Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00238 004019 24093386 na godz. na dobę w sumie
Prawo administracyjne. Zbiór przepisów. Wydanie 16 - ebook/pdf
Prawo administracyjne. Zbiór przepisów. Wydanie 16 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 616
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4686-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 12.03.2012 r.Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:


KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:

ORDYNACJA PODATKOWA:

USTAWA O SAMORZĄDOWYCH KOLEGIACH ODWOŁAWCZYCH:

USTAWA O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI:

USTAWA - PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH:

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K P A Ustawa z.dnia.14.czerwca.1960.r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j..Dz..U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071;.zm.:.Dz..U..z.2001.r..Nr.49,.poz..09;.z.2002.r.. Nr.113,.poz..984,.Nr.13,.poz..1271,.Nr.169,.poz..1387;.z.2003.r..Nr.130,.poz..1188,. Nr.170,.poz..1660;.z.2004.r..Nr.162,.poz..1692;.z.200.r..Nr.64,.poz..6,.Nr.78,. poz..682,.Nr.181,.poz..124;.z.2008.r..Nr.229,.poz..139;.z.2009.r..Nr.19,.poz..101,. Nr.216,.poz..1676;.z.2010.r..Nr.40,.poz..230,.Nr 167, poz. 1131,.Nr.182,.poz..1228,. Nr.24,.poz..1700;.z.2011.r..Nr.6,.poz..18,.Nr.34,.poz..173,.Nr.106,.poz..622,.. Nr.186,.poz..1100) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres obowiązywania Postêpowania uregulowane w kodeksie. Ogólna zdolnośæ organów administruj¹cych do prowadzenia postêpowania Art. 1. Kodeks.postępowania.administracyjnego.normuje.postępowanie: 1). przed.organami.administracji.publicznej.w.należących.do.właściwości.tych. organów.sprawach.indywidualnych.rozstrzyganych.w.drodze.decyzji.admi­ nistracyjnych, 2). przed.innymi.organami.państwowymi.oraz.przed.innymi.podmiotami,.gdy. są.one.powołane.z.mocy.prawa.lub.na.podstawie.porozumień.do.załatwiania. spraw.określonych.w.pkt.1, 1 Art. 2–3 Kodeks postępowania administracyjnego 3)1. w.sprawach.rozstrzygania.sporów.o.właściwość.między.organami.jednostek. samorządu.terytorialnego.i.organami.administracji.rządowej.oraz.między. organami.i.podmiotami,.o.których.mowa.w.pkt.2, 4). w.sprawach.wydawania.zaświadczeń. Postêpowanie uproszczone w sprawie skarg i wniosków Art. 2. Kodeks.postępowania.administracyjnego.normuje.ponadto.postępo­ wanie.w.sprawie.skarg.i.wniosków.(Dział.VIII).przed.organami.państwowymi,.or­ ganami.jednostek.samorządu.terytorialnego.oraz.przed.organami.organizacji.spo­ łecznych. Wy³¹czenie stosowania przepisów kodeksu Art. 3. § 1. Przepisów.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.nie.stosuje. się.do: 1). postępowania.w.sprawach.karnych.skarbowych, 2)2. spraw.uregulowanych.w.ustawie.z.dnia.29.sierpnia.1997.r..—.Ordynacja.po­ datkowa.(Dz..U..Nr.137,.poz..926.i.Nr.160,.poz..1083,.z.1998.r..Nr.106,.poz..668,. z.1999.r..Nr.11,.poz..9.i.Nr.92,.poz..1062.oraz.z.2000.r..Nr.94,.poz..1037),.z.wy­ jątkiem.przepisów.działów.IV,.V.i.VIII. § 2. Przepisów.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.nie.stosuje.się.rów­ § 3. Przepisów.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.nie.stosuje.się.także. do.postępowania.w.sprawach.wynikających.z: 1). nadrzędności.i.podległości.organizacyjnej.w.stosunkach.między.organami. państwowymi.i.innymi.państwowymi.jednostkami.organizacyjnymi, 2). podległości.służbowej.pracowników.organów.i.jednostek.organizacyjnych. wymienionych.w.pkt.1, o.ile.przepisy.szczególne.nie.stanowią.inaczej. § 4. Do.postępowania.w.sprawach.wymienionych.w.§.1,.2.i.3.pkt.2.stosuje.się. jednak.przepisy.działu.VIII. § 5. Rada.Ministrów.w.drodze.rozporządzenia.może.rozciągnąć.przepisy.Ko­ deksu.postępowania.administracyjnego.w.całości.lub.w.części.na.postępowania. w.sprawach.wymienionych.w.§.2. 1.Art..1.pkt.3.zmieniony.przez.art..4.pkt.1.ustawy.z.dnia.30.sierpnia.2002.r..—.Przepisy.wprowa­ dzające.ustawę.—.Prawo.o.ustroju.sądów.administracyjnych.i.ustawę.—.Prawo.o.postępowaniu.przed. sądami.administracyjnymi.(Dz..U..Nr.13,.poz..1271).z.dniem.1.stycznia.2004.r. 2.Art..3.§.1.pkt.2.zmieniony.przez.art..2.ustawy.z.dnia.12.września.2002.r..o.zmianie.ustawy.—. Ordynacja.podatkowa.oraz.o.zmianie.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..Nr.169,.poz..1387).z.dniem. 1.stycznia.2003.r. 16 nież.do.postępowania.w.sprawach: 1–3). (skreś­lone), i.urzędów.konsularnych, o.ile.przepisy.szczególne.nie.stanowią.inaczej. 4). należących.do.właściwości.polskich.przedstawicielstw.dyplomatycznych. Kodeks postępowania administracyjnego Art. 4–5 Stosunek do przys³uguj¹cych niektórym osobom przywilejów i immunitetów Art. 4. Kodeks.postępowania.administracyjnego.nie.narusza.szczególnych. uprawnień.wynikających.z.immunitetów.dyplomatycznych.i.konsularnych.oraz. umów.i.zwyczajów.międzynarodowych. Znaczenie niektórych pojêæ. Ogólne przepisy o postêpowaniu administracyjnym Art. 5. § 1. Jeżeli.przepis.prawa.powołuje.się.ogólnie.na.przepisy.o.postępo­ waniu.administracyjnym,.rozumie.się.przez.to.przepisy.Kodeksu.postępowania.ad­ ministracyjnego. § 2. Ilekroć.w.przepisach.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.jest.mowa.o: 1). kodeksie.—.rozumie.się.przez.to.Kodeks.postępowania.administracyjnego, 2)3. (skreś­lony), 3). organach.administracji.publicznej.—.rozumie.się.przez.to.ministrów,.centralne. organy.administracji.rządowej,.wojewodów,.działające.w.ich.lub.we.własnym. imieniu.inne.terenowe.organy.administracji.rządowej.(zespolonej.i.niezespo­ lonej),.organy.jednostek.samorządu.terytorialnego.oraz.organy.i.podmioty. wymienione.w.art..1.pkt.2, 4). ministrach.—.rozumie.się.przez.to.Prezesa.i.wiceprezesa.Rady.Ministrów. pełniących.funkcję.ministra.kierującego.określonym.działem.administracji. rządowej,.ministrów.kierujących.określonym.działem.administracji.rządowej,. przewodniczących.komitetów.wchodzących.w.skład.Rady.Ministrów,.kierow­ ników.centralnych.urzędów.administracji.rządowej.podległych,.podporząd­ kowanych.lub.nadzorowanych.przez.Prezesa.Rady.Ministrów.lub.właściwego. ministra,.a.także.kierowników.innych.równorzędnych.urzędów.państwowych. załatwiających.sprawy,.o.których.mowa.w.art..1.pkt.1.i.4, ). organizacjach.społecznych.—.rozumie.się.przez.to.organizacje.zawodowe,. samorządowe,.spółdzielcze.i.inne.organizacje.społeczne, 6). organach.jednostek.samorządu.terytorialnego.—.rozumie.się.przez.to.organy. gminy,.powiatu,.województwa,.związków.gmin,.związków.powiatów,.wójta,. burmistrza.(prezydenta.miasta),.starostę,.marszałka.województwa.oraz.kie­ rowników.służb,.inspekcji.i.straży.działających.w.imieniu.wójta,.burmistrza. (prezydenta.miasta),.starosty.lub.marszałka.województwa,.a.ponadto.samo­ rządowe.kolegia.odwoławcze. 3.Art...§.2.pkt.2.skreślony.przez.art..4.pkt.2.ustawy.z.dnia.30.sierpnia.2002.r..—.Przepisy.wprowa­ dzające.ustawę.—.Prawo.o.ustroju.sądów.administracyjnych.i.ustawę.—.Prawo.o.postępowaniu.przed. sądami.administracyjnymi.(Dz..U..Nr.13,.poz..1271).z.dniem.1.stycznia.2004.r. 17 Art. 6–10 Kodeks postępowania administracyjnego Rozdział 2 Zasady ogólne Zasada legalności dzia³ania Art. 6. Organy.administracji.publicznej.działają.na.podstawie.przepisów.prawa. Zasada prawdy obiektywnej. Tzw. s³uszny interes obywatela Art. 7.4 W.toku.postępowania.organy.administracji.publicznej.stoją.na.straży. praworządności,.z.urzędu.lub.na.wniosek.stron.podejmują.wszelkie.czynności.nie­ zbędne.do.dokładnego.wyjaśnienia.stanu.faktycznego.oraz.do.załatwienia.sprawy,. mając.na.względzie.interes.społeczny.i.słuszny.interes.obywateli. Zasada pog³êbiania zaufania obywateli do organów Pañstwa oraz ich kultury prawnej Art. 8. Organy.administracji.publicznej.prowadzą.postępowanie.w.sposób.bu­ dzący.zaufanie.jego.uczestników.do.władzy.publicznej. Zasada informowania stron i pozosta³ych uczestników postêpowania Art. 9. Organy.administracji.publicznej.są.obowiązane.do.należytego.i.wy­ czerpującego.informowania.stron.o.okolicznościach.faktycznych.i.prawnych,.które. mogą.mieć.wpływ.na.ustalenie.ich.praw.i.obowiązków.będących.przedmiotem.po­ stępowania.administracyjnego..Organy.czuwają.nad.tym,.aby.strony.i.inne.osoby. uczestniczące.w.postępowaniu.nie.poniosły.szkody.z.powodu.nieznajomości.pra­ wa,.i.w.tym.celu.udzielają.im.niezbędnych.wyjaśnień.i.wskazówek. Zasada czynnego udzia³u stron w postêpowaniu. Zasada wys³uchania stron Art. 10. § 1. Organy.administracji.publicznej.obowiązane.są.zapewnić.stronom. czynny.udział.w.każdym.stadium.postępowania,.a.przed.wydaniem.decyzji.umoż­ liwić.im.wypowiedzenie.się.co.do.zebranych.dowodów.i.materiałów.oraz.zgłoszo­ nych.żądań. § 2. Organy.administracji.publicznej.mogą.odstąpić.od.zasady.określonej.w.§.1. tylko.w.przypadkach,.gdy.załatwienie.sprawy.nie.cierpi.zwłoki.ze.względu.na.nie­ bezpieczeństwo.dla.życia.lub.zdrowia.ludzkiego.albo.ze.względu.na.grożącą.niepo­ wetowaną.szkodę.materialną. § 3. Organ.administracji.publicznej.obowiązany.jest.utrwalić.w.aktach.sprawy,. w.drodze.adnotacji,.przyczyny.odstąpienia.od.zasady.określonej.w.§.1. 4.Art..7.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U..z.2011.r..Nr.6,.poz..18). .Art..8.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U..z.2011.r..Nr.6,.poz..18). zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 18 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 11–16 Zasada przekonywania Art. 11. Organy.administracji.publicznej.powinny.wyjaśniać.stronom.zasad­ ność.przesłanek,.którymi.kierują.się.przy.załatwieniu.sprawy,.aby.w.ten.sposób. w.miarę.możności.doprowadzić.do.wykonania.przez.strony.decyzji.bez.potrzeby. stosowania.środków.przymusu. Zasada szybkości i ograniczonego formalizmu Art. 12. § 1. Organy.administracji.publicznej.powinny.działać.w.sprawie.wni­ kliwie.i.szybko,.posługując.się.możliwie.najprostszymi.środkami.prowadzącymi.do. jej.załatwienia. § 2. Sprawy,.które.nie.wymagają.zbierania.dowodów,.informacji.lub.wyjaśnień,. powinny.być.załatwione.niezwłocznie. Zasada ugodowego rozstrzygania spraw administracyjnych Art. 13. § 1. Sprawy,.w.których.uczestniczą.strony.o.spornych.interesach,.mogą. być.załatwiane.w.drodze.ugody.sporządzonej.przed.organem.administracji.publicz­ nej.(ugoda.administracyjna). § 2. Organ.administracji.publicznej,.przed.którym.toczy.się.postępowanie. w.sprawie,.powinien.w.tych.przypadkach.podejmować.czynności.skłaniające.stro­ ny.do.zawarcia.ugody. Zasada pisemności. Wyj¹tkowe przypadki ustnego za³atwienia sprawy Art. 14. § 1.6.Sprawy.należy.załatwiać.w.formie.pisemnej.lub.w.formie.doku­ mentu.elektronicznego.w.rozumieniu.przepisów.ustawy.z.dnia.17.lutego.200.r..o.in­ formatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.(Dz..U..Nr.64,. poz..6,.z.późn..zm.),.doręczanego.środkami.komunikacji.elektronicznej. § 2. Sprawy.mogą.być.załatwiane.ustnie,.gdy.przemawia.za.tym.interes.strony,. a.przepis.prawa.nie.stoi.temu.na.przeszkodzie..Treść.oraz.istotne.motywy.takiego. załatwienia.powinny.być.utrwalone.w.aktach.w.formie.protokołu.lub.podpisanej. przez.stronę.adnotacji. Zasada dwuinstancyjności Art. 15. Postępowanie.administracyjne.jest.dwuinstancyjne. Zasada trwa³ości decyzji administracyjnej. Zasada s¹dowej kontroli aktów administracyjnych Art. 16. § 1.7.Decyzje,.od.których.nie.służy.odwołanie.w.administracyjnym. toku.instancji.lub.wniosek.o.ponowne.rozpatrzenie.sprawy,.są.ostateczne..Uchyle­ 6.Art..14.§.1.zmieniony.przez.art..2.pkt.1.ustawy.z.dnia.12.lutego.2010.r..o.zmianie.ustawy.o.in­ formatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.oraz.niektórych.innych.ustaw. (Dz..U..Nr.40,.poz..230).z.dniem.17.czerwca.2010.r. 7.Art..16.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U..z.2011.r..Nr.6,. poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 19 Art. 17–19 Kodeks postępowania administracyjnego nie.lub.zmiana.takich.decyzji,.stwierdzenie.ich.nieważności.oraz.wznowienie.po­ stępowania.może.nastąpić.tylko.w.przypadkach.przewidzianych.w.kodeksie.lub. ustawach.szczególnych. § 2. Decyzje.mogą.być.zaskarżane.do.sądu.administracyjnego.z.powodu.ich.nie­ zgodności.z.prawem,.na.zasadach.i.w.trybie.określonych.w.odrębnych.ustawach. Rozdział 3 Organy wyższego stopnia i organy naczelne Organy wy¿szego stopnia Art. 17. Organami.wyższego.stopnia.w.rozumieniu.kodeksu.są: 1). w.stosunku.do.organów.jednostek.samorządu.terytorialnego.—.samorządowe. kolegia.odwoławcze,.chyba.że.ustawy.szczególne.stanowią.inaczej, 2). w.stosunku.do.wojewodów.—.właściwi.w.sprawie.ministrowie, 3). w.stosunku.do.organów.administracji.publicznej.innych.niż.określone.w.pkt.1. i.2.—.odpowiednie.organy.nadrzędne.lub.właściwi.ministrowie,.a.w.razie.ich. braku.—.organy.państwowe.sprawujące.nadzór.nad.ich.działalnością, 4). w.stosunku.do.organów.organizacji.społecznych.—.odpowiednie.organy. wyższego.stopnia.tych.organizacji,.a.w.razie.ich.braku.—.organ.państwowy. sprawujący.nadzór.nad.ich.działalnością. Organy naczelne Art. 18. Organami.naczelnymi.w.rozumieniu.kodeksu.są: 1). w.stosunku.do.organów.administracji.rządowej,.organów.jednostek.samorzą­ du.terytorialnego,.z.wyjątkiem.samorządowych.kolegiów.odwoławczych,.oraz. organów.państwowych.i.samorządowych.jednostek.organizacyjnych.—.Prezes. Rady.Ministrów.lub.właściwi.ministrowie, 2). w.stosunku.do.organów.państwowych.innych.niż.określone.w.pkt.1.—.odpo­ wiednie.organy.o.ogólnokrajowym.zasięgu.działania, 3). w.stosunku.do.organów.organizacji.społecznych.—.naczelne.organy.tych.orga­ nizacji,.a.w.razie.braku.takiego.organu.—.Prezes.Rady.Ministrów.lub.właściwi. ministrowie.sprawujący.zwierzchni.nadzór.nad.ich.działalnością. Rozdział 4 Właściwość organów Obowi¹zek przestrzegania w³aściwości ustawowej z urzêdu Art. 19. Organy.administracji.publicznej.przestrzegają.z.urzędu.swojej.właści­ wości.rzeczowej.i.miejscowej. 20 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 20–22 Zasady ustalania w³aściwości rzeczowej Art. 20. Właściwość.rzeczową.organu.administracji.publicznej.ustala.się.we­ dług.przepisów.o.zakresie.jego.działania. Zasady ustalania w³aściwości miejscowej Art. 21. § 1. Właściwość.miejscową.organu.administracji.publicznej.ustala.się: 1). w.sprawach.dotyczących.nieruchomości.—.według.miejsca.jej.położenia;.jeżeli. nieruchomość.położona.jest.na.obszarze.właściwości.dwóch.lub.więcej.orga­ nów,.orzekanie.należy.do.organu,.na.którego.obszarze.znajduje.się.większa. część.nieruchomości, 2). w.sprawach.dotyczących.prowadzenia.zakładu.pracy.—.według.miejsca,. w.którym.zakład.pracy.jest,.był.lub.ma.być.prowadzony, 3). w.innych.sprawach.—.według.miejsca.zamieszkania.(siedziby).w.kraju,. a.w.braku.zamieszkania.w.kraju.—.według.miejsca.pobytu.strony.lub.jednej. ze.stron;.jeżeli.żadna.ze.stron.nie.ma.w.kraju.zamieszkania.(siedziby).lub. pobytu.—.według.miejsca.ostatniego.ich.zamieszkania.(siedziby).lub.pobytu. w.kraju. § 2. Jeżeli.nie.można.ustalić.właściwości.miejscowej.w.sposób.wskazany.w.§.1,. sprawa.należy.do.organu.właściwego.dla.miejsca,.w.którym.nastąpiło.zdarzenie.po­ wodujące.wszczęcie.postępowania,.albo.w.razie.braku.ustalenia.takiego.miejsca.—. do.organu.właściwego.dla.obszaru.dzielnicy.Śródmieście.w.m..st..Warszawie. Spór kompetencyjny. Zasady rozstrzygania sporu o w³aściwośæ Art. 22. § 1. Spory.o.właściwość.rozstrzygają: 1). między.organami.jednostek.samorządu.terytorialnego,.z.wyjątkiem.przy­ padków.określonych.w.pkt.2–4.—.wspólny.dla.nich.organ.wyższego.stopnia,. a.w.razie.braku.takiego.organu.—.sąd.administracyjny, 2). między.kierownikami.służb,.inspekcji.i.straży.administracji.zespolonej.tego. samego.powiatu,.działających.w.imieniu.własnym.lub.w.imieniu.starosty. —.starosta, 3). między.organami.administracji.zespolonej.w.jednym.województwie.nie.wy­ mienionymi.w.pkt.2.—.wojewoda, 4). między.organami.jednostek.samorządu.terytorialnego.w.różnych.wojewódz­ twach.w.sprawach.należących.do.zadań.z.zakresu.administracji.rządowej. —.minister.właściwy.do.spraw.administracji.publicznej, ). (skreś­lony), 6). między.wojewodami.oraz.organami.administracji.zespolonej.w.różnych.wo­ jewództwach.—.minister.właściwy.do.spraw.administracji.publicznej, 7). między.wojewodą.a.organami.administracji.niezespolonej.—.minister.właści­ wy.do.spraw.administracji.publicznej.po.porozumieniu.z.organem.sprawują­ cym.nadzór.nad.organem.pozostającym.w.sporze.z.wojewodą, 21 Art. 23–24 Kodeks postępowania administracyjnego 8). między.organami.administracji.publicznej.innymi.niż.wymienione.w.pkt.1–4,. 6.i.7.—.wspólny.dla.nich.organ.wyższego.stopnia,.a.w.razie.braku.takiego. organu.—.minister.właściwy.do.spraw.administracji.publicznej, 9). między.organami.administracji.publicznej,.gdy.jednym.z.nich.jest.minister. —.Prezes.Rady.Ministrów. § 2.8.Spory.kompetencyjne.między.organami.jednostek.samorządu.terytorialne­ go.a.organami.administracji.rządowej.rozstrzyga.sąd.administracyjny. § 3. Z.wnioskiem.o.rozpatrzenie.sporu.przez.sąd.administracyjny.może.wy­ stąpić: 1). strona, 2). organ.jednostki.samorządu.terytorialnego.lub.inny.organ.administracji.pub­ licznej,.pozostające.w.sporze, 3). minister.właściwy.do.spraw.administracji.publicznej, 4). minister.właściwy.do.spraw.sprawiedliwości,.Prokurator.Generalny, ). Rzecznik.Praw.Obywatelskich. Ograniczenie zakresu postêpowania po powstaniu sporu o w³aściwośæ — czynności niecierpi¹ce zw³oki Art. 23. Do.czasu.rozstrzygnięcia.sporu.o.właściwość.organ.administracji.pub­ licznej,.na.którego.obszarze.wynikła.sprawa,.podejmuje.tylko.czynności.nie.cierpią­ ce.zwłoki.ze.względu.na.interes.społeczny.lub.słuszny.interes.obywateli.i.zawiada­ mia.o.tym.organ.właściwy.do.rozstrzygnięcia.sporu. Rozdział 5 Wyłączenie pracownika oraz organu Wy³¹czenie pracownika organu administruj¹cego Art. 24. § 1. Pracownik.organu.administracji.publicznej.podlega.wyłączeniu.od. udziału.w.postępowaniu.w.sprawie: 1). w.której.jest.stroną.albo.pozostaje.z.jedną.ze.stron.w.takim.stosunku.prawnym,. że.wynik.sprawy.może.mieć.wpływ.na.jego.prawa.lub.obowiązki, 2). swego.małżonka.oraz.krewnych.i.powinowatych.do.drugiego.stopnia, 3). osoby.związanej.z.nim.z.tytułu.przysposobienia,.opieki.lub.kurateli, 4). w.której.był.świadkiem.lub.biegłym.albo.był.lub.jest.przedstawicielem.jednej.ze. stron,.albo.w.której.przedstawicielem.strony.jest.jedna.z.osób.wymienionych. w.pkt.2.i.3, )9. w.której.brał.udział.w.wydaniu.zaskarżonej.decyzji, 8.Art..22.§.2.zmieniony.przez.art..4.pkt.3.ustawy.z.dnia.30.sierpnia.2002.r..—.Przepisy.wprowa­ dzające.ustawę.—.Prawo.o.ustroju.sądów.administracyjnych.i.ustawę.—.Prawo.o.postępowaniu.przed. sądami.administracyjnymi.(Dz..U..Nr.13,.poz..1271).z.dniem.1.stycznia.2004.r. 9.Art..24.§.1.pkt..zmieniony.przez.art..1.pkt.4.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U..z.2011.r..Nr.6,. poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 22 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 25–26 6). z.powodu.której.wszczęto.przeciw.niemu.dochodzenie.służbowe,.postępowa­ nie.dyscyplinarne.lub.karne, 7). w.której.jedną.ze.stron.jest.osoba.pozostająca.wobec.niego.w.stosunku.nad­ rzędności.służbowej. § 2. Powody.wyłączenia.pracownika.od.udziału.w.postępowaniu.trwają.także. po.ustaniu.małżeństwa.(§.1.pkt.2),.przysposobienia,.opieki.lub.kurateli.(§.1.pkt.3). § 3. Bezpośredni.przełożony.pracownika.jest.obowiązany.na.jego.żądanie.lub. na.żądanie.strony.albo.z.urzędu.wyłączyć.go.od.udziału.w.postępowaniu,.jeżeli.zo­ stanie.uprawdopodobnione.istnienie.okoliczności.nie.wymienionych.w.§.1,.które. mogą.wywołać.wątpliwość.co.do.bezstronności.pracownika. § 4. Wyłączony.pracownik.powinien.podejmować.tylko.czynności.nie.cierpiące. zwłoki.ze.względu.na.interes.społeczny.lub.ważny.interes.stron. Wy³¹czenie organu administruj¹cego Art. 25. § 1. Organ.administracji.publicznej.podlega.wyłączeniu.od.załatwienia. sprawy.dotyczącej.interesów.majątkowych: 1). jego.kierownika.lub.osób.pozostających.z.tym.kierownikiem.w.stosunkach. określonych.w.art..24.§.1.pkt.2.i.3, 2). osoby.zajmującej.stanowisko.kierownicze.w.organie.bezpośrednio.wyższego. stopnia.lub.osób.pozostających.z.nim.w.stosunkach.określonych.w.art..24.§.1. pkt.2.i.3. § 2. Przepis.art..24.§.4.stosuje.się.odpowiednio. Organy zobowi¹zane do za³atwienia sprawy w przypadku wy³¹czenia. Tzw. dewolucja kompetencji do za³atwienia sprawy. Delegacja Art. 26. § 1. W.przypadku.wyłączenia.pracownika.(art..24).jego.bezpośredni. przełożony.wyznacza.innego.pracownika.do.prowadzenia.sprawy. § 2. W.przypadku.wyłączenia.organu.sprawę.załatwia: 1). w.okolicznościach.przewidzianych.w.art..2.§.1.pkt.1.—.organ.wyższego.stop­ nia.nad.organem.załatwiającym.sprawę, 2). w.okolicznościach.przewidzianych.w.art..2.§.1.pkt.2.—.organ.wyższego. stopnia.nad.organem,.w.którym.osoba.wymieniona.w.tym.przepisie.zajmuje. stanowisko.kierownicze. Organ.wyższego.stopnia.może.do.załatwienia.sprawy.wyznaczyć.inny.podległy. sobie.organ..W.razie.gdy.osobą.wymienioną.w.art..2.§.1.pkt.2.jest.minister.albo. prezes.samorządowego.kolegium.odwoławczego,.organ.właściwy.do.załatwienia. sprawy.wyznacza.Prezes.Rady.Ministrów. § 3. Jeżeli.wskutek.wyłączenia.pracowników.organu.administracji.publicznej.or­ gan.ten.stał.się.niezdolny.do.załatwienia.sprawy,.stosuje.się.odpowiednio.§.2. 23 Art. 27, 28–30 Kodeks postępowania administracyjnego Wy³¹czenie cz³onka organu kolegialnego Art. 27. § 1. Członek.organu.kolegialnego.podlega.wyłączeniu.w.przypadkach. określonych.w.art..24.§.1..O.wyłączeniu.tego.członka.w.przypadkach.określonych. w.art..24.§.3.postanawia.przewodniczący.organu.kolegialnego.lub.organu.wyższego. stopnia.na.wniosek.strony,.członka.organu.kolegialnego.albo.z.urzędu. § 1a.10.Członek.samorządowego.kolegium.odwoławczego.podlega.wyłączeniu. od.udziału.w.postępowaniu.w.sprawie.wniosku.o.ponowne.rozpatrzenie.sprawy,. jeżeli.brał.udział.w.wydaniu.decyzji.objętej.wnioskiem. § 2. Jeżeli.wskutek.wyłączenia.członków.organu.kolegialnego.organ.ten.stał. się.niezdolny.do.podjęcia.uchwały.z.braku.wymaganego.quorum,.stosuje.się.odpo­ wiednio.przepisy.art..26.§.2. § 3.11.Jeżeli.samorządowe.kolegium.odwoławcze.wskutek.wyłączenia.jego.człon­ ków.nie.może.załatwić.sprawy,.minister.właściwy.do.spraw.administracji.publicznej,. w.drodze.postanowienia,.wyznacza.inne.samorządowe.kolegium.odwoławcze. Art. 27a. (skreś­lony) Rozdział 6 Strona Pojêcie strony Art. 28. Stroną.jest.każdy,.czyjego.interesu.prawnego.lub.obowiązku.dotyczy. postępowanie.albo.kto.żąda.czynności.organu.ze.względu.na.swój.interes.prawny. lub.obowiązek. Zdolnośæ administracyjnoprawna Art. 29. Stronami.mogą.być.osoby.fizyczne.i.osoby.prawne,.a.gdy.chodzi.o.pań­ stwowe.i.samorządowe.jednostki.organizacyjne.i.organizacje.społeczne.—.również. jednostki.nie.posiadające.osobowości.prawnej. Ocena zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych strony. Przedstawiciel, nastêpca prawny, zarz¹dca masy spadkowej, kurator Art. 30. § 1. Zdolność.prawną.i.zdolność.do.czynności.prawnych.stron.oce­ nia.się.według.przepisów.prawa.cywilnego,.o.ile.przepisy.szczególne.nie.stanowią. inaczej. § 2. Osoby.fizyczne.nie.posiadające.zdolności.do.czynności.prawnych.działają. przez.swych.ustawowych.przedstawicieli. 10.Art..27.§.1a.dodany.przez.ustawę.z.dnia.24.września.2009.r..(Dz..U..Nr.19,.poz..101).zmienia­ jącej.nin..ustawę.z.dniem.8.grudnia.2009.r. 11.Art..27.§.3.zmieniony.przez.art..1.pkt..ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U..z.2011.r..Nr.6,. poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 24 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 31–33 § 3. Strony.nie.będące.osobami.fizycznymi.działają.przez.swych.ustawowych. lub.statutowych.przedstawicieli. § 4. W.sprawach.dotyczących.praw.zbywalnych.lub.dziedzicznych.w.razie.zby­ cia.prawa.lub.śmierci.strony.w.toku.postępowania.na.miejsce.dotychczasowej.strony. wstępują.jej.następcy.prawni. § 5. W.sprawach.dotyczących.spadków.nie.objętych.jako.strony.działają.osoby. sprawujące.zarząd.majątkiem.masy.spadkowej,.a.w.ich.braku.—.kurator.wyznaczo­ ny.przez.sąd.na.wniosek.organu.administracji.publicznej. Organizacja spo³eczna — uczestnictwo w postêpowaniu na prawach strony Art. 31. § 1. Organizacja.społeczna.może.w.sprawie.dotyczącej.innej.osoby. występować.z.żądaniem: 1). wszczęcia.postępowania, 2). dopuszczenia.jej.do.udziału.w.postępowaniu, jeżeli.jest.to.uzasadnione.celami.statutowymi.tej.organizacji.i.gdy.przemawia.za.tym. interes.społeczny. § 2. Organ.administracji.publicznej,.uznając.żądanie.organizacji.społecznej.za. uzasadnione,.postanawia.o.wszczęciu.postępowania.z.urzędu.lub.o.dopuszczeniu. organizacji.do.udziału.w.postępowaniu..Na.postanowienie.o.odmowie.wszczęcia. postępowania.lub.dopuszczenia.do.udziału.w.postępowaniu.organizacji.społecz­ nej.służy.zażalenie. § 3. Organizacja.społeczna.uczestniczy.w.postępowaniu.na.prawach.strony. § 4. Organ.administracji.publicznej,.wszczynając.postępowanie.w.sprawie.do­ tyczącej.innej.osoby,.zawiadamia.o.tym.organizację.społeczną,.jeżeli.uzna,.że.może. ona.być.zainteresowana.udziałem.w.tym.postępowaniu.ze.względu.na.swoje.cele. statutowe,.i.gdy.przemawia.za.tym.interes.społeczny. § 5. Organizacja.społeczna,.która.nie.uczestniczy.w.postępowaniu.na.prawach. strony,.może.za.zgodą.organu.administracji.publicznej.przedstawić.temu.organowi. swój.pogląd.w.sprawie,.wyrażony.w.uchwale.lub.oświadczeniu.jej.organu.statuto­ wego. § 6. (skreś­lony) Pe³nomocnictwo procesowe Art. 32. Strona.może.działać.przez.pełnomocnika,.chyba.że.charakter.czynno­ ści.wymaga.jej.osobistego.działania. Ustanowienie pe³nomocnika — forma Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem.strony.może.być.osoba.fizyczna.posiadająca.zdol­ ność.do.czynności.prawnych. tokołu. § 2. Pełnomocnictwo.powinno.być.udzielone.na.piśmie.lub.zgłoszone.do.pro­ 2 Art. 34–35 Kodeks postępowania administracyjnego § 3.12.Pełnomocnik.dołącza.do.akt.oryginał.lub.urzędowo.poświadczony.od­ pis.pełnomocnictwa..Adwokat,.radca.prawny,.rzecznik.patentowy,.a.także.dorad­ ca.podatkowy.mogą.sami.uwierzytelnić.odpis.udzielonego.im.pełnomocnictwa. oraz.odpisy.innych.dokumentów.wykazujących.ich.umocowanie..Organ.admini­ stracji.publicznej.może.w.razie.wątpliwości.zażądać.urzędowego.poświadczenia. podpisu.strony. § 4. W.sprawach.mniejszej.wagi.organ.administracji.publicznej.może.nie.żądać. pełnomocnictwa,.jeśli.pełnomocnikiem.jest.członek.najbliższej.rodziny.lub.domow­ nik.strony,.a.nie.ma.wątpliwości.co.do.istnienia.i.zakresu.upoważnienia.do.wystę­ powania.w.imieniu.strony. Wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych Art. 34. § 1. Organ.administracji.publicznej.wystąpi.do.sądu.z.wnioskiem.o.wy­ znaczenie.przedstawiciela.dla.osoby.nieobecnej.lub.niezdolnej.do.czynności.praw­ nych,.o.ile.przedstawiciel.nie.został.już.wyznaczony. § 2. W.przypadku.konieczności.podjęcia.czynności.nie.cierpiącej.zwłoki.organ. administracji.publicznej.wyznacza.dla.osoby.nieobecnej.przedstawiciela.uprawnio­ nego.do.działania.w.postępowaniu.do.czasu.wyznaczenia.dla.niej.przedstawiciela. przez.sąd. Rozdział 7 Załatwianie spraw Zasada za³atwiania spraw bez zbêdnej zw³oki. Terminy maksymalne za³atwiania spraw Art. 35. § 1. Organy.administracji.publicznej.obowiązane.są.załatwiać.sprawy. bez.zbędnej.zwłoki. § 2. Niezwłocznie.powinny.być.załatwiane.sprawy,.które.mogą.być.rozpatrzone. w.oparciu.o.dowody.przedstawione.przez.stronę.łącznie.z.żądaniem.wszczęcia.po­ stępowania.lub.w.oparciu.o.fakty.i.dowody.powszechnie.znane.albo.znane.z.urzę­ du.organowi,.przed.którym.toczy.się.postępowanie,.bądź.możliwe.do.ustalenia.na. podstawie.danych,.którymi.rozporządza.ten.organ. § 3. Załatwienie.sprawy.wymagającej.postępowania.wyjaśniającego.powinno. nastąpić.nie.później.niż.w.ciągu.miesiąca,.a.sprawy.szczególnie.skomplikowanej.—. nie.później.niż.w.ciągu.dwóch.miesięcy.od.dnia.wszczęcia.postępowania,.zaś.w.po­ stępowaniu.odwoławczym.—.w.ciągu.miesiąca.od.dnia.otrzymania.odwołania. § 4.13.Przepisy.szczególne.mogą.określać.inne.terminy.niż.określone.w.§.3. 12.Art..33.§.3.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.23.października.2009.r..o.zmianie.ustaw. w.zakresie.uwierzytelniania.dokumentów.(Dz..U..Nr.216,.poz..1676).z.dniem.1.stycznia.2010.r. 13.Art..3.§.4.zmieniony.przez.art..1.pkt.6.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U..z.2011.r..Nr.6,. poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 26 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 36–38 § 5. Do.terminów.określonych.w.przepisach.poprzedzających.nie.wlicza.się.ter­ minów.przewidzianych.w.przepisach.prawa.dla.dokonania.określonych.czynno­ ści,.okresów.zawieszenia.postępowania.oraz.okresów.opóźnień.spowodowanych. z.winy.strony.albo.z.przyczyn.niezależnych.od.organu. Obowi¹zek zawiadomienia stron o zw³oce w za³atwieniu sprawy — sygnalizacja Art. 36. § 1.14.O.każdym.przypadku.niezałatwienia.sprawy.w.terminie.okreś­ lonym.w.art..3.lub.w.przepisach.szczególnych.organ.administracji.publicznej.jest. obowiązany.zawiadomić.strony,.podając.przyczyny.zwłoki.i.wskazując.nowy.ter­ min.załatwienia.sprawy. § 2. Ten.sam.obowiązek.ciąży.na.organie.administracji.publicznej.również. w.przypadku.zwłoki.w.załatwieniu.sprawy.z.przyczyn.niezależnych.od.organu. Za¿alenie na bezczynnośæ organu Art. 37. § 1.1.Na.niezałatwienie.sprawy.w.terminie.określonym.w.art..3,. w.przepisach.szczególnych,.ustalonym.w.myśl.art..36.lub.na.przewlekłe.prowadze­ nie.postępowania.stronie.służy.zażalenie.do.organu.wyższego.stopnia,.a.jeżeli.nie. ma.takiego.organu.—.wezwanie.do.usunięcia.naruszenia.prawa. § 2.16.Organ.wymieniony.w.§.1,.uznając.zażalenie.za.uzasadnione,.wyznacza.do­ datkowy.termin.załatwienia.sprawy.oraz.zarządza.wyjaśnienie.przyczyn.i.ustalenie. osób.winnych.niezałatwienia.sprawy.w.terminie,.a.w.razie.potrzeby.także.podjęcie. środków.zapobiegających.naruszaniu.terminów.załatwiania.spraw.w.przyszłości.. Organ.stwierdza.jednocześnie,.czy.niezałatwienie.sprawy.w.terminie.miało.miejsce. z.rażącym.naruszeniem.prawa. Odpowiedzialnośæ pracownika za nieza³atwienie sprawy w terminie Art. 38. Pracownik.organu.administracji.publicznej,.który.z.nieuzasadnionych. przyczyn.nie.załatwił.sprawy.w.terminie.lub.nie.dopełnił.obowiązku.wynikające­ go.z.art..36.albo.nie.załatwił.sprawy.w.dodatkowym.terminie.ustalonym.w.myśl. art..37.§.2,.podlega.odpowiedzialności.porządkowej.lub.dyscyplinarnej.albo.innej. odpowiedzialności.przewidzianej.w.przepisach.prawa. 14.Art..36.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.7.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U..z.2011.r..Nr.6,. poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 1.Art..37.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.8.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U..z.2011.r..Nr.6,. poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 16.Art..37.§.2.zmieniony.przez.art..11.ustawy.z.dnia.20.stycznia.2011.r..o.odpowiedzialności.ma­ jątkowej.funkcjonariuszy.publicznych.za.rażące.naruszenie.prawa.(Dz..U..Nr.34,.poz..173).z.dniem. 17.maja.2011.r. 27 Art. 39–40 Kodeks postępowania administracyjnego Rozdział 8 Doręczenia Sposoby dorêczenia pism. Zasada oficjalności dorêczeñ Art. 39. Organ.administracji.publicznej.doręcza.pisma.za.pokwitowaniem.przez. pocztę,.przez.swoich.pracowników.lub.przez.inne.upoważnione.osoby.lub.organy. Dorêczenie za pomoc¹ środków komunikacji elektronicznej Art. 391.17 § 1.18.Doręczenie.następuje.za.pomocą.środków.komunikacji.elektro­ nicznej.w.rozumieniu.przepisów.ustawy.z.dnia.18.lipca.2002.r..o.świadczeniu.usług. drogą.elektroniczną.(Dz..U..Nr.144,.poz..1204,.z.późn..zm.),.jeżeli.strona.lub.inny. uczestnik.postępowania: 1). wystąpił.do.organu.administracji.publicznej.o.doręczenie.albo 2). wyraził.zgodę.na.doręczenie.mu.pism.za.pomocą.tych.środków. § 2.19.(uchylony) Dorêczenie stronie, pe³nomocnikowi, przedstawicielowi Art. 40. § 1. Pisma.doręcza.się.stronie,.a.gdy.strona.działa.przez.przedstawicie­ la.—.temu.przedstawicielowi. § 2.20.Jeżeli.strona.ustanowiła.pełnomocnika,.pisma.doręcza.się.pełnomocniko­ wi..Jeżeli.ustanowiono.kilku.pełnomocników,.doręcza.się.pisma.tylko.jednemu.peł­ nomocnikowi..Strona.może.wskazać.takiego.pełnomocnika. § 3. W.sprawie.wszczętej.na.skutek.podania.złożonego.przez.dwie.lub.więcej. stron.pisma.doręcza.się.wszystkim.stronom,.chyba.że.w.podaniu.wskazały.jedną. jako.upoważnioną.do.odbioru.pism. § 4.21.Strona.zamieszkała.za.granicą.lub.mająca.siedzibę.za.granicą,.jeżeli.nie. ustanowiła.pełnomocnika.do.prowadzenia.sprawy.zamieszkałego.w.kraju,.jest.obo­ wiązana.wskazać.w.kraju.pełnomocnika.do.doręczeń. § 5.22.W.razie.niewskazania.pełnomocnika.do.doręczeń.przeznaczone.dla.tej. strony.pisma.pozostawia.się.w.aktach.sprawy.ze.skutkiem.doręczenia..Stronę.należy. 17.Art..391.dodany.przez.art..36.pkt.1.ustawy.z.dnia.17.lutego.200.r..o.informatyzacji.działalności. podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.(Dz..U..Nr.64,.poz..6).z.dniem.21.listopada.200.r. 18.Art..391.§.1.zmieniony.przez.art..2.pkt.2.lit..a).ustawy.z.dnia.12.lutego.2010.r..o.zmianie.usta­ wy.o.informatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.oraz.niektórych.innych. ustaw.(Dz..U..Nr.40,.poz..230).z.dniem.17.czerwca.2010.r. 19.Art..391.§.2.uchylony.przez.art..2.pkt.2.lit..b).ustawy.z.dnia.12.lutego.2010.r..o.zmianie.ustawy. o.informatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.oraz.niektórych.innych.ustaw. (Dz..U..Nr.40,.poz..230).z.dniem.17.czerwca.2010.r. 20.Art..40.§.2.zmieniony.przez.art..1.pkt.9.lit..a).ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U..z.2011.r.. Nr.6,.poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 21.Art..40.§.4.dodany.przez.art..1.pkt.9.lit..b).ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U..z.2011.r..Nr.6,. poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 22.Art..40.§..dodany.przez.art..1.pkt.9.lit..b).ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U..z.2011.r..Nr.6,. poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 28 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 41–44 o.tym.pouczyć.przy.pierwszym.doręczeniu..Strona.powinna.być.również.pouczona. o.możliwości.złożenia.odpowiedzi.na.pismo.wszczynające.postępowanie.i.wyjaś­ nień.na.piśmie.oraz.o.tym,.kto.może.być.ustanowiony.pełnomocnikiem. Obowi¹zek zawiadomienia o zmianie adresu. Skutki zaniedbania Art. 41. § 1. W.toku.postępowania.strony.oraz.ich.przedstawiciele.i.pełnomoc­ nicy.mają.obowiązek.zawiadomić.organ.administracji.publicznej.o.każdej.zmianie. swego.adresu. § 2. W.razie.zaniedbania.obowiązku.określonego.w.§.1.doręczenie.pisma.pod. dotychczasowym.adresem.ma.skutek.prawny. Miejsce dorêczenia pism Art. 42. § 1. Pisma.doręcza.się.osobom.fizycznym.w.ich.mieszkaniu.lub.miej­ scu.pracy. § 2. Pisma.mogą.być.doręczone.również.w.lokalu.organu.administracji.publicz­ nej,.jeżeli.przepisy.szczególne.nie.stanowią.inaczej. § 3. W.razie.niemożności.doręczenia.pisma.w.sposób.określony.w.§.1.i.2,.a.także. w.razie.koniecznej.potrzeby,.pisma.doręcza.się.w.każdym.miejscu,.gdzie.się.adre­ sata.zastanie. Dorêczenie zastêpcze w przypadku nieobecności osoby w miejscu dorêczenia. Domniemanie dorêczenia Art. 43.23 W.przypadku.nieobecności.adresata.pismo.doręcza.się,.za.pokwito­ waniem,.dorosłemu.domownikowi,.sąsiadowi.lub.dozorcy.domu,.jeżeli.osoby.te. podjęły.się.oddania.pisma.adresatowi..O.doręczeniu.pisma.sąsiadowi.lub.dozorcy. zawiadamia.się.adresata,.umieszczając.zawiadomienie.w.oddawczej.skrzynce.pocz­ towej.lub,.gdy.to.nie.jest.możliwe,.w.drzwiach.mieszkania. Dorêczenie zastêpcze. Przes³anki skuteczności, domniemanie daty dorêczenia Art. 44.24 § 1. W.razie.niemożności.doręczenia.pisma.w.sposób.wskazany. w.art..42.i.43: 1). poczta.przechowuje.pismo.przez.okres.czternastu.dni.w.swojej.placówce. pocztowej.—.w.przypadku.doręczania.pisma.przez.pocztę, 2). pismo.składa.się.na.okres.czternastu.dni.w.urzędzie.właściwej.gminy.(miasta). —.w.przypadku.doręczania.pisma.przez.pracownika.urzędu.gminy.(miasta). lub.upoważnioną.osobę.lub.organ. § 2. Zawiadomienie.o.pozostawieniu.pisma.wraz.z.informacją.o.możliwości. jego.odbioru.w.terminie.siedmiu.dni,.licząc.od.dnia.pozostawienia.zawiadomienia. 23.Art..43.zmieniony.przez.art..69.pkt.1.ustawy.z.dnia.12.czerwca.2003.r..—.Prawo.pocztowe.(Dz..U.. Nr.130,.poz..1188).z.dniem.24.sierpnia.2003.r. jącej.nin..ustawę.z.dniem.6.czerwca.200.r. 24.Art..44.zmieniony.przez.art..1.ustawy.z.dnia.11.marca.200.r..(Dz..U..Nr.78,.poz..682).zmienia­ 29 Art. 45–46 Kodeks postępowania administracyjnego w.miejscu.określonym.w.§.1,.umieszcza.się.w.oddawczej.skrzynce.pocztowej.lub,. gdy.nie.jest.to.możliwe,.na.drzwiach.mieszkania.adresata,.jego.biura.lub.innego.po­ mieszczenia,.w.którym.adresat.wykonuje.swoje.czynności.zawodowe,.bądź.w.wi­ docznym.miejscu.przy.wejściu.na.posesję.adresata. § 3. W.przypadku.niepodjęcia.przesyłki.w.terminie,.o.którym.mowa.w.§.2,.po­ zostawia.się.powtórne.zawiadomienie.o.możliwości.odbioru.przesyłki.w.terminie. nie.dłuższym.niż.czternaście.dni.od.daty.pierwszego.zawiadomienia. § 4. Doręczenie.uważa.się.za.dokonane.z.upływem.ostatniego.dnia.okresu,. o.którym.mowa.w.§.1,.a.pismo.pozostawia.się.w.aktach.sprawy. Dorêczenie pisma jednostkom organizacyjnym i organizacjom spo³ecznym Art. 45.2.Jednostkom.organizacyjnym.i.organizacjom.społecznym.doręcza.się. pisma.w.lokalu.ich.siedziby.do.rąk.osób.uprawnionych.do.odbioru.pism..Przepis. art..44.stosuje.się.odpowiednio. Obowi¹zek pokwitowania odbioru pisma. Odmowa pokwitowania Art. 46. § 1. Odbierający.pismo.potwierdza.doręczenie.mu.pisma.swym.pod­ pisem.ze.wskazaniem.daty.doręczenia. § 2. Jeżeli.odbierający.pismo.uchyla.się.od.potwierdzenia.doręczenia.lub.nie. może.tego.uczynić,.doręczający.sam.stwierdza.datę.doręczenia.oraz.wskazuje.oso­ bę,.która.odebrała.pismo,.i.przyczynę.braku.jej.podpisu. § 3.26.W.przypadku.doręczenia.pisma.za.pomocą.środków.komunikacji.elek­ tronicznej.doręczenie.jest.skuteczne,.jeżeli.w.terminie.7.dni.od.dnia.wysłania.pis­ ma.organ.administracji.publicznej.otrzyma.potwierdzenie.doręczenia.pisma..W.ra­ zie.nieotrzymania.takiego.potwierdzenia.organ.doręcza.pismo.w.sposób.określony. w.przepisach.niniejszego.rozdziału.dla.pisma.w.formie.innej.niż.forma.dokumentu. elektronicznego. § 4.27.W.celu.doręczenia.dokumentu.w.formie.dokumentu.elektronicznego.or­ gan.administracji.publicznej,.z.zastrzeżeniem.§.6,.przesyła.na.adres.elektroniczny. adresata.informację.zawierającą: 1). wskazanie,.że.adresat.może.odebrać.dokument.w.formie.dokumentu.elektro­ nicznego, 2). wskazanie.adresu.elektronicznego,.z.którego.adresat.może.pobrać.dokument. i.pod.którym.powinien.dokonać.potwierdzenia.doręczenia.dokumentu, 2.Art..4.zmieniony.przez.art..1.ustawy.z.dnia.11.marca.200.r..(Dz..U..Nr.78,.poz..682).zmienia­ jącej.nin..ustawę.z.dniem.6.czerwca.200.r. 26.Art..46.§.3.dodany.przez.art..36.pkt.2.ustawy.z.dnia.17.lutego.200.r..o.informatyzacji.działalności. podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.(Dz..U..Nr.64,.poz..6).z.dniem.21.listopada.200.r. 27.Art..46.§.4.dodany.przez.art..2.pkt.3.ustawy.z.dnia.12.lutego.2010.r..o.zmianie.ustawy.o.informa­ tyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U.. Nr.40,.poz..230).z.dniem.17.czerwca.2010.r. 30 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 47–49 3). pouczenie.dotyczące.sposobu.odbioru.dokumentu,.a.w.szczególności.sposobu. identyfikacji.pod.wskazanym.adresem.elektronicznym.w.systemie.teleinforma­ tycznym.organu.administracji.publicznej.oraz.informacji.o.wymogu.podpisa­ nia.urzędowego.poświadczenia.odbioru.w.sposób.wskazany.w.art..20a.ustawy. z.dnia.17.lutego.200.r..o.informatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących. zadania.publiczne. § 5.28.Warunki.techniczne.i.organizacyjne.doręczenia.dokumentu.w.formie.do­ kumentu.elektronicznego.określają.przepisy.ustawy,.o.której.mowa.w.§.4.pkt.3. § 6.29.Doręczenie.dokumentu.w.formie.dokumentu.elektronicznego.do.podmio­ tu.publicznego.w.rozumieniu.przepisów.ustawy,.o.której.mowa.w.§.4.pkt.3,.nastę­ puje.przez.elektroniczną.skrzynkę.podawczą.tego.podmiotu,.w.sposób.określony. w.tej.ustawie. Odmowa przyjêcia pisma przez jego adresata. Fikcja dorêczenia Art. 47. § 1. Jeżeli.adresat.odmawia.przyjęcia.pisma.przesłanego.mu.przez. pocztę.lub.inny.organ.albo.w.inny.sposób,.pismo.zwraca.się.nadawcy.z.adnotacją. o.odmowie.jego.przyjęcia.i.datą.odmowy..Pismo.wraz.z.adnotacją.włącza.się.do. akt.sprawy. § 2. W.przypadkach,.o.których.mowa.w.§.1,.uznaje.się,.że.pismo.doręczone.zo­ stało.w.dniu.odmowy.jego.przyjęcia.przez.adresata. Dorêczenie pism dla osób nieznanych z miejsca pobytu Art. 48. § 1. Pisma.skierowane.do.osób.nie.znanych.z.miejsca.pobytu,.dla.któ­ rych.sąd.nie.wyznaczył.przedstawiciela,.doręcza.się.przedstawicielowi.ustanowio­ nemu.w.myśl.art..34. § 2. Pisma.kierowane.do.osób.korzystających.ze.szczególnych.uprawnień.wy­ nikających.z.immunitetu.dyplomatycznego.lub.konsularnego.doręcza.się.w.spo­ sób.przewidziany.w.przepisach.szczególnych,.w.umowach.i.zwyczajach.między­ narodowych. Powiadomienie przez obwieszczenie lub publiczne og³oszenie Art. 49. Strony.mogą.być.zawiadamiane.o.decyzjach.i.innych.czynnościach.or­ ganów.administracji.publicznej.przez.obwieszczenie.lub.w.inny.zwyczajowo.przy­ jęty.w.danej.miejscowości.sposób.publicznego.ogłaszania,.jeżeli.przepis.szczególny. tak.stanowi;.w.tych.przypadkach.zawiadomienie.bądź.doręczenie.uważa.się.za.do­ konane.po.upływie.czternastu.dni.od.dnia.publicznego.ogłoszenia. 28.Art..46.§..dodany.przez.art..2.pkt.3.ustawy.z.dnia.12.lutego.2010.r..o.zmianie.ustawy.o.informa­ tyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U.. Nr.40,.poz..230).z.dniem.17.czerwca.2010.r. 29.Art..46.§.6.dodany.przez.art..2.pkt.3.ustawy.z.dnia.12.lutego.2010.r..o.zmianie.ustawy.o.informa­ tyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U.. Nr.40,.poz..230).z.dniem.17.czerwca.2010.r. 31 Art. 50–54 Kodeks postępowania administracyjnego Rozdział 9 Wezwania Wezwanie osoby — charakter prawny, forma, cel Art. 50. § 1. Organ.administracji.publicznej.może.wzywać.osoby.do.udzia­ łu.w.podejmowanych.czynnościach.i.do.złożenia.wyjaśnień.lub.zeznań.osobiście,. przez.pełnomocnika.lub.na.piśmie,.jeżeli.jest.to.niezbędne.dla.rozstrzygnięcia.spra­ wy.lub.dla.wykonywania.czynności.urzędowych. § 2. Organ.obowiązany.jest.dołożyć.starań,.aby.zadośćuczynienie.wezwaniu. nie.było.uciążliwe. § 3. W.przypadkach,.w.których.osoba.wezwana.nie.może.stawić.się.z.powo­ du.choroby,.kalectwa.lub.innej.nie.dającej.się.pokonać.przeszkody,.organ.może. dokonać.określonej.czynności.lub.przyjąć.wyjaśnienie.albo.przesłuchać.osobę.we­ zwaną.w.miejscu.jej.pobytu,.jeżeli.pozwalają.na.to.okoliczności,.w.jakich.znajdu­ je.się.ta.osoba. Obowi¹zek osobistego stawiennictwa Art. 51. § 1. Do.osobistego.stawienia.się.wezwany.jest.obowiązany.tylko.w.ob­ rębie.gminy.lub.miasta,.w.którym.zamieszkuje.albo.przebywa. § 2. Obowiązek.osobistego.stawiennictwa.dotyczy.również.wezwanego,.za­ mieszkałego.lub.przebywającego.w.sąsiedniej.gminie.albo.mieście. Pomoc w³aściwego terenowego organu — tzw. pomoc prawna Art. 52. W.toku.postępowania.organ.administracji.publicznej.zwraca.się.do. właściwego.terenowego.organu.administracji.rządowej.lub.organu.samorządu.te­ rytorialnego.o.wezwanie.osoby.zamieszkałej.lub.przebywającej.w.danej.gminie. lub.mieście.do.złożenia.wyjaśnień.lub.zeznań.albo.do.dokonania.innych.czynno­ ści,.związanych.z.toczącym.się.postępowaniem..Organ.prowadzący.postępowa­ nie.oznaczy.zarazem.okoliczności.będące.przedmiotem.wyjaśnień.lub.zeznań.albo. czynności,.jakie.mają.być.dokonane. Osobiste stawiennictwo z uwagi na charakter sprawy lub czynności Art. 53. Przepisów.art..1.i.2.nie.stosuje.się.w.przypadkach,.w.których.charak­ ter.sprawy.lub.czynności.wymaga.dokonania.czynności.przed.organem.administra­ cji.publicznej.prowadzącym.postępowanie. Wymogi formalne wezwania Art. 54. § 1. W.wezwaniu.należy.wskazać: 1). nazwę.i.adres.organu.wzywającego, 2). 3). w.jakiej.sprawie.oraz.w.jakim.charakterze.i.w.jakim.celu.zostaje.wezwany, imię.i.nazwisko.wzywanego, 32 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 55–56 4). czy.wezwany.powinien.się.stawić.osobiście.lub.przez.pełnomocnika,.czy.też. może.złożyć.wyjaśnienie.lub.zeznanie.na.piśmie, ). termin,.do.którego.żądanie.powinno.być.spełnione,.albo.dzień,.godzinę.i.miej­ sce.stawienia.się.wezwanego.lub.jego.pełnomocnika, 6). skutki.prawne.niezastosowania.się.do.wezwania. § 2.30.Wezwanie.powinno.być.zaopatrzone.podpisem.pracownika.organu.wzy­ wającego,.z.podaniem.imienia,.nazwiska.i.stanowiska.służbowego.podpisującego. lub,.jeżeli.dokonywane.jest.z.użyciem.dokumentu.elektronicznego,.powinno.być. opatrzone.bezpiecznym.podpisem.elektronicznym.weryfikowanym.za.pomocą. ważnego.kwalifikowanego.certyfikatu. § 2.31 Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli dokonywa- ne jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpi- sem osobistym. Szczególne formy wezwania w sprawach niecierpi¹cych zw³oki. Teoria dorêczenia Art. 55. § 1.32.W.sprawach.niecierpiących.zwłoki.wezwania.można.dokonać. również.telefonicznie.albo.przy.użyciu.innych.środków.łączności,.z.podaniem.da­ nych.wymienionych.w.art..4.§.1.oraz.imienia,.nazwiska.i.stanowiska.służbowego. pracownika.organu.wzywającego. § 2. Wezwanie.dokonane.w.sposób.określony.w.§.1.powoduje.skutki.prawne. tylko.wtedy,.gdy.nie.ma.wątpliwości,.że.dotarło.do.adresata.we.właściwej.treści. i.w.odpowiednim.terminie. Zwrot kosztów stawiennictwa Art. 56. § 1. Osobie,.która.stawiła.się.na.wezwanie,.przyznaje.się.koszt.podró­ ży.i.inne.należności.według.przepisów.o.należnościach.świadków.i.biegłych.w.po­ stępowaniu.sądowym..Dotyczy.to.również.kosztów.osobistego.stawiennictwa.stron,. gdy.postępowanie.zostało.wszczęte.z.urzędu.albo.gdy.strona.została.bez.swojej. winy.błędnie.wezwana.do.stawienia.się. § 2. Żądanie.przyznania.należności.należy.zgłosić.organowi.administracji.pub­ licznej,.przed.którym.toczy.się.postępowanie,.przed.wydaniem.decyzji,.pod.rygo­ rem.utraty.roszczenia. 30.Art..4.§.2.zmieniony.przez.art..2.pkt.4.ustawy.z.dnia.12.lutego.2010.r..o.zmianie.ustawy.o.in­ formatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.oraz.niektórych.innych.ustaw. (Dz..U..Nr.40,.poz..230).z.dniem.17.czerwca.2010.r. 31.Art..4.§.2.zmieniony.przez.art..81.pkt.1.ustawy.z.dnia.6.sierpnia.2010.r..o.dowodach.osobistych. (Dz..U..Nr.167,.poz..1131).z.dniem.1.lipca.2013.r. 32.Art...§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.10.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U..z.2011.r..Nr.6,. poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 33 Art. 57–59 Kodeks postępowania administracyjnego Rozdział 10 Terminy Zasady obliczania terminów Art. 57. § 1. Jeżeli.początkiem.terminu.określonego.w.dniach.jest.pewne.zda­ rzenie,.przy.obliczaniu.tego.terminu.nie.uwzględnia.się.dnia,.w.którym.zdarzenie. nastąpiło..Upływ.ostatniego.z.wyznaczonej.liczby.dni.uważa.się.za.koniec.terminu. § 2. Terminy.określone.w.tygodniach.kończą.się.z.upływem.tego.dnia.w.ostat­ nim.tygodniu,.który.nazwą.odpowiada.początkowemu.dniowi.terminu. § 3. Terminy.określone.w.miesiącach.kończą.się.z.upływem.tego.dnia.w.ostatnim. miesiącu,.który.odpowiada.początkowemu.dniowi.terminu,.a.gdyby.takiego.dnia. w.ostatnim.miesiącu.nie.było.—.w.ostatnim.dniu.tego.miesiąca. § 4. Jeżeli.koniec.terminu.przypada.na.dzień.ustawowo.wolny.od.pracy,.za. ostatni.dzień.terminu.uważa.się.najbliższy.następny.dzień.powszedni. § 5.33.Termin.uważa.się.za.zachowany,.jeżeli.przed.jego.upływem.pismo.zostało: 1)34.wysłane.w.formie.dokumentu.elektronicznego.do.organu.administracji.pub­ licznej,.a.nadawca.otrzymał.urzędowe.poświadczenie.odbioru, 2). nadane.w.polskiej.placówce.pocztowej.operatora.publicznego, 3). złożone.w.polskim.urzędzie.konsularnym, 4). złożone.przez.żołnierza.w.dowództwie.jednostki.wojskowej, ). złożone.przez.członka.załogi.statku.morskiego.kapitanowi.statku, 6). złożone.przez.osobę.pozbawioną.wolności.w.administracji.zakładu.karnego. ¯¹danie przywrócenia terminu — przes³anki kumulatywne Art. 58. § 1. W.razie.uchybienia.terminu.należy.przywrócić.termin.na.prośbę. zainteresowanego,.jeżeli.uprawdopodobni,.że.uchybienie.nastąpiło.bez.jego.winy. § 2. Prośbę.o.przywrócenie.terminu.należy.wnieść.w.ciągu.siedmiu.dni.od.dnia. ustania.przyczyny.uchybienia.terminu..Jednocześnie.z.wniesieniem.prośby.należy. dopełnić.czynności,.dla.której.określony.był.termin. § 3. Przywrócenie.terminu.do.złożenia.prośby.przewidzianej.w.§.2.jest.niedo­ puszczalne. W³aściwośæ organu postanawiaj¹cego w sprawie przywrócenia terminu. Za¿alenie Art. 59. § 1. O.przywróceniu.terminu.postanawia.właściwy.w.sprawie.organ. administracji.publicznej..Od.postanowienia.o.odmowie.przywrócenia.terminu.słu­ ży.zażalenie. 33.Art..7.§..zmieniony.przez.art..36.pkt.3.ustawy.z.dnia.17.lutego.200.r..o.informatyzacji.działalno­ ści.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.(Dz..U..Nr.64,.poz..6).z.dniem.21.listopada.200.r. 34.Art..7.§..pkt.1.zmieniony.przez.art..2.pkt..ustawy.z.dnia.12.lutego.2010.r..o.zmianie.ustawy. o.informatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.oraz.niektórych.innych.ustaw. (Dz..U..Nr.40,.poz..230).z.dniem.17.czerwca.2010.r. 34
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo administracyjne. Zbiór przepisów. Wydanie 16
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: