Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00140 003390 24077969 na godz. na dobę w sumie
PowerPoint 2010 PL. Pierwsza pomoc - książka
PowerPoint 2010 PL. Pierwsza pomoc - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2681-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ta wiadomość spadła na Ciebie jak grom z jasnego nieba. Na dziś, na zaraz, a właściwie to nawet na wczoraj masz przygotować znakomitą prezentację dla ważnego klienta - od tego zależy Twój awans. Wiesz, co chcesz tam umieścić, ale nie masz bladego pojęcia, jak to zrobić? I nie chcesz narazić się szefowi? Tylko nie panikuj! Tu znajdziesz remedium na Twoje problemy. W mgnieniu oka opanujesz wszelkie potrzebne Ci chwyty, sztuczki i narzędzia, pozwalające przygotować naprawdę profesjonalny materiał. Weź głęboki oddech, usiądź przed klawiaturą i znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytania. A potem działaj - i zadziw wszystkich świetnym efektem swojej pracy.

Zaprezentuj się znakomicie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PowerPoint 2010 PL. Pierwsza pomoc Autor: Roland Zimek ISBN: 978-83-246-2681-6 Format: A5, stron: 112 • Oko w oko z PowerPointem – podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych • Projektowanie wyglądu slajdu – grafiki, tabele, wykresy • Wyświetlanie slajdów – kolejność, zmiana porządku, przejścia • Emisja prezentacji – na monitorze, projektorze, w internecie Ta wiadomość spadła na Ciebie jak grom z jasnego nieba. Na dziś, na zaraz, a właściwie to nawet na wczoraj masz przygotować znakomitą prezentację dla ważnego klienta – od tego zależy Twój awans. Wiesz, co chcesz tam umieścić, ale nie masz bladego pojęcia, jak to zrobić? I nie chcesz narazić się szefowi? Tylko nie panikuj! Tu znajdziesz remedium na Twoje problemy. W mgnieniu oka opanujesz wszelkie potrzebne Ci chwyty, sztuczki i narzędzia, pozwalające przygotować naprawdę profesjonalny materiał. Weź głęboki oddech, usiądź przed klawiaturą i znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytania. A potem działaj – i zadziw wszystkich świetnym efektem swojej pracy. • Tworzenie i zapisywanie prezentacji zwykłych i przenośnych • Szkielet prezentacji – edycja układu slajdów i wstawianie elementów zawartości • Praca z tekstem – modyfikacja pola tekstowego i formatowanie • Wstawianie tabel i wykresów – formatowanie danych, dostosowanie graficzne • Wykorzystanie elementów wizualnych – grafika SmartArt, obrazy, cliparty, filmy • Dodawanie dźwięków, przycisków i łączy • Rozmieszczenie i grupowanie obiektów, formatowanie obrazów, rysowanie • Ustalanie kolejności i sortowanie slajdów • Przygotowanie i przeprowadzanie pokazu slajdów – komputer, projektor, internet • Dbałość o ogólny odbiór prezentacji – motywy, przejścia i animacje Zaprezentuj się znakomicie! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 PowerPoint 2010 PL Spis treści Wstęp / 5 1. Jak rozpocząć pracę z programem? / 7 2. Jak przygotować ciekawą prezentację? / 10 3. Jak zapisać i otworzyć prezentację? / 13 4. Jak utworzyć prezentację przenośną? / 16 5. Jak edytować układ slajdów? / 19 6. Jak modyfikować pole tekstowe? / 22 7. Jak formatować tekst? / 24 8. Jak wstawiać elementy zawartości? / 27 9. Jak formatować tabele? / 30 10. Jak wprowadzać i formatować dane wykresu? / 33 11. Jak zmienić układ i typ wykresu? / 36 12. Jak wstawić grafikę SmartArt? / 39 13. Jak wstawiać obrazy, cliparty i filmy? / 42 14. Jak zarządzać odtwarzaniem filmu? / 45 15. Jak wstawić dodatkowe obiekty tekstowe? / 48 16. Jak wstawiać dźwięki? / 51 17. Jak wstawiać dowolne kształty? / 54 18. Jak wstawiać przyciski akcji? / 56 19. Jak wstawiać łącza? / 58 20. Jak umieścić na slajdzie animację flash? / 61 21. Jak umieścić w prezentacji film ze strony WWW? / 63 22. Jak formatować kształty i teksty WordArt? / 65 23. Jak formatować obrazy? / 68 24. Jak grupować i precyzyjnie rysować obiekty? / 71 25. Jak ustalać kolejność obiektów i jak je rozmieszczać? / 73 Spis treści 3 PowerPoint 2010 PL 26. Jak przygotować album fotograficzny? / 75 27. Jak posortować slajdy? / 78 28. Jak rozpocząć pokaz slajdów? / 80 29. Jak wprowadzać adnotacje odręczne w trakcie pokazu? / 83 30. Jak utworzyć pokaz niestandardowy? / 86 31. Jak przygotować pokaz slajdów? / 89 32. Jak rozpocząć emisję pokazu przez internet? / 91 33. Jak podłączyć komputer do projektora? / 94 34. Jak wyświetlić pokaz w trybie prezentera? / 96 35. Jak wybrać motyw slajdów? / 98 36. Jak sformatować wybrany motyw? / 101 37. Jak zastosować przejście do slajdu? / 104 38. Jak animować obiekty? / 107 39. Jak zastosować do obiektu kilka animacji? / 109 4  4  Spis treści PowerPoint 2010 PL Do tej pory była mowa tylko o zawartości i wyglądzie slajdów. Wszystkie dotychczasowe poczynania mogły wpłynąć jedynie na szatę grafi czną prezentacji. Jedynymi ani- macjami, które do tej pory mogłeś wykorzystać w prezentacji, były animowane rysunki, ewentualnie pliki multimedialne wstawione do slajdu. Same jednak slajdy i pozostałe elementy znajdujące się na nich były statyczne. Program Microsoft PowerPoint pozwala na ożywienie two- rzonych prezentacji. Domyślnie podczas wyświetlania prezentacji w trybie pełno- ekranowym aktualnie wyświetlany slajd znika, a w jego miejsce pojawia się następny bez animacji. Jednak slajdy mogą pojawiać się na ekranie w bardziej efektowny sposób. Rysunek 37.1. Zastosowanie przejścia pomiędzy slajdami Rysunek 37.2. Zastosowanie wybranego przejścia do wszystkich slajdów 37. Jak zastosować przejście do slajdu? 1. Aby zastosowaæ przejście do wszystkich slajdów ani- macji, kliknij kartê Przej- ścia. Z grupy Przejście do tego slajdu wybierz jedn¹ z miniaturek przejśæ, klika- j¹c j¹ (rysunek 37.1). 2. Aby mieæ dostêp do wiêk- szej liczby przejśæ slajdów, mo¿esz rozwin¹æ listê przycisku Wiêcej dostêpn¹ na prawo od miniaturek przejśæ. 3. Kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich (rysunek 37.2). 4. Je¿eli nie klikniesz przy- cisku Zastosuj do wszyst- kich, to wybrane przej- ście zostanie zastosowane dla slajdu aktualnie edyto- wanego. Je¿eli inne slajdy mia³y wcześniej wybrane inne przejście, to dalej bêdzie im ono przypisane. 5. Aby zapoznaæ siê z efek- tami stosowanymi pod- czas przejścia slajdu, mo¿esz jedynie wskazy- waæ miniaturki przejśæ, bez klikania ich, i obser- wowaæ dzia³anie danego przejścia na slajdzie, który aktualnie znajduje siê w trybie edycji. 104 Rysunek 37.4. Ustalenie sposobu przełączania pomiędzy slajdami Rysunek 37.3. Zastosowanie braku przejścia między slajdami 6. Spośród dostêpnych przejśæ slaj- dów efekt o nazwie Brak wymaga osobnego opisania (znajduje siê na pocz¹tku listy) — jak sama nazwa wskazuje, zastosowanie tego przejścia oznacza usuniê- cie ewentualnych przejśæ, które mog³y byæ wybrane wcześniej dla edytowanego slajdu (rysu- nek 37.3). W trybie prezenta- cji pe³noekranowej aktualnie wyświetlany slajd zniknie i natych- miast w jego miejsce pojawi siê kolejny. Jest to jedyny sposób, aby kolejny slajd nie pojawia³ siê dopiero po pewnym czasie. 7. Ka¿dy nowo wyświetlany slajd pojawia siê w trakcie prezentacji dopiero po klikniêciu lewym przy- ciskiem myszy lub wciśniêciu na klawiaturze odpowiedniego kla- wisza. Mo¿esz to jednak zmieniæ, określaj¹c czas, po jakim slajd ma zostaæ wyświetlony samoczynnie. Je¿eli slajd ma zostaæ wyświetlony po określonym czasie, na karcie Przejścia w grupie Chronometra¿ wy³¹cz zaznaczenie przy pozycji Przy klikniêciu mysz¹. PowerPoint 2010 PL 8. Zaznacz pole Automatycznie po (rysunek 37.4). 9. Wpisz w polu obok czas, po któ- rym slajd ma zostaæ wyświetlony. Czas prze³¹czania slajdu wpisuje siê, podaj¹c w kolejności minuty, a po dwukropku sekundy. Tak wiêc zapis 00:05 oznacza, ¿e slajd zosta- nie wyświetlony po 5 sekundach. 10. Wy³¹czenie zaznaczenia przy polu Przy klikniêciu mysz¹ unie- mo¿liwi przejście do nastêpnego slajdu w wyniku klikniêcia lewym przyciskiem myszy. Przechodze- nie pomiêdzy slajdami bêdzie mo¿liwe jedynie dziêki wciśniê- ciu odpowiedniego klawisza na klawiaturze. 11. Zaznaczenie pola Przy klikniê- ciu mysz¹ i pola Automatycznie po umo¿liwi pojawienie siê slajdu w zale¿ności od tego, które zda- rzenie nast¹pi szybciej — klikniê- cie lewym przyciskiem myszy czy określony przedzia³ czasu. Je¿eli oba pola zostan¹ wy³¹czone, to przejście do kolejnych slajdów bêdzie mo¿liwe jedynie przy u¿y- ciu klawiatury. 37. Jak zastosować przejście do slajdu? 105 PowerPoint 2010 PL 12. W trakcie wyświetlania przejścia slajdu mo¿e zostaæ odtworzony dźwiêk. Aby zastosowaæ dźwiêk do przejścia slajdu, na karcie Przejścia rozwiñ listê Dźwiêk (rysu- nek 37.5). 13. Wybierz na liście jeden z dostêp- nych dźwiêków. 14. Je¿eli dźwiêk ma byæ odtwarzany cyklicznie a¿ do momentu roz- poczêcia odtwarzania kolejnego, ponownie rozwiñ listê Dźwiêk przejścia i zaznacz pole W pêtli do nastêpnego dźwiêku (rysu- nek 37.6). 15. Na liście dźwiêków s¹ dostêpne dwie specjalne pozycje:  [Bez dźwiêku] — umo¿liwia usuniêcie wybranego poprzed- nio dźwiêku; ta pozycja jest wybrana domyślnie.  [Zatrzymaj poprzedni dźwiêk] — umo¿liwia zatrzymanie dźwiêku w trakcie jego odtwa- rzania; szczególnie przy- datna w przypadku zaznacze- nia pola W pêtli do nastêpnego dźwiêku przy dźwiêku u¿ytym w poprzednim slajdzie. 16. Szybkośæ, z jak¹ jest wyświetlane przejście, mo¿esz zmieniæ dziêki polu Czas trwania (rysunek 37.7). Je¿eli ten sam dźwiêk ma byæ odtwarzany na wszystkich slaj- dach, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich. 106 37. Jak zastosować przejście do slajdu? Rysunek 37.5. Wybór dźwięku Rysunek 37.6. Ustawienie powtarzania dźwięku Rysunek 37.7. Szybkość przejścia pomiędzy slajdami PowerPoint 2010 PL Dowolny obiekt możesz animować w bardzo prosty sposób. Wszystkie niezbędne do tego narzędzia znajdziesz na karcie Animacje. 38. Jak animować obiekty? Rysunek 38.1. Wybór animacji Rysunek 38.2. Dostęp do większej liczby animacji Rysunek 38.3. Opcje efektu 1. Aby szybko zastosowaæ anima- cjê do danego obiektu, kliknij wybrany obiekt. 2. Na karcie Animacje kliknij wybran¹ ikonê znajduj¹c¹ siê w grupie Animacja (rysunek 38.1). Je¿eli obiekt mia³ wcześniej zde- fi niowane animacje, to wybór efektu z grupy Animacja spowo- duje zast¹pienie poprzednich ani- macji aktualnie wybran¹. 3. Je¿eli zastosowa³eś ju¿ anima- cjê dla obiektu, to mo¿esz wybraæ polecenie Brak, dostêpne w gru- pie Animacja. Spowoduje to usu- niêcie zastosowanej wcześniej ani- macji. 4. W grupie Animacja umieszczono kilkadziesi¹t ró¿nych animacji. Dostêp do wszystkich uzyskasz, klikaj¹c przycisk Wiêcej, znajdu- j¹cy siê w prawym dolnym rogu listy z ikonami efektów (rysu- nek 38.2). 5. Wiêkszośæ animacji oferuje u¿yt- kownikowi do wyboru kilka odmian wp³ywaj¹cych na zacho- wanie siê obiektu podczas trwania efektu. Odmiany te s¹ dostêpne po klikniêciu przycisku Opcje efektu (rysunek 38.3). 107 PowerPoint 2010 PL 6. Efekty znajduj¹ce siê w grupie Animacja zosta³y pogrupowane w czterech kategoriach:  Wejście — s¹ to animacje powoduj¹ce pojawienie siê na slajdzie obiektu z określonym efektem (efekty te s¹ ozna- czane zielon¹ ikon¹).  Wyró¿nienie — s¹ to anima- cje powoduj¹ce jedynie doda- nie efektu do danego obiektu (efekty te s¹ oznaczane ¿ó³t¹ ikon¹).  Wyjście — s¹ to animacje powoduj¹ce znikniêcie obiektu ze slajdu w wyniku dzia³ania określonego efektu (efekty te s¹ oznaczane czerwon¹ ikon¹).  Ście¿ki ruchu — s¹ to animacje umo¿liwiaj¹ce nadanie obiek- towi określonej ście¿ki, po której bêdzie siê on porusza³ (efekty te s¹ oznaczane ikon¹ z wybran¹ ście¿k¹ ruchu). 7. Efekty znajduj¹ce siê na liście widocznej po klikniêciu przycisku Wiêcej s¹ tylko czêści¹ animacji dostêpnych w programie. Dostêp do wszystkich efektów wymaga rozwiniêcia listy przyciskiem Wiê- cej, a nastêpnie wybrania jednego z czterech poleceñ zaczynaj¹cych siê od s³owa Wiêcej, widocznych na koñcu listy (rysunek 38.4). 108 38. Jak animować obiekty? Rysunek 38.4. Wyświetlenie okna dialogowego animacji Rysunek 38.5. Okno dialogowe animacji 8. Po s³owie Wiêcej polecenia te zawieraj¹ infor- macjê, jakiego rodzaju efekty zostan¹ wyświet- lone. Wybór jednego z tych poleceñ otwo- rzy okno (rysunek 38.5). Opisywane okno zawiera wszystkie dostêpne w programie efekty w danej kategorii. 9. Okno umo¿liwia zapoznanie siê z dzia³aniem poszczególnych efektów przed ich wyborem. Klikaj¹c w oknie dany efekt, mo¿esz zobaczyæ, jak zachowa siê wybrany obiekt. Dopiero klik- niêcie przycisku OK spowoduje zastosowanie efektu dla wybranego obiektu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PowerPoint 2010 PL. Pierwsza pomoc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: