Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00140 004223 21780862 na godz. na dobę w sumie
Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału - książka
Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału - książka
Autor: , Liczba stron: 104
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-852-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kapitał jest niezbędny dla rozwoju firmy

Wizerunek przedsiębiorstwa, sprzęt, zatrudnienie -- rozpoczęcie działalności jest związane z wieloma inwestycjami. Wiele pomysłów na doskonałe produkty i usługi nie zostało zrealizowanych właśnie z powodu braku funduszy. W wielu przypadkach przedsiębiorcy nie ubiegają się o fundusze na rozwój swojej działalności, ponieważ nie wiedzą, z jakich źródeł można je pozyskać, ani jak wiele ich jest. Kredyty bankowe, uważane przez wielu za jedyną możliwość, to tylko jedna z wielu. Dziś właściciele firm mają do dyspozycji fundusze venture capital, dotacje unijne, leasing i wiele innych możliwości. Należy tylko wiedzieć, jak z nich skorzystać.

'Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału' to przewodnik dla przedsiębiorców zainteresowanych możliwościami zyskania funduszy na swoją działalność. Przedstawia różne sposoby zdobycia kapitału na rozpoczęcie lub dofinansowanie działalności -- począwszy od kredytów i pożyczek bankowych, poprzez fundusze venture capital aż po dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej. Opisuje także możliwości korzystania z majątku bez konieczności jego nabywania -- leasing, faktoring i franchising.

Brak funduszy nie może być przeszkodą w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Dzięki tej książce zdobędziesz wszystkie informacje niezbędne do pozyskania kapitału na rozwój swojego pomysłu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pozyskiwanie kapita³u. Podstawowe formy i mo¿liwoœci zdobycia kapita³u Autorzy: Tomasz Nêdzi, Bart³omiej Ceg³owski ISBN: 83-7361-852-X Format: A5, stron: 104 Kapita³ jest niezbêdny dla rozwoju firmy Wizerunek przedsiêbiorstwa, sprzêt, zatrudnienie — rozpoczêcie dzia³alnoœci jest zwi¹zane z wieloma inwestycjami. Wiele pomys³ów na doskona³e produkty i us³ugi nie zosta³o zrealizowanych w³aœnie z powodu braku funduszy. W wielu przypadkach przedsiêbiorcy nie ubiegaj¹ siê o fundusze na rozwój swojej dzia³alnoœci, poniewa¿ nie wiedz¹, z jakich Ÿróde³ mo¿na je pozyskaæ, ani jak wiele ich jest. Kredyty bankowe, uwa¿ane przez wielu za jedyn¹ mo¿liwoœæ, to tylko jedna z wielu. Dziœ w³aœciciele firm maj¹ do dyspozycji fundusze venture capital, dotacje unijne, leasing i wiele innych mo¿liwoœci. Nale¿y tylko wiedzieæ, jak z nich skorzystaæ. „Pozyskiwanie kapita³u. Podstawowe formy i mo¿liwoœci zdobycia kapita³u” to przewodnik dla przedsiêbiorców zainteresowanych mo¿liwoœciami zyskania funduszy na swoj¹ dzia³alnoœæ. Przedstawia ró¿ne sposoby zdobycia kapita³u na rozpoczêcie lub dofinansowanie dzia³alnoœci -- pocz¹wszy od kredytów i po¿yczek bankowych, poprzez fundusze venture capital a¿ po dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej. Opisuje tak¿e mo¿liwoœci korzystania z maj¹tku bez koniecznoœci jego nabywania — leasing, faktoring i franchising. (cid:129) Kredyty bankowe i mikropo¿yczki (cid:129) Formy i przedmioty leasingu (cid:129) Transakcje faktoringowe (cid:129) Dzia³alnoœæ na zasadzie franchisingu (cid:129) Fundusze venture capital (cid:129) Dotacje i programy pomocowe Unii Europejskiej (cid:129) Sponsoring Brak funduszy nie mo¿e byæ przeszkod¹ w rozpoczêciu dzia³alnoœci gospodarczej. Dziêki tej ksi¹¿ce zdobêdziesz wszystkie informacje niezbêdne do pozyskania kapita³u na rozwój swojego pomys³u. Spis treści Wprowadzenie 7 1. Źródła finansowania w teorii i w praktyce 9 Pozyskanie dodatkowego kapitału ...............................................14 Zamiana majątku na gotówkę .......................................................14 Możliwość korzystania z majątku bez jego nabycia ..................15 Możliwość zmniejszania bieżących kosztów 4. Factoring 2. Kredyty i pożyczki 3. Leasing działalności firmy ........................................................................15 17 2.1. Kredyty bankowe .....................................................................18 2.2. Mikropożyczki ........................................................................ 24 2.3. Zobowiązania handlowe ........................................................ 25 27 3.1. Definicja ................................................................................... 27 3.2. Podmioty leasingu .................................................................. 28 3.3. Rodzaje leasingu ..................................................................... 29 3.4. Leasing operacyjny i leasing finansowy ............................... 30 3.5. Zalety i wady leasingu ..............................................................31 3.6. Kredyt i leasing ........................................................................ 34 37 4.1. Definicja ................................................................................... 37 4.2. Podmioty transakcji factoringowej ...................................... 38 4.3. Rodzaje factoringu ................................................................. 38 4.4. Zalety i wady factoringu ........................................................ 39 4.5. Factoring a kredyt ................................................................... 40 7. Venture capital 8. Dotacje i granty 9. Sponsoring 6 P O Z Y S K I W A N I E K A P I T A Ł U 5. Krótkoterminowe papiery dłużne 43 6. Franchising 45 6.1. Definicja ................................................................................... 45 6.2. Podmioty franchisingu .......................................................... 46 6.3. Rodzaje franchisingu ............................................................. 46 6.4. Zalety i wady franchisingu .................................................... 47 49 7.1. Czym jest venture capital ....................................................... 49 7.2. Kto może skorzystać z venture capital ................................ 50 7.3. Jak spełnić wymagania inwestorów ...................................... 50 7.4. Przygotowanie projektu ..........................................................51 7.5. Konsekwencje uzyskania kapitału .........................................51 53 8.1. Fundusze Unii Europejskiej ...................................................53 8.2. Programy wspólnotowe ......................................................... 65 8.3. Inicjatywy Wspólnotowe ....................................................... 69 71 9.1. Adresaci .................................................................................... 72 9.2. Sponsoring w ochronie środowiska i sferze socjalnej ....... 76 9.3. Przygotowanie umowy ........................................................... 78 9.4. Wykonanie umowy ................................................................ 79 81 A Dźwignia finansowa B Koszt kredytu C Zysk a gotówka — przegląd pojęć związanych z rachunkowością D Przykładowe umowy sponsoringu Literatura 85 89 93 97 Dotacje i granty 8.1. Fundusze Unii Europejskiej Małe i średnie przedsiębiorstwa są uważane za główną siłę pro- mującą konkurencyjność przemysłu wspólnotowego1. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw przyjęta w 2000 roku określa głów- ne zasady polityki Unii Europejskiej wobec tych przedsiębiorstw. Celem Wieloletniego Programu na rzecz Przedsiębiorstw oraz Przedsiębiorczości 2000 – 2005 jest wzrost inwestycji i rozpo- wszechnianie nowych technologii w małych i średnich przedsię- biorstwach. Adresatami programu są w szczególności: ♦ przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, ♦ przedsiębiorstwa innowacyjne, ♦ przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób, czyli mikroprzedsiębiorstwa. Spośród trzech instrumentów polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw z punktu widzenia pozyskiwania zewnętrznego kapitału największego znaczenia nabierają środki z funduszy strukturalnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europej- skiego Funduszu Inwestycyjnego oraz pomoc dotycząca inwesty- cji materialnych i niematerialnych. 1 Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. W. Pluty, PWE, Warszawa 2004, s. 191 5 4 P O Z Y S K I W A N I E K A P I T A Ł U Fundusze strukturalne mają za zadanie wyrównać poziom rozwoju społecznego i gospodarczego pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Są one przeznaczone na realizację trzech celów polityki struk- turalnej: ♦ wsparcie rozwoju regionów, gdzie PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 75 średniej Unii, terenów o zaludnieniu poniżej ośmiu mieszkańców na jeden kilometr kwadratowy oraz obszarów ultraperyferyjnych — Cel 1, ♦ odbudowę terenów mocno uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki — Cel 2, ♦ wsparcie dostosowania i modernizacji polityki edukacji, szkoleń i zatrudnienia — Cel 3. 8.1.1. Opis funduszy Spośród pięciu funduszy strukturalnych najważniejsze z punktu widzenia pozyskiwania kapitału są dwa z nich: 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — ERDF (European Regional Development Fund) — jego celem jest zmniejszenie różnic w rozwoju regionów UE. Środki funduszu są wykorzystywane na inwestycje, rozwój infrastruktury, wsparcie lokalnych inicjatyw rozwojowych oraz wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Środki funduszu mają wspierać: ♦ inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie miejsc pracy, ♦ inwestycje w infrastrukturę, ♦ rozwój potencjału lokalnego, ♦ inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach o PKB mniejszym niż 75 średniej unijnej, ♦ działalność badawczo-rozwojową, ♦ inwestycje związane z ochroną środowiska. 2. Europejski Fundusz Społeczny — ESF (European Social Fund) — jego celem jest walka z bezrobociem. Środki przeznaczone są dla osób wchodzących na rynek pracy lub zagrożonych długoterminowym bezrobociem. D O T A C J E I G R A N T Y 5 5 Pomoc w ramach tego funduszu jest realizowana poprzez: ♦ wspieranie programów, które mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy, ♦ kształcenie pracowników, ♦ pomoc w pośrednictwie pracy oraz zatrudnienie osób zajmujących się doradztwem i informacją zawodową, ♦ pomoc techniczną, badania naukowe i promocję nowych technologii. 8.1.2. Schemat finansowania projektów Najważniejsze działania strukturalne (w tym dystrybucja środków z funduszy strukturalnych), które Polska jako członek Unii Euro- pejskiej uruchamia, są określone w Narodowym Planie Rozwoju. W jego ramach realizowanych jest pięć sektorowych progra- mów operacyjnych, jeden zintegrowany program operacyjny roz- woju regionalnego oraz program operacyjny pomocy technicznej: ♦ Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), ♦ Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), ♦ Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, ♦ Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo ♦ Sektorowy Program Operacyjny Transport — Gospodarka i przetwórstwo ryb, morska, ♦ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) — Rozwój regionalny, ♦ Program Operacyjny — Pomoc techniczna. Dla pozyskiwania zewnętrznego kapitału największe znaczenie mają: 5 6 P O Z Y S K I W A N I E K A P I T A Ł U Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), którego głównym celem jest po- prawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki. Cel programu jest osiągany poprzez koncentrację środków fi- nansowych kierowanych bezpośrednio do sektora przedsiębiorstw, sektora naukowo-badawczego oraz instytucji otoczenia biznesu (w tym administracji publicznej szczebla krajowego w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego) na najbardziej efektyw- ne, gwarantujące wzrost innowacyjności produktowej i technolo- gicznej projekty i przedsięwzięcia. Głównymi odbiorcami wsparcia udzielonego w ramach pro- gramu są przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz insty- tucje sfery naukowo-badawczej. Priorytety realizowane w ramach SPO Wzrost Konkurencyj- ności Przedsiębiorstw to: ♦ rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu, ♦ zwiększanie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), głównym celem jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwo- ju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Cele programu są realizowane poprzez: 1. poprawę zatrudnienia za pomocą rozwoju jakości zasobów ludzkich, 2. rozwój przedsiębiorczości, 3. poprawę zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników do warunków zmieniającego się rynku, 4. wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy. Beneficjentami wsparcia są m.in. osoby czynne zawodowo zain- teresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji, osoby chcące roz- począć działalność gospodarczą oraz pracodawcy (głównie MSP). Priorytety realizowane w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludz- kich to: D O T A C J E I G R A N T Y 5 7 ♦ aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna, ♦ rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i moder- nizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich to uzupełniające działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pra- cy i samozatrudnienia, współfinansowane przez Europejski Fun- dusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny. Program ma na celu poprawę jakości żywności. Obszar prio- rytetowy programu stanowią inwestycje zmierzające do poprawy standardów higienicznych, sanitarnych i jakościowych w produk- cji żywności oraz działania mające na celu ochronę środowiska i poprawę dobrostanu zwierząt. Odbiorcami pomocy programu operacyjnego będą podmioty prowadzące działalność rolniczą — rolnicy, osoby prowadzące gospodarstwo rolne (osoby fizyczne i prawne), producenci rolni reprezentowani przez zrzeszenia, stowarzyszenia lub władze sa- morządowe, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, spółki wodne, których statuto- wy cel jest związany z działalnością rolniczą, oraz Lasy Państwowe. Priorytetami programu są: ♦ wspieranie zmian i dostosowań strukturalnych w rolnictwie, ♦ zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, ♦ rozwój i dostosowanie przetwórstwa artykułów rolnych do norm wspólnotowych. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwór- stwo ryb, którego celem jest racjonalna gospodarka zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa ryb- nego. Produkty rybołówstwa i przetwórstwa powinny odpowia- dać zapotrzebowaniu rynku krajowego pod względem ceny i jako- ści oraz powinny być konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Beneficjentami pomocy są armatorzy statków rybackich, wła- ściciele i dzierżawcy portów, grupy właścicieli i rodzin rybackich, rybacy, organizacje rybaków śródlądowych, właściciele gospodarstw rybackich, właściciele zakładów przetwórczych o określonych moż- 5 8 P O Z Y S K I W A N I E K A P I T A Ł U liwościach wdrożenia nowych technologii, hurtownicy, detaliści, placówki naukowo-badawcze, uczelnie. W ramach programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwór- stwo ryb realizowane są cztery priorytety: ♦ dostosowanie nakładu połowowego do zasobów wodnych, ♦ odnowa i modernizacja floty rybackiej, ♦ ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe, ♦ inne działania (społeczne, rynkowe, innowacyjne). Za zarządzanie sektorowymi programami operacyjnymi, służący- mi realizacji Narodowego Planu Rozwoju, odpowiadają poszcze- gólne ministerstwa, zgodnie z poniższą tabelą: Tabela 8.1. Ministerstwa odpowiedzialne za zarządzanie sektorowymi programami operacyjnymi Nazwa Programu SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Ministerstwo Gospodarki, Pracy Instytucja zarządzająca programem Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb i Polityki Społecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Do wdrażania programów zostały wyznaczone instytucje wdraża- jące — państwowe osoby prawne (agencje centralne, fundusze itp.). Instytucje te odpowiadają za: ♦ działania związane ze zbieraniem projektów (prowadzenie punktu przyjęć projektów, punktu konsultacji wypełniania formularzy, dystrybucja formularzy), ♦ segregację i wstępną ocenę składanych projektów, D O T A C J E I G R A N T Y 5 9 ♦ monitorowanie i raportowanie realizacji projektów i poniesionych wydatków, ♦ udział w przekazywaniu wniosków o refinansowanie wydatków, ♦ prowadzenie bieżącej kontroli projektu na podstawie otrzymywanych raportów. Od podmiotów korzystających ze wsparcia, czyli beneficjentów końcowych (jednostek samorządu terytorialnego, organizacji spo- łecznych i stowarzyszeń), oczekuje się: 1. opracowania projektu i złożenia go w formie odpowiedniego formularza i załączników we właściwym punkcie przyjmowania aplikacji, a po przyjęciu projektu do realizacji — podpisania umowy o finansowaniu projektu z funduszy strukturalnych z przedstawicielem instytucji zarządzającej właściwym programem operacyjnym; 2. zawarcia umowy z usługodawcami, wykonawcami i dostawcami w ramach realizowanego projektu, ogłoszenia przetargu na realizację zadań w ramach projektu oraz zapłacenia za wystawione faktury; 3. informowania właściwej instytucji wdrażającej i zarządzającej o trybie wyłaniania wykonawców i dostawców w ramach projektu; 4. przygotowania raportów dotyczących monitoringu wdrażania projektu (według określonego w programie wzoru) i dostarczenia ich właściwej instytucji wdrażającej (raporty kwartalne, roczne i końcowe); 5. przekazywania na bieżąco kopii zapłaconych faktur w celu uzyskania refinansowania poniesionych wydatków z funduszy strukturalnych, wraz ze standardowym formularzem potwierdzenia faktycznej realizacji prac, dostaw czy usług wyliczonych w fakturach.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: