Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00132 002996 22422207 na godz. na dobę w sumie
Pracownik niepełnoetatowy - ebook/pdf
Pracownik niepełnoetatowy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 32
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-965-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szczególne wymagania związane z zatrudnianiem pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy są rozproszone w Kodeksie pracy. W publikacji omówiono je kompleksowo, główny nacisk kładąc na: treść umowy o pracę, czas pracy i urlopy wypoczynkowe pracowników niepełnoetatowych. Publikacja odpowiada m.in. na pytania:

Dodatkowo publikacja zawiera wzory przydatnych dokumentów: umowa o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym, informacja o możliwości zwiększenia wymiaru etatu, umowa o zakazie konkurencji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pracownik niepełnoetatowy wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji „Kadry. Serwis spraw pracowniczych” Redakcja: Małgorzata Budzich © Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel. (022) 33 77 600 fax (022) 33 77 601 Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Rady zawarte w niniejszej publikacji wyrażają punkt widzenia Autora Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Wprowadzenie ..................................................................................................................... 4 2. Umowa o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym ........................................... 4 a) Treść umowy .................................................................................................................. 4 b) Godziny nadliczbowe ................................................................................................. 5 c) Wymiar czasu pracy ..................................................................................................... 5 d) Wynagrodzenie za pracę ........................................................................................... 6 e) Ograniczenia swobody umów ................................................................................ 7 3. Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego ...................................... 8 a) Wymiar urlopu ............................................................................................................... 9 b) Ekwiwalent za urlop ..................................................................................................10 4. Czas pracy pracownika niepełnoetatowego .........................................................11 a) Norma czasu pracy ...................................................................................................12 b) Wymiar czasu pracy ..................................................................................................13 c) Obliczanie wymiaru czasu pracy .........................................................................14 d) Obniżanie wymiaru czasu pracy z tytułu świąt ...............................................15 e) Reguła pięciodniowego tygodnia pracy ...........................................................16 g) Okresy odpoczynku .................................................................................................16 h) Godziny nadliczbowe ..............................................................................................17 5. Informacja o możliwości zwiększenia wymiaru etatu .........................................20 6. Przeciwdziałanie dyskryminacji pracowników niepełnoetatowych ..............21 a) Zasady ogólne .............................................................................................................21 b) Dyskryminacja w wynagrodzeniu pracownika niepełnoetatowego ......22 7. Pracownik niepełnoetatowy a zakaz konkurencji .................................................23 a) Umowy o zakazie konkurencji ...............................................................................24 b) Brak umowy o zakazie konkurencji .....................................................................24 8. Wzory umów i innych dokumentów ..........................................................................26 a) Umowa o pracę ..........................................................................................................26 b) Informacja z art. 29 § 3 Kodeksu pracy ..............................................................28 c) Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy .............30 d) Informacja o wolnych miejscach pracy ..............................................................32 1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Pracownikiem niepełnoetatowym jest każdy pracownik, którego wymiar czasu pracy jest niższy niż pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy jest praktyką często spotykaną na rynku pracy. Z jednej strony wynika to z potrzeb pracodawców, którzy chcą zatrudnić dodatkową osobę, jednak ilość pracy jaką mogą jej zaoferować jest mniejsza niż pełny etat, a więc nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, z drugiej strony często pracownik jest zainteresowany pracą tylko przez część tygodnia z uwa- gi na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe (często także zarobkowe). Jednak zatrudniając pracownika w niepełnym wymiarze godzin, pracodawcy po- winni zwrócić uwagę na odmienne regulacje prawne dotyczące pracowników nie- pełnoetatowych (treść umowy o pracę, czas pracy, urlopy wypoczynkowe). Ponadto, powinni zapewnić taką organizację pracy, aby uprawnienia i obowiązki pracowni- ków niepełnoetatowych zostały ukształtowane proporcjonalnie do uprawnień i obo- wiązków nałożonych na pracowników pełnoetatowych. Z zatrudnianiem pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy wiąże się rów- nież zjawisko pracy na kilku etatach. Odnosi się to szczególnie do pracowników, którzy korzystając ze zdobytego doświadczenia podejmują działalność konkuren- cyjną wobec byłego pracodawcy. Należy pamiętać, że także taki pracownik lub były pracownik nie może prowadzić działalności ani świadczyć pracy na rzecz konkuren- cji, jeżeli zawarł z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji. 2. Umowa o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym Umowa o pracę jest najważniejszym dokumentem kształtującym prawa i obowiązki pracownika niepełnoetatowego, jaki powinien znaleźć się w jego aktach osobowych. Poniżej zostaną omówione elementy umowy o pracę, które bezpośrednio decydują o nawiązaniu stosunku pracy w niepełnym wymiarze godzin i o uprawnieniach pra- cownika niepełnoetatowego. a) Treść umowy Umowa o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym powinna określać strony umo- wy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:  rodzaj pracy,  miejsce wykonywania pracy,  wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składni- ków wynagrodzenia,  wymiar czasu pracy,  termin rozpoczęcia pracy. 4 www.e-kadry.com.pl b) Godziny nadliczbowe Dodatkowo, w umowie o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym strony powinny ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których prze- kroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. b) Godziny nadliczbowe Sposób określenia w umowie dopuszczalnej liczby godzin, której przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych, nie zo- stał ściśle wskazany w przepisach. Określenie to powinno być dostosowane do oko- liczności faktycznych, w tym przede wszystkim do systemu czasu pracy, w jakim pracownik jest zatrudniony oraz do obowiązującego go rozkładu czasu pracy. Jak się wydaje, liczba godzin, której przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku może zostać określona na dwa sposoby, tj. poprzez wskazanie:  liczby godzin w skali doby,  liczby godzin w skali tygodnia.  Godziny nadliczbowe pracownika zatrudnionego na 2/3 etatu Pracownik zatrudniony na 2/3 etatu otrzyma dodatek za pracę w godzinach nad- liczbowych w sytuacji, gdy będzie pracował powyżej 7 godzin na dobę lub za każ- dą godzinę pracy, jeżeli będzie świadczył pracę w dzień wolny od pracy. Szczegółowe informacje dotyczące godzin nadliczbowych pracownika niepełnoeta- towego zostaną przedstawione w rozdziale 4 pkt h). c) Wymiar czasu pracy Najbardziej istotnym elementem umowy w przypadku pracowników niepełnoetato- wych będzie wymiar czasu pracy, czyli wymiar etatu. Zapis ten bowiem, decyduje o fakcie zatrudnienia na niepełny etat. Jeżeli pracownik nie jest zatrudniony na pełen etat, to wymiar należy wskazać przez podanie odpowiedniego ułamka etatu, np. „1/2 etatu” bądź „pracownik zatrudniony jest w połowie wymiaru czasu pracy przewidzianego dla pełnego etatu”. Jeżeli strony nie określiły wymiaru czasu pracy, przyjmuje się, że pracownik i praco- dawca ustalili wykonywanie pracy w pełnym etacie.  Nieokreślenie wymiaru czasu pracy w umowie Pracodawca w wyniku przeoczenia nie zamieścił w umowie o pracę zapisu, że pra- cownik zatrudniony jest na pół etatu. Wcześniej jednak ustalił ten fakt z pracowni- kiem ustnie. W wyniku takiej pomyłki w przypadku, gdyby pracownik np. często pracował dłużej niż wynosi wymiar czasu pracy półetatowca, mógłby dochodzić przed sądem ustalenia, że w rzeczywistości zatrudniony był na cały etat. W takim przypadku pracodawca musiałby wypłacić zaległe wynagrodzenie za pozostałe godziny, które w takim stanie faktycznym stałyby się wynagrodzeniem za przestój. www.e-kadry.com.pl 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pracownik niepełnoetatowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: