Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 002580 22763116 na godz. na dobę w sumie
Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia - ebook/pdf
Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 384
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2916-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> handel i gospodarka
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Poziom a także przebieg rozwoju gospodarczego i społecznego jest determinowany wieloma różnorakimi czynnikami, m.in. stanem rozwoju technologicznego czy też świadomością społeczną, którą współtworzy wiedza ekonomiczna młodego pokolenia, traktowana jako sposób myślenia i odnoszenia się młodych do rzeczywistości gospodarczej. Rozumienie procesów ekonomicznych, system wartości i aspiracje ekonomiczne, praca i przedsiębiorczość, stosunek do własności, stosunek do pieniędzy i oszczędzania, konsumpcja, determinanty sukcesu życiowego, to czynniki konstytuujące świadomość ekonomiczną.


Żyjąc w konkretnej rzeczywistości, młodzi ludzie nabywają wiedzy o otaczających ich procesach ekonomicznych. Wpływ na to mają zarówno czynniki zewnętrzne (zdarzenia i zjawiska ekonomiczne zachodzące w danym państwie i na świecie), jak i czynniki wewnętrzne: proces socjalizacji w rodzinie, obserwacja najbliższego otoczenia, podejmowanie codziennych decyzji ekonomicznych. W ten sposób kształtują się postawy, wartości i wiedza pokolenia, które w przyszłości będzie budowało gospodarkę.
Problemy te były przedmiotem wieloaspektowych analiz i rozważań na konferencji „Praca – Konsumpcja – Przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej”, która odbyła się w 2015 roku w Katowicach. Pokłosiem tamtego spotkania jest niniejsza monografia. Referaty dotyczyły nie tylko problematyki Grupy Wyszehradzkiej, ale całokształtu zagadnień związanych ze świadomością ekonomiczną młodego pokolenia. Monografia została podzielona na trzy części: Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej; Praca i przedsiębiorczość młodego pokolenia; Miejsce konsumpcji w życiu młodego pokolenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P R A C A – K O N S U M P C J A – P R Z E D S I Ę B O R C Z O Ś Ć I KONSUMPCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACA Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia WielkoúÊ dla B5 10,0 5 mm KATOWICE 2015 10 mm KATOWICE 2017 CENA 00 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-907-8 CENA 00 Z£ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISSN 0000-0000 CENA 00 Z£ ISSN 0208-6336 Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia pod redakcją Urszuli Swadźby, Rafała Cekiery, Moniki Żak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Socjologia Wojciech Świątkiewicz Felicjan Bylok, Wiesław Wątroba, Urszula Zagóra-Jonszta Recenzenci: Spis treści Wprowadzenie (Urszula Swadźba, Monika Żak, Rafał Cekiera) . . . . . .   9 Część I Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej Danuta Walczak-Duraj Kształtowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych mło- dzieży – podstawowe problemy . . . . . . . . . . . . . .   21 Stanisław Swadźba The economies of the Visegrad countries. A comparative analysis . . .   37 Monika Szudy State vs. market in the economies of Visegrad countries. A comparative analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   51 Monika Štrbová, Viera Zozul’aková Value system and material situation of Slovak university students . . .  65 Anna Dunay, Sergey Vinogradov, Csaba Bálint Illés Entrepreneurial attitudes of university students. The Hungarian case study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   81 Urszula Swadźba Work as a value in the minds of the young generation of Poles . . . .  101 6 Spis treści Rafał Cekiera National and international mobility from the Polish students’ career perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117 Monika Żak I buy, therefore I am? The consumption behaviour of Polish students . .  131 Praca i przedsiębiorczość młodego pokolenia Część II Artur Puchta, Joanna Wyleżałek Znaczenie wykształcenia w czasach neoliberalizmu – absolwenci SGGW na rynku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147 Łukasz Kutyło, Barbara Ober-Domagalska Wpływ przemian gospodarczych na akumulację kapitału normatyw- nego i jego użytkowanie. Rozważania nad stosunkiem Polaków i Ukraińców do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . .  165 Aleksandra Czarnecka, Anna Słocińska Postawy pokolenia Y wobec pracy na przykładzie studentów pierwszego roku kierunku Zarządzanie . . . . . . . . . . . . . . .  183 Rafał Muster Młodzież kończąca szkoły ponadgimnazjalne wobec wymagań praco- dawców na współczesnym rynku pracy. Próba analizy socjologicznej  203 Maja Skiba, Agnieszka Kwiatek Znaczenie wiedzy w kontekście przyszłej pracy zawodowej młodego pokolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221 Aleksandra Czarnecka, Anna Słocińska Wpływ kształcenia akademickiego na postawy wobec pracy na przykładzie studentów pierwszego roku kierunku Zarządzanie . . . . . . . 235 Tomasz Herudziński Orientacje absolwentów szkół wyższych wobec pracy – oczekiwania i preferencje uczestników warszawskiego rynku pracy . . . . . . 253 Ewa Giermanowska Zabezpieczenie emerytalne z perspektywy młodego pokolenia Polaków . 265 Spis treści 7 Elżbieta Robak Elastyczny pracownik – uwarunkowania łączenia pracy z życiem osobistym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281 Piotr Czakon Światowy kryzys finansowy – naukowe rozumienie i rekonstrukcja głównych płaszczyzn analizy zjawiska . . . . . . . . . . . 295 Miejsce konsumpcji w życiu młodego pokolenia Część III Felicjan Bylok Kompetencje konsumenckie pokolenia Y w Polsce . . . . . . . . .  311 Marcin Gacek Wyborca jako konsument komunikacji politycznej. Analiza socjologiczna 325 Anna Karczewska Stereotypy ról społecznych kobiet w prasie kobiecej a ich zachowania konsumpcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  337 Sebastian Skolik Instytucjonalizacja ruchu wolnej kultury na przykładzie projektów Wikimedia w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej . . . . .  347 Paweł Kocoń Rola utajnienia, tajemnicy i tajności w funkcjonowaniu instytucji pu- blicznych działających na rzecz bezpieczeństwa . . . . . . . . 369 Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  381 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  383 Wprowadzenie Rozwój gospodarczy i społeczny zależny jest nie tylko od aktualnego stanu rozwoju technologicznego, ale również od świadomości społecznej. Jednym z jej elementów jest świadomość ekonomiczna młodego pokolenia, rozumiana jako sposób myślenia i odnoszenia się człowieka do rzeczywi- stości gospodarczej. W skład świadomości ekonomicznej wchodziłyby takie elementy jak wiedza ekonomiczna, system wartości i aspiracje ekonomiczne, praca i przedsiębiorczość, stosunek do własności, stosunek do pieniędzy i oszczędzania, konsumpcja, determinanty sukcesu życiowego. Od świado- mości ekonomicznej członków danego społeczeństwa, szczególnie młodego pokolenia, zależy przyszły rozwój gospodarczy kraju i jego pomyślność. Świadomość ekonomiczna jest częścią szeroko rozumianej kultury eko- nomicznej. Na związki pomiędzy świadomością a gospodarką częściej zwra- cali uwagę socjologowie niż ekonomiści. Tłumaczy się to przede wszystkim tym, że socjologowie częściej zajmują się świadomością i kulturą, czyli danymi miękkimi. Ekonomiści kształceni są w posługiwaniu się danymi ilościowymi, co nie sprzyja budzeniu wrażliwości na dane kulturowe. Za- interesowania socjologów i ekonomistów badaniami nad kulturą – w tym nad świadomością ekonomiczną społeczeństw – odżywają w sytuacji, gdy rozwój gospodarczy zaczyna przyspieszać w niektórych krajach lub regio- nach i nie zawsze można te zjawiska wytłumaczyć tylko znanymi modelami. Wtedy zaczyna się poszukiwanie innych czynników, wśród których kwestie kulturowe odgrywają zasadnicze znaczenie. Zagadnienie to było poruszane przy okazji sukcesów gospodarczych różnych państw, również krajów postkomunistycznych, których rozwój jest nierównomierny. Do krajów tych należą państwa Grupy Wyszehradzkiej: Polska, Republika Czeska, Słowacja i Węgry. Od świadomości ekonomicznej członków danego społeczeństwa zależy przyszły rozwój gospodarczy kraju 10 Wprowadzenie i jego pomyślność. Kraje Grupy Wyszehradzkiej borykają się z przeszłością  postkomunistyczną,  lecz  z  drugiej  strony  poprzez  członkowstwo  w  Unii  Europejskiej  podlegają  oddziaływaniu  gospodarki  wolnorynkowej  i  demo- kracji. Okoliczności te wpływają  na świadomość młodego  pokolenia, które  będzie w przyszłości budować gospodarkę. Wymienione powyżej problemy, to zagadnienia teoretyczne i praktyczne  cały  czas  aktualne.  Były  one  przedmiotem  wieloaspektowych  analiz  i  roz- ważań na konferencji „Praca – Konsumpcja – Przedsiębiorczość. Świadomość  ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej”, która od- była się w dniu 4 listopada 2015 roku w Katowicach w CINiB-ie (Centrum  Informacji  Naukowej  i  Biblioteka  Akademicka).  Pokłosiem  tego  spotkania  jest niniejsza  monografia, którą  podzielono  na trzy części,  zgodnie  z poru- szanymi w nich zagadnieniami. Część  pierwszą  monografii,  zatytułowaną  Świadomość ekonomiczna mło- dego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej,  otwiera  tekst  Danuty  Walczak-  -Duraj,  w  którym  autorka  porusza  kwestie  związane  z  nowymi  trenda- mi  w  ekonomii  i  kształtowaniem  świadomości  ekonomicznej  młodego  pokolenia.  Edukacja  i  kształtowanie  świadomości  ekonomicznej  zawsze  odbywa  się  w  określonej  perspektywie  społeczno-politycznej.  Autorka  podkreśla  znaczenie,  jakie  dla  kształtowania  postaw  i  wiedzy  ekono- micznej  młodego  pokolenia  miało  stosowanie  neoliberalnych  rozwiązań  ekonomicznych.  Edukacja  realizowana  w  szkołach  na  różnych  poziomach  kształcenia  oraz  działalność  mediów  –  które  w  kampaniach  informacyj- nych  przedstawiają  i  propagują  efektywne  rozwiązania  –  to  dwa  głów- ne  źródła  kształtowania  określonych  postaw  ekonomicznych.  Analizując  wybrane  sposoby  realizacji  edukacji  ekonomicznej  Autorka  wskazuje  na  ich  efektywność  i  wpływ  na  funkcjonowanie  biznesu  i  całej  gospodarki  w  Polsce,  co  jest  ściśle  związane  z  poziomem  wiedzy  i  świadomości  ekonomicznej  młodych  Polaków. Stanisław  Swadźba  w  artykule  The economies of the Visegrad countries. A comparative analysis analizuje,  w  jaki  sposób  takie  czynniki  jak  bezrobo- cie, inflacja, dług publiczny etc. wpłynęły na kształtowanie się gospodarek  państw  należących  do  Grupy  Wyszehradzkiej:  „As  far  as  the  differences  in the pace of the economic growth in the group of the Visegrad countries  are  concerned,  the  differences  in  question  predominantly  stemmed  from  the economic situation of those countries at the moment of the commence- ment  of  their  economic  transformation,  i.e.  the  date  those  countries  began  to  transform  their  economies”.  Autor  opiera  się  na  danych  statystycznych,  które  pokazują,  jaką  drogę  musiały  przejść  Czechy,  Polska,  Słowacja  i  Wę- gry,  by  znaleźć  się  w  miejscu,  w  którym  są  dzisiaj.  Jednocześnie  ukazana  została sytuacja tych krajów na tle całej Unii Europejskiej, co pozwoliło na  jeszcze pełniejsze przedstawienie ich uwarunkowań gospodarczych. Całość  Wprowadzenie 11 zamyka podsumowanie, zawierające trafne wnioski, wynikające z przepro- wadzonej analizy. Kolejnym tekstem, który nawiązuje do położenia państw Grupy Wy- szehradzkiej, jest artykuł Moniki Szudy State vs. market in the economies of Visegrad countries. Comparative analysis. Autorka wskazuje zmiany, jakie zaszły w sferze instytucjonalnej państw Grupy Wyszehradzkiej w ostatnim dwudziestoleciu: „The disintegration of the socialist societies in the early 1990s was a milestone in the history of Central and Eastern Europe. The systemic changes were to create democracy and higher level of well-being and they left problematic the specific elements of the type of capitalism which might be constructed. The Varieties of Capitalism debate has evol- ved in the late 1990s”. Analiza dotyczy w głównej mierze zmian instytu- cjonalnych w takich aspektach życia społeczno-gospodarczego jak system ochrony własności, mechanizm regulacji rynków dóbr, instytucja rynków pracy, regulacja rynków finansowych, system ochrony socjalnej oraz sy- stem edukacji. W zakończeniu autorka wskazuje kierunki dalszych badań i analiz podjętej tematyki. Monika Štrbová i Viera Zozuľaková w tekście Value system and material situation of Slovak university students przedstawiły wyniki badań dotyczących systemu wartości, przeprowadzonych wśród słowackich studentów. Autorki wskazują na rolę, jaką w kształtowaniu się postaw i systemów wartości młodego pokolenia odgrywają rodzice, najbliżsi i środowisko w procesie socjalizacji, choć zauważają również istotne zmiany, jakie zaszły w postrze- ganiu rzeczywistości przez młodych Słowaków: „System of values refers to personality, identity and self-expression. Young people today face very uncertain future and financial insecurity. In generally, young generation tend to be more individualistic and materialistic than it was in the past in previous socialistic countries, mostly because of insecure future and their ambitions to achieve better social position in the society”. Autorki zrefe- rowały wartości najbardziej cenione przez studentów uczelni wyższych, mających swoją siedzibę w Nitrze. Kolejny tekst, Entrepreneurial attitudes of university students. The Hungarian case study, również zawiera analizę wyników badań przeprowadzonych wśród studentów. Anna Dunay, Sergey Vinogradov i Csaba Bálint Illés dokonali analizy postaw przedsiębiorczych wśród studentów węgierskiego miasta Gödöllő. Autorzy przedstawili opinie studentów na temat ich syste- mów wartości, postaw wobec pracy, wiedzy ekonomicznej oraz czynników, które tę wiedzę determinują. Wskazali, że postawy ekonomiczne i świado- mość ekonomiczna są zależne od wielu czynników, m.in. wieku, i że są na tyle istotną kwestią, iż stały się przedmiotem licznych badań i opracowań naukowych: „The economic and financial knowledge and awareness of different age groups and their entrepreneurial knowledge and attitudes is 12 Wprowadzenie one of the hottest topics of our time and numerous scientific works may be found in the international literature from different countries and from different aspects”. Autorzy w podsumowaniu wskazują na najważniejsze elementy związane z postawami wobec przedsiębiorczości studentów na Węgrzech. Na wartość pracy w świadomości młodego pokolenia zwróciła uwagę w swoim artykule Work as a value in the minds of the young generation of Poles Urszula Swadźba. Autorka zwraca uwagę na znaczenie badań nad pracą, która w dzisiejszych czasach, kiedy to młode pokolenie boryka się z problemem jej znalezienia, staje się jeszcze bardziej znacząca: „Due to the economic situation and the associated changes in the labor market, therefore, work as a value should be subject to successive tests. This is particularly true of the younger generation who enter the labor market and meets with the phenomenon of unstable and temporary employment which does not provide for professional development”. Artykuł zawiera analizę opinii stu- dentów katowickich uczelni na temat wartości oraz znaczenia pracy w ich świadomości i życiu. Omówione zostały aspekty i cechy pracy, które zda- niem badanych młodych respondentów są szczególnie znaczące i pożądane. Rafał Cekiera w swoim artykule National and international mobility from the Polish students’ career perspectives analizuje opinie katowickich studentów na temat możliwości i znaczenia elastyczności oraz mobilności w realizacji kariery zawodowej. Autor wskazuje na fakt, że mobilność (również ta mię- dzynarodowa) na trwałe wpisała się w wymogi współczesnego rynku pracy i jest promowana wśród młodego pokolenia na różne sposoby: „Certainly, rules of functioning in modern societies stimulate and demand mobility. It is however worth noting that the positive connotations of mobility were already pointed out very long time ago. Relocation which is to be a source of cognitive enrichment (especially among young people) is promoted today, for example through international exchange programs such as ERASMUS”. Autor – analizując wyniki badań – podkreśla, że współcześni studenci trak- tują wyjazdy zarobkowe za granicę jako jedną z dostępnych opcji, która nie oznacza wyboru na całe życie, ale możliwość, z której w określonej sytuacji warto skorzystać. Kolejny artykuł dotyka problematyki zachowań konsumpcyjnych mło- dych ludzi jako elementu ich świadomości ekonomicznej. Monika Żak w tekście I buy, therefore I am? The consumption behavior of Polish students wska- zuje, że sposób, w jaki dokonujemy codziennych zakupów, gospodarujemy zasobami i wybieramy określone marki, jest wykładnikiem świadomości ekonomicznej: „Man as a consumer becomes a subject of interest in various fields of life: economics, psychology, sociology, etc. Each of these areas aims to identify the factors and conditions that affect the daily consumption de- cisions. One of the most important areas of research in consumption is the Wprowadzenie 13 analysis of decisions and choices of consumers”. Autorka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów katowickich uczelni na temat ich wyborów konsumpcyjnych. Drugą część monografii – Praca i przedsiębiorczość młodego pokolenia – otwiera artykuł Joanny Wyleżałek i Artura Puchty Znaczenie wykształcenia w czasach neoliberalizmu – absolwenci SGGW na rynku pracy. Autorzy prezentu- ją zmiany zachodzące między rynkiem pracy a kształceniem akademickim w czasach neoliberalizmu. Dokonano analizy reform szkolnictwa wyższego i jego dostosowywania do aktualnych potrzeb rynku pracy: „W ostatnich dekadach XX wieku kryterium rynkowe stało się głównym kryterium selek- cji dyskursów, badań naukowych, praktyk pedagogicznych i relacji między nimi – od szkolnictwa podstawowego (nacisk na podstawowe umiejętności) przez szczebel średni (kursy zawodowe, specjalizacje) po nowe instrumenty kontroli państwa nad szkolnictwem wyższym (głównie nad rodzajem i kie- runkiem badań naukowych i ich stopniowo nasilającą się komercjalizacją) i intensyfikację procesu umasowienia szkolnictwa wyższego (w sensie liczby studentów)”. W tekście ukazano problemy, z jakimi mogą się spotkać absolwenci szkół wyższych przy wchodzeniu na rynek pracy. W artykule Wpływ przemian gospodarczych na akumulację kapitału nor- matywnego i jego użytkowanie. Rozważania nad stosunkiem młodych Polaków i Ukraińców do pracy Barbara Ober-Domagalska i Łukasz Kutyło, odwołując się do protestanckiego „ducha kapitalizmu” Maxa Webera, dokonują analizy kapitału normatywnego, który ich zdaniem stanowi uniwersalne reguły kapitalizmu: „Publikacja niemieckiego uczonego stała się punktem wyjścia do naszych własnych rozważań. Ich rezultatem jest próba opracowania koncepcji kapitału normatywnego, […]. Nawet, jeśli uznamy, że koncepcja ta nie kwestionuje całkowicie stanowiska Webera na rozwój nowoczesnego kapitalizmu, to jednak pozostaje w kontradykcji do niektórych sformułowa- nych przez niego poglądów”. Artykuł Aleksandry Czarneckiej i Anny Słocińskiej Postawy pokolenia Y wobec pracy na przykładzie studentów pierwszego roku kierunku Zarządzanie dotyczy postaw współczesnego młodego pokolenia wobec pracy. Autorki wskazują na różnice w kwestii podejścia do pracy wśród przedstawicieli po- kolenia starszej generacji, pokolenia X, a także pokolenia Y: „W kontekście przemian rynku pracy, w sytuacji gdy współcześni pracodawcy wymagają od przyszłych pracowników cech takich jak kreatywność, samodzielność, twórczość, a stały rozwój techniki oraz nauki spowodował podwyższenie zakresu wiedzy, w jaką należy wyposażyć pracowników, przedstawiciele pokolenia Y wydają się najlepiej przygotowani do objęcia stanowisk pracy”. Rafał Muster w artykule Młodzież kończąca szkoły ponadgimnazjalne wobec wymagań pracodawców na współczesnym rynku pracy. Próba analizy socjolo- gicznej prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół 14 Wprowadzenie ponadgimnazjalnych, bezrobotnych oraz pracodawców przez pszczyński Powiatowy Urząd Pracy: „Wieloaspektowe badania pszczyńskiego rynku pracy miały wymiar aplikacyjny i zostały one przeprowadzone w celach praktycznie użytecznych. Wyniki analiz zostały wykorzystane przez pub- liczne służby zatrudnienia z Pszczyny w kreowaniu planów działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy, a w szczególności przy opraco- wywaniu planów szkoleń osób bezrobotnych – w oparciu o zdiagnozowany popyt na kompetencje pracowników”. Autor przedstawia wyniki uzyskane z badań wśród uczniów. Wskazuje, jakie elementy pracy są w ich opinii najważniejsze, jakiej pracy oczekują i jakie są ich aspiracje finansowe. Całość podsumowuje wnioskami z badań. W artykule Znaczenie wiedzy w kontekście przyszłej pracy zawodowej młodego pokolenia Maja Skiba i Agnieszka Kwiatek analizują relacje pomiędzy wiedzą a perspektywami karier zawodowych studentów. Zachodzące w różnych dziedzinach społecznego życia transformacje czynią z wiedzy kluczowy kapitał, wpływający na możliwości realizacji planów zawodowych i osobi- stych. Szczególnego znaczenia w takich warunkach nabiera także wybór ścieżki edukacyjnej. Dokonując podziału na obszary wiedzy ogólnej i tech- nicznej, przyporządkowanej konkretnemu zawodowi, autorki analizują zależności pomiędzy nimi, opierając się na badaniach prowadzonych wśród studentów różnych kierunków uczelni technicznej w Częstochowie. W ar- tykule zrekonstruowano postrzeganie przez respondentów edukacji, wiedzy i motywacji wyboru konkretnych kierunków studiów. W tekście Wpływ kształcenia akademickiego na postawy wobec pracy na przykładzie studentów pierwszego roku kierunku Zarządzanie reprezentujące Politechnikę Częstochowską autorki – Aleksandra Czarnecka i Anna Sło- cińska – również podejmują problematykę istotności wiedzy. Wychodząc od własnych badań empirycznych, koncentrują się na edukacyjnym wymia- rze, związanym z gospodarką opartą na wiedzy. W tekście podjęto próbę uchwycenia wpływu edukacji studentów na ich postawy w stosunku do pracy. Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację dwóch zbli- żonych liczebnie grup, o odmiennych oczekiwaniach względem przyszłej pracy. Dla studentów z pierwszej z nich ważne jest bezpieczeństwo za- trudnienia, związane ze stabilizacją zawodową; z kolei studenci z drugiej grupy preferują obarczone ryzykiem prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W kolejnym artykule Orientacje absolwentów szkół wyższych wobec pra- cy – oczekiwania i preferencje uczestników warszawskiego rynku pracy Tomasz Herudziński podejmuje problematykę stosunku młodych Polaków do pracy, koncentrując uwagę na absolwentach szkół wyższych, funkcjonujących na stołecznym rynku pracy. Opierając się na własnych rozpoznaniach empi- rycznych, autor proponuje czteroelementową typologię orientacji w sto- Wprowadzenie 15 sunku do pracy. Wyróżnione w wyniku analizy czynnikowej zasadnicze orientacje badanych charakteryzują się odmiennymi właściwościami – są oddzielnymi konstruktami społecznymi i statystycznymi. W ramach au- torskiej typologii w tekście wyodrębniono orientację pasywną (orientacja na bezpieczeństwo), aktywną (orientacja na rozwój indywidualny i prestiż społeczny), aktywną pro-indywidualistyczną (orientacja na ekspansywny indywidualizm i podmiotowość) oraz postawę bierną (orientacja na spo- łecznie akceptowane poszukiwanie ułatwień i spokoju). Zawirowania globalnych rynków finansowych, upowszechnienie nie- stabilnych form zatrudniania oraz zmiany na poziomie krajowego usta- wodawstwa, związanego z systemem ubezpieczeń społecznych, wywołu- ją obawy co do pewności świadczeń emerytalnych dla rozpoczynających kariery zawodowe Polaków. W artykule Zabezpieczenie emerytalne z per- spektywy młodego pokolenia Polaków Ewa Giermanowska zwraca uwagę na niekorzystne prognozy, dotyczące przyszłych emerytur młodych Polaków, które niebezpiecznie sprzęgają się z charakteryzującą społeczeństwo pol- skie ograniczoną wiedzą ekonomiczną, niechęcią do planowania własnych finansów w dłuższym horyzoncie czasowym, oraz trudnościami w ra- dzeniu sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami finansowymi. Szukając remedium, autorka zwraca uwagę na kluczowe znaczenie podjęcia pracy na podstawie umowy łączącej się z odprowadzaniem składek emerytal- nych, co wcale nie jest oczywiste w związku z coraz powszechniejszymi „pułapkami prekarności”. Relacje pomiędzy wymogami elastyczności, charakterystycznymi dla współczesnego rynku pracy, a potrzebami pracowników, związanymi z równoważeniem sfery zawodowej i osobistej, opisuje w swoim artykule Elastyczny pracownik – uwarunkowania łączenia pracy z życiem osobistym Elż- bieta Robak. Autorka poddaje refleksji zarówno pozytywnie postrzegane aspekty elastyczności zawodowej, jak i łączące się z tym niedogodności i zagrożenia. Na podstawie badań prowadzonych wśród studentów finali- zujących swoją akademicką edukację, autorka nakreśla oczekiwania i pre- ferencje związane z rynkiem pracy, charakterystyczne dla pokolenia Y. Jest to kategoria pokoleniowa, dla której równowaga pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym jest niezwykle istotna. W artykule zrekonstruowano także percepcję przez studentów pojęcia „elastyczny pracownik”. Piotr Czakon w tekście Światowy kryzys finansowy – naukowe rozumienie i rekonstrukcja głównych płaszczyzn analizy zjawiska, korzystając z najnowszej literatury przedmiotu, omawia problematykę kryzysu finansowego i jego społecznych reperkusji. W artykule przywołano różne aspekty i konse- kwencje kryzysu finansowego z roku 2008, wskazując na ich społeczną doniosłość. Przedstawione zostały różne rozumienia samego terminu kry- zys i socjologiczne płaszczyzny zainteresowania kryzysem. Autor zwraca 16 Wprowadzenie uwagę na potencjalnie dwojaki charakter kryzysu (realny lub wyobrażony), co łączy się z jego obiektywnymi i świadomościowymi korelatami. We współczesnym świecie konsumpcja staje się kluczowym obszarem identyfikacji, szczególnie w życiu osób młodych, kształtujących swoją toż- samość i poszukujących form jej ekspresji. Trzecia część naszej monografii nosi tytuł Miejsce konsumpcji w życiu młodego pokolenia i rozpoczyna się artykułem Felicjana Byloka Kompetencje konsumenckie pokolenia Y w Polsce . Poprzez krytyczną analizę źródeł literaturowych autor wskazuje na do- niosłość kompetencji konsumenckich we współczesnym społeczeństwie oraz – korzystając z wyników własnych badań empirycznych – identyfikuje ich poziom wśród młodych polskich konsumentów. Istotnym wnioskiem przeprowadzonych analiz jest podkreślana konieczność formowania kom- petencji konsumenckich w ramach edukacji konsumenckiej, niezależnie od wysokiej samooceny w zakresie wiedzy konsumenckiej, deklarowanej przez badanych młodych konsumentów. Za specyficzną kategorię konsumenta można uznać wyborcę, ujmo- wanego jako konsumenta komunikacji politycznej, poddawanego różnym technikom perswazji i zabiegom marketingowym, mającym na celu spro- wokowanie określonej decyzji w demokratycznych procesach elekcyjnych. Problematyki tej dotyczy artykuł Wyborca jako konsument komunikacji po- litycznej. Analiza socjologiczna, w którym Marcin Gacek zwraca uwagę na znaczenie poziomu wiarygodności dla wykorzystywanych strategii mar- ketingowych i ich skuteczności. Odwołując się do różnorakich eksploracji z obszaru socjologii polityki, autor wskazuje na potencjalnie pozytywne – dla zaangażowania politycznego obywateli i ich wiedzy – skutki używania w komunikacji politycznej narzędzi marketingu i reklamy. Inny obszar związany z konsumpcją analizuje Anna Karczewska w artykule Stereotypy ról społecznych kobiet w prasie kobiecej a ich zachowania konsumpcyjne. Autorka poddaje refleksji treści prezentowane w czasopis- mach kobiecych, szukając w nich wzorów tożsamościowych i wskazówek dotyczących wypełniania przez kobiety ról społecznych. Rekonstruując medialny przepis na „nowoczesną kobietę idealną”, autorka zwraca uwagę, że składa się on z zestawu określonych zachowań, uzupełnionych o dobra konsumpcyjne, które są niezbędne do odtwarzania tego wzorca. Podkreślo- ne w tekście zostało także ciągle obecne na łamach prasy kobiecej stereo- typowe postrzeganie roli kobiety i charakterystycznych dla niej atrybutów, które zwykle stanowią promowane dobra konsumpcyjne. Sfera konsumpcji może być więc nie tylko obszarem tożsamościowej ekspresji, lecz także sprzyjać stereotypizacji. W opracowaniu Instytucjonalizacja ruchu wolnej kultury na przykładzie projektów Wikimedia w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej Sebastian Skolik analizuje zjawisko specyficznych zachowań prosumenckich w spo- Wprowadzenie 17 łeczeństwie cyfrowym, za które można uznać tworzenie niewłasnościowego oprogramowania oraz swobodne dzielenie się informację i wiedzą. Autor referuje zjawisko na przykładzie projektów Fundacji Wikimedia, powstają- cych w ramach ruchu wolnej kultury. Zachodzące w tym obszarze procesy instytucjonalizacji powodują ograniczanie się działań do określonych kul- tur regionalnych, z drugiej jednak strony stwarzają szansę na odtworzenie przestrzeni ponadregionalnej współpracy. W ostatnim artykule Rola utajnienia, tajemnicy i tajności w działalności instytucji publicznych działających na rzecz bezpieczeństwa Paweł Kocoń roz- patruje niezwykle istotną, newralgiczną społecznie, kwestię dostępności informacji, ich tajności i transparentności. W opartej na wiedzy gospodarce zasób posiadanych informacji ma fundamentalne znaczenie. Jest to kwe- stia niezwykle istotna nie tylko w tradycyjnym rozumieniu, kojarzonym z obronnością czy bezpieczeństwem, lecz ma olbrzymią wagę dla marke- tingu, kwestii ekonomicznych czy public relations. Zebrane w tomie artykuły podejmują problematykę świadomości eko- nomicznej, pracy, przedsiębiorczości i konsumpcji młodego pokolenia z róż- nych perspektyw analitycznych. W swoich rozważaniach autorzy wykorzy- stywali różnorodne ujęcia teoretyczne, konfrontując je często z własnymi empirycznymi badaniami. Podjęta w książce problematyka jest w naszym przekonaniu niebywale istotna i wymaga interdyscyplinarnego, wielogłoso- wego namysłu. Mamy nadzieję, że zamieszczone w monografii opracowania przyczynią się do lepszego zrozumienia młodego pokolenia, którego wybo- ry w obszarze ekonomii, pracy czy konsumpcji mają przecież zasadnicze znaczenie dla całego społeczeństwa i jego przyszłości. Urszula Swadźba Monika Żak Rafał Cekiera Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia S t r e s z c z e n i e Poziom a także przebieg rozwoju gospodarczego i społecznego jest determinowa­ ny wieloma różnorakimi czynnikami, m.in. stanem rozwoju technologicznego czy też świadomością społeczną, którą współtworzy wiedza ekonomiczna młodego pokolenia, traktowana jako sposób myślenia i odnoszenia się młodych do rzeczywistości gospodar­ czej. Rozumienie procesów ekonomicznych, system wartości i aspiracje ekonomiczne, praca i przedsiębiorczość, stosunek do własności, stosunek do pieniędzy i oszczędzania, konsumpcja, determinanty sukcesu życiowego, to czynniki konstytuujące świadomość ekonomiczną. Żyjąc w konkretnej rzeczywistości, młodzi ludzie nabywają wiedzy o otaczają­ cych ich procesach ekonomicznych. Wpływ na to mają zarówno czynniki zewnętrzne (zdarzenia i zjawiska ekonomiczne zachodzące w danym państwie i na świecie), jak i czynniki wewnętrzne: proces socjalizacji w rodzinie, obserwacja najbliższego otocze­ nia, podejmowanie codziennych decyzji ekonomicznych. W ten sposób kształtują się postawy, wartości i wiedza pokolenia, które w przyszłości będzie budowało gospodarkę. Problemy te były przedmiotem wieloaspektowych analiz i rozważań na konferencji „Praca – Konsumpcja – Przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej”, która odbyła się w 2015 roku w Katowicach. Pokłosiem tamtego spotkania jest niniejsza monografia. Referaty dotyczyły nie tylko problematyki Grupy Wyszehradzkiej, ale całokształtu zagadnień związanych ze świadomością ekono­ miczną młodego pokolenia. Monografia została podzielona na trzy części: Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej; Praca i przedsiębior­ czość młodego pokolenia; Miejsce konsumpcji w życiu młodego pokolenia. Work – consumption – entrepreneurship The economic awareness of the young generation S u m m a r y The level and the course of economic and social development is determined by a number of various factors, such as the state of technological development or social awareness. The latter is the result of the economic knowledge of the younger generation, which is considered as a way of young people’s thinking and their referring to eco­ nomic reality. What constitutes economic awareness is the understanding of economic processes, the system of values and economic aspirations, work and entrepreneurship, the attitude towards ownership, the attitude towards money and saving, consumption, determinants of success in life. While living in a particular reality, young people acquire knowledge about the surrounding economic processes. This is affected by both external factors (events and economic phenomena occurring in the country and in the world), as well as internal factors: the process of socialization in the family, observation of the immediate envi­ ronment, making everyday economic decisions. All this influences the generation’s attitudes, values and knowledge that will build the economy in the future. These problems were the subject of multi-dimensional analysis and discussions at the conference “Work – Consumption – Entrepreneurship. The economic awareness of the young generation of the Visegrad Group”, which took place in 2015 in Katowice. This monograph is the result of that meeting. The papers dealt not only with the is­ sues concerning the Visegrad Group, but also with the entirety of the issues related to the economy awareness of the young generation. The monograph has been divided into three parts: The economic awareness of the younger generation of the Visegrad Group; Work and entrepreneurship of the young generation; The position of consumption in the life of the young generation. Projekt okładki: Ewa Borysewicz Redakcja: Michał Noszczyk, Michał Pelczar Korekta: Anna Kisiel, Lidia Szumigała Łamanie: Edward Wilk Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-907-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-916-0 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawnictwo.us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 24,0. Ark wyd. 26,0. Papier offset. III kl., 90 g.   Cena 46 zł (+ VAT) Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław P R A C A – K O N S U M P C J A – P R Z E D S I Ę B O R C Z O Ś Ć I KONSUMPCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACA Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia WielkoúÊ dla B5 10,0 5 mm KATOWICE 2015 10 mm KATOWICE 2017 CENA 00 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-907-8 CENA 00 Z£ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISSN 0000-0000 CENA 00 Z£ ISSN 0208-6336
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: