Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00236 003446 21550622 na godz. na dobę w sumie
Pracownicze plany kapitałowe.Nowe obowiązki pracodawców i płatników  - ebook/pdf
Pracownicze plany kapitałowe.Nowe obowiązki pracodawców i płatników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-395-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia rewolucyjne zmiany, jakie wprowadza od 1 stycznia 2019 r. ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa o PPK nakłada na pracodawców liczne obowiązki, z których podstawowym będzie obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zgodnie z określoną w ustawie procedurą.
Pracodawcy muszą poznać całkowicie nowe zagadnienia objęte nowymi przepisami:
• zawieranie umowy o zarządzanie PPK pomiędzy pracodawcą a uprawnioną instytucją finansową,
• procedury przystępowania do programu przez osoby zatrudnione,
• zasady rezygnacji z uczestnictwa w PPK,
• rozliczanie i opłacanie składek z tego tytułu.
Opracowanie w przystępny, praktyczny sposób wyjaśnia wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z wprowadzeniem PPK oraz wskazuje, jakie obowiązki, w jakich terminach i zgodnie z jaką procedurą muszą zostać spełnione, aby pracodawca nie naraził się na sankcje z powodu ich niedopełnienia.
Z publikacji Czytelnik dowie się, jakie skutki finansowe dla przedsiębiorstw i dla osób zatrudnionych wiążą się z wprowadzanymi zmianami. Pozna wyjątkowe sytuacje, w których przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do utworzenia PPK, a także sankcje, jakie będą grozić pracodawcom za nieutworzenie PPK w sytuacji, gdy byli do tego zobowiązani.
Procedury, koszty, terminy, konsekwencje – wszystkie te zagadnienia omawia ekspert – radca prawny i praktyk w dziedzinie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa finansowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział II Umowy w PPK 1. Informacje ogólne 1.1. Dwa rodzaje umów w PPK Pomiot zatrudniający i tworzący PPK będzie zobowiązany najpierw zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, a następnie – umowę o prowadzenie PPK. 29 Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wprowadza dwa rodzaje umów na- zwanych: ■■ umowę o zarządzanie PPK, ■■ umowę o prowadzenie PPK. Zawarcie tych umów stanowi obowiązek podmiotu zatrudniającego. Umowę o zarzą- dzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera we własnym imieniu, zaś umowę o prowa- dzenie PPK – w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Umowy będą zawarte z insty- tucją finansową spełniającą ustawowe wymagania dotyczące ofertowania PPK; obie umowy będą zawarte z tą samą instytucją finansową. Wyboru instytucji finansowej podmiot zatrudniający dokonuje w porozumieniu z zakładową organizacją związko- wą, a w razie jej braku – z reprezentacją osób zatrudnionych. Każdy podmiot zatrudniający zobowiązany do utworzenia PPK zawrze: ■■ jedną umowę o zarządzanie PPK, ■■ jedną umowę o prowadzenie PPK, do której załącznikiem będzie lista osób będą- cych uczestnikami PPK (zmiana załącznika nie będzie stanowiła zmiany umowy o prowadzenie PPK; art. 14 ust. 1 ustawy o PPK). W uzasadnieniu ustawy o PPK wskazano: (...)przyjęcierozwiązania,polegającegonazamieszczaniulistyosóbzatrud- nionychwzałącznikudoumowyoprowadzeniePPK,mazzałożeniazapobie- gaćewentualnejkoniecznościzawieraniaosobnejumowydlakażdejosobyza- trudnionej, zwłaszcza przez duże podmioty zatrudniające niekiedy tysiące pracowników. MF Pracownicze plany kapitałowe Schemat 7. Umowy w PPK umowa o zarządzanie PPK zawarta przez: ■■ podmiot zatrudniający, Umowy w PPK: ■■ instytucję finansową (tj. fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny, zakład ubezpieczeń) ta sama instytucja finansowa umowa o prowadzenie PPK zawarta przez: ■■ podmiot zatrudniający – w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, ■■ instytucję finansową (tj. fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny, zakład ubezpieczeń) załącznik do umowy – lista uczestników PPK Należy zasygnalizować, że podczas ustalania terminu, do którego należy zawrzeć umo- wę o zarządzanie PPK, najpierw należy ustalić termin, do którego wymagane jest za- warcie umowy o prowadzenie PPK dla pierwszej osoby zatrudnionej (tj. osoby, która spełnia kryterium wieku i okresu zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym). Oznacza to, że przy ustalaniu terminu zawarcia umów w PPK niejako odwraca się ko- lejność – termin, do którego należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, jest bowiem determinowany terminem do zawarcia umowy o prowadzenie PPK (zagadnienia te zostały wyjaśnione w dalszej części rozdziału). Zawarta pomiędzy podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową umowa o za- rządzanie PPK będzie cały czas „aktywna” – nawet jeśli wszyscy uczestnicy PPK złożą deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Po pierwsze, osoby zatrudnione mogą w każdej chwili złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (czyli „powrócić” do PPK; art. 23 ust. 10 ustawy o PPK). Po drugie – zasadniczo po 4 latach od rezygnacji z do- konywania wpłat osoby zatrudnione (do osiągniecia 55. roku życia) są automatycznie, ponownie włączane do PPK (art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o PPK). Po trzecie, zasadniczo po okresie 3-miesięcznego zatrudnienia nowej osoby zatrudnionej, spełniającej kryterium wieku – po stronie podmiotu zatrudniającego powstanie obowiązek włączenia jej do pracowniczego planu kapitałowego. Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana w postaci elektronicznej (art. 7 ust. 2 usta- wy o PPK). Umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK nie są umowami o charakterze adhezyjnym, czyli umowami, do których można wyłącznie przystąpić, nie mając wpływu na ich treść. Natomiast wydaje się, że przy bardzo dużej liczbie podmiotów zatrudniających, które w okresie 2 lat będą zobligowane zawrzeć umowy o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK, tylko najwięksi pracodawcy (wprowadzający do PPK znaczną liczbę osób zatrudnionych) będą mieli realną możliwość prowadzenia 30 Rozdział II. Umowy w PPK z instytucjami finansowymi negocjacji w tym zakresie. Artykuł 7 ust. 6 ustawy o PPK wprowadza jednak zastrzeżenie, zgodnie z którym zawarta umowa o zarządzanie PPK nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez in- stytucję finansową w portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy. Wszystkie umowy o zarządzanie PPK zawarte pomiędzy podmiotami zatrudniającymi a instytucjami finansowymi będą wpisane do ewidencji PPK – ewidencji umów o zarzą- dzanie PPK, zaś podmiot zatrudniający zostanie ponadto ujawniony w ewidencji pod- miotów zatrudniających, które zawarły umowę o zarządzanie PPK (w ramach ewidencji PPK) – zostanie mu nadany indywidualny numer. Wniosek o wpis do ewidencji PPK bę- dzie składała instytucja finansowa, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o za- rządzanie PPK. Złożenie takiego wniosku nie będzie zatem obowiązkiem podmiotu za- trudniającego. Ewidencja PPK będzie prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (art. 58 ust. 2 ustawy o PPK). Ustawa o PPK znowelizowała art. 4 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłączając umowy o zarządzanie PPK spod regulacji tej ustawy. Zatem jednostki sektora finansów publicznych nie będą stoso- wały przepisów Prawa zamówień publicznych do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrą umowę o zarządzanie PPK. Podmiot zatrudniający, który w wymaganym przepisami prawa terminie nie zawrze umowy o zarządzanie PPK, podlega karze grzywny. W art. 106 ustawy o PPK została określona jej maksymalna wysokość – 1,5 funduszu wynagrodzeń u podmiotu za- trudniającego w poprzednim roku obrotowym. Kara ta została zatem ustalona na po- ziomie wpłat podstawowych, do finansowania których byłby zobowiązany podmiot zatrudniający, gdyby zawarł umowę o zarządzanie PPK (tj. 1,5 wynagrodzenia). Uchybienie zaś przez podmiot zatrudniający obowiązkowi zawarcia umowy o prowadze- nie PPK w określonym terminie jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł (art. 107 pkt 1 ustawy o PPK). W celach porównawczych warto przypomnieć, że wykroczenia przeciwko prawom pracownika są zagrożone maksymalną karą grzywny 30 000 zł (art. 281–283 Kodeksu pracy), zatem górna granica kary grzywny ustalona w usta- wie o PPK drastycznie odbiega od maksymalnej wysokości kary grzywny z Kodeksu pracy. 1.2. Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK 2. Umowa o zarządzanie PPK 2.1. Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK z jedną z uprawionych in- stytucji finansowych, tj. z: 31
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pracownicze plany kapitałowe.Nowe obowiązki pracodawców i płatników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: