Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 003812 21768806 na godz. na dobę w sumie
Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13 - ebook/pdf
Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1165
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5069-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Przedmiotem analizy Tomu 13. Systemu Prawa Prywatnego są zagadnienia prawa autorskiego. Jest to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa, charakteryzująca się jednocześnie dużą dynamiką zmian legislacyjnych. Powoduje to jednocześnie zapotrzebowanie na aktualne i kompleksowe omówienie przedmiotowej problematyki – również w kontekście nowych koncepcji pojawiających się zarówno

w literaturze jak i w orzecznictwie.

W Tomie 13. omówiono zarówno teoretyczne jak i praktyczne kwestie sporne uwidaczniające się na tle obecnej regulacji prawnej w Polsce w zakresie prawa autorskiego, jak również rozwinięto podstawowe w tym zakresie pojęcia:

W wydaniu 3. niniejszego tomu zostaną omówione nowe rozwiązania m.in. w zakresie:

Przedstawiane wydanie niniejszego tomu zostało także wzbogacone o nową literaturę
i najnowsze orzecznictwo, a co za tym idzie nowe opinie i analizy poruszonych zagadnień.

System skierowany jest zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedze z zakresu prawa autorskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom 13 Prawo autorskie Pod redakcją Janusza Barty 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAŃSKI† ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO BOGUDAR KORDASIEWICZ Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie Redaktor Prof. dr hab. Janusz Barta Uniwersytet Jagielloński Autorzy prof. dr hab. Janusz Barta – Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Jan Błeszyński – Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Monika Czajkowska-Dąbrowska – Uniwersytet Warszawski; dr Beata Giesen – Uniwersytet Łódzki; dr Teresa Grzeszak – Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Stefan Grzybowski† – Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Marian Kępiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Bartosz Kleban – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Joanna Marcinkowska – Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Ryszard Markiewicz – Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Andrzej Matlak – Uniwersytet Jagielloński; dr Adrian Niewęgłowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr hab. Aurelia Nowicka – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska – Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie; prof. dr hab. Janina Preussner-Zamorska – Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Elżbieta Traple – Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Anna Wojciechowska – Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Elżbieta Wojnicka† – Uniwersytet Łódzki WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2013 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Janusz Barta – rozdz. II § 2–7, rozdz. VI § 32, rozdz. XIV § 78–79, rozdz. XV Jan Błeszyński – rozdz. XI Monika Czajkowska-Dąbrowska – rozdz. VI § 28–31, rozdz. XIV § 80–84 Beata Giesen – rozdz. V Teresa Grzeszak – rozdz. IX Stefan Grzybowski – rozdz. I Marian Kępiński – rozdz. VIII, X Bartosz Kleban – rozdz. X Joanna Marcinkowska – rozdz. VII Ryszard Markiewicz – rozdz. II § 2–7, rozdz. VI § 32, rozdz. XIV § 78–79, rozdz. XV Andrzej Matlak – rozdz. II § 2–7, rozdz. VI § 32, rozdz. XIV § 78–79, rozdz. XV Adrian Niewęgłowski – rozdz. II § 1 Aurelia Nowicka – rozdz. III Maria Poźniak-Niedzielska – rozdz. II § 1 Janina Preussner-Zamorska – rozdz. VII Elżbieta Traple – rozdz. IV, XIII Anna Wojciechowska – rozdz. XII Elżbieta Wojnicka – rozdz. V Wydawca: Agata Ponikowska Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek, Ewa Sadowska © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne ISBN 978-83-255-5068-4 ISBN e-book 978-83-255-5069-1 Przedmowa Prawo własności intelektualnej, a w jego obrębie – prawo autorskie, należy bez wątpienia do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa, charaktery- zujących się jednocześnie znaczną częstotliwością zmian legislacyjnych. Głównym źródłem takiego stanu rzeczy jest coraz szybszy – skutkujący pojawieniem się niezna- nych wcześniej kategorii dóbr intelektualnych oraz ich eksploatacji – postęp techniki. Jakakolwiek interpretacja omawianego zjawiska jest utrudniona, co w znacznej mierze jest spowodowane jednak niewystarczającym stopniem realizacji procesu kreowania dla niego odpowiednich ram ustawowych. Wprowadzaniu do obrotu nowych lub zmodyfi- kowanych rozwiązań, powinno jednak – na ile to możliwe – towarzyszyć przywołanie takich treści (z literatury i orzecznictwa), które w nowym stanie prawnym nie są kwe- stionowane lub mogą być łatwo uaktualnione. Opisany powyżej stan rzeczy oraz częste zmiany prawa autorskiego wywołują stałe zapotrzebowanie na aktualne i kompleksowe omówienie odnośnej problematyki – również w kontekście nowych koncepcji pojawiających się zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie. Utrzymaniu aktualności i prawdziwości wypowiedzi mają przede wszystkim służyć kolejne wydania dzieł. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Czytelników, Autorzy i Wydawca postanowili przygotować kolejne wydanie Tomu 13. Systemu Prawa Prywatnego – Pra- wo autorskie. Poprzednie wydania dzieła ukazały się w 2003 r. oraz 2007 r.; dzielące je od siebie kilkuletnie okresy pozwalają na podsumowanie i ocenę kwestii spornych. W niniejszym tomie zachowano ustalony dla serii System Prawa Prywatnego spo- sób przedstawienia przedmiotowej problematyki. Opracowanie jest dziełem zbiorowym 18 autorów. Każdy z nich odpowiada wyłącznie za wyrażone przez siebie poglądy, a w ramach prac redakcyjnych nie ingerowano w indywidualne ujęcie zagadnień. Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 września 2013 r. Kraków, wrzesień 2013 r. Prof. dr hab. Janusz Barta V Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Rozdział I. Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa . . . . . . 1 Rozdział II. Przedmiot prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 § 1. Wprowadzenie. Pojęcie utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 § 2. Problem przyznania praw autorskich w świetle orzecznictwa . . . . . 31 § 3. Ochrona części utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 § 4. Specyficzne problemy dotyczące niektórych kategorii utworów . . . . 39 I. Utwór naukowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 II. Utwór kartograficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 III. Utwór architektoniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 IV. Utwór reklamowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 V. Wzór przemysłowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 VI. Znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 VII. Liternictwo i typografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 VIII. Fotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 IX. Utwór audiowizualny i audialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 X. Utwór lutniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 XI. Program komputerowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 XII. Polskie Normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 § 5. Utwory zależne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 I. Utwór zależny jako postać utworu niesamoistnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 II. Utwór zależny a utwór inspirowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 III. Cechy i postacie utworu zależnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 IV. Podstawowe założenia regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 V. Prawo autorskie do opracowania (prawo zależne) . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 VI. Prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych . . . . . . . 61 VII. Charakter prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 VIII. Ochrona praw osobistych twórcy utworu pierwotnego . . . . . . . . . . . . . . 64 § 6. Zbiory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 § 7. Wyłączenia spod ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 II. Akty normatywne lub ich urzędowe projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 III. Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 IV. Opublikowane opisy patentowe lub ochronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 V. Proste informacje prasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Rozdział III. Podmiot prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 § 8. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 § 9. Twórca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 I. Twórca jako podmiot pierwotnie uprawniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 II. Domniemanie co do osoby twórcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 III. Wykonywanie praw autorskich do chwili ujawnienia autorstwa . . . . . . . 85 § 10. Utwory współautorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 I. Współtwórczość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 VII Spis treści II. Wspólność prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 III. Wykonywanie wspólnego prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 § 11. Utwory połączone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 § 12. Utwory zbiorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 § 13. Utwory pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 I. Nabycie autorskich praw majątkowych przez pracodawcę na podstawie art. 12 PrAut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 II. Uprawnienia instytucji naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 III. Pracodawca jako podmiot pierwotnie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do programu komputerowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 § 14. Utwory audiowizualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Rozdział IV. Autorskie prawa majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 § 15. Pojęcie i ogólna charakterystyka autorskich praw majątkowych . . . 133 I. Monistyczna i dualistyczna konstrukcja majątkowych praw autorskich . . 133 II. Własnościowy model kształtowania treści majątkowych praw autorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 III. Syntetyczna definicja treści majątkowych praw autorskich a uprawnienia cząstkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 IV. Definicja treści autorskich praw majątkowych w polskiej ustawie . . . . . 144 § 16. Poszczególne uprawnienia majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 I. Pojęcie odrębnego pola eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 II. Prawo zwielokrotniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 III. Prawo decydowania o obrocie egzemplarzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 IV. Prawo najmu i użyczania egzemplarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 V. Prawo wystawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 VI. Droit de suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 VII. Prawo komunikowania dzieła publiczności bezpośrednio i za pomocą różnych środków technicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 VIII. Wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 § 17. Czas trwania majątkowych praw autorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 II. Ogólne zasady dotyczące liczenia czasu ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 III. Domaine public payant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 IV. Odżycie ochrony a wcześniejsze rozporządzenia prawem lub udzielone licencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 V. Odżycie ochrony utworów obcych na terenie Polski i utworów polskich za granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 § 18. Nadużywanie „monopolu autorskiego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Rozdział V. Autorskie prawa osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 § 19. Autorskie dobra osobiste w rozwoju historycznym . . . . . . . . . . . . . . 274 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 II. Początki kształtowania się pojęcia autorskich praw osobistych . . . . . . . 275 III. Droit moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 § 20. Pojęcie oraz konstrukcja autorskich dóbr osobistych i praw osobowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 I. Stosunek autorskich dóbr osobistych do dóbr osobistych powszechnego prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 II. Koncepcja zamkniętego katalogu autorskich praw osobowości . . . . . . . 288 III. Kryteria oceny naruszenia autorskich dóbr osobistych . . . . . . . . . . . . . . 299 IV. Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia autorskich dóbr osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 V. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 VIII Spis treści § 21. Prawo do autorstwa utworu oraz do decydowania o jego oznaczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 II. Przywłaszczenie sobie cudzego autorstwa a sytuacje pokrewne . . . . . . . 307 III. Plagiat jako wynik przywłaszczenia autorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 IV. Plagiat jako zjawiskowa postać deliktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 V. Plagiat dzieł naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 VI. Autoplagiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 VII. Swoboda oznaczania dzieła nazwiskiem lub pseudonimem twórcy oraz zatajenia autorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 VIII. Ghostwriting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 § 22. Prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 II. Wpływ zobowiązań umownych twórcy na wyznaczenie granic swobody decydowania o upublicznieniu utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 III. Sposób wyrażenia woli publicznego udostępnienia utworu . . . . . . . . . . 330 IV. Oznaczenie chwili udostępnienia utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 V. Rozstrzyganie o warunkach, sposobie i zakresie udostępnienia . . . . . . . 331 VI. Wpływ zobowiązań umownych zamawiającego na skuteczność decyzji twórcy o upublicznieniu utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 VII. Prawo decydowania o upublicznieniu utworu w stosunkach pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 VIII. Ograniczenia swobody decydowania o udostępnieniu dzieła . . . . . . . . . 335 § 23. Prawo do integralności utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 I. Konstrukcja ochrony nienaruszalności utworu w prawie obowiązującym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 II. Prawo do integralności utworów wyrażonych słowem (literackich, publicystycznych, naukowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 III. Prawo do integralności utworów plastycznych i fotograficznych . . . . . . 347 IV. Prawo do integralności utworów architektonicznych, architektoniczno- -urbanistycznych i urbanistycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 V. Prawo do integralności utworów muzycznych i słowno-muzycznych . . 351 VI. Prawo do integralności dzieł audiowizualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 VII. Ochrona integralności utworów stanowiących podstawę twórczości zależnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 § 24. Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z powodu istotnych interesów twórczych oraz prawo wprowadzania zmian w utworze (nadzór autorski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 II. Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . 358 III. Prawo wprowadzania zmian w dziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 § 25. Prawo żądania udostępnienia egzemplarza dzieła. Prawo decydowania o losach oryginału utworu plastycznego w przypadku podjęcia przez właściciela decyzji o jego zniszczeniu. Wpływ nabycia własności nośnika materialnego dzieła na decyzję twórcy dotyczącą udostępniania publicznego dzieła. Sytuacja prawna właściciela dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 II. Prawo żądania udostępnienia egzemplarza dzieła (prawo dostępu do utworu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 III. Prawo decydowania o losach oryginału utworu plastycznego w przypadku podjęcia przez właściciela decyzji o jego zniszczeniu . . . . 370 IV. Wpływ nabycia własności nośnika materialnego dzieła na decyzję twórcy dotyczącą udostępnienia publicznego dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . 371 IX Spis treści V. Sytuacja prawna właściciela dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 VI. Szczególne środki ochrony twórcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 § 26. Ochrona sfery osobowości twórcy po jego śmierci . . . . . . . . . . . . . . . 379 I. Koncepcje teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 II. Podmiot i przedmiot ochrony po śmierci twórcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 § 27. Autorskie prawa osobiste jako przedmiot upoważnienia do korzystania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Rozdział VI. Prawa pokrewne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 § 28. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 I. Pojęcie praw pokrewnych – aspekty porównawcze i międzynarodowe . . . 403 II. Geneza praw pokrewnych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 § 29. Prawa artystów wykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 II. Podmioty praw do artystycznych wykonań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 III. Treść prawa artysty wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 IV. Pozostałe aspekty ochrony artystycznych wykonań . . . . . . . . . . . . . . . . 440 § 30. Prawa do fonogramów i wideogramów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 I. Przedmiot i podmiot prawa do fonogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 II. Przedmiot i podmiot prawa do wideogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 III. Prawo do fonogramu i wideogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 IV. Pozostałe aspekty ochrony fonogramów i wideogramów . . . . . . . . . . . . 460 § 31. Prawa do nadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 II. Podmioty praw do nadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 III. Treść prawa do nadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 § 32. Prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych X lub krytycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 II. Prawa do pierwszych wydań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 III. Prawa do wydań naukowych i krytycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Rozdział VII. Dozwolony użytek chronionych utworów . . . . . . . . . . . . . . . 491 § 33. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 § 34. Kształtowanie się instytucji dozwolonego użytku . . . . . . . . . . . . . . . . 498 I. Regulacje okresu międzywojennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 II. Dozwolony użytek w okresie obowiązywania ustawy z 10.7.1952 r. . . . 500 § 35. Dozwolony użytek na gruncie obowiązującego prawa autorskiego . . . 519 I. Ogólne zasady korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku . . 519 II. Pojęcie własnego użytku osobistego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 III. Dozwolony użytek publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Rozdział VIII. Umowy prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 § 36. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 § 37. Stosunek przepisów prawa autorskiego o umowach do przepisów Kodeksu cywilnego i ogólna typologia umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 § 38. Ogólne założenia umownego prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . 590 § 39. Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych . . . . . . . . . . . 592 I. Przejście praw a pola eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 II. Chwila przejścia praw autorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 III. Forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 § 40. Szczególne zasady wykładni dotyczące pierwotnych umów autorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 I. Utwory przyszłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 II. Domniemanie udzielenia licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Spis treści III. Sposób korzystania z utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 IV. Stosunki twórcy z nabywcą praw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 V. Zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich . . . . . . . . . . . . 606 VI. Zbiorowa publikacja utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 VII. Uprawnienie twórcy do odstąpienia od umowy przeniesienia praw . . . . 609 § 41. Szczególne reguły wykonywania umów o nabycie praw autorskich . . . 619 § 42. Prawo twórcy do wykonywania nadzoru autorskiego . . . . . . . . . . . . 627 § 43. Prawo własności egzemplarza utworu a przejście praw . . . . . . . . . . 630 § 44. Umowy licencyjne o korzystanie z praw autorskich . . . . . . . . . . . . . . 636 I. Pojęcie umowy licencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 II. Zakres terytorialny i czasowy umowy licencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 III. Strony umowy licencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 IV. Rodzaje licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 V. Wypowiedzenie umowy licencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 VI. Inne zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 § 45. Wynagrodzenie za korzystanie z utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 Rozdział IX. Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji . . . . . 657 § 46. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 I. Prawo do wizerunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 II. Prawo adresata korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 III. Podstawy prawne ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 IV. Zakres działania art. 81–83 PrAut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 § 47. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 I. Pojęcie wizerunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 II. Wizerunek a przedmiot ochrony praw osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 III. Rozpoznawalność przedstawionej osoby jako podstawowa cecha wizerunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 IV. Wizerunek a maska artystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 V. Pojęcie korespondencji a przedmiot ochrony praw osobistych . . . . . . . . 676 § 48. Treść prawa do wizerunku i prawa adresata korespondencji . . . . . . 677 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 II. Przesłanki ochrony wizerunku na podstawie Kodeksu cywilnego i art. 81 PrAut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 III. Prawo do zakazywania utrwalania lub zniekształcania wizerunku . . . . . 679 IV. Prawo do decydowania o rozpowszechnianiu wizerunku na podstawie art. 23 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 V. Prawo do decydowania o rozpowszechnianiu wizerunku na podstawie art. 81 PrAut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 VI. Inne możliwe ujęcia prawa do wizerunku z art. 81 PrAut . . . . . . . . . . . . 685 VII. Treść prawa adresata korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 VIII. Prawo podmiotowe do wizerunku i korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . 689 IX. Pojęcie rozpowszechniania wizerunku lub korespondencji . . . . . . . . . . . 689 § 49. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku lub korespondencji . . 690 I. Charakter prawny zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 II. Umowa zezwalająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 III. Ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 IV. Domniemanie dotyczące odpłatnych modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 § 50. Ograniczenia prawa do wizerunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 II. Wizerunki osób powszechnie znanych utrwalone w związku z pełnionymi funkcjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 III. Osoby stanowiące szczegół większej całości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 IV. Cel rozpowszechnienia wizerunku osoby powszechnie znanej . . . . . . . . 706 XI Spis treści § 51. Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji po śmierci pierwotnie uprawnionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 I. Prawo do wizerunku po śmierci pierwotnie uprawnionego . . . . . . . . . . . 708 II. Prawo adresata korespondencji po śmierci pierwotnie uprawnionego . . 712 III. Ochrona wizerunku Fryderyka Chopina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 § 52. Roszczenia ochronne w przypadku naruszenia prawa do wizerunku lub prawa adresata korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 II. Roszczenia niemajątkowe w razie naruszenia prawa do wizerunku lub prawa adresata korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 III. Roszczenia majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 Rozdział X. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 § 53. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 § 54. Forma prawna organizacji zbiorowego zarządzania . . . . . . . . . . . . . 725 § 55. Różnice organizacji zbiorowego zarządzania w porównaniu ze zwykłym stowarzyszeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 II. Zagadnienia członkostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 III. Cel działania organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 IV. Zezwolenie na podjęcie działalności określonej w ustawie . . . . . . . . . . . 732 V. Nadzór nad dalszą działalnością organizacji zbiorowego zarządzania . . 733 VI. Rozdział środków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 VII. Likwidacja stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 § 56. Zadania organizacji zbiorowego zarządzania w świetle prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 § 57. Domniemania legitymacji i uprawnienia do zarządzania . . . . . . . . . 740 § 58. Wewnętrzne stosunki organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 I. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 II. Umowa powierzenia praw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 III. Równe traktowanie reprezentowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 § 59. Stosunki zewnętrzne organizacji z korzystającymi z utworów . . . . . 748 I. Obowiązek kontraktowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 II. Obowiązek opracowania tabel wynagrodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 III. Charakter prawny tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 § 60. Działalność organizacji zbiorowego zarządzania w świetle prawa konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 § 61. Organizacje zbiorowego zarządzania na Rynku Wewnętrznym . . . . 767 Rozdział XI. Ochrona majątkowych praw autorskich na drodze cywilnej . . 783 § 62. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 § 63. Legitymacja czynna i bierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 § 64. Poszczególne roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 II. Roszczenie o odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 III. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 IV. Prawo do wynagrodzenia twórców utworów wkładowych w utworze audiowizualnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 V. Relacja prawa do wynagrodzenia z art. 70 ust. 21 PrAut do ujęcia treści prawa autorskiego w art. 17 i 18 ust. 3 PrAut . . . . . . . . . . . . . . . . 861 VI. Znaczenie przesłanki „stosowności” wynagrodzenia z art. 70 ust. 21 PrAut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 VII. Roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 XII Spis treści VIII. Roszczenie o zaniechanie naruszeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 IX. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 X. Orzeczenie o wytworzonych przedmiotach, użytych środkach i materiałach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 XI. Roszczenie z art. 189 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 XII. Żądanie udzielenia informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 XIII. Roszczenia informacyjne z art. 105 ust. 2 PrAut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 XIV. Skutki niedostarczenia informacji lub nieudostępnienia dokumentów . . 883 XV. Zbieg żądań z art. 80 ust. 1 pkt 2 i z art. 105 ust. 2 PrAut . . . . . . . . . . . . 884 XVI. Orzeczenie o bezprawnie sporządzonych egzemplarzach . . . . . . . . . . . . 885 XVII. Żądanie zasądzenia odpowiedniej kwoty na Fundusz Promocji Twórczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 § 65. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 Rozdział XII. Ochrona autorskich dóbr osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 § 66. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 § 67. Środki niemajątkowe ochrony dóbr osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 I. Roszczenie o zaniechanie działań zagrażających naruszeniem lub naruszających dobra osobiste twórcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 II. Roszczenia o usunięcie skutków naruszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 III. Powództwo o ustalenie naruszonego dobra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 § 68. Sankcje majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 I. Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę . . . . . . . . . . . . . . 908 II. Roszczenie o zapłatę na wskazany cel społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 III. Problem jednoczesnego spełnienia obu roszczeń pieniężnych z art. 78 PrAut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 IV. Roszczenie o naprawienie szkody majątkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 V. Roszczenie z art. 79 ust. 4 PrAut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 § 69. Kumulacja roszczeń (sankcji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 § 70. Zagadnienia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 I. Legitymacja czynna w procesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 II. Legitymacja bierna w procesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 § 71. Problematyka zbywalności, dziedziczności i przedawnienia roszczeń o ochronę autorskich praw osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 Rozdział XIII. Tymczasowe środki ochrony autorskich i pokrewnych praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 § 72. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 § 73. Wspólne zasady dotyczące postępowań pomocniczych . . . . . . . . . . . 946 I. Sąd właściwy do wydania postanowienia tymczasowego . . . . . . . . . . . . 946 II. Rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie na posiedzeniu niejawnym . . . 948 III. Legitymacja czynna i bierna w postępowaniach pomocniczych . . . . . . . 950 IV. Wartość przedmiotu sporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 V. Uprawdopodobnienie istnienia roszczenia majątkowego, z którym zarządzenie tymczasowe ma związek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 § 74. Zabezpieczenie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 § 75. Postanowienie o obowiązku udzielenia informacji i udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 § 76. Zabezpieczenie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 § 77. Tymczasowe środki ochrony przy kontroli granicznej . . . . . . . . . . . . 968 Rozdział XIV. Ochrona praw autorskich i pokrewnych na podstawie konwencji międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 § 78. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 § 79. Konwencja berneńska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 XIII Spis treści I. Geneza. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 II. Przedmiotowy i podmiotowy zasięg stosowania konwencji, łączniki . . . 977 III. Podstawowe zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 IV. Autorskie prawa osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 V. Autorskie prawa majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 VI. Ograniczenia praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 § 80. Konwencja rzymska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 I. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 II. Zasięg ochrony konwencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 III. Treść ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 § 81. Porozumienie TRIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 I. Geneza i istota porozumienia TRIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 II. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 III. Treść ochrony – prawa minimalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 IV. Dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej . . . . . . . . . 1029 V. Rozstrzyganie sporów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 § 82. Traktat WIPO o prawie autorskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034 I. Geneza i charakter prawny Traktatu o prawie autorskim . . . . . . . . . . . . 1034 II. Treść praw – minimum traktatowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 III. Pozostałe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 § 83. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach . . . . . . 1049 I. Geneza i założenia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 II. Treść ochrony – prawa minimalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 III. Pozostałe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 § 84. Traktat pekiński o artystycznych wykonaniach audiowizualnych . . 1069 I. Geneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069 II. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070 III. Prawa osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 IV. Prawa majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 V. Podmiot prawa do artystycznych wykonań audiowizualnych . . . . . . . . . 1075 VI. Inne postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076 Rozdział XV. Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym . . . . . . . . 1079 § 85. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 § 86. Programy komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081 I. Program komputerowy jako przedmiot prawa autorskiego . . . . . . . . . . . 1081 II. Podmiot autorskich praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083 III. Treść autorskich praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084 IV. Dozwolony użytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086 V. Autorskie prawa osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089 VI. Środki technicznego zabezpieczenia programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 VII. „Amnestia komputerowa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 § 87. Bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091 II. Baza danych jako przedmiot prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092 III. Podmiot autorskich praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093 IV. Tworzenie i eksploatacja baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094 V. Treść prawa autorskiego i jego ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095 VI. Nowy model ochrony baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095 § 88. Utwory multimedialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 II. Problemy dotyczące przedmiotu i podmiotu prawa autorskiego . . . . . . . 1102 III. Tworzenie i eksploatacja produktów multimedialnych . . . . . . . . . . . . . . 1104 § 89. Sieci komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 XIV Spis treści I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 II. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 III. Podstawowe pojęcia: rozpowszechnianie i publikacja . . . . . . . . . . . . . . 1108 IV. Podstawowe sposoby eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110 V. Dozwolony użytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113 VI. Problem odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich lub pokrewnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117 VII. Środki techniczne chroniące przed naruszeniem prawa . . . . . . . . . . . . . 1121 VIII. Środki techniczne i informacje służące do zarządzania prawami wyłącznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123 § 90. Nowe spojrzenie na prawo autorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127 XV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dyrektywa 92/100/EWG . . . . . . . . dyrektywa Rady 92/100/EWG z 19.11.1992 r. w sprawie prawa najmu i publicznego wypożyczania oraz określonych praw pokrewnych w za- kresie własności intelektualnej (Dz.Urz. WE L Nr 346, s. 61) dyrektywa 96/9/WE . . . . . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 96/9/WE z 11.3.1996 r. o prawnej ochronie baz danych (Dz.Urz. WE L Nr 77, s. 20) dyrektywa 2001/29/WE . . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z 22.5.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrew- nych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. UE L Nr 167, s. 10) dyrektywa 2006/115/WE . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/115/WE z 12.12.2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L Nr 376, s. 28) dyrektywa 2006/116/WE . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/116/WE z 12.12.2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrew- nych (Dz.Urz. UE L Nr 372, s. 12) dyrektywa 2009/24/WE . . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z 23.4.2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz.Urz. UE L Nr 111, s. 16) dyrektywa 2011/77/WE . . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z 27.9.2011 r. dotycząca zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochro- ny prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz.Urz. UE L Nr 265, s. 1) GATT . . . . . . . . . . . . . Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (General Agrement on Tariffs and Trade) z 30.10.1947 r. KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC austr. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny austriacki z 1.6.1811 r. (ABGB – Allgemeines Bürger- liches Gesetzbuch, Justizgesetzsammlung Nr 946/1811) KC franc. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny francuski z 21.3.1804 r. (Cciv – Code civil) KC niem. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny niemiecki z 18.8.1896 r. (BGB – Bürgerliches Geset- KC szwajc. . . . . . . . . . Kodeks cywilny szwajcarski z 10.12.1907 r. (ZGB – Zivilgesetzbuch, KC włos. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny włoski z 16.3.1942 r. (CC – Codice Civile, Gazzetta zbuch, BGBl I S. 42, FNA 400–2) SR. 210. AS 24 233, 27 207 und BS 2 3) Ufficiale, n 79 del 4.4.1942 r.) KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KomPrywU . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. poz. 758) z 2013 r. poz. 216) XVII Wykaz skrótów Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) konwencja berneńska . . konwencja berneńska z 9.9.1886 r. o ochronie dzieł literackich i arty- stycznych w brzmieniu Aktu paryskiego z 24.7.1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474) konwencja paryska . . . konwencja Związkowa Paryska z 20.3.1883 r. o ochronie własno- ści przemysłowej, w brzmieniu Aktu Sztokholmskiego z 14.7.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51) konwencja powszechna . . . . . . . . . Powszechna konwencja o prawie autorskim z 1952 r. (Dz.U. z 1978 r. Konwencja rzymska . . Konwencja z 26.10.1961 r. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych (Dz.U. z 1997 r. Nr 125, poz. 800) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. Nr 8, poz. 28) poz. 94 ze zm.) poz. 296 ze zm.) z 2012 r. poz. 788 ze zm.) poz. 1030) poz. 482) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. KWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) KZ . . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NBPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 908) NormU . . . . . . . . . . . . ustawa o normalizacji z 12.9.2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 ze zm.) ObrIFinU . . . . . . . . . . . ustawa 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OchrBDU . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 OchrDOU . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. OchrKonkurU . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. ze zm.) z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrKonkurU z 2000 r. . . . . . . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.) OchrKonsU . . . . . . . . . ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecz- ny (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) OrdPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) poz. 311 ze zm.) POPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, PPU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrAut z 1926 r. . . . . . . ustawa z 29.3.1926 r. o prawie autorskiem (tekst jedn.: Dz.U. z 1935 r. Nr 36, poz. 260) PrAut z 1952 r. . . . . . . . ustawa z 10.7.1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. Nr 34, poz. 234 ze zm.) XVIII Wykaz skrótów poz. 1376 ze zm.) Nr 72, poz. 359 ze zm.) Nr 243, poz. 1623 ze zm.) poz. 1173 ze zm.) poz. 432) PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. PrBank z 1989 r. . . . . . ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. PrPras . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrPrzew . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. PrPrywM . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. PrStow . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: PWKC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) Nr 16, poz. 94 ze zm.) Nr 43, poz. 226 ze zm.) poz. 1298 ze zm.) RTVU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. SportKwalifU . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, SwobGospU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, TKU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 864/2) poz. 643 ze zm.) TRIPS . . . . . . . . . . . . . porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności inte- lektualnej – załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, sporządzone w Marakeszu 15.4.1994 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143) TUE . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.) UbezpU . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz.U. UbezpU z 1990 r. . . . . ustawa z 28.7.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz.U. traktat pekiński . . . . . . Traktat pekiński o artystycznych wykonaniach audiowizualnych z 2013 r. poz. 950) z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.) z 24.6.2012 r. traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach . . . . . . Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach traktat WIPO o prawie autorskim . . . Traktat WIPO o prawie autorskim z 20.12.1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, z 20.12.1996 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 41, poz. 375) WynU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (tekst jedn.: Dz.U. z 1993 r. ZmKC z 28.7.1990 r. . . ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 12) Nr 26, poz. 117 ze zm.) poz. 321 ze zm.) ZmKC z 14.2.2003 r. . . ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó- ZmPrAut z 2000 r. . . . ustawa z 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach rych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) pokrewnych (Dz.U. Nr 53, poz. 637 ze zm.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: