Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02240 008858 22995440 na godz. na dobę w sumie
PowerPoint 2007 PL. Pierwsza pomoc - książka
PowerPoint 2007 PL. Pierwsza pomoc - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2085-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

PowerPoint 2007 PL. Pierwsza pomoc

Twój szef wierzy, że prezentacje w PowerPoincie to dla Ciebie pestka? Zapewne nie chciałbyś wyprowadzać go z błędu. Co jednak zrobić, gdy nagle zleca Ci szybkie przygotowanie ważnej prezentacji? Przecież nie możesz się przyznać, że nie masz o tym pojęcia... Musisz działać! Jak zaplanować i utworzyć plik prezentacji? Jak rozwiązać kwestię rozmieszczenia tabel, wykresów i tekstu? Wstawić obrazy, dźwięki, animacje? Zaprogramować pokaz slajdów? I jak to wszystko połączyć, by stwarzało wrażenie profesjonalnie przygotowanego materiału? Z opresji wybawi Cię niezwykle skuteczny ratownik -- książka, którą właśnie trzymasz w dłoniach. W środku znajdziesz przejrzyste, konkretne recepty na wszystkie Twoje prezentacyjne bolączki!

Niezbędna wiedza o PowerPoincie w skutecznej pigułce!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PowerPoint 2007 PL. Pierwsza pomoc Autor: Roland Zimek ISBN: 978-83-246-2085-2 Format: A5, stron: 112 PowerPoint 2007 PL. Pierwsza pomoc • Informacje podstawowe – planowanie, tworzenie i zapisywanie prezentacji • Elementy prezentacji – slajdy, wykresy, obiekty • Struktura prezentacji – szablony, przejœcia, przyciski akcji • Efekty specjalne – animacja tekstu i obiektów Twój szef wierzy, ¿e prezentacje w PowerPoincie to dla Ciebie pestka? Zapewne nie chcia³byœ wyprowadzaæ go z b³êdu. Co jednak zrobiæ, gdy nagle zleca Ci szybkie przygotowanie wa¿nej prezentacji? Przecie¿ nie mo¿esz siê przyznaæ, ¿e nie masz o tym pojêcia… Musisz dzia³aæ! Jak zaplanowaæ i utworzyæ plik prezentacji? Jak rozwi¹zaæ kwestiê rozmieszczenia tabel, wykresów i tekstu? Wstawiæ obrazy, dŸwiêki, animacje? Zaprogramowaæ pokaz slajdów? I jak to wszystko po³¹czyæ, by stwarza³o wra¿enie profesjonalnie przygotowanego materia³u? Z opresji wybawi Ciê niezwykle skuteczny ratownik – ksi¹¿ka, któr¹ w³aœnie trzymasz w d³oniach. W œrodku znajdziesz przejrzyste, konkretne recepty na wszystkie Twoje prezentacyjne bol¹czki! • Przygotowania – tworzenie prezentacji zwyk³ych i przenoœnych • Elementy tekstowe – praca z obiektami tekstowymi, tabelami, wykresami • Pokaz slajdów – wykorzystanie wzorców, przycisków akcji, sortowania • Elementy wizualne – wstawianie grafik, obiektów, obrazów • Ramy prezentacji – dostosowywanie szablonów, motywów, przejœæ • Kszta³ty i dŸwiêki – wstawianie i dopasowywanie • Animacje – wprawianie w ruch obiektów i tekstu • Przedstawianie prezentacji – wspó³praca komputera z projektorem Niezbêdna wiedza o PowerPoincie w skutecznej pigu³ce! PowerPoint 2007 PL Spis treści /  10 /  27 /  36 /  24 /  30 /  19 /  22 /  13 /  16 Wstęp  /  5 /  33 1.  Jak rozpocząć pracę z programem?  /  7 2.  Jak przygotować ciekawą prezentację?  3.  Jak zapisać i otworzyć prezentację?  4.  Jak utworzyć prezentację przenośną?  5.  Jak edytować układ slajdów?  6.  Jak modyfikować pole tekstowe?  7.  Jak formatować tekst?  8.  Jak wstawiać elementy zawartości?  9.  Jak formatować tabele?  10.  Jak wprowadzać i formatować dane wykresu?  11.  Jak zmienić układ i typ wykresu?  12.  Jak wstawić grafikę SmartArt?  13.  Jak wstawiać obrazy i cliparty?  14.  Jak wstawić dodatkowe obiekty tekstowe?  15.  Jak wstawiać filmy?  16.  Jak wstawiać dźwięki?  /  51 17.  Jak wstawiać kształty?  /  54 18.  Jak wstawiać przyciski akcji?  19.  Jak wstawiać łącza?  20.  Jak umieścić na slajdzie animację flash?  21.  Jak formatować obrazy?  22.  Jak ustalać kolejność obiektów i jak je rozmieszczać?  23.  Jak posortować slajdy?  24.  Jak rozpocząć pokaz slajdów?  /  70 25.  Jak utworzyć pokaz niestandardowy?  26.  Jak przygotować pokaz slajdów?  /  76 27.  Jak podłączyć komputer do projektora?  /  39 /  42 /  63 /  68 /  73 /  78 /  48 /  58 /  45 /  56 /  61 /  66  PowerPoint 2007 PL /  83 /  93 28.  Jak wybrać motyw slajdów?  /  80 29.  Jak sformatować wybrany motyw?  30.  Jak zmienić wzorce slajdów?  /  86 31.  Jak zmienić wygląd i położenie obiektów na wzorcu slajdów?  32.  Jak zmienić ustawienia strony lub wybrać szablon?  33.  Jak zastosować przejście do slajdu?  34.  Jak zmienić ustawienia przejścia między slajdami?  35.  Jak animować obiekty?  36.  Jak zastosować do obiektu kilka animacji?  37.  Jak edytować i modyfikować animację niestandardową?  38.  Jak animować tekst?  39.  Jak zmodyfikować animację niestandardową tekstu?  /  110 /  101 /  91 /  95 /  98 /  107 /  88 /  104   Spis treści PowerPoint 2007 PL 35. Jak animować obiekty? Dowolny obiekt możesz animować w bardzo prosty spo- sób, wybierając zwykłą animację. Znacznie więcej moż- liwości daje jednak Animacja niestandardowa. Bez względu na to, jaki rodzaj animacji wybierzesz, sprawisz, że slajdy w trakcie wyświetlania nie będą statyczne. 1. Jeśli chcesz szybko zastosowaæ animacjê do danego obiektu, kliknij wybrany obiekt, dla którego ma zostaæ zastosowana animacja. Na karcie Animacje rozwiñ listê Animacja (rysunek 35.1). 2. Je¿eli obiekt mia³ wcześniej zde- fi niowane animacje, to wybór efektu z listy Animacja spowoduje zast¹pienie poprzednich animacji aktualnie wybran¹. 3. Je¿eli zastosowa³eś ju¿ animacjê dla obiektu, to mo¿esz wybraæ polecenie Bez animacji, dostêpne po rozwiniêciu listy Animacja. Obiekt ponownie stanie siê sta- tyczny podczas wyświetlania slajdu. 4. Znacznie bardziej rozbudowana jest Animacja niestandardowa, która daje mo¿liwośæ zastosowa- nia wielu efektów przypisanych do poszczególnych obiektów na slajdach. Dziêki niej mo¿esz bardzo precyzyjnie określiæ, kiedy i w jaki sposób poszczególne obiekty pojawi¹ siê na slajdzie, a tak¿e kiedy z niego znikn¹. Aby wywo³aæ okno Animacja niestandardowa, kliknij kartê Ani- macje i wybierz z grupy Animacje polecenie Animacja niestandar- dowa (rysunek 35.2). 98 Rysunek 35.1. Szybki wybór animacji Uwaga Jeżeli zaznaczysz w polu tekstowym tylko kilka znaków i zastosujesz animację, to i tak będzie ani- mowane całe pole tekstowe. Nie można bowiem zastosować efektów tylko dla części znaków. Gdybyś zamierzał na przykład animować tekst akapitami lub wyrazami, to możesz to uczynić w opcjach wybrane- go efektu.  Wskazówka Pamiętaj, że animacje są stosowane do konkret- nych obiektów. Jeżeli więc chcesz animować kilka obiektów, musisz zastosować animację do każdego z nich po kolei.  Rysunek 35.2. Wybór animacji niestandardowej PowerPoint 2007 PL 5. Spowoduje to wyświetlenie okna Animacja niestandardowa przy prawej krawêdzi ekranu (rysunek 35.3). 6. Animacja niestandardowa jest przypisywana do obiektu na slajdzie, dlatego pamiêtaj, aby wskazaæ interesuj¹cy Ciê obiekt przed zastosowaniem dla niego efektu. 7. Z prawej strony ekranu pojawi siê okno Animacja niestandardowa, gdzie nale¿y klikn¹æ przycisk Dodaj efekt (rysunek 35.4). Wska¿ jeden z rodzajów animacji niestandardowej. 8. Wyró¿nia siê cztery rodzaje ani- macji niestandardowej:  Wejście — animacje powodu- j¹ce pojawienie siê na slajdzie obiektu z określonym efektem (efekty oznaczane zielon¹ ikon¹).    Wyró¿nienie — animacje powo- duj¹ce jedynie dodanie efektu do danego obiektu (efekty oznaczane ¿ó³t¹ ikon¹). Wyjście — animacje powodu- j¹ce znikniêcie obiektu ze slajdu w wyniku dzia³ania określonego efektu (efekty oznaczane czer- won¹ ikon¹). Ście¿ki ruchu — anima- cje umo¿liwiaj¹ce nadanie obiektowi określonej ście¿ki, po której bêdzie siê on porusza³ (efekty oznaczane ikon¹ z wy- bran¹ ście¿k¹ ruchu). 35. Jak animować obiekty? 99 Rysunek 35.3. Okno animacji niestandardowej Rysunek 35.4. Dodawanie efektu do obiektu PowerPoint 2007 PL Rysunek 35.5. Wybór efektu wejścia Rysunek 35.6. Zastosowanie animacji niestandardowej dla kilku obiektów Uwaga Taki sposób bezpośredniego wybierania efektów powoduje, że są one natychmiast stosowane do danego obiektu. Sposób ten nie nadaje się więc do przeglądania animacji standardo- wych przed ich wyborem.  9. Po wskazaniu rodzaju animacji niestandardowej zostanie wyświetlona lista z najczêściej u¿ywanymi animacjami (rysunek 35.5). 10. Je¿eli zamierzasz zastoso- waæ animacjê niestandar- dow¹ do kilku obiektów jednocześnie, powinieneś je wpierw zaznaczyæ. W tym celu za pomoc¹ myszy zaznacz kilka obiektów jednocześnie. 11. Nastêpnie wybierz dla zaznaczonych obiektów w³aściwy rodzaj anima- cji (rysunek 35.6). Ten sposób wyboru animacji niestandardowej spowo- duje, ¿e obiekty te bêd¹ animowane jednocześnie przy u¿yciu tego samego efektu. 100 35. Jak animować obiekty? PowerPoint 2007 PL Do każdego z obiektów na slajdzie można zastosować dowolną liczbę animacji niestandardowych. Będą one wykonywane dla obiektu w takiej kolejności, w jakiej zostały wybrane. W podobny sposób można zastosować kilka efektów dla jednego obiektu. 36. Jak zastosować do obiektu kilka animacji? 1. Aby zastosowaæ dla obiektu animacjê niestandardow¹, wska¿ obiekt, dla którego chcesz zasto- sowaæ efekt. Kliknij przycisk Ani- macja niestandardowa, dostêpny na karcie Animacje. 2. Z prawej strony ekranu pojawi siê okno Animacja niestandardowa, gdzie nale¿y klikn¹æ przycisk Dodaj efekt. 3. Wska¿ jeden z rodzajów animacji niestandardowej. Z rozwiniêtej listy wybierz pozycjê Wiêcej efek- tów (rysunek 36.1). 4. W oknie Dodawanie efektu wska¿ jeden z dostêpnych efektów (rysunek 36.2). 5. Kliknij przycisk OK. 6. Wywo³anie okna Dodawanie efektu umo¿liwia zapoznanie siê z dzia³aniem poszczególnych efektów przed ich wyborem. Kli- kaj¹c w oknie dany efekt, mo¿esz zobaczyæ, jak zachowa siê wybrany obiekt. Dopiero klikniêcie przyci- sku OK spowoduje zastosowanie efektu dla wybranego obiektu. Jest to bardzo przydatna funkcja, gdy nie znasz dzia³ania wszystkich efektów lub nie jesteś zdecydo- wany, który efekt wybraæ. 101 Rysunek 36.1. Wybór większej liczby efektów Rysunek 36.2. Okno dodawania efektu wejścia PowerPoint 2007 PL 7. Gdy bêdziesz dok³adnie wiedzia³, 10. W lewym górnym rogu obiektu jaki efekt chcesz zastosowaæ, nie musisz wybieraæ pozycji Wiê- cej efektów, dostêpnej na liście po wskazaniu jednego z rodzajów efektów. Mo¿esz po prostu klik- n¹æ nazwê tego efektu widoczn¹ na danej liście. Znajduje siê tam zawsze piêæ ostatnio u¿ywanych efektów. 8. Poniewa¿ do obiektu mo¿na zastosowaæ wiele efektów, po- nowne wybranie efektu z animacji niestandardowej spowoduje dodanie kolejnego efektu, a nie zast¹pienie starego nowym. 9. Przy za³o¿eniu, ¿e zastosowa³eś tylko jeden efekt, okno programu Microsoft PowerPoint 2007 bêdzie wygl¹daæ podobnie jak na poni¿- szym rysunku (rysunek 36.3). widoczna jest ikona z cyfr¹ 1. Z kolei na liście zastosowanych efektów, znajduj¹cej siê w oknie Animacja niestandardowa, wi- doczna jest pozycja oznaczona jako 1 z ikon¹ efektu i nazw¹ pliku, dla którego go zastoso- wano. Dziêki temu mo¿esz siê zorientowaæ, ¿e dla danego obiektu zastosowano efekt, który zostanie wyświetlony jako pierw- szy w kolejności po ukazaniu siê slajdu na ekranie w trakcie projek- cji prezentacji. 11. Mo¿esz teraz wskazaæ kolejne obiekty na slajdzie i wybraæ dla nich inne efekty. 12. Okno programu mo¿e wtedy wy- gl¹daæ podobnie jak na poni¿szym rysunku (rysunek 36.4). Rysunek 36.3. Zastosowanie pierwszego efektu 102 36. Jak zastosować do obiektu kilka animacji? Rysunek 36.4. Zastosowanie kilku efektów 13. Widaæ na nim dwa obiekty, a tak¿e trzy zastosowane efekty. Mo¿esz siê ³atwo zorientowaæ, ¿e po ukazaniu siê slajdu na ekra- nie najpierw pojawi siê rysunek z drzewem — w wyniku efektu wejścia (oznaczonego zielon¹ ikon¹ na liście efektów). 14. Nastêpnie dla rysunku z samocho- dem zostanie zastosowany efekt wyró¿nienia (ikona ¿ó³ta), ozna- czony cyfr¹ 2. Na koñcu zaś rysu- nek z drzewem zniknie ze slajdu w wyniku dzia³ania efektu wyjścia (czerwona ikona), oznaczonego cyfr¹ 3. 15. Zwróæ uwagê, ¿e dla rysunku z drzewem zastosowano dwa efekty. 16. Po pojawieniu siê slajdu na ekra- nie w trakcie pokazu widoczne bêd¹ wszystkie obiekty (w tym tak¿e te, dla których nie zastoso- wano efektów) oprócz tych, dla których zastosowano w pierwszej kolejności efekt wejścia. PowerPoint 2007 PL 17. Tak wiêc na przyk³adowej prezenta- cji widocznej na ostatnim rysunku po pojawieniu siê slajdu bêdzie widoczny od razu rysunek samo- chodu, a rysunek drzewa pojawi siê dopiero w wyniku dzia³ania efektu wejścia oznaczonego cyfr¹ 2. 18. Gdy dla obiektów znajduj¹cych siê na slajdzie zastosujesz wiêcej efektów, to mo¿esz zobaczyæ ich dzia³anie po kolei, klika- j¹c przycisk Odtwórz. Zostan¹ wtedy pokazane ewentualny efekt wejścia slajdu, a nastêpnie wszystkie u¿yte efekty w kolej- ności od oznaczonego cyfr¹ 1 (rysunek 36.5). Rysunek 36.5. Odtworzenie wszystkich efektów Uwaga Pamiętaj, aby po zastosowaniu dla obiektu efektu wyjścia nie stosować efektu wyróżnienia bądź ścieżki ruchu. Obiekt zniknął bowiem z ekranu, w wyniku czego nie jest widoczny. Nie zobaczysz więc zastosowanego efektu. W takim przy- padku powinieneś po efekcie wyjścia zastosować efekt wej- ścia, by obiekt ponownie znalazł się na ekranie.  36. Jak zastosować do obiektu kilka animacji? 103 PowerPoint 2007 PL 37. Jak edytować i mody(cid:25) kować animację niestandardową? 1. Aby usun¹æ zbêdny efekt, na liście zastosowanych animacji wska¿ tê, która jest ju¿ niepotrzebna. 2. Kliknij przycisk Usuñ, widoczny w górnej czêści okna Animacja niestan- dardowa (rysunek 37.1). 3. Aby zmieniæ kolejnośæ wyświetlania efektów, wska¿ na liście efektów ten, który nie jest wy- świetlany we w³aściwym czasie. 4. Kliknij zielon¹ strza³kê skierowan¹ w górê, wi- doczn¹ pod list¹ efektów, aby przesun¹æ efekt wy¿ej w kolejności wyświetlania (rysunek 37.2). 5. Kliknij zielon¹ strza³kê skierowan¹ w dó³, aby przesun¹æ dany efekt za inny. 6. Je¿eli chcesz zast¹piæ jeden efekt innym, wska¿ na liście efektów ten, który chcesz zast¹piæ. 7. W miejscu, gdzie poprzed- nio widoczny by³ przycisk Dodaj efekt, pojawi siê przycisk Zmieñ — kliknij go (rysunek 37.3). 104 Zdarza się czasem, że zastosowane efekty wyświetlają się w złej kolejności lub są zbędne. Możesz wtedy zmienić ich kolejność, usunąć je lub zastąpić innymi. Rysunek 37.1. Usuwanie animacji niestandardowej Rysunek 37.2. Zmiana kolejności efektów Rysunek 37.3. Zastąpienie wybranej animacji niestandardowej inną 8. Pojawi siê wówczas lista z czte- rema rodzajami efektów. Na liście efektów wybierz któryś z dostêp- nych lub kliknij Wiêcej efektów, by wyświetliæ Okno dodawania efektów. 9. Ka¿dy z zastosowanych efektów mo¿na zmodyfi kowaæ. Najczêst- sze modyfi kacje obejmuj¹ po- cz¹tek, odmianê oraz szybkośæ. Wszystkie modyfi kacje s¹ do- stêpne w postaci list rozwijanych widocznych nad list¹ efektów (rysunek 37.4). 10. Domyślnie efekt rozpocznie siê dopiero po klikniêciu lewym przy- ciskiem myszy w trakcie pokazu prezentacji. Mo¿esz oczywiście skorzystaæ tak¿e z odpowied- niego klawisza na klawiaturze. Mo¿liwośæ przejścia do kolejnego slajdu za pomoc¹ klikniêcia lewym przyciskiem myszy jest oznaczona ikon¹ myszy widoczn¹ obok numeru efektu na liście efektów. PowerPoint 2007 PL 11. Aby zmieniæ rozpoczêcie efektu, wska¿ go na liście efektów. Roz- wiñ listê Pocz¹tek (rysunek 37.5). 12. Wybierz jeden z trzech momen- tów rozpoczêcia efektu. Mo¿esz wybraæ:  Przy klikniêciu — efekt zostanie wykonany w chwili klikniêcia lewym przyciskiem myszy lub po wciśniêciu odpowiedniego klawisza na klawiaturze.   Z poprzedni¹ — dany efekt zostanie wyświetlony równo- cześnie z poprzednim. Po poprzedniej — efekt nast¹pi automatycznie po zakoñczeniu poprzedniego. Rysunek 37.5. Ustalanie początku odtwarzania efektu Rysunek 37.4. Mody(cid:25) kacja animacji niestandardowej 37. Jak edytować i mody(cid:28) kować animację niestandardową? 105 PowerPoint 2007 PL Uwaga Odtworzenie efektów za pomocą przycisku Odtwórz, widocznego w dolnej części okna Animacja niestandardowa, powoduje, że efekty następują bez konieczności kliknięcia lewym przyciskiem myszy, nawet jeżeli taki właśnie początek jest wybrany.  13. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje pocz¹tek Z poprzedni¹. Opcja ta jest u¿yteczna, gdy chcesz, aby kilka obiektów pojawi³o siê na slajdzie równocześnie. Wystar- czy wtedy wskazywaæ je po kolei i wybraæ efekty wejścia z pocz¹t- kiem Z poprzedni¹. 14. Na poni¿szym rysunku dla ostat- niego efektu z listy zastosowano pocz¹tek Z poprzedni¹. To spo- woduje, ¿e nast¹pi on równo- cześnie z efektem, który na liście efektów by³ przedostatni. Zwróæ uwagê, ¿e na liście efektów nie ma ju¿ teraz z lewej strony liczby oznaczaj¹cej kolejnośæ wy- konania, gdy¿ ten efekt wykona siê równocześnie z poprzednim, oznaczonym cyfr¹ 2. Tak¿e na slaj- dzie oba efekty maj¹ oznaczenie 2 (przy rysunku z samochodem i z drzewem) (rysunek 37.6). 15. Nie zawsze jest sens stosowaæ pocz¹tek Z poprzedni¹. Takim przypadkiem mo¿e byæ zastoso- wanie dla jednego obiektu efektu wejścia i wyjścia, a nastêpnie wybranie dla drugiego z nich po- cz¹tku Z poprzedni¹. Oczywiście obiekt nie mo¿e równocześnie pojawiæ siê i znikn¹æ na slajdzie. Powinieneś wiêc stosowaæ ten rodzaj pocz¹tku z rozwag¹. 106 37. Jak edytować i mody(cid:28) kować animację niestandardową? Rysunek 37.6. Zmiana numeracji wykonywania efektów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PowerPoint 2007 PL. Pierwsza pomoc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: