Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 007465 22943997 na godz. na dobę w sumie
PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1894-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj możliwości programu PowerPoint 2007 PL -- twórz oryginalne i przekonujące prezentacje!

Najnowsza wersja programu Microsoft Office PowerPoint 2007 została znacząco zmodyfikowana. Udostępniono w niej nowe oraz rozbudowane efekty, które można wykorzystać przy tworzeniu prezentacji. Pojawiły się tu także dodatkowe motywy, układy i szybki dostęp do stylów. Znacznie rozszerzono możliwości tworzenia schematów organizacyjnych i diagramów. Dzięki nowemu rodzajowi grafiki SmartArt można w łatwy sposób tworzyć edytowalne ilustracje oraz dodawać różnorodne efekty wizualne, w tym trójwymiarowość (3W), cieniowanie, odbicie, krawędzie wygładzone, wyginanie, skos oraz poświatę.

Sztuka dobrej prezentacji to w dzisiejszych czasach umiejętność po prostu niezbędna. Przydaje się wszystkim: uczniom, studentom, handlowcom, menedżerom i wykładowcom. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji pracować z tym programem, a chciałbyś wykorzystać jego możliwości do tworzenia atrakcyjnych prezentacji, to książka właśnie dla Ciebie! 'PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik' przekaże Ci wszelką niezbędną wiedzę dotyczącą pracy z nową wersją PowerPointa -- od jego uruchomienia po niestandardowe efekty animacji. Wszystkie te elementy pozwolą Ci stworzyć i dopracować profesjonalną prezentację. Jasny, przystępny język oraz wielość ilustracji gwarantują, że przygotowanie pokazu slajdów będzie przebiegać szybko i sprawnie!

Najszybszy sposób, aby tworzyć nowoczesne i profesjonalne prezentacje!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Autor: Roland Zimek Stron: 144 Odkryj mo¿liwo(cid:156)ci programu PowerPoint 2007 PL (cid:151) tw(cid:243)rz oryginalne i przekonuj„ce prezentacje! (cid:149) Jak przygotowa(cid:230) prezentacjŒ od podstaw? (cid:149) Jak zmienia(cid:230) rozmiar i po‡o¿enie p(cid:243)l tekstowych? (cid:149) Jak wykorzysta(cid:230) animacjŒ w pokazie slajd(cid:243)w? Najnowsza wersja programu Microsoft Office PowerPoint 2007 zosta‡a znacz„co zmodyfikowana. UdostŒpniono w niej nowe oraz rozbudowane efekty, kt(cid:243)re mo¿na wykorzysta(cid:230) przy tworzeniu prezentacji. Pojawi‡y siŒ tu tak¿e dodatkowe motywy, uk‡ady i szybki dostŒp do styl(cid:243)w. Znacznie rozszerzono mo¿liwo(cid:156)ci tworzenia schemat(cid:243)w organizacyjnych i diagram(cid:243)w. DziŒki nowemu rodzajowi grafiki SmartArt mo¿na w ‡atwy spos(cid:243)b tworzy(cid:230) edytowalne ilustracje oraz dodawa(cid:230) r(cid:243)¿norodne efekty wizualne, w tym tr(cid:243)jwymiarowo(cid:156)(cid:230) (3W), cieniowanie, odbicie, krawŒdzie wyg‡adzone, wyginanie, skos oraz po(cid:156)wiatŒ. Sztuka dobrej prezentacji to w dzisiejszych czasach umiejŒtno(cid:156)(cid:230) po prostu niezbŒdna. Przydaje siŒ wszystkim: uczniom, studentom, handlowcom, mened¿erom i wyk‡adowcom. Je(cid:156)li jeszcze nie mia‡e(cid:156) okazji pracowa(cid:230) z tym programem, a chcia‡by(cid:156) wykorzysta(cid:230) jego mo¿liwo(cid:156)ci do tworzenia atrakcyjnych prezentacji, to ksi„¿ka w‡a(cid:156)nie dla Ciebie! (cid:132)PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik(cid:148) przeka¿e Ci wszelk„ niezbŒdn„ wiedzŒ dotycz„c„ pracy z now„ wersj„ PowerPointa (cid:151) od jego uruchomienia po niestandardowe efekty animacji. Wszystkie te elementy pozwol„ Ci stworzy(cid:230) i dopracowa(cid:230) profesjonaln„ prezentacjŒ. Jasny, przystŒpny jŒzyk oraz wielo(cid:156)(cid:230) ilustracji gwarantuj„, ¿e przygotowanie pokazu slajd(cid:243)w bŒdzie przebiega(cid:230) szybko i sprawnie! (cid:149) Edycja zawarto(cid:156)ci slajd(cid:243)w (cid:149) Pola tekstowe (cid:149) Grafika SmartArt (cid:149) Wykresy i tabele (cid:149) Klipy multimedialne (cid:149) Wstawianie w‡asnych element(cid:243)w (cid:149) Grupowanie i rozmieszczanie obiekt(cid:243)w (cid:149) Tworzenie albumu fotograficznego (cid:149) Pokaz slajd(cid:243)w (cid:149) Projekty i animacje (cid:149) Modyfikacja efekt(cid:243)w Najszybszy spos(cid:243)b, aby tworzy(cid:230) nowoczesne i profesjonalne prezentacje! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Wstęp......................................................................... 7 Opis programu ............................................................................................7 Co nowego? ...............................................................................................9 Uruchamianie programu ........................................................................... 11 Przydatne uwagi .......................................................................................1 Rozdział 2. Podstawy pracy z programem ................................. 16 Okno programu.........................................................................................16 Podstawowe czynności wykonywane na plikach oraz czynności edycyjne .......................................................................19 Zapisywanie prezentacji .....................................................................19 Automatyczne zapisywanie prezentacji..............................................21 Pokaz programu PowerPoint..............................................................22 Otwieranie prezentacji ........................................................................2 Cofanie ostatnio wykonanej czynności...............................................24 Anulowanie cofnięcia ostatnio wykonanej czynności .........................25 Prezentacja przenośna .............................................................................26 Pakowanie na dysk CD ......................................................................26 Kopiowanie prezentacji przenośnej do folderu ...................................27 Uruchomienie prezentacji przenośnej ................................................28 Rozdział 3. Edycja zawartości slajdów ....................................... 0 Wstawianie nowych slajdów .....................................................................1 Wstawianie slajdu w innym układzie ..................................................1 Zmiana układu slajdu .........................................................................2 Pola tekstowe ........................................................................................... Zmiana rozmiaru i położenia pól tekstowych .......................................... 4 Zaznaczanie tekstu w polu tekstowym ...............................................4 Zmiana rozmiaru i kroju pisma ..........................................................4  PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Zmiana stylu czcionki .........................................................................5 Wyrównywanie tekstu .........................................................................6 Układy slajdów..........................................................................................7 Tabele .................................................................................................8 Wykresy ..............................................................................................42 Grafika SmartArt.................................................................................49 Obrazy ................................................................................................52 Cliparty ...............................................................................................54 Klipy multimedialne ............................................................................54 Rozdział 4. Wstawianie własnych elementów ............................ 56 Pola tekstowe, rysunki i diagramy ............................................................57 Kształty .....................................................................................................58 Wstawianie kształtów .........................................................................58 Zmiana wyglądu kształtu ....................................................................59 Tekst w kształtach ..............................................................................59 Przyciski akcji .....................................................................................59 WordArt ....................................................................................................62 Dźwięk ......................................................................................................6 Wstawianie dźwięku ...........................................................................6 Opcje dźwięku ....................................................................................6 Hiperłącza.................................................................................................65 Wyświetlenie określonego slajdu .......................................................65 Wyświetlenie strony internetowej lub uruchomienie pliku ..................66 Formatowanie kształtów i tekstów WordArt ..............................................67 Formatowanie obrazów ............................................................................69 Dopasowywanie .................................................................................69 Kompresowanie .................................................................................69 Style obrazu .......................................................................................71 Grupowanie i rozmieszczanie obiektów ...................................................72 Grupowanie ........................................................................................72 Rozgrupowanie obiektów ...................................................................72 Kolejność ............................................................................................72 Siatki i prowadnice .............................................................................7 Przyciąganie do prowadnic ................................................................74 Wyrównywanie obiektów ....................................................................75 Rozkładanie obiektów ........................................................................76 Stopka slajdu ............................................................................................77 Wstawianie stopki...............................................................................77 4 Spis treści Album fotograficzny ..................................................................................79 Tworzenie albumu fotograficznego.....................................................79 Wybór zdjęć ........................................................................................80 Zmiana kolejności zdjęć .....................................................................80 Korekta zdjęć......................................................................................81 Rozmieszczenie zdjęć ........................................................................82 Podpisy pod zdjęciami........................................................................82 Sortowanie slajdów...................................................................................85 Zmiana kolejności slajdów..................................................................86 Usuwanie slajdów...............................................................................86 Rozdział 5. Pokaz ....................................................................... 89 Pokaz slajdów...........................................................................................90 Zmiana kolejności wyświetlania slajdów...................................................92 Pokaz niestandardowy .............................................................................9 Definiowanie pokazu niestandardowego ............................................9 Wyświetlanie pokazu niestandardowego ...........................................94 Podłączenie komputera do projektora ......................................................96 Rozdział 6. Projekty .................................................................... 98 Motywy .....................................................................................................99 Wybór motywu ....................................................................................99 Kolory motywu ..................................................................................101 Czcionki motywu ..............................................................................101 Efekty motywu ..................................................................................102 Style tła.............................................................................................102 Zapisywanie motywu ........................................................................10 Wzorzec slajdów.....................................................................................105 Edycja wzorca slajdów .....................................................................105 Ustawienia strony ................................................................................... 110 Szablony ................................................................................................. 111 Rozdział 7. Animacje .................................................................11 Przejście slajdu....................................................................................... 114 Przejście do wszystkich slajdów ...................................................... 114 Zastosowanie dźwięku .................................................................... 115 Zastosowanie własnego dźwięku .................................................... 115 Szybkość przejścia ........................................................................... 115 Przełączanie slajdu .......................................................................... 116 5 PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Animowanie obiektów ............................................................................. 118 Animacja........................................................................................... 118 Animacja niestandardowa ................................................................ 118 Ścieżki ruchu ....................................................................................122 Edycja i właściwości animacji niestandardowej................................126 Skorowidz ................................................................................ 136 6 Rozdział 6. Projekty W poprzednich rozdziałach został omówiony sposób, w jaki moż- na umieszczać na slajdach własne dane. Prezentacja danych jest niewątpliwie najważniejszym zagadnieniem zwią- zanym z przygotowaniem prezentacji w programie PowerPoint. To na nie au- torzy chcą bowiem zwrócić uwagę słu- chaczy. Jednak nawet najciekawszy tekst i najlepsze zdjęcia nie potrafią na dłużej przyciągnąć niczyjej uwagi. Tym bar- dziej że w dzisiejszych czasach prezen- tacje nie są już niczym niezwykłym. Należy więc postarać się o to, by prezen- tacje były przygotowane poprawnie nie tylko pod względem merytorycznym, lecz także pod względem wizualnym. Ładna szata graficzna co prawda nie wnosi niczego nowego do prezentacji, ale przyciąga uwagę i zachęca do zapo- znania się z treścią. Ładnie oprawioną prezentację po prostu lepiej się ogląda. Microsoft Office PowerPoint 2007 ofe- ruje w tym zakresie wiele ciekawych narzędzi umożliwiających wzbogacenie każdej prezentacji o atrakcyjną szatę gra- ficzną w niezwykle prosty sposób. 98 Rozdział 6. Projekty Motywy Jeżeli utworzyłeś własną prezentację, od początku wypełniając ją treścią i zdjęcia- mi, to zapewne chciałbyś zastosować do niej ładne tło. Można co prawda wstawić dowolne zdjęcie i po rozciągnięciu go na cały obszar przesunąć na spód każdego slajdu, jednak jest to czasochłonne i nie zawsze da spodziewany efekt. Jak zapewne już zauważyłeś, czytając początek tego rozdziału, możesz zadbać o efektowny wygląd szaty graficznej pre- zentacji. Jest to możliwe dzięki motywom, które zawierają kolorowe tła i odpowied- nio rozmieszczają pola na slajdach. Tego typu motywy możesz zastosować do każdej prezentacji, czy to utworzonej samodzielnie od początku, czy powstałej przy wykorzystaniu szablonów bądź al- bumu fotograficznego. Wybór motywu Wybór motywu dla wszystkich slajdów Aby zastosować do slajdów jeden z motywów, kliknij kartę Projekt (rysu- nek   6.1  ). W grupie Motywy kliknij miniaturkę jednego z widocznych motywów. Aby mieć dostęp do większej liczby moty- wów, rozwiń ich listę za pomocą przyci- sku ze strzałką widocznego na prawo od ostatniej miniaturki. Jeżeli wybrany motyw Ci się nie spodo- ba, w dowolnej chwili możesz go zmie- nić, postępując tak, jak to opisano po- wyżej. Uwaga Wszystkie motywy prezentują się bardzo ładnie na ekranie monitora. Niestety, nie- które z nich wyglądają znacznie gorzej, gdy są wyświetlane za pomocą projektora na ekranie. Tym bardziej że nie zawsze jest dostęp do projektora o dużej jasności, a często także nie jest możliwe dostatecz- ne zaciemnienie sali. Jeżeli więc nie jesteś pewien, w jaki sposób będzie wyglądać Twoja prezentacja wyświetlana w okre- ślonych warunkach, lepiej zdecyduj się na jeden z szablonów o bardzo dużym kontra- ście pomiędzy tłem a tekstem. Zwróć uwagę na dwie istotne sprawy. Otóż po pierwsze motyw został zastoso- wany do wszystkich slajdów w Twojej   6.1  99 PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik prezentacji, co możesz sprawdzić, kli- kając miniaturki w oknie Slajdy z lewej strony ekranu. Po drugie niektóre pola zostały przesunięte i inaczej sformato- wane. W szczególności dotyczy to ty- tułów slajdów i innych pól tekstowych. Zmieniony został nie tylko krój czy roz- miar tekstu, lecz także kolor, tak aby był jak najbardziej kontrastowy do zastoso- wanego tła (rysunek   6.1  ). Istnieją dwa rodzaje układów slajdów, na które inaczej działają motywy. Pierwszy rodzaj to układ Slajd tytułowy, do dru- giego rodzaju zaliczamy wszystkie inne układy slajdów. Widać to wyraźnie wła- śnie po zastosowaniu motywu. Slajd tytułowy jest bowiem sformatowany od- miennie od pozostałych (rysunek   6.1  ). Mimo odmiennego formatowania pewne wątki pozostają takie same, aby utrzy- mać wizualną spójność prezentacji.   6.2    6.3  Wskazówka Jeżeli dla niektórych pól tekstowych zastosowałeś wcześniej własne formatowanie, to najczę- ściej pozostanie ono niezmienione po wyborze motywu. Zmienia on bowiem jedynie ustawienia pól, które nie były ręcznie formatowane. Najlepiej jest więc nie zmieniać samodzielnie forma- towania pól, pozostawiając to do wykonania motywom. 100 Rozdział 6. Projekty Wybór motywu dla pojedynczego slajdu Dzięki stosowaniu motywów zachowasz jednakowy wygląd wszystkich slajdów w swojej prezentacji. Nie zawsze jednak jest to celowe. Może się bowiem okazać, że jeden ze slajdów należałoby wyróżnić spośród pozostałych, na przykład stosu- jąc dla niego odmienny motyw. Aby zastosować inny motyw dla poje- dynczego slajdu, przejdź do edycji slaj- du, dla którego chcesz zmienić motyw. Kliknij kartę Projekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturkę jednego z motywów. Z rozwiniętej listy wybierz pozycję Zastosuj do wybranych slajdów (rysunek   6.4  ). jednak zdarzyć, że wybrany przez Ciebie motyw będzie doskonały do zastosowa- nia w prezentacji, ale użyta w nim kolo- rystyka tła nie będzie pasować na przy- kład do logo firmy. Wówczas możesz bez większych kłopotów zmienić kolor motywu na slajdzie, pozostając przy tym samym motywie. Aby dla wybranego motywu zastosować inny kolor, kliknij kartę Projekt. Rozwiń listę Kolory dostępną na prawo od minia- tur motywów. Kliknij jeden z dostępnych kolorów motywu, aby zastosować go w swojej prezentacji (rysunek   6.5  ).   6.4  Wskazówka Jeżeli teraz wybierzesz inny slajd i za- stosujesz dowolny motyw, to zostanie on użyty we wszystkich slajdach oprócz tego, dla którego zastosowałeś odmienny mo- tyw. Aby przywrócić jednakowy motyw we wszystkich slajdach, kliknij wybrany mo- tyw prawym przyciskiem myszy i wybierz Zastosuj do wszystkich slajdów. Kolory motywu Stosowanie motywów znacznie podnosi atrakcyjność wyglądu slajdów. Może się   6.5  Zastosowany w ten sposób kolor zosta- nie użyty we wszystkich slajdach pre- zentacji. Jeżeli chcesz zastosować go tylko do wybranego slajdu, możesz tego dokonać w taki sam sposób jak w przy- padku motywu. Czcionki motywu Oprócz wyboru głównego motywu oraz zmiany jego kolorystyki możesz także zmienić wygląd czcionek użytych w tek- stach. Aby dla wybranego motywu zastosować inną czcionkę, kliknij kartę Projekt. Rozwiń listę Czcionki dostępną na prawo od minia- 101 PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Style tła Oprócz modyfikacji wyglądu obiektów umieszczonych na slajdach oraz ich roz- mieszczenia można także zmodyfikować sam wygląd tła dla wybranego motywu, pozostawiając bez zmian wszystkie ele- menty ozdobne slajdów. Zmiana stylu tła Zmiany stylu tła możesz dokonać, klika- jąc kartę Projekt. Następnie z grupy Tło rozwiń listę Style tła. Kliknij wybrany styl (rysunek   6.8  ).   6.8  Ciekawą możliwością związaną ze zmia- ną stylu tła jest zastosowanie własnego pliku graficznego jako tła dla wszystkich slajdów. Wybór zdjęcia jako tła slajdu Jeśli chcesz zastosować własne zdjęcie lub inny obrazek jako tło dla slajdów, kliknij kartę Projekt i rozwiń listę Style tła. Następnie kliknij pozycję Formatuj tło (rysunek   6.9  ). tur motywów. Kliknij jedną z dostępnych czcionek motywu, aby zastosować ją w swojej prezentacji (rysunek   6.6  ).   6.6  Efekty motywu Ostatnią zmianą dotyczącą wyglądu obiektów umieszczonych na slajdach jest zmiana efektu motywu. Ta modyfikacja będzie dotyczyła głównie takich obiek- tów, jak Kształty czy też SmartArt. Aby dla wybranego motywu zastosować inny efekt, kliknij kartę Projekt. Rozwiń listę Efekty dostępną na prawo od minia- tur motywów. Kliknij jeden z dostępnych efektów motywu, aby zastosować go w swojej prezentacji (rysunek   6.7  ).   6.7  102 Rozdział 6. Projekty   6.9  W oknie Formatowanie tła zaznacz pole- cenie Wypełnienie obrazem lub teksturą. Następnie kliknij przycisk Plik. Pojawi się okno Wstawianie obrazu, w którym powinieneś przejść do folderu zawierającego interesujące Cię zdjęcie lub obraz. Kliknij wybrany plik graficzny. Kliknij przycisk Otwórz (rysunek   6.10  ). Zapisywanie motywu Jeżeli ustaliłeś dla swojej prezentacji dowolny motyw, wybrałeś jeden z kolo- rów motywu, podobnie też zastosowałeś czcionki motywu i efekty motywu, to wybranie identycznych ustawień dla ko- lejnej prezentacji może być kłopotliwe. W takim przypadku powinieneś zacho- wać te ustawienia we własnym motywie, do którego będziesz mógł powrócić, kie- dy tylko znowu będzie Ci potrzebny. Aby zapisać zmodyfikowany motyw, dokonaj wszystkich niezbędnych jego modyfikacji. Przejdź do zakładki Projekt. Rozwiń listę wszystkich dostępnych motywów, klika- jąc przycisk Więcej dostępny na prawo od wyświetlonych miniaturek motywów. Wybierz polecenie Zapisz bieżący motyw (rysunek   6.11  ).   6.11     6.10   103 PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik W oknie Zapisywanie bieżącego motywu wpisz nazwę zachowywanego motywu. Kliknij przycisk Zapisz. Od tego momentu dla każdej tworzonej prezentacji będziesz mógł wybrać zacho- wany motyw — dostępny po rozwinię- ciu przycisku Więcej znajdującego się na prawo od miniaturek motywów. 104 Rozdział 6. Projekty Wzorzec slajdów Możliwości dostępne dzięki motywom są bardzo duże. Dzięki nim niemal każdy może dostosować wygląd prezentacji do własnych upodobań. Kłopoty pojawią się z chwilą, gdy będziesz chciał zastosować w prezentacji własny, specyficzny motyw. Jeżeli tworzysz na przykład prezentację o firmie, w której pracujesz, to najlepiej byłoby, gdyby w tle wszystkich slajdów znajdowały się nazwa firmy i jej logo. Można co prawda dodawać dowolne obiekty do slajdu, jednak umieszczanie na kilkudziesięciu slajdach identycznych danych mija się z celem. Z pomocą przy- chodzi nam mechanizm umożliwiający tworzenie własnych wzorców slajdów. Utworzone wzorce slajdów nie tylko mogą zawierać dowolne teksty i rysun- ki, lecz także dają możliwość dowolnego rozplanowania pól układu slajdu. Dla domyślnych pól tekstowych można za- stosować własne formatowanie. Można użyć dowolnego pliku tła. Dodatkowo można określić inny wygląd dla slaj- du tytułowego, a inny dla pozostałych. Dzięki temu prezentacja będzie się wy- różniać spośród innych, utworzonych za pomocą standardowych ustawień. Tworzenie nowego wzorca slajdów moż- na rozpocząć na bazie istniejącego już motywu lub od początku. Tworzenie nowego wzorca rozpoczyna się na pod- stawie aktualnie używanego motywu. Jeżeli chcesz zmodyfikować istniejący motyw, wybierz go, a jeśli chcesz zacząć od początku, pozostaw schemat domyśl- ny. My przećwiczymy tworzenie wzorca slajdów od początku. Edycja wzorca slajdów Aby przejść do edycji wzorca slajdów, wybierz kartę Widok, a następnie w gru- pie Widoki prezentacji kliknij przycisk Wzorzec slajdów (rysunek   6.12  ).   6.12   W tym momencie możesz już modyfi- kować bieżący motyw. Pamiętaj, że nie wypełniasz teraz slajdu zawartością, lecz modyfikujesz jego wygląd. Na ekranie zostanie wyświetlony aktualny wzorzec. Zwróć uwagę, że z lewej strony ekra- nu są widoczne w postaci miniaturek wszystkie możliwe układy slajdów, takie jak na przykład Slajd tytułowy, Tytuł i za- wartość czy też Dwa elementy zawarto- ści. Jeżeli wybierzesz jeden z nich, do- konywane zmiany będą dotyczyły tylko slajdów opartych na tym konkretnym układzie slajdu (rysunek   6.13  ). 105 PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik slajdów. W tym celu wybierz na karcie Wzorzec slajdów w grupie Tło przycisk Style tła. Jeżeli chcesz użyć jednolitego tła, kliknij jedno z dostępnych teł. Aby użyć dowol- nego pliku, postępuj tak, jak przy wsta- wianiu własnego zdjęcia z dysku — po kliknięciu przycisku Formatuj tło (rysu- nek   6.14  ).   6.14   Zmiana wyglądu obiektów Możesz także zmienić domyślny wygląd obiektów, które będziesz później wsta- wiać do prezentacji. Mając wybraną kar- tę Wzorzec slajdów i grupę Edytowanie motywu, rozwiń listę Kolory i dobierz od- powiedni zestaw barw (rysunek   6.15  ).   6.15   Następnie rozwiń listę Czcionki i klik- nij wybrany zestaw krojów. Kliknij li- stę Efekty i wybierz domyślny sposób formatowania elementów graficznych,   6.13   Chcąc dokonać zmian na wszystkich slajdach, należy najpierw wybrać minia- turę widoczną na samej górze, która to miniatura nazywa się tak samo jak aktu- alnie wybrany motyw. Spróbuj teraz stworzyć własny przykła- dowy wzorzec slajdów (we wszystkich poniższych opisach zakładamy, że znaj- dujesz się już w trybie edycji wzorca slajdu i masz wybraną pierwszą miniatu- rę z nazwą aktualnego motywu). Tło motywu Pierwszą Twoją czynnością będzie utwo- rzenie jednakowego tła dla wszystkich 106 Rozdział 6. Projekty które będziesz wstawiał do slajdów (ry- sunek   6.14  ).   6.16   Wstawianie obrazu Istnieje także możliwość umieszczenia prostego elementu graficznego, który będzie widoczny na wszystkich slajdach; można też zmienić położenie pól domyśl- nych, na przykład pola daty. Kliknij kartę Wstawianie. Rozwiń listę Kształty i wy- bierz dowolny kształt (rysunek   6.17  ).   6.18   W razie potrzeby zmień rozmiar naryso- wanego obiektu i przesuń go do prawej dolnej części wzorca slajdów, tak aby znalazł się pod polem z numerem slajdu. Jeśli chcesz przesunąć kształt pod pole, rozwiń listę Rozmieść i wybierz polece- nie Przesuń na spód (rysunek   6.19  ).   6.17   Trzymając wciśnięty lewy przycisk my- szy, narysuj wybrany kształt na widoku wzorca slajdów. Przejdź do karty Narzędzia główne. Rozwiń listę Wypełnienie kształtu i wy- bierz dowolny kolor dla narysowanego obiektu (rysunek   6.18  ). W podobny sposób możesz zmodyfikować kontury kształtu lub efekty kształtów.   6.19   Aby zmienić położenie domyślnych pól slajdów, kliknij pole z numerem slajdu. Złap lewym przyciskiem myszy kontur pola i przeciągnij je do lewego dolnego narożnika slajdu. Postępując w podobny sposób, przesuń pole z datą z lewego dolnego narożnika do prawego dolnego narożnika (rysu- nek   6.20  ). 107 PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Aby przećwiczyć jeszcze możliwości zmiany wzorca tylko wybranego ukła- du slajdów, dokonaj zmian na układzie Slajd tytułowy. Nazwa firmy Aby wprowadzić nazwę firmy w górnej części slajdu tytułowego, kliknij minia- turkę slajdu tytułowego z lewej strony (rysunek   6.23  ).   6.20   Zwróć uwagę, że dokonane zmiany do- tyczą wszystkich układów slajdów. Wstawienie logo firmy Ostatnią modyfikacją zmieniającą wy- gląd wszystkich układów slajdów będzie dodanie logo firmy w prawym górnym narożniku każdego slajdu. W tym celu kliknij kartę Wstawianie. Następnie kliknij przycisk Obraz dostęp- ny w grupie Ilustracje (rysunek   6.21 ).   6.21   W oknie Wstawianie obrazu przejdź do folderu z logo firmy i wybierz odpowied- ni rysunek. Wstaw logo do wzorca slajdów, a na- stępnie dopasuj jego rozmiar i przesuń je w prawy górny narożnik wzorca slajdów. Przesuń logo za wszystkie inne obiekty (rysunek   6.22  ).   6.23   Przejdź do karty Wstawianie i rozwiń listę WordArt. Wybierz jeden z efektów, a następnie wpisz odpowiedni tekst do pola. Dopasuj rozmiar i położenie pola z nazwą firmy (rysunek   6.24  ). Ponieważ u dołu slajdu w stopce nadal widnieje wpisana nazwa firmy, można ją skasować, wpisując inny tekst, na przy- kład adres strony WWW. Aby zakończyć modyfikację wzorca slajdów, kliknij przycisk Zamknij widok wzorca znajdujący się na karcie Wzorzec slajdów (rysunek   6.22  ). 108   6.22   Rozdział 6. Projekty   6.24   Uwaga Obiekty, które umieścisz we wzorcach slaj- dów, możesz także animować. Szczegóły animacji obiektów zostaną opisane w na- stępnym rozdziale.   6.25   109 PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Ustawienia strony Tradycyjne monitory wyświetlają obraz na powierzchni 800×600, 1024×768, 1280×960, czyli o proporcjach 4×3. Nie zawsze jednak takie proporcje slajdu są odpowiednie. Dobrym przykładem mogą być obecnie coraz bardziej popularne monitory panoramiczne, których bok poziomy ma znacznie większą długość. Prezentacja wyświetlana na takim mo- nitorze miałaby szerokie czarne pasy po obu stronach ekranu (rysunek   6.26  ). zmienić ustawienia Aby temu zapobiec, należałoby dostoso- wać proporcje prezentacji do proporcji monitora. Chcąc strony, przejdź do karty Projekt. Kliknij przy- cisk Ustawienia strony, który znajduje się w grupie o tej samej nazwie. Rozwiń listę Dopasuj rozmiar slajdów. Wybierz z listy rozmiar slajdów odpo- wiadający proporcjom Twojego monito- ra. Kliknij przycisk OK (rysunek   6.27  ).   6.26     6.27   110 Rozdział 6. Projekty Szablony Mechanizmem, który w największym stopniu stara się wykonać za nas najwię- cej pracy, jest szablon. Za jego pomocą nie tylko przygotujesz ładnie wygląda- jącą szatę graficzną, lecz także zadba on o przygotowanie odpowiednich pól w za- leżności od przeznaczenia prezentacji. Pracę z kreatorem zawartości najlepiej zacząć na samym początku, jeszcze przed samodzielnym utworzeniem pre- zentacji. Aby rozpocząć tworzenie prezentacji z szablonu, uruchom program Microsoft Office PowerPoint 2007. Rozwiń Przycisk pakietu Office. Kliknij przycisk Nowy (rysunek   6.28  ). Pojawi się okno Nowa prezentacja. Możesz przejść do szablonów umiesz- czonych w kategorii Zainstalowane sza- blony, aby przejrzeć spis tych, które są zapisane na Twoim dysku twardym. Jeżeli masz połączenie z internetem, to możesz pobrać szablon z witryny firmy Microsoft. W tym celu wybierz poniżej działu Microsoft Office Online interesu- jącą Cię kategorię szablonów. Wskaż mi- niaturkę jednego z dostępnych szablonów. Kliknij przycisk Pobierz (rysunek   6.29  ).   6.28     6.29   111 PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik W zależności od szybkości posiadanego łącza internetowego pobieranie wybra- nego szablonu będzie trwać od kilku- dziesięciu sekund do kilku minut. Utworzona w ten sposób prezentacja bę- dzie się składała z kilku lub kilkunastu slajdów zawierających już odpowiednie pola, które wystarczy tylko wypełnić. Każde pole zawiera podpowiedzi obja- śniające, w jaki sposób możesz to zrobić. W ten sposób prezentacja zostanie przy- gotowana także poprawnie pod względem wizualnym — będzie miała odpowiednią szatą graficzną (różną dla różnych typów prezentacji) (rysunek   6.30  ). Kilka pól jest już wypełnionych, w szcze- gólności tytuł prezentacji i tekst stopki oraz automatyczne pola zawierające datę ostat- niej aktualizacji, a także numer slajdu. Szablon przygotowany w ten sposób jest oczywiście gotowy do zastosowania, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, abyś każdy ze slajdów dowolnie zmodyfiko- wał czy też wstawił nowe slajdy z własną treścią.   6.30   112
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: