Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02537 008857 22995433 na godz. na dobę w sumie
PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk - książka
PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2062-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj narzędzia programu PowerPoint i twórz wyjątkowe prezentacje!

Z pewnością wiesz, do czego służy program PowerPoint, lecz jeśli jeszcze nie potrafisz z niego korzystać, a musisz szybko przygotować profesjonalną prezentację, ta książka jest właśnie dla Ciebie! Znajdziesz tu opis ostatniej wersji programu -- PowerPoint 2007. Umożliwia ona stworzenie zaawansowanej i bogatej prezentacji, wyposażonej w dźwięk, fotografie i animacje filmowe. Nowy PowerPoint pozwala także na bezpieczne udostępnianie Twojej prezentacji wszystkim zainteresowanym.

Książka 'PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk' to bogato ilustrowany, a przy tym prawdziwie intuicyjny podręcznik, dzięki któremu każdy nauczy się sprawnie korzystać z tej aplikacji. Kolor i zrzuty ekranowe ilustrujące kolejne informacje, jak również klarowne i zrozumiałe instrukcje sprawiają, że nauka staje się niezwykle prosta. Dzięki tej książce poznasz wszystkie niezbędne narzędzia PowerPointa i ciekawe funkcje tego programu. Dowiesz się, jak zastosować w swojej prezentacji grafiki SmartArt oraz zaawansowane układy slajdów, a także w jaki sposób korzystać z galerii stylów czy biblioteki slajdów.

PowerPoint jest dla każdego!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk Autor: Andrew Edney ISBN: 978-83-246-2062-3 Tytu³ orygina³u: PowerPoint 2007 in Easy Steps Poznaj narzêdzia programu PowerPoint i twórz wyj¹tkowe prezentacje! • Jak stworzyæ profesjonaln¹ prezentacjê na ka¿d¹ okazjê? • Jak modyfikowaæ grafikê SmartArt? • Jak korzystaæ z programu Clip Organizer i biblioteki slajdów? Z pewnoœci¹ wiesz, do czego s³u¿y program PowerPoint, lecz jeœli jeszcze nie potrafisz z niego korzystaæ, a musisz szybko przygotowaæ profesjonaln¹ prezentacjê, ta ksi¹¿ka jest w³aœnie dla Ciebie! Znajdziesz tu opis ostatniej wersji programu — PowerPoint 2007. Umo¿liwia ona stworzenie zaawansowanej i bogatej prezentacji, wyposa¿onej w dŸwiêk, fotografie i animacje filmowe. Nowy PowerPoint pozwala tak¿e na bezpieczne udostêpnianie Twojej prezentacji wszystkim zainteresowanym. Ksi¹¿ka „PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk” to bogato ilustrowany, a przy tym prawdziwie intuicyjny podrêcznik, dziêki któremu ka¿dy nauczy siê sprawnie korzystaæ z tej aplikacji. Kolor i zrzuty ekranowe ilustruj¹ce kolejne informacje, jak równie¿ klarowne i zrozumia³e instrukcje sprawiaj¹, ¿e nauka staje siê niezwykle prosta. Dziêki tej ksi¹¿ce poznasz wszystkie niezbêdne narzêdzia PowerPointa i ciekawe funkcje tego programu. Dowiesz siê, jak zastosowaæ w swojej prezentacji grafiki SmartArt oraz zaawansowane uk³ady slajdów, a tak¿e w jaki sposób korzystaæ z galerii stylów czy biblioteki slajdów. • Tworzenie prezentacji • Praca z tekstem • Grafika i linie • Konwersja na grafikê SmartArt • Tabele i wykresy • U¿ywanie Excela 2007 — kopiowanie i wstawianie tabel • Wzbogacanie prezentacji — animacje • Multimedia • Dodawanie filmów i dŸwiêku • Tworzenie albumów • Pokaz slajdów • Nagrywanie narracji • Udostêpnianie prezentacji • Bezpieczeñstwo PowerPoint jest dla ka¿dego! 1 2 3 PowerPoint 2007 Czym jest PowerPoint? Wymagania PowerPointa Nowości i ulepszenia Instalacja PowerPointa 2007 Uruchamianie PowerPointa Poznajemy Wstążkę Polecenia z wersji 2003 w edycji 2007 Przycisk pakietu Office Pasek Szybki dostęp Pomoc oraz wykonywanie zadań Naprawianie PowerPointa oraz Office Office w sieci Aktualizowanie PowerPointa 2007 Porady dotyczące klawiszy Tworzenie prezentacji Przestrzeń robocza Rozpoczynanie tworzenia prezentacji Układy slajdów Dodawanie slajdów Widoki Suwak powiększenia Układ strony i orientacja Szablony i motywy Pobieranie prezentacji Tworzenie układów użytkownika Otwieranie prezentacji Konwersja prezentacji Praca z tekstem Tekst Autodopasowanie Formatowanie akapitów Czcionki WordArt Odnajdywanie i zamiana tekstu Symbole Listy numerowane i z punktorami Opcje edycji Spis treści 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50 53 54 55 56 4 5 6 Grafika i linie Dodawanie kształtów Zmiana rozmiaru i dopasowania kształtów Efekty kształtów Efekty trójwymiarowe Grafika SmartArt Modyfikowanie grafiki SmartArt Konwersja na grafikę SmartArt Linijka i linie siatki Rozmieszczanie Linie i strzałki Dowolne kształty oraz bazgroły Tabele i wykresy Tabele Style i układy tabel Rysowanie tabeli Rodzaje wykresów Dodawanie wykresów Wzbogacanie wykresów Używanie Excela 2007 Wzbogacanie prezentacji Motywy Efekty Dopasowywanie motywów Animacje Animacje niestandardowe Animowanie grafiki SmartArt Zadania Hiperłącza Nagłówki i stopki Style tła 57 58 59 60 62 64 66 68 69 70 72 75 77 78 80 82 83 84 86 88 89 90 91 92 94 95 97 98 100 102 104 7 8 9 Multimedia Dodawanie filmów Opcje filmów Dodawanie dźwięku Dźwięk z innych źródeł Program Clip Organizer Albumy fotograficzne Formaty multimedialne Przeglądanie i poprawianie Ustawienia językowe w Office Opcje sprawdzania w Office Autokorekta Ortografia Polecenie Poszukaj Tłumaczenie Komentarze Konspekt Tworzenie pokazów slajdów Pokazy slajdów Próby tempa i próbne pokazy Pisanie na slajdach Korzystanie z wielu monitorów Narracja Przejścia między slajdami Dostosowywanie pokazu slajdów Pokazy slajdów z hiperłączami Prezentacje automatyczne Skróty klawiaturowe Sortowanie slajdów Opcje pokazu slajdów 105 106 108 110 112 114 116 118 119 120 121 122 124 126 128 129 130 131 132 134 135 136 138 140 142 144 145 146 147 148 10 11 12 Zapisywanie prezentacji Zapisywanie prezentacji Wybranie innego typu pliku Zapisywanie w formacie PDF Inspekcja dokumentu Nowe formaty Domyślne opcje zapisu Zapisywanie dla sieci WWW Zapisywanie we wcześniejszym formacie Udostępnianie prezentacji Właściwości prezentacji Inspekcja dokumentu Wersja ostateczna Spakuj na dysk CD Oglądanie z CD Drukowanie prezentacji Opcje wydruku Podgląd Właściwości drukarki Publikowanie Zarządzanie dokumentami Materiały informacyjne programu Word Bezpieczeństwo Korzystanie z haseł Ograniczone uprawnienia Podpisy cyfrowe oraz ID Centrum zaufania Makropolecenia ActiveX Skorowidz 149 150 151 152 154 155 156 157 158 159 160 162 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 178 180 182 184 186 187 7 Multimedia W tym rozdziale poznasz multimedialne funkcje PowerPointa2007 i dowiesz się, jak możesz je wykorzystać — z pożytkiem dla siebie (i prezentacji). 106 Dodawanie filmów 108 Opcje filmów 110 Dodawanie dźwięku 112 Dźwięk z innych źródeł 114 Program Clip Organizer 116 Albumy fotograficzne 118 Formaty multimedialne Wskazówka Zamiast wyświetlać na slajdzie pierwszą klatkę filmu, możesz zmienić ten obraz na inny po naciś- nięciu prawego przycisku myszy i wybraniu opcji Zmień obraz…. i a d e m i t l u M 6 0 1 Dodawanie filmów Do wzbogacenia prezentacji możesz stosować filmy. Dodajesz je z pli- ków zgromadzonych na swoim komputerze lub z organizatora (omó- wionego szerzej w dalszej części tego rozdziału). Dodawanie filmów z plików znajdujących się w komputerze 1 2 3 4 5 Przejdź do slajdu, do którego chcesz dodać film lub filmy. Kliknij zakładkę Wstawianie, a następnie strzałeczkę pod ikoną Film (w grupie Klipy multimedialne). Kliknij Film z pliku…. Wybierz plik, który chcesz wstawić. Wybierz sposób, w jaki film ma się rozpoczynać w poka- zie slajdów. Na slajdzie pojawi się obraz przedstawiający pierwszą klatkę z filmu. Zmień rozmiar okna z filmem oraz jego lokalizację zgodnie ze swoimi potrzebami. Dodawanie filmów Flash Do prezentacji możesz również dodawać filmy w formacie Adobe Flash, chociaż nie jest to tak proste jak dodawanie innych plików filmowych. Film Flash musi zostać zapisany jako plik Shockwave z rozszerzeniem .swf, żeby całe przedsięwzięcie się powiodło. Poza tym będziesz musiał dodać do PowerPointa kontrolkę ActiveX. 1 Kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz Opcje programu PowerPoint. dokończenie... 2 3 4 5 6 7 8 9 W kategorii Popularne zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce. Kliknij właśnie dodaną kartę Deweloper, a następnie przycisk Więcej formantów w grupie Formanty. Przewijaj opcje formantów, aż pojawi się Shockwave Flash Object; zaznacz go i kliknij OK. Przeciągnij wskaźnik myszy nad slajdem, żeby dodać pole kontrolne (tam zosta- nie dodany plik Shockwa- ve). Zmień jego rozmiar i umieść w odpowiednim miejscu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kliknij prawym klawiszem myszy pole kontrolne i wy- bierz Właściwości. Przewijaj okno, aż zobaczysz pole właściwości Movie (na liście Alphabetic). W kolumnie obok wprowadź pełną ścieżkę do pliku, łączne z nazwą pliku. Żeby plik odgrywał się auto- matycznie, zmień własność Playing na True. Nie zapomnij W komputerze musi być zainstalowany odtwarzacz Adobe Shockwave, aby możliwe było dodawanie oraz odtwarzanie plików Shockwave. Najnowszą wersję odtwarzacza można pobrać z witryny http://www.adobe.com. 1 0 7 Strzeż się Zachowaj szczególną ostrożność po włączeniu kontrolek ActiveX — za- poznaj się z rozdziałem mówiącym o bezpie- czeństwie; znajdziesz w nim więcej informacji na ten temat! Wskazówka Aby obejrzeć film, kliknij przycisk Podgląd w grupie Odtwarzanie lub kliknij dwukrotnie sam film. i a d e m i t l u M 8 0 1 Opcje filmów Po umieszczeniu filmu w slajdzie prezentacji masz kilka możliwości jego dostosowania. Chodzi tutaj między innymi o: moment odtworzenia filmu, odtwarzanie filmu na pełnym ekranie. zmianę głośności filmu, 1 2 Kliknij film, którego opcje chcesz zmienić, aby aktywować zakładkę Opcje w kategorii Narzędzia filmów. W grupie Opcje filmu dopasuj opcje zgodnie ze swoimi potrze- bami. Na przykład jeśli film ma być odgrywany po kliknięciu, wybierz z menu Odtwórz film: pozycję Po kliknięciu. Położenie Możesz też bardzo łatwo zmienić położenie pliku filmowego w slajdzie, na przykład poprzez obrócenie go lub zmianę położenia w stosunku do innych elementów slajdu (na przykład za lub przed innym obiektem). 1 Kliknij pożądany film; aktywujesz tym samym zakładkę Opcje w kategorii Narzędzia filmów. 2 W grupie Rozmieszczanie wybierz odpowiednią opcję rozmieszczenia. dokończenie... Rozmiar Być może będziesz chciał podczas prezentacji wyświetlić film na peł- nym ekranie, dlatego masz opcję pozwalającą na zmianę jego rozmiaru. 1 Kliknij film, którego rozmiar chcesz zmienić. W grupie Rozmiar dopasuj wysokość i szerokość do pożądanego rozmiaru, a żeby uzyskać więcej opcji, kliknij strzałkę otwierającą okno dia- logowe Rozmiar i położenie. 2 Przeprowadź niezbędne zmiany i kliknij Zamknij. Wskazówka Podczas zmiany rozmiaru filmu może się zmienić stosunek jego proporcji (wysokości i szerokości). W związku z tym może on być nienaturalnie ściśnięty lub nie trzymać wymiarów. Żeby utrzy- mać proporcje podczas zmieniania rozmiaru, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji. Wskazówka Możesz zdać się na Po- werPointa w celu dopaso- wania pliku z filmem, aby odpowiadał rozdzielczości prezentacji. Wykorzystaj w tym celu pole wyboru Najlepsza skala dla pokazu slajdów i wybierz rozdziel- czość. Zapobiegnie to również przeskakiwaniu filmu, gdyby się okazało, że jego rozmiar jest nie- prawidłowy. Nie zapomnij Jeśli popełnisz błąd, zawsze możesz kliknąć przycisk Resetuj. 1 0 9 i a d e m i t l u M 0 1 1 Wskazówka Kliknij dwukrotnie ikonę głośnika, aby odegrać dźwięk. Nie zapomnij Do prezentacji zostaną dodane jedynie pliki .WAV. Wszystkie inne zostaną z nią połączone. Powi- nieneś więc upewnić się przed zaprezentowaniem pokazu slajdów, że plik ten jest dostępny. Dodawanie dźwięku Do wzbogacenia prezentacji można też stosować różne dźwięki, doda- wane z wielu źródeł: plików komputerowych, z organizatora plików, bezpośrednio z CD, z własnych nagrań. Dodawanie dźwięków z plików na komputerze 1 Przejdź do slajdu, do którego chcesz dodać dźwięk lub dźwięki. 2 3 4 5 Kliknij zakładkę Wstawianie, a następnie strzałkę znajdującą się pod przyciskiem Dźwięk (w grupie Klipy multimedialne). Wybierz opcję Dźwięk z pliku. Wybierz dźwięk, który chcesz dodać. Zdecyduj, w jaki sposób ma się rozpoczynać odtwarza- nie dźwięku w prezentacji. Ikona przypominająca głośnik pojawi się w slaj- dzie. Możesz ją przesunąć na właściwe miejsce. Plik możesz przesłuchać po kliknięciu przycisku Podgląd. dokończenie... Opcje dźwięków Jeśli klikniesz dowolną ikonę głośnika w swojej prezentacji, uzyskasz dostęp do grupy Opcje dźwięku. W ramach menu opcji dźwięków możesz zmieniać głośność odtwarza- nia, ustawiać pętle odtwarzania aż do zatrzymania, zmieniać sposób odtwarzania dźwięku, ukrywać ikonę dźwięku, a nawet określać maksy- malny rozmiar pliku dźwiękowego. Dźwięki osadzone i powiązane Możesz również osadzić dźwięk albo wstawić do prezentacji hiperłą- cze, w zależności od typu pliku, którego chcesz użyć. Dźwięki osadzone stają się elementem prezentacji i zostają razem z nią zapisane. Dźwięki powiązane to te, które znajdują się poza prezentacją. Stosowanie dźwięków powiązanych jest przydatne z kilku powodów. Pozwala między innymi ograniczyć rozmiar prezentacji, a w przy- padku aktualizacji pliku umożliwia automatyczne aktualizowanie prezentacji. Domyślne ustawienie pozwala na dołączanie plików o maksymalnej wielkości 100 KB. Możesz jednak zmienić tę wielkość maksymalnie do 50 000 KB (50 MB). Zmiany rozmiaru pliku możesz dokonać poprzez zmianę liczbę w polu Maksymalny rozmiar pliku dźwiękowego (KB):, które znajduje się w grupie Opcje dźwięku. Wpłynie to jednak tylko na dźwięki dodawane po zmia- nie, w związku z czym wszelkie istniejące pliki będziesz musiał usunąć i ponownie dodać, aby móc skorzystać z większego limitu. Strzeż się Opcję Ukryj podczas pokazu wybieraj jedynie wtedy, gdy odtwarzanie dźwięku następuje au- tomatycznie. W przeciw- nym razie nie będziesz mógł uruchomić odtwa- rzania! Wskazówka Może warto skopiować pliki z dźwiękami użytymi w prezentacji do folderu z właściwym plikiem prezentacji? Wtedy dźwię- ki i prezentacja będą znajdować się na dysku obok siebie. 1 1 1 Dźwięk z innych źródeł Odtwarzanie muzyki z CD Podczas prezentacji możesz odtwarzać muzykę ze swojego ulubione- go krążka CD oraz odgrywać ją przed i po prezentacji — dzięki temu odbiorcy milej spędzą czas. 1 Włóż płytę CD do napędu w komputerze. 2 3 4 Wybierz slajd, do którego chcesz dodać muzykę. Kliknij zakładkę Wstawianie, a następnie strzałkę poniżej przyci- sku Dźwięk w grupie Klipy multimedialne. Kliknij opcję Odtwórz ścieżkę audio CD…. i a d e m i t l u M Nie zapomnij Upewnij się, że płyta CD, którą chcesz odtworzyć, znajduje się w napędzie, a także że wszystko jest gotowe, bo utwory z CD tak naprawdę nie są do- dawane do prezentacji. Nie zapomnij Jeśli będziesz chciał wykorzystać muzykę z więcej niż jednego CD, nie zapomnij o zmianie krążka przed zaprezento- waniem slajdu. 2 1 1 Wskazówka Jeśli chcesz, by muzyka była odtwarzana bez prze- rwy, zaznacz pole wyboru W pętli do zatrzymania. dokończenie... 5 6 W sekcji Wybór klipu wybierz utwór początkowy i końcowy. Dokonaj innych niezbędnych ustawień, a następnie kliknij OK. Zostaniesz teraz poproszony o określenie sposo- bu odtwarzania muzyki. Możesz wybrać pomię- dzy odtwarzaniem automatycznym, rozpoczy- nającym się natychmiast po dotarciu do slajdu, a wariantem Po kliknięciu, w którym odtwarzanie nastąpi tylko po kliknięciu ikony CD. Nagrywanie dźwięków Istnieje możliwość nagrania własnego głosu i dodania go do slajdu lub wielu slajdów prezentacji. 1 Zaznacz slajd, do którego chcesz dodać dźwięk. Wskazówka Zamiast żonglować wieloma płytami CD w prezentacji, rozważ zapisanie dźwięków w formacie WAV i osadze- nie ich w prezentacji. 2 3 4 5 Kliknij zakładkę Wstawianie, a następnie strzałkę poniżej przyci- sku Dźwięk w grupie Klipy multimedialne. Kliknij Nagraj dźwięk i wpisz nazwę dla dźwięku. 1 1 3 Nie zapomnij Jeśli chcesz nagrywać dźwięk, musisz podłączyć do komputera mikrofon. Żeby rozpocząć, kliknij przycisk nagrywania. Po zakończeniu nagrywania kliknij przycisk Stop, a następnie OK, żeby dodać dźwięk. i a d e m i t l u M Program Clip Organizer Nie zapomnij Klipy to zdjęcia, animacje, filmy, dźwięki i inne pliki multimedialne. Program Clip Organizer to narzędzie sortujące i organizujące klipy w grupy (kolekcje), które można wykorzystywać w PowerPoincie 2007 oraz innych aplikacjach Microsoft Office. Możesz je stosować do organizowania klipów przechowywanych na swoim komputerze lub w sieci, a nawet za jego pomocą dodawać i sor- tować nowe kawałki. Korzystanie z organizatora klipów 1 W menu Wszystkie programy znajdź grupę Narzędzia Microsoft Office; z niej wybierz Microsoft Clip Organizer. 2 Naciśnij na przycisk Wyszukaj… i wprowadź swoje kryteria wyszukiwania. Wskazówka Możesz zmniejszyć wielkość przestrzeni, jaką zajmują klipy na twar- dym dysku. W tym celu wybierz z menu Narzędzia polecenie Kompaktuj. 4 1 1 Strzeż się Organizator klipów zawiera jedynie elementy wskazujące na rzeczy- wiste klipy, a nie pliki same w sobie. Jeśli więc usuniesz klip z dysku twardego, nie będą one już osiągalne w progra- mie Clip Organizer. 3 4 Równie dobrze możesz kliknąć przycisk Lista kolekcji…i przej- rzeć dostępne klipy w sekcji, która najlepiej pasuje do Twoich potrzeb. Kliknij klip, którego chcesz użyć. dokończenie... 5 6 7 Naciśnij prawy klawisz myszy lub kliknij strzałkę w dół, która pojawia się na prawo od zaznaczonego klipu. Wskazówka Kliknij Kopiuj. Przejdź do swojej prezentacji i kliknij Wklej, aby wstawić klip i umieścić w odpowiednim miejscu na slajdzie. Możesz również dodać klipy do prezentacji. W tym celu przeciągnij klip z organizatora klipów i upuść w pożądanym miejscu na slajdzie. Dodawanie kolekcji i klipów Możesz łatwo dodać własne kolekcje i klipy do programu Microsoft Clip Organizer. 1 Kliknij Plik i podświetl polecenie Dodaj klipy do kolekcji. 2 3 Zdecyduj, czy klipy mają zostać dodane automatycznie (co spo- woduje przeszukanie dysku twardego i dodanie odnalezionych elementów do kolekcji), czy chcesz to zrobić sam (Samodziel- nie…); pozwala to na wybranie klipów dodawanych do programu z dowolnej dostępnej lokalizacji. Wybierz klipy i kliknij Dodaj do, żeby je dodać. Organizowanie klipów Gdy klipy znajdują się w listach z kolekcjami, możesz wykonać pew- ną liczbę różnych czynności, dzięki którym będzie można łatwiej je odnaleźć. Należą do nich: zmiana nazwy, kopiowanie i usuwanie kolekcji, kopiowanie i przenoszenie klipów do innych lokalizacji, dodawanie lub zmiana napisów na klipach, zmiana właściwości kolekcji, dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie słów kluczowych związa- nych z klipem. Wskazówka Łatwym sposobem na równoczesne dodanie większej liczby klipów jest przytrzymanie klawisza Ctrl na klawiaturze pod- czas wybierania kolejnych klipów. 1 1 5 Wskazówka Możesz równie dobrze dodać obrazy z aparatu cyfrowego lub skanera za pomocą polecenia Ze skanera lub aparatu foto- graficznego…; znajduje się ono w menu Dodaj klipy do kolekcji. i a d e m i t l u M 6 1 1 Albumy fotograficzne Jeśli kiedykolwiek miałeś ochotę stworzyć prezentację w postaci albu- mu ze zdjęciami, PowerPoint 2007 znacznie ułatwi Ci to zadanie. Fotoalbum to prezentacja wyświetlająca fotografie ze wszelkimi efekta- mi i napisami, jakie mają ją wzbogacić. Możesz też dodać obramowania wokół fotografii. Tworzenie fotograficznych albumów 1 Kliknij zakładkę Wstawianie, a następnie strzałkę poniżej przyci- sku Album fotograficzny w grupie Ilustracje. Nie zapomnij W prosty sposób będziesz mógł udostępnić swoje albumy fotograficzne, jeśli wyślesz je e-mailem lub opublikujesz w sieci. 2 Kliknij przycisk Nowy album fotogra- ficzny, aby rozpocząć cały proces. Dodawanie fotografii 1 Kliknij przycisk Plik/Dysk… pod opisem Wstaw obraz z: i wybierz fotografię, którą chcesz dodać. Wskazówka Łatwo i prosto możesz dodać za jednym zama- chem więcej niż jedno zdjęcie, jeśli podczas zaznaczania dodatkowych obrazów będziesz mieć wciśnięty klawisz Ctrl. dokończenie... Edytowanie albumu Po dodaniu fotografii do albumu możesz zmienić kolejność ich wy- świetlania, dodać podpisy, pola tekstowe i inne. 1 Podświetl zdjęcie z albumu, po czym za pomocą strzałek w górę lub w dół zmień sekwencję pojawiania się fotografii, jeśli zajdzie taka potrzeba. 2 Zmień układ zdjęcia na taki, jaki Ci najbardziej odpowiada. Zmiana wyglądu fotografii 1 Wybierz zdjęcie w albumie 2 Żeby obrócić zdjęcie, użyj . Żeby zmienić kontrast zdjęcia, użyj . Żeby zmienić jasność zdjęcia, użyj . Kliknij Utwórz, aby stworzyć album. Nie zapomnij Upewnij się, że w kompu- terze masz zainstalowane odpowiednie kodeki, aby możliwe było odtwarza- nie niektórych z omawia- nych formatów. 1 1 7 i a d e m i t l u M 8 1 1 Wskazówka Jeśli chcesz zobaczyć swoje zdjęcia na całym ekranie, wybierz z listy Układ obrazu: opcję Dopasuj do slajdu. Wskazówka Jeśli chcesz dodać opis do fotografii, musisz wpierw określić układ zdjęć w al- bumie. Formaty multimedialne PowerPoint 2007 obsługuje pewną ilość różnych formatów plików audio oraz wideo, łącznie z poniższymi. Formaty dźwiękowe Format pliku .aiff .au Opis Audio Interchange File Format UNIX Audio .mid lub .midi Musical Instrument Digital Interface .mp3 .wav .wma MPEG Audio Layer 3 Plik Wave Windows Media Audio Formaty filmowe Format pliku .asf .avi Opis Advanced Streaming Format Audio Video Interface .mpg lub .mpeg Moving Picture Experts Group .wmv Windows Media Video Wskazówka Jeśli chcesz, by prezenta- cja przypominała wyglą- dem album z fotografia- mi, po określeniu układu zdjęć wybierz kształt ramki. Filmy QuickTime Niestety nie ma możliwości wstawienia filmu Apple QuickTime (plików z rozszerzeniem .mov) do prezentacji. Jeśli musisz odtworzyć plik QuickTime podczas prezentacji, najlepiej będzie, jeśli stworzysz hiperłącze do właściwego pliku .mov i klikniesz je podczas prezentacji. Inną możliwością byłoby przekonwertowanie pliku .mov na jeden z obsługiwanych formatów. Niestety proces ten wymaga dodatkowego oprogramowania, niezapewnianego w ramach pakietu Microsoft Office, co czasami może prowadzić do komplikacji.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: