Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01137 025703 21117336 na godz. na dobę w sumie
Praca z dzieckiem z ADHD - ebook/pdf
Praca z dzieckiem z ADHD - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 50
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326960338 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Częstotliwość występowania ADHD w ogólnej populacji wynosi około 5%. Oznacza to, że w każdej klasie może znaleźć się dziecko dotknięte tym zaburzeniem. Nasi eksperci podpowiedzą jak rozpoznać ADHD, w jaki sposób zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz jakich metod pracy używać , by pomóc takiemu uczniowi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sylwia Walerych – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawio- ralny, pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, prowadzi szkolenia i warsztaty, współprowadzi Fundację Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor”. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) rozpoznawane jest pomię- dzy 6. a 9. rokiem życia, jednak jedynie 20 dzieci dotkniętych tym zabu- rzeniem trafi a pod opiekę specjalistów. ADHD jest jednym z najczęstszych zaburzeń u dzieci w wieku szkolnym. Jego rozpowszechnienie oceniane jest na 5–7 populacji. W praktyce oznacza to, że ucznia bądź uczennicę z taką diagnozą można spotkać w każdej klasie. W publikacji zamieszczono listę ob- jawów, których występowanie może wskazywać na ADHD. Omówiono także przyczyny problemów wychowawczych i skuteczne modele leczenia. Warto pamiętać, że rozpoznanie u dziecka ADHD nie powinno stać się dla niego „wymówką” usprawiedliwiającą jego każde trudne zachowanie. Dzięki wskazówkom zawartym w publikacji możliwe będzie odróżnienie celowych, niepożądanych zachowań dziecka od objawów zaburzenia, na które nie ma ono wpływu. W książce omówiono także typowe problemy szkolne spowodowane objawa- mi ADHD. Zaprezentowano wskazówki w jaki sposób zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz jakich zasad przestrzegać, by pomóc takiemu dziecku. Życzymy pożytecznej lektury. Polecamy nasze pozostałe publikacje dostepne na http://fabrykawiedzy.com 7 9 O O U Cena brutto 79,00 zł SYLWIA WALERYCH ADHDADHD P R O F E S J O N A L N E P U B L I K A C J E D L A S Z K Ó Ł I P L A C Ó W E K O Ś W I AT O W Y C H UOO97 Praca z dzieckiem z ADHD G3.indd 1 UOO97 Praca z dzieckiem z ADHD G3.indd 1 06.02.2017 08:51:40 06.02.2017 08:51:40 Praca z dzieckiem Praca z dzieckiem z ADHD z ADHD UOO97-Srodki.indd 1 UOO97-Srodki.indd 1 02.02.2017 12:03:52 02.02.2017 12:03:52 Autor: Sylwia Walerych – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pracuje z dzieć- mi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, prowadzi szkolenia i warsztaty, współprowadzi Fundację Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor”. Redaktor: Marta Jaszczuk Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Magdalena Huta Druk: Miller Skład i łamanie: Raster studio ISBN: 978-83-269-6033-8 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Praca z dzieckiem z ADHD” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypad- ku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w pub- likacji „Praca z dzieckiem z ADHD” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOO97-Srodki.indd 2 UOO97-Srodki.indd 2 02.02.2017 12:03:52 02.02.2017 12:03:52 Spis treści Spis treści Wstęp ....................................................................................................................... 5 Rozdział 1. Co to jest ADHD – podstawowe informacje ........................................................... 7 1.1. ADHD/zespół nadpobudliwości psychoruchowej – terminologia ............................................................................................ 7 1.2. Typowe objawy ADHD .............................................................................. 12 1.3. Przyczyny i rozpowszechnienie ADHD ....................................................... 17 1.4. Diagnoza ADHD ......................................................................................... 19 1.5. Zaburzenia współwystępujące z ADHD ..................................................... 21 1.5.1. Tiki .................................................................................................. 21 1.5.2. Problemy z zachowaniem ............................................................... 22 1.5.3. Specyficzne trudności szkolne ........................................................ 24 1.5.4. Zaburzenia procesów uwagi i pamięci ............................................ 24 1.5.5. Specyficzne trudności szkolne – dys… ............................................. 25 1.5.6. Zaburzenia językowe ....................................................................... 25 1.5.7. Powikłania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej .............................................................................. 26 1.6. Leczenie ADHD .......................................................................................... 27 Rozdział 2. Jak radzić sobie z objawami ADHD – praktyczne wskazówki .............................. 29 2.1. Strategie ukierunkowane na radzenie sobie z objawami ADHD ................................................................................... 29 2.2. Skuteczne wydawanie poleceń ................................................................. 32 2.3. Praca na pozytywach ................................................................................ 33 2.3.1. Pochwały ......................................................................................... 33 2.3.2. Systemy żetonowe .......................................................................... 34 2.3.3. Nagrody .......................................................................................... 34 2.3.4. Zauważanie sukcesów ..................................................................... 35 2.4. Normy, zasady i konsekwencje ................................................................. 35 2.5. „Wybuchy złości” – radzenie sobie z agresją impulsywną ........................ 37 3 UOO97-Srodki.indd 3 UOO97-Srodki.indd 3 02.02.2017 12:03:52 02.02.2017 12:03:52 Praca z dzieckiem z ADHD Rozdział 3. Dziecko z ADHD w szkole ....................................................................................... 39 3.1. Trudności w funkcjonowaniu dziecka z ADHD w szkole ............................ 39 3.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ...................................................... 41 3.3. Porady dla nauczycieli ............................................................................... 43 3.3.1. Zasady pracy z dzieckiem z ADHD ................................................... 44 Rozdział 4. Bibliografia ............................................................................................................. 50 4 UOO97-Srodki.indd 4 UOO97-Srodki.indd 4 02.02.2017 12:03:52 02.02.2017 12:03:52 WSTĘP Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) rozpoznawany jest pomiędzy 6. a 9. rokiem życia, jednak jedynie 20 dzieci dotkniętych tym zaburzeniem trafia pod opiekę specjalistów. ADHD jest jednym z naj- częstszych zaburzeń u dzieci w wieku szkolnym. Jego rozpowszechnienie oceniane jest na 5–7 populacji. W praktyce oznacza to, że ucznia bądź uczennicę z taką diagnozą można spotkać w każdej klasie. W publikacji zamieszczono listę objawów, których występowanie może wskazywać na ADHD. Omówiono także przyczyny problemów wychowawczych i sku- teczne modele leczenia. Warto pamiętać, że rozpoznanie u dziecka ADHD nie powinno stać się dla niego „wymówką” usprawiedliwiającą jego każde trudne zachowanie. Dzięki wskazówką zawartym w publikacji możliwe będzie odróżnienie celowych, niepożądanych zachowań dziecka od objawów zaburzenia, na które nie ma ono wpływu. W książce omówiono także typowe problemy szkolne spowodowane objawami ADHD. Zaprezentowano wskazówki, w jaki sposób zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz jakich zasad przestrzegać, by pomóc takiemu dziecku. Życzymy pożytecznej lektury. 5 UOO97-Srodki.indd 5 UOO97-Srodki.indd 5 02.02.2017 12:03:52 02.02.2017 12:03:52 UOO97-Srodki.indd 6 UOO97-Srodki.indd 6 02.02.2017 12:03:52 02.02.2017 12:03:52 ROZDZIAŁ 1. CO TO JEST ADHD – PODSTAWOWE INFORMACJE 1.1. ADHD/zespół nadpobudliwości psychoruchowej – terminologia W obliczu swoistej „mody na ADHD”, która wiąże się z tendencją do opi- sywania każdego niespokojnego czy sprawiającego trudności wychowawcze dziecka jako nadpobudliwego, warto zastanowić się, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z rozpoznaniem ADHD. Zespół nadpobudliwości psy- choruchowej jest polską historyczną nazwą tego zaburzenia. Powszechnie używany skrót ADHD pochodzi od nazwy zawartej w klasyfikacji Amery- kańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, której polskim odpowiednikiem jest określenie „zespół nadpo- budliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi”. W Pol- sce aktualnie obowiązuje Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, w której używa się określenia Hyperkinetic Disorder, czyli „zespół hiperkinetyczny”. ADHD zostało po raz pierwszy opisane w 1902 roku przez Georga Stilla, jednak opisy dzieci nadpobudliwych można znaleźć już w Talmudzie. Pomimo że jest ono jednym z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń behawioralnych okresu dzieciństwa, stosunkowo niedawno zainteresowano się utrzymywaniem objawów ADHD u osób dorosłych. Dalej przedstawiono listę objawów, których wy- stępowanie konieczne jest do postawienia diagnozy zaburzeń hiperkinetycznych. 7 UOO97-Srodki.indd 7 UOO97-Srodki.indd 7 02.02.2017 12:03:52 02.02.2017 12:03:52 Praca z dzieckiem z ADHD Kryteria ADHD wg ICD-10 Badawcze Kryteria Diagnostyczne Rozpoznanie zaburzeń hiperkinetycznych wymaga wyraźnego stwierdzenia ewidentnie nieprawidłowego nasilenia zaburzeń uwagi, nadmiernej aktywno- ści i niepokoju, które występują w różnych sytuacjach i utrzymują się w czasie, a które nie są spowodowane przez inne zaburzenia, takie jak autyzm lub zabu- rzenia afektywne. G1. BRAK UWAGI Co najmniej sześć z następujących objawów braku uwagi utrzymywało się przez co najmniej sześć miesięcy w stopniu prowadzącym do nieprzystosowa- nia lub niezgodnym z poziomem rozwoju dziecka: 1) częste niezwracanie bliższej uwagi na szczegóły lub częste beztroskie błędy w pracy szkolnej, pracy lub w innych okolicznościach, 2) częste niepowodzenia w utrzymaniu uwagi na zadaniach lub czynnościach związanych z zabawą, 3) często wydaje się nie słyszeć, co zostało do niego (do niej) powiedziane, 4) częste niepowodzenia w postępowaniu według instrukcji albo w kończeniu pracy szkolnej, pomocy w domu lub obowiązków w miejscu pracy (ale nie z powodu zachowania opozycyjnego ani niezrozumienia poleceń), 5) często upośledzona umiejętność organizowania zadań i aktywności, 6) częste unikanie lub silna niechęć do takich zadań, jak praca domowa wyma- gająca wytrwałego wysiłku umysłowego, 7) częste gubienie rzeczy niezbędnych do niektórych zadań lub czynności, jak wyposażenie szkolne, ołówki, książki, zabawki lub narzędzia, 8) często łatwa odwracalność uwagi przez bodźce zewnętrzne, 9) częste zapominanie w toku codziennej aktywności. G2. NADMIERNA AKTYWNOŚĆ Co najmniej trzy z następujących objawów nadmiernej aktywności utrzymywa- ły się przez co najmniej sześć miesięcy w stopniu prowadzącym do nieprzysto- sowania lub niezgodnym z poziomem rozwoju dziecka: 1) często niespokojnie porusza rękoma lub stopami albo wierci się na krześle, 2) opuszcza siedzenie w klasie lub w innych sytuacjach, w których oczekiwane jest utrzymanie pozycji siedzącej, 3) często nadmierne rozbieganie lub wtrącanie się w sytuacjach, w których jest to niewłaściwe (w wieku młodzieńczym lub u dorosłych może występo- wać jedynie poczucie niepokoju), 4) często przesadna hałaśliwość w zabawie lub trudność zachowania spokoju w czasie wypoczynku, 5) przejawia utrwalony wzorzec nadmiernej aktywności ruchowej, praktycznie niemodyfikowany przez społeczny kontekst i oczekiwania. 8 UOO97-Srodki.indd 8 UOO97-Srodki.indd 8 02.02.2017 12:03:52 02.02.2017 12:03:52
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praca z dzieckiem z ADHD
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: