Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00214 003099 21540189 na godz. na dobę w sumie
Prawo Unii Europejskiej - ebook/pdf
Prawo Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 791
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5589-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> europejskie
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Książka ,,Prawo Unii Europejskiej' omawia kompleksowe funkcjonowanie Unii Europejskiej, koncentrując się na aspektach prawnych i zmianach wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony.

Zakresem publikacji objęto m.in. zagadnienia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE Prawo Unii Europejskiej Jacek Barcik Aleksandra Wentkowska C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo Unii Europejskiej W sprzedaży: PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 19 Twoje Prawo dr A. Łazowski (red.) PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. TESTY. KAZUSY. TABLICE, wyd. 5 Repetytoria C.H.Beck prof. dr hab. M. M. Kenig-Witkowska (red.) PRAWO INSTYTUCJONALNE UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze dr E. Cała-Wacinkiewicz CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO Monografie Prawnicze dr M. Ahlt, dr hab. M. Szpunar dr M. Nowacki (aktualizacja) PRAWO EUROPEJSKIE, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl Prawo Unii Europejskiej dr Jacek Barcik dr Aleksandra Wentkowska WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, wyd. 1, Propozycja cytowania: Warszawa 2014 Poszczególne rozdziały opracowali: XIII; XV; XVI; XVII Jacek Barcik: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII § 33.II; XII; Aleksandra Wentkowska: VIII § 31, § 32, § 33.I, IX; X; XI; XIV; XVIII Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-5588-7 ISBN 978-83-255-5589-4 Przedmowa Zamysłem przyświecającym stworzeniu niniejszego podręcznika była chęć kompleksowego uporządkowania i zaktualizowania zmienionego stanu praw- nego, jaki nastąpił po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego. Książka, któ- ra znalazła się w Państwa rękach napisana została przede wszystkim z my- ślą o studentach prawa i administracji. Cenną pomoc dydaktyczną odnajdą w nim również studenci zarządzania, ekonomii, nauk politycznych i pokrew- nych kierunków studiów. Autorzy starali się uwzględniać w potrzebnym za- kresie także problemy powstające przy stosowaniu prawa unijnego w polskim porządku prawnym, stąd odwołania do szeroko cytowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów państw członkow- skich. Książka skupia się na praktycznym wykorzystaniu zdobywanej wiedzy, oferując liczne przykłady z praktyki orzeczniczej. Dołączony do książki wy- kaz aktualnej literatury przedmiotu zachęca Czytelników do samodzielnego pogłębienia posiadanych wiadomości. Omówiony materiał obejmuje najistotniejsze zagadnienia obowiązującego prawa instytucjonalnego i materialnego Unii Europejskiej z uwzględnieniem najnowszych zmian, wprowadzonych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Stan prawny został uwzględniony na dzień 1.2.2014 r. Autorzy wyrażają wdzięczność wszystkim czytelnikom i komentatorom za wnikliwą i staranną analizę książki oraz szereg cennych uwag dotyczących treści podręcznika, które pozwoliły go ulepszyć i uniknąć rozmaitych uchy- bień. Katowice, kwiecień 2014 r. Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska Spis treści Przedmowa ................................................................................................... V Wykaz skrótów ............................................................................................. XXI Wykaz literatury ........................................................................................... XXVII Rozdział I. Zarys historii integracji europejskiej ................................... 1 1 § 1. Periodyzacja historii integracji europejskiej ...................................... 1 I. Okres przed 1945 r. .................................................................... 1 1. Warunki konieczne dla rozwoju integracji............................. II. Okres od 1946 r. do 1951 r. ........................................................ 2 1. Pierwsze powojenne inicjatywy integracyjne ........................ 2 2. Deklaracja Schumana............................................................. 3 3. Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali .................. 4. Koncepcje integracji europejskiej .......................................... III. Okres od 1951 r. do 1957 r. ........................................................ 1. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą . 2. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii 4 5 5 6 Atomowej ............................................................................... IV. Okres od 1957 r. do 1986 r. ........................................................ 1. Rozwój pozatraktatowy ......................................................... 2. Jednolity Akt Europejski ........................................................ 7 3. Utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego............. 8 V. Okres od 1986 r. do 1993 r. ........................................................ 1. Traktat z Maastricht ............................................................... 2. Rozwój pozatraktatowy ......................................................... VI. Okres od 1993 r. do 1997 r. ........................................................ 1. Traktat z Amsterdamu ............................................................ VII. Okres od 1997 r. do 2001 r. ........................................................ 1. Traktat z Nicei ........................................................................ 2. Rozwój pozatraktatowy ......................................................... VIII. Okres od 2002 r. do 2009 r. ........................................................ 1. Proces postnicejski ................................................................. 2. Prace Konwentu Europejskiego ............................................. 3. Konferencja Międzyrządowa 2003/2004 ............................... 4. Proces ratyfikacyjny Traktatu Konstytucyjnego .................... 5. Przygotowanie Traktatu Reformującego................................ 6 6 6 9 9 10 10 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 VIII 6. Proces ratyfikacyjny Traktatu Lizbońskiego ......................... IX. Okres od 2010 r. do 2014 r. ........................................................ § 2. Przyszłość integracji europejskiej ...................................................... Rozdział II. Charakter prawny Unii Europejskiej ................................. § 3. Historyczne korzenie ......................................................................... § 4. UE jako twór szczególny – sui generis (1993–2009) ........................ § 5. UE jako organizacja międzynarodowa (po 1.12.2009 r.) ................... I. Ogólne informacje o organizacjach międzynarodowych ........... 1. Definicja organizacji międzynarodowej ................................ 2. Typologie organizacji międzynarodowych ............................ 3. Funkcje organizacji międzynarodowych ............................... 4. Podmiotowość organizacji międzynarodowych .................... II. Ogólna charakterystyka UE jako organizacji międzynarodowej ...................................................................... 1. Cele UE .................................................................................. 2. UE jako organizacja ponadnarodowa .................................... 3. Zagadnienie podmiotowości prawnej UE .............................. 4. UE jako organizacja półotwarta ............................................. 4.1. Przystąpienie do UE ........................................................ 4.2. Stowarzyszenie z UE ...................................................... 5. Wystąpienie z UE ................................................................... 6. Możliwość wykluczenia z UE ............................................... 7. Przywileje i immunitety UE................................................... 8. System językowy UE ............................................................. § 6. UE jako konfederacja in statu nascendi? ........................................... I. Argumenty za konfederacją ........................................................ II. Argumenty przeciw konfederacji ............................................... III. Symbole UE ............................................................................... § 7. W kierunku federacji europejskiej? ................................................... I. Argumenty za federacją .............................................................. II. Argumenty przeciw federacji .................................................... § 8. Unia Europejska a suwerenność państw członkowskich ................... § 9. Elastyczność w procesie integracji ................................................... I. Istota elastyczności ..................................................................... II. Wzmocniona współpraca ........................................................... III. Stała współpraca strukturalna ..................................................... § 10. Charakter Unii Europejskiej w świetle teorii stosunków międzynarodowych ............................................................................ Rozdział III. Aksjologia Unii Europejskiej .............................................. § 11. Zagadnienia wstępne .......................................................................... § 12. Systematyka aksjologiczna UE .......................................................... § 13. Wartości UE ....................................................................................... I. Katalog wartości UE .................................................................. 1. Poszanowanie godności osoby ludzkiej ................................. 18 19 20 22 22 22 25 26 26 27 30 32 33 33 34 35 36 36 38 40 42 43 44 47 47 48 49 52 52 53 54 59 59 60 65 68 70 70 71 73 73 74 Spis treści 2. Wolność .................................................................................. 3. Demokracja ............................................................................ 4. Równość ................................................................................. 5. Państwo prawne .................................................................... 6. Poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości ..................................................... 7. Poszanowanie tożsamości narodowych państw członkowskich UE ................................................................. II. Sankcje na wypadek naruszenia wartości UE ............................ Rozdział IV. Prawa podstawowe w Unii Europejskiej ............................ § 14. Definicja pojęcia praw podstawowych ............................................. § 15. Ewolucja koncepcji praw podstawowych w WE/UE ........................ I. Początki integracji (1951–1969 r.) ............................................. II. Wpływ orzecznictwa TSUE (1969–1993 r.) .............................. III. Działalność Rady Europejskiej ................................................. IV. Prawa podstawowe w nowej UE (1993–1999 r.) ....................... 1. Regulacje Traktatu z Maastricht ............................................ 2. Obywatelstwo europejskie .................................................... 2.1. Podstawy prawne obywatelstwa europejskiego .............. 2.2. Charakter prawny obywatelstwa europejskiego ............. 2.3. Prawa wiążące się z obywatelstwem europejskim .......... V. Karta Praw Podstawowych UE (1999–2000 r.) ......................... 1. Proces przyjmowania Karty Praw Podstawowych ................ 2. Systematyka Karty Praw Podstawowych .............................. 3. Porównanie Karty Praw Podstawowych z międzynarodowymi umowami z zakresu praw człowieka 4. Ograniczanie praw podstawowych ....................................... 5. Stosowanie Karty Praw Podstawowych................................. 6. Zagadnienie charakteru prawnego Karty Praw Podstawowych ....................................................................... VI. Prawa podstawowe w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy (2002–2005 r.) ......................................................... VII. Powołanie Agencji Praw Podstawowych (2007 r.) .................... VIII. Prawa podstawowe w regulacjach Traktatu Lizbońskiego ........ IX. Przyszłość: przystąpienie UE do EKPC ..................................... 1. W kierunku jednolitego systemu ochrony praw podstawowych ....................................................................... 2. Podstawowe trudności w toku negocjacji akcesyjnych ........ Rozdział V. Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej...................... § 16. Pojęcie instytucji UE ......................................................................... § 17. Zasady instytucjonalne ...................................................................... I. Zasada jednolitych ram instytucjonalnych ................................ II. Zasada kompetencji przyznanych .............................................. III. Zasady pomocniczości i proporcjonalności ............................... IX 74 74 76 80 81 81 82 85 85 86 86 86 92 93 93 93 94 94 97 101 101 101 104 106 109 111 113 114 116 116 118 119 121 121 122 122 122 123 Spis treści X IV. Zasada równowagi instytucjonalnej ........................................... V. Zasada autonomii instytucjonalnej ............................................. VI. Zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej .................. VII. Zasada otwartości ....................................................................... § 18. Instytucje UE ..................................................................................... I. Parlament Europejski ................................................................. 1. Geneza.................................................................................... 2. Podstawy prawne ................................................................... 3. Charakter organu .................................................................... 4. Skład ...................................................................................... 5. Status członka PE ................................................................... 6. Struktura wewnętrzna ............................................................ 7. Funkcje ................................................................................... 8. Tryb działania ........................................................................ II. Rada Europejska ......................................................................... 1. Geneza ................................................................................... 2. Podstawy prawne ................................................................... 3. Charakter organu .................................................................... 4. Skład ...................................................................................... 5. Zagadnienie przewodnictwa .................................................. 6. Funkcje .................................................................................. 7. Tryb działania ........................................................................ 8. Wydawane akty ...................................................................... III. Rada ............................................................................................ 1. Geneza.................................................................................... 2. Podstawy prawne ................................................................... 3. Charakter organu .................................................................... 4. Skład ...................................................................................... 5. Zagadnienie przewodnictwa .................................................. 6. Funkcje .................................................................................. 7. Tryb działania ........................................................................ 8. Organy pomocnicze Rady ...................................................... IV. Komisja Europejska ................................................................... 1. Geneza.................................................................................... 2. Podstawy prawne ................................................................... 3. Charakter organu .................................................................... 4. Skład ...................................................................................... 5. Procedura powoływania ......................................................... 6. Zakończenie pełnienia funkcji przez KE ............................... 7. Status członka KE .................................................................. 8. Status przewodniczącego KE ................................................. 9. Struktura wewnętrzna ............................................................ 10. Funkcje ................................................................................... 11. Tryb działania ........................................................................ V. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ............................ 1. Geneza.................................................................................... 123 124 125 125 128 128 128 128 128 129 131 133 136 137 138 138 138 138 138 139 140 140 144 145 145 145 145 145 147 148 149 154 155 155 155 155 155 157 158 160 162 163 164 165 168 168 Spis treści 2. Podstawy prawne ................................................................... 3. Charakter organu .................................................................... 4. Struktura organów sądowych w UE ...................................... 5. Skład ...................................................................................... 6. Rzecznicy Generalni .............................................................. 7. Status członka Trybunału Sprawiedliwości UE ..................... 8. Struktura wewnętrzna ............................................................ 9. Funkcje ................................................................................... 10. Tryb działania ........................................................................ VI. Europejski Bank Centralny ........................................................ VII. Trybunał Obrachunkowy ............................................................ 1. Geneza.................................................................................... 2. Podstawy prawne ................................................................... 3. Charakter organu .................................................................... 4. Skład ...................................................................................... 5. Status członka Trybunału Obrachunkowego ........................ 6. Struktura wewnętrzna ............................................................ 7. Funkcje ................................................................................... 8. Tryb działania ........................................................................ § 19. Organy pomocnicze i doradcze ......................................................... I. Komitet Ekonomiczno-Społeczny .............................................. 1. Geneza.................................................................................... 2. Podstawy prawne ................................................................... 3. Charakter organu .................................................................... 4. Skład ...................................................................................... 5. Status członka KES ................................................................ 6. Funkcje ................................................................................... II. Komitet Regionów ..................................................................... 1. Geneza.................................................................................... 2. Podstawy prawne ................................................................... 3. Charakter organu .................................................................... 4. Skład ...................................................................................... 5. Status członka KR .................................................................. 6. Funkcje ................................................................................... III. Agencje Unii Europejskiej ......................................................... § 20. Siedziba instytucji unijnych ............................................................... § 21. Urzędnicy w Unii Europejskiej ......................................................... Rozdział VI. Pojęcie i źródła prawa Unii Europejskiej .......................... § 22. Pojęcie prawa UE i jego podziały ...................................................... § 23. Prawo UE jako system prawny .......................................................... § 24. Zakresy obowiązywania systemu prawa UE ..................................... I. Zakres podmiotowy .................................................................... II. Zakres przedmiotowy ................................................................ 1. Kategorie i dziedziny kompetencji UE ................................. 1.1. Kompetencje wyłączne UE ............................................. XI 168 168 169 171 171 176 178 179 181 181 181 181 182 182 182 183 184 184 185 187 187 187 188 188 188 189 189 190 190 190 190 190 191 191 192 196 197 202 202 203 206 207 208 209 210 Spis treści XII 1.2. Kompetencje dzielone UE z państwami członkowskimi ................................................................ 1.3. Działania wspierające, koordynujące lub uzupełniające działania państw członkowskich. ............. III. Zakres czasowy .......................................................................... IV. Zakres terytorialny ..................................................................... § 25. Katalog źródeł prawa UE ................................................................... I. Prawo pierwotne ......................................................................... 1. Prawo traktatowe ................................................................... 2. Akty konstytucyjne Rady lub Rady Europejskiej .................. 3. Ogólne zasady prawa ............................................................. 4. Prawo zwyczajowe................................................................. II. Prawo pochodne ......................................................................... 1. Rozporządzenie ...................................................................... 2. Dyrektywa .............................................................................. 3. Decyzja .................................................................................. 4. Zalecenia i opinie ................................................................... 5. Inne akty spoza katalogu art. 288 TFUE ............................... III. Umowy międzynarodowe .......................................................... § 26. Hierarchia aktów prawa UE ............................................................... I. Akty prawodawcze ..................................................................... II. Akty nieprawodawcze ............................................................... 1. Akty delegowane ................................................................... 2. Akty wykonawcze .................................................................. Rozdział VII. Stanowienie prawa Unii Europejskiej .............................. § 27. Stanowienie prawa pierwotnego ........................................................ I. Zmiana istniejących traktatów .................................................. 1. Zwykła procedura zmiany ..................................................... 2. Uproszczone procedury zmiany ............................................ 3. Modyfikacja postanowień traktatowych ............................... II. Zawieranie traktatów akcesyjnych ............................................ § 28. Stanowienie prawa pochodnego ........................................................ I. Zasady stanowienia prawa pochodnego .................................... 1. Zasada przyznania kompetencji ............................................. 2. Zasada pomocniczości (subsydiarności) ................................ 3. Zasada proporcjonalności ...................................................... 4. Zasada niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo ....... 5. Wytyczne legislacyjne z art. 8–13 TFUE .............................. 5.1. Nakaz likwidowania nierówności i wspierania równości kobiet i mężczyzn ............................................ 5.2. Nakaz uwzględniania spraw socjalnych ......................... 5.3. Nakaz zwalczania dyskryminacji .................................... 5.4. Nakaz uwzględniania wymogów środowiska naturalnego ...................................................................... 210 212 212 213 217 218 218 219 220 221 223 224 226 228 230 230 231 233 235 236 236 236 238 238 238 239 241 242 243 245 245 245 246 247 248 248 249 249 249 249 Spis treści 5.5. Nakaz uwzględniania wymogów ochrony konsumentów .................................................................. 5.6. Nakaz uwzględniania wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt ........................................................ II. Inicjatywa prawodawcza ............................................................ 1. Bezpośrednia inicjatywa prawodawcza ................................. 2. Pośrednia inicjatywa prawodawcza ....................................... III. Planowanie działalności legislacyjnej ........................................ IV. Procedury stanowienia prawa pochodnego ............................... 1. Zagadnienia wprowadzające .................................................. 2. Zwykła procedura prawodawcza ........................................... 3. Specjalna procedura prawodawcza ........................................ 4. Procedury stanowienia aktów nieprawodawczych ................ 4.1. Stanowienie aktów delegowanych .................................. 4.2. Stanowienie aktów wykonawczych ................................ V. Wybór rodzaju aktu i procedury jego przyjęcia ......................... VI. Rola parlamentów narodowych .................................................. VII. Standardowa struktura aktu prawa pochodnego ......................... VIII. Wymogi formalne dotyczące aktów prawa pochodnego ............ § 29. Zawieranie umów międzynarodowych przez UE .............................. § 30. Problem defragmentacji prawa UE ................................................... Rozdział VIII. Stosowanie prawa Unii Europejskiej .............................. § 31. Zasady stosowania prawa UE ............................................................ I. Zagadnienia wprowadzające ...................................................... II. Katalog zasad ............................................................................. 1. Zasada jednolitego stosowania .............................................. 2. Zasada efektywności .............................................................. 3. Zasada niezależności proceduralnej ....................................... 4. Zasada bezpośredniego skutku i bezpośredniego stosowania .. 5. Zasada pierwszeństwa stosowania prawa UE ........................ 6. Zasada solidarności (lojalności) ............................................. 7. Zasada pewności prawa ......................................................... § 32. Wykładnia prawa UE ......................................................................... I. Definicja wykładni prawa .......................................................... II. Sprawa o charakterze unijnym ................................................... III. Charakter wykładni prawa UE ................................................... IV. Ogólne zasady prawa ................................................................. V. Metody wykładni ........................................................................ 1. Wykładnia językowa .............................................................. 2. Wykładnia historyczna ........................................................... 3. Wykładnia celowościowa....................................................... 4. Wykładnia kontekstowa ......................................................... 5. Wykładnia porównawcza ....................................................... § 33. Orzeczenia prejudycjalne ................................................................... I. Istota orzeczenia wstępnego ....................................................... XIII 249 249 250 250 251 259 259 259 261 263 264 264 264 270 271 274 277 278 280 282 282 282 285 285 286 288 289 292 294 297 299 299 300 302 304 310 310 312 313 313 315 318 319 Spis treści XIV 1. Postępowanie w sprawach o orzeczenie wstępne ................. II. Pytania prejudycjalne w polskiej praktyce sądowej ................... Rozdział IX. Prawo UE wobec prawa międzynarodowego i prawa krajowego................................................................................. § 34. Prawo UE a prawo międzynarodowe ................................................. § 35. Prawo UE a prawo krajowe w wybranych państwach członkowskich ................................................................................... I. Francja ........................................................................................ 1. Podstawy konstytucyjne ........................................................ 2. Rada Konstytucyjna ............................................................... 3. Trybunał Kasacyjny ............................................................... 4. Rada Stanu ............................................................................. 5. Sądy powszechne ................................................................... II. Holandia ..................................................................................... 1. Podstawy konstytucyjne ........................................................ 2. Sądy powszechne ................................................................... III. Niemcy ....................................................................................... 1. Podstawy konstytucyjne ........................................................ 2. Sprawa Solange I ................................................................... 3. Sprawa Vielleicht-Beschluß ................................................... 4. Sprawa Mittlerweile-Beschluß ............................................... 5. Sprawa Solange II .................................................................. 6. Sprawa Wenn- nicht- Beschluß .............................................. 7. Sprawa Maastricht ................................................................. 8. Sądy powszechne ................................................................... IV. Włochy ....................................................................................... 1. Podstawy konstytucyjne ........................................................ 2. Sądy powszechne ................................................................... V. Wielka Brytania .......................................................................... VI. Grecja ......................................................................................... 1. Podstawy konstytucyjne ........................................................ 2. Sądy powszechne ................................................................... VII. Austria ........................................................................................ 1. Podstawy konstytucyjne ........................................................ 2. Sądy powszechne ................................................................... Rozdział X. Sądowy system ochrony prawnej w Unii Europejskiej ...... § 36. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE ..................... I. Procedura pisemna ..................................................................... II. Procedura ustna .......................................................................... III. Pomoc prawna i reprezentacja stron w procesie ........................ IV. Koszty postępowania .................................................................. § 37. Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości UE ..................................... I. Jurysdykcja administracyjna ...................................................... 1. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu UE ......................... 324 327 334 334 336 336 336 337 338 339 340 341 341 342 343 343 344 345 345 346 347 347 348 348 348 350 351 354 354 355 357 357 359 361 361 362 365 367 367 368 369 369 Spis treści 2. Kontrola legalności ................................................................ 3. Skarga na bezczynność instytucji .......................................... 4. Skargi odszkodowawcze przeciwko instytucjom UE ............ 5. Konkurencyjna odpowiedzialność państw członkowskich .... II. Jurysdykcja kontrolna ................................................................ 1. Odpowiedzialność państw członkowskich za naruszenie prawa UE ............................................................................... 2. Uchybienie zobowiązaniom nałożonych prawem UE ........... 3. Podmioty legitymowane ........................................................ 4. Postępowanie na podstawie art. 258 i 259 TFUE .................. 5. Kontrola nad wykonaniem orzeczenia ................................... 6. Funkcje kary pieniężnej ......................................................... 7. Klauzula arbitrażowa ............................................................. 8. Klauzula sądowa .................................................................... III. Jurysdykcja niesporna ................................................................ IV. Jurysdykcja odwoławcza ............................................................ Rozdział XI. Pozasądowy system ochrony prawnej w Unii Europejskiej ........................................................................................... § 38. Główne mechanizmy pozasądowej ochrony prawnej w UE ............. I. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ................................ 1. Status prawny i podstawy działalności .................................. 2. Funkcje ................................................................................... 2.1. Czynna legitymacja skargowa ........................................ 2.2. Bierna legitymacja skargowa .......................................... 2.3. Wymogi czasowe ............................................................ 2.4. Przedmiot skargi ............................................................ 2.5. Prawo do dobrej administracji ........................................ 2.6. Przebieg postępowania skargowego .............................. II. Prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego ........ 1. Czynna legitymacja w zakresie petycji .................................. 2. Bierna legitymacja w zakresie petycji ................................... 3. Inne wymogi .......................................................................... 4. Decydowanie o dopuszczalności petycji .............................. 5. Rozpatrywanie petycji .......................................................... III. Prawo do składania skargi do Komisji Europejskiej .................. IV. SOLVIT ...................................................................................... Rozdział XII. Finansowanie Unii Europejskiej ....................................... § 39. Zagadnienia wprowadzające .............................................................. § 40. Dochody UE ...................................................................................... § 41. Wydatki UE ........................................................................................ § 42. Wieloletnie ramy finansowe i roczne budżety UE ............................. § 43. Zasady budżetowe .............................................................................. § 44. Procedura stanowienia budżetu ......................................................... XV 370 373 374 380 381 381 383 392 394 401 403 405 406 406 408 410 410 410 410 412 412 412 413 413 414 418 422 422 422 423 423 424 426 427 428 428 429 433 435 438 440 Spis treści XVI § 45. Wykonanie budżetu i absolutorium ................................................... § 46. Zwalczanie nadużyć finansowych ..................................................... § 47. Przyszłe perspektywy finansowania UE ............................................ Rozdział XIII. Polityki i działania wewnętrzne Unii Europejskiej ....... § 48. Zakres przedmiotowy ........................................................................ § 49. Dziedziny kompetencji wyłącznych UE ............................................ I. Wspólne reguły konkurencji ...................................................... § 50. Dziedziny kompetencji dzielonych UE ............................................. I. Rolnictwo i rybołówstwo ........................................................... II. Transport .................................................................................... III. Zatrudnienie ............................................................................... IV. Polityka społeczna ...................................................................... V. Zdrowie publiczne ...................................................................... VI. Ochrona konsumentów ............................................................... VII. Sieci transeuropejskie ................................................................. VIII. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna ......................... IX. Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna .... X. Środowisko naturalne ................................................................. XI. Energetyka .................................................................................. § 51. Dziedziny działań UE wspierających, koordynujących lub uzupełniających działania państw członkowskich ............................. I. Edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport ................... II. Kultura ....................................................................................... III. Przemysł ..................................................................................... IV. Turystyka .................................................................................... V. Ochrona ludności ........................................................................ VI. Współpraca administracyjna ...................................................... § 52. Inne polityki i działania wewnętrzne UE ........................................... I. Usługi audiowizualne ................................................................. II. Polityka telekomunikacyjna ....................................................... Rozdział XIV. Swobody rynku wewnętrznego ........................................ § 53. Definicja rynku wewnętrznego .......................................................... § 54. Katalog swobód rynku wewnętrznego ............................................... I. Swoboda przepływu towarów .................................................... 1. Definicja towaru..................................................................... 2. Wyłączenia od swobody przepływu towarów........................ 3. Istota swobody przepływu towarów ...................................... II. Swoboda przepływu osób ........................................................... 1. Pojęcie pracownika ................................................................ 2. Zakaz dyskryminacji .............................................................. 3. Rodzaje dyskryminacji: ......................................................... 4. Ograniczenia zakazu dyskryminacji ...................................... 5. Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji ................................ III. Swoboda przedsiębiorczości ...................................................... 443 446 450 452 452 456 456 457 457 458 462 463 466 468 469 470 472 476 478 480 480 482 484 484 485 489 490 490 491 493 493 493 493 494 494 494 507 507 510 512 513 514 517 Spis treści 1. Zasada traktowania narodowego............................................ 2. Wyłączenia swobody przedsiębiorczości ............................... IV. Swoboda przepływu usług ......................................................... 1. Definicja usługi ...................................................................... 2. Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu usług ......... V. Swoboda przepływu kapitału i płatności .................................... 1. Definicja przepływu kapitału i płatności ............................... 2. Prawa państw członkowskich ................................................ Rozdział XV. Unia Gospodarcza i Walutowa .......................................... § 55. Definicja i założenia Unii Gospodarczej i Walutowej ....................... I. Zagadnienia wprowadzające ...................................................... II. Geneza UGiW ............................................................................ § 56. Podstawy traktatowe Unii Gospodarczej i Walutowej ....................... § 57. Etapy tworzenia unii walutowej ........................................................ § 58. Zasady i instrumenty działania Unii Gospodarczej i Walutowej ....... § 59. Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej ............................... I . Zakres terytorialny Unii Gospodarczej i Walutowej .................. II. Kryteria członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej .......... III. Możliwość wystąpienia z Unii Gospodarczej i Walutowej ........ IV. Perspektywy członkostwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej ................................................................................. § 60. Instytucje działające w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej ...... I. Europejski System Banków Centralnych ................................... II. Europejski Bank Centralny ........................................................ III. Komitet Ekonomiczno-Finansowy ............................................. § 61. Unia fiskalna ...................................................................................... § 62. Unia bankowa .................................................................................... Rozdział XVI. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ................................................................................... § 63. Istota PWBiS ...................................................................................... § 64. Geneza PWBiS .................................................................................. I. Grupa TREVI ............................................................................. II. Układy z Schengen ..................................................................... III. Traktat z Maastricht .................................................................... IV. Traktat z Amsterdamu ................................................................ V. Szczyt w Tampere ...................................................................... VI. Traktat z Nicei ............................................................................ VII. Program haski ............................................................................. VIII. Traktat z Lizbony ....................................................................... IX. Program sztokholmski ................................................................ § 65. Zasady PWBiS ................................................................................... § 66. Cele PWBiS ....................................................................................... § 67. Instytucje działające w ramach PWBiS ............................................. I. Rada Europejska ......................................................................... XVII 521 522 523 523 527 529 530 534 536 536 536 537 538 539 540 545 545 549 550 551 554 554 555 560 562 563 565 565 566 566 567 568 569 569 570 570 571 573 575 576 577 577 Spis treści XVIII II. Rada UE ..................................................................................... III. Komisja Europejska ................................................................... IV. Parlament Europejski ................................................................. V. Trybunał Sprawiedliwości UE ................................................... VI. Rola parlamentów narodowych .................................................. § 68. Instrumenty realizacji PWBiS ........................................................... § 69. Mechanizm decyzyjny PWBiS .......................................................... I. Inicjatywa prawodawcza ............................................................ II. Procedury prawodawcze ............................................................ § 70. Kontrola graniczna, azyl i imigracja .................................................. I. Kontrola graniczna ..................................................................... II. Polityka azylowa ........................................................................ III. Polityka imigracyjna .................................................................. § 71. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych ...................................... § 72. Współpraca sądowa w sprawach karnych ......................................... I. Podstawy prawne ........................................................................ II. Eurojust ...................................................................................... III. Europejska Sieć Sądowa ds. karnych ......................................... IV. Sędziowie łącznikowi ................................................................. V. Prokuratura Europejska .............................................................. VI. Przykłady współpracy ................................................................ 1. Europejski Nakaz Aresztowania ............................................ 2. Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze ............................. 3. Zabezpieczania dowodów i mienia ........................................ 4. Rasizm i ksenofobia ............................................................... 5. Terroryzm ............................................................................... 6. Handel ludźmi i przestępstwa przeciwko dzieciom ............... 7. Handel narkotykami ............................................................... 8. Korupcja i pranie brudnych pieniędzy ................................... § 73. Współpraca policyjna ........................................................................ I. Podstawy prawne ........................................................................ II. Europol ....................................................................................... III. CEPOL ....................................................................................... IV. Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości ........................... V. Przykłady współpracy ................................................................ Rozdział XVII. Działania zewnętrzne Unii Europejskiej ....................... § 74. Zagadnienia wprowadzające .............................................................. I. Zakres działań zewnętrznych .................................................... II. Zasady działań zewnętrznych ..................................................... III. Cele działań zewnętrznych ......................................................... § 75. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa ............................. I. Istota WPZiB .............................................................................. II. Geneza WPZiB ........................................................................... 1. Plan Plevena i Europejska Wspólnota Obronna .................... 2. Plan Foucheta ........................................................................ 578 580 580 581 583 584 589 589 589 591 591 593 596 599 603 603 609 611 612 612 613 613 617 618 619 619 624 625 626 626 626 627 629 629 630 632 632 632 633 634 635 635 635 635 636 Spis treści 3. Raport Davignona i Europejska Współpraca Polityczna ....... 4. Jednolity Akt Europejski ........................................................ 5. Traktat z Maastricht ............................................................... 6. Traktat z Amsterdamu ............................................................ 7. Traktat z Nicei ........................................................................ 8. Traktat z Lizbony ................................................................... III. Instytucje działające w ramach WPZiB ..................................... 1. Rada Europejska .................................................................... 2. Rada UE ................................................................................. 3. Wysoki Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa ...................................................................... 4. Przewodniczący Rady Europejskiej ....................................... 5. Komisja Europejska ............................................................... 6. Parlament Europejski ............................................................. 7. Trybunał Sprawiedliwości UE ............................................... 8. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa ................................... 9. Komitet Wojskowy ................................................................ 10. Sztab Wojskowy ..................................................................... 11. Komitet ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysowego ......................................................................... 12. Centrum Satelitarne ............................................................... 13. Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem ................................ 14. Europejska Agencja Obrony .................................................. 15. Specjalni Przedstawiciele....................................................... 16. Korespondenci europejscy ..................................................... IV. Instrumenty realizacji WPZiB .................................................... V. Mechanizm decyzyjny WPZiB .................................................. 1. Inicjatywa prawodawcza ........................................................ 2. Procedury prawodawcze ........................................................ 3. Stosowanie aktów WPZiB w prawie krajowym .................... VI. Finansowanie WPZiB................................................................. VII. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony ............................. 1. Istota ....................................................................................... 2. Geneza WPBiO ...................................................................... 3. Podstawy prawne WPBiO ...................................................... 4. Dotychczasowe osiągnięcia ................................................... 4.1. Europejska Strategia Bezpieczeństwa ............................. 4.2. Misje WPBiO .................................................................. 4.3. Rozwój zdolności wojskowych ....................................... 4.4. Rozwój zdolności cywilnych .......................................... 4.5. Współpraca w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego ...... 4.6. Udział w zwalczaniu terroryzmu .................................... 4.7. Przeciwdziałanie proliferacji broni masowego zniszczenia ...................................................................... § 76. Wspólna Polityka Handlowa ............................................................. § 77. Współpraca na rzecz rozwoju ............................................................ XIX 636 637 638 638 639 639 639 639 640 641 643 644 645 647 649 650 651 652 653 654 656 658 659 659 662 662 662 664 664 666 666 667 668 670 670 671 674 676 677 679 680 681 683 Spis treści
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo Unii Europejskiej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: