Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00103 002909 21513514 na godz. na dobę w sumie
Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych - ebook/pdf
Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 347
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9009-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych to unikatowa pozycja stanowiącą szczegółową analizę najważniejszego i najtrudniejszego etapu postępowania karnego. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do aplikantów zawodów prawniczych wkraczających w skomplikowany świat przepisów procedury karnej i chcących śledzić ciągłą ich nowelizację. Opracowanie powstało także z myślą o praktykach prawa pragnących ugruntować wiedzę na temat historycznych aspektów procedury apelacyjnej, ale również tych, którzy analizują zmiany i nowelizacje procedury karnej oraz pragną uszczegółowić wiedzę niezbędną w codziennej działalności zawodowej. Publikacja powstała także z myślą o studentach prawa, którzy swoją przyszłość wiążą z tworzeniem i praktycznym stosowaniem przepisów postępowania karnego.

Nieustanne nowelizacje procedury karnej, jak również pojawiające się w praktyce liczne problemy ze stosowaniem znowelizowanych przepisów, skutkowały koniecznością pojawienia się na rynku kompletnego zbioru, kompleksowo wyczerpującego temat postępowania apelacyjnego w aspekcie procesów karnych. Przedmiotowa publikacja łączy w sobie teorię w postaci cennych poglądów doktryny oraz ważne elementy prawnoporównawcze, ale także niewątpliwie istotną praktykę, której źródłem są liczne orzeczenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWNE UREGULOWANIA PROCEDURY APELACYJNEJ W ASPEKCIE PROCESÓW KARNYCH JOANNA BRYLAK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JOANNA BRYLAK • PRAWNE UREGULOWANIA PROCEDURY APELACYJNEJ W ASPEKCIE PROCESÓW KARNYCH Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: M. Czerwińska, P. Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM H. Paluszkiewicz SYUDIA Z ZAKRESU PROBLEMATYKI INTERTEMPORALNEJ W PRAWIE KARNYM PROCESOWYM J. Sepioło OPTYMALNY MODEL ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA CZYNY KARNE SKARBOWE M. Bocheński PRAWNOKARNA REAKCJA WOBEC SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW Z ART. 197 KK I ART. 200 KK W ŚWIETLE TEORII I BADAŃ EMPIRYCZNYCH M. Czerwińska, P. Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM J. Skorupka, A. Drozd (red.) NOWE SPOJRZENIE NA MODEL ZAKAZÓW DOWODOWYCH W PROCESIE KARNYM Ł. Cora ZATRZYMANIE OSOBY W POLSKIM PROCESIE KARNYM E. Hryniewicz-Lach KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP J. Konikowska-Kuczyńska WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM WOBEC SKAZANYCH UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH www.ksiegarnia.beck.pl PRAWNE UREGULOWANIA PROCEDURY APELACYJNEJ W ASPEKCIE PROCESÓW KARNYCH JOANNA BRYLAK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Aneta Gacka-Asiewicz Recenzja naukowa: prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn, prof. dr hab. Paweł Wiliński Publikacja wydana w ramach grantu naukowego pt: „Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych” (numer projektu: K/DSC/002561), sfinansowano go ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie „Młodzi Naukowcy 2014”. © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TimPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9008-6 ISBN e-book 978-83-255-9009-3 Spis treści VII Wykaz skrótów .......................................................................................................... IX Bibliografia ................................................................................................................ XXXI Słowo wstępne ........................................................................................................... Wstęp ........................................................................................................................... XXXIII Rozdział I. Postulowane przez naukę założenia i konstrukcje prawne w dziedzinie procesu karnego ........................................................................ § 1. Definicyjne refleksje na temat pojęcia procesu karnego ..................... § 2. Źródła prawa karnego procesowego ...................................................... § 3. Istota i wymogi „uczciwego procesu” .................................................... Rozdział II. Główne tendencje i formy rozwojowe procesu karnego ........... § 1. Korzenie współczesnego procesu karnego – rozważania ogólne ....... § 2. Rodowód historyczny współczesnego polskiego procesu karnego oraz uregulowania pierwszego polskiego Kodeksu postępowania karnego z 1929 r. ....................................................................................... § 3. Model procesu karnego obowiązujący w okresie Polski Ludowej ..... § 4. Model procesu karnego w Kodeksie postępowania karnego z 1969 r. ....................................................................................................... § 5. Model procesu karnego w okresie III Rzeczypospolitej ...................... Rozdział III. Rozwiązania wybranych systemów prawnych dotyczące apelacji .................................................................................................................. § 1. Refleksje na temat rozumienia pojęcia apelacja ................................... § 2. Wybrane europejskie systemy prawne w odniesieniu do problemów procedury apelacyjnej ......................................................... § 3. Transformacja uregulowań dotyczących procedury apelacyjnej ....... Rozdział IV. Znamienne cechy apelacji jako środka odwoławczego ............ § 1. Apelacja jako rodzaj środka odwoławczego ......................................... § 2. Dopuszczalność wnoszenia apelacji ....................................................... § 3. Zarzuty apelacyjne .................................................................................... § 4. Uzasadnienie wniesienia apelacji ............................................................ Rozdział V. Postępowanie przed sądami odwoławczymi na tle polskiej procedury karnej ............................................................................................... § 1. Przebieg postępowania apelacyjnego ..................................................... 1 1 14 22 27 27 53 59 65 66 69 69 79 109 149 149 165 175 190 201 201 V 210 227 233 233 244 263 283 Spis treści § 2. Przebieg rozprawy apelacyjnej w polskim procesie karnym .............. § 3. Postępowanie dowodowe i dopuszczanie dowodów na tle przepisów o procedurze apelacyjnej ...................................................... Rozdział VI. Rodzaje wydawanych wyroków w aspekcie procedury apelacyjnej ........................................................................................................... § 1. Rozstrzygnięcia sądów odwoławczych ................................................... § 2. Rodzaje orzeczeń wydawanych po rozpoznaniu środka odwoławczego w aspekcie procedury apelacyjnej ................................ § 3. Proces wyrokowania i jego przebieg na rozprawie apelacyjnej .......... Rozdział VII. Zakończenie. Refleksje na temat kształtu procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych XXI w. ..................................... VI Wykaz skrótów 1. Akty prawne CPP .................................................. Code de procédure pénale, francuski Kodeks postę- GVG ................................................ Gerichtsverfassungsgesetz, niemiecka o ustroju sądów powszechnych KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks ustawa karny powania karnego KKS .................................................. ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy KKW ............................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.) (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- KPK z 1928 r. ................................. rozporządzenie nego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) Rzeczypospolitej z 19.3.1928 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364 ze zm.) Prezydenta KPK z 1969 r. ................................. ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPK FR ........................................... Kodeks postępowania karnego Federacji Rosyjskiej KPW ................................................ ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.) StPO ................................................ Strafprozessordnung, niemiecki Kodeks postępo- wania karnego 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw EP ..................................................... Edukacja Prawnicza GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze NP .................................................... Nowe Prawo OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich VII Wykaz skrótów wych OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo Probl. Praw. .................................... Problemy Praworządności Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SP ..................................................... Studia Prawnicze SPE ................................................... Studia Prawno-Ekonomiczne WPP ................................................ Wojskowy Przegląd Prawniczy 3. Inne skróty MO .................................................. Milicja Obywatelska SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny UB .................................................... Urząd Bezpieczeństwa VIII Bibliografia Andrejew L., Kwalifikacja prawna czynu przestępnego, Warszawa 1987 Bachrach A., System odwoławczy. Procesowe i ustrojowe powiązania, PiP 1957, Nr 7 Bafia J., Bednarzak J., Flemming M., Kalinowski S., Kempisty H., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, pod red. M. Mazura, Warszawa 1971 Bafia J., Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w procesie karnym, Warszawa 1964 Bieńkowska B., Dyspozycyjność stron w procesie karnym na tle zasady kontradyktoryj- ności, PS 1994, z. 6 Bieńkowska B., Glosa do postanowienia SN z 22.4.1986 r., Z 26/86, OSPiKA 1987, Nr 3 Bieńkowska B., Kruszyński E., Kulesza C., Piszczek R., Wykład prawa karnego proceso- wego, pod red. E. Kruszyńskiego, Białystok 2003 Bieńkowska B.T., Biegły i jego opinia w świetle uregulowań kodeksu postępowania kar- nego Rosyjskiej Federacji, Prok. i Pr. 2004, Nr 10 Błachnio-Parzych A., Kosonoga J., Standard rzetelnego procesu karnego w orzecznic- twie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, pod red. P. Hofmańskiego, Warszawa 2010 Błachnio-Parzych A., Przepisy odsyłające systemowo. Wybrane zagadnienia, PiP 2003, Nr 1 Błoński M., Wniosek dowodowy, SPE 2000, t. LXII Bojańczyk A., O prawnej podstawie i procesowym zasięgu oddziaływania bezwzględ- nych przyczyn odwoławczych w procesie karnym (art. 439 § 1 k.p.k.), [w:] Wę- złowe problemy procesu karnego, pod red. P. Hofmańskiego, Warszawa 2010 Bojańczyk A., W sprawie dopuszczalności dalszego pełnienia obowiązków przez obrońcę w sytuacji ustania stosunku obrończego z wyboru. Uwagi na marginesie art. 81 i 378 k.p.k., Pal. 2005, z. 3–4 Boratyńska K., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Ko- mentarz, Warszawa 2009 Bratoszewski J., Procesowe funkcje i kryteria pojęć: „orzekania na korzyść lub na nieko- rzyść oskarżonego” w orzecznictwie Sądu Najwyższego, [w:] Węzłowe zagadnie- nia procedury karnej. Księga ku czci prof. A. Murzynowskiego, Studia Iuridica, t. 33 Bratoszewski J., Zdanie odrębne w procesie karnym, Warszawa 1973 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, pod red. Z. Gostyńskiego, t. I, War- szawa 2003 IX Bibliografia Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, pod red. Z. Gostyńskiego, t. II, War- szawa 2004 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, pod red. Z. Gostyńskiego, t. III, War- szawa 2004 Bulsiewicz A., Glosa do postanowienia SN z 17.3.1993 r., II KRN 36/93, OSP 1994, Nr 3 Bulsiewicz A., Jeż-Ludwichowska M., Kala D., Osowska D., Lach A., Przebieg procesu karnego, Toruń 2003 Cieślak M., Doda Z., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego (I półrocze 1974 roku), Pal. 1975, Nr 3 Cieślak M., Doda Z., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego za rok 1973, Pal. 1974, Nr 12 Cieślak M., Glosa do uchwały SN z 24.5.1973 r., VI KZP 6/73, PiP 1974, Nr 5 Cieślak M., Glosa do uchwały SN z 29.4.1970 r., VI KZP 2/70, PiP 1971, Nr 1 Cieślak M., Glosa do wyroku SN z 12.11.1962 r., I K 568/61, NP 1963, Nr 4–5 Cieślak M., Glosa do wyroku SN z 26.6.1959 r., I K 727/58, OSPiKA 1960, Nr 10 Cieślak M., Merytoryczne pogorszenie sytuacji oskarżonego w sądzie odwoławczym na skutek złożonej na jego niekorzyść rewizji lub rewizji nadzwyczajnej, PiP 1964, Nr 8–9 Cieślak M., Podstawowe pojęcia dotyczące rewizji według k.p.k., Pal. 1960, Nr 9 Cieślak M., Podstawowe zagadnienia protokołów w procesie cywilnym i karnym (O właściwą praktykę i właściwe ujęcie kodyfikacyjne), PiP 1955, Nr 10 Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984 Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955 Cieślak M., Dopuszczalność korzystania z pozasądowych opinii rzeczoznawczych w po- stępowaniu karnym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CLXXIII, Wro- cław 1990 Cieślak W., Kodeks postępowania karnego z orzecznictwem, Sopot 1999 Córa S., Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego a art. 397 k.p.k., PiP 2005, Nr 10 Czelcow A., Radziecki proces karny, Warszawa 1955 Czerwiński S., Przyjemski M., Kodeks postępowania karnego. Przepisy wprowadzające, o postępowaniu doraźnem, wykonawcze i związkowe oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego za czas 1.7.1929–1.7.1932 r., Warszawa 1932 Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ogólna charakterystyka, PiP 1997, Nr 11–12 Daszkiewicz W., Glosa do uchwały SN z 14.7.1983 r., VI KZP 19/83, OSPiKA 1985, Nr 3 Daszkiewicz W., Konstytucyjne prawo do sądu a nowy Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia wybrane, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania kar- nego. Zagadnienia węzłowe, Warszawa 1997 Daszkiewicz W., Przedstawiciel społeczny w procesie karnym, Warszawa 1976 X Bibliografia Daszkiewicz W., Zobowiązanie do zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej wskutek prze- stępstwa popełnionego przez inną osobę, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, Warszawa 1998, z. 16 Daszkiewicz W., Konstytucyjne prawo do sądu a nowy Kodeks postępowania karnego (zagadnienia wybrane), [w:] Nowa kodyfikacja karna – Kodeks postępowania kar- nego. Zagadnienia węzłowe, pod red. nauk. E. Skrętowicza, Warszawa 1997 Daszkiewicz W., Nowa struktura sądów a system środków odwoławczych de lege fe- renda, PiP 1990, Nr 7 Daszkiewicz W., Nowak T., Stachowiak S., Proces karny – część szczególna, Poznań 1996 Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe – zagadnienia ogólne (t. I.), Bydgoszcz 2001 Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, Poznań 1996 Daszkiewicz W., Przedstawiciel społeczny w procesie karnym, Warszawa 1976 David R., Prawo francuskie. Podstawowe dane, Warszawa 1965 Doda Z., Glosa do postanowienia SN z 22.2.1985 r., IV KZ 39/85, OSPiKA 1987, Nr 10 Doda Z., Glosa do wyroku SN (7) z 29.5.1973 r., V KRN 118/73, OSPiKA 1974, Nr 11 Doda Z., Glosa do wyroku SN z 10.7.1973 r., V KRN 173/73, OSPiKA 1975, Nr 2 Doda Z., Glosa do wyroku SN z 29.5.1973 r., V KRN 118/73, OSPiKA 1974, Nr 11 Doda Z., Konstrukcja granic środka odwoławczego w polskim prawie karnym proce- sowym, Krakowskie Studia Prawnicze 1975, Nr VIII Doda Z., Kontrowersje wokół instytucji zakazu reformationis in peius, NP 1971, z. 6 Doda Z., Rola Sądu Najwyższego w świetle nowego kodeksu postępowania karnego, Doda Z., Uwagi na temat kierunku i granic środka odwoławczego w k.p.k., Pal. 1979, PiP 1998, Nr 9–10 Nr 2 Doda Z., Zakaz reformationis in peius a kontrola kasacyjna, [w:] Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci prof. A. Murzynowskiego, t. 33, Warszawa 1997 Doda Z., Zakaz reformationis in peius w świetle nowego Kodeksu postępowania kar- nego, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, Warszawa 1997 Doda Z., Zażalenie w procesie karnym, Warszawa 1985 Doda Z., Cieślak M., Uwagi do postanowienia SN z 14.11.1972 r., V KRN 437/72, Prze- gląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego za rok 1973, Pal. 1974, Nr 12 Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym. Komentarz, Warszawa 1995 Doda Z., Gaberle A., Kontrola odwoławcza w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Naj- wyższego. Komentarz, t. II, Warszawa 1997 Doda Z., Grajewski J., Glosa do uchwały SN z 20.11.1991 r., I KZP19/91, PS 1996, Nr 6 Doda Z., Grajewski J., Karnoprawne orzecznictwo Sądu Najwyższego (lata 1995–1996), PS 1997, z. 11–12 Doda Z., Grajewski J., Węzłowe problemy postępowania karnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego za lata 1991–1994, cz. 2, PS 1996, z. 6 XI Bibliografia Dudka K., Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w trybie art. 397 KPK, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2004, z. 1 Eichstaedt K., Postępowania szczególne w polskim procesie karnym, Warszawa 2010 Eichstaedt K., Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym, Warszawa 2008 Eichstaedt K., Glosa do uchwały SN z 30.11.2004 r., I KZP 25/04, PS 2006, z. 2 Ferenc A., Rewizja strony w procesie karnym, Warszawa 1979 Fingas M., W sprawie przekraczania granic podmiotowych środka odwoławczego w procesie karnym (cz. 2), Pal. 2010, Nr 9–10 Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007 Gaberle A., Funkcje kontroli instancyjnej w procesie karnym (zagadnienia podsta- wowe), [w:] Środki zaskarżenia w procesie karnym – księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody (red. A. Gaberle, S. Waltoś), Kraków 2000 Gaberle A., Glosa do postanowienia SN z 1.4.2006 r., II KK 335/05, OSP 2007, Nr 1, poz. 2 Gaberle A., Glosa do wyroku SN z 18.4.2007 r., III KK 298/06, OSP 2008, Nr 4, poz. 45 Gaberle A., Glosa do wyroku SN z 19.9..2001 r., III KKN 168/01, OSP 2002, Nr 5 Gaberle A., Glosa do wyroku SN z 1.6.2009 r., V KK 2/09, OSP 2010, Nr 7–8 Gaberle A., Reforma procedury karnej w Polsce w latach 1990–2002 (uwarunkowania, założenia, perspektywy), PiP 2002, Nr 5 Gardocka T., Podstawowe zasady postępowania dowodowego na rozprawie głównej, Studia Iuridica 1985, Nr 13 Gardocka T., Postępowanie karne podręcznik praktyczny, Warszawa 2002 Gensikowski P., Glosa do postanowienia SN z 28.6.2006 r., V KK 491/05, OSP 2007, Girdwoyń P., Zarys niemieckiego procesu karnego, Białystok 2006 Glaser S., Polski proces karny w zarysie wraz z prawem o ustroju sądów powszechnych, Gostyński Z., Obowiązek informowania uczestników postępowania o ich obowiązkach i uprawnieniach jako przejaw zasady uczciwego (rzetelnego) procesu, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyznań współczesności. Księga ku czci prof. S. Waltosia, Warszawa 2000 Gostyński Z., Zawieszenie postępowania w nowym ustawodawstwie karnoprocesowym, Grajewska A., Glosa do uchwały SN (7) z 16.6.1977 r., VII KZP 11/77, OSPiKA 1978, Nr 10, poz. 111 Kraków 1934 Warszawa 1998 Nr 6 Grajewska A., Glosa do uchwały SN z 16.6.1977 r., VII KZP 31/77, OSPiKA 1978, Nr 6 Grajewski J., Paprzycki L.K., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do Tom II (art. 425–673), Kraków 2006 art. 1–424 KPK, t. 1, Kraków 2003 XII Bibliografia Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1–424 KPK, t. 2, Kraków 2003 Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2001 Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2012 Grajewski J., Steinborn S., Zaskarżenie uzasadnienia, EP 2004, Nr 4 Grajewski J., Względna dewolutywność zażalenia w świetle przepisów kodeksu postępo- wania karnego z 1997 roku, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współ- czesności – księga ku czci prof. S. Waltosia, J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Warszawa 2000 Grünwald G., Zasada bezpośredniości przy przesłuchiwaniu świadków i odstępstwa od niej w procesie karnym RFN, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. XXXVI, 13, Lublin 1989 Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C., Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1993 PiP 2003, Nr 8 Grzegorczyk K., Glosa do uchwały SN z 18.12.1997 r., I KZN 28/97, WPP 1998, Nr 1 Grzegorczyk T., Wybrane zagadnienia najnowszej nowelizacji procedury karnej, Grzegorczyk T., Środki zaskarżenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach kar- nych w latach 1929–2000 (wybrane zagadnienie), Prok. i Pr. 2000, Nr 10 Grzegorczyk T., Wydawanie wyroku na posiedzeniu w znowelizowanej procedurze kar- Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Ko- Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2003 Grzegorczyk T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, War- nej, PS 2003, Nr 9 mentarz, Warszawa 2008 szawa 2003 Grzegorczyk T., Obrona z urzędu w nowym kodeksie postępowania karnego, [w:] Za- sady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000 Grzegorczyk T., Odwołanie w systemie karno-procesowych środków zaskarżenia, [w:] Środki zaskarżenia w procesie karnym – księga pamiątkowa ku czci Prof. Zbigniewa Dody (red.) A. Gaberle, S. Waltoś, Kraków 2000 Grzegorczyk T., Przerwa i odroczenie rozprawy w nowym kodeksie postępowania kar- nego, PS 1998, Nr 5 Grzegorczyk T., Rozpoznawanie przez sąd zażalenia na zatrzymanie i doprowadzenie w znowelizowanej procedurze karnej, Prok. i Pr. 2003, Nr 7–9 Grzegorczyk T., Strony, ich procesowi przedstawiciele i inni uczestnicy postępowania karnego, Warszawa 1998 Grzegorczyk T., Sytuacja prawna podmiotu odpowiedzialnego za zwrot korzyści uzyska- nej z przestępstwa innej osoby w procesie karnym, [w:] Nowa Kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, Warszawa 1997, Nr 1 XIII Bibliografia Grzegorczyk T., Środki zaskarżenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach kar- nych w latach 1929–2000 (wybrane zagadnienia), Prok. i Pr. 2000, Nr 10 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2003 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2004 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009 Grzegorczyk T., Zażalenie w postępowaniu przygotowawczym po nowelizacji k.p.k., Prok. i Pr. 2008, Nr 3 Grzeszczyk W., Glosa do postanowienia SN z 6.11.2003 r., IV KK 456/02, OSP 2004, Nr 9 Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2003 Grzeszczyk W., Oczywista bezzasadność kasacji w świetle orzecznictwa Sądu Najwyż- szego, Prok. i Pr. 2002, Nr 11 Grzeszczyk W., Uzasadnienie postanowienia w sprawach karnych, Prok. i Pr. 2001, Nr 5 Grzeszczyk W., Glosa do postanowienia SN z 20.5.1995 r., I KZP 9/95, Prok. i Pr. 1995, Grzeszczyk W., Granice orzekania w postępowaniu odwoławczym na niekorzyść oskar- żonego, Prok. i Pr. 2007, Nr 10 Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2010 Grzeszczyk W., Postępowanie dowodowe na rozprawie odwoławczej, Prok. i Pr. 2008, Grzeszczyk W., Praktyczne aspekty gravamen w procesie karnym, Prok. i Pr. 2008, Nr 11 Grzeszczyk W., Reguły ne peius w postępowaniu karnym (art. 454 k.p.k.), Prok. i Pr. Nr 9 Nr 3 2008, Nr 2 Grzeszczyk W., Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, Prok. i Pr. 2008, Nr 6 Haber I., Dwie czy trzy instancje w procesie karnym, PiP 1957, Nr 11 Hochberg L., Uwagi o rewizji w przyszłym kodeksie postępowania karnego na tle obo- wiązujących przepisów k.p.k. i k.w.p.k., NP 1954, Nr 7–8 Hochberg L., Murzynowski A., Schaff L., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1959 PS 1998, Nr 4 Hofmański E., Częściowa prawomocność wyroków w procesie karnym, Problemy Prawa Karnego, Katowice 1991, Nr 17 Hofmański E., Horyzontalna prawomocność części wyroku w procesie karnym, Hofmański E., Konwencja europejska a prawo karne, Toruń 1995 Hofmański E., O jawności posiedzeń sądowych w procesie karnym, [w:] Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa prof. A. Bul- siewicza, Toruń 2004 Hofmański E., Zmiany w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów sędziów i prokuratorów, PiP 2006, Nr 1 Hofmański E., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego, Komentarz, pod red. E. Hofmańskiego, Warszawa 1999, Warszawa 2004 XIV Bibliografia Hofmański E., Zabłocki S., Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 25.3.1998 r., sygn. 45/1997/829/1035, w sprawie Belziuk przeciwko Polsce, Pal. 1998, Nr 7–8 Hofmański P., Częściowa prawomocność wyroków w procesie karnym, Problemy Prawa Karnego, t. 17, Katowice 1991 Hofmański P., Horyzontalna prawomocność części wyroku w procesie karnym, Hofmański P., Konwencja europejska a prawo karne, Toruń 1995 Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Kra- PS 1998, Nr 4 ków 2006 Hofmański P., Zabłocki S., Niektóre zagadnienia związane z granicami orzekania w in- stancji odwoławczej w procesie karnym, [w:] Problemy stosowania prawa sądo- wego – księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi (red. I. Nowi- kowski), Lublin 2007 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297–467, t. II, pod red. P. Hofmańskiego, Warszawa 2004; 2007; 2011 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1–296, t. I, pod red. P. Hofmańskiego, Warszawa 2004 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 468–682, t. III, pod red. P. Hofmańskiego, Warszawa 2004 Horoszowski E., Nazwa i pojęcie „dowodu” w teorii i praktyce prawa sądowego, PiP 1956, Nr 10 Izydorczyk J., Pojęcie granic orzekania sądu odwoławczego w procesie karnym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 2004, Nr 67 Izydorczyk J., Granice orzekania karnego sądu odwoławczego (na podstawie badań praktyki sądów okręgu łódzkiego), SPE 2004, t. LXIX Izydorczyk J., Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej, Łódź 2010 Izydorczyk J., Ochrona praw człowieka w polskim postępowaniu karnym odwoław- czym. Wybrane aspekty, [w:] Aktualne problemy prawa karnego kryminologii i penitencjarystyki. Księga ofiarowana prof. S. Lelentalowi w 45 roku pracy na- ukowej i dydaktycznej, Łódź 2004 Izydorczyk J., Pojęcie granic orzekania sądu odwoławczego w procesie karnym, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2004, Nr 67 Izydorczyk J., Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu kar- nym, Kraków 2002 Izydorczyk J., Zasada dwuinstancyjności polskiego procesu karnego a europejskie standardy ochrony prawa człowieka – uwagi na tle art. 426 k.p.k., [w:] Euro- pejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, E. Dynia i C.P. Kłak (red.), Rzeszów 2005 XV Bibliografia Izydorczyk J., Zasada prawdy a prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym odwo- ławczym, [w:] Zasada prawdy materialnej, Z. Sobolewski, G. Artymiak (red.), War- szawa 2006 Izydorczyk J., Granice orzekania karnego sądu odwoławczego (na podstawie badań praktyki sądów okręgu łódzkiego), SPE, t. 69, Łódź 2004 Jasiński W., Skutki procesowe naruszenia przepisów o wyznaczeniu składu orzekają- cego w sprawach karnych, [w:] P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010 Jaworski S., Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych, War- Jung H., Zasada jawności w postępowaniu karnym RFN, Problemy Prawa Karnego, Kaftal A., Glosa do uchwały SN z 14.7.1983 r., VI KZP 19/83, OSPiKA 1984, Nr 5 Kaftal A., Glosa do uchwały SN z 30.10.1985 r., VI KZP 11/84, OSPiKA 1986, Nr 6 Kaftal A., Model rozprawy głównej w prawie polskim de lege lata i ferenda, Studia szawa 2012 Katowice 1988 Iuridica 1985, Kaftal A., O granicach i kierunku środka odwoławczego w świetle nowego kodeksu postępowania karnego, Pal. 1970, Nr 3 Kaftal A., System środków odwoławczych w polskim procesie karnym (rozważania mo- Kala D., Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Zagadnienia karno- delowe), Warszawa 1972 materialne i procesowe, Toruń 2003 Kalinowski S., Przebieg procesu karnego, Warszawa 1957 Kalinowski S., Rozprawa główna w polskim procesie karnym, Warszawa 1975 Kalinowski S., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1960 Nr 9 Karczmarzyk M.A., Rogoziński E., Udział oskarżonego pozbawionego wolności na roz- prawie przed sądem odwoławczym, Pal. 1997, Nr 3–4 Karsznicki K., Struktura organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania w Niemczech, Prok. i Pr. 2002, Nr 3 Kempisty H., Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 1986 Kleinowska M., „Częściowe” uzasadnienie wyroku w sprawie karnej, PiP 2005, Nr 4 Klejnowska M., Dowodzenie co do meritum w sprawie karnej w postępowaniu apela- cyjnym, RPEiS 2007, Nr 1 Klejnowska M., Formalne wymogi środka zaskarżenia w procesie karnym, [w:] Pro- blemy stosowania prawa sądowego – księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi (red. I. Nowikowski), Lublin 2007 Klejnowska M., Glosa do postanowienia SN z 15.10.2003 r., III KK 271/02, PiP 2004, Klejnowska M., Ograniczenia sądu odwoławczego orzekającego w sprawie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia, Rzeszów 2008 XVI Bibliografia Klejnowska M., Zakaz reformationis in peius w postępowaniu zażaleniowym w spra- wie karnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego – Seria Prawnicza (Prawo 6) 2008, Nr 48 Klejnowska M., Trybus M., Zarzut wadliwości orzeczonej kary jako przyczyna odwo- ławcza – aspekty karnomaterialne i karnoprocesowe, [w:] Z. Ćwiąkalski, G. Arty- miak (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świe- tle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycje ich zmian, Warszawa 2009 Kmiecik R. (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Kraków 2005 Kmiecik R., Glosa do postanowienia SN z 17.10.2000 r., V KKN 362/00, OSP 2001, Nr 7−8 PiP 2004, Nr 5 Kmiecik R., Dokumenty prywatne i ich „prywatne gromadzenie” w sprawach karnych, Kmiecik R., Dowód ścisły w procesie karnym, Lublin 1983 Kmiecik R., Glosa do postanowienia SN z 20.2.1995 r., II KRN 256/94, PS 1996, Nr l Kmiecik R., Glosa do postanowienia SN z 4.1.2005 r., V KK 388/04, PiP 2005, Nr 6 Kmiecik R., Glosa do postanowienia SN z 5.10.2004 r., II KK 121/03, OSP 2005, Nr 7–8 Kmiecik R., Glosa do uchwały SN z 24.5.2005 r., I KZP 14/05, OSP 2006, Nr 1 Kmiecik R., Glosa do wyroku SN z 25.6.2008 r., V KK 38/08, OSP 2009, Nr 7–8 Kmiecik R., O pojęciu „większości głosów” (w prawie wewnętrznym i międzynarodo- wym), PiP 1996, Nr 1 NP 1980, z. 7–8 Kmiecik R., O reasumpcji wadliwych decyzji nie kończących postępowaniu karnego, Kmiecik R., Posiedzenie sądu w procesie karnym. Prawnodowodowa problematyka orzekania poza rozprawą, Lublin 1993 Kmiecik R., Trójinstancyjny system apelacyjno-kasacyjny czy dwuinstancyjna hybryda rewizyjno-kasacyjna? (w związku z nowelizacją kodeksu postępowania karnego w zakresie postępowania odwoławczego), [w:] Kierunki i stan reformy prawa kar- nego, T. Bojarski, E. Skrętowicz (red.), Lublin 1995 Kmiecik R., Tryb wyłączenia sędziego i prokuratora w kodeksie postępowania karnego, Prok. i Pr. 1999, Nr 11–12 Kmiecik R., Z problematyki dowodu ścisłego i swobodnego w postępowaniu apelacyj- nym i kasacyjnym, Prok. i Pr. 2003, Nr 1 Kmiecik R., Glosa do uchwały SN z 18.9.2001 r., I KZP 19/01, OSP 2002, Nr 5, poz. 66 Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Kraków–Lublin 1996 Kociubiński W., Wyłączenie stosowania zakazu reformationis in peius w wypadkach określonych w art. 60 § 3 i 4 kodeksu karnego oraz art. 343 lub 387 kodeksu po- stępowania karnego, Prok. i Pr. 2004, Nr 10 Kociubiński W., Zakres orzekania sądu odwoławczego w nowym kodeksie postępowa- nia karnego, PS 1997, Nr 11–12 Kociubiński W., Glosa do postanowienia SN z 20.7.2005 r., I KZP 20/05, PS 2006, Nr 4 Kociubiński W., Możliwości orzekania przez sąd odwoławczy surowszej kary pozbawie- nia wolności (art. 454 § 2 k.p.k.), Prok. i Pr. 2006, Nr 7–8 XVII Bibliografia Kociubiński W., Możliwości reformacyjnego orzeczenia sądu odwoławczego. Wybrane Kociubiński W., Orzekanie przez sąd odwoławczy w wypadku zmodyfikowanego środka zagadnienia, PS 2001, Nr 7–8 odwoławczego, Prok. i Pr. 2003, Nr 5 Kociubiński W., Ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd pierwszej instancji, Prok. i Pr. 2009, Nr 2 Kociubiński W., Własne ustalenia faktyczne sądu odwoławczego i ich wpływ na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym, PS 2003, z. 7–8 Kociubiński W., Zakres orzekania sądu odwoławczego w nowym kodeksie postępowa- nia karnego, PS 1997, z. 11–12 Kociubiński W., Zasady rzetelnego procesu w postępowaniu apelacyjnym – wybrane zagadnienia, [w:] Rzetelny proces karny [w:]Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, J. Skorupka (red.), Warszawa 2009 Kociubiński W., Możliwości reformacyjnego orzeczenia sądu odwoławczego – wybrane Kociubiński W., Orzekanie przez sąd odwoławczy w wypadku zmodyfikowanego środka zagadnienia, PS 2001, z. 7–8 odwoławczego, Prok. i Pr. 2003, Nr 5 Kociubiński W., Własne ustalenia faktyczne sądu odwoławczego i ich wpływ na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym, PS 2003, z. 7–8 Kondracki M., Rola zarzutów odwoławczych w procesie karnym, Pal. 2009, Nr 3–4 Korcyl-Wolska M., Pojęcie rozprawy głównej w polskim procesie karnym, SP 1975, Nr 3 Korczyński J., Problematyka postępowania dowodowego przed sądem karno-rewizyj- nym, BTN, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, 1981, Nr 14 Kozioł T., O stosowaniu art. 399 k.p.k., PS 2004, z. 4 Kruszyński P., Kilka refleksji na temat art. 440 k.p.k., [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, J. Skorupka (red.), Warszawa 2009 Kruszyński P., Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym, War- szawa 1983 szawa 2002 Kryże A., Niedzielak P., Petryna K.,Wirzman T.E.., Kodeks postępowania karnego, War- Kubala W., Przyczyny odwoławcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego, WPP 1989, Nr 1 Kubala W., Rażąca niewspółmierność kary, WPP 1987, Nr 1 Kubala W., Rewizja obrońcy w sprawach karnych, Pal. 1978, Nr 10 Kubala W., Uzasadnienie rewizji, WPP 1986, Nr 4 Kubala W., Glosa do uchwały SN z 16.6.1977 r., VII KZP 11/77, Pal. 1978, Nr 1 Kulemba A., Prętki E., Uzupełnienie dowodów w postępowaniu rewizyjnym, Zeszyty problemowo-analityczne Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 1966, Nr 4 Kulesza C., Boratyńska K.T., Usprawnianie postępowania karnego w Niemczech i Pol- Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1984 Kurowski M., Świecki D., Glosa do postanowienia SN z 23.10.2003 r., IV KK 94/03, sce, Prok. i Pr. 2004, Nr 4 Pal. 2005, Nr 1–2 XVIII Bibliografia Kurowski M., Świecki D., Problematyka art. 400 kodeksu postępowania karnego, Prok. i Pr. 2004, Nr 10 Kwiatkowski Z., Glosa do postanowienia SN z 24.6.2004 r., III KZ 15/04, PS 2005, z. 9 Kwiatkowski Z., Uzasadnienie orzeczenia o oddaleniu kasacji jako oczywiście bezzasad- nej w procesie karnym, [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, J. Skorupka (red.), Warszawa 2009 Kwiatkowski Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kraków 2005 Kwietniewska M., Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w postępowaniu odwoławczym (art. 455 k.p.k.), PiP 2006, Nr 4 Klejnowska M., Ograniczenia sądu odwoławczego orzekającego w sprawie karnej o wniesieniu środka odwoławczego, Rzeszów 2008 Kondracki M., Rola zarzutów odwoławczych w procesie karnym, Pal. 2009, Nr 3–4 Lewczuk K., Targ o winę i karę? Porozumienie w polskim procesie karnym, Pal. 2002, Nr 3–4 Lipczyńska M., Glosa do uchwały SN (7) z 16.7.1977 r., VII KZP 11/77, NP 1978, z. 5 Lipczyńska M., Model postępowania kontrolnego w k.p.k. z 1969 r., PiP 1971, Nr 2 Lipczyńska M., O tzw. „opinii prywatnej biegłych w procesie karnym, Pal. 1976, Nr 3 Lipczyńska M., Oskarżenie prywatne, Warszawa 1977 Lipczyńska M., Polski proces karny, t. 1, Zagadnienia ogólne, Warszawa 1986 Lipczyńska M., Zasada informacji prawnej (art. 10 KPK) a system zasad procesowych polskiego procesu karnego, PiP 1973, Nr 2 Lipczyńska M. Glosa do uchwały SN z 16.6.1977 r., VII KZP 11/77, NP 1978, z. 5 Lipczyńska M., Ponikowski R., Mały komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1986 Łojewski K., Apelacja karna. Warszawa 2003 Łojewski K., Rewizja obrońcy w postępowaniu karnym, Warszawa 1977 Łuczywek R., Zastosowanie art. 31 § 1 k.p.k. wobec sędziego II instancji, Pal. 1990, Nr 1 Majcher Sz., W kwestii tzw. prawotwórstwa sądowego (na przykładzie orzecznictwa SN w sprawach karnych), PiP 2004, Nr 2 Makar W., Glosa do uchwały SN z 30.10.1985 r., VI KZP 11/84, OSPiKA 1986, Nr 6 Marszał K., Ujawnienie dowodów w postępowaniu ponownym w świetle art. 391 § 2 k.p.k., NP 1973, z. 4 Marszał K., Glosa do uchwały SN z 29.5.2003 r., I KZP 14/03, PS 2004, z. 7–8 Marszał K., Glosa do wyroku SN z 5.3.1991 r., II KR 127/90, OSP 1992, Nr 1, poz. 15 Marszał K., Granice środka odwoławczego w polskim procesie karnym, Problemy Prawa Karnego, t. 14, Katowice 1988 Marszał K., Instancyjność postępowania sądowego w świetle artykułu 176 ustęp 1 Kon- stytucji Rzeczpospolitej, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współcze- sności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000 Marszał K., Problem granic środka odwoławczego w polskim procesie karnym, Pro- blemy Prawa Karnego, t. 1, Katowice 1975 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: