Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00836 013694 24107567 na godz. na dobę w sumie
PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2680-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oczaruj szefa i klienta! Zrób błyskotliwą prezentację w PowerPoincie 2010 PL

PowerPoint to program, o którym z pewnością już słyszałeś - nawet jeśli nie miałeś jeszcze okazji samodzielnie z niego korzystać. Miliony ludzi używają go w codziennej pracy, przygotowując najróżniejsze prezentacje multimedialne. Nowa wersja tej aplikacji od poprzednich różni się przede wszystkim znacznie większymi możliwościami w zakresie edycji wideo oraz edycji grafiki, w tym grafiki SmartArt. Ciekawe efekty artystyczne, efektowne przejścia między slajdami, grupowanie slajdów w sekcje i wiele innych nowinek - to wszystko sprawia, że praca z PowerPointem 2010 PL staje się prawdziwą przyjemnością i nie wymaga już wspomagania się innymi aplikacjami graficznymi.

Książka 'PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany przewodnik' szybko i bezboleśnie przeprowadzi Cię przez proces odkrywania kapitalnych funkcji tego programu - od pierwszego uruchomienia do ostatniego zapisu efektu Twojej pracy. Dowiesz się z niej, jak przygotowywać ramy prezentacji oraz wstawiać i edytować slajdy, pola tekstowe, wykresy czy diagramy, a nawet filmy ze stron WWW. Nauczysz się zarządzać slajdami, tworzyć album fotograficzny, używać animacji oraz motywów, przeprowadzać pokaz i zmieniać kolejność slajdów w jego trakcie. W wygodny i efektywny sposób, z mnóstwem ilustracji pod ręką, poznasz wszelkie tajniki obsługi programu, którego znajomość może zapewnić Ci awans!

Zostań mistrzem efektownych prezentacji!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I L U S T R O W A N Y P R Z E W O D N I K POZNAJ PODSTAWOWE POJĘCIA I SZTUCZKI OPANUJ EDYCJĘ SLAJDÓW I NAUCZ SIĘ TWORZYĆ BARDZIEJ CZYTELNE PREZENTACJE WYKORZYSTAJ ANIMACJE I PROJEKTY, ŻEBY OSIĄGNĄĆ JESZCZE LEPSZE EFEKTY POWERPOINT 2010 PL ROLAND ZIMEK POWERPOINT 2010 PL PowerPoint to program, o którym z pewnością już słyszałeś — nawet jeśli nie miałeś jeszcze okazji samodzielnie z niego korzystać. Miliony ludzi używają go w codziennej pracy, przygotowując najróżniejsze prezentacje multimedialne. Wersja 2010 została wzbogacona o zdecydowanie większe możliwości w zakresie edycji wideo oraz edycji grafiki, a także ciekawe efekty artystyczne, efektowne przejścia między slajdami, grupowanie slajdów w sekcje i wiele innych nowinek — to wszystko sprawia, że praca z PowerPointem 2010 PL staje się prawdziwą przyjemnością i nie wymaga już wspomagania się innymi aplikacjami graficznymi. Książka „PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany przewodnik” szybko i bezboleśnie przeprowadzi Cię przez proces odkrywania kapitalnych funkcji tego programu. Dowiesz się z niej, jak przygotowywać ramy prezentacji oraz wstawiać i edytować slajdy, pola tekstowe, wykresy, a nawet filmy ze stron WWW. Nauczysz się, jak stworzyć atrakcyjny album fotograficzny, używać animacji oraz motywów, przeprowadzić pokaz i zmienić kolejność slajdów w jego trakcie. W wygodny i efektywny sposób, z mnóstwem ilustracji pod ręką, poznasz wszelkie tajniki obsługi programu, którego znajomość może zapewnić Ci awans! OKNO PROGRAMU I PREZENTACJA PRZENOŚNA WSTAWIANIE NOWYCH SLAJDÓW I UKŁADY SLAJDÓW POLA TEKSTOWE, WYKRESY, GRAFIKA SMARTART I OBRAZY CLIPARTY, KLIPY MULTIMEDIALNE I WSTAWIANIE DŹWIĘKU ZRZUTY EKRANU, HIPERŁĄCZA, FILMY ZE STRON WWW FORMATOWANIE OBIEKTÓW, OBRAZÓW I FILMÓW STOPKA SLAJDU I ALBUM FOTOGRAFICZNY SZABLONY, PRZEJŚCIE SLAJDU I ANIMOWANIE OBIEKTÓW ZOSTAŃ MISTRZEM EFEKTOWNYCH PREZENTACJI! 22,90 5 4 7 5 R O L A N D I Z M E K P O W E R P O N T I 2 0 1 0 P L C M Y CM MY CY CMY K PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany przewodnik Autor: Roland Zimek ISBN: 978-83-246-2680-9 Format: A5, stron: 176 Oczaruj szefa i klienta! Zrób b³yskotliw¹ prezentacjê w PowerPoincie 2010 PL • Podstawy pracy, czyli jak opanowaæ wszystkie potrzebne pojêcia i sztuczki • Edycja slajdów i dodawanie w³asnych elementów, czyli jak zadbaæ o treœæ przekazu • Projekty i animacje, czyli jak zrobiæ œwietne wra¿enie PowerPoint to program, o którym z pewnoœci¹ ju¿ s³ysza³eœ – nawet jeœli nie mia³eœ jeszcze okazji samodzielnie z niego korzystaæ. Miliony ludzi u¿ywaj¹ go w codziennej pracy, przygotowuj¹c najró¿niejsze prezentacje multimedialne. Nowa wersja tej aplikacji od poprzednich ró¿ni siê przede wszystkim znacznie wiêkszymi mo¿liwoœciami w zakresie edycji wideo oraz edycji grafiki, w tym grafiki SmartArt. Ciekawe efekty artystyczne, efektowne przejœcia miêdzy slajdami, grupowanie slajdów w sekcje i wiele innych nowinek – to wszystko sprawia, ¿e praca z PowerPointem 2010 PL staje siê prawdziw¹ przyjemnoœci¹ i nie wymaga ju¿ wspomagania siê innymi aplikacjami graficznymi. Ksi¹¿ka „PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany przewodnik” szybko i bezboleœnie przeprowadzi Ciê przez proces odkrywania kapitalnych funkcji tego programu – od pierwszego uruchomienia do ostatniego zapisu efektu Twojej pracy. Dowiesz siê z niej, jak przygotowywaæ ramy prezentacji oraz wstawiaæ i edytowaæ slajdy, pola tekstowe, wykresy czy diagramy, a nawet filmy ze stron WWW. Nauczysz siê zarz¹dzaæ slajdami, tworzyæ album fotograficzny, u¿ywaæ animacji oraz motywów, przeprowadzaæ pokaz i zmieniaæ kolejnoœæ slajdów w jego trakcie. W wygodny i efektywny sposób, z mnóstwem ilustracji pod rêk¹, poznasz wszelkie tajniki obs³ugi programu, którego znajomoœæ mo¿e zapewniæ Ci awans! • Okno programu i prezentacja przenoœna • Wstawianie nowych slajdów i uk³ady slajdów • Pola tekstowe, wykresy, grafika SmartArt i obrazy • Cliparty, klipy multimedialne i wstawianie dŸwiêku • Zrzuty ekranu, hiper³¹cza, filmy ze stron WWW • Formatowanie obiektów, obrazów i filmów • Grupowanie i rozmieszczanie obiektów • Stopka slajdu i album fotograficzny • Zarz¹dzanie slajdami i pokaz slajdów • Pod³¹czenie komputera do projektora i transmisja pokazu przez internet • Adnotacje odrêczne, motywy i wzorzec slajdów • Szablony, przejœcie slajdu i animowanie obiektów Zostañ mistrzem efektownych prezentacji! SpiS treści rozdział 1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Opis programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 co nowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uruchamianie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 przydatne uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 rozdział 2. podstawy pracy z programem . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Okno programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 podstawowe czynności wykonywane na plikach oraz czynności edycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 prezentacja przenośna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 rozdział 3. edycja zawartości slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Wstawianie nowych slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pola tekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Układy slajdów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 rozdział 4. Wstawianie własnych elementów . . . . . . . . . . . . . . . 65 pola tekstowe, rysunki i diagramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Zrzuty ekranowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Kształty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 WordArt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Dźwięk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Film ze strony WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Hiperłącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Formatowanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Formatowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Formatowanie filmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Grupowanie i rozmieszczanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Stopka slajdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Album fotograficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Zarządzanie slajdami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik rozdział 5. pokaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 pokaz slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Zmiana kolejności wyświetlania slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 pokaz niestandardowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 podłączenie komputera do projektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 emisja pokazu przez internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Adnotacje odręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 rozdział 6. projekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Motywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Wzorzec slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Ustawienia strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Szablony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 rozdział 7. Animacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 przejście slajdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Animowanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4 rOZDZiAł 3 edycja zawartości slajdów Zaraz po uruchomieniu programu większą część ekranu zajmuje pusty slajd z dwoma polami. Jest to slajd tytułowy. Slajd tytułowy powinien zawierać tytuł oraz podtytuł prezentacji. Aby wprowadzić właściwe teksty w polach slajdu, kliknij pole Kliknij, aby dodać tytuł (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Slajd tytułowy Wpisz tytuł prezentacji. Kliknij pole Kliknij, aby dodać podtytuł i wpisz podtytuł prezentacji. W podobny sposób wprowadza się teksty w polach tekstowych w innych ukła- dach slajdów. 29 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Wstawianie nowych slajdów Prezentacja ma sens jedynie wtedy, gdy zawiera wiele slajdów. Jak już wiesz, kolej- ne slajdy będą wyświetlane w trakcie prezentacji na osobnych ekranach. Wstawienie nowego slajdu do prezentacji jest możliwe dzięki ikonie Nowy Slajd dostępnej na karcie Narzędzia główne (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Wstawianie nowego slajdu Na ekranie pojawi się nowy slajd. Podobnie jak w przypadku slajdu tytułowego będą na nim widoczne puste pola tekstowe, które należy wypełnić. Jednak nowy slajd wi- doczny jest w innym układzie — nazywanym Tytuł i zawartość. W górnej części wi- doczne jest pole Kliknij, aby dodać tytuł, w którym należy wpisać tytuł bieżącego slaj- du, a poniżej — w polu Kliknij, aby dodać tekst — należy wpisać właściwy tekst slajdu. Po kliknięciu ikony Nowy slajd pojawi się nowy slajd w ostatnio wybranym układzie. Wstawianie slajdu w innym układzie Aby wstawić slajd w innym układzie, wykonaj następujące czynności: Rozwiń listę przycisku Nowy slajd dostępną na karcie Narzędzia główne (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Wybór slajdu w innym układzie 30 edycja zawartości slajdów W oknie Motyw pakietu Office wybierz jedną z miniaturek zdefiniowanych ukła- dów slajdu. Każdy inny układ oprócz układu slajdu Pusty posiada pola, które należy wypełnić, na przykład tekstem lub rysunkiem. Dlatego też bardzo ważne jest, abyś jeszcze przed wstawieniem treści do slajdu dokładnie przemyślał jego zawartość i wybrał dla niego jak najodpowiedniejszy układ (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Układy slajdów Oczywiście zawsze możesz dodać nowe pola do wybranego układu slajdu, tak samo jak możesz usunąć istniejące pola, jednak tak zmodyfikowany slajd może odbiegać wyglądem od reszty prezentacji. Staraj się więc modyfikować aktualny układ slajdu jedynie w razie konieczności. 31 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Zmiana układu slajdu Możesz także w każdej chwili (nawet w przypadku wypełnionego już slajdu) zmienić układ slajdu. Wystarczy, że w oknie Układ wybierzesz inną miniaturkę układu slajdu. Kliknij kartę Narzędzia główne. Wybierz przycisk Układ (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Zmiana układu slajdu Kliknij miniaturkę układu slajdu, który chcesz zastosować dla aktualnie edytowa- nego slajdu. W zależności od wybranego układu zmieni się rozmiar i położenie pól tekstowych i rysunków (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Ta sama zawartość w różnych układach U W a g a Jeżeli wprowadziłeś do slajdu własne pola, to ich rozmieszczenie się nie zmieni. Zmiana układu slajdu działa bowiem jedynie na pola domyślnie wstawiane w da- nym układzie slajdu. pola tekstowe Edycja pól tekstowych bardzo przypomina pracę z tekstem w programach teksto- wych (na przykład Microsoft Word). Jeżeli korzystasz z tego typu programu, to zauważysz, że podstawowe polecenia edycyjne wykonuje się identycznie. 32 edycja zawartości slajdów Przypomnijmy w skrócie, że wielkie litery wprowadza się, przytrzymując wciśnięty na klawiaturze przycisk Shift. Polskie litery tworzone za pomocą znaków diakry- tycznych (takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) uzyskuje się przez wciśnięcie prawego kla- wisza Alt i najbardziej podobnej litery widocznej na klawiaturze. Na przykład wci- śnięcie kombinacji klawiszy Alt+N wypisze na ekranie literę ń. Jedynym wyjątkiem jest polska litera ź, którą uzyskuje się za pomocą kombinacji klawiszy Alt+X, gdyż Alt+Z jest przypisane literze ż. W podobny sposób otrzymuje się polskie wielkie litery ze znakami diakrytycznymi. Trzeba jednak w tym przypadku przytrzymać równocześnie wciśnięte klawisze Shift+Alt i wcisnąć odpowiedni klawisz literowy. Na przykład kombinacja klawiszy Shift+Alt+A wypisze na ekranie literę Ą. Wprowadzony już tekst możesz zawsze usunąć, wciskając klawisz Backspace (cza- sami oznaczany na klawiaturze strzałką skierowaną w lewą stronę ←). Pamiętaj jednak o tym, że skasujesz w ten sposób znak umieszczony na lewo od kursora tekstowego (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Kasowanie tekstu Oczywiście nie zawsze litera, którą będziesz chciał skasować, będzie się znajdo- wać na końcu wpisanego tekstu, dlatego w innych przypadkach musisz zmienić położenie kursora tekstowego. Możesz tego dokonać za pomocą czterech klawi- szy oznaczonych strzałkami w lewo ←, w prawo →, w górę ↑ oraz w dół ↓. W programie Microsoft PowerPoint 2010 wszystkie teksty wprowadza się do pól tekstowych. Wiele układów slajdów ma już określone położenie takich pól (często z wprowadzonym tekstem typu Kliknij, aby dodać tekst). Wystarczy wtedy kliknąć takie pole i wpisać własny tekst. Po kliknięciu pola tekstowego pojawi się jego kontur z zaznaczonymi uchwytami rozmiaru, umożliwiający zmianę położenia i rozmiaru takiego pola (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Zmiana rozmiaru pól 33 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Zmiana rozmiaru i położenia pól tekstowych Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij pole tekstowe. Wciśnij i przy- trzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy na konturze pola. Przeciągnij kursor my- szy w nowe położenie, a następnie zwolnij lewy przycisk myszy. Aby zmienić rozmiar pola tekstowego, kliknij pole tekstowe. Złap za uchwyt zmiany rozmiaru umieszczony z prawej bądź lewej strony konturu. W ten sposób możesz zmienić szerokość pola (rysunek 3.9). Rysunek 3.9. Uchwyty zmiany rozmiaru pola Przeciągnij uchwyt w wybranym kierunku i zwolnij lewy przycisk myszy. Aby zmienić wysokość pola, złap za uchwyt zmiany rozmiaru umieszczony u góry bądź u dołu konturu. Przeciągnij uchwyt w wybranym kierunku i zwolnij lewy przycisk myszy. Aby zmienić równocześnie wysokość i szerokość pola, złap za uchwyt zmiany rozmiaru umieszczony w jednym z narożników konturu. Przeciągnij uchwyt w wybranym kierunku i zwolnij lewy przycisk myszy. Pole tekstowe można także obrócić o dowolny kąt. Obrócone zostanie nie tylko pole tekstowe, ale także wprowadzony do niego tekst. Obrotu pola tekstowego można dokonać, chwytając lewym przyciskiem myszy za zielone kółko widoczne nad polem tekstowym. Wskaźnik myszy przybierze kształt czterech zaokrąglonych strzałek. Następnie, nadal trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, należy kolistym ru- chem przesunąć mysz, obracając tym samym pole tekstowe. Po ustaleniu właści- wego kąta obrotu należy zwolnić lewy przycisk myszy (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Obracanie pola 34 edycja zawartości slajdów Tekst w polu tekstowym może być sformatowany według Twoich upodobań. Zmian tych dokonuje się za pomocą odpowiednich przycisków na pasku forma- towania. Jeżeli zmienisz sposób formatowania, to zostanie on zastosowany dla tekstu, który dopiero zaczniesz wpisywać. Możesz także zmienić wygląd tekstu już wpisanego, ale musisz go wpierw zaznaczyć. Zaznaczanie tekstu w polu tekstowym Aby zaznaczyć fragment tekstu, kliknij pole tekstowe. Umieść kursor myszy przed znakiem, który chcesz objąć zaznaczeniem. Wciśnij i trzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy. Przeciągnij kursor myszy w prawo, w ten sposób zaznaczysz znaki i wyrazy. Przeciągnij kursor myszy w dół, w ten sposób zaznaczysz całe wiersze. Zwolnij lewy przycisk myszy. Zmiana rozmiaru i kroju pisma Zmiany rozmiaru i kroju pisma dokonasz, zaznaczając odpowiedni fragment tek- stu. Następnie na karcie Narzędzia główne rozwiń listę Czcionka (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Zmiana kroju pisma Wybierz jedną z dostępnych czcionek, klikając ją. Na karcie Narzędzia główne rozwiń listę Rozmiar czcionki. Wybierz jeden z do- stępnych rozmiarów (rysunek 3.12). Rysunek 3.12. Zmiana rozmiaru pisma Zwróć uwagę, że kiedy wskazujesz czcionki na liście, w tle zmienia się formato- wanie zaznaczonego tekstu. Dzięki temu można zorientować się co do wyglądu wybranego fragmentu, zanim czcionka zostanie wybrana. 35 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Zmiana stylu czcionki Aby zmienić styl czcionki, zaznacz odpowiedni fragment tekstu. Na kar- cie Narzędzia główne kliknij przycisk Pogrubienie, aby pogrubić tekst (rysu- nek 3.13). Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Kursywa, aby pochylić tekst (rysunek 3.14). Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Podkreślenie, aby użyć podkre- ślenia (rysunek 3.15). Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Cień tekstu, aby zastosować cień dla tekstu (rysunek 3.16). Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Przekreślenie, aby użyć prze- kreślenia (rysunek 3.17). 36 Rysunek 3.13. Pogrubienie tekstu Rysunek 3.14. Pochylenie tekstu Rysunek 3.15. Podkreślenie tekstu Rysunek 3.16. Cień tekstu Rysunek 3.17. Przekreślenie tekstu edycja zawartości slajdów Wyrównywanie tekstu Możesz także zastosować różne sposoby wyrównania tekstu w polu tekstowym. W tym celu kliknij odpowiednie pole tekstowe. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Wyrównaj tekst do lewej, aby wyrównać tekst do lewej krawędzi pola tekstowego (rysunek 3.18). Rysunek 3.18. Wyrównaj tekst do lewej Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Do środka w poziomie, aby wy- środkować tekst pomiędzy krawędzia- mi pola tekstowego (rysunek 3.19). Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Wyrównaj tekst do prawej, aby wyrównać tekst do prawej krawędzi pola tekstowego (rysunek 3.20). Rysunek 3.19. Do środka w poziomie Rysunek 3.20. Wyrównaj tekst do prawej Układy slajdów Żeby wstawić nowy slajd, można zastosować dla niego jeden z gotowych układów. Większość z tych gotowych układów slajdów pozwala na wstawienie do slajdu nie tyl- ko pól tekstowych, lecz także innej zawartości. Na rysunku poniżej wybrano układ slajdu o nazwie Tytuł i zawartość (rysunek 3.21). Rysunek 3.21. Układ Tytuł i zawartość 37 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik W jego górnej części znajduje się pole tekstowe, w którym wpisuje się tytuł slajdu. Poniżej umieszczono pole zawartości — na slajdzie ma ono postać prostokąta z sześcioma ikonami charakteryzującymi typ wstawianej zawartości oraz tekstem Kliknij, aby dodać tekst. Jeżeli więc klikniesz pusty obszar pola, będziesz mógł wpi- sać tekst. Jeżeli klikniesz jedną z dostępnych ikon, wstawisz wybraną zawartość (rysunek 3.22). Rysunek 3.22. Slajd w układzie Tytuł i zawartość Bez względu na to, jaki układ slajdu z zawartością zostanie wybrany, masz możli- wość wstawienia sześciu rodzajów zawartości: vv Wstaw tabelę — pozwala na wstawienie do slajdu tabeli o dowolnej licz- bie kolumn i wierszy. Wstaw wykres — umieszcza na slajdzie wykres z możliwością wprowa- dzenia własnych wartości. vv vv vv 38 Wstaw grafikę SmartArt — pozwala na umieszczenie diagramu bądź schematu organizacyjnego i wypełnienie go własnymi danymi. Wstaw obraz z pliku — otwiera okno Wstawianie obrazu umożliwiające przeglądanie zawartości folderów i wybranie odpowiedniego rysunku zapi- sanego na dysku. edycja zawartości slajdów Obiekt clipart — umieszcza na slajdzie rysunek (clipart) wybierany z bi- blioteki clipartów zainstalowanych razem z całym pakietem Microsoft Of- fice 2010. Wstaw klip multimedialny — otwiera okno Wstaw wideo umożliwiające przeglądanie zawartości folderów i wybranie odpowiedniego filmu zapisa- nego na dysku. vv vv Teraz dowiesz się, w jaki sposób możesz wykorzystać na swoich slajdach poszcze- gólne zawartości. tabele Aby wstawić do slajdu tabelę, na slajdzie kliknij ikonę tabeli (rysunek 3.23). Rysunek 3.23. Wstawianie tabeli W polu Liczba kolumn wpisz, z ilu kolumn ma składać się tabela (rysunek 3.24). Rysunek 3.24. Wybór liczby kolumn i wierszy W polu Liczba wierszy wpisz, z ilu wierszy ma składać się tabela. Kliknij przycisk OK. Do slajdu zostanie wstawiona tabela z podaną liczbą kolumn i wierszy. Zajmie ona całe pole przeznaczone na zawartość. Wstawiania tekstu do poszczególnych komórek tabeli można dokonywać poprzez kliknięcie właściwej komórki i wpi- sanie tekstu. Każda tabela po wstawieniu może być w dowolny sposób sformatowana. Umoż- liwia to specjalna karta Projektowanie, która pojawia się na ekranie za każdym razem, gdy wskazywana jest tabela. 39 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik podział komórki tabeli Każda komórka tabeli może zostać podzielona na większą liczbę komórek. W tym celu wybierz na karcie Projektowanie przycisk Rysuj tabelę (rysunek 3.25). Rysunek 3.25. Rysowanie tabeli Umieść kursor myszy na krawędzi komórki, która ma zostać podzielona (na ekra- nie kursor myszy zostanie wyświetlony w postaci ikony ołówka). Wciśnij lewy przycisk myszy i ciągle go przytrzymując, przesuń wskaźnik myszy do przeciwległej krawędzi komórki (rysowana linia pojawi się w postaci przery- wanej). Zwolnij lewy przycisk myszy (rysunek 3.26). Rysunek 3.26. Przekątna komórki Wyłącz na karcie Projektowanie przycisk Rysuj tabelę. łączenie komórek Gdy zaistnieje konieczność połączenia sąsiadujących ze sobą komórek, wybierz na karcie Projektowanie przycisk Gumka (rysunek 3.27). Rysunek 3.27. Gumka 40 Przesuń wskaźnik myszy na krawędź do usunięcia. Wciśnij i zwolnij lewy przy- cisk myszy (rysunek 3.28). edycja zawartości slajdów Rysunek 3.28. Usuwanie krawędzi komórek Wyłącz na karcie Projektowanie przycisk Gumka. Zmiana stylu tabeli Styl tabeli możesz zmienić, wskazując na karcie Projektowanie jeden z dostępnych stylów (rysunek 3.29). Rysunek 3.29. Zmiana stylu tabeli Tabela dynamicznie zmieni wygląd na zgodny z wybranym stylem. Aby zastoso- wać dany styl, kliknij go. Aby wybrać inny styl tabeli, rozwiń listę dostępną z prawej strony w postaci nie- bieskiej strzałki. Obramowanie tabeli i komórek Nie wszystkie krawędzie komórek ta- beli muszą być widoczne. Jeżeli chcesz, aby tabela zawierała określoną liczbę komórek, ale niektóre z nich nie miały widocznego obramowania, skorzystaj z grupy Rysowanie obramowań dostępnej na karcie Projektowanie (rysunek 3.30). Rysunek 3.30. Styl pióra 41 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Wybierz odpowiednie ustawienia z pól Styl pióra, Grubość pióra oraz Kolor pióra (jeżeli będziesz chciał wybrać niewidoczność dla krawędzi, to wybierz z listy Styl pióra polecenie Brak krawędzi). Przeciągnij wskaźnik myszy wzdłuż wybranej krawędzi, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy. Wyłącz przycisk Rysuj tabelę. Kolor tła tabeli i komórek Wskaż komórkę (lub zaznacz kilka komórek), dla której chcesz zmienić kolor wypełnienia. Rozwiń na karcie Projektowanie listę Cieniowanie (rysunek 3.31). Rysunek 3.31. Cieniowanie komórek Wybierz z listy jeden z dostępnych kolorów. Aby wybrać kolor niedostępny na liście, kliknij pozycję Więcej kolorów wypełnienia. Na palecie kolorów wybierz od- powiedni kolor. Usuwanie kolumn i wierszy Jeżeli podczas wstawiania tabeli źle określiłeś liczbę kolumn lub wierszy, możesz usunąć zbędne komórki. Wskaż kolumnę lub wiersz, które chcesz usunąć. Roz- wiń na karcie Układ polecenie Usuń (rysunek 3.32). 42 edycja zawartości slajdów Rysunek 3.32. Usuwanie kolumn i wierszy W zależności od potrzeb wybierz polecenie Usuń kolumny lub Usuń wiersze. Wstawianie wierszy i kolumn Jeżeli w tabeli znajduje się zbyt mało wierszy lub kolumn, możesz wstawić nowe. Wskaż komórkę znajdującą się w kolumnie lub wierszu, które mają sąsiadować ze wstawianym wierszem bądź kolumną. Wybierz na karcie Układ jedno z poleceń dostępnych w grupie Wiersze i kolumny — Wstaw powyżej, Wstaw poniżej, Wstaw z lewej bądź Wstaw z prawej (rysunek 3.33). Rysunek 3.33. Wstawianie wierszy i kolumn Wyrównywanie tekstu w komórkach Tekst w komórkach możesz dosunąć do jednej z krawędzi komórki. Przesunię- cie do lewej bądź prawej strony wykonasz za pomocą przycisków wyrównywania tekstu (była o tym mowa przy okazji formatowania tekstu). Istnieje możliwość wyrównania tekstu także w pionie. W tym celu wskaż komór- kę (lub zaznacz kilka komórek), w której znajduje się tekst do wyrównania. Wy- bierz na karcie Układ w grupie Wyrównanie — w zależności od potrzeby — przy- cisk Wyrównaj do góry, Wyrównaj w pionie lub Wyrównaj do dołu (rysunek 3.34). Rysunek 3.34. Wyrównywanie tekstu w komórkach 43 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy Zawsze po wstawieniu tabeli szerokości kolumn są identyczne. Także wysokości wierszy są jednakowe. Można to jednak w prosty sposób zmienić. Aby zmienić szerokość kolumny, ustaw kursor myszy na jednej z pionowych kra- wędzi tabeli. Chwyć krawędź lewym przyciskiem myszy i przesuń ją w żądane położenie (rysunek 3.35). Rysunek 3.35. Zmiana szerokości kolumn Zwolnij lewy przycisk myszy. W analogiczny sposób można zmienić wysokość wiersza. W tym przypadku na- leży chwycić i przeciągnąć jedną z poziomych krawędzi. rozkładanie kolumn i wierszy Po zmianie szerokości kolumn lub wysokości wierszy często bardzo trudno bę- dzie ręcznie przywrócić wszystkim jednakowy rozmiar. Możesz to jednak zro- bić w prosty sposób. Zaznacz komórki wchodzące w skład kolumn, dla których chcesz ustawić jednakowe szerokości (rysunek 3.36). Rysunek 3.36. Rozkładanie kolumn i wierszy 44 edycja zawartości slajdów Wybierz na karcie Układ przycisk Rozłóż kolumny. W podobny sposób ustalisz jednakową wysokość wierszy. W takim przypadku należy jednak zaznaczyć komórki odpowiednich wierszy i wybrać przycisk Roz- łóż wiersze. Wykresy Program Microsoft PowerPoint 2010 umożliwia utworzenie wykresu na pod- stawie wprowadzonych danych. Aby wstawić wykres, należy wybrać ikonę Insert Chart znajdującą się na slajdzie po wybraniu układu slajdu z zawartością. Na slaj- dzie zostanie umieszczony przykładowy wykres oraz pojawi się okno programu Microsoft Excel 2010 umożliwiające modyfikację danych, na bazie których jest tworzony wykres. Wykres można dostosować do własnych potrzeb. Wstawianie wykresu Aby wstawić do prezentacji wykres, w polu z zawartością kliknij ikonę Wstaw wykres. W oknie Wstawianie wykresu wybierz w kolumnie z lewej strony typ wy- kresu (rysunek 3.37). Rysunek 3.37. Wybór wykresu Zaznacz ikonę z podtypem wykresu, który zamierzasz zastosować, i kliknij przy- cisk OK. 45 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Ekran zostanie podzielony na dwa okna. W lewym oknie będzie widoczna prezenta- cja z przykładowym wykresem, a w prawym zobaczysz arkusz Excela (rysunek 3.38). Rysunek 3.38. Okno Excela i PowerPointa Zmiana liczby kolumn lub wierszy Aby zmienić liczbę kolumn lub wierszy na wykresie, w oknie arkusza danych przeciągnij prawy dolny narożnik zaznaczonego obszaru (rysunek 3.39). Rysunek 3.39. Zmiana liczby kolumn i wierszy Aby wstawić lub usunąć ko- lumnę wewnątrz obszaru, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek wybranej kolumny. Z rozwiniętej listy wybierz Wstaw, aby wstawić nową pustą kolumnę na lewo od zaznaczenia (rysunek 3.40). 46 Rysunek 3.40. Wstawianie kolumny edycja zawartości slajdów Z rozwiniętej listy wybierz pozycję Usuń, by usunąć wybraną kolumnę. W podobny sposób można wstawić wiersz. W tym przypadku należy jednak klik- nąć prawym przyciskiem myszy nagłówek wiersza i wybrać odpowiednie polecenie. Zmiana wartości Aby zmienić wartości na wykresie, w oknie arkusza danych kliknij komórkę z opisem serii danych. Wpisz własny opis serii danych. W oknie arkusza danych kliknij komórkę z wartością, a następnie wpisz własną wartość. U W a g a Do rozdzielenia części całkowitej od części dziesiętnej używaj przecinka, a nie kropki. Zmiana stylu graficznego wykresu Oprócz wprowadzenia własnych wartości, które zostaną zaprezentowane na wy- kresie, można dostosować także jego wygląd do własnych upodobań. Aby zmienić styl graficzny wykresu, szybko kliknij dwa razy w obszarze wykresu w prezentacji PowerPoint. Na wstążce Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij wybrany podgląd. Aby zobaczyć więcej stylów graficznych wykresu, kliknij przycisk Więcej i wybierz z li- sty odpowiedni styl graficzny (rysunek 3.41). Rysunek 3.41. Zmiana stylu graficznego wykresu Układ wykresu Oprócz reprezentacji graficznej wartości na obszarze wykresu mogą zostać umieszczone także dodatkowe elementy poprawiające jego czytelność, jak na przykład tytuły osi, legenda czy linie siatki (rysunek 3.42). 47 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Rysunek 3.42. Układ wykresu Szybkiej zmiany układu wykresu można dokonać za pomocą grupy Układy wy- kresu dostępnej na karcie Projektowanie. Karta ta jest dostępna jedynie wtedy, gdy wybrany jest wykres (rysunek 3.43). Rysunek 3.43. Zmiana układu wykresu Możesz także rozwinąć dodatkową li- stę z układami wykresu, klikając przy- cisk Więcej. Znacznie więcej możliwości zmiany układu wykresu jest dostępnych po wybraniu karty Układ. Klikając przy- cisk Tytuł wykresu, możesz określić, czy ma on zostać nałożony na wykres, czy też umieszczony nad nim (rysu- nek 3.44). Rysunek 3.44. Tytuł wykresu 48 edycja zawartości slajdów Widoczność i położenie tekstowych opisów osi ustalisz, rozwijając przycisk Ty- tuły osi. Pojawi się dodatkowe menu umożliwiające oddzielne ustalenie tytułu dla osi poziomej i pionowej (rysunek 3.45). Rysunek 3.45. Tytuły osi Kliknij przycisk Legenda, aby okre- ślić położenie legendy względem boków wykresu (rysunek 3.46). Rysunek 3.46. Legenda 49 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Etykiety danych są wartościami liczbowymi wyświetlanymi na wykresie. Po na- ciśnięciu przycisku Etykiety danych możesz umieścić etykiety danych pośrodku punktów danych, wybierając polecenie Środek. Możesz także umieścić je na jed- nym z krańców punktów danych, wybierając opcję Koniec wewnętrzny lub Pod- stawa wewnętrzna. Jeśli zaznaczysz Koniec zewnętrzny, etykiety danych zostaną umieszczone poza punktami danych (rysunek 3.47). Rysunek 3.47. Etykiety danych Poniżej wykresu może zostać wyświetlona tabela danych zawierająca wartości wszyst- kich punktów danych. Aby ją wyświetlić, kliknij przycisk Tabela danych. Możesz te- raz zdecydować, czy w tabeli danych mają zostać wyświe- tlone tylko wartości, czy też oprócz nich ma zostać wy- świetlony także klucz legendy (rysunek 3.48). Rysunek 3.48. Tabela danych 50 edycja zawartości slajdów Na wykresie mogą zostać wyświetlone w sposób niezależny dwie osie: pionowa oraz pozioma. Sposób ich wyświetlenia ustalisz, rozwijając przycisk Osie, a na- stępnie wybierając jeden z dwóch dostępnych wierszy (rysunek 3.49). Rysunek 3.49. Osie Na wykresie można wyświetlić także dwa rodzaje siatki: podstawową oraz po- mocniczą. Siatki mogą się pojawić w postaci niezależnych linii poziomych lub pionowych. W tym celu rozwiń przycisk Linie siatki, a następnie wybierz jeden z dwóch wierszy umożliwiających zmianę sposobu wyświetlania Główne linie siatki oraz Pomocnicze linie siatki (rysunek 3.50). Rysunek 3.50. Linie siatki 51 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Krój czcionki w opisach wykresu Zmienić można także krój i styl czcionki użytej w opisach wykresu. W tym celu kliknij obszar tekstu, który zamierzasz zmodyfikować. Następnie kliknij kartę Narzędzia główne widoczną na wstążce. Z listy rozwijanej Czcionka wybierz inte- resujący Cię krój czcionki (rysunek 3.51). Rysunek 3.51. Krój czcionki w opisach wykresu Z listy Rozmiar czcionki wybierz odpowiednią wielkość. Możesz także ustawić Podkreślenie oraz Kolor czcionki, klikając odpowiednie przyciski z grupy Czcionka. typ wykresu Jeżeli nie odpowiada Ci zastosowa- ny typ wykresu, możesz go zmienić. W tym celu kliknij wykres w pre- zentacji PowerPoint. Następnie wy- bierz na wstążce kartę Projektowa- nie. W grupie Typ kliknij polecenie Zmień typ wykresu (rysunek 3.52). Rysunek 3.52. Zmiana typu wykresu 52 edycja zawartości slajdów W wyświetlonym oknie wybierz w kolumnie z lewej strony typ wykresu. Zaznacz ikonę z podtypem wykresu, który zamierzasz zastosować. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK (rysunek 3.53). Rysunek 3.53. Wybór typu wykresu Niestety, nie wszystkie typy wykresów dają się zastosować dla każdej serii danych. Niektóre z nich wymagają podania dosyć specyficznych wartości w określonym układzie. Może się więc zdarzyć, że wybrany przez Ciebie typ wykresu nie bę- dzie odpowiednio prezentował wprowadzonych przez Ciebie wartości. W takim przypadku powinieneś wybrać inny typ wykresu, ewentualnie inny podtyp. edycja danych wykresu Jeżeli celowo lub przez przypadek zamkniesz okno programu Mi- crosoft Excel z danymi wykresu, możesz je szybko przywrócić, wy- bierając kartę Projektowanie, a na- stępnie w grupie Dane klikając po- lecenie Edytuj dane (rysunek 3.54). Rysunek 3.54. Edycja danych wykresu 53 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Grafika SmartArt Grafika SmartArt umożliwia przedstawianie informacji i danych w formie dia- gramów, schematów organizacyjnych lub innych graficznych reprezentacji. Po- zwala ona na przedstawienie zależności pomiędzy określonymi danymi. Dzięki przejrzystości, która cechuje tę grafikę, znacznie łatwiej zorientować się w okre- ślonych zależnościach, niż wynikałoby to wyłącznie z tekstowego opisu. Aby wstawić do slajdu grafikę SmartArt, wybierz układ slajdu z zawartością. Na slajdzie kliknij Wstaw grafikę SmartArt. Następnie w oknie Wybieranie grafiki SmartArt wybierz odpowiedni typ grafiki. W czę- ści Lista wybierz odpowiedni podtyp grafiki. Kliknij przycisk OK (rysunek 3.55). Rysunek 3.55. Wstawianie grafiki SmartArt Schemat organizacyjny Jak już zostało powiedziane, istnieje wiele różnych typów grafiki SmartArt. W tym miejscu omówimy dokładniej jeden z nich, a mianowicie Schemat organi- zacyjny dostępny w dziale Hierarchia. Schemat organizacyjny umożliwia przedstawienie relacji typu pracodawca – pod- władny. Aby wstawić do slajdu schemat organizacyjny, wykonaj omówione powyżej czyn- ności, które spowodują wyświetlenie okna Wybieranie grafiki SmartArt. Następnie wybierz dział Hierarchia. Kliknij ikonę Schemat organizacyjny i kliknij przycisk OK. Wpisz właściwe teksty do odpowiednich pól schematu organizacyjnego (rysu- nek 3.56). 54 edycja zawartości slajdów Rysunek 3.56. Schemat organizacyjny Najczęściej zdarza się, że liczba pól schematu organizacyjnego nie odpowiada potrzebom osoby tworzącej prezentację. Wówczas trzeba wstawić nowe pola lub usunąć istniejące. Wstawianie pól Aby wstawić do schematu organizacyjnego nowe pola, kliknij lewym przyciskiem myszy pole, względem którego będziesz wstawiał nowe pole. Następnie na karcie Projektowanie kliknij przycisk Dodaj kształt (rysunek 3.57). Rysunek 3.57. Wstawianie pól Z rozwiniętej listy wybierz typ zależności nowego pola. Usuwanie pól Jeżeli zaistnieje potrzeba usunięcia określonego pola, kliknij lewym przyciskiem myszy obramowanie pola, które ma zostać usunięte. Na krawędziach pola poja- wią się kółka z jednolitym, ciągłym obramowaniem (rysunek 3.58). 55 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Rysunek 3.58. Usuwanie pól Wciśnij na klawiaturze klawisz Delete (czasami opisany jako Del). Zmiana układu Można także zmienić układ schematu organizacyjnego. W tym celu kliknij sche- mat organizacyjny, dla którego chcesz zastosować inny układ. Na karcie Projekto- wanie w grupie Układy kliknij wybrany podgląd układu (rysunek 3.59). Rysunek 3.59. Zmiana układu Możesz także rozwinąć listę udostępniającą więcej układów. Style grafiki SmartArt Domyślny sposób formatowania schematu organizacyjnego nie jest jedyny. Moż- na go w bardzo prosty sposób zmienić, wybierając jeden ze zdefiniowanych stylów. Aby zmienić sposób formatowania schematu organizacyjnego, kliknij lewym przyciskiem myszy schemat organizacyjny, aby go zaznaczyć. Na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij wybrany styl (ry- sunek 3.60). 56 edycja zawartości slajdów Rysunek 3.60. Style grafiki SmartArt Możesz także rozwinąć listę udostępniającą więcej układów. Następnie w grupie Style grafiki SmartArt rozwiń listę Zmień kolory (rysunek 3.61). Rysunek 3.61. Wybór stylu grafiki SmartArt Istnieje wiele różnych grafik SmartArt. Każda z nich oprócz właściwości podob- nych do opisanych powyżej posiada także właściwości specyficzne tylko dla niej. Jednak zaznajomienie się ze schematem organizacyjnym pozwoli na wykonanie dowolnego innego diagramu dostępnego w programie. Każdy z diagramów po- siada bowiem podobne możliwości, dzięki którym można dostosować wygląd do własnych potrzeb. Możliwości te są na tyle podobne, że ich obsługa nie powinna nastręczać trudności. Obrazy Do slajdu można wstawić dowolne zdjęcie lub rysunek, które są zapisane na no- śniku pamięci. Mogą to być przykładowo obrazy pobrane z internetu, zdjęcia wy- konane aparatem cyfrowym, zeskanowane ilustracje czy też grafiki samodzielnie narysowane w programie graficznym. 57 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Wstawianie obrazu Aby wstawić obraz do slajdu, wybierz układ slajdu z zawartością. Na slajdzie kliknij ikonę Wstaw obraz z pliku. W oknie Wstawianie obrazu przejdź do odpo- wiedniego folderu, w którym masz zapisane obrazy (rysunek 3.62). Rysunek 3.62. Wstawianie obrazu Kliknij miniaturkę obrazu widoczną pośrodku okna. Wstaw obraz do slajdu, kli- kając przycisk Wstaw. Zmiana rozmiaru i położenia obrazu Możesz zmienić rozmiar i położenie każdego ze wstawionych obrazów, tak aby dopasować ich umiejscowienie do tekstu znajdującego się na slajdzie. Aby zmienić rozmiar i położenie ob- razu, wskaż obraz, klikając go jeden raz. Aby zmienić szerokość rysun- ku, złap za uchwyt zmiany rozmia- ru umieszczony z prawej bądź lewej strony obrazka (rysunek 3.63). 58 Rysunek 3.63. Zmiana rozmiaru obrazu edycja zawartości slajdów Przeciągnij uchwyt w wybranym kierunku i zwolnij lewy przycisk myszy. Aby zmienić wysokość rysunku, złap za uchwyt zmiany rozmiaru umieszczony u góry bądź u dołu obrazu i przeciągnij uchwyt w wybranym kierunku. Chcąc zmienić równocześnie wysokość i szerokość obrazu, złap za uchwyt zmiany roz- miaru umieszczony w jednym z narożników rysunku, a następnie przeciągnij uchwyt w wybranym kierunku. Aby zmienić położenie obrazu, chwyć rysunek lewym przyciskiem myszy (rysu- nek 3.64). Rysunek 3.64. Zmiana położenia obrazu Przeciągnij kursor myszy w wybrane miejsce. Zwolnij lewy przycisk myszy. Obracanie obrazu Obraz można także obracać. W tym celu kliknij obraz jeden raz. Następnie chwyć lewym przyciskiem myszy uchwyt ob- rotu oznaczony małym zielonym kółkiem nad rysunkiem (rysu- nek 3.65). Przesuń kursor myszy, wykonu- jąc ruch po okręgu. Zwolnij lewy przycisk myszy. Rysunek 3.65. Obracanie obrazu 59 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik cliparty Cliparty są rysunkami instalowanymi razem z programami pakietu Microsoft Office 2010. Są one doskonałym sposobem na urozmaicenie slajdów, na których znajduje się dużo tekstu. Aby wstawić do slajdu clipart, wybierz układ slajdu z zawartością. Na slajdzie kliknij ikonę Obiekt clipart. Z prawej strony ekranu pojawi się okno zadań Clipart. W polu Search for wpisz kryteria poszukiwanego rysunku. Kliknij przycisk Go. Kliknij wybrany clipart (rysunek 3.66). Rysunek 3.66. Okno Clipart Wszystkie czynności związane ze zmianą rozmiaru i położenia clipartów wy- konuje się identycznie jak w przypadku obrazów. Wystarczy jeden raz kliknąć clipart, a pojawią się uchwyty, podobnie jak w przypadku obrazów. Ponieważ czynności te zostały już opisane wcześniej, nie będziemy ich omawiać ponownie. Klipy multimedialne Klipy multimedialne są już ostatnim typem zawartości, który można wstawić do slajdu za pomocą układu slajdu z zawartością. Są one zarazem specyficzne w dzia- łaniu — powodują bowiem umieszczenie na slajdzie animowanego rysunku lub filmu, który jednak będzie odtwarzany dopiero w trakcie wyświetlania prezentacji 60 edycja zawartości slajdów w trybie pełnoekranowym. W trybie edycji, czyli zaraz po umieszczeniu, będzie on widoczny w postaci rysunku przedstawiającego pierwszą klatkę animacji. Aby umieścić na slajdzie klip multimedialny, wybierz układ slajdu z zawartością. Na slajdzie wybierz ikonę Wstaw klip multimedialny. W oknie Wstaw wideo od- szukaj odpowiednią animację lub właściwy film (rysunek 3.67). Rysunek 3.67. Wstawianie klipu multimedialnego Jak już zostało powiedziane, wstawiony klip zostanie wyświetlony w postaci ry- sunku przedstawiającego pierwszą klatkę animacji. Z klipem multimedialnym można więc postępować dokładnie tak samo jak z clipartami. W identyczny spo- sób można zmienić jego rozmiar, przesunąć go czy też obrócić. Jeżeli wskażemy klip, w jego dol- nej części zostanie wyświetlony pasek nawigacyjny. Kliknięcie przycisku Odtwórz/Wstrzymaj spowoduje rozpoczęcie wyświe- tlania filmu lub jego zatrzyma- nie (rysunek 3.68). Rysunek 3.68. Rozpoczęcie wyświetlania filmu 61 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik W trakcie pokazu wideo na pasku postępu będzie wyświetlony wskaźnik pozwala- jący się zorientować, jaka część filmu została już wyświetlona. Można także klik- nąć w dowolnym miejscu, aby przejść do wybranego fragmentu (rysunek 3.69). Rysunek 3.69. Przejście do wybranego fragmentu Obok wskaźnika postępu znajdują się dwa przyciski umożliwiające szybkie prze- winięcie filmu o jedną czwartą sekundy wstecz lub do przodu — Przejdź do tyłu o 0,25 s oraz Przejdź do przodu o 0,25 s. Obok widoczny jest aktualny czas wyświe- tlania filmu i przycisk Wycisz/Włącz dźwięk, umożliwiający regulację głośności. Gdy film jest wybrany, na wstążce dostępna staje się karta Odtwarzanie, umoż- liwiająca dostosowanie sposobu wyświetlania materiału wideo do własnych po- trzeb. Przycisk Odtwórz umożliwia wyświetlanie filmu lub jego zatrzymanie. Przycisk Dodaj zakładkę umożliwia wstawienie do filmu zakładki umożliwiającej szybkie przechodzenie do wybranej części klipu. Wstawione zakładki widoczne są na wskaźniku postępu filmu w postaci małych kółek. Aby przejść do zaznaczo- nego w ten sposób fragmentu filmu, wystarczy kliknąć na tak wstawionej zakładce (rysunek 3.70). Rysunek 3.70. Zakładka filmu 62 edycja zawartości slajdów Jeżeli zakładka została umieszczona w nieodpowiednim miejscu filmu, należy ją wskazać, a następnie na karcie Odtwarzanie kliknąć przycisk Usuń zakładkę. Chcąc przeprowadzić podstawową obróbkę wstawionego materiału wideo, nale- ży na karcie Odtwarzanie kliknąć przycisk Przytnij wideo. Zostanie wyświetlone okno o tej samej nazwie. Poniżej obszaru z podglądem filmu widoczne są dwa znaczniki: zielony oraz czerwony. Ich przesunięcie umożliwi określenie fragmen- tu początku i końca wyświetlania filmu. Znając dokładny czas początku i końca wyświetlania filmu, można go wprowadzić w polach Czas rozpoczęcia oraz Czas zakończenia. Zmiany zostaną zaakceptowane poprzez kliknięcie przycisku OK (rysunek 3.71). Rysunek 3.71. Przycinanie filmu Na karcie Odtwarzanie dostępne jest pole Stopniowe rozjaśnienie umożliwiające określenie czasu przenikania pierwszej klatki filmu w początkowym okresie odtwa- rzania filmu. Wartość w polu Stopniowe ściemnienie określa czas przenikania pierw- szej klatki filmu w końcowej części odtwarzania materiału wideo (rysunek 3.72). Rysunek 3.72. Rozjaśnianie i ściemnianie filmu 63 pOWerpOint 2010 pL. ilustrowany przewodnik Ostatnia grupa — Opcje wideo — dostępna na karcie Odtwarzanie, umożliwia określenie poziomu głośności odtwarzanego filmu. W tym celu należy rozwinąć listę Głośność i wybrać odpowiednią wartość (rysunek 3.73). Rysunek 3.73. Opcje wideo Lista Początek pozwala określić moment rozpoczęcia wyświetlania filmu. Jeśli wybierze się opcję Automatycznie, to film zostanie odtworzony w momencie wy- świetlenia slajdu, który go zawiera. Wybranie opcji Przy kliknięciu spowoduje, że odtworzenie filmu będzie możliwe dopiero po kliknięciu na nim. Aby film był wyświetlany na pełnym ekranie, należy zaznaczyć pole Odtwórz w trybie pełnoekranowym. Jeżeli nie chcemy, aby pierwsza klatka filmu była wy- świetlana na slajdzie, gdy nie jest on odtwarzany, należy zaznaczyć pole Ukryj, gdy nieodtwarzany. Gdy odtwarzanie filmu dobiegnie końca, można automatycznie rozpocząć jego wyświetlanie od początku. W tym celu należy zaznaczyć opcję W pętli do zatrzy- mania. Po zakończeniu odtwarzania filmu będzie widoczna jego ostatnia klatka. Aby ją zmienić i wyświetlić pierwszą klatkę filmu, należy zaznaczyć pole Przewiń do tyłu po odtworzeniu. 64 I L U S T R O W A N Y P R Z E W O D N I K POZNAJ PODSTAWOWE POJĘCIA I SZTUCZKI OPANUJ EDYCJĘ SLAJDÓW I NAUCZ SIĘ TWORZYĆ BARDZIEJ CZYTELNE PREZENTACJE WYKORZYSTAJ ANIMACJE I PROJEKTY, ŻEBY OSIĄGNĄĆ JESZCZE LEPSZE EFEKTY POWERPOINT 2010 PL ROLAND ZIMEK POWERPOINT 2010 PL PowerPoint to program, o którym z pewnością już słyszałeś — nawet jeśli nie miałeś jeszcze okazji samodzielnie z niego korzystać. Miliony ludzi używają go w codziennej pracy, przygotowując najróżniejsze prezentacje multimedialne. Wersja 2010 została wzbogacona o zdecydowanie większe możliwości w zakresie edycji wideo oraz edycji grafiki, a także ciekawe efekty artystyczne, efektowne przejścia między slajdami, grupowanie slajdów w sekcje i wiele innych nowinek — to wszystko sprawia, że praca z PowerPointem 2010 PL staje się prawdziwą przyjemnością i nie wymaga już wspomagania się innymi aplikacjami graficznymi. Książka „PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany przewodnik” szybko i bezboleśnie przeprowadzi Cię przez proces odkrywania kapitalnych funkcji tego programu. Dowiesz się z niej, jak przygotowywać ramy prezentacji oraz wstawiać i edytować slajdy, pola tekstowe, wykresy, a nawet filmy ze stron WWW. Nauczysz się, jak stworzyć atrakcyjny album fotograficzny, używać animacji oraz motywów, przeprowadzić pokaz i zmienić kolejność slajdów w jego trakcie. W wygodny i efektywny sposób, z mnóstwem ilustracji pod ręką, poznasz wszelkie tajniki obsługi programu, którego znajomość może zapewnić Ci awans! OKNO PROGRAMU I PREZENTACJA PRZENOŚNA WSTAWIANIE NOWYCH SLAJDÓW I UKŁADY SLAJDÓW POLA TEKSTOWE, WYKRESY, GRAFIKA SMARTART I OBRAZY CLIPARTY, KLIPY MULTIMEDIALNE I WSTAWIANIE DŹWIĘKU ZRZUTY EKRANU, HIPERŁĄCZA, FILMY ZE STRON WWW FORMATOWANIE OBIEKTÓW, OBRAZÓW I FILMÓW STOPKA SLAJDU I ALBUM FOTOGRAFICZNY SZABLONY, PRZEJŚCIE SLAJDU I ANIMOWANIE OBIEKTÓW ZOSTAŃ MISTRZEM EFEKTOWNYCH PREZENTACJI! 22,90 5 4 7 5 R O L A N D I Z M E K P O W E R P O N T I 2 0 1 0 P L C M Y CM MY CY CMY K
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: