Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00121 002917 20668512 na godz. na dobę w sumie
Pozwól płynąć swojemu produktowi - ebook/pdf
Pozwól płynąć swojemu produktowi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 207
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-036-7 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli poszukujesz sposobu na skrócenie czasu potrzebnego na produkcję swoich wyrobów (lub realizację usług, które postrzegasz jak produkcję) to ta książka jest dla Ciebie.

Ciągły przepływ (One-Piece-Flow) to jedno z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing.
Pozwala zorganizować przepływ materiałów przez proces produkcji w taki sposób, by zajął minimum czasu zapewniając maksimum produktywności i efektywności procesu wytwórczego. Koncentruje się na zapewnieniu rytmicznego i płynnego przepływu materiału między stanowiskami, wspartego pełnym zaangażowaniem pracowników w jego doskonalenie.

Ta książka ma być poradnikiem dla praktyków i ma możliwie wyczerpująco odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: Jak, wykorzystując zmiany w przepływie materiału, zwiększyć konkurencyjność fabryki przez skrócenie czasu dostawy i redukcję kosztów wytworzenia? Jak zmienić przepływ materiałów, by uzyskać oczekiwane i długoterminowe efekty?

Autorka dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem wdrożeniowym wskazując kroki postępowania, które pozwalają uzyskać: 40% redukcji czasu wytwarzania, 50% wzrostu produktywności, 70% redukcji miejsca zajmowanego przez stanowiska, 95% redukcji zapasu produkcji w toku, wzrost elastyczności pracowników, wzrost elastyczności procesu wytwórczego, uproszczenie planowania produkcji i wiele innych.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joanna Czerska Pozwól płyn(cid:269)(cid:261) swojemu PRODUKTOWI Tworzenie ci(cid:269)głego przepływu Autor: Joanna Czerska Autorki i współautorki rozdziałów: Anna Sarbiewska: 15.2 OEE dla maszyn Marzena Leszczyk-Kabaci(cid:281)ska: 18. 5S i wizualizacja pracy w gnie(cid:302)dzie 19. Standaryzacja pracy w gnie(cid:302)dzie 22. Program ci(cid:264)głego doskonalenia Recenzja naukowa: Prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska © Copyright by: Wydawnictwo Placet, 2011 Wydanie ebook Wydawca: Wydawnictwo PLACET ul. Mickiewicza 18a/1 01-517 Warszawa tel.: (22) 8393626 fax: (22) 8396761 Ksi(cid:269)garnia internetowa: http://www.placet.pl e-mail: redakcja@placet.pl Wszelkie prawa zastrze(cid:304)one. Publikacja ani jej cz(cid:269)(cid:292)ci nie mog(cid:264) być w (cid:304)adnej formie i za pomoc(cid:264) jakichkolwiek (cid:292)rodków technicznych reprodukowane bez zgody wła(cid:292)ciciela copyright. ISBN 978-83-7488-157-9 Warszawa 2011 Skład i łamanie: PLACET Druk: ebook S(cid:672)i(cid:609) (cid:676)(cid:574)e(cid:758)(cid:654)(cid:596) (cid:481)ST(cid:1115)P 9 13 FAZA I - PRZYGOTOWANIE 1. CI(cid:263)GŁY PRZEPŁYW 15 2. ZALETY CI(cid:263)GŁEGO PRZEPŁYWU – argumenty i kontrargumenty 3. GDZIE STWORZYĆ CI(cid:263)GŁY PRZEPŁYW i czy b(cid:269)dzie to mo(cid:304)liwe? 4. WYZNACZANIE REALNYCH CELÓW DLA GNIAZDA 36 37 4.1. Wybierz wyrób reprezentant 4.2. Ustal takt pracy gniazda 43 4.3. Ustal docelow(cid:264) liczb(cid:269) stanowisk i operatorów w gnie(cid:302)dzie 4.4. Ustal zasady zasilania gniazda w materiał 4.5. Podsumowanie 54 5. ZESPÓŁ PROJEKTOWY 6. OGRANICZENIA DLA PROJEKTU 56 7. HARMONOGRAM PROJEKTU 57 8. MONITORING REALIZACJI PROJEKTU 60 55 51 21 29 45 FAZA II - PROJEKTOWANIE 63 9. ANALIZA STANU ISTNIEJ(cid:263)CEGO 65 9.1. Gromadzenie danych niezb(cid:269)dnych do zaprojektowania gniazda 65 9.2. Analiza i obróbka danych 66 71 67 68 9.2.1. Analiza zabiegów i marnotrawstwa 9.2.2. Zabiegi na wyrobie 9.2.3. Przezbrojenia 9.2.4. Analiza rotacji materiałów 72 9.2.5. Analiza materiałów – plan dla ka(cid:304)dej cz(cid:269)(cid:292)ci 9.2.6. Analiza wyposa(cid:304)enia stanowisk 9.2.7. Analiza dodatkowego wyposa(cid:304)enia stanowisk 9.2.8. Analiza dokumentacji 78 82 74 81 10. STANOWISKA I OPERATORZY W GNIE(cid:301)DZIE 84 10.1. Yamazumi według liczby pracowników 85 10.2. Podział pracy mi(cid:269)dzy operatorów 94 11. PROJEKTOWANIE ROZMIESZCZENIA STANOWISK W GNIE(cid:301)DZIE 101 12. ZAPAS PRZYSTANOWISKOWY I ZASILANIE STANOWISK 109 112 12.1. Materiały dost(cid:269)pne na kanbanie przystanowiskowym 12.2. Materiały dostarczane pod zamówienie 113 12.3. Projektowanie pojemników i wyposa(cid:304)enia do zasilania gniazda 114 12.4. Zasilanie gniazda 12.5. Transport materiałów do gniazda 12.6. Projektowanie trasy Motyla 13. PROJEKTOWANIE STANOWISK 14. HARMONOGRAMOWANIE PRACY GNIAZDA 15. MONITORING PRACY GNIAZDA 141 122 132 136 120 117 141 146 15.1. Plan do wykonania 15.2. OEE dla maszyn 15.3. Monitoring trasy Motyla 157 15.4. Rotacja zapasów na supermarkecie 15.5. Prezentacja wyników monitoringu 158 159 163 FAZA III - WDRO(cid:329)ENIE 16. PRÓBNE URUCHOMIENIE GNIAZDA – „test kartonowy” 165 17. BUDOWA GNIAZDA DOCELOWEGO 167 18. 5S i WIZUALIZACJA PRACY W GNIE(cid:301)DZIE 19. STANDARYZACJA PRACY W GNIE(cid:301)DZIE 180 20. OBSŁUGA AUTONOMICZNA MASZYN 170 I WYPOSA(cid:303)ENIA GNIAZDA 185 21. ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW GNIAZDA 22. PROGRAM CI(cid:263)GŁEGO DOSKONALENIA 192 189 FAZA IV - ANALIZA REZULTATÓW 23. DŁUGOTERMINOWE REZULTATY 24. REZULTATY FINANSOWE 25. REZULTATY POZAFINANSOWE 199 201 197 199 ZAKO(cid:297)CZENIE SPIS LITERATURY (cid:327)RÓDŁOWEJ 204 INDEKS 205 203 Je(cid:292)li poszukujesz sposobu na skrócenie czasu potrzebnego na produk- cj(cid:269) swoich wyrobów (lub realizacj(cid:269) usług, które postrzegasz jak produk- cj(cid:269)) to ta ksi(cid:264)(cid:304)ka jest dla Ciebie. Ci(cid:264)gły przepływ (One-Piece-Flow) to jedno z podstawowych narz(cid:269)dzi koncepcji Lean Manufacturing (szczupłego wytwarzania). Pozwala zorganizować przepływ materiałów w taki sposób, by zaj(cid:264)ł minimum czasu zapewniaj(cid:264)c maksimum produktywno(cid:292)ci i efektywno- (cid:292)ci procesu wytwórczego. Koncentruje si(cid:269) na zapewnieniu rytmicznego i płynnego przepływu materiału mi(cid:269)dzy stanowiskami wspartego peł- nym zaanga(cid:304)owaniem pracowników w jego doskonalenie. Celem niniejszej publikacji jest spełnienie dla jej posiadaczy roli porad- nika praktycznego oraz udzielenie mo(cid:304)liwie wyczerpuj(cid:264)cych odpowie- dzi na dwa zasadnicze pytania: Jak, wykorzystuj(cid:264)c zmiany w przepływie materiału, zwi(cid:269)kszyć konkurencyjno(cid:292)ć fabryki poprzez skrócenie czasu dostawy i redukcj(cid:269) kosztów wytworzenia? Jak zmienić przepływ mate- riałów, by uzyskać oczekiwane i długoterminowe efekty? W niniejszej ksi(cid:264)(cid:304)ce autorka dzieli si(cid:269) swoim wieloletnim do(cid:292)wiad- czeniem wdro(cid:304)eniowym wskazuj(cid:264)c kroki post(cid:269)powania, które pozwalaj(cid:264) uzyskać nawet takie efekty, jak: 40 redukcji czasu wytwarzania, 50 wzrostu produktywno(cid:292)ci, 70 redukcji miejsca zajmowanego przez pro- ces, 95 redukcji zapasu produkcji w toku, wzrost elastyczno(cid:292)ci pracow- ników, wzrost elastyczno(cid:292)ci procesu wytwórczego, uproszczenie plano- wania produkcji i wiele innych. Ksi(cid:264)(cid:304)ka ta stanowi przewodnik dla mened(cid:304)erów, in(cid:304)ynierów i pra- cowników produkcji pokazuj(cid:264)c jak, krok po kroku, efektywnie zaprojek- tować oraz stworzyć gniazda z ci(cid:264)głym przepływem, w jaki sposób je monitorować i stale doskonalić. Ksi(cid:264)(cid:304)ka zawiera przykłady rozwi(cid:264)za(cid:281), wzory dokumentów, formula- rzy oraz tabel i wszelkie inne porady, które ułatwi(cid:264) Ci zaprojektowanie gniazda z ci(cid:264)głym przepływem. Je(cid:292)li chcesz otrzymać wzory dokumentów, na które powołuj(cid:269) si(cid:269) w niniejszej ksi(cid:264)(cid:304)ce napisz: pytania@lean.info.pl podaj(cid:264)c w temacie e-maila hasło „ksi(cid:264)(cid:304)ka OPF”. (cid:481)ST(cid:1115)P Kiedy my(cid:292)l(cid:269) o przepływie materiałów przez proces wytwórczy przy- chodzi mi do głowy rzeka nios(cid:264)ca li(cid:292)ć. Woda wypływaj(cid:264)ca ze (cid:302)ródła niesie li(cid:292)ć najpierw szybkimi górskimi potokami, potem płynie zakolami przez pola i lasy, wpływa do miasta, gdzie jej nurt jest uregulowany, blokuje si(cid:269) na tamach i bł(cid:264)dzi po rozlewiskach. Płynie raz szybciej, raz wolniej by w ko(cid:281)cu donie(cid:292)ć li(cid:292)ć do celu – do morza. Gdyby obserwować pr(cid:269)dko(cid:292)ć z jak(cid:264) porusza si(cid:269) li(cid:292)ć zobaczyliby(cid:292)my, (cid:304)e nie jest stale taka sama, (cid:304)e bywa tak, (cid:304)e li(cid:292)ć nie płynie wcale – blokowany przez tamy, kamienie czy kona- ry drzew, które upadły do rzeki nie wytrzymuj(cid:264)c tempa jej nurtu – by po jakim(cid:292) czasie znów wyruszyć w swoj(cid:264) podró(cid:304). Kiedy mówi si(cid:269) o przepływie mówi si(cid:269) o jego przepustowo(cid:292)ci i pr(cid:269)d- ko(cid:292)ci. Je(cid:292)li jednak nasza produkcja jest raczej rzek(cid:264) o nieregularnym prze- pływie ani(cid:304)eli wyregulowanym ruroci(cid:264)giem trudno mówić o stałej prze- pustowo(cid:292)ci i pr(cid:269)dko(cid:292)ci przepływu. Koncepcja ci(cid:264)głego przepływu (z ang.: Continous low) zwanego rów- nie(cid:304) przepływem jednej sztuki (z ang.: One-Piece-Flow) d(cid:264)(cid:304)y do uregulo- wania przepływu materiałów w sposób, który zapewnia najkrótsz(cid:264) drog(cid:269) przepływu (bez zb(cid:269)dnych czynno(cid:292)ci – marnotrawstwa), stał(cid:264) jego pr(cid:269)d- ko(cid:292)ć (nazywan(cid:264) rytmem lub taktem) oraz zdeiniowan(cid:264), stabiln(cid:264) i utrzy- mywan(cid:264) przepustowo(cid:292)ć (nazywan(cid:264) wydajno(cid:292)ci(cid:264)) przy stałych zasobach niezb(cid:269)dnych do przeniesienia materiału przez proces wytwórczy. Kiedy pracowałam w fabrykach, taki stan był zawsze moim marze- niem i marzeniem moich współpracowników. Marzeniem, które stało si(cid:269) celem, a cel – rzeczywisto(cid:292)ci(cid:264). W ksi(cid:264)(cid:304)ce tej chc(cid:269) si(cid:269) podzielić swoim do(cid:292)wiadczeniem zdobytym prze- ze mnie i zespół LeanQ Team podczas licznych wdro(cid:304)e(cid:281) przepływu jednej sztuki oraz najlepszymi praktykami tych, którzy osi(cid:264)gn(cid:269)li efekty w postaci wzrostu produktywno(cid:292)ci produkcji i skrócenia czasu realizacji zlecenia znaj- duj(cid:264)c jednocze(cid:292)nie miejsce na nowe procesy w istniej(cid:264)cych budynkach. Umieszczam tu przykłady tabel, formularzy i arkuszy kalkulacyjnych, które ułatwiaj(cid:264) zgromadzenie danych i przyspieszaj(cid:264) ich analiz(cid:269) skraca- j(cid:264)c jednocze(cid:292)nie czas potrzebny na zaprojektowanie rozwi(cid:264)za(cid:281). Zach(cid:269)ciłam równie(cid:304) kilka irm do zaprezentowania swoich rozwi(cid:264)za(cid:281) w formie zdj(cid:269)ć, które mam nadziej(cid:269) stan(cid:264) si(cid:269) inspiracj(cid:264) dla Czytelnika. Niniejszym dzi(cid:269)kuj(cid:269) irmom Sungsan-ZEM, Apator, Promens, Dell- ner Couplers, Elmot DR, ABB, AscoJoucomatic, Sauer Danfoss, Orilame, Enersys i Capek za udzielone wsparcie. Ksi(cid:264)(cid:304)ka ta ma za zadanie pomóc tym, którzy dostrzegaj(cid:264) w swoim procesie problemy mi(cid:269)dzy innymi w nast(cid:269)puj(cid:264)cej postaci: • materiał zbyt długo płynie przez proces wytwórczy by stać si(cid:269) w ko(cid:281)- cu wyrobem gotowym, w procesie wytwórczym pojawia si(cid:269) zbyt du(cid:304)a ilo(cid:292)ć zapasu produkcji w toku, sterowanie przepływem materiału jest skomplikowane, gdy(cid:304) trudno znale(cid:302)ć materiał, który wła(cid:292)nie nale(cid:304)y obrobić, trudno zaplanować produkcj(cid:269), trudno przewidzieć w jakim stopniu zrealizujemy plan (a zatem zło- (cid:304)yć wi(cid:264)(cid:304)(cid:264)c(cid:264) obietnic(cid:269) klientowi), trudno okre(cid:292)lić gdzie/na jakim etapie procesu znajduje si(cid:269) zlecenie, stale brakuje kompletu materiału do produkcji, brakuje miejsca na nowe stanowiska/maszyny/procesy, wydaje si(cid:269), (cid:304)e istnieje mo(cid:304)liwo(cid:292)ć zwi(cid:269)kszenia produktywno(cid:292)ci proce- su jednak ci(cid:264)gle si(cid:269) to nie udaje, • • • • • • • • • istniej(cid:264) kłopoty z elastycznym zwi(cid:269)kszaniem i zmniejszaniem przepu- stowo(cid:292)ci procesu dostosowanych do wielko(cid:292)ci zapotrzebowania rynku. i chc(cid:264) je zredukować lub całkowicie wyeliminować. Wszystkie wymienione powy(cid:304)ej problemy rozwi(cid:264)zuje przepływ jed- nej sztuki - jedno z głównych narz(cid:269)dzi koncepcji Lean Manufacturing. Przepływ jednej sztuki to organizacja procesu wytwórczego lub jego fragmentu w taki sposób by zredukować zapasy produkcji w toku, zmi- nimalizować marnotrawstwo zasobów i opó(cid:302)nienia przepływu1 tworz(cid:264)c przewidywalne (cid:292)rodowisko wytwórcze. 1. Productivity Development Team, Cellular manufacturing: One-piece-low for work- teams, Productivity Inc., Portland USA 1999. Budowa ksi(cid:264)(cid:304)ki oparta jest na krokach wyst(cid:269)puj(cid:264)cych w procesie wdro(cid:304)enia przepływu jednej sztuki (który dalej nazywać b(cid:269)d(cid:269) OPF – od angielskiego skrótu słów One-Piece-Flow). Pierwszy rozdział skoncentro- wany jest zatem od ustalenia, czy OPF to rozwi(cid:264)zanie dla Ciebie, czy war- to podj(cid:264)ć decyzj(cid:269) o jego wdro(cid:304)eniu i jak przekonać tych, którzy w(cid:264)tpi(cid:264) w mo(cid:304)liwo(cid:292)ć osi(cid:264)gni(cid:269)cia wymiernych efektów. Nast(cid:269)pnie pokazuj(cid:269) czy- telnikowi jak wyznaczyć miejsce w procesie wytwórczym, które mo(cid:304)na zorganizować na zasadzie OPF, w jaki sposób wyznaczyć cele, które maj(cid:264) zostać osi(cid:264)gni(cid:269)te w toku realizacji projektu, w jaki sposób znale(cid:302)ć po- tencjał do doskonalenia, zaprojektować przepływ, przygotować zasoby ludzkie, techniczne i materiałowe by zapewnić stabilno(cid:292)ć i elastyczno(cid:292)ć przepływu, jak monitorować i doskonalić przepływ. By ułatwić czytelnikowi sprawne wyszukanie najwa(cid:304)niejszych infor- macji zastosowałam ikony wskazuj(cid:264)ce miejsca wyró(cid:304)niaj(cid:264)ce nast(cid:269)puj(cid:264)ce elementy: DEFINICJA Deiniuje poj(cid:269)cia wykorzystywa- ne w ksi(cid:264)(cid:304)ce KROK PO KROKU Wskazuje kroki post(cid:269)powania WSKAZÓWKA Zawiera uwagi, warte zapami(cid:269)ta- nia lub wykorzystania NARZ(cid:277)DZIE WZÓR PRZYKŁAD Rozwi(cid:264)zanie ułatwiaj(cid:264)ce realiza- cj(cid:269) zadania Wzory obliczeniowe, dokumenty lub wzory post(cid:269)powania, które warto wykorzystać Przykłady rozwi(cid:264)za(cid:281) z innych irm W ksi(cid:264)(cid:304)ce u(cid:304)ywam wielu angloj(cid:269)zycznych i japo(cid:281)skich poj(cid:269)ć, które staram si(cid:269) wyja(cid:292)nić i znale(cid:302)ć dla nich polskie odpowiedniki. Wa(cid:304)ne jest dla mnie jednak, by czytelnik miał mo(cid:304)liwo(cid:292)ć poznania poj(cid:269)ć, które choć obco brzmi(cid:264)ce maj(cid:264) coraz wi(cid:269)ksze zastosowanie szczególnie w irmach zagranicznych. Dzi(cid:269)ki znajomo(cid:292)ci poj(cid:269)ć obcoj(cid:269)zycznych łatwiej Ci b(cid:269)dzie znale(cid:302)ć dodatkowe materiały w Internecie, czy te(cid:304) porozumieć si(cid:269) ze swoimi przeło(cid:304)onymi wyszkolonymi za granic(cid:264). Mam nadziej(cid:269), (cid:304)e ksi(cid:264)(cid:304)ka ta zainspiruje Ciebie i Twój zespół do wspól- nego doskonalenia przepływu w Waszej irmie. Wdro(cid:304)enie ci(cid:264)głego przepływu nie nastr(cid:269)cza wielu problemów tech- nicznych. Najwi(cid:269)ksz(cid:264) trudno(cid:292)ci(cid:264) jest zmiana sposobu my(cid:292)lenia o tym jak organizować przepływ i jak w nowej organizacji pracować. (cid:329)ycz(cid:278) zatem wył(cid:269)cznie sukcesów i wytrwało(cid:316)ci! Wdro(cid:330)enie OPF jest mo(cid:330)liwe i daje trwałe rezultaty! Je(cid:292)li w to wierzysz przeczytaj t(cid:269) ksi(cid:264)(cid:304)k(cid:269) i rozpocznij wdra(cid:304)anie zmian. Dobry plan zrealizowany dzi(cid:292), jest lepszy ni(cid:304) perfekcyjny plan, który mamy zamiar opracować i zrealizować w bli(cid:304)ej nieokre(cid:292)lonym czasie w przyszło(cid:292)ci. General George Patton Jr Joanna Czerska LeanQ Team, Gda(cid:281)sk 2010 I E N A W O T O G Y Z R P - I A Z A F If you fail to plan, plan to fail ((cid:302)ródło nieznane) Zwyci(cid:269)zcy maj(cid:264) plan – przegrani maj(cid:264) wymówk(cid:269) ((cid:302)ródło nieznane) Faza I PRZYGOTOWANIE 1. CI(cid:268)GŁY PRZEPŁYW Opisuj(cid:264)c ci(cid:264)gły przepływ b(cid:269)d(cid:269) si(cid:269) posługiwała poj(cid:269)ciem gniazda lub gniazda OPF, które deiniuj(cid:269) jako obszar procesu wytwórczego, w któ- rym przepływ materiału lub półwyrobu odbywa si(cid:269) w sposób ci(cid:264)gły. Najbardziej popularnym rozmieszczeniem przestrzennym jest układ stanowisk w kształcie litery U. St(cid:264)d cz(cid:269)sto stosowana nazwa U-cell. Jak b(cid:269)dziesz mógł si(cid:269) przekonać w dalszej cz(cid:269)(cid:292)ci ksi(cid:264)(cid:304)ki, nie jest to jedyny mo(cid:304)liwy do zastosowania układ. Rysunek 1. Gniazdo one-piece-low – rysunek pogl(cid:264)dowy (cid:295)ródło: opracowanie własne. Ci(cid:264)gły przepływ1 to rytmiczny przepływ, w którym wyst(cid:269)puje mini- mum marnotrawstwa2, zatrzyma(cid:281) materiału lub półwyrobu i zapasów 1. Hines P., Taylor D., Going Lean, Politechnika Gda(cid:276)ska, Gda(cid:276)sk 2003. 2. Za: op. cit. Typy marnotrawstwa: Nadprodukcja – produkcja: zbyt wiele i zbyt szybko; w rezultacie niewła(cid:286)ciwy przepływ informacji lub materiałów oraz zapasy. Braki – bł(cid:266)dy pracowników biurowych i produkcyjnych, problemy z jako(cid:286)ci(cid:261) produktu, dostawy wadliwych materiałów. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pozwól płynąć swojemu produktowi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: