz na pasku Tabela i krawędzie przycisk Kolor krawędzi. 6. Wybierz z rozwiniętej listy kolor krawędzi. 7. Przesuń kursor myszy na krawędź, którą chcesz zmienić, i kliknij ją lewym przyciskiem myszy. 8. Powtórz punkty od 1. do 7. dla innej krawędzi. Ćwiczenie 3.14. Nie wszystkie krawędzie komórek tabeli muszą być widoczne. Jeżeli chcesz, aby tabela za- wierała określoną liczbę komórek, lecz chciałbyś zarazem, aby niektóre z nich nie miały widocznego obramowania, wykonaj poniższe kroki: 1. Wskaż komórkę (lub zaznacz kilka komórek) tabeli, w przypadku której chcesz zmienić sposób wyświetlania krawędzi. 2. Na pasku właściwości wybierz z pól Styl obramowania, Szerokość krawędzi oraz Kolor krawędzi styl krawędzi (jeżeli będziesz chciał wybrać niewidoczność dla wszystkich krawędzi komórki, możesz pominąć ten punkt). 3. Rozwiń na pasku Tabela i krawędzie listę Wszystkie krawędzie, klikając strzałkę umieszczoną z prawej strony przycisku (rysunek 3.17). 34 PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia Rysunek 3.17. Tabela z kilkoma niewidocznymi krawędziami komórek 4. Wybierz z listy ikonę symbolizującą, które krawędzie mają być wyświetlane, a które mają być niewidoczne. Ćwiczenie 3.15. Kolor wypełnienia komórek możesz zmienić, wykonując podniższe ćwiczenie: 1. Wskaż komórkę (lub zaznacz kilka komórek) tabeli, w przypadku której chcesz zmienić kolor wypełnienia. 2. Rozwiń na pasku Tabela i krawędzie listę Kolor wypełnienia (rysunek 3.18). Rysunek 3.18. Komórki tabeli wypełnione różnymi kolorami 3. Wybierz z listy jeden z dostępnych kolorów. 4. Aby wybrać kolor niedostępny na liście, wybierz pozycję Więcej kolorów wypełnienia. 5. Na palecie kolorów wybierz odpowiedni kolor. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 35 Ćwiczenie 3.16. Jeżeli wstawiając tabelę, źle określiłeś liczbę kolumn lub wierszy, możesz usunąć zbędne elementy: 1. Wskaż komórkę znajdującą się w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć. 2. Rozwiń na pasku Tabela i krawędzie listę Tabela (rysunek 3.19). Rysunek 3.19. Usunięcie zbędnych kolumn lub wierszy 3. Wybierz z listy — w zależności od potrzeby — pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze. Ćwiczenie 3.17. Jeżeli w tabeli znajduje się zbyt mało wierszy lub kolumn, możesz wstawić nowe elementy: 1. Wskaż komórkę znajdującą się w kolumnie lub wierszu, który ma sąsiadować ze wstawianym wierszem bądź kolumną. 2. Rozwiń na pasku Tabela i krawędzie listę Tabela (rysunek 3.19). 3. Wybierz z listy — w zależności od potrzeby — pozycję Wstaw kolumny do lewej, Wstaw kolumny do prawej, Wstaw wiersze poniżej bądź Wstaw wiersze powyżej. Ćwiczenie 3.18. Tekst w komórkach możesz dosunąć do jednej z krawędzi komórki. Przesunięcie do lewej bądź prawej strony wykonasz za pomocą przycisków wyrównywania tekstu (co opisaliśmy już w przypadku formatowania tekstu). Istnieje jednak możliwość wyrównania także tekstu w pionie. W tym celu wykonaj poniższe kroki: 1. Wskaż komórkę (lub zaznacz kilka komórek) tabeli, w których znajduje się tekst do wyrównania. 2. Wybierz na pasku Tabela i krawędzie — w zależności od potrzeby — przycisk Wyrównaj do góry, Wyśrodkuj pionowo lub Wyrównaj do góry. Ćwiczenie 3.19. Zawsze po wstawieniu tabeli szerokości kolumn są identyczne. Podobnie jednakowa jest wy- sokość wierszy. Można to jednak w prosty sposób zmienić, wykonując poniższe czynności: 1. Aby zmienić szerokość kolumny, ustaw kursor myszy na jednej z pionowych krawędzi tabeli. 36 PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia 2. Chwyć krawędź lewym przyciskiem myszy i przesuń ją w żądane położenie (rysunek 3.20). Rysunek 3.20. Zmiana szerokości kolumny 3. Zwolnij lewy przycisk myszy. W analogiczny sposób można zmienić wysokość wiersza. W typ przypadku należy chwycić i przeciągnąć jedną z poziomych krawędzi. Ćwiczenie 3.20. Po zmianie szerokości kolumn lub wysokości wierszy często bardzo trudno będzie ręcz- nie przywrócić wszystkim jednakowy rozmiar. Możesz to jednak zrobić w prosty sposób, postępując według poniższych kroków: 1. Zaznacz komórki wchodzące w skład kolumn, w przypadku których chcesz ustawić jednakowe szerokości (rysunek 3.21). Rysunek 3.21. Równomierne rozłożenie kolumn 2. Wybierz na pasku Tabela i krawędzie przycisk Rozłóż kolumny równomiernie. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 37 W podobny sposób ustalisz jednakową wysokość wierszy. W takim przypadku należy jednak zaznaczyć komórki odpowiednich wierszy i wybrać przycisk Rozłóż wiersze rów- nomiernie. Wykresy Program Microsoft PowerPoint 2003 umożliwia utworzenie wykresu na podstawie wprowadzonych danych. Aby wstawić wykres, po wybraniu układu slajdu z zawarto- , znajdującą się na slajdzie. Na slajdzie zo- ścią należy wybrać ikonę Wstaw wykres stanie umieszczony przykładowy wykres oraz pojawi się okno arkusza danych, umożliwiają- ce modyfikację danych, na bazie których jest tworzony wykres. Wykres można dostosować do własnych potrzeb. Ćwiczenie 3.21. Aby zmienić liczbę kolumn lub wierszy na wykresie, wykonaj poniższe polecenia: 1. W oknie arkusza danych kliknij nagłówek kolumny prawym przyciskiem myszy (rysunek 3.22). Rysunek 3.22. Wstawianie nowej kolumny danych 2. Z rozwiniętej listy wybierz Wstaw, aby wstawić nowy pusty wiersz na lewo od zaznaczonego. 3. Z rozwiniętej listy wybierz pozycję Usuń, by usunąć wybrany wiersz. W podobny sposób można wstawić wiersz. Należy jednak w tym przypadku kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek wiersza i wybrać odpowiednie polecenie. 38 Ćwiczenie 3.22. PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia Aby zmienić wartości na wykresie, wykonaj poniższe czynności: 1. W oknie arkusza danych kliknij komórkę z opisem serii danych. 2. Wpisz własny opis serii danych. 3. W oknie arkusza danych kliknij komórkę z wartością. 4. Wpisz własną wartość. Oprócz wprowadzania własnych wartości, które zostaną zaprezentowane na wykresie, możemy dostosować także jego wygląd do własnych upodobań. Ćwiczenie 3.23. Aby zmienić kolor tła wykresu i jego obramowanie, wykonaj poniższe czynności: 1. Szybko kliknij dwukrotnie obszar wykresu. 2. W obszarze Obramowanie zaznacz pole Niestandardowe (rysunek 3.23). Rysunek 3.23. Okno formatowania obszaru wykresu 3. Rozwiń listę Styl i wybierz styl obramowania. 4. Rozwiń listę Kolor i wybierz kolor obramowania. 5. Z listy Grubość wybierz grubość obramowania. 6. Zaznacz pole Cień, by nadać obramowaniu efekt rzucanego cienia. 7. W obszarze Obszar zaznacz kolor tła wykresu. 8. Kliknij przycisk OK. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 39 Ćwiczenie 3.24. Zmienić można także krój i styl czcionki użytej w opisach wykresu. W tym celu należy wykonać następujące kroki: 1. Szybko kliknij dwukrotnie obszar wykresu. 2. W oknie Formatowanie obszaru wykresu wybierz zakładkę Czcionka (rysunek 3.24). Rysunek 3.24. Wybór kroju i stylu czcionki 3. Z listy Czcionka wybierz interesujący Cię krój czcionki. 4. Z list Styl czcionki wybierz odpowiedni styl. 5. Wybierz rozmiar czcionki z listy o tej samej nazwie. 6. Możesz także nadać Podkreślenie, Kolor i Tło w odpowiadających im nazwami listach rozwijanych. 7. W obszarze Efekty możesz wybrać Przekreślenie, Indeks górny oraz Indeks dolny. 8. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK. Ćwiczenie 3.25. Zmiana wyglądu serii danych na wykresie jest możliwa w wyniku wykonania następujących czynności: 1. Szybko kliknij dwukrotnie serię danych, którą chcesz zmienić. 2. W zakładce Desenie wybierz kolor serii danych, postępując jak w ćwiczeniu 3.23 od punktu 2. do 7. 3. Wybierz zakładkę Kształt (rysunek 3.25). 40 Rysunek 3.25. Zmiana wyglądu serii danych PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia 4. Wybierz jeden z sześciu dostępnych kształtów kolumny. 5. Wybierz zakładkę Etykiety danych. 6. Przy opisach Nazwa serii, Nazwa kategorii oraz Wartość zaznacz te pola, z których dane mają się pojawić na wykresie. 7. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK. Ćwiczenie 3.26. Jeżeli nie odpowiada Ci typ wykresu, możesz go zmienić, postępując według poniższych poleceń: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy serię danych (rysunek 3.26). Rysunek 3.26. Wybór typu wykresu Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 41 2. Z rozwiniętej listy wybierz pozycję Typ wykresu. 3. Z listy Typ wykresu wybierz odpowiedni typ wykresu. 4. Z listy Podtyp wykresu wybierz jedną z odmian wybranego typu. 5. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK. Niestety nie wszystkie typy wykresów można zastosować dla każdej serii danych. Nie- które z nich wymagają podania dosyć specyficznych wartości w określonym układzie. Może więc się zdarzyć, że wybrany przez Ciebie typ wykresu nie będzie odpowiednio prezentował wprowadzonych przez Ciebie wartości. W takim przypadku powinieneś wybrać inny Typ wykresu, ewentualnie inny Podtyp wykresu. Na rysunku 3.27 pokazano przykładowe cztery typy oraz ich reprezentację w postaci wykresów. Rysunek 3.27. Przykładowe cztery typy wykresów Kliparty Kliparty są rysunkami instalowanymi razem z programami pakietu Microsoft Office 2003. Są doskonałym sposobem urozmaicenia slajdów, na których znajduje się dużo tekstu. Ćwiczenie 3.27. Aby wstawić do slajdu klipart, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 1. Wybierz układ slajdu z zawartością, 2. Na slajdzie kliknij ikonę Wstaw clipart (rysunek 3.28). 3. W oknie Wybierz obraz odszukaj odpowiedni rysunek. 4. Kliknij go. 5. Wstaw rysunek do slajdu, klikając przycisk OK. Możesz zmienić rozmiar i położenie każdego ze wskazanych klipartów, tak aby dopasować jego umiejscowienie do tekstu znajdującego się na slajdzie. 42 Rysunek 3.28. Wstawianie klipartu PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia Ćwiczenie 3.28. Aby zmienić rozmiar i położenie klipartu, wykonaj poniższe polecenia: 1. Wskaż klipart, klikając go jednokrotnie. 2. Aby zmienić szerokość rysunku, złap za uchwyt zmiany rozmiaru umieszczony z prawej bądź lewej strony obrazka (rysunek 3.29). Rysunek 3.29. Zmiana położenia clipartu; zaznaczono strzałki zmiany rozmiaru przy uchwytach 3. Przeciągnij uchwyt w wybranym kierunku i zwolnij lewy przycisk myszy. 4. Aby zmienić wysokość rysunku, złap za uchwyt zmiany rozmiaru umieszczony u góry bądź u dołu klipartu. 5. Przeciągnij uchwyt w wybranym kierunku i zwolnij lewy przycisk myszy. 6. Aby zmienić równocześnie wysokość i szerokość klipartu, złap za uchwyt zmiany rozmiaru, umieszczony w jednym z narożników rysunku. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 43 7. Przeciągnij uchwyt w wybranym kierunku i zwolnij lewy przycisk myszy. 8. Aby zmienić położenie klipartu, chwyć rysunek lewym przyciskiem myszy. 9. Przeciągnij kursor myszy w wybrane miejsce. 10. Zwolnij lewy przycisk myszy. Ćwiczenie 3.29. Oprócz zmiany rozmiaru i położenia rysunki można obracać. W tym celu wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Kliknij rysunek jednokrotnie. 2. Chwyć lewym przyciskiem myszy uchwyt obrotu, oznaczony małym zielonym kółkiem nad rysunkiem (rysunek 3.30). Rysunek 3.30. Klipart przed obróceniem i po wykonaniu tej operacji 3. Przesuń kursor myszy, wykonując ruch po okręgu. 4. Zwolnij lewy przycisk myszy. Często zdarza się, że poszukujemy konkretnego klipartu ilustrującego tekst znajdujący się na slajdzie. W takim przypadku można skorzystać z udostępnionej wyszukiwarki klipartów. Ćwiczenie 3.30. Aby wyszukać klipart spełniający określone kryteria, wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Wybierz układ slajdu z zawartością. 2. Na slajdzie kliknij ikonę Wstaw clipart (rysunek 3.31). 3. W polu Wyszukaj tekst wpisz szukaną frazę. 4. Kliknij przycisk Wyszukaj. 5. W oknie Wybierz obraz odszukaj odpowiedni rysunek. 44 PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia Rysunek 3.31. Wyszukiwanie klipartu spełniającego określone kryteria 6. Kliknij wybrany rysunek. 7. Wstaw rysunek do slajdu, klikając przycisk OK. Obrazy Oprócz klipartów do slajdów można wstawiać obrazy. W praktyce rozróżnienie jednych od drugich może być następujące: te pierwsze wybieramy z zainstalowanej biblioteki kli- partów razem z pakietem Microsoft Office 2003, natomiast te drugie są rysunkami, które uprzednio samodzielnie zapisaliśmy w określonych folderach na naszym dysku. Ćwiczenie 3.31. Aby wstawić obraz do slajdu, wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Wybierz układ slajdu z zawartością. 2. Na slajdzie kliknij ikonę Wstawianie obrazu (rysunek 3.32). Rysunek 3.32. Wstawianie obrazu Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 45 3. W oknie Wstawianie obrazu rozwiń listę Szukaj w i wybierz folder, w którym zapisałeś obraz do wstawienia. 4. Kliknij miniaturkę obrazu, widoczną pośrodku okna. 5. Wstaw obraz do slajdu, klikając przycisk Wstaw. Wszystkie czynności związane ze zmianą rozmiaru i położenia obrazów wykonuje się identycznie, jak w przypadku klipartów. Wystarczy jednokrotnie kliknąć obraz — pojawią się wtedy uchwyty. Ponieważ czynności te zostały już opisane wcześniej, nie będziemy ich przytaczać ponownie. Diagramy i schematy organizacyjne Diagramy i schematy organizacyjne dostępne w programie pozwalają na przedstawienie zależności pomiędzy określonymi danymi. Ze względu na ich przejrzystość znacznie łatwiej zorientować się w określonych zależnościach niż w przypadku korzystania jedynie z opisu. Ćwiczenie 3.32. Aby wstawić do slajdu diagram lub schemat organizacyjny, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 1. Wybierz układ slajdu z zawartością. 2. Na slajdzie kliknij ikonę Wstaw diagram lub schemat organizacyjny (rysunek 3.33). Rysunek 3.33. Wstawianie diagramu 3. W oknie Galeria diagramu wybierz odpowiednią miniaturkę jednego z sześciu dostępnych typów diagramu. 4. Kliknij przycisk OK. 46 PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia Jak już wspomnieliśmy, istnieje sześć różnych typów diagramów, dlatego też ich tworzenie omówimy dokładniej na bazie jednego z nich, a mianowicie Schematu organizacyjnego. Schemat organizacyjny umożliwia przedstawienie relacji typu pracodawca-podwładny. Ćwiczenie 3.33. Aby wstawić do slajdu schemat organizacyjny, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 1. Wykonaj z poprzedniego ćwiczenia punkty od 1. do 2. 2. Wybierz w oknie Galeria diagramu miniaturkę schematu organizacyjnego. 3. Kliknij odpowiednie pole schematu organizacyjnego (rysunek 3.34). Rysunek 3.34. Wypełniony schemat organizacyjny 4. Wpisz właściwy tekst. 5. Powtarzaj punkty od 3 do 4 dla pozostałych pól. Najczęściej jednak zdarza się, że liczba pól schematu organizacyjnego nie odpowiada naszym potrzebom. Dlatego też często konieczne jest wstawienie nowych pól lub usu- nięcie istniejących. Ćwiczenie 3.34. Aby wstawić do schematu organizacyjnego nowe pola, wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy pole, w stosunku do którego będziesz wstawiał nowe pole. 2. Na pasku Schemat organizacyjny kliknij przycisk Wstaw kształt (rysunek 3.35). 3. Z rozwiniętej listy wybierz typ zależności nowego pola. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 47 Rysunek 3.35. Wstawianie nowego pola do schematu organizacyjnego Istnieją trzy rodzaje zależności pól do wstawienia (rysunek 3.35): (cid:1) Podwładny — nowe pole zostanie wstawione poniżej pola zaznaczonego z pionową kreską zależności. (cid:1) Współpracownik — nowe pole zostanie wstawione na tym samym poziomie co pole zaznaczone. (cid:1) Asystent — nowe pole zostanie wstawione poniżej pola zaznaczonego z łamaną kreską zależności. Ćwiczenie 3.35. Jeżeli zaistnieje potrzeba usunięcia określonego pola, wykonaj poniższe czynności: 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy obramowanie pola, które ma zostać usunięte. Na krawędziach pola pojawią się szare kółka (rysunek 3.36). Rysunek 3.36. Usunięcie pola zaznaczonego na rysunku ciemnoszarym wypełnieniem 2. Wciśnij na klawiaturze klawisz Delete (czasami opisany jako Del). Ćwiczenie 3.36. Można także zmienić układ schematu organizacyjnego — wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Kliknij pole schematu organizacyjnego, w przypadku którego chcesz zastosować inny układ gałęzi. 2. Na pasku Schemat organizacyjny kliknij przycisk Układ (rysunek 3.37). 48 Rysunek 3.37. Zmiana układu schematu organizacyjnego PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia 3. Z rozwiniętej listy wybierz jeden ze zdefiniowanych układów. Domyślny sposób formatowania schematu organizacyjnego nie jest jedyny. Można go w bardzo prosty sposób zmienić, wybierając jeden ze zdefiniowanych styli. Ćwiczenie 3.37. Aby zmienić sposób formatowania schematu organizacyjnego, wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy schemat organizacyjny, aby go zaznaczyć. 2. Na pasku Schemat organizacyjny wybierz przycisk Autoformatowanie . 3. W oknie Galeria stylów schematu organizacyjnego wybierz odpowiedni styl (rysunek 3.38). Rysunek 3.38. Galeria stylów schematu organizacyjnego 4. Zaakceptuj wybór przyciskiem OK. Jak już wspomnieliśmy, istnieje sześć różnych schematów organizacyjnych i diagramów. Każdy z nich posiada — oprócz właściwości podobnych do opisanych powyżej — także właściwości specyficzne tylko dla niego. Jednak zaznajomienie się ze schematem orga- nizacyjnym pozwoli na wykonanie dowolnego innego diagramu dostępnego w programie — każdy z diagramów posiada bowiem specyficzny dla niego pasek, umożliwiający do- stosowanie wyglądu do własnych potrzeb. Są one jednak na tyle podobne, że ich obsługa nie powinna nastręczać trudności. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 49 Klipy multimedialne Klipy multimedialne są już ostatnim typem zawartości, który można wstawić do slajdu za pomocą układu slajdu z zawartością. Ich działanie jest zarazem specyficzne. Powo- dują one bowiem umieszczenie na slajdzie animowanego rysunku lub filmu, który będzie jednak odtwarzany dopiero w trakcie wyświetlania prezentacji w trybie pełnoekranowym. W trybie edycji, czyli zaraz po umieszczeniu, będzie on widoczny w postaci rysunku przedstawiającego pierwszą klatkę animacji. Ćwiczenie 3.38. Aby umieścić na slajdzie klip multimedialny, wykonaj następujące ćwiczenie: 1. Wybierz układ slajdu z zawartością. 2. Wybierz na slajdzie ikonę Wstaw klip multimedialny (rysunek 3.39). Rysunek 3.39. Wstawianie klipu multimedialnego 3. W oknie Klip multimedialny odszukaj odpowiednią animację. 4. Kliknij ją. 5. Wstaw animację do slajdu, klikając przycisk OK. Jak już wspomnieliśmy, wstawiony klip zostanie wyświetlony w postaci rysunku przed- stawiającego pierwszą klatkę animacji. Z klipami multimedialnymi możemy więc postę- pować dokładnie tak samo, jak z klipartami. W identyczny sposób możemy więc zmienić ich rozmiar, przesunąć je czy też obrócić. 50 PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia Wstawianie własnych elementów do slajdu Opisane dotąd elementy, które można było umieszczać na slajdach, były wybierane po utworzeniu nowego slajdu z zawartością. Nie zawsze jednak układy slajdów będą odpo- wiadały dokładnie naszym potrzebom. Dobrym przykładem jest problem umieszczenia podpisów pod zdjęciami. Nie znajdziemy takiego układu slajdu, w którym można byłoby umieścić zarówno grafikę, jak i krótkie podpisy do ilustracji. Zdefiniowane układy umoż- liwiają co prawda wybranie zawartości z tekstem, jednak pola tekstowe są duże i służą raczej do opisania całej zawartości slajdu. Na podobny problem napotkamy w przypadku potrzeby umieszczenia więcej niż czterech obiektów rysunkowych, gdyż takich układów slajdów nie zdefiniowano. Niezbędne jest więc poznanie dodatkowych możliwości umieszczania dowolnych obiek- tów na slajdach. Zaliczamy do nich zawartości opisane już wcześniej, jak i elementy zupeł- nie nowego typu. Wszystkie obiekty, o których będziemy pisać, umiejscowione są na pasku Rysowanie. Domyślnie pasek ten jest widoczny u dołu ekranu, jeżeli jednak tak nie jest, można go wy- wołać, klikając dowolny inny pasek i wybierając z listy pozycję Rysowanie (rysunek 3.40). Rysunek 3.40. Pasek Rysowanie oraz lista dostępnych pasków Pola tekstowe, rysunki i diagramy Są to elementy, które zostały opisane szczegółowo wcześniej, dlatego teraz zostaną po- traktowane tylko pod kątem wybierania ich z paska Rysowanie. Pole tekstowe wstawiamy do slajdu na dwa sposoby. W pierwszym z nich — w przeciwień- stwie do drugiego — nie jest określana szerokość pola tekstowego. Wstawiając pole tek- stowe, wybieramy na pasku Rysowanie przycisk Pole tekstowe. Następnie wystarczy kliknąć Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 51 slajd w miejscu, gdzie pole tekstowe ma zostać umieszczone. Wpisywany jednak w ten sposób tekst może wyjść nawet poza slajd, jeżeli nie będziemy stosowali ręcznego wy- muszenia przejścia do nowego wiersza za pomocą klawisza Enter (rysunek 3.41). Rysunek 3.41. Różne odmiany pól tekstowych wstawianych ręcznie W drugim sposobie wymagane jest — po wybraniu przycisku do wstawiania pola tek- stowego — narysowanie na slajdzie prostokąta. Szerokość narysowanego prostokąta będzie także szerokością pola tekstowego. Nie będzie więc konieczności ręcznego wymu- szania przejścia do nowego wiersza, gdyż tekst będzie automatycznie zawijany w przy- padku, gdy wpisywany wyraz nie będzie się mieścił w danym wierszu. Nowością w przypadku pól tekstowych wstawianych ręcznie jest możliwość ich obracania. Pojawia się bowiem w ich górnej części zielony uchwyt obrotu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku rysunków. Do wstawiania rysunków i klipartów służą odpowiednio przyciski: Wstawianie obrazu i Wstaw clipart. Ich działanie jest podobne do opisanego wcześniej sposobu wstawiania tych zawartości. Jedynie w przypadku klipartów przypisane im okienko pojawia się przy prawej krawędzi ekranu i wymaga wprowadzenia kryterium wyszukiwania, gdyż do- myślnie nie są wyświetlane żadne kliparty. Z kolei wstawianie diagramów i schematów organizacyjnych niczym nie odbiega od opisanego wcześniej i odbywa się po wybraniu przycisku Wstaw diagram lub schemat organizacyjny. Obiekty WordArt Za pomocą obiektów WordArt możliwe jest wstawienie do slajdu ozdobnego tekstu. Ćwiczenie 3.39. Aby umieścić na wykresie obiekt WordArt, wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Na pasku Rysowanie kliknij przycisk Wstaw obiekt WordArt. 2. W oknie Galeria WordArt wybierz jeden ze zdefiniowanych typów (rysunek 3.42). 3. W oknie Edytowanie tekstu WordArt wpisz własny tekst. 4. Możesz także użyć innego kroju i rozmiaru czcionki, korzystając z odpowiednich list rozwijanych w górnej części okna. 52 Rysunek 3.42. Wstawianie obiektu WordArt PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia 5. Kliknij przycisk OK. Obiekty WordArt, po ich wskazaniu, mają na swoim obwodzie uchwyty rozmiaru i ob- rotu. Często pojawiają się także uchwyty w postaci żółtych obróconych kwadratów. Umoż- liwiają one wpływanie na siłę efektu zastosowanego dla tekstu w danym typie, który został wybrany. Na rysunku 3.43 zaznaczono wpływ przesunięcia poszczególnych uchwytów na wygląd obiektu WordArt. Rysunek 3.43. Zmiana wyglądu obiektów WordArt Kształty podstawowe Spośród kształtów podstawowych możliwych do umieszczenia na slajdzie wyróżniamy prostokąt, elipsę, linię oraz strzałkę. Sposób umieszczenia ich na slajdzie jest bardzo podobny. Ćwiczenie 3.40. Aby umieścić na slajdzie jeden z kształtów podstawowych, wykonaj poniższe ćwiczenie (rysunek 3.44): Rysunek 3.44. Kształty podstawowe, które można umieścić na slajdzie 1. Na pasku Rysowanie wybierz przycisk Linia, Strzałka, Prostokąt bądź Elipsa, w zależności od potrzeby. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 53 2. Wciśnij lewy przycisk myszy w miejscu, w którym kształt podstawowy ma się zaczynać. 3. Trzymając cały czas wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuń ją do miejsca, w którym kształt podstawowy ma się kończyć. 4. Zwolnij lewy przycisk myszy. Wszystkie te elementy po zaznaczeniu posiadają uchwyty podobne do znanych już z ob- razów. Umożliwiają one przeskalowanie oraz obrót tych obiektów. Przytrzymanie podczas rysowania wciśniętego klawisza Ctrl pozwala na narysowanie kształtu regularnego, to znaczy kwadratu lub koła. W przypadku linii lub strzałki umożliwia to narysowanie obiektu pod kątem będącym wielokrotnością 15 stopni. Autokształty Autokształty dają możliwość utworzenia niemal dowolnego kształtu, wybranego spo- śród biblioteki gotowych kształtów. W zależności od przeznaczenia są one pogrupowane w odpowiednie kategorie. Ćwiczenie 3.41. Aby umieścić na slajdzie jeden z autokształtów, wykonaj poniższe kroki: 1. Na pasku Rysowanie wybierz przycisk Autokształty (rysunek 3.45). Rysunek 3.45. Wybór odpowiedniego autokształtu 2. Z rozwiniętej listy wybierz interesującą Cię kategorię autokształtów. 3. Wybierz odpowiedni autokształt. 4. Wciśnij lewy przycisk myszy w miejscu, w którym autokształt ma się zaczynać. 54 PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia 5. Trzymając cały czas wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuń ją do miejsca, w którym autokształt ma się kończyć. 6. Zwolnij lewy przycisk myszy. Wszystkie autokształty po zaznaczeniu posiadają uchwyty podobne do tych znanych już z obrazów. Umożliwiają one przeskalowanie oraz obrót obiektu. Duża część autokształtów posiada także uchwyty specjalne. Umożliwiają one zmianę wyglą- du, dzięki czemu dopasujemy je łatwo do swoich potrzeb. Ćwiczenie 3.42. Zmianę wyglądu autokształtu wykonasz, wykonując poniższe ćwiczenie: 1. Wskaż narysowany autokształt. 2. Chwyć lewym przyciskiem myszy żółty uchwyt (rysunek 3.46). Rysunek 3.46. Zmiana wyglądu autokształtu 3. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuń kształt w inne położenie. 4. Zwolnij lewy przycisk myszy. Łączniki Część autokształtów posiada także specyficzne właściwości. Takimi autokształtami są na przykład łączniki, umożliwiające połączenie za ich pomocą dwóch innych autokształtów. Ćwiczenie 3.43. Aby połączyć ze sobą dwa dowolne autokształty łącznikiem, wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Narysuj dwa dowolne autokształty. 2. Na pasku Rysowanie wybierz przycisk Autokształty. 3. Z rozwiniętej listy wybierz kategorię Łączniki. 4. Wybierz jeden z łączników. 5. Przesuń kursor myszy w pobliże jednego z autokształtów (rysunek 3.47). Rysunek 3.47. Rysowanie łączników Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 55 6. W jednym z miejsc, w których pojawią się małe niebieskie punkty, kliknij lewym przyciskiem myszy. 7. Przesuń kursor myszy w pobliże następnego autokształtu. 8. Ponownie wskaż jedno z charakterystycznych miejsc autokształtu, zaznaczonych niebieskimi punktami. i kliknij lewym przycisk myszy. Łączniki pozwalają trwale połączyć odpowiednim odcinkiem dwa autokształty. Przesunięcie jednego z autokształtów spowoduje analogiczne przesunięcie zakotwiczenia łącznika. Ćwiczenie 3.44. Czasami zachodzi potrzeba zmiany punku zakotwiczenia łącznika na obiekcie. Aby to zrobić, wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Kliknij łącznik jednokrotnie. 2. Chwyć lewym przyciskiem myszy kółko widoczne w punkcie zakotwiczenia łącznika. 3. Przesuń kursor myszy w miejsce innego charakterystycznego punktu autokształtu. 4. Zwolnij lewy przycisk myszy. Zwróć uwagę, że kółka widoczne w punktach zakotwiczenia łącznika po jego zaznacze- niu mogą być w kolorze czerwonym lub zielonym. Czerwone kółko oznacza, że łącznik jest zakotwiczony w jednym z charakterystycznych punktów autokształtu. Przesunięcie tego autokształtu spowoduje więc automatyczne przesunięcie zakotwiczenia łącznika. Zielone kółko oznacza z kolei, że łącznik nie został zakotwiczony w żadnym z charakte- rystycznych punktów dowolnego autokształtu. Objaśnienia Ćwiczenie 3.45. Przykładem autokształtu posiadającego specyficzne właściwości są także objaśnienia. Umożliwiają one łatwe wprowadzenie tekstu w specjalnie w tym celu przygotowanych polach tekstowych. Wstawić objaśnienie możesz, wykonując poniższe ćwiczenie: 1. Na pasku Rysowanie wybierz przycisk Autokształty. 2. Z rozwiniętej listy wybierz kategorię Objaśnienia. 3. Wybierz jedno z objaśnień. 4. Narysuj wybrane objaśnienie. 5. Wprowadź tekst w ramce, która pojawi się w miejscu łącznika (rysunek 3.48). Rysunek 3.48. Wprowadzanie tekstu do objaśnienia 56 Przyciski akcji Ćwiczenie 3.46. PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia Bardzo specyficznymi autokształtami są Przyciski akcji. Umożliwiają one przypisanie im akcji, która zostanie wykonana po kliknięciu tego autokształtu w trakcie uruchomionej prezentacji. Aby utworzyć Przycisk akcji, wykonaj następujące kroki: 1. Na pasku Rysowanie wybierz przycisk Autokształty. 2. Z rozwiniętej listy wybierz kategorię Przyciski akcji. 3. Wybierz jeden z przycisków. 4. Narysuj wybrany przycisk. 5. W oknie Ustawienia akcji zaznacz pole Hiperłącze do (rysunek 3.49). Rysunek 3.49. Przypisywanie akcji do autokształtu 6. Rozwiń widoczną poniżej listę akcji. 7. Wybierz z listy odpowiednią akcję, która ma zostać przypisana autokształtowi. W oknie Ustawienia akcji możesz wybrać zakładkę Kliknięcie myszą, która powoduje wykonanie akcji w momencie kliknięcia autokształtu lewym przyciskiem myszy na au- tokształcie. Akcje ustawione w zakładce Wskazanie myszą zostaną wykonane w chwili przesunięcia kursora myszy nad autokształt. Mamy do dyspozycji następujące akcje: (cid:1) Brak — do autokształtu nie zostanie przypisana żadna akcja. (cid:1) Hiperłącze do — spowoduje przejście do określonej lokalizacji. (cid:1) Uruchom program — pozwala wskazać plik uruchamiający określony program. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 57 Wybranie akcji Hiperłącze do pozwala na określenie lokalizacji miejsca docelowego, do którego przejdziemy po kliknięciu autokształtu. Mamy do wyboru: (cid:1) Następny slajd — nastąpi wyświetlenie następnego w kolejności slajdu w stosunku do slajdu, z którego została wywołana ta akcja. (cid:1) Poprzedni slajd — nastąpi wyświetlenie poprzedniego w kolejności slajdu w stosunku do slajdu, z którego została wywołana ta akcja. (cid:1) Pierwszy slajd — nastąpi wyświetlenie pierwszego slajdu aktualnej prezentacji. (cid:1) Ostatni slajd — nastąpi wyświetlenie ostatniego slajdu aktualnej prezentacji. (cid:1) Ostatnio wyświetlany slajd — wyświetlony zostanie slajd, który był wyświetlany bezpośrednio przed aktualnym slajdem. Nie oznacza to zawsze slajdu poprzedniego, gdyż bieżący slajd mógł być wyświetlony w wyniku innej akcji — wtedy nastąpi przejście właśnie do tego slajdu. (cid:1) Zakończ pokaz — powoduje zakończenie pokazu i przejście do trybu edycji prezentacji. Jeżeli bieżąca prezentacja została wywołana z poziomu innej prezentacji akcją Inna prezentacja PowerPoint, to sterowanie zostanie przekazane właśnie do niej. (cid:1) Pokaz niestandardowy — wywołuje przygotowany uprzednio pokaz niestandardowy za pomocą polecenia Pokaz slajdów/Pokaz niestandardowy. (cid:1) Slajd — pozwala na wybranie tytułu slajdu, który ma zostać wyświetlony (rysunek 3.50). Z wyświetlonego okna należy wybrać tytuł slajdu; jeżeli slajd nie posiada tytułu (na slajdzie brak tytułowego pola tekstowego), można wskazać jego numer kolejny w prezentacji. Rysunek 3.50. Wywołanie slajdu na podstawie jego tytułu (cid:1) Adres URL — pozwala na wpisanie adresu URL strony internetowej, która ma zostać wyświetlona w przeglądarce internetowej. Oczywiście wymaga to połączenia z internetem. (cid:1) Inna prezentacja PowerPoint — przekazuje sterowanie do innej prezentacji PowerPoint, zapisanej na dysku w postaci pliku. (cid:1) Inny plik — pozwala na wywołanie dowolnego pliku zapisanego na dysku. Na przykład wskazanie pliku tekstowego, zapisanego w programie Microsoft Word, spowoduje uruchomienie tego programu i wyświetlenie danego pliku. 58 PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia Więcej autokształtów W praktyce ten typ autokształtu jest jedynie odmianą wstawiania klipartów. Powoduje bowiem wyświetlenie z prawej strony ekranu okna identycznego z oknem, które pojawia się w momencie wybrania na pasku Rysowanie przycisku Wstaw clipart. Formatowanie autokształtów Praktycznie każdy wstawiony autokształt możemy sformatować, nadając mu inny kolor czy też grubość konturu. Ćwiczenie 3.47. Aby zastosować inne formatowanie dla wybranego obiektu, wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Kliknij wybrany obiekt prawym przyciskiem myszy (rysunek 3.51). Rysunek 3.51. Formatowanie autokształtu 2. Z rozwiniętego menu wybierz pozycję Formatuj Autokształt. 3. Z listy rozwijanej Kolor wybierz kolor wypełnienia autokształtu. 4. Suwakiem Przezroczystość ustal wartość procentową przezroczystości autokształtu. 5. W obszarze Linia, z listy rozwijanej Kolor, wybierz kolor konturu autokształtu. 6. Z list rozwijanych Kreskowanie oraz Styl wybierz rodzaj wyświetlanego konturu. 7. W polu Grubość wpisz grubość konturu w punktach. W przypadku linii i strzałek możesz określić wygląd początku (Styl początku) i końca (Styl końca), czyli zdefiniować, czy ma to być na przykład grot czy też innego rodzaju zakończenie. Zaznaczenie pola Domyślnie dla nowych obiektów spowoduje, że każdy nowo rysowany autokształt będzie przyjmował formatowanie ustawione w tym oknie. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 59 Większość opisanych powyżej możliwości formatowania autokształtów jest dostępna także na pasku Rysowanie. Innego rodzaju formatowaniem jest nadawanie autokształtom cienia oraz efektu prze- strzennego. Ćwiczenie 3.48. Aby zastosować dla autokształtu cień, wykonaj poniższe kroki: 1. Wskaż interesujący Cię obiekt. 2. Na pasku Rysowanie wybierz przycisk Cień (rysunek 3.52). Rysunek 3.52. Zastosowanie dla autokształtu cienia 3. Z rozwiniętej listy wybierz rodzaj cienia. Efekt przestrzenny wybiera się podobnie jak cień, lecz zamiast przycisku Rysowanie wybieramy przycisk 3-W. Grupowanie i rozmieszczanie obiektów Grupowanie Grupowanie obiektów pozwala traktować grupę obiektów jak jeden obiekt, w wyniku czego nie jest możliwe przesunięcie jednego z nich względem drugiego. Jest to szcze- gólnie przydatne w przypadku utworzenia złożonego rysunku, składającego się z wielu elementów. W podobnej sytuacji znajdziemy się także w przypadku znaków firmowych utworzonych za pomocą autokształtów. Powinny one bowiem być zawsze względem siebie identycznie rozłożone. Ćwiczenie 3.49. Aby zgrupować obiekty, wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Kursorem myszy zaznacz na slajdzie prostokątny obszar, w którym znajdą się wszystkie obiekty mające zostać zgrupowane. 2. Na pasku Rysowanie wybierz przycisk Rysuj (rysunek 3.53). 60 Rysunek 3.53. Grupowanie obiektów PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia 3. Z listy wybierz pozycję Grupuj. Tak zgrupowane obiekty będą teraz traktowane jako pojedynczy rysunek. Wskazanie jednego z nich spowoduje zawsze wybranie całej grupy. Konieczność dokonania zmia- ny formatowania jednego z obiektów wchodzących w skład grupy wymaga ich rozgru- powania. Ćwiczenie 3.50. Aby rozgrupować obiekty, wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Wskaż grupę obiektów. 2. Na pasku Rysowanie wybierz przycisk Rysuj. 3. Z listy wybierz opcję Rozgrupuj. Od tego momentu każdy z obiektów stanie się ponownie niezależny od pozostałych. Kolejność Nowo rysowane obiekty są położone zawsze wyżej od narysowanych wcześniej. Nigdy dwa obiekty nie mogą znajdować się na tej samej wysokości. Możemy to sobie wyobrazić tak, jakby każdy z obiektów był narysowany na odrębnej, przezroczystej kartce. Gdy pa- trzymy na nie z „góry”, wydaje się, że leżą one w tej samej płaszczyźnie; jednak prze- sunięcie jednego z obiektów na inny spowoduje zasłonięcie jednego z nich przez drugi. Obiekty utworzone później będą więc zasłaniały obiekty utworzone wcześniej, gdy zo- staną na nie przesunięte. Kolejność umieszczenia obiektów możemy zawsze zmienić, dopasowując ją do naszych potrzeb. Ćwiczenie 3.51. Wykonując poniższe czynności, zmienisz kolejność wyświetlania obiektów: 1. Wskaż jeden z obiektów. 2. Na pasku Rysowanie wybierz przycisk Rysuj. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 61 3. Z rozwiniętej listy wybierz pozycję Kolejność (rysunek 3.54). Rysunek 3.54. Zmiana kolejności obiektów 4. Wybierz jeden z czterech sposobów zmiany kolejności. Zmieniając kolejność obiektów, możemy wybrać jedną z czterech możliwości: (cid:1) Przesuń na wierzch — wybrany obiekt zostanie przesunięty na samą górę, będzie więc najwyżej umieszczonym obiektem. (cid:1) Przesuń na spód — wybrany obiekt zostanie przesunięty na sam dół, będzie więc najniżej umieszczonym obiektem. (cid:1) Przesuń do przodu — wskazany obiekt przesunie się o jedną pozycję do góry. (cid:1) Przesuń do tyłu — wskazany obiekt przesunie się o jedną pozycję w dół. Czasami może się okazać, że po wybraniu na przykład Przesuń do tyłu wybrany obiekt nie znajdzie się za obiektem, który znajdował się pod nim. Może bowiem zaistnieć sytuacja, że pomiędzy tymi dwoma obiektami są jeszcze inne obiekty, ale znajdujące się z boku, więc nie będą one sprawiały wrażenia umieszczonych w środku kolejki. W takim przypadku należy kilka razy powtórzyć polecenie Przesuń do tyłu. Siatki i prowadnice Siatki i prowadnice są niezwykle użyteczne przy precyzyjnym rysowaniu i rozmieszczaniu obiektów. Pozwalają bowiem na zachowanie identycznych rozmiarów bądź współrzędnych różnych obiektów. Siatka powoduje przyciąganie obiektów do najbliższego punktu prze- cięcia się siatki; prowadnica z kolei jest linią, do której będą przyciągane obiekty. Ćwiczenie 3.52. Parametry przyciągania obiektów do siatki ustalisz, wykonując następujące polecenia: 1. Na pasku Rysowanie wybierz przycisk Rysuj. 2. Z rozwiniętej listy wybierz pozycję Siatka i prowadnice. 3. W oknie Siatka i prowadnice zdecyduj, czy obiekty mają być przyciągane do siatki, ustawiając odpowiednio pole Przyciągaj obiekty do siatki (rysunek 3.55). 62 Rysunek 3.55. Ustalanie parametrów siatki PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia 4. Wstaw gęstość siatki, rozwijając listę Odstępy. 5. Zaznacz pole Wyświetl siatkę na ekranie, by pokazać na slajdzie linie siatki. 6. Kliknij przycisk OK. Lisie siatki są na slajdzie wyświetlane w postaci linii przerywanych. Przy ustaleniu bardzo gęstej siatki nie wszystkie jej linie mogą być wyświetlane na slajdzie. W oknie Siatka i prowadnice możesz dodatkowo zaznaczyć pole Przyciągaj obiekty do innych obiektów. Dzięki temu będziesz mógł precyzyjnie przysuwać obiekty do siebie bądź rysować nowe, tak by przystawały do istniejących. Wyłączenie pola Wyświetl siatkę na ekranie nie spowoduje, że obiekty nie będą przyciągane do siatki. Podobnie wyłączenie opcji Przyciągaj obiekty do siatki i włączenie Wyświetl siatkę na ekranie spowoduje, że obiekty nie będą przyciągane do siatki, mimo że będzie ona widoczna. Ćwiczenie 3.53. Ustalenie parametrów przyciągania do prowadnic ustalisz, wykonując poniższe polecenia: 1. Na pasku Rysowanie wybierz przycisk Rysuj. 2. Z rozwiniętej listy wybierz pozycję Siatka i prowadnice. 3. W oknie Siatka i prowadnice zaznacz pole Wyświetl prowadnice rysowania na ekranie (rysunek 3.56). Rysunek 3.56. Przyciąganie obiektów do prowadnic 4. Kliknij przycisk OK. 5. Na slajdzie pojawią się dwie prowadnice — pionowa i pozioma. Złap kursorem myszy jedną z nich i przeciągnij ją w dowolne położenie. Rozdział 3. (cid:1) Edycja slajdów 63 Wyrównywanie obiektów Wyrównywanie obiektów pozwala na ich precyzyjne umieszczenie względem siebie. Ćwiczenie 3.54. Aby wyrównać kilka obiektów względem siebie, wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Narysuj kursorem myszy na slajdzie prostokąt, tak aby znalazły się w nim wszystkie obiekty, które mają zostać wyrównane. 2. Wybierz na pasku Rysowanie przycisk Rysuj. 3. Z rozwiniętej listy wybierz pozycję Wyrównaj lub rozłóż (rysunek 3.57). Rysunek 3.57. Wyrównanie obiektów do dołu 4. Wybierz odpowiedni sposób wyrównania obiektów. Przy wyrównywaniu obiektów możesz wybrać jedną z kilku możliwości: (cid:1) Wyrównaj do lewej — obiekty zostaną przesunięte w lewo, tak by ich lewe krawędzie znalazły się na jednej linii. (cid:1) Wyrównaj do środka — obiekty zostaną tak przesunięte w poziomie, by ich środki znalazły się w jednym punkcie. (cid:1) Wyrównaj do prawej — obiekty zostaną przesunięte w prawo, tak by ich prawe krawędzie znalazły się na jednej linii. (cid:1) Wyrównaj do góry — obiekty zostaną przesunięte do góry, tak by ich górne krawędzie znalazły się na jednej linii. (cid:1) Wyrównaj środki — obiekty zostaną tak przesunięte w pionie, by ich środki znalazły się w jednym punkcie. (cid:1) Wyrównaj do dołu — obiekty zostaną przesunięte do dołu, tak by ich dolne krawędzie znalazły się na jednej linii. Możesz wyrównać obiekty tak, by ich środk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PowerPoint 2003 PL. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: