Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 002798 20665147 na godz. na dobę w sumie
Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce - ebook/pdf
Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 392
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4455-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Zatrudniasz cudzoziemców lub przygotowujesz listę płac dla obcokrajowca? –
skorzystaj z gotowych rozwiązań w oparciu o praktyczną interpretację przepisów!

Do chwili obecnej brakowało na polskim rynku wydawniczym praktycznego przewodnika po wszystkich aspektach procesu zatrudnienia obcokrajowca w ujęciu kadrowym, podatkowym i księgowym. Niniejsza książka wypełnia tę lukę, stanowiąc jedyne w swoim rodzaju kompendium wiedzy o zatrudnieniu cudzoziemców, poparte dodatkowo przykładowymi rozwiązaniami.

W publikacji w przystępny sposób wytłumaczono poszczególne etapy zatrudniania cudzoziemców, z wyszczególnieniem specyfiki form zatrudnienia i grup cudzoziemców, których dotyczą zróżnicowane przepisy polskiego prawa. Pierwsza część książki poświęcona została prezentacji zagadnień zatrudniania obywateli UE, EFTA i obywateli państw trzecich, znajdą w niej Państwo również omówienie aspektów legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców podejmujących w Polsce pracę.

Druga część książki przybliży Państwu zagadnienia sporządzania deklaracji podatkowych i rozliczeniowych ZUS oraz rozliczania wynagrodzeń zatrudnionych w Polsce cudzoziemców.

Ponadto, w publikacji oprócz przykładów i obliczeń zamieszczono wzory dokumentów i tematyczne akty prawne.

 

Praktyka zatrudniania cudzoziemców
Zagadnienia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Nabywając niniejszą książkę otrzymują Państwo:

  1. Kompleksowe opracowania na temat zatrudniania cudzoziemców
  2. Zasady rozliczania składek ZUS i podatku zatrudnionego cudzoziemca
  3. Praktyczne rozwiązania i procedury
  4. Wzory dokumentów
  5. Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką zatrudniania cudzoziemców

Jeżeli w Państwa pracy pojawią się pytania dotyczące zatrudnienia obcokrajowca, w tym:

Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce Magda Ciara, Krzysztof Klimek, Andrzej Korkus, Małgorzata Kozłowska, Bożena Lenart, Zbigniew Wafflard GRATIS dostęp do portalu www.ekspertbeck.pl Kadry i płace w firmie W serwisie znajdziesz m.in.: • aktualne informacje na temat zmienia­ jących się przepisów o zatrudnianiu obcokrajowców, • przegląd zmian przepisów prawa pracy, wynagrodzeń, bhp, ubezpieczeń społecznych, • porady i odpowiedzi na pytania dotyczące spraw kadrowych, • bazę wzorów, wskaźników, przepisów, kalkulatorów kadrowo­płacowych. Nabywając niniejszą książkę korzystasz z serwisu przez miesiąc GRATIS! Tylko praktyczne wskazówki „Praktyka zatrudniania cudzoziemców” to książka napisana przez praktyków rynku pracy – pracowników agencji pracy tym- czasowej i prawników, którzy na co dzień borykają się z problemami interpretacyj- nymi i procedurami w urzędach. Swoje doświadczenia spisali w formie gotowych zaleceń, wskazówek i przykładów, dzięki czemu każdy zatrudniający lub planujący zatrudnienie obcokrajowców znajdzie go­ towe odpowiedzi na swoje pytania. Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce Kompleksowe opracowanie na temat zatrudniania cudzoziemców – aspekty kadrowe, płacowe, podatkowe i księ- gowe, wzbogacone praktycznymi przy- kładami! Do chwili obecnej brakowało na polskim rynku wydawnicznym praktycznego prze- wodnika po wszystkich aspektach pro- cesu zatrudnienia obcokrajowca, w uję- ciu kadrowym, podatkowym i księgowym. Niniejsza książka wypełnia tę lukę, stano- wiąc jedyne w swoim rodzaju kompen- dium wiedzy o zatrudnieniu cudzoziem- ców, poparte dodatkowo przykładowymi rozwiązaniami. W publikacji w przystępny sposób wy- tłumaczone zostały poszczególne etapy zatrudnienia cudzoziemców, z wyszcze- gólnieniem specyfiki form zatrudnienia i grup cudzoziemców, których dotyczą zróżnico wane przepisy polskiego prawa. Pierwsza część książki poświęcona zo- stała prezentacji zagadnień zatrudniania obywateli UE, EFTA i obywateli państw trzecich, znajdą w niej Państwo również omówienie aspektów legalizacji zatrud- nienia i pobytu cudzoziemców podejmu- jących w Polsce pracę. Druga część książki przybliży Państwu za- gadnienia sporządzania deklaracji po- datkowych i rozliczeniowych ZUS oraz rozliczania wynagrodzeń zatrudnionych w Polsce cudzoziemców. Wydawnictwo C.H. Beck Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00­203 Warszawa tel.: 22 311 22 22 faks: 22 33 77 601 e­mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl i i P r a k t y k a z a t r u d n a n a c u d z o z i e m c ó w w P o l s c e Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce Magda Ciara, Krzysztof Klimek Andrzej Korkus, Małgorzata Kozłowska Bożena Lenart, Zbigniew Wafflard Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce wydanie I Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Autorzy: Magda Ciara Krzysztof Klimek Andrzej Korkus Małgorzata Kozłowska Bożena Lenart Zbigniew Wafflard Redakcja: Anna Kopyść Korekta: Monika Mielczarek Druk: Elpil, Siedlce ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa ISBN: 978-83-255-4454-6 ISBN e-book: 978-83-255-4455-3 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................................. XI Wykaz aktów prawnych ........................................................ XIII Rozdział 1. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami UE......... 1 1.1. Swobodny przepływ pracowników ..................................... 1 1.2. Zasada uznawania kwalifikacji zawodowych............................ 4 1.3. Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce........................... 5 1.4. Zwolnienie z posiadania zezwolenia na pracę........................... 5 1.5. Prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące....................... 6 1.6. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu........................... 8 1.7. Stosowanie polskich przepisów prawa pracy............................ 10 1.8. Warunki zatrudnienia obywateli państw UE skierowanych do pracy na terytorium RP....................................................... 10 1.9. Formy zatrudniania cudzoziemców..................................... 13 1.9.1 Umowa o pracę z cudzoziemcem ................................. 13 1.9.2. Umowy cywilnoprawne – zlecenie lub umowa dzieło z cudzoziemcem ................................................. 16 1.9.3. Kontrakt menedżerski............................................ 18 1.9.4. Powołanie na członka zarządu ................................... 19 1.9.5. Działalność na własny rachunek.................................. 20 Rozdział 2. Zatrudnianie cudzoziemców niebędących obywatelami UE ..... 25 2.1. Zmiany w polskim ustawodawstwie a wzrost zatrudnienia cudzoziemców niebędących obywatelami UE ........................... 25 2.3. Obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę ............................. 30 V 2.4. Obowiązek legalizacji pobytu........................................... 32 2.5. Stosowanie polskich przepisów prawa pracy i formy zatrudnienia ...... 35 2.6. Zatrudnienie obcokrajowca niebędącego obywatelem UE – schemat postępowania ............................................... 37 Rozdział 3. Uzyskiwanie zezwolenia na pracę................................ 41 3.1. Procedura składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę........... 41 3.2. Procedura składania wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę...... 44 3.3. Wysokość opłat ........................................................ 44 3.4. Test rynku pracy ....................................................... 45 3.5. Zezwolenie na pracę typu A ............................................ 48 3.5.1. Wykaz dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia typu A ........................................................... 49 3.5.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym ........................ 51 3.5.3. Ważność zezwolenia ............................................. 51 3.5.4. Wzór zezwolenia................................................. 53 3.6. Zezwolenie na pracę typu B ............................................ 55 3.6.1. Wykaz dokumentacji niezbędnej do udzielenia zezwolenia na pracę typu B .................................................. 56 3.6.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym ........................ 57 3.6.3. Ważność zezwolenia na pracę typu B ............................. 57 3.7. Zezwolenie na pracę typu C ............................................ 58 3.7.1. Wykaz dokumentacji koniecznej do udzielenia zezwolenia ........ 59 3.7.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym ........................ 60 3.7.3. Ważność zezwolenia ............................................. 61 3.8. Zezwolenie na pracę typu D ............................................ 61 3.8.1. Wykaz dokumentacji koniecznej do udzielenia zezwolenia ........ 62 3.8.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym ........................ 63 3.8.3. Ważność zezwolenia ............................................. 63 3.9. Zezwolenie na pracę typu E ............................................ 64 3.9.1. Wykaz dokumentacji koniecznej do udzielenia zezwolenia ........ 65 3.9.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym ........................ 65 3.9.3. Ważność zezwolenia ............................................. 65 VI Spis treści Rozdział 4. Zatrudnianie cudzoziemców w oparciu o oświadczenia 3.10. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia.................................. 66 3.11. Uchylenie zezwolenia ................................................. 72 3.12. Odmowa wydania zezwolenia ......................................... 73 o zamiarze powierzenia wykonywania pracy ................................ 78 4.1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę....................... 78 4.2. Grupy cudzoziemców objętych procedurą uproszczoną bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę....................... 81 4.3. Procedura zatrudnienia cudzoziemców w oparciu o oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę ........................................ 82 4.4. Test rynku pracy zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy...................................... 85 4.5. System elektronicznej rejestracji oświadczeń i inne narzędzia.......... 85 4.6. Wykaz dokumentacji koniecznej do rejestracji oświadczenia .......... 88 4.7. Wysokość opłaty za rejestrację oświadczenia .......................... 90 4.8. Ważność oświadczenia................................................ 91 4.9. Wzór oświadczenia ................................................... 91 4.10. Przedłużanie stosunku pracy u cudzoziemca zatrudnionego w oparciu o oświadczenia ............................................. 96 4.11. Wykaz dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia przy przedłużaniu stosunku pracy.......................................... 97 4.12. Wysokość opłat przy przedłużaniu stosunku pracy .................... 100 4.13. Ważność zezwolenia przy przedłużaniu stosunku pracy................ 100 4.14. Wzór zezwolenia przy przedłużaniu stosunku pracy ................... 101 uzyskania zezwolenia na pracę lub objętych procedurą uproszczoną . . . . . . 103 5.1. Grupy zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę ......... 103 5.2. Grupy objęte procedurą uproszczoną.................................. 107 5.3. Test rynku pracy a procedura uproszczona ............................ 110 5.4. Obowiązek legalizacji pobytu.......................................... 111 Rozdział 5. Zatrudnienie cudzoziemców zwolnionych z obowiązku VII Spis treści Rozdział 7. Zasady sporządzania deklaracji rozliczeniowych ZUS 5.5. Formy zatrudnienia ................................................... 112 5.6. Procedura zatrudnienia ............................................... 112 na terytorium Polski.......................................................... 115 6.1. Wiza a karta pobytu................................................... 115 6.2. Rodzaje wiz........................................................... 118 6.3. Wiza w celu wykonywania pracy ...................................... 120 6.4. Procedura wydawania wiz dla cudzoziemców w oparciu o oświadczenia i zezwolenia........................................... 121 6.5. Przedłużenie wizy .................................................... 124 6.6. Osoby zwolnione z obowiązku posiadania wizy ....................... 126 6.7. Odmowa udzielenia wizy.............................................. 126 za cudzoziemców zatrudnionych w Polsce ................................... 130 7.1. Kiedy cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom w Polsce?................ 130 7.2. Ustalanie ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń zgodnie z prawem wspólnotowym............................................. 135 7.2.1. Podleganie ubezpieczeniom w miejscu wykonywania pracy...... 136 7.2.2. Delegowanie pracowników ..................................... 137 7.2.3. Prowadzenie działalności na własny rachunek................... 138 7.2.4. Wykonywanie pracy w kilku państwach jednocześnie............ 139 7.2.5. Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie ....... 140 7.2.6. Prowadzenie działalności na własny rachunek oraz jednoczesne zatrudnienie w innym państwie ............... 141 7.2.7. Podleganie ubezpieczeniom przez obywateli państw trzecich .... 142 7.3. Obowiązki płatnika składek ........................................... 143 7.3.1. Zgłoszenie do ubezpieczeń. Obowiązek wyrejestrowania ........ 144 7.3.2. Zasady i tryb opłacania składek na ubezpieczenia społeczne..... 146 7.3.3. Zasady oraz tryb opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne...................................................... 153 7.3.4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ...................................... 156 Rozdział 6. Zasady udzielania wiz w celu wykonywania pracy VIII Spis treści Rozdział 8. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych za cudzoziemców 7.4. Zatrudnienie w firmie nie posiadającej w Polsce siedziby lub przedstawicielstwa ................................................... 159 7.4.1. Obowiązki zgłoszeniowe ....................................... 160 7.4.2. Obowiązki rozliczeniowe i płatnicze............................. 162 zatrudnionych w Polsce....................................................... 166 8.1. Zgłoszenie do celów rejestrowych i uzyskanie NIP ..................... 166 8.2. Wybór właściwego urzędu skarbowego dla cudzoziemca .............. 167 8.3. Opodatkowanie przychodów cudzoziemca posiadającego polską rezydencję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 8.4. Opodatkowanie przychodów cudzoziemca nieposiadającego polskiej rezydencji............................................................. 168 8.4.1. Ograniczony obowiązek podatkowy............................. 168 8.4.2. Centrum interesów i przebywanie na terenie Polski przez okres dłuższy niż 183 dni ............................................. 168 8.4.3. Rezydencja a zasada unikania podwójnego opodatkowania ...... 169 8.4.4. Podwójna rezydencja ........................................... 170 8.4.5. Zmiana rezydencji .............................................. 171 8.4.6. Certyfikat rezydencji............................................ 171 8.5. Opodatkowanie na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ....................................................... 172 8.5.1. Opodatkowanie w państwie źródła.............................. 172 8.5.2. Opodatkowanie w państwie rezydencji.......................... 172 8.5.3. Opodatkowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych........ 173 8.5.4. Opodatkowanie osób pełniących funkcje zarządcze i nadzorcze..... 174 8.5.5. Opodatkowanie artystów i sportowców ......................... 175 8.5.6. Opodatkowanie pracowników przygranicznych.................. 176 8.5.7. Opodatkowanie pracowników zatrudnionych na statkach........ 176 8.5.8. Opodatkowanie działalności na własny rachunek................ 177 8.6. Zeznania roczne PIT................................................... 178 8.7. Rozliczenia podatku – schematy postępowania ........................ 179 8.7.1. Umowa o pracę ................................................. 179 IX Spis treści Rozdział 9. Konsekwencje naruszenia przepisów o zatrudnianiu 8.7.2 Umowa zlecenia i podobne...................................... 179 8.7.3. Artyści i sportowcy ............................................. 180 cudzoziemców ................................................................ 181 Rozdział 10. Przepisy regulujące zatrudnianie cudzoziemców .............. 184 Ustawa o cudzoziemcach ....................................................... 184 Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .................................................................... 290 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę ........................................................ 294 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca........................................... 297 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę ........................................................ 301 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (tekst jednolity)............................................. 304 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy ..... 316 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ............................. 326 X Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW art. ....................... artykuł BHP ..................... bezpieczeństwo i higiena pracy CEIDG ................. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Dz.U. ..................... Dziennik Ustaw EDG ..................... Ewidencja działalności Gospodarczej EFTA .................... Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EKD ..................... Europejska Klasyfikacja Działalności EOG ...................... Europejskiego Obszaru Gospodarczego GUS ....................... Główny Urząd Statystyczny Międzynarodowy Związek Krajowych Organizacji Hotelarskich, HoReCa .............. Restauracyjnych i Kawiarnianych KC ......................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KP .......................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks Pracy KRS ...................... Krajowy Rejestr Sądowy KSH ...................... ustawa z 15.9. 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych MGiP ................... Ministerstwo Gospodarki i Pracy MPiPS ................. Minister Pracy i Polityki Społecznej MSZ ..................... Ministerstwo Spraw Zagranicznych np. ......................... na przykład Nr .......................... numer PE ......................... Parlament Europejski PKD ..................... Polska Klasyfikacja Działalności r. ............................. rok RM......................... Rada Ministrów RP ......................... Rzeczypospolita Polska SN .......................... Sąd Najwyższy TFUE ................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej t.j............................ tekst jednolity to jest tj. ........................... Wykaz skrótów tzn. ........................ to znaczy TSL ....................... Transport-Spedycja-Logistyka UE ......................... Unia Europejska WE ........................ Wspólnota Europejska wg ......................... według ww. ....................... wyżej wymieniony ZUS ....................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych XII WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Ustawy Ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.) Ustawa z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) Ustawa z 2.4.2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r., poz. 161 ze zm.) Ustawa z 13.7.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1121 ze zm.) Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 r. poz. 361, ze zm.) Ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) Ustawa z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz.U. z 2012 r., poz. 779) Ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) Ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) Ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo- dowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, ze zm.) Ustawa z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Dz.U. z 2012 r., poz. 680 ze zm.) Ustawa z 14.7.2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043 ze zm.) Ustawa z 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. Nr 63, poz. 394) Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) XIII Wykaz aktów prawnych Rozporządzenia Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Rozporządzenie MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez praco- dawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposo- bu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) Rozporządzenie MPiPS z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania pod- stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) Rozporządzenie MGiP z 26.5.2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wyko- nywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP (Dz.U. Nr 123, poz. 1293) Rozporządzenie MPiPS z 10.1.2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP (Dz.U. Nr 7, poz. 54) Rozporządzenie MPiPS z 17.10.2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. Nr 195, poz. 1409) Rozporządzenie MPiPS z 29.1.2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzo- ziemca (Dz.U. Nr 16, poz. 84) Rozporządzenie MPiPS z 23.10.2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płat- nika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgło- szeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.) Rozporządzenie MPiPS z 20.7.2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez ko- nieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 155, poz. 919) Traktat o funkcjonowaniu UE – wersja skonsolidowana (Dz.U. C 83/47 z 30.3.2010 r.) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z 14.6.1971 r. w sprawie stosowania syste- mów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzą- cych działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczają- cych się we Wspólnocie (Dz.U. WE L 149 z 5.7.1971 r. ze zm.) Przepisy międzynarodowe XIV Wykaz aktów prawnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 166 z 30.4.2004 r., s. 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z 16.9.2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koor- dynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L. 284/1 z 30.10.2009 r.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 5.4.2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (Dz.U. L 141/1 z 27.5.2011 r.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 465/2012 z 22.5.2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Dz.U. UE L 149/4 z 8.6.2012 r.) Dyrektywa Rady nr 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303/16 z 2.12.2000 r.) Dyrektywa nr 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.9.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005) XV ROZDZIAŁ 1. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami UE M a ł g o r z a t a K o z ł o w s k a 1.1. Swobodny przepływ pracowników Swobodny przepływ pracowników gwarantuje co do zasady nieograniczo- ny dostęp do rynku pracy. Coraz więcej obywateli państw członkowskich UE znajduje więc zatrudnienie w Polsce. Są to głównie menedżerowie, choć polskie firmy chętnie zatrudniają także pracowników niższych szczebli. Pol- scy pracodawcy bardzo cenią sobie ich wysokie kwalifikacje i doświadcze- nie. Przy zatrudnianiu obywateli państw UE obowiązują te same zasady, co w przypadku polskich pracowników. Nie muszą oni posiadać zezwolenia na pracę. Swobodny przepływ pracowników stanowi jedną z podstawowych zasad UE. Zasada ta została określona w art. 45 TFUE1. Polega ona na zniesieniu wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami państw członkowskich UE w zakresie zatrudnienia, wyna- grodzenia i pozostałych warunków pracy, z jednym wyjątkiem – swobodny przepływ pracowników nie ma zastosowania do zatrudnienia w sektorze publicznym. Co do zasady obejmuje on jednak: ▪ prawo do ubiegania się o rzeczywiście oferowane miejsca pracy, ▪ prawo do swobodnego przemieszczania się w tym celu po terytorium państw członkowskich, ▪ prawo do przebywania w jednym z państw członkowskich w celu pod- jęcia tam pracy, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i ad- ministracyjnymi dotyczącymi zatrudniania pracowników tego państwa, 1 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana (Dz.U. C 83/47 z 30.3.2010 r.). ▪ prawo do pozostawania na terytorium państwa członkowskiego po usta- niu zatrudnienia, na warunkach ustalonych w rozporządzeniach. Podstawowe zasady swobodnego przepływu pracowników obowiązują rów- nież w państwach należących do EOG, tj. w Islandii, Liechtensteinie i Nor- wegii. Obywatele państw członkowskich UE mogą zatem poszukiwać pracy w innym państwie członkowskim UE oraz podejmować w takim kraju pracę bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę. W ramach koordyna- cji systemów zabezpieczenia społecznego mogą również w państwie zatrud- nienia korzystać z ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. Istotne znaczenie dla swobodnego przepływu pracowników mają także re- zolucje Parlamentu Europejskiego. W jednej z nich wskazano, że mobilność siły roboczej w UE ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego i osiągnięcia celów w ramach strategii „Europa 2020”. W tym celu należy uprościć procedury administracyjno-prawne, które utrudniają mobilność pracowników. Zaś istniejące przeszkody i ograniczenia naruszają podstawo- we prawo pracowników, utrudniają ożywienie gospodarek UE i mogą przy- nieść efekty przeciwne do zamierzonych, powodując zwiększenie zakresu nielegalnej pracy, rozrost szarej strefy i eksploatację pracowników2. Dlatego też państwa członkowskie winny znieść wszelkie obowiązujące środki przejściowe, gdyż nie ma realnego uzasadnienia gospodarczego dla ograniczania prawa Rumunów i Bułgarów do pracy i zamieszkania na te- rytorium innego państwa członkowskiego. Powinny być więc zniesione re- strykcyjne okresy przejściowe tak, by obywatele Bułgarii i Rumunii mogli czerpać korzyści z równego traktowania uznanego w traktatach, co zapewni uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami i będzie zapobiegać dum- pingowi socjalnemu i gospodarczemu3. Problematyka swobodnego przepływu pracowników została również ure- gulowana w rozporządzeniu w sprawie swobodnego przepływu pracowni- ków wewnątrz Unii4. W świetle postanowień tego rozporządzenia swobodny 2 W tej rezolucji z 25.10.2011 r. w sprawie promowania mobilności pracowników w UE (2010/2273(INI)), PE potwierdził również po raz kolejny konieczność podejmowania działań na rzecz promowania swobodnego przepływu pracowników. 3 Tak stwierdził PE w rezolucji z 15.12.2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników we- wnątrz UE (P7_TA(2011)0587), wyrażając pogląd, że mobilności pracowników w UE nie można nigdy uzna- wać za zagrożenie dla wewnętrznych rynków pracy. 4 Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 492/2011 z 5.4.2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowni- ków wewnątrz Unii (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 1). 2 ROZDZIAŁ 1. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami UE 1.1. Swobodny przepływ pracowników przepływ jest podstawowym prawem pracowników i ich rodzin. Mobilność pracowników w UE ma na celu poprawę warunków ich życia i pracy oraz ułatwienie awansu społecznego. Tym samym przyczynia się do zaspokaja- nia potrzeb gospodarczych państw członkowskich. W związku z tym prze- pisy wspólnotowe mają zagwarantować wszystkim pracownikom prawo do wykonywania wewnątrz UE wybranej przez nich działalności, bez wzglę- du na formę tej aktywności. Nie ma znaczenia czy będzie to stałe zatrud- nienie, praca sezonowa, zatrudnienie przygraniczne czy też prowadzenie własnej działalności w celu świadczenia usług. Jednocześnie zwraca się uwagę, że istnieje ścisła zależność między swobodnym przepływem pracowników, zatrudnieniem i szkoleniem zawodowym, w szcze- gólności, jeżeli celem tego ostatniego jest ułatwienie pracownikom przyjmowa- nia ofert pracy z innych regionów Unii. Z powodu tej zależności konieczne jest, aby powstające w związku z tym problemy nie były postrzegane w oderwaniu od siebie, lecz jako wzajemnie zależne, biorąc także pod uwagę problemy do- tyczące zatrudnienia w skali regionalnej. Z tego względu wysiłki państw człon- kowskich powinny być skierowane na koordynację ich polityki zatrudnienia. Mechanizmy kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia, w szczególności poprzez bezpośrednią współpracę między cen- tralnymi służbami zatrudnienia, a także między służbami regionalnymi, oraz poprzez skoordynowaną wymianę informacji, zapewniają bardziej przejrzysty obraz całego rynku pracy. Pracownicy zamierzający się przenieść powinni być również systematycznie informowani o warunkach życia i pracy. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia każdy obywatel państwa członkowskiego, bez względu na miejsce zamieszkania, ma prawo do podjęcia działalności jako pracownik najemny i prowadzenia tej działalności na terytorium in- nego państwa członkowskiego, zgodnie z przepisami ustawowymi, wyko- nawczymi i administracyjnymi dotyczącymi zatrudnienia obywateli tego państwa. W szczególności przysługuje mu, na terytorium innego państwa członkowskiego, takie samo pierwszeństwo w dostępie do oferowanego za- trudnienia, z jakiego korzystają obywatele tego państwa. Każdy obywatel państwa członkowskiego oraz każdy pracodawca prowa- dzący działalność na terytorium państwa członkowskiego mogą wymieniać się swoimi ofertami zatrudnienia i wnioskami o zatrudnienie, zawierać i wy- konywać umowy o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowy- mi, wykonawczymi i administracyjnymi, w sposób wolny od dyskryminacji. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: