Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 005354 21532040 na godz. na dobę w sumie
PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty - książka
PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0010-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się tworzyć doskonałe prezentacje

W przypadku prezentacji zdanie: 'Obraz jest wart więcej niż tysiąc słów' jest bardzo prawdziwe. Trudno dziś wyobrazić sobie prezentację firmy, projektu bądź produktu bez slajdów stworzonych w PowerPoincie. Dzięki temu narzędziu można w krótkim czasie przygotować doskonałe materiały do prezentacji. Wystarczy zaprojektować układ slajdu, wprowadzić tekst i elementy graficzne oraz uzupełnić slajdy efektami specjalnymi. Gotową prezentację można zapisać w postaci pliku, którego wyświetlenie nie wymaga zainstalowanego PowerPointa, oraz wydrukować każdy jej slajd.

Książka 'PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty' to przewodnik przedstawiający proces tworzenia profesjonalnej i nietuzinkowej prezentacji. Opisuje krok po kroku, jak przygotować kolejne slajdy. Nie znajdziesz tu jednak długich opisów i dziesiątek parametrów. Każde zadanie przedstawione jest za pomocą zrzutów ekranu i krótkich instrukcji. Dzięki temu w krótkim czasie zrealizujesz swój pierwszy projekt w PowerPoincie.

Jeżeli chcesz szybko stworzyć znakomicie wyglądającą prezentację, wykorzystaj wiadomości z tej książki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty Autor: Tom Negrino T³umaczenie: Alina Sikora-Godlewska ISBN: 83-246-0010-8 Tytu³ orygina³u: Creating a Presentation in PowerPoint: Visual QuickProject Guide Format: B5, stron: 160 Naucz siê tworzyæ doskona³e prezentacje (cid:129) Stwórz konspekt prezentacji i projekty slajdów (cid:129) Dobierz odpowiednie materia³y (cid:129) Zastosuj w prezentacji efekty specjalne W przypadku prezentacji zdanie: „Obraz jest wart wiêcej ni¿ tysi¹c s³ów” jest bardzo prawdziwe. Trudno dziœ wyobraziæ sobie prezentacjê firmy, projektu b¹dŸ produktu bez slajdów stworzonych w PowerPoincie. Dziêki temu narzêdziu mo¿na w krótkim czasie przygotowaæ doskona³e materia³y do prezentacji. Wystarczy zaprojektowaæ uk³ad slajdu, wprowadziæ tekst i elementy graficzne oraz uzupe³niæ slajdy efektami specjalnymi. Gotow¹ prezentacjê mo¿na zapisaæ w postaci pliku, którego wyœwietlenie nie wymaga zainstalowanego PowerPointa, oraz wydrukowaæ ka¿dy jej slajd. Ksi¹¿ka „PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty” to przewodnik przedstawiaj¹cy proces tworzenia profesjonalnej i nietuzinkowej prezentacji. Opisuje krok po kroku, jak przygotowaæ kolejne slajdy. Nie znajdziesz tu jednak d³ugich opisów i dziesi¹tek parametrów. Ka¿de zadanie przedstawione jest za pomoc¹ zrzutów ekranu i krótkich instrukcji. Dziêki temu w krótkim czasie zrealizujesz swój pierwszy projekt w PowerPoincie. (cid:129) Elementy interfejsu u¿ytkownika programu PowerPoint (cid:129) Przygotowanie konspektu prezentacji (cid:129) Wybór plików graficznych i dŸwiêkowych przeznaczonych do zastosowania w prezentacji (cid:129) Tworzenie szablonów slajdów (cid:129) Wprowadzanie tekstu, elementów graficznych i animacji (cid:129) Prowadzenie prezentacji z wykorzystaniem materia³ów przygotowanych w PowerPoincie Je¿eli chcesz szybko stworzyæ znakomicie wygl¹daj¹c¹ prezentacjê, wykorzystaj wiadomoœci z tej ksi¹¿ki. spis treści wstęp co będziesz tworzyć jak zbudowana jest ta książka 10 12 przydatne narzędzia 1. odkryj program powerpoint powerpoint 2003 dla windows 18 powerpoint 2004 dla systemów mac os 20 22 odkryj paski narzędzi widok prezentacji 24 budowa slajdu zapisywanie prezentacji informacje dodatkowe 2. napisz treść prezentacji napisz konspekt prezentacji praca z konspektem napisz konspekt w programie word 30 32 34 korzystanie z panelu badanie informacje dodatkowe 3. znajdź pliki graficzne i dźwiękowe przejrzyj swoje slajdy dobierz układ slajdu znajdź odpowiednie obrazki 4. dostosuj projekt slajdów wybierz projekt slajdu zastosuj odpowiednie układy slajdu zmień tło slajdu 40 42 45 52 54 56 wybierz dźwięki informacje dodatkowe skoryguj rozmieszczenie tekstu informacje dodatkowe 9 14 17 25 26 27 29 36 37 39 47 49 51 58 60 00_power point_01-16.indd 5  29-07-2005 16:01:33 spis treści 5. praca z tekstem edycja tekstu na slajdzie formatowanie tekstu slajdu wyrównaj tekst slajdu zmień odstęp między wierszami zastosuj listy numerowane 6. dodaj grafikę do prezentacji dodaj obrazy z dysku wstaw obrazki clipart skorzystaj z narzędzi do rysowania dodaj pliki dźwiekowe zastosuj klipy multimedialne 64 66 68 69 70 80 82 84 86 87 7. wprowadź do prezentacji ruch dodaj hiperłącza wstaw pola tekstowe sprawdź pisownię informacje dodatkowe dodaj diagramy (windows) wstaw wykresy dołącz tabele informacje dodatkowe 98 zmień kolejność slajdów zastosuj efekty przejścia slajdów 100 wybierz schemat animacji (windows) 102 dodaj animacje niestandardowe wybierz schemat animacji (mac os) informacje dodatkowe 8. przygotuj się do pokazu 63 72 75 76 77 79 88 90 92 94 97 103 106 109 113 zbierz komentarze recenzentów wykonaj próbny pokaz dodaj do prezentacji notatki 114 115 117 118 wydrukuj strony notatek wydrukuj slajdy i materiały informacyjne 119 informacje dodatkowe 121  spis treści 00_power point_01-16.indd 6 29-07-2005 16:01:34 spis treści 9. przeprowadź prezentację 123 skonfiguruj projektor (windows) skonfiguruj projektor (mac os) przygotuj się uruchom prezentację 124 126 128 130 korzystanie z widoku prezentera 132 tworzenie pokazów niestandardowych 134 informacje dodatkowe 135 10. rozpowszechnienie prezentacji 139 zapisz prezentację na płycie cd (win) zapisz prezentację jako film (mac os) 140 143 zapisz prezentację jako stronę sieci www 145 informacje dodatkowe 149 skorowidz 153 spis treści 00_power point_01-16.indd 7  29-07-2005 16:01:34 7 wprowadź do prezentacji ruch Twoja prezentacja jest prawie gotowa. Napisałeś już jej treść, określiłeś jej projekt, wybrałeś układ każdego ze slajdów oraz dodałeś do niej grafikę i pliki multimedial­ ne. Ostatnim ważnym zadaniem, jakie musisz wykonać przed zaprezentowaniem swojej pracy innym, jest dodanie do prezentacji nieco ruchu w postaci efektów przejścia slajdów oraz efektów animacji. Efekty przejścia slajdów są to animowane efekty, które słuchacze prezentacji widzą w trakcie zmiany kolejnych slajdów. Program PowerPoint oferuje wiele róż­ nych efektów przejścia i zapewne wszystkie z nich już widziałeś (nawet te zupełnie pozbawione gustu). Animacje to efekty, które występują w ramach jednego slajdu. Możesz na przykład określić, żeby każdy kolejny znak wypunktowania pojawiał się na ekranie dopiero w momencie, gdy zaczniesz go omawiać, a następnie stawał się wyszarzony przy przejściu do kolejnego punktu. Możesz też sprawić, by obraz, wy­ kres lub diagram wsunął się w wybranym momencie na ekran. W niniejszym rozdziale zmienimy kolejność slajdów w Widoku sortowania slajdów, a następnie zastosujemy efekty przejścia slajdów oraz animacje elementów slajdu. 07_power point_97-112.indd 97 97 26-07-2005 13:56:48 zmień kolejność slajdów W trakcie pracy nad swoją prezentacją z pewnością zauważyłeś, jak tematyka jed­ nego slajdu przenika do slajdu następnego. Tę właśnie cechę możesz wykorzystać w czasie pokazu slajdu. Być może jednak Twoja prezentacja wyglądałaby jeszcze le­ piej i stała się jeszcze bardziej zwięzła, gdybyś nieco zreorganizował kolejność slaj­ dów i przeniósł niektóre z nich w inne miejsce. Widok sortowania slajdów progra­ mu PowerPoint umożliwia wyświetlenie wielu slajdów na raz, ponadto pozwala na przeciągnięcie i przeniesienie jednego lub wielu slajdów w inne miejsce prezentacji. Widok sortowania slajdów jest również wygodnym sposobem na zastosowanie efek­ tów przejścia oraz animacji do wielu slajdów jednocześnie (jak to zrobić, dowiesz się w kolejnym podrozdziale). Przycisk Widok sortowania slajdów (Windows) Przycisk Slide Sorter View (widok sortowania slajdów) (Mac OS) Aby wyświetlić slajdy w Wido- ku sortowania slajdów, z menu Widok wybierz polecenie Sor- towanie slajdów lub kliknij przycisk Widok sortowania slaj- dów w lewym dolnym rogu okna programu PowerPoint. W Widoku sortowania slaj- dów slajdy wyświetlone są jako miniaturki, a aktu­ alnie zaznaczony slajd otoczony jest ciemniejszą i grubszą ramką. Zaznaczony slajd 98 wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 98 26-07-2005 13:56:49 Aby przenieść wybrany slajd, kliknij go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce. W trakcie operacji przeciągania slajdu pomiędzy slajdami, nad którymi będziesz przesuwał wskaźnik myszy, pokaże się linia wstawiania określająca, w którym miej­ scu zostanie wstawiony slajd po zwolnieniu przycisku myszy. Linia wstawiania slajdu wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 99 99 26-07-2005 13:56:49 zastosuj efekty przejścia slajdów Efekty przejścia slajdów mogą urozmaicić i uatrakcyjnić prezentację. Możesz je dodać do jednego lub wielu slajdów jednocześnie, zarówno w Widoku normalnym, jak i Widoku sortowania slajdów (choć dużo łatwiej jest to zrobić w tym drugim). Program PowerPoint udostępnia dziesiątki różnych ciekawych efektów przejścia, od bardzo subtelnych po bardzo wyraziste. Jednak przy wyborze efektów przej­ ścia slajdów, podobnie jak wszelkich innych animacji, obowiązuje zasada „im mniej, tym lepiej”. Im bardziej wystrzałowe i wyraziste będą przejścia między slajdami, tym szybciej słuchacze będą nimi zmęczeni. Lista efektów przejścia Szybkość przewijania Dźwięk to­ warzyszący przejściu 1 Aby rozpocząć dodawanie do slajdów efektów przejścia, prze­ łącz się do Widoku sortowania slaj- dów, wybierając z menu Widok polecenie Sortowanie slajdów. Zaznacz slajdy, do których 2 chcesz zastosować efekty przej­ ścia. Aby zaznaczyć wiele slajdów na raz, kliknij pierwszy slajd, na­ stępnie wciśnij i przytrzymaj kla­ wisz Shift, po czym kliknij ostat­ ni ze slajdów, który chcesz zazna­ czyć. Slajdy, które kliknąłeś, jak również wszystkie pozostałe znaj­ dujące się między nimi, zostaną zaznaczone. Z menu Pokaz slajdów wybierz 3 polecenie Przejście slajdu. W wersji PowerPoint dla Windows pokaże się okienko zadań Przejście slajdu. 100 wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 100 26-07-2005 13:56:49 W wersji PowerPoint dla systemów Mac OS wyświetlone zostanie okno dialo­ gowe Slide Transition (przejście slajdu). Lista rozwijana efektów przejścia Obszar podglądu Szybkość przejścia Dźwięk towarzyszący przejściu 4 W wersji PowerPoint dla Windows wybierz z listy efektów przejścia ten, który Cię interesuje. Jeżeli u dołu okienka zadań zaznaczone jest pole wyboru Autopodgląd, wówczas na miniaturce slajdu w Widoku sortowania slajdów zobaczysz podgląd efektu przejścia. Jeżeli korzystasz z komputera Macintosh, po wybraniu z listy rozwijanej konkretne­ go efektu przejścia jego podgląd zobaczysz w okienku podglądu znajdującym się w oknie dialogowym. 5 Określ szybkość efektu przejścia, zaznaczając wybraną opcję z listy rozwijanej Szybkość (Windows) lub klikając jeden z przycisków opcji zamieszczonych w wy­ świetlonym oknie dialogowym (Mac OS). Jeżeli chcesz, z listy rozwijanej Dźwięk wybierz efekt dźwiękowy towarzyszący 6 przejściu slajdu. Dźwięk ten zostanie odtworzony w momencie przejścia z jednego slajdu do drugiego, dla każdego z zaznaczonych slajdów. Z tej opcji korzystaj bar­ dzo ostrożnie, gdyż wiele osób nie lubi efektów dźwiękowych w prezentacjach. 7 W systemach Mac OS kliknij przycisk Apply (zastosuj), aby dodać wybrany efekt do zaznaczonych slajdów lub przycisk Apply to All (zastosuj do wszystkich), aby dodać ten efekt do wszystkich slajdów w całej prezentacji. W wersji PowerPoint dla Windows już samo kliknięcie wybranego efektu przejścia powoduje zastosowanie go do zaznaczonych slajdów. Aby dodać wybrany efekt do wszystkich slajdów pre­ zentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich slajdów. wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 101 101 26-07-2005 13:56:49 wybierz schemat animacji (windows) W większości prezentacji widziałeś już efekty animacji. Są to efekty, dzięki którym tytuły slajdów, listy wypunktowane, wykresy lub diagramy zanikają, rozmywają się lub w inny sposób ukazują się na ekranie po kliknięciu przycisku myszy. Program PowerPoint oferuje dwa sposoby dodania efektów animacji do obiektów umiesz­ czonych na slajdach. Pierwszy sposób to użycie gotowych, predefiniowanych sche- matów animacji, które są łatwe w użyciu. Drugim sposobem jest skorzystanie z opcji animacji niestandardowych, które dają pełną dowolność wyboru efektów dla obiektów slajdu. Aby zastosować schemat animacji, z menu Widok wybierz polecenie Normalny i wyświetl slajd, do którego chcesz zastosować schemat animacji. Na­ stępnie z menu Pokaz slajdów wybierz polecenie Schematy animacji. W okienku zadań pokaże się panel ze schematami animacji. Lista dostępnych schematów animacji podzielona jest na trzy kategorie o nazwach: Subtelne, Umiar- kowane i Wyraziste, które odzwierciedlają natężenie poszczególnych animacji. Ostatnim schematem w kategorii Subtelne jest schemat Ścieranie, który po­ woduje delikatne wniknięcie tytułu slajdu w ekran (tzw. zanikanie) oraz wyświetlenie kolejnych punk­ tów listy wypunktowanej od lewej do prawej (tzw. ścieranie). Pośród schematów w kategorii Wyraziste znajduje się między innymi schemat Rozeta, który sprawia, iż każda litera tytułu slajdu wiruje na ekra­ nie, aż do ostatecznego ustanowienia swojego po­ łożenia, natomiast punkty listy wypunktowanej wjeżdżają na ekran od dołu slajdu. Okropność! Jeżeli nie masz konkretnego powodu, aby użyć ta­ kich schematów animacji, lepiej pozostań przy schematach z kategorii Subtelne. Kliknij wybrany schemat na liście dostępnych sche­ matów animacji. W głównym oknie ze slajdem po­ każe się wówczas podgląd zaznaczonego schematu animacji. Aby ponownie go obejrzeć, kliknij przycisk Odtwórz znajdujący się w dolnej części okienka zadań. Jeżeli jesteś zadowolony z uzyskanego efektu, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich slajdów, wówczas wybrany schemat animacji zostanie zastosowany do wszystkich slajdów prezentacji. 102 wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 102 26-07-2005 13:56:50 dodaj animacje niestandardowe Zdarza się, że schematy animacji nie są wystarczające, ponieważ potrzebujesz więk­ szej swobody dostosowania ich do własnych potrzeb lub chcesz zastosować efekt animacji jedynie do konkretnego elementu na slajdzie. Przykładowo w mojej pre­ zentacji o Access Healdsburg jest slajd „Źródła funduszy” z diagramem, do które­ go przydałoby się dodać nieco animacji. Do takich specjalnych przypadków pro­ gram PowerPoint dla Windows ma znakomite narzędzie do dodawania animacji niestandardowych. Ponieważ w mojej prezentacji zamie­ rzam mówić kolejno o każdym ze źró­ deł funduszy, zorganizuję diagram w taki sposób, aby w trakcie mojego przemówienia każda z części diagramu, reprezentujących jedno źródło, poka­ zywała się na ekranie kolejno jedna po drugiej, zgodnie z ruchem wskazó­ wek zegara. Pierwszym wyświetlonym na ekranie elementem diagramu bę­ dzie oczywiście element środkowy, re­ prezentujący stację AHTV. Każdy kolej­ ny element pokaże się dopiero wtedy, gdy kliknę przycisk myszy. Z menu Pokaz slajdów wybierz polecenie Animacja nie- standardowa. Wówczas w okienku zadań pokaże się panel Animacja niestandardowa. Lista animacji Na slajdzie zaznacz pierwszy ele­ ment, do którego chcesz zastoso­ wać animację. Ja wybrałem środ­ kowy element diagramu. wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 103 103 26-07-2005 13:56:50 dodaj animacje niestandardowe Przycisk Dodaj efekt, znajdujący się w panelu Animacja niestandardowa, tak naprawdę jest listą rozwijaną. Wybierz z niej dowolny efekt z kategorii Wejście. (Ponieważ masz zamiar określić, w jaki sposób obiekt na slajdzie ma się pojawić, musisz wybrać efekt z kategorii Wej- ście. Jeżeli chcesz, aby obiekt ten później ze slajdu odleciał lub zniknął, wybierz efekt z ka­ tegorii Wyjście). Ja wybrałem efekt Bąk, który sprawia, że obiekt delikatnie wnika na slajd, jednocześnie wirując. Na podglądzie zastosowanego efek­ tu animacji widać, że cały diagram wiruje na slajdzie, a nie o to przecież chodziło. Chcielibyśmy, aby każdy element diagramu indywidualnie pojawiał się na ekranie z zastosowa­ nym efektem wirowania. Gdy spoj­ rzymy na listę animacji, zobaczymy, że faktycznie efekt animacji został zastosowany do całego diagramu. Aby rozdzielić elementy diagramu tak, by można było ustawić anima­ cję dla każdego z nich, kliknij pra­ wym przyciskiem wpis utworzony na liście animacji i wybierz z kon­ tekstowego menu polecenie Opcje efektu. 104 wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 104 26-07-2005 13:56:50 Pokaże się okno dialogowe Bąk. Kliknij w nim zakładkę Anima- cja diagramu, następnie wybierz odpowiednią opcję z listy roz­ wijanej Grupuj alarm. Ponieważ chciałem, aby na moim slajdzie środkowy element był wyświet­ lany jako pierwszy, a pozosta­ łe elementy pojawiały się zgod­ nie z ruchem wskazówek zega­ ra, wybrałem opcję Zgodnie z ru- chem wskazówek zegara – na ze- wnątrz. Na zakończenie kliknij przycisk OK. Każdy element diagramu ma teraz numer, a lista animacji zawiera wpis dla każdego z tych elementów. Dzięki temu, jeżeli tylko chcesz, możesz teraz do każdego z nich zastosować efekt animacji. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem dowolny wpis na liście animacji i odpowiednio go skonfigurować. wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 105 105 26-07-2005 13:56:50 wybierz schemat animacji (mac os) Program PowerPoint dla komputerów Macintosh, tak jak jego odpowiednik dla klasy PC, również daje dwie możliwości zastosowania animacji do slajdów. Animacje predefiniowane , nazwane Preset Animations, umożliwiają zastoso­ wanie prostych efektów do obiektów zamieszczonych na slajdach. Animacje nie- standardowe, nazwane Custom Animations, dają większą kontrolę nad efektem każdego z elementów (choć nie tak dużą, jak to miało miejsce w wersji PowerPoint dla Windows). Aby skorzystać z animacji predefiniowanych, z menu View (widok) wybierz polece­ nie Normal (normalny) i wyświetl slajd, do którego chcesz dodać animację. Następ­ nie z menu Slide Show (pokaz slajdów) wybierz polecenie Preset Animations (anima­ cje predefiniowane) i z wyświetlonego podmenu wybierz jedną z dostępnych ani­ macji predefiniowanych. Zostanie ona dodana do slajdu. Animacje niestandardowe (Custom animations) są nieco bardziej skomplikowane w użyciu, jednak dają dużo więcej możliwości dostosowania ich do własnych potrzeb. 1 Dodawanie animacji rozpocznij od wybrania z menu View (widok) polecenia Normal (normalny) i wyświetlenia slajdu, do którego chcesz dodać efekt animacji. 2 Z menu Slide Show (pokaz slajdów) wybierz polecenie Custom Animation (anima­ cja niestandardowa/dostosuj animację). Pokaże się okno Custom Animation (anima­ cja niestandardowa/dostosuj animację). Panel Preview (podgląd) 106 wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 106 26-07-2005 13:56:51 3 Na liście Select to animate (wybierz do animacji), która zawiera wszystkie możliwe do animowania ele­ menty slajdu, wybierz te, do których chcesz zastoso­ wać animację. Kliknij przycisk Add Effect (dodaj efekt). Pokaże 4 się okno dialogowe Animation Effects (efekty anima­ cji) z listą dostępnych animacji. Animacje zamiesz­ czone na tej liście będą podzielone na cztery kate­ gorie: Basic (podstawowe), Subtle (subtelne), Mode- rate (umiarkowane) oraz Exciting (wyraziste). Dobrze jest trzymać się efektów z kategorii Basic (podstawo­ we) i Subtle (subtelne), ponieważ z pewnością lepiej je przyjmą odbiorcy prezentacji. Do wypunktowanej listy na moich slajdach wybrałem efekt o nazwie Wipe (ścieranie). Gdy klikniesz na wybrany efekt z listy dostępnych efektów i potwierdzisz przyciskiem OK, wówczas okno Animation Effects (efekty animacji) zostanie zamknięte, a Ty zobaczysz podgląd wy­ branego efektu w panelu Preview (podgląd) znajdującym się w oknie dialogowym Custom Animation (animacja niestandardowa/dostosuj animację). Elementy slajdu, do których zasto­ sowano animację, pokażą się w czę­ ści Animation order (kolejność anima­ cji), a kontrolki ani­ macji staną się aktywne. Animation order (kolejność animacji) Kontrolki ani­ macji: Start (start), Pro- perty (właści­ wość), Speed (szybkość) wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 107 107 26-07-2005 13:56:51 wybierz schemat animacji (mac os) W mojej prezentacji postanowiłem zmienić kierunek zastosowanej animacji z opcji From Bottom (od dołu) na opcję From Left (od lewej) tak, aby tekst na slajdach poja­ wiał się zgodnie z kierunkiem czytania. Opcję tę znalazłem na liście rozwijanej Pro- perty (właściwość). Kontrolka ta zmienia swoją zawartość w zależności od wybra­ nego efektu animacji, dlatego też Twoja lista rozwijana Property (właściwość) może wyglądać inaczej niż ta przedstawiona na rysunku. Za pomocą kontrolek dostępnych w oknie dialogowym Custom Animation (anima­ cja niestandardowa/dostosuj animację) możesz również zmienić moment rozpoczę­ cia animacji (kontrolka Start) oraz jej szybkość (kontrolka Speed (szybkość)). Szybkość animacji można ustawić jako Very Slow (bardzo wolna) na 5 sekund, Very Fast (bardzo szybka) na pół sekundy lub indywidualnie określić jej czas trwania. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić wybraną animację niestandardową. 5 108 wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 108 26-07-2005 13:56:51 informacje dodatkowe • Konfigurowanie przejść slajdów jest nieco łatwiejsze w wersji pro­ gramu PowerPoint dla Windows niż w wersji dla komputerów Ma­ cintosh. Panel Przejście slajdu po­ zwala bowiem zarówno na auto­ matyczne przejrzenie dostępnych efektów przejść na aktualnie wy­ świetlonym w głównym oknie slaj­ dzie, co jest możliwe dzięki opcji Autopodglądu, jak również ręczne uruchomienie ich podglądu za po­ mocą przycisku Odtwórz. Dodat­ kowym przyciskiem dostępnym w tym panelu jest przycisk Pokaz slaj- dów, który umożliwia przełączenie się do trybu pokazu slajdów i obej­ rzenie wybranych przejść slajdów na pełnym ekranie. Użytkownicy komputerów Macin­ tosh najpierw muszą zastosować wybrany efekt przejścia slajdów, a dopiero później mogą go obej­ rzeć w trybie pokazu slajdów Slide Show lub w małym oknie podglą­ du Animation Preview. • Aby otworzyć okno podglądu Ani- mation Preview, z menu Slide Show zmień kolejność slajdów str. 98 • Jeżeli chcesz za jednym razem przenieść grupę slajdów, będąc w Widoku sortowania slajdów, kliknij pierwszy ze slajdów, które chcesz przenieść, wciśnij i przytrzymaj kla­ wisz Shift, a następnie kliknij ostat­ ni z tej grupy slajdów. Dwa slajdy, które kliknąłeś, jak również wszyst­ kie inne znajdujące się pomiędzy tymi dwoma, zostaną zaznaczone. Tak zaznaczoną grupę slajdów mo­ żesz swobodnie przenosić metodą przeciągnij i upuść. zastosuj efekty przejścia slajdów str. 100 • Aby w Widoku sortowania slajdów zaznaczyć wiele slajdów jedno­ cześnie, kliknij puste miejsce po­ między nimi, następnie przeciąg­ nij zaznaczenie nad wybranymi slajdami. • Program PowerPoint w trakcie trwania prezentacji uruchamia przejście slajdu w momencie klik­ nięcia myszą. Możesz jednak skon­ figurować przejścia slajdów w taki sposób, aby wykonywane były one automatycznie po upłynięciu okre­ ślonej liczby sekund. Czas ten mo­ żesz ustawić w panelu Przejście slajdu w części Przełączanie slajdu. wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 109 109 26-07-2005 13:56:51 informacje dodatkowe wi się symbol zastępczy. Usuń ten symbol, klikając go i wciskając kla­ wisz Backspace (Delete). Na końcu z menu Edycja wybierz polecenie Wklej i w ten sposób odzyskaj wy­ cięty uprzednio obraz. Po takim zabiegu obraz będzie na tej samej warstwie, co reszta elementów slajdu, i będzie reagował na użycie kontrolek animacji. dodaj animacje niestandardowe str. 103 • Lista dostępnych opcji w oknie dia­ logowym wywołanym poleceniem Opcje efektu będzie się różniła w zależności od tego, jaka animacja niestandardowa została wybrana. Na przykład, jeżeli zastosowałeś animację do listy wypunktowanej, w oknie dialogowym z opcjami efektu pojawi się zakładka Anima- cja tekstu. • Czas wykonywania efektu animacji możesz zmienić indywidualnie dla każdego elementu zamieszczone­ go na liście animacji. Pomarańczo­ wy pasek wyświetlony dla każdego elementu na tej liście to czas trwa­ nia poszczególnych animacji. (pokaz slajdów) wybierz polece­ nie Animation Preview (podgląd animacji). Następnie, aby urucho­ mić podgląd zastosowanego efek­ tu przejścia slajdu, kliknij dowolne miejsce tego okna. • Do programu PowerPoint możesz dokupić dodatkowe programy lub moduły rozszerzające jego funk­ cjonalność, które oferują dodatko­ we efekty przejść slajdów, inne niż te domyślnie dołączone do pro­ gramu. Jedną z dobrze znanych firm produkujących takie moduły rozszerzające jest Crystal Graphics (www.crystalgraphics.com). Wy­ puszcza ona na rynek całe serie takich programów nazwanych PowerPlugs. wybierz schemat animacji (windows) str. 102 • Jeżeli masz problem z zastosowa­ niem animacji do obrazu znajdu­ jącego się na slajdzie, być może został on umieszczony w symbolu zastępczym. Symbol zastępczy to część układu slajdu, która nie rea­ guje na działanie kontrolek anima­ cji. Rozwiązaniem tego problemu jest usunięcie symbolu zastępcze­ go i pozostawienie samego obra­ zu. Aby to zrobić, kliknij wybrany obraz, a następnie z menu Edycja wybierz polecenie Wytnij. Obraz zniknie, a w jego miejscu poja­ 110 wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 110 26-07-2005 13:56:51 wybierz schemat animacji (mac os) str. 106 • Aby zastosować predefiniowane animacje do wszystkich slajdów prezentacji jednocześnie, nale­ ży przełączyć się do widoku sor­ towania slajdów Slide Sorter View i wybrać z menu Edit (edycja) po­ lecenie Select All (zaznacz wszyst­ kie) lub po prostu wcisnąć klawisze Ctrl+A. W kolejnym kroku należy wybrać jedną z predefiniowanych animacji dostępnych w menu Slide Show (pokaz slajdów), a animacja ta zostanie zastosowana do całej prezentacji. • W oknie dialogowym Custom Ani- mation (animacja niestandardowa/ dostosuj animację) kliknij przycisk Effect Options (opcje efektu). W ten sposób uzyskasz większą i bardziej precyzyjną kontrolę nad efektami animacji, czasem jej trwania oraz innymi jej opcjami dla wybranego elementu slajdu. • Aby zmienić czas trwania anima­ cji konkretnego elementu, na­ jedź wskaźnikiem myszy na poma­ rańczowy pasek tego elementu. Wskaźnik myszy zmieni się wów­ czas w dwukierunkową strzałkę. Tym właśnie wskaźnikiem kliknij i przeciągnij pomarańczowy pasek tak, aby nadać mu odpowiedni rozmiar, co przełoży się na odpo­ wiedni czas trwania animacji. • Program PowerPoint dla Windows daje możliwość utworzenia i od­ tworzenia animacji, które nie będą możliwe do wyświetlenia w wer­ sji Mac OS. Ponadto oferuje znacz­ nie więcej efektów animacji do wy­ boru. Przykładowo efekty anima­ cji seryjnych utworzone w progra­ mie PowerPoint dla Windows będą mogły być odtworzone w wersji PowerPoint 2004 dla Mac OS, jed­ nak już nie w wersjach wcześniej­ szych. Animacje niestandardowe diagramów utworzonych w Power­ Point dla Windows nie będą wy­ świetlone w wersji dla kompute­ rów Macintosh. Owszem, diagram się pojawi, jednak zabraknie na nim animacji. wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 111 111 26-07-2005 13:56:52 informacje dodatkowe 112 wprowadź do prezentacji ruch 07_power point_97-112.indd 112 26-07-2005 13:56:52
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: