Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00124 002599 22742141 na godz. na dobę w sumie
PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik - książka
PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 504
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1026-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajniki najnowszej wersji
uniwersalnego narzędzia do tworzenia prezentacji

Chcesz przedstawić ofertę swojej firmy w interesujący sposób i wywrzeć niezapomniane wrażenie na odbiorcach? Korzystasz z poprzednich wersji PowerPointa i chcesz sprawdzić, czy warto używać jego najnowszej edycji? A może chcesz poznać takie możliwości aplikacji, o których nie napisano w dokumentacji?

PowerPoint to jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych programów biurowych. Według statystyk jego użytkownicy tworzą codziennie ponad 30 milionów slajdów! Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2007, różni się znacznie od swoich poprzedniczek. Ma całkowicie przeprojektowany, nowatorski interfejs użytkownika i wiele nowych, ciekawych możliwości. Umiejętność tworzenia profesjonalnych prezentacji za pomocą PowerPointa jest bardzo mile widziana przez pracodawców, warto zatem dobrze poznać ten program!

'PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik' to omówienie możliwości najnowszej wersji tej aplikacji. Znajdziesz tu nie tylko opis narzędzi i funkcji, ale także bezcenne porady, dzięki którym optymalnie wykorzystasz program i szybko rozwiążesz wszelkie problemy. Czytając tę książkę, nauczysz się efektywnie korzystać z nowego interfejsu użytkownika, stworzysz profesjonalne slajdy i sformatujesz znajdujące się na nich elementy tekstowe i graficzne. Dowiesz się, jak podnieść atrakcyjność prezentacji, umieszczając w niej komponenty interaktywne i multimedialne, wykresy oraz arkusze kalkulacyjne. Poznasz sposoby odtwarzania prezentacji, dystrybuowania jej i drukowania materiałów pomocniczych, które przed pokazem rozdasz jego uczestnikom.

Naucz się tworzyć prezentacje,
dzięki którym przekonasz audytorium do swoich idei.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: E. A. Vander Veer T³umaczenie: Zbigniew Waœko, Piotr Rajca, Jêdrzej Ilukowicz ISBN: 978-83-246-1026-6 Tytu³ orygina³u: PowerPoint 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 504 Poznaj tajniki najnowszej wersji uniwersalnego narzêdzia do tworzenia prezentacji (cid:129) Tworzenie i formatowanie prezentacji (cid:129) Dodawanie elementów interaktywnych (cid:129) Dostosowywanie PowerPointa do w³asnych potrzeb Chcesz przedstawiæ ofertê swojej firmy w interesuj¹cy sposób i wywrzeæ niezapomniane wra¿enie na odbiorcach? Korzystasz z poprzednich wersji PowerPointa i chcesz sprawdziæ, czy warto u¿ywaæ jego najnowszej edycji? A mo¿e chcesz poznaæ takie mo¿liwoœci aplikacji, o których nie napisano w dokumentacji? PowerPoint to jeden z najpopularniejszych i najczêœciej u¿ywanych programów biurowych. Wed³ug statystyk jego u¿ytkownicy tworz¹ codziennie ponad 30 milionów slajdów! Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2007, ró¿ni siê znacznie od swoich poprzedniczek. Ma ca³kowicie przeprojektowany, nowatorski interfejs u¿ytkownika i wiele nowych, ciekawych mo¿liwoœci. Umiejêtnoœæ tworzenia profesjonalnych prezentacji za pomoc¹ PowerPointa jest bardzo mile widziana przez pracodawców, warto zatem dobrze poznaæ ten program! „PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik” to omówienie mo¿liwoœci najnowszej wersji tej aplikacji. Znajdziesz tu nie tylko opis narzêdzi i funkcji, ale tak¿e bezcenne porady, dziêki którym optymalnie wykorzystasz program i szybko rozwi¹¿esz wszelkie problemy. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, nauczysz siê efektywnie korzystaæ z nowego interfejsu u¿ytkownika, stworzysz profesjonalne slajdy i sformatujesz znajduj¹ce siê na nich elementy tekstowe i graficzne. Dowiesz siê, jak podnieœæ atrakcyjnoœæ prezentacji, umieszczaj¹c w niej komponenty interaktywne i multimedialne, wykresy oraz arkusze kalkulacyjne. Poznasz sposoby odtwarzania prezentacji, dystrybuowania jej i drukowania materia³ów pomocniczych, które przed pokazem rozdasz jego uczestnikom. (cid:129) Przegl¹d nowego interfejsu u¿ytkownika (cid:129) Tworzenie nowej prezentacji na bazie ju¿ istniej¹cej b¹dŸ szablonu (cid:129) Definiowanie t³a slajdów (cid:129) Nawigowanie pomiêdzy slajdami podczas edycji (cid:129) Edycja i formatowanie elementów tekstowych (cid:129) Wstawianie grafiki, wykresów, diagramów i tabel (cid:129) Odtwarzanie prezentacji (cid:129) Drukowanie slajdów i materia³ów informacyjnych (cid:129) Rysowanie na slajdach (cid:129) Wstawianie przejœæ pomiêdzy slajdami (cid:129) Dostosowywanie PowerPointa do w³asnych potrzeb (cid:129) Praca grupowa Naucz siê tworzyæ prezentacje, dziêki którym przekonasz audytorium do swoich idei Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Nieoficjalna czołówka ........................................................................................ 11 Wprowadzenie ...................................................................................................15 Część I Podstawy tworzenia pokazu slajdów ..............................33 Rozdział 1. Tworzenie prostej prezentacji ....................................................... 35 Rozpoczynamy tworzenie nowej prezentacji .............................................. 35 Tworzenie nowej prezentacji od podstaw ................................................ 36 Tworzenie prezentacji w oparciu o istniejący szablon, motyw lub gotową prezentację ........................................................................ 39 Wybieramy motyw .................................................................................... 49 Wstawiamy tekst ...................................................................................... 52 Wypełnianie istniejących pól tekstowych ................................................ 52 Dodawanie nowych pól tekstowych ........................................................ 53 Dodajemy kolejne slajdy ........................................................................... 56 Wybieramy slajd do edycji ......................................................................... 57 Nawigowanie za pomocą paska przewijania ............................................ 58 Nawigowanie za pomocą kart Slajdy i Konspekt ...................................... 58 Wyszukiwanie ....................................................................................... 60 Dodajemy notatki prelegenta ..................................................................... 61 Przygotowujemy i drukujemy materiały informacyjne ................................ 62 Zapisujemy i zamykamy prezentację ......................................................... 64 Odtwarzamy prezentację ........................................................................... 65 Rozdział 2. Edytowanie slajdów ...................................................................... 69 Edytowanie tekstu ..................................................................................... 69 Zaznaczanie tekstu ................................................................................ 70 Wycinanie tekstu ................................................................................... 71 Kopiowanie tekstu ................................................................................. 72 Wklejanie tekstu ....................................................................................72 Przemieszczanie tekstu ..........................................................................75 Usuwanie tekstu ....................................................................................75 Przywracanie poprzedniego stanu (polecenie Cofnij) ...................................76 Automatyczne wyszukiwanie i zamienianie tekstu ....................................76 Sprawdzanie pisowni oraz inne narzędzia edytorskie ..................................79 Sprawdzanie pisowni ..............................................................................79 Tezaurus ................................................................................................85 Tłumaczenie wyrazów na inne języki ......................................................87 Narzędzia poszukiwawcze ......................................................................88 Włączanie autokorekty ...........................................................................89 Wstawianie znaków specjalnych ................................................................92 Tekst obcojęzyczny ................................................................................93 Rozdział 3. Formatowanie i wyrównywanie tekstu ........................................95 Automatyczne formatowanie tekstu ..........................................................95 Korzystanie z opcji autoformatowania ....................................................97 Korzystanie z opcji autodopasowania ......................................................99 Ręczne formatowanie tekstu ....................................................................101 Zmiana czcionki ..................................................................................102 Zmiana rozmiaru czcionki ...................................................................104 Pogrubianie, pochylanie i podkreślanie tekstu .......................................106 Zmiana koloru czcionki i tła .................................................................107 Tworzenie specjalnych efektów kolorystycznych ...................................108 Modyfikowanie konturów tekstu ..........................................................115 Tworzenie tekstowych efektów specjalnych ..........................................117 Ręczne wyrównywanie tekstu i tworzenie wcięć akapitowych....................120 Wyrównywanie tekstu i tworzenie kolumn ...........................................122 Tworzenie list ......................................................................................124 Zmienianie wcięć .................................................................................129 Zmienianie tabulatorów .......................................................................130 Zmienianie odstępów ...........................................................................132 Zmienianie kierunku tekstu .................................................................134 Formatowanie pól tekstowych .................................................................137 Rozdział 4. Formatowanie slajdów .................................................................139 Zmiana układu slajdu ..............................................................................139 Stosowanie gotowych układów .............................................................140 Zmiana orientacji slajdu .......................................................................142 Zmiana położenia pól tekstowych .........................................................142 Ułatwienia w precyzyjnym ustawianiu pól tekstowych — powiększenie, prowadnice i siatka .................................................144 Zmiana koloru tła ....................................................................................146 Tworzenie tła z efektem gradientowym .................................................149 Ponowne stosowanie motywu, kolorów i czcionek ....................................151 Ponowne stosowanie motywu ...............................................................152 Ponowne stosowanie schematu kolorów ...............................................153 Ponowne stosowanie czcionki ...............................................................154 4 S P I S T R E Ś C I Rozdział 5. Edytowanie pokazu slajdów ........................................................157 Oglądanie wielu slajdów jednocześnie ..................................................... 157 Panel Slajdy ......................................................................................... 158 Widok Sortowanie slajdów ................................................................... 159 Dodawanie, usuwanie i przemieszczanie slajdów ..................................... 160 Dodawanie pustych slajdów ................................................................. 160 Usuwanie slajdów ................................................................................ 162 Zmienianie kolejności slajdów ............................................................. 162 Powielanie slajdów ............................................................................... 163 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie slajdów .......................................... 164 Wstawianie slajdów pobranych z innej prezentacji ................................... 164 Edytowanie wzorców slajdów i układów ................................................... 168 Tworzenie wzorców ................................................................................ 173 Tworzenie nowego wzorca slajdów ....................................................... 174 Tworzenie nowego wzorca układu ........................................................ 175 Zmienianie nazw wzorców slajdów i układów ....................................... 175 Zachowywanie wzorców slajdów i układów .......................................... 176 Stosowanie wielu wzorców slajdów ....................................................... 177 Edytowanie wzorców materiałów informacyjnych ................................. 178 Edytowanie wzorca notatek .................................................................. 181 Dodawanie nagłówków i stopek ............................................................... 184 Dodawanie stopek do slajdów ............................................................... 185 Dodawanie nagłówków i stopek do materiałów informacyjnych oraz notatek ...................................................................................... 186 Rozdział 6. Wstawianie wykresów, diagramów i tabel ................................189 Tworzenie wykresów ............................................................................... 190 Wybieranie typu wykresu ..................................................................... 191 Tworzenie wykresu .............................................................................. 193 Modyfikowanie wykresów przy użyciu gotowych układów i stylów ........ 196 Edytowanie i udoskonalanie wykresów ................................................. 198 Wklejanie gotowych wykresów ............................................................. 208 Tworzenie diagramów ............................................................................. 209 Dodawanie diagramów do slajdów ........................................................ 210 Przekształcanie list tekstowych na diagramy ......................................... 212 Modyfikowanie diagramów za pomocą gotowych stylów i schematów kolorów ........................................................................ 213 Ręczne modyfikowanie diagramów ....................................................... 215 Dodawanie, zmienianie i przemieszczanie elementów diagramu .......... 217 Edytowanie tekstu w diagramie ............................................................ 220 Tworzenie tabel ...................................................................................... 221 Tworzenie prostej tabeli ....................................................................... 221 Modyfikowanie tabel ............................................................................ 226 Zmienianie rozmiarów tabeli ............................................................... 234 Przemieszczanie tabel .......................................................................... 234 Usuwanie tabel .................................................................................... 234 S P I S T R E Ś C I 5 Część II Prezentowanie pokazu slajdów ....................................235 Rozdział 7. Przedstawianie prezentacji ..........................................................237 Konfigurowanie pokazu slajdów ...............................................................237 Wybór typu pokazu ..............................................................................238 Ukrywanie pojedynczych slajdów .........................................................241 Dostosowanie pokazu slajdów do możliwości monitora ........................241 Wybór monitora dla wyświetlania notatek lektora .................................242 Ustawianie automatycznego chronometrażu ........................................243 Odtwarzanie w pętli .............................................................................245 Nagrywanie narracji .............................................................................245 Wyłączanie dźwięków i animacji ...........................................................248 Tworzenie różnych wersji tej samej prezentacji ........................................249 Tworzenie pokazu niestandardowego ...................................................249 Edytowanie pokazu niestandardowego ..................................................251 Odtwarzanie pokazu slajdów ...................................................................252 Rysowanie na slajdach w trakcie odtwarzania prezentacji ......................254 Tworzenie pokazów programu PowerPoint ..............................................256 Przesyłanie prezentacji drogą e-mailową ..................................................257 Nagrywanie prezentacji na płytę CD ........................................................257 Publikowanie prezentacji w internecie .....................................................261 Przekształcanie prezentacji w jedną lub więcej stron internetowych ......263 Zapisywanie prezentacji w innych formatach ...........................................266 Optymalizowanie prezentacji ..................................................................270 Stosowanie jak najmniejszej liczby ozdobników ....................................270 Redukowanie rozmiarów osadzanych obiektów za pomocą odpowiednich programów .................................................................271 Używanie poleceń z karty Wstawianie zamiast przeciągania i wklejania obiektów ..........................................................................271 Wielokrotne stosowanie tych samych obrazów ......................................272 Usuwanie elementów niewidocznych ...................................................272 Kompresowanie obrazów ......................................................................273 Unikanie osadzania czcionek ................................................................275 Stosowanie specjalnych programów optymalizacyjnych ........................277 Rozdział 8. Drukowanie prezentacji ...............................................................279 Drukowanie slajdów (po jednym na stronie) .............................................280 Materiały informacyjne (kilka slajdów na jednej stronie)...........................284 Foliogramy ..............................................................................................288 Notatki prelegenta ...................................................................................289 Konspekt prezentacji ...............................................................................290 Tabliczki z nazwiskiem ...........................................................................290 6 S P I S T R E Ś C I Część III Coś więcej niż punktory — multimedia, animacje i interaktywność ............................................................293 Rozdział 9. Umieszczanie na slajdach obrazów i dokumentów .................. 295 Rysowanie na slajdach ............................................................................. 295 Rysowanie linii i kształtów ................................................................... 297 Rysowanie łączników ........................................................................... 298 Rysowanie ręczne ................................................................................. 300 Modyfikacja rysunków ............................................................................ 302 Zaznaczanie linii oraz kształtów ........................................................... 303 Stosowanie stylów kształtów ................................................................ 303 Modyfikacja linii, łączników oraz konturów kształtów .......................... 303 Modyfikacja wnętrza kształtów ............................................................ 305 Stosowanie efektów specjalnych ........................................................... 307 Obracanie rysunków ............................................................................ 307 Zmiana położenia linii i kształtów ........................................................ 309 Zmiana wielkości rysunków ................................................................. 310 Zmiana typu kształtu lub łącznika ........................................................ 311 Umieszczanie tekstu na kształtach ....................................................... 312 Modyfikacje i zniekształcanie kształtów ............................................... 313 Jednoczesne modyfikacje wielu rysunków ................................................ 313 Grupowanie obiektów .......................................................................... 314 Rozmieszczanie obiektów .................................................................... 314 Wyrównywanie kształtów i linii ............................................................ 315 Dodawanie obrazów tworzonych w innych programach............................ 317 Wstawianie obrazów przechowywanych na komputerze ....................... 318 Tworzenie albumu fotograficznego ....................................................... 321 Dodawanie wbudowanych obiektów clipart .......................................... 324 Modyfikacja rysunków ............................................................................ 325 Określanie stylu obrazów ..................................................................... 326 Zmiana kolorów obrazu ....................................................................... 328 Tworzenie przezroczystych obrazów ..................................................... 328 Zmiana jasności i kontrastu ................................................................. 330 Stosowanie efektów specjalnych ........................................................... 330 Przycinanie obrazów ............................................................................ 332 Umieszczanie obrazu w tle slajdu ......................................................... 333 Dodawanie dokumentów tworzonych w innych programach .................... 334 Dodawanie istniejących obiektów ......................................................... 335 Tworzenie i dodawanie nowych obiektów dokumentów ........................ 337 Rozdział 10. Dodawanie dźwięków i wideo ...................................................341 Dodawanie dźwięków .............................................................................. 342 Formaty plików dźwiękowych, których można używać w prezentacjach .... 343 Dodawanie klipów dźwiękowych przechowywanych na komputerze ..... 344 Dodawanie klipu dźwiękowego z programu Clip Organizer ................... 348 Dodawanie klipów z dźwiękowych płyt CD .......................................... 350 S P I S T R E Ś C I 7 Rejestracja i dodawanie własnych klipów dźwiękowych .........................352 Tworzenie ścieżki dźwiękowej ..............................................................353 Tworzenie klipów dźwiękowych, których moment rozpoczęcia odtwarzania określa prezenter .........................................353 Dodawanie klipów wideo .........................................................................353 Rozdział 11. Przejścia do innych slajdów oraz animacje ............................... 359 Przejścia slajdów .....................................................................................360 Typy przejść .........................................................................................361 Dodawanie przejść pomiędzy slajdami ..................................................362 Animacje niestandardowe .......................................................................365 Stosowanie efektów wejścia ..................................................................367 Stosowanie efektów wyróżnienia ..........................................................374 Stosowanie efektów wyjścia ..................................................................375 Efekty ścieżki ruchu ..............................................................................376 Zmiana efektów ...................................................................................382 Usuwanie efektu ..................................................................................382 Zarządzanie większą liczbą efektów ......................................................383 Rozdział 12. Stwórz aktywne slajdy .............................................................. 389 Dodawanie łączy .....................................................................................392 Łącze do slajdu w tej samej prezentacji ..................................................392 Łącze do slajdu w innej prezentacji PowerPoint .....................................393 Łącze do strony WWW .........................................................................395 Tworzenie nowego dokumentu (oraz łącza do niego) .............................396 Łącze do adresu e-mail ..........................................................................398 Dodawanie etykiet ekranowych do łączy ...............................................399 Dodawanie akcji ......................................................................................400 Dodawanie akcji do tekstu lub obrazków ..............................................400 Dodawanie przycisków akcji .................................................................402 Edytowanie łączy i akcji ...........................................................................405 Edycja łączy ..........................................................................................406 Edycja akcji ..........................................................................................406 Usuwanie łączy i akcji ..........................................................................407 Część IV Możliwości poprawy szybkości i wydajności pracy ....409 Rozdział 13. Dostosowywanie PowerPointa do własnych potrzeb .............. 411 Dostosowywanie wyglądu programu ........................................................412 Określanie ogólnego wyglądu ................................................................412 Wyświetlanie (i ukrywanie) minipaska narzędzi ....................................412 Wyświetlanie (i ukrywanie) wstążki ......................................................413 Wyświetlanie (i ukrywanie) karty Deweloper ........................................414 Wybór tematu nowego pokazu slajdów .................................................415 Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp .....................................415 Dostosowywanie paska stanu ...............................................................422 8 S P I S T R E Ś C I Dostosowywanie sposobu działania programu ......................................... 423 Otwieranie wszystkich dokumentów w określonym widoku ................. 423 Zapisywanie plików — jak, gdzie i jak często ......................................... 424 Drukowanie ......................................................................................... 427 Optymalizacja plików programu PowerPoint ........................................ 427 Bezpieczeństwo .................................................................................... 429 Edycja i korekty .................................................................................... 430 Wyświetlanie Schowka ......................................................................... 432 Określanie standardowego typu wykresów ............................................ 432 Dostosowywanie sposobu działania pokazu slajdów ................................ 434 Wyświetlanie (lub ukrywanie) kontrolek nawigacyjnych ....................... 435 Wyświetlanie (lub ukrywanie) menu prezentowanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy .......................................... 435 Zapewnienie możliwości zapamiętywania odręcznych notatek ............. 437 Nakazanie zakończenia prezentacji czarnym slajdem (albo innym) ....... 438 Instalacja dodatków ................................................................................ 438 Rozdział 14. Makra — prezentacje na autopilocie ........................................ 441 Tworzenie i edycja makr .......................................................................... 442 Tworzenie makra ................................................................................. 443 Otwieranie makra w celu edycji jego kodu ............................................ 446 Uruchamianie makr ................................................................................ 447 Ustawianie opcji bezpieczeństwa .......................................................... 447 Testowanie makr ................................................................................. 450 Dodawanie makra do pokazu slajdów ................................................... 451 Rozdział 15. Współpraca ................................................................................. 453 Przygotowania do współpracy .................................................................. 454 Wysyłanie pliku prezentacji ..................................................................... 457 Wysyłanie prezentacji pocztą elektroniczną przy użyciu programu Outlook .......................................................... 457 Wysyłanie prezentacji pocztą elektroniczną za pomocą innego programu .............................................................. 459 Przeglądanie slajdów z komentarzami ..................................................... 459 Dodawanie komentarzy ....................................................................... 460 Czytanie komentarzy ........................................................................... 461 Edycja komentarzy ............................................................................... 462 Usuwanie komentarzy ......................................................................... 462 Oznaczenie prezentacji jako wersji ostatecznej ........................................ 463 SharePoint oraz Groove ........................................................................... 463 SharePoint ........................................................................................... 464 Groove ................................................................................................. 465 Bezpieczeństwo ....................................................................................... 465 Tworzenie wersji prezentacji w formacie utrudniającym edycję treści ... 466 Zabezpieczanie plików hasłem ............................................................. 467 Dodawanie podpisu cyfrowego do pliku prezentacji .............................. 470 Stosowanie opcji Information Rights Management ............................... 473 S P I S T R E Ś C I 9 Dodatki .........................................................................................475 Dodatek A Poszukiwanie pomocy ...................................................................477 Poszukiwanie pomocy w programie PowerPoint .......................................477 Wyświetlanie podpowiedzi ekranowych ...................................................477 Poszukiwanie tematów pomocy ...............................................................478 Uzyskiwanie pomocy bezpośrednio od firmy Microsoft ............................480 Pomoc dla osób znających program PowerPoint 2003 ...........................481 Poradniki .............................................................................................481 Artykuły, pytania i odpowiedzi oraz inne materiały dostępne w internecie ........................................................................481 Fora dyskusyjne ....................................................................................482 Pomoc bezpośrednia .............................................................................482 Pomoc społeczności użytkowników PowerPointa .....................................482 Skorowidz ........................................................................................................ 483 10 S P I S T R E Ś C I Edytowanie slajdów ROZDZIAŁ T ekst jest tym składnikiem prezentacji, który ma niebagatelne znaczenie dla jej efektywności. Jednak dobranie niewielkiej liczby właściwych słów — i od- powiednie ich zorganizowanie — zwykle nie jest proste. Niezależnie od tego, czy tworzymy tradycyjną prezentację na arkuszach papieru bądź przezroczystej folii, czy za pomocą PowerPointa, najczęściej zapisujemy wstępną wersję jej tekstu, a na- stępnie wielokrotnie go czytamy, uzupełniamy o dodatkowe punkty, usuwamy zbędne fragmenty i przeredagowujemy, dopóki każdy wyraz na każdym arkuszu (slajdzie) nie będzie właściwy. Na szczęście PowerPoint stara się pomóc nam w tej pracy. W niniejszym rozdziale poza standardowymi funkcjami wycinania, kopiowania i wklejania poznamy rów- nież sposoby wykorzystania funkcji Znajdź i Zamień do wyszukiwania wyrazów lub zwrotów w celu ich zamiany lub usunięcia. Zobaczymy także, jak korzystać z pomocy PowerPointa w zakresie kontroli popraw- ności pisowni i proponowania synonimów oraz jak oszczędzać czas, korzystając z narzędzi korekty automatycznej. Dla czytelników, którzy często opracowują pre- zentacje w językach obcych, pomocny może okazać się ostatni podrozdział traktu- jący o technicznych aspektach tworzenia takich prezentacji. Edytowanie tekstu Gdy mówimy o edycji tekstu zawartego na slajdach, mamy na myśli wprowa- dzanie w nim zmian, na przykład przez wycinanie, kopiowanie, wklejanie zamie- nianie lub przemieszczanie. Aby zobaczyć większość narzędzi edycyjnych, jakie oferuje PowerPoint, wystarczy spojrzeć na kartę Narzędzia główne (rysunek 2.1). Wszystkie te narzędzia zostaną opisane szczegółowo w kolejnych punktach niniej- szego podrozdziału. Edytowanie tekstu Rysunek 2.1. Po otwarciu karty Narzędzia podstawowe widoczne są wszystkie narzędzia edycyjne, ale by móc je zastosować, musimy najpierw kliknąć w polu tekstowym. Gdy to uczynimy, PowerPoint uaktywni narzędzia edycyjne (z wyjątkiem Wytnij, Kopiuj i Wklej, z których dwa pierwsze wymagają zaznaczenia jakiegoś elementu slajdu, a trzecie — umieszczenia czegoś w systemowym schowku) oraz wyświetli kartę Narzędzia do ryso- wania|Formatowanie Uwaga: Gdy zmieniamy wygląd tekstu — przez zastosowanie pogrubienia, kursywy, zmianę czcionki, koloru tła itp. — wówczas mówimy o jego formatowaniu. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o for- matowaniu tekstu, znajdziemy w rozdziale 3. Zaznaczanie tekstu Aby móc cokolwiek zrobić z tekstem, musimy go najpierw zaznaczyć. W obrębie slajdu tekst może znajdować się w dowolnym z następujących trzech miejsc: w po- lach tekstowych stanowiących symbole zastępcze tytułu i podtytułu, które są auto- matycznie tworzone przez PowerPointa (strona 52), w polach tekstowych, które tworzymy własnoręcznie (strona 54), oraz w kształtach znajdujących się na slajdzie (strona 312). Aby zaznaczyć tekst, należy: 1. Kliknąć w obrębie istniejącego pola tekstowego, symbolu zastępczego lub kształtu. Element zawierający tekst zostanie otoczony ramką, a ponadto PowerPoint wy- świetli (mającą charakter kontekstowy) kartę Narzędzia do rysowania|Forma- towanie i uaktywni narzędzia służące do edycji i formatowania tekstu znajdu- jące się na karcie Narzędzia główne — Podkreślenie, Rozmiar czcionki, Wyrów- nanie itp. C Z Ę Ś Ć I ♦ P O D S T A W Y T W O R Z E N I A P O K A Z U S L A J D Ó W 70 Edytowanie tekstu Uwaga: Gdy klikniemy symbol zastępczy tytułu lub podtytułu (ten z napisem Kliknij, aby dodać tytuł lub Kliknij, aby dodać podtytuł), PowerPoint usunie znajdujący się tam tekst zastępczy. (Tekst zastęp- czy nie jest widoczny ani w widoku Pokaz slajdów, ani podczas odtwarzania pokazu; jego rolą jest przypominanie nam o konieczności wpisania właściwego tytułu lub podtytułu). 2. Przeciągnąć wskaźnik myszy, tak aby zaznaczyć odpowiedni fragment tekstu. Zamiast tego możemy wcisnąć klawisz Shift i użyć klawiszy ze strzałkami (lub kliknąć w odpowiednim miejscu tekstu). Pojedynczy wyraz można szybko zaznaczyć, klikając go dwukrotnie. Jeśli chcemy zaznaczyć wyrazy lub zdania niesąsiadujące ze sobą, musimy je zaznaczać, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. Niezależnie od zastosowanej przez nas metody zaznaczony tekst zostanie odpowiednio wyróżniony. Uwaga: Po zaznaczeniu tekstu będzie przez chwilę widoczny przezroczysty minipasek narzędzi. Jako że ów minipasek nie zawiera narzędzi edycyjnych, lecz tylko formatujące, jego opis został umieszczony w rozdziale 3. Wycinanie tekstu Podczas edytowania i przeredagowywania zawartości slajdów może zaistnieć sytu- acja, w której będziemy chcieli usunąć fragment tekstu bądź to na stałe, bądź chwi- lowo z zamiarem ponownego wklejenia go do tego samego lub innego slajdu. Polecenie Wytnij zostało zaprojektowane z myślą o takich właśnie sytuacjach. Gdy za jego pomocą usuwamy tekst ze slajdu, zostaje on przeniesiony do schowka pa- kietu Office. Później możemy ten tekst z powrotem umieścić (wkleić) na tym samym lub innym slajdzie. Jeśli tego nie zrobimy, to w końcu zostanie on usunięty również ze schowka. Więcej informacji na temat samego schowka zawiera ramka zamiesz- czona poniżej. Aby wyciąć tekst, należy: 1. Zaznaczyć tekst, który ma być wycięty (patrz poprzedni punkt tego podroz- działu). Zaznaczony tekst zostanie wyróżniony. 2. Wybrać polecenie Narzędzia główne/Schowek/Wytnij (ikona tego polecenia wygląda jak nożyczki; patrz rysunek 2.1) lub wcisnąć klawisze Ctrl+X. Zaznaczony tekst zostanie usunięty ze slajdu i umieszczony w schowku (patrz ramka poniżej). Wskazówka: Istnieje jeszcze inny sposób wycinania tekstu. Zaznaczony tekst należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego wówczas menu wybrać polecenie Wytnij. R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ E D Y T O W A N I E S L A J D Ó W 71 Edytowanie tekstu S Z C Z Y P T A W I E D Z Y Schowek pakietu Office Schowek, z którego korzysta PowerPoint, jest używany również przez pozostałe programy pakietu Office, czyli przez Worda, Excela, Accessa itd. Działa on jak wirtualna skrzynka z przegródkami, w których umieszczane są informacje wycięte lub skopiowane w programach nale- żących do pakietu. (W ten sposób można przechowywać aż dwadzieścia cztery różne informacje). Zawartość przegródek może być później wklejana do dokumentów edytowanych w tych programach. Załóżmy, że skopiowaliśmy fragment tekstu z doku- mentu Worda. Word automatycznie umieścił ten tekst w schowku pakietu Office, a zatem możemy go bez trudu wkleić do dowolnego slajdu w PowerPoincie. Mo- żemy postąpić również na odwrót — skopiować zawar- tość slajdu w PowerPoincie i wkleić ją do dokumentu Worda czy Excela. Do wklejania zawartości schowka służą polecenia Wklej i Wklej specjalnie oraz opcje schowka (patrz odpowiednio strony 73, 74 i 165). Kopiowanie tekstu Operacja kopiowania tekstu polega na wydaniu programowi polecenia umieszcze- nia kopii zaznaczonego tekstu w schowku pakietu Office. Dzięki temu możemy później utworzyć duplikat tego tekstu przez wklejenie go bądź do tego samego lub innego slajdu, bądź do zupełnie innego dokumentu (na przykład dokumentu Worda). Kopiowanie przydaje się, gdy musimy często powtarzać długie lub trudne wyrazy bądź zdania. Aby skopiować tekst, należy: 1. Zaznaczyć tekst, który ma być skopiowany (strona 70). Zaznaczony tekst zostanie wyróżniony. 2. Wybrać polecenie Narzędzia główne/Schowek/Kopiuj (ikona tego polecenia wygląda jak dwa identyczne dokumenty; patrz rysunek 2.1) lub wcisnąć klawisze Ctrl+C. Zaznaczony tekst zostanie umieszczony w schowku. Wskazówka: Istnieje jeszcze inny sposób kopiowania tekstu. Zaznaczony tekst należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego wówczas menu wybrać polecenie Kopiuj. Wklejanie tekstu Operacja wklejania tekstu polega na wydaniu programowi polecenia pobrania ze schowka umieszczonej tam wcześniej — przez wycinanie (strona 71) lub kopiowa- nie (powyżej) — informacji i wstawienia jej do bieżącego slajdu. A zatem, aby móc coś wkleić, musimy to coś najpierw wyciąć lub skopiować. Uwaga: Tekst wklejany do slajdów nie musi być wyłącznie tym, który został wycięty lub skopiowany za pomocą PowerPointa. Można wkleić wszystko, co zostało wcześniej pobrane do schowka z doku- mentu Worda, Excela lub innego programu należącego do pakietu Office (a także większości pro- gramów nienależących do niego). 72 C Z Ę Ś Ć I ♦ P O D S T A W Y T W O R Z E N I A P O K A Z U S L A J D Ó W Edytowanie tekstu Schowek może pomieścić maksymalnie dwadzieścia cztery porcje informacji. W związku z tym podczas wklejania możemy wybrać jedną z dwóch opcji: od razu wkleić to, co zostało umieszczone w schowku jako ostatnie, lub przejrzeć zawartość całego schowka i wybrać to, czego potrzebujemy. Uwaga: Po wycięciu lub skopiowaniu jakiegoś tekstu możemy go wklejać tyle razy, ile zechcemy. Automatyczne wklejanie ostatnio wyciętej (lub skopiowanej) porcji tekstu Jak wiele innych programów Microsoftu, PowerPoint udostępnia szybki sposób wklejania tego, co zostało ostatnio umieszczone w schowku. Jest to jedna z najpo- pularniejszych procedur pakietu Office. Oto ona: 1. Kliknąć w tym miejscu pola tekstowego, w którym wklejany tekst powinien się pojawić. PowerPoint wyświetli ramkę wokół pola tekstowego, w którym kliknęliśmy. 2. Kliknąć ikonę Wklej (która wygląda jak kartka z notatkami na tle notatnika; patrz rysunek 2.2) lub wybrać polecenie Narzędzia główne/Schowek/ Wklej/ Wklej. Mistrzowie klawiatury oszczędzają czas, wciskając klawisze Ctrl+V. Rysunek 2.2. Częste kopiowanie i wycinanie oznacza zapełnienie dużej części schowka. W takiej sytuacji odszukanie tego, co chcemy wkleić, może wyma- gać użycia pasków przewijania w okienku zadań schowka. Kliknięcie przycisku Wklej wszystko spowoduje wklejenie całej zawartości schowka w miejscu wska- zywanym przez aktualne położenie kursora, począwszy od pozycji, która została wycięta (lub skopiowana) jako pierwsza, a skończywszy na tej umieszczonej w schowku na końcu Uwaga: Możemy również kliknąć w odpowiednim miejscu prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego wówczas menu wybrać polecenie Wklej. To, co było umieszczone w schowku jako ostatnie, zostanie wklejone we wska- zanym przez nas miejscu. Obok kursora będzie przez chwilę widoczna ikona Opcje wklejania. W rozdziale 3. poznamy bliżej te opcje, które służą do forma- towania tekstu. R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ E D Y T O W A N I E S L A J D Ó W 73 Edytowanie tekstu Wybieranie danych, które mają być wklejone Ta możliwość przydaje się wtedy, gdy chcemy wkleić kilka różnych porcji informa- cji znajdujących się w schowku lub gdy nie pamiętamy, czy interesująca nas infor- macja była wycinana (lub kopiowana) jako ostatnia. Aby wybrać tekst przeznaczony do wklejenia, należy: 1. Kliknąć w polu tekstowym, do którego tekst ma być wklejony. PowerPoint wyświetli ramkę pola tekstowego, w którym kliknęliśmy. 2. Kliknąć przycisk otwierający okno dialogowe Schowek. W lewej części okna PowerPointa zostanie wyświetlone okienko zadań Scho- wek (rysunek 2.2). 3. W okienku zadań schowka zaznaczyć tekst, który ma być wklejony. Zaznaczony tekst zostanie wklejony we wskazanym wcześniej polu tekstowym. 4. Kliknąć przycisk ze znakiem × w prawym górnym rogu okienka zadań, aby je zamknąć. Wybieranie metody wklejania W większości przypadków wystarcza standardowa metoda wklejania tekstu (strona 72), ale PowerPoint oferuje kilka dodatkowych opcji wklejania związanych z róż- nymi typami danych. Przykładowo, jeśli wklejony tekst zamierzamy formatować w trybie graficznym, powinniśmy go wkleić jako obraz. Aby wybrać metodę wklejania tekstu, należy: 1. Kliknąć strzałkę widoczną na przycisku Wklej i z rozwiniętego menu wybrać polecenie Wklej specjalnie. Zostanie otwarte okno dialogowe Wklejanie specjalne (rysunek 2.3). 2. Wybrać właściwą metodę wklejania. To, jakie opcje są dostępne, zależy od typu wklejanej informacji, ale często musimy wybrać między: • Bezpośrednim wklejaniem informacji. Włączenie opcji Wklej, tak jak na rysunku 2.3, pozwala wybrać jedną z kilku możliwości, na przykład wkleja- nie tekstu jako nowego dokumentu, obrazu lub tekstu formatowanego. Wybór konkretnej opcji zależy od tego, jak zamierzamy formatować wklejony tekst. Na przykład, jeśli wkleimy tekst jako obraz, będziemy mogli formatować go za pomocą narzędzi dostępnych na kontekstowej karcie Narzędzia do ryso- wania|Formatowanie. • Wklejaniem łącza do danej informacji. Włączenie opcji Wklej łącze pozwala wkleić tekst w formie łącza o następującej właściwości: dwukrotne kliknięcie wklejonego tekstu umożliwia edytowanie go w programie, w którym został utworzony, a nie w PowerPoincie. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk OK. Ostatnio wycięty lub skopiowany tekst zostanie wklejony w sposób zgodny z wybraną przez nas opcją. 74 C Z Ę Ś Ć I ♦ P O D S T A W Y T W O R Z E N I A P O K A Z U S L A J D Ó W Edytowanie tekstu Rysunek 2.3. Opcje dostępne w oknie Wklejanie specjalne zależą od rodzaju wyciętej (lub sko- piowanej) informacji, programu, w którym wycinanie (lub kopiowanie) zostało przepro- wadzone, oraz od tego, czy ten program jest aktualnie uruchomiony Przemieszczanie tekstu Jeżeli chcemy przenieść fragment tekstu w inne miejsce tego samego slajdu, możemy to oczywiście zrobić przez wycięcie tego tekstu i wklejenie go w nowym miejscu, tak jak to zostało opisane na stronach 71 i 72, ale PowerPoint oferuje nam prostsze rozwiązanie. Aby przenieść tekst, należy: 1. Zaznaczyć tekst, który ma być przenoszony (strona 70). 2. Kliknąć zaznaczony tekst (ale bez zwalniania przycisku myszy). Poniżej wskaźnika myszy pojawi się mały prostokąt oznaczający możliwość przeniesienia tekstu (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Po kliknięciu zaznaczonego tekstu wyświetlony zostanie widoczny tutaj mały prostokąt oznaczający możli- wość przemieszczenia tego tekstu. Teraz pozostaje tylko przeciągnąć zaznaczony tekst w nowe miejsce i zwolnić przycisk myszy 3. Przeciągnąć zaznaczony tekst do miejsca, w którym powinien się znaleźć. Prostokąt towarzyszący wskaźnikowi myszy zniknie, a tekst zostanie umiesz- czony w nowym miejscu. Usuwanie tekstu W przeciwieństwie do wycinania (strona 71), które polega na przeniesieniu zazna- czonego tekstu do schowka, skąd może być ponownie wklejony do dokumentu, usunięcie powoduje całkowite wymazanie tekstu, a jedyną możliwością jego odzy- skania jest zastosowanie polecenia Cofnij (patrz następny punkt tego podrozdziału). R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ E D Y T O W A N I E S L A J D Ó W 75 Wyszukiwanie i zamienianie tekstu Aby usunąć tekst, należy: 1. Zaznaczyć tekst, który ma być usunięty (strona 70). Zaznaczony tekst zostanie wyróżniony. 2. Wykonać jedną z następujących czynności: • Wcisnąć klawisz Delete. (PowerPoint usunie zaznaczony tekst). • Wpisać nowy tekst. (Zaznaczony tekst zostanie usunięty, a jego miejsce zaj- mie nowy tekst). Wskazówka: Aby usunąć pojedynczy znak, należy ustawić kursor za nim i wcisnąć klawisz Backspace lub przed nim i wcisnąć klawisz Delete. Przywracanie poprzedniego stanu (polecenie Cofnij) Polecenie Cofnij jest niezastąpione w usuwaniu przypadkowych błędów, które od czasu do czasu przydarzają się każdemu. Kliknięcie przycisku Cofnij na pasku szyb- kiego dostępu (rysunek 2.5) nakazuje PowerPointowi przywrócenie dokumentu do stanu sprzed ostatnio wykonanej czynności. Przykładowo, jeśli po wycięciu frag- mentu tekstu wydamy programowi polecenie Cofnij, przywróci on wycięty tekst w dawne położenie i usunie go ze schowka. Jeśli polecenie Cofnij zastosujemy po wklejeniu jakiegoś tekstu, PowerPoint po prostu go usunie. Rysunek 2.5. Polecenie Cofnij jest bardzo użyteczne, ale nie można na nim całkowicie polegać. Po pierwsze, PowerPoint zapamiętuje tylko dwadzieścia ostatnich czynności wykonanych od momentu otwarcia prezentacji, a zatem nie uda nam się cofnąć do stanu na przykład sprzed dwudziestu jeden uderzeń w klawisze. (W rozdziale 13. poznamy sposób na zmianę liczby operacji, które PowerPoint może cofnąć). Po drugie, podczas zamykania prezentacji PowerPoint usuwa ze swej pamięci wszystkie zapisane w niej czynności Jeśli przycisk Cofnij nie jest widoczny lub po prostu wolimy używać klawiatury zamiast myszy, możemy cofnąć ostatnią operację, wciskając klawisze Ctrl+Z. (O tym, jak przywrócić wyświetlanie przycisku Cofnij na pasku szybkiego dostępu, można przeczytać na stronie 415). Uwaga: Jeśli po kliknięciu przycisku Cofnij zmienimy zdanie i zechcemy przywrócić efekt ostatniej operacji, możemy to zrobić przez kliknięcie przycisku Powtórz na pasku szybkiego dostępu lub przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+Y. Wyszukiwanie i zamienianie tekstu 76 C Z Ę Ś Ć I ♦ P O D S T A W Y T W O R Z E N I A P O K A Z U S L A J D Ó W Wyszukiwanie i zamienianie tekstu Automatyczne wyszukiwanie i zamienianie tekstu Wyobraźmy sobie, że podczas ostatecznego przeglądu prezentacji postanowiliśmy sprawdzić naszą pocztę e-mailową i znajdujemy tam wiadomość, iż na wydziale marketingu postanowiono zmienić nazwę produktu, o którym jest mowa w prezen- tacji, z „Przecier pomidorowy” na „Naturalny koncentrat pomidorowy”. W takiej sytuacji być może zaczniemy odruchowo przeglądać każdą linię tekstu na kolejnych slajdach w poszukiwaniu tekstu „Przecier pomidorowy” i ręcznie zamieniać go na właściwy. Jednak w przypadku długiej prezentacji takie postę- powanie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Stracimy mnóstwo czasu, a na dodatek nie będziemy mieć pewności, czy nazwa produktu została wszędzie poprawiona. Na szczęście istnieje lepszy sposób. Polecenie Zamień może odszukać wszystkie wystąpienia określonego wyrazu lub ciągu wyrazów i zastąpić je podanym przez nas tekstem. Uwaga: Jeśli chcemy użyć polecenia Znajdź bez funkcji Zamień — na przykład w celu sprawdzenia, czy określony zwrot został użyty w prezentacji, ale bez nakazywania PowerPointowi zamieniania go na inny — możemy to zrobić, korzystając z informacji podanych na stronie 60. Aby automatycznie wyszukać określony tekst i zastąpić go innym, należy: 1. Wcisnąć klawisze Ctrl+H lub wybrać polecenie Narzędzia główne/Edyto- wanie/Zamień. Zostanie otwarte okno dialogowe Zamienianie pokazane na rysunku 2.6. Rysunek. 2.6. Aby PowerPoint poszukiwał tekstu identycznego (nawet pod względem wielkości liter) z tym, który został wpisany w polu Znajdź, należy zaznaczyć, tak jak tutaj, opcję Uwzględniaj wiel- kość liter 2. W polu Znajdź wpisać poszukiwany tekst. Na przykład Przecier pomidorowy. 3. W polu Zamień na wpisać tekst, którym PowerPoint powinien zastąpić każde wystąpienie tekstu określonego w polu Znajdź. W naszym przykładzie: Naturalny koncentrat pomidorowy. Ostrzeżenie: PowerPoint nie znajdzie tych wystąpień poszukiwanego tekstu, które są zawarte w obrazach, wykresach lub diagramach, ponieważ takie wystąpienia nie są tekstem (przynajmniej dla PowerPointa). Polecenia Znajdź i Zamień pomagają odszukać (i zamienić) tekst jedynie w polach tekstowych i kształtach. R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ E D Y T O W A N I E S L A J D Ó W 77 Wyszukiwanie i zamienianie tekstu P E R E Ł K A Zamienianie czcionki PowerPoint umożliwia automatyczną zamianę nie tylko tekstu, ale również czcionek zastosowanych w prezen- tacji. Jest to szczególnie przydatne, gdy zależy nam na dopasowaniu czcionki użytej w slajdach do czcionki zastosowanej w wykresach przygotowanych w Excelu lub do czcionki, którą nasza firma (albo klient) używa w swoich materiałach reklamowych. Należy jednak pamiętać o tym, że takiej zamiany nie można dokonać w określonym fragmencie tekstu lub wybranych slajdach — PowerPoint wymienia określoną przez nas czcionkę wszędzie, gdziekolwiek ją napotka w całej prezentacji. Aby zamienić czcionkę, należy: 1. Wybrać polecenie Narzędzia główne/Edytowanie/ Zamień/Zamień czcionki. 2. Z listy rozwijanej Zamień wybrać czcionkę, która ma być zamieniona na inną. 3. Z listy rozwijanej Na wybrać czcionkę, która ma zastąpić dotychczasową. 4. Kliknąć przycisk Zamień. W tym momencie PowerPoint rozpocznie poszukiwanie w całej prezentacji czcionki określonej w polu Zamień i zastępowanie jej czcionką ustaloną w polu Na. 4. Wybrać jedną z następujących opcji narzucających PowerPointowi okre- ślony tryb postępowania: • Zamień wszystko. Nakazuje programowi wyszukanie wszystkich wystąpień tekstu „Przecier pomidorowy” (tekst wpisany w polu Znajdź) i zamianę ich na tekst „Naturalny koncentrat pomidorowy” (zawarty w polu Zamień na). • Znajdź następny. Nakazuje programowi przejście do najbliższego slajdu zawierającego tekst określony w polu Znajdź i zaznaczenie tego tekstu. Jest to przydatne, gdy chcemy sprawdzić, czy konkretna zamiana powinna mieć miejsce. (PowerPoint pozostawiony bez nadzoru zamienia wszystkie wystąpienia danego tekstu, nawet jeśli rezultat jest pozbawiony sensu. Sto- sowanie polecenia Zamień wszystko może również zburzyć układ pól teksto- wych, jeśli tekst zastępujący jest wyraźnie dłuższy od zastępowanego). Jeśli decydujemy się na zamianę tekstów, musimy kliknąć przycisk Zamień. Aby znaleźć kolejne wystąpienie poszukiwanego tekstu, należy ponownie kliknąć przycisk Znajdź następny. • Zamień. Nakazuje programowi zastąpienie aktualnie zaznaczonego tekstu zgodnego z zawartością pola Znajdź. 5. Powtórzyć etapy 2. – 4. dla każdego wyrazu lub ciągu wyrazów, które mają być zamienione. 6. Po zakończeniu przeszukiwania całej prezentacji PowerPoint wyświetla okno z komunikatem „Zakończono przeszukiwanie prezentacji w progra- mie PowerPoint”. Aby zamknąć to okno, należy kliknąć przycisk OK. 7. Zakończyć wyszukiwanie i zamienianie tekstu kliknięciem przycisku Zamknij. Okno dialogowe Zamienianie zostanie zamknięte. 78 C Z Ę Ś Ć I ♦ P O D S T A W Y T W O R Z E N I A P O K A Z U S L A J D Ó W Sprawdzanie pisowni oraz inne narzędzia edytorskie Sprawdzanie pisowni oraz inne narzędzia edytorskie Wiedza o tym, jak edytować slajdy, czyli to wszystko, co stanowi przedmiot pierw- szej połowy niniejszego rozdziału — wycinanie, kopiowanie, wklejanie itp. — to jed- na sprawa. Zupełnie czymś innym jest świadomość tego, czy (i dlaczego) musimy te slajdy edytować. W tym podrozdziale poznamy wirtualny zespół edytorski PowerPointa, czyli funk- cje odpowiedzialne za sprawdzanie pisowni, podpowiadanie synonimów, pomoc w zdobywaniu dodatkowych informacji oraz tłumaczenie wyrazów i zwrotów na różne języki. Sprawdzanie pisowni Błędy pisowni mogą w najlepszym przypadku wywołać u odbiorców prezentacji wrażenie, że jej autor nie przywiązuje wagi do szczegółów. W skrajnym przypadku mogą nawet prowadzić do tego, że słuchacze nie będą w stanie zrozumieć, o czym mówimy. Warto przy tym pamiętać, że błąd, który w materiale drukowanym za- uważy najwyżej były nauczyciel języka polskiego, na dużym ekranie jest dostrze- gany przez wszystkich. Uwaga: Procedury sprawdzające pisownię mogą nie wychwycić wszystkich błędów, a także ich suge- stie nie zawsze muszą być poprawne. Ponadto badania wykazują, że niektórzy ludzie popełniają wię- cej błędów, gdy korzystają z tych procedur, ponieważ licząc na ich bezbłędne działanie, nawet nie starają się korzystać ze swej znajomości zasad pisowni. Wniosek: procedury sprawdzające pisownię mogą zaoszczędzić nam trochę czasu, ale nie mogą zwolnić nas z obowiązku uważnego przeczytania całej prezentacji. PowerPoint oferuje dwa tryby sprawdzania pisowni. Może ono odbywać się auto- matycznie w trakcie pisania lub dopiero po ukończeniu prezentacji, gdy wydamy programowi stosowne polecenie. Ustawianie opcji sprawdzania pisowni Bez względu na to, który tryb sprawdzania pisowni wybierzemy, zapewne będziemy chcieli poinformować program o tym, że niektóre wyrazy — specyficzne dla firmy akronimy, hasła lub inne nietypowe wyrazy — powinny być przez procedury spraw- dzające pomijane. Aby ustawić opcje sprawdzania pisowni, należy: 1. Wybrać polecenie Przycisk pakietu Office/Opcje programu PowerPoint. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje programu PowerPoint. 2. W lewej części okna Opcje programu PowerPoint wybrać kategorię Spraw- dzanie. 3. Zaznaczyć jedną lub więcej spośród następujących opcji: R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ E D Y T O W A N I E S L A J D Ó W 79 Sprawdzanie pisowni oraz inne narzędzia edytorskie • Ignoruj wyrazy pisane WIELKIMI LITERAMI. Tę opcję powinniśmy włą- czyć, jeśli przewidujemy częste używanie akronimów, takich jak na przy- kład FUBAR. • Ignoruj wyrazy zawierające cyfry. Ta opcja może być przydatna, jeśli na przykład jesteśmy administratorem systemu komputerowego w firmie i przy- gotowujemy prezentację, w której często występują rozmaite hasła, takie jak „edgar123”. • Ignoruj adresy internetowe i plikowe. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że procedury sprawdzające nie będą podkreślać na czerwono typowych dla ery komputerowej „wyrazów”, takich jak http://helion.pl lub mójPlik.txt. • Oznacz flagą powtarzające się wyrazy. Wychwytuje błędy błędy, których ludzkie oko często nie zauważa. 4. Kliknąć przycisk OK. Okno dialogowe Opcje programu PowerPoint zostanie zamknięte, a my bę- dziemy mogli kontynuować przygotowywanie slajdów. S Ł O W O P R Z E S T R O G I Kontekstowe sprawdzanie pisowni (i dlaczego nie można na nim polegać) Procedury sprawdzające pisownię doskonale wychwy- tują błędy typu literówka (na przykład literóka), ale są zupełnie bezużyteczne, jeśli chodzi o wykrywanie złego użycia wyrazów. Niestety błędy drugiego rodzaju są równie częste jak literówki, a przy tym bardziej od nich szkodliwe dla jakości prezentacji. Weźmy dla przykładu zwrot „w dawnych czarach”. Jako że wyraz „czarach” jest jak najbardziej poprawny, Power- Point nie podkreśli go ani nie zaproponuje zamiany na właściwy w tym przypadku wyraz „czasach”. PowerPoint oferuje funkcję o nazwie kontekstowe sprawdzanie pisowni, która może pomóc w wychwyce- niu tego typu błędów gramatycznych — ale tylko w nie- których przypadkach1. Oto jak działa ta funkcja. Gdy włączymy sprawdzanie kontekstowe, każdy wyraz będzie analizowany pod kątem zgodności z regułami gramatycznymi w kontekście sąsiednich wyrazów. Na przykład w zwrocie „More then this” procedury spraw- dzające podkreślą wyraz „then” i zaproponują jego za- mianę na „than”. Niestety żadne procedury kontekstowego sprawdzania pisowni nie są w stanie wychwycić wszystkich błędów gramatycznych. I rzeczywiście, nawet przy włączonej opcji sprawdzania kontekstowego PowerPoint nie za- uważy błędu w zwrocie „days of your” (powinno być „days of yore”). Jeżeli mając świadomość niedoskonałości procedur sprawdzania kontekstowego, mimo wszystko zechcemy je włączyć, możemy to zrobić w następujący sposób: 1. Wybrać polecenie Przycisk pakietu Office/Opcje programu PowerPoint/Sprawdzanie. 2. Zaznaczyć opcję Użyj kontekstowego sprawdzania pisowni. 3. Kliknąć przycisk OK. Automatyczne sprawdzanie pisowni PowerPoint domyślnie przyjmuje, że oczekujemy od niego, by automatycznie za- znaczał źle wpisane wyrazy przez podkreślenie ich czerwoną, falistą linią, tak jak na rysunku 2.7. 1 Funkcja ta działa podczas sprawdzania dokumentów napisanych w języku angielskim, hiszpańskim lub niemieckim — przyp. tłum. 80 C Z Ę Ś Ć I ♦ P O D S T A W Y T W O R Z E N I A P O K A Z U S L A J D Ó W Sprawdzanie pisowni oraz inne narzędzia edytorskie Rysunek 2.7. Stosowna ikona na pasku stanu oraz falista linia widoczna pod wyrazem „temperatyra” — w ten sposób Power- Point informuje, że nie zna takiego wyrazu. (To ozna- cza, że wyraz „temperatyra” nie występuje w wewnętrz- nym słowniku PowerPointa). Kliknięcie błędnego wyrazu prawym przyciskiem myszy umożliwia m.in. dodanie go do słownika, co będzie informacją dla programu, aby w przyszłości uznawał ten wyraz za poprawny Uwaga: Jeżeli widzimy błędnie wpisany wyraz, ale nie widzimy pod nim żadnej czerwonej linii, to zna- czy, że ktoś wyłączył automatyczne sprawdzanie pisowni. Aby je ponownie włączyć, należy wybrać polecenie Przycisk pakietu Office/Opcje programu PowerPoint/Sprawdzanie, a następnie włączyć opcję Sprawdź pisownię w trakcie pisania i wyłączyć opcję Ukryj błędy pisowni. Uwaga: PowerPoint sprawdza pisownię w obiektach typu Word Art i na wykresach, ale ignoruje wszelkie błędy na obrazach bitmapowych i grafikach umieszczanych na slajdach. Aby poprawić błędnie zapisany wyraz, należy: 1. Kliknąć błędnie zapisany wyraz prawym przyciskiem myszy. Zostanie rozwinięte menu kontekstowe podobne do tego z rysunku 2.7. 2. Z menu kontekstowego wybrać jedną z następujących opcji: • Poprawną wersję wyrazu. (W przykładzie z rysunku 2.7 jest to „tempera- tura”). Wewnętrzny słownik PowerPointa zawiera większość powszechnie używanych wyrazów, a więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że wśród pro- ponowanych wersji znajdziemy właściwą (o ile nie używamy nazw własnych lub żargonu). Po wybraniu jednej z proponowanych wersji menu kontekstowe zostanie zamknięte, a błędnie zapisany wyraz zostanie zastąpiony poprawnym. • Zignoruj wszystkie. Nakazuje programowi ignorowanie danego wyrazu, ilekroć zostanie on napotkany w bieżącej prezentacji. Ta opcja przydaje się, gdy zamierzamy często używać „błędnego” wyrazu, ale nie chcemy, by Power- Point na stałe zapamiętał go jako poprawny. Może to być na przykład nazwa stosowana tylko w naszej firmie i wiemy, że po zakończeniu prac nad aktu- alną prezentacją przestanie być używana. Po wybraniu tej opcji menu kontekstowe zostanie zamknięte. Zniknie rów- nież czerwona, falista linia pod wyrazem uznanym przez program za błędny. Następne wystąpienia tego wyrazu (jeśli takie będą) nie będą już w tej prezen- tacji podkreślane. R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ E D Y T O W A N I E S L A J D Ó W 81 Sprawdzanie pisowni oraz inne narzędzia edytorskie • Dodaj do słownika. Nakazuje programowi ignorowanie danego wyrazu we wszystkich prezentacjach (a dokładnie w tych prezentacjach, do których dołą- czony zostanie słownik użytkownika; więcej informacji na ten temat zawiera ramka na stronie 83). Ta opcja może być stosowana w odniesieniu do nazwisk nauczycieli, akronimów oraz innych wyrazów, których z pewnością będziemy używać w kolejnych prezentacjach. Po wybraniu tej opcji menu kontekstowe zostanie zamknięte. Zniknie rów- nież czerwona, falista linia pod wyrazem uznanym przez program za błędny. Następne wystąpienia tego wyrazu (jeśli takie będą) nie będą już podkreślane w żadnej prezentacji. • Pisownia. Nakazuje programowi otwarcie okna dialogowego Pisownia poka- zanego na rysunku 2.8 i zawierającego następujące opcje: • Ignoruj. Nakazuje programowi zignorowanie danego wyrazu, ale tylko w tym jednym wystąpieniu. Jego następne wystąpienia nie będą igno- rowane. • Ignoruj wszystkie. Nakazuje programowi ignorowanie danego wyrazu w całej prezentacji. • Zmień. Nakazuje programowi zastąpienie danego wyrazu wybraną przez nas poprawną wersją (na rysunku 2.8 jest nią „temperatura”). • Zmień wszystkie. Nakazuje programowi zamianę wszystkich wystąpień danego wyrazu na wybraną przez nas wersją poprawną. • Dodaj. Nakazuje programowi dodanie „błędnego” wyrazu do wskazanego przez nas słownika (patrz ramka na stronie 83). • Sugeruj. Nakazuje programowi wyświetlenie dodatkowych propozycji poprawnej pisowni. • Autokorekta. Nakazuje programowi reagowanie w przyszłości na popeł- nienie przez nas tego samego błędu i automatyczną zamianę błędnego wyrazu na jego poprawną wersję. • Zamknij. Powoduje zamknięcie okna dialogowego Pisownia bez podjęcia jakichkolwiek dodatkowych czynności. • Opcje. Powoduje otwarcie okna dialogowego Opcje umożliwiającego zmodyfikowanie sposobu, w jaki PowerPoint sprawdza pisownię. Ręczne sprawdzanie pisowni Niektórzy ludzie twierdzą, że automatyczne sprawdzanie pisowni (strona 80) bar- dziej im przeszkadza, niż pomaga. Według jednych czerwone linie działają rozpra- szająco, utrudniając skupienie się na treści tekstu, a inni zdołali już tak przywyk- nąć do tych falistych podkre
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: