Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00262 033049 23435589 na godz. na dobę w sumie
Pracodawca przed sądem pracy - zmiany w przepisach procesowych - ebook/pdf
Pracodawca przed sądem pracy - zmiany w przepisach procesowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 31
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-655-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia rewolucyjne zmiany przepisów, które wejdą w życie od 7 listopada 2019 r., w zakresie procedury postępowania przed sądem pracy. Można się z niej dowiedzieć, na jakich zasadach pracodawca będzie mógł dochodzić swoich roszczeń od pracowników oraz jak będzie przebiegać postępowanie przed sądem pracy zgodnie z nowymi przepisami. Publikacja wyjaśnia również m.in.: jaki sąd jest właściwy do rozpatrywania sporów z zakresu prawa pracy, jak sporządzić pozew do sądu pracy, ile wynoszą koszty procesowe, co zmieni się w doręczaniu pism procesowych, kiedy pracodawcy przysługuje pełnomocnik z urzędu, jak sporządzić ugodę sądową, jakie dowody przedstawiać przed sądem pracy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. SPRAWY ROZPATRYWANE PRZEZ SĄD PRACY Pracodawca przed sądem pracy – zmiany w przepisach procesowych Od 7 listopada 2019 r. zacznie obowiązywać największa od kilkunastu lat noweli- zacja procedury cywilnej. Wpłynie ona także na procesy toczące się przed sądami pracy. Jedną z nowości – odnoszącą się tylko do sądów pracy – jest zmiana prze- widująca możliwość dalszego nakazania zatrudniania pracownika na czas procesu po nieprawomocnym przywróceniu pracownika do pracy przez sąd pierwszej in- stancji. Wcześniej, bo 21 sierpnia 2019 r., zmieniły się natomiast przepisy dotyczące kosztów sądowych. Pracodawca może wystąpić przed sądem pracy w dwojakiej roli: pozwanego, gdy po- zew składa pracownik, lub powoda, gdy to firma inicjuje postępowanie. 1. Sprawy rozpatrywane przez sąd pracy Sądy pracy są wyodrębnionymi organizacyjnie wydziałami sądów rejonowych, okrę- gowych i apelacyjnych. Zadaniem sądów pracy jest rozpoznawanie wszystkich spraw sądowych, w których źródłem roszczeń jest stosunek pracy łączący pracownika i pra- codawcę. Sprawy te są rozpoznawane przez sąd pracy niezależnie od tego, jaka była podstawa nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór) oraz w jakiej formie organizacyjnej działa pracodawca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, jednostka samorządowa lub Skarbu Państwa). Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się natomiast sprawy o: 1) roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, 2) ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew za- wartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy, 3) roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy, 4) odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadcze- niach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pracodawca może zostać pozwany przez pracownika o roszczenia o charakterze pie- niężnym, to jest o zapłatę: zaległych wynagrodzeń, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentów za odzież roboczą i jej pranie, odszkodowań za naruszające przepisy lub niezasadne wypowiedzenie umo- wy o pracę albo rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Kolejne roszczenia pracow- nika to odszkodowania np. za mobbing, dyskryminację w zatrudnieniu, odprawy i inne świadczenia przysługujące z mocy zakładowych przepisów prawa pracy obowiązujące u poszczególnych pracodawców. Pracownicze roszczenia o charakterze majątkowym niepieniężnym to przede wszystkim uznanie bezskuteczności wypowiedzenia umowy, przywrócenie do pracy lub nawiązanie stosunku pracy. Firmy mogą zostać ponadto po- zwane o roszczenia o charakterze niemajątkowym, głównie o sprostowanie świadectwa pracy lub uchylenie kary porządkowej, sprawy dotyczące dokumentacji zatrudnienia, np. o usunięcie z akt osobowych dokumentów, które nie powinny się tam znajdować (postanowienie SN z 16 marca 2000 r., I PKN 672/99, OSNP 2001/15/490). Podstawą roszczeń pracownika mogą być ponadto sprawy związane z wypadkiem przy pracy. 3 październik 2019 W tym zakresie oprócz świadczeń majątkowych (dochodzonych na podstawie usta- wy wypadkowej) i roszczeń uzupełniających (dochodzonych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego) pracownicy mogą domagać się przed sądem ustalenia, że dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy, czy sprostowania protokołu powypadkowego. Szczególną kategorię spraw rozpatrywanych przez sąd pracy stanowią te o ustalenie stosunku pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy strony zawarły umowę cywilnoprawną (umo- wę o dzieło, świadczenie usług, zlecenia), a w rzeczywistości charakteryzowała się ona cechami stosunku pracy. W tego typu sprawach sąd zbada, jaka była przeważająca liczba cech łączącego strony stosunku prawnego, i opierając się na tych ustaleniach wyda rozstrzygnięcie. Jest to jedyna kategoria spraw, w której z roszczeniem w imieniu pracownika może wystąpić także inspektor pracy. UWAGA! Z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy może wystąpić w imieniu pracownika inspektor pracy. Pracodawcy mogą natomiast pozwać pracowników o zapłatę odszkodowań za narusze- nie zakazu konkurencji oraz odszkodowań za szkodę wyrządzoną pracodawcy – w tym na podstawie umów o odpowiedzialności materialnej. Inne pozwy, które mogą wnosić pracodawcy przeciwko pracownikom, to zwrot dofinansowania studiów, jak również roszczenia o zwrot kwot nienależnie pobranych przez pracownika. Warto wiedzieć, że pracodawca jako pozwany może znaleźć się przed sądem pracy także z inicjatywy innych podmiotów niż pracownik. Z pozwem o zwrot środków wy- datkowanych niezgodnie z prawem z funduszu socjalnego może wystąpić przeciwko pracodawcy organizacja związkowa. Z roszczeniami przeciwko firmie mogą ponadto wystąpić spadkobiercy albo bliscy zmarłego pracownika. 2. Właściwość sądów pracy Wiedząc, jakiego rodzaju sprawy rozpoznaje sąd pracy, należy ustalić, w jakim sądzie odbędzie się rozprawa. Jest to o tyle istotne, że w niektórych sprawach pracodawca ma wybór sądu, do którego złoży pozew. Podobne uprawnienie przysługuje pracownikowi. Nigdy jednak nie można wybierać, czy sprawę ma rozpoznać sąd rejonowy czy sąd okręgowy, ponieważ o tym decyduje tzw. właściwość rzeczowa, a tę przepisy określają w sposób jednoznaczny. 2.1. Właściwość rzeczowa sądu pracy Większość spraw pracowniczych rozstrzygają sądy rejonowe. Sądy okręgowe rozpo- znają natomiast sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oraz o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyż- sza 75 000 zł. Do właściwości sądów rejonowych przekazano jednak liczne kategorie spraw o cha- rakterze majątkowym z powództwa pracownika. Sądy te rozpoznają takie sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu. Rozpoznają też niektóre sprawy o charakterze niemajątkowym. Wśród spraw o charakterze niemajątkowym przekazanych do właści- wości sądu rejonowego należy wymienić te dotyczące kar porządkowych, świadec- 4 październik 2019PRACODAWCA PRZED SĄDEM PRACY – ZMIANY W PRZEPISACH PROCESOWYCH
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pracodawca przed sądem pracy - zmiany w przepisach procesowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: