Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00240 003597 22424884 na godz. na dobę w sumie
PowerPoint 2010 PL. Ćwiczenia - książka
PowerPoint 2010 PL. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2679-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zadziw szefa prezentacją!

Prezentacje multimedialne to dziś podstawowe narzędzie służące do przekonywania szefa lub akcjonariuszy firmy do Twoich własnych projektów czy nowatorskich pomysłów. Świetnie nadają się też do raportowania stopnia zaawansowania prac oraz pozyskiwania nowych klientów i kontrahentów. Warunek jest jeden - skuteczna prezentacja musi być doskonale przemyślana i perfekcyjnie przygotowana. Taką biegłość możesz osiągnąć wyłącznie dzięki praktyce, a jej zdobycie zdecydowanie ułatwi Ci książka 'PowerPoint 2010 PL. Ćwiczenia'.

Ten wspaniały podręcznik, zawierający ponad sto ćwiczeń poprawiających Twoją zdolność do tworzenia znakomitych prezentacji, zapewni Ci komfort i swobodę w posługiwaniu się programem PowerPoint 2010 PL. Dzięki niemu nauczysz się tworzyć nowe prezentacje, edytować zawartość slajdów i zmieniać ich liczbę, wstawiać i zmieniać tekst, grafikę, tabele, wykresy i klipy multimedialne. Zobaczysz, jak formatować i grupować obiekty, radzić sobie z dźwiękiem, tworzyć album fotograficzny i sortować slajdy. Dowiesz się, jak wykorzystać do swoich celów przejścia i animacje. A gdy wszystko to już opanujesz, możesz szybko spodziewać się awansu!

Zaprzyjaźnij się z PowerPointem - to Ci się opłaci!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia Autor: Roland Zimek ISBN: 978-83-246-2679-3 Format: A5, stron: 160 Zadziw szefa prezentacj¹! (cid:129) Jak rozpocz¹æ pracê z programem i zaprojektowaæ swoj¹ pierwsz¹ prezentacjê? (cid:129) Jak edytowaæ zawartoœæ slajdów, zmieniaæ ich uk³ad, tekst i grafikê? (cid:129) Jak zapanowaæ nad przejœciami i animacjami, by wzmacnia³y przekaz prezentacji? Prezentacje multimedialne to dziœ podstawowe narzêdzie s³u¿¹ce do przekonywania szefa lub akcjonariuszy firmy do Twoich w³asnych projektów czy nowatorskich pomys³ów. œwietnie nadaj¹ siê te¿ do raportowania stopnia zaawansowania prac oraz pozyskiwania nowych klientów i kontrahentów. Warunek jest jeden – skuteczna prezentacja musi byæ doskonale przemyœlana i perfekcyjnie przygotowana. Tak¹ bieg³oœæ mo¿esz osi¹gn¹æ wy³¹cznie dziêki praktyce, a jej zdobycie zdecydowanie u³atwi Ci ksi¹¿ka „PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia”. Ten wspania³y podrêcznik, zawieraj¹cy ponad sto æwiczeñ poprawiaj¹cych Twoj¹ zdolnoœæ do tworzenia znakomitych prezentacji, zapewni Ci komfort i swobodê w pos³ugiwaniu siê programem PowerPoint 2010 PL. Dziêki niemu nauczysz siê tworzyæ nowe prezentacje, edytowaæ zawartoœæ slajdów i zmieniaæ ich liczbê, wstawiaæ i zmieniaæ tekst, grafikê, tabele, wykresy i klipy multimedialne. Zobaczysz, jak formatowaæ i grupowaæ obiekty, radziæ sobie z dŸwiêkiem, tworzyæ album fotograficzny i sortowaæ slajdy. Dowiesz siê, jak wykorzystaæ do swoich celów przejœcia i animacje. A gdy wszystko to ju¿ opanujesz, mo¿esz szybko spodziewaæ siê awansu! (cid:129) Podstawy pracy z programem (cid:129) Edycja zawartoœci i wstawianie nowych slajdów (cid:129) Edycja pól tekstowych (cid:129) Tabele, wykresy, grafika SmartArt (cid:129) Obrazy, cliparty, klipy multimedialne (cid:129) Wstawianie w³asnych elementów do slajdu (cid:129) Album fotograficzny (cid:129) Motywy, wzorzec slajdów, ustawienia strony (cid:129) Przejœcia i animacje ZaprzyjaŸnij siê z PowerPointem – to Ci siê op³aci! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Spis treĂci Rozdziaï 1. WstÚp Opis programu Co nowego? Uruchamianie Przydatne uwagi Rozdziaï 2. Podstawy pracy z programem Okno programu Podstawowe czynnoĂci na plikach oraz czynnoĂci edycyjne Zapisywanie prezentacji Otwieranie prezentacji Cofanie ostatnio wykonanej czynnoĂci Anulowanie cofniÚcia ostatnio wykonanej czynnoĂci Prezentacja przenoĂna Pakowanie na dysk CD Kopiowanie prezentacji przenoĂnej do folderu Uruchomienie prezentacji przenoĂnej Rozdziaï 3. Edycja zawartoĂci slajdów Wstawianie nowych slajdów Edycja pól tekstowych Ukïady slajdów Tabele Wykresy Grafika SmartArt Obrazy Cliparty Klipy multimedialne 5 5 6 7 9 13 13 15 16 19 20 21 21 21 23 24 27 28 31 36 37 44 49 54 57 58 4 PowerPoint 2010 PL • mwiczenia Wstawianie wïasnych elementów do slajdu Pola tekstowe, rysunki i diagramy Zrzuty ekranowe Ksztaïty WordArt Formatowanie obiektów Grupowanie i rozmieszczanie obiektów Stopka slajdu Album fotograficzny Szablony Sortowanie slajdów WyĂwietlanie prezentacji Rozdziaï 4. Projekty Motywy Wybór motywu Kolory motywu Czcionki motywu Efekty motywu Style tïa Zapisywanie motywu Wzorzec slajdów Ustawienia strony Rozdziaï 5. PrzejĂcia i animacje PrzejĂcie slajdu PrzejĂcie do wszystkich slajdów Zastosowanie děwiÚku Zastosowanie wïasnego děwiÚku Czas trwania przejĂcia PrzeïÈczanie slajdu Animowanie obiektów Dodanie animacji do obiektu ¥cieĝki ruchu Edycja i wïaĂciwoĂci animacji Usuwanie animacji Zmiana kolejnoĂci efektów Chronometraĝ efektu ZarzÈdzanie przebiegiem animacji OĂ czasu Zmiana momentu wystÈpienia efektu Zmiana poczÈtku i koñca czasu wystÈpienia efektu 63 64 65 66 71 76 83 90 92 98 100 103 107 107 108 111 111 112 113 115 116 122 125 125 126 127 128 129 130 131 131 137 141 141 142 143 145 151 152 153 4 Projekty W poprzednim rozdziale zostaï omówiony sposób, w jaki moĝna umieszczaÊ na slajdach wïasne dane. Prezentacja danych jest nie- wÈtpliwie najwaĝniejszym zagadnieniem zwiÈzanym z przygotowa- niem pokazu slajdów. To na nie autorzy prezentacji chcÈ bowiem zwróciÊ uwagÚ sïuchaczy. Jednak nawet najciekawszy tekst i najlep- sze zdjÚcia nie potrafiÈ na dïuĝej przyciÈgnÈÊ niczyjej uwagi, tym bardziej ĝe w dzisiejszych czasach prezentacje nie sÈ juĝ niczym niezwykïym. Naleĝy wiÚc postaraÊ siÚ o to, by prezentacje byïy przygotowane po- prawnie nie tylko pod wzglÚdem merytorycznym, lecz takĝe pod wzglÚdem wizualnym. ’adna szata graficzna co prawda nie wnosi niczego nowego, ale przyciÈga uwagÚ i zachÚca do zapoznania siÚ z treĂciÈ. TakÈ prezentacjÚ po prostu lepiej siÚ oglÈda. Microsoft PowerPoint 2010 oferuje w tym zakresie wiele ciekawych na- rzÚdzi, umoĝliwiajÈcych nadanie kaĝdej prezentacji atrakcyjnej szaty graficznej w niezwykle prosty sposób. Motywy Jeĝeli utworzyïeĂ wïasnÈ prezentacjÚ, wypeïniajÈc jÈ treĂciÈ i zdjÚ- ciami od poczÈtku, to zapewne chciaïbyĂ zastosowaÊ w niej ïadne tïo. Moĝna co prawda wstawiÊ dowolne zdjÚcie i po rozciÈgniÚciu go na caïy obszar przesunÈÊ na spód kaĝdego slajdu, jednak jest to cza- sochïonne i nie zawsze da spodziewany efekt. 108 PowerPoint 2010 PL • mwiczenia Jak juĝ zostaïo powiedziane, moĝesz zadbaÊ o efektownÈ szatÚ gra- ficznÈ prezentacji. Jest to moĝliwe dziÚki motywom, które zawierajÈ kolorowe tïa i odpowiednio rozmieszczajÈ pola na slajdach. Tego typu motywy moĝesz zastosowaÊ do kaĝdej prezentacji, czy to utworzonej samodzielnie od poczÈtku, czy to powstaïej przy wyko- rzystaniu Szablonów bÈdě Albumu fotograficznego. Wybór motywu m W I C Z E N I E 4.1 Wybór i zastosowanie motywów Aby zastosowaÊ dla slajdów jeden z motywów: 1. Kliknij kartÚ Projektowanie (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Wybór motywu 2. W grupie Motywy kliknij miniaturkÚ jednego z widocznych motywów. 3. Aby mieÊ dostÚp do wiÚkszej liczby motywów, rozwiñ ich listÚ za pomocÈ przycisku ze strzaïkÈ, widocznego na prawo od ostatniej miniaturki. Jeĝeli wybrany szablon nie spodoba Ci siÚ, w dowolnej chwili mo- ĝesz go zmieniÊ, postÚpujÈc tak, jak to opisano powyĝej. Wszystkie motywy prezentujÈ siÚ bardzo ïadnie na ekranie monitora. Niestety, niektóre z nich znacznie gorzej wyglÈdajÈ, gdy sÈ wyĂwietlane za pomocÈ projektora na ekranie. Tym bardziej ĝe nie zawsze jest dostÚp do projektora o duĝej jasnoĂci, a czÚsto takĝe nie jest moĝliwe dostateczne zaciemnienie sali. Jeĝeli wiÚc nie jesteĂ pewien, jak bÚdzie wyglÈdaÊ Twoja prezentacja wyĂwietlana w okreĂlonych warunkach, lepiej zdecyduj siÚ na jeden z szablonów o bardzo duĝym kontraĂcie pomiÚdzy tïem a tekstem. Rozdziaï 4. • Projekty 109 ZwróÊ uwagÚ na dwie istotne sprawy. Otóĝ po pierwsze, motyw zo- staï zastosowany dla wszystkich slajdów Twojej prezentacji, co mo- ĝesz sprawdziÊ, klikajÈc miniaturki w oknie Slajdy, z lewej strony ekranu. Po drugie, niektóre pola zostaïy przesuniÚte i inaczej sforma- towane. W szczególnoĂci dotyczy to tytuïów slajdów i innych pól tekstowych. Zmieniony zostaï nie tylko krój czy rozmiar tekstu, lecz takĝe kolor, tak aby byï jak najbardziej kontrastowy do zastosowanego tïa (rysunek 4.2). Rysunek 4.2. Wpïyw szablonu projektu na wyglÈd prezentacji Jeĝeli dla niektórych pól tekstowych zastosowaïeĂ wczeĂniej wïasne formatowanie, to najczÚĂciej pozostanie ono niezmienione po wyborze motywu. Zmienia on bowiem jedynie ustawienia pól, które nie byïy rÚcznie formatowane. Najlepiej jest wiÚc nie zmieniaÊ samodzielnie formatowania pól, pozostawiajÈc to do wykonania motywom. IstniejÈ dwa rodzaje ukïadów slajdów, na które inaczej dziaïajÈ mo- tywy. Pierwszy rodzaj to ukïad Slajd tytuïowy, do drugiego rodzaju zaliczamy wszystkie inne ukïady slajdów. WidaÊ to wyraěnie wïa- Ănie po zastosowaniu motywu. Slajd tytuïowy jest bowiem odmien- nie sformatowany od pozostaïych (rysunek 4.3). Mimo odmiennego formatowania pewne wÈtki pozostajÈ takie same, tak by utrzymaÊ wizualnÈ spójnoĂÊ prezentacji. DziÚki stosowaniu motywów zachowasz jednakowy wyglÈd wszyst- kich slajdów swojej prezentacji. Nie zawsze jednak jest to celowe. Moĝe siÚ bowiem okazaÊ, ĝe jeden ze slajdów naleĝaïoby odróĝniÊ od pozostaïych, na przykïad stosujÈc dla niego odmienny motyw. 110 PowerPoint 2010 PL • mwiczenia Rysunek 4.3. Odmienny sposób formatowania slajdu tytuïowego niĝ pozostaïych m W I C Z E N I E 4.2 Wybór motywu dla pojedynczego slajdu Aby zastosowaÊ dla pojedynczego slajdu inny motyw: 1. Przejdě do edycji slajdu, dla którego chcesz zmieniÊ motyw. 2. Kliknij kartÚ Projektowanie. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturkÚ jednego z motywów (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Zastosowanie innego szablonu dla wybranego slajdu 4. Z rozwiniÚtej listy wybierz pozycjÚ Zastosuj do wybranych slajdów. Jeĝeli teraz wybierzesz inny slajd i zastosujesz dowolny motyw, to zostanie on uĝyty we wszystkich slajdach oprócz tego, dla którego zastosowaïeĂ odmienny motyw. Aby przywróciÊ jednakowy szablon we wszystkich slajdach, kliknij wybrany motyw prawym przyciskiem myszy i wybierz Zastosuj do wszystkich slajdów. Rozdziaï 4. • Projekty 111 Kolory motywu Stosowanie motywów znacznie podnosi atrakcyjnoĂÊ wyglÈdu slaj- dów. Moĝe jednak siÚ zdarzyÊ, ĝe wybrany przez Ciebie motyw bÚ- dzie doskonaïy do zastosowania w prezentacji, ale uĝyta w nim kolo- rystyka tïa nie bÚdzie pasowaÊ na przykïad do logo firmy. Moĝesz jednak bez wiÚkszych kïopotów zmieniÊ kolor motywu na slajdzie, pozostajÈc przy tym samym motywie. m W I C Z E N I E 4.3 Wybór koloru motywu Aby dla wybranego motywu zastosowaÊ inny kolor: 1. Kliknij kartÚ Projektowanie. 2. Rozwiñ listÚ Kolory, dostÚpnÈ na prawo od miniatur motywów (rysunek 4.5). Rysunek 4.5. Wybór koloru motywu 3. Kliknij jeden z dostÚpnych kolorów motywu, aby go zastosowaÊ w swojej prezentacji. Zastosowany w ten sposób kolor motywu zostanie uĝyty we wszyst- kich slajdach prezentacji. Jeĝeli chcesz zastosowaÊ go tylko dla wy- branego slajdu, moĝesz tego dokonaÊ w taki sam sposób jak w przy- padku motywu. Czcionki motywu Oprócz wyboru gïównego motywu oraz zmiany jego kolorystyki mo- ĝesz takĝe zmieniÊ wyglÈd czcionek uĝytych w tekstach. 112 m W I C Z E N I E 4.4 PowerPoint 2010 PL • mwiczenia Wybór czcionki dla motywu Aby dla wybranego motywu zastosowaÊ innÈ czcionkÚ: 1. Kliknij kartÚ Projektowanie. 2. Rozwiñ listÚ Czcionki, dostÚpnÈ na prawo od miniatur motywów (rysunek 4.6). Rysunek 4.6. Wybór czcionki motywu 3. Kliknij jednÈ z dostÚpnych czcionek motywu, aby jÈ zastosowaÊ w swojej prezentacji. Efekty motywu OstatniÈ zmianÈ dotyczÈcÈ wyglÈdu obiektów umieszczonych na slajdach jest zmiana efektu motywu. Ta modyfikacja bÚdzie gïównie dotyczyïa takich obiektów, jak Ksztaïty czy teĝ SmartArt. m W I C Z E N I E 4.5 Wybór efektu motywu Aby dla wybranego motywu zastosowaÊ inny efekt motywu: 1. Kliknij kartÚ Projektowanie. 2. Rozwiñ listÚ Efekty, dostÚpnÈ na prawo od miniatur motywów (rysunek 4.7). Rozdziaï 4. • Projekty 113 Rysunek 4.7. Wybór efektu motywu 3. Kliknij jeden z dostÚpnych efektów motywu, aby go zastosowaÊ w swojej prezentacji. Style tïa Oprócz modyfikacji wyglÈdu obiektów umieszczonych na slajdach oraz ich rozmieszczenia moĝna takĝe zmodyfikowaÊ sam wyglÈd tïa dla wybranego motywu, pozostawiajÈc niezmienione wszystkie ele- menty ozdobne slajdów. m W I C Z E N I E 4.6 Zmiana stylu tïa Aby zmieniÊ styl tïa: 1. Kliknij kartÚ Projektowanie. 2. Z grupy Tïo rozwiñ listÚ Style tïa (rysunek 4.8). Rysunek 4.8. Wybór stylu tïa 3. Kliknij wybrany styl. 114 PowerPoint 2010 PL • mwiczenia CiekawÈ moĝliwoĂciÈ zwiÈzanÈ ze zmianÈ stylu tïa jest zastosowanie wïasnego pliku graficznego jako tïa dla wszystkich slajdów. m W I C Z E N I E 4.7 Wybór zdjÚcia lub dowolnego obrazka jako tïa Aby zastosowaÊ wïasne zdjÚcie lub inny obrazek jako tïo dla slajdów: 1. Kliknij kartÚ Projektowanie i rozwiñ listÚ Style tïa. 2. Kliknij pozycjÚ Formatuj tïo. 3. W oknie Formatowanie tïa zaznacz polecenie Wypeïnienie obrazem lub teksturÈ (rysunek 4.9). Rysunek 4.9. Zastosowanie dowolnego zdjÚcia jako obrazu tïa 4. Kliknij przycisk Plik. 5. Pojawi siÚ okno Wstawianie obrazu, w którym powinieneĂ przejĂÊ do folderu zawierajÈcego odpowiednie zdjÚcie lub obraz. 6. Kliknij wybrany plik graficzny. 7. Kliknij przycisk Otwórz. Rozdziaï 4. • Projekty 115 Zapisywanie motywu Jeĝeli ustaliïeĂ dla swojej prezentacji odpowiedni motyw, wybraïeĂ dla niego kolor, czcionki i efekty, to wprowadzenie identycznych ustawieñ dla kolejnej prezentacji moĝe byÊ kïopotliwe. W takim przy- padku powinieneĂ zachowaÊ dokonane ustawienia we wïasnym mo- tywie, do którego bÚdziesz mógï powróciÊ, kiedy tylko znowu bÚdzie Ci potrzebny. m W I C Z E N I E 4.8 Zapisywanie zmodyfikowanego motywu Aby zapisaÊ zmodyfikowany motyw: 1. Dokonaj wszystkich niezbÚdnych modyfikacji motywu. 2. Przejdě do zakïadki Projektowanie. 3. Rozwiñ listÚ wszystkich dostÚpnych motywów, klikajÈc przycisk WiÚcej, dostÚpny na prawo od wyĂwietlonych miniaturek motywów. 4. Wybierz polecenie Zapisz bieĝÈcy motyw (rysunek 4.10). Rysunek 4.10. Zapisywanie zmodyfikowanego motywu 5. W oknie zapisywania bieĝÈcego motywu wpisz nazwÚ zachowywanego motywu. 6. Kliknij przycisk Zapisz. Od tego momentu dla kaĝdej tworzonej prezentacji bÚdziesz mógï wybraÊ zachowany motyw, dostÚpny po rozwiniÚciu przycisku WiÚcej, znajdujÈcego siÚ na prawo od miniaturek motywów. 116 PowerPoint 2010 PL • mwiczenia Wzorzec slajdów MoĝliwoĂci dostarczane dziÚki Motywom sÈ bardzo duĝe. DziÚki nim niemal kaĝdy moĝe dostosowaÊ wyglÈd prezentacji do wïasnych upodobañ. Kïopoty rozpocznÈ siÚ z chwilÈ, gdy bÚdziesz chciaï za- stosowaÊ w prezentacji wïasny, specyficzny motyw. Jeĝeli tworzysz na przykïad prezentacjÚ o firmie, w której pracujesz, to najlepiej by- ïoby, gdyby w tle wszystkich slajdów znajdowaïy siÚ nazwa firmy i logo. Moĝna co prawda dodawaÊ dowolne obiekty do slajdu, jednak umiesz- czanie na kilkudziesiÚciu slajdach identycznych danych mija siÚ z celem. Z pomocÈ przychodzi nam mechanizm umoĝliwiajÈcy two- rzenie wïasnych wzorców slajdów. Utworzone wzorce slajdów nie tylko mogÈ zawieraÊ dowolne teksty i rysunki, lecz takĝe dajÈ moĝliwoĂÊ dowolnego rozplanowania pól ukïadów slajdu. Dla domyĂlnych pól tekstowych moĝna zastosowaÊ wïasne formatowanie. Moĝna uĝyÊ dowolnego pliku tïa. Dodatkowo moĝna okreĂliÊ inny wyglÈd dla slajdu tytuïowego, a inny dla pozo- staïych. DziÚki temu prezentacja bÚdzie siÚ wyróĝniaÊ od innych, utworzonych za pomocÈ standardowych ustawieñ. Tworzenie nowego wzorca slajdów moĝna rozpoczÈÊ na bazie istniejÈ- cego juĝ motywu lub od poczÈtku. Tworzenie nowego wzorca rozpo- czyna siÚ bowiem na podstawie aktualnie uĝywanego motywu. Jeĝeli wiÚc chcesz zmodyfikowaÊ istniejÈcy motyw, wybierz go, a gdy chcesz utworzyÊ motyw od poczÈtku, pozostaw schemat domyĂlny. Teraz jednak przeÊwicz sobie tworzenie wzorca slajdów od poczÈtku. Aby przejĂÊ do edycji wzorca slajdów, wybierz kartÚ Widok, a na- stÚpnie w grupie Widoki wzorców kliknij przycisk Wzorzec slajdów (rysunek 4.11). Rysunek 4.11. Tworzenie nowego wzorca slajdów Rozdziaï 4. • Projekty 117 W tym momencie moĝesz juĝ modyfikowaÊ bieĝÈcy motyw. PamiÚtaj, ĝe nie wypeïniasz teraz slajdu zawartoĂciÈ, lecz modyfikujesz jego wy- glÈd. Na ekranie zostanie wyĂwietlony aktualny wzorzec (rysunek 4.12). Rysunek 4.12. Wzorzec slajdów w trakcie edycji ZwróÊ uwagÚ, ĝe z lewej strony ekranu sÈ widoczne w postaci minia- turek wszystkie moĝliwe ukïady slajdów, takie jak na przykïad Slajd tytuïowy, Tytuï i zawartoĂÊ czy teĝ Dwa elementy zawartoĂci. Jeĝeli wybierzesz jeden z nich, dokonywane zmiany bÚdÈ dotyczyïy tylko slajdów opartych na tym konkretnym ukïadzie slajdu. ChcÈc dokonaÊ zmian na wszystkich slajdach, naleĝy wpierw wybraÊ miniaturÚ widocznÈ na samej górze; miniatura ta nazywa siÚ tak samo jak aktualnie wybrany motyw. Spróbuj teraz stworzyÊ wïasny przykïadowy Wzorzec slajdów (we wszystkich poniĝszych opisach zakïada siÚ, ĝe znajdujesz siÚ juĝ w trybie edycji wzorca slajdu i masz wybranÈ pierwszÈ miniaturÚ z na- zwÈ aktualnego motywu). 118 m W I C Z E N I E 4.9 PowerPoint 2010 PL • mwiczenia Tworzenie jednakowego tïa dla wszystkich slajdów Aby utworzyÊ jednakowe tïo dla wszystkich slajdów: 1. W tym celu na karcie Wzorzec slajdów, w grupie Tïo wybierz przycisk Style tïa. 2. Jeĝeli chcesz uĝyÊ jednolitego tïa, kliknij jedno z dostÚpnych teï. 3. Aby uĝyÊ dowolnego pliku, po klikniÚciu przycisku Formatuj tïo postÚpuj tak jak przy wstawianiu wïasnego zdjÚcia z dysku, (rysunek 4.13). Rysunek 4.13. Wstawianie tïa we wzorcu slajdów m W I C Z E N I E 4.10 Zmiana domyĂlnego wyglÈdu obiektów Aby zmieniÊ domyĂlny wyglÈd obiektów, które bÚdziesz póěniej wsta- wiaÊ do prezentacji: 1. MajÈc wybranÈ kartÚ Wzorzec slajdów i grupÚ Edytowanie motywu, rozwiñ listÚ Kolory i dobierz odpowiedni zestaw barw. 2. NastÚpnie rozwiñ listÚ Czcionki i kliknij wybrany zestaw krojów. 3. Kliknij listÚ Efekty i wybierz domyĂlny sposób formatowania elementów graficznych, które bÚdziesz wstawiaï do slajdów. Rozdziaï 4. • Projekty 119 m W I C Z E N I E 4.11 Umieszczanie elementu graficznego widocznego na slajdach Aby umieĂciÊ prosty element graficzny, który bÚdzie widoczny na wszystkich slajdach, moĝna takĝe zmieniÊ poïoĝenie pól domyĂlnych, na przykïad pola daty: 1. Kliknij kartÚ Wstawianie. 2. Rozwiñ listÚ Ksztaïty i wybierz dowolny ksztaït. 3. TrzymajÈc wciĂniÚty lewy przycisk myszy, narysuj wybrany ksztaït na widoku wzorca slajdów. 4. Przejdě do karty NarzÚdzia gïówne. 5. Rozwiñ listÚ Wypeïnienie ksztaïtu i wybierz dowolny kolor dla narysowanego obiektu (rysunek 4.14). Rysunek 4.14. Wypeïnianie kolorem narysowanego ksztaïtu 6. W podobny sposób moĝesz zmodyfikowaÊ Kontury ksztaïtu lub Efekty ksztaïtów. 7. W razie potrzeby zmieñ rozmiar narysowanego obiektu i przesuñ go do prawej dolnej czÚĂci wzorca slajdów, tak aby znalazï siÚ pod polem z numerem slajdu. 8. JeĂli chcesz przesunÈÊ ksztaït pod pole, rozwiñ listÚ RozmieĂÊ i wybierz polecenie Przesuñ na spód (rysunek 4.15). Rysunek 4.15. PrzesuniÚcie narysowanego ksztaïtu pod pole z numerem slajdu 120 PowerPoint 2010 PL • mwiczenia 9. Aby zmieniÊ poïoĝenie domyĂlnych pól slajdów, kliknij pole z numerem slajdu. 10. Zïap lewym przyciskiem myszy kontur pola i przeciÈgnij je do lewego dolnego naroĝnika slajdu. 11. PostÚpujÈc w podobny sposób, przesuñ pole z datÈ z lewego dolnego naroĝnika do prawego dolnego naroĝnika (rysunek 4.16). Rysunek 4.16. Ostateczny wyglÈd dolnej czÚĂci wzorca slajdów ZwróÊ uwagÚ, ĝe dokonane zmiany dotyczÈ wszystkich ukïadów slajdów. m W I C Z E N I E 4.12 Dodawanie logo Aby dodaÊ logo firmy w prawym górnym naroĝniku kaĝdego slajdu: 1. Kliknij kartÚ Wstawianie. 2. NastÚpnie kliknij przycisk Obraz, dostÚpny w grupie Obrazy. 3. W oknie Wstawianie obrazu przejdě do folderu z logo firmy i wybierz odpowiedni rysunek. 4. Wstaw logo do wzorca slajdów, a nastÚpnie dopasuj jego rozmiar i przesuñ go w prawy górny naroĝnik wzorca slajdów. 5. Przesuñ logo za wszystkie inne obiekty (rysunek 4.17). Aby przeÊwiczyÊ jeszcze moĝliwoĂci zmiany wzorca tylko wybrane- go ukïadu slajdów, dokonaj zmiany na ukïadzie Slajd tytuïowy. m W I C Z E N I E 4.13 Dodawanie nazwy firmy Aby wprowadziÊ nazwÚ firmy w górnej czÚĂci slajdu tytuïowego: 1. Kliknij z lewej strony miniaturkÚ slajdu tytuïowego. 2. Przejdě do karty Wstawianie i rozwiñ listÚ WordArt. Rozdziaï 4. • Projekty 121 Rysunek 4.17. Ostateczny wyglÈd wzorca wszystkich slajdów 3. Wybierz jeden z efektów, a nastÚpnie wpisz odpowiedni tekst do pola. 4. Dopasuj rozmiar i poïoĝenie pola z nazwÈ firmy. 5. Poniewaĝ u doïu slajdu w Stopce nadal widnieje wpisana nazwa firmy, moĝna jÈ skasowaÊ, wpisujÈc inny tekst, np. adres strony WWW (rysunek 4.18). Rysunek 4.18. Zmodyfikowany slajd tytuïowy 122 PowerPoint 2010 PL • mwiczenia Aby zakoñczyÊ modyfikacjÚ wzorca slajdów, kliknij przycisk Zamknij widok wzorca, znajdujÈcy siÚ na karcie Wzorzec slajdów. Obiekty, które umieĂcisz we wzorcach slajdów, moĝesz takĝe animowaÊ. Szczegóïy animacji obiektów zostanÈ opisane w nastÚpnym rozdziale. Ustawienia strony Tradycyjne monitory wyĂwietlajÈ obraz na powierzchni 800×600, 1024×768, 1280×960, czyli o proporcjach 4×3. Nie zawsze jednak ta- kie proporcje slajdu sÈ odpowiednie. Na przykïad na coraz bardziej popularnych monitorach panoramicznych, których bok poziomy ma znacznie wiÚkszÈ dïugoĂÊ, wyĂwietlana prezentacja miaïaby szerokie czarne pasy po obu stronach ekranu (rysunek 4.19). Aby temu zapobiec, naleĝaïoby dostosowaÊ proporcje prezentacji do proporcji monitora. Rysunek 4.19. Oto jak na monitorze panoramicznym wyglÈdajÈ prezentacja o proporcjach 4×3 i prezentacja panoramiczna m W I C Z E N I E 4.14 Zmiana ustawieñ strony Aby zmieniÊ ustawienia strony: 1. Przejdě do karty Projektowanie. 2. Kliknij przycisk Ustawienia strony, który znajduje siÚ w grupie o tej samej nazwie (rysunek 4.20). Rozdziaï 4. • Projekty 123 Rysunek 4.20. Zmiana ustawieñ strony 3. Rozwiñ listÚ Dopasuj rozmiar slajdów. 4. Wybierz z listy rozmiar slajdów odpowiadajÈcy proporcjom Twojego monitora. 5. Kliknij przycisk OK.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PowerPoint 2010 PL. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: