Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00117 002261 20850143 na godz. na dobę w sumie
Prawo bankowe. Komentarz - ebook/pdf
Prawo bankowe. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1156
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5447-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz jako jedyny na rynku zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również tych uchylonych w poszczególnych latach. Umożliwia to ocenę działań ustawodawcy w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług bankowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Autor z jednakową uwagą omawia zagadnienia publicznego oraz prywatnego prawa bankowego, przywołuje najważniejsze postanowienia innych ustaw dotyczących funkcjonowania sektora bankowego (np. ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających czy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych).

W książce omówiono m.in.:

Praca zawiera przegląd aktualnego dorobku judykatury odnoszącego się do poszczególnych obszarów działalności bankowej oraz głównych nurtów doktryny prawa bankowego. Jest to wieloaspektowa i wyczerpująca analiza niezbędna do zrozumienia złożonej struktury przedsiębiorstw bankowych i cech ich działalności, której towarzyszy ryzyko rynkowe.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest zarówno dla pracowników banków, jak i prawników specjalizujących się w prawie bankowym oraz w prawnej obsłudze przedsiębiorstw bankowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści SpiS treści Wykaz skrótów ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Wprowadzenie ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe �������������������������������������������� 29 rozdział 1. przepisy ogólne ����������������������������������������������������������������������������������������� 31 [Przedmiotowy zakres ustawy] ��������������������������������������������������������������� 31 [Definicja banku] ������������������������������������������������������������������������������������� 40 [Zastrzeżenie wyrazów „bank” oraz „kasa”] ������������������������������������������ 48 [Słownik ustawowy] �������������������������������������������������������������������������������� 57 [Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego] ���������������������������������������������� 92 [Klasyfikacja czynności bankowych] ������������������������������������������������������ 95 [Pozostała działalność banków] ������������������������������������������������������������ 137 [Powierzanie działalności bankowej podmiotom zewnętrznym] ���������� 144 [Istota odpowiedzialności insourcera] ��������������������������������������������������� 156 [Warunki outsourcingu] ������������������������������������������������������������������������� 157 [Zezwolenie na outsourcing] ����������������������������������������������������������������� 161 [Forma czynności bankowych] ������������������������������������������������������������� 164 [Specyfika terminowych operacji finansowych] ����������������������������������� 170 [Płynność płatnicza banku] ������������������������������������������������������������������� 171 [System zarządzania w banku] �������������������������������������������������������������� 174 [Organy banku a system zarządzania bankiem] ������������������������������������ 175 [Cele systemu zarządzania bankiem] ���������������������������������������������������� 176 [Cele systemu kontroli wewnętrznej] ���������������������������������������������������� 177 [Komórka audytu wewnętrznego] ��������������������������������������������������������� 179 [Rada nadzorcza wobec audytu wewnętrznego] ����������������������������������� 180 Art� 1� Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 4a. Art. 5. Art. 6. Art. 6a. Art. 6b. Art. 6c. Art. 6d. Art. 7. Art. 7a. Art. 8. Art. 9. Art. 9a. Art. 9b. Art. 9c. Art. 9d. Art. 9e. 5 Spis treści [Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu zarządzania] �������������� 181 Art. 9f. [Polityka zmiennych składników wynagrodzeń] ���������������������������������� 189 Art. 9g. Art. 10. [Wykonywanie kontroli wewnętrznej przez bank zrzeszający] ������������ 193 Art. 10a. [Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej] ���������������������������������� 194 [Przedmiot decyzji KNF] ���������������������������������������������������������������������� 200 Art. 11. rozdział 2. tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków ��������������������������������������������������������������������������������������� 205 [Rodzaje banków] ��������������������������������������������������������������������������������� 205 Art. 12. Art. 13. [Założyciele banku] ������������������������������������������������������������������������������� 206 Art. 13a. [Siedziba zarządu banku] ���������������������������������������������������������������������� 209 A. Banki państwowe ��������������������������������������������������������������������������������������������� 210 [Utworzenie banku państwowego] �������������������������������������������������������� 210 Art. 14. Art. 15. [Organy banku państwowego] ��������������������������������������������������������������� 212 [Rada nadzorcza w banku państwowym] ���������������������������������������������� 214 Art. 16. [Zarząd banku państwowego] ��������������������������������������������������������������� 216 Art. 17. Art. 18. [Zakres kompetencji organów banku] ��������������������������������������������������� 219 Art. 19. [Statut banku państwowego] ����������������������������������������������������������������� 223 B. Banki spółdzielcze �������������������������������������������������������������������������������������������� 224 Art. 20. [Bank spółdzielczy] ������������������������������������������������������������������������������� 224 c. Banki w formie spółek akcyjnych ������������������������������������������������������������������ 225 [Utworzenie banku akcyjnego] ������������������������������������������������������������� 225 Art. 21. Art. 22. [Rada nadzorcza w banku akcyjnym] ��������������������������������������������������� 227 Art. 22a. [Zarząd w banku akcyjnym] ������������������������������������������������������������������ 228 Art. 22b. [Powołanie członków zarządu banku] ��������������������������������������������������� 230 Art. 22c. [Protokół walnego zgromadzenia] �������������������������������������������������������� 234 Art. 23. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 236 (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 237 Art. 24. Art. 25. [Nabywanie znacznych pakietów akcji banku] ������������������������������������� 237 Art. 25a. [Treść zawiadomienia] �������������������������������������������������������������������������� 243 Art. 25b. [Informacje uzupełniające zawiadomienie] ������������������������������������������ 245 Art. 25c. [Język zawiadomienia] �������������������������������������������������������������������������� 248 Art. 25d. [Oświadczenie] �������������������������������������������������������������������������������������� 248 Art. 25e. [Pełnomocnik do doręczeń] ������������������������������������������������������������������� 249 Art. 25f. [Wystąpienie KNF do władz nadzorczych w innym państwie] ������������ 250 6 Spis treści Art. 25g. [Przyjęcie zawiadomienia przez KNF] ������������������������������������������������� 251 Art. 25h. [Sprzeciw KNF] ������������������������������������������������������������������������������������ 253 Art. 25i. [Doręczenie decyzji w sprawie sprzeciwu KNF] ���������������������������������� 257 Art. 25j. [Czynności zawiadamiającego w razie braku sprzeciwu KNF] ������������ 258 Art. 25k. [Uchylenie decyzji w sprawie sprzeciwu KNF] ������������������������������������ 258 Art. 25l. [Skutki nabycia akcji z naruszeniem procedury zawiadomienia KNF] ��� 259 Art. 25m. [Uchylenie zakazów przez KNF] ���������������������������������������������������������� 263 Art. 25n. [Zakaz wykonywania prawa głosu z akcji] ������������������������������������������� 264 Art. 25o. [Obowiązek informowania o nabyciu znacznego pakietu akcji] ���������� 268 Art. 25p. [Obowiązek informowania o zamiarze zbycia akcji] ���������������������������� 269 Art. 25r. [Obowiązek informowania o nabyciu i zbyciu innych papierów wartościowych] ������������������������������������������������������������������������������������� 270 Art. 25s. [Kontrola struktury kapitału w banku spółdzielczym] �������������������������� 272 Art. 26. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 273 Art. 26a. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 273 Art. 26b. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 273 Art. 26c. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 273 [Nabycie i posiadanie akcji przez podmiot zależny] ����������������������������� 273 Art. 27. [Rodzaje akcji banków] ������������������������������������������������������������������������� 275 Art. 28. Art. 29. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 278 D. postępowanie przy tworzeniu banków ���������������������������������������������������������� 279 Art. 30. [Warunki utworzenia banku] ����������������������������������������������������������������� 279 Art. 30a. [Zezwolenie na utworzenie banku] ������������������������������������������������������� 284 [Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku] ����������������������� 286 Art. 31. [Kapitał założycielski banku] ���������������������������������������������������������������� 290 Art. 32. Art. 33. [Czynności KNF poprzedzające wydanie zezwolenia na utworzenie banku] ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 292 [Zezwolenie na utworzenie banku oraz na zmianę statutu] ������������������ 295 Art. 34. [Postępowanie rejestrowe dotyczące banku] ����������������������������������������� 298 Art. 35. [Zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez bank] �������������������������� 299 Art. 36. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia] ������������������������������������������� 302 Art. 37. [Utrata mocy zezwoleń] ������������������������������������������������������������������������ 303 Art. 38. [Utworzenie banku lub oddziału banku za granicą] ������������������������������ 304 Art. 39. Art. 40. [Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju] ��������������������������� 306 Art. 40a. [Obowiązki oddziału banku zagranicznego w Polsce] �������������������������� 310 7 Spis treści [Prawo właściwe dla oddziałów banków zagranicznych w Polsce] ����� 313 [Przedstawicielstwa] ������������������������������������������������������������������������������ 313 Art. 41. Art. 42. Da. Szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium rzeczypospolitej polskiej poprzez oddział �������������������������������������������������������������������������������������� 318 Art. 42a. [Utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową] ����������������� 318 Art. 42b. [Obowiązek przedstawienia dodatkowych dokumentów] ��������������������� 322 Art. 42c. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na utworzenie banku krajowego] ��������������������������������������������������������������������������������������������� 324 Art. 42d. [Utrata mocy zezwolenia na utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową] ���������������������������������������������������������������������������� 325 Art. 42e. [Wpis banku krajowego do rejestru przedsiębiorców] �������������������������� 326 Art. 42f. [Szczególne wymagania wobec banku krajowego] ������������������������������ 329 e. przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną ������������������������������� 330 [Możliwość przekształcenia banku państwowego] ������������������������������� 330 Art. 43. [Procedura przekształcenia banku państwowego] ��������������������������������� 331 Art. 44. Art. 45. [Kontynuacja działalności przez przekształcony bank] ������������������������ 332 [Moment przekształcenia] ��������������������������������������������������������������������� 333 Art. 46. [Odesłanie do przepisów kodeksu spółek handlowych] ����������������������� 333 Art. 47. Art. 48. [Zbywanie akcji banku] ������������������������������������������������������������������������� 334 rozdział 2a. podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium rzeczypospolitej polskiej ����������������������������������������������������������������� 336 Art. 48a. [Możliwość prowadzenia działalności na terytorium państwa goszczącego] ����������������������������������������������������������������������������������������� 336 Art. 48b. [Zakres wykonywanej działalności] ������������������������������������������������������ 337 Art. 48c. [Zawiadomienie KNF] �������������������������������������������������������������������������� 337 Art. 48d. [Przesłanki odmowy przekazania zawiadomienia] ������������������������������� 339 Art. 48e. [Zamiar dokonania zmian w odniesieniu do oddziału banku] �������������� 341 Art. 48f. [Zawiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej] ������������������������������������������������������������������������������������� 342 Art. 48g. [Skutki utraty zezwolenia na utworzenie banku krajowego] ���������������� 343 Art. 48h. [Wykonywanie niektórych form działalności bankowej przez instytucję finansową na terytorium państwa goszczącego] ������������������� 344 Art. 48i. [Możliwość prowadzenia działalności w Polsce przez instytucję kredytową] ��������������������������������������������������������������������������������������������� 351 8 Art. 48j. [Zakres działalności możliwej do wykonywania przez instytucję kredytową] ��������������������������������������������������������������������������������������������� 352 Spis treści Art. 48k. [Zakres zastosowania przepisów prawa polskiego do instytucji kredytowych] ����������������������������������������������������������������������������������������� 352 Art. 48l. [Rozpoczęcie działalności przez oddział instytucji kredytowej] ���������� 354 Art. 48ł. [Moment rozpoczęcia działalności transgranicznej przez instytucję kredytową] ��������������������������������������������������������������������������������������������� 358 Art. 48m. [Obowiązki sprawozdawcze oddziału instytucji kredytowej] ��������������� 359 Art. 48n. [Prowadzenie działalności w Polsce przez unijne instytucje finansowe] ��������������������������������������������������������������������������������������������� 360 Art. 48o. [Obowiązki informacyjne instytucji kredytowych] ������������������������������� 362 rozdział 3. rachunki bankowe ��������������������������������������������������������������������������������� 367 [Podstawowe rodzaje rachunków bankowych] ������������������������������������� 367 Art. 49. [Zakres swobody posiadacza rachunku w dysponowaniu środkami] ��� 383 Art. 50. Art. 51. [Rachunek wspólny] ������������������������������������������������������������������������������ 388 Art. 51a. [Rachunek wspólny osób fizycznych] ��������������������������������������������������� 391 Art. 51b. [Rachunek wspólny dla jednostek samorządu terytorialnego] �������������� 394 [Forma i elementy treści umowy rachunku bankowego] ���������������������� 397 Art. 52. [Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy rachunku Art. 53. oszczędnościowego] ������������������������������������������������������������������������������ 413 [Ochrona wkładu oszczędnościowego przed egzekucją] ���������������������� 418 [Wypłata środków z rachunku oszczędnościowego po śmierci wkładcy] ������������������������������������������������������������������������������������������������ 420 [Zadysponowanie wkładem na wypadek śmierci wkładcy] ������������������ 423 [Ograniczenia dotyczące rachunku wspólnego] ������������������������������������ 429 [Rachunek oszczędnościowy małoletniego] ����������������������������������������� 429 [Rachunek powierniczy] ����������������������������������������������������������������������� 431 [Rozwiązanie umowy rachunku bankowego z mocy prawa] ���������������� 434 [Ochrona wkładcy w razie utraty dokumentów związanych z rachunkiem bankowym] ��������������������������������������������������������������������� 435 [Umarzanie w toku egzekucji utraconych dokumentów] ���������������������� 437 Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 54. Art. 55. Art. 62. rozdział 4. rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków � 439 Art. 63. [Formy rozliczeń za pośrednictwem banków] �������������������������������������� 439 Art. 63a. [Realizacja przelewów na rachunki ZUS] ��������������������������������������������� 443 Art. 63b. [Czek gotówkowy] �������������������������������������������������������������������������������� 445 9 Spis treści Art. 63c. [Polecenie przelewu] ����������������������������������������������������������������������������� 447 Art. 63d. [Polecenie zapłaty] �������������������������������������������������������������������������������� 451 Art. 63e. [Czek rozrachunkowy] �������������������������������������������������������������������������� 458 Art. 63f. [Warunki stosowania kart płatniczych do rozliczeń] ���������������������������� 460 Art. 63g. (uchylony) �������������������������������������������������������������������������������������������� 463 Art. 63h. [Wzór formularza polecenia przelewu oraz wpłaty gotówkowej] �������� 464 Art. 64. [Solidarna odpowiedzialność banków] ������������������������������������������������� 465 [Obowiązki banku] �������������������������������������������������������������������������������� 467 Art. 65. [Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe] ���������������� 469 Art. 66. Art. 67. [Izby rozliczeniowe] ������������������������������������������������������������������������������ 472 Art. 67a. [Ochrona środków na rachunku rozliczeniowym banku] ��������������������� 476 Art. 68. [Uprawnienia regulacyjne Prezesa NBP] ���������������������������������������������� 478 rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 483 [Umowa kredytu] ���������������������������������������������������������������������������������� 483 Art� 69� [Zdolność kredytowa] ��������������������������������������������������������������������������� 501 Art. 70. [Limity zaangażowań banków] ������������������������������������������������������������� 508 Art. 71. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 514 Art. 72. [Konsorcjum bankowe] ������������������������������������������������������������������������� 515 Art. 73. [Kontrola banku sprawowana wobec kredytobiorcy] ��������������������������� 518 Art. 74. Art. 75. [Wypowiedzenie umowy kredytu] �������������������������������������������������������� 519 Art. 75a. [Termin spłaty kredytu] ������������������������������������������������������������������������� 521 Art. 75b. [Spłata kredytu bezpośrednio w walucie obcej] ������������������������������������ 523 Art. 76. [Zasady oprocentowania kredytu] ��������������������������������������������������������� 526 Art. 76a. [Zwłoka kredytobiorcy w spłacie kredytu] ������������������������������������������� 528 Art. 77. [Dodatkowa prowizja banku] ���������������������������������������������������������������� 529 Art. 77a. [Zlecenie udzielenia kredytu osobie trzeciej] ���������������������������������������� 530 Art. 78. [Umowa pożyczki pieniężnej] ��������������������������������������������������������������� 531 Art. 78a. [Kredyt konsumencki udzielany przez bank] ���������������������������������������� 533 Art. 79. [Zakaz stosowania preferencji] ������������������������������������������������������������� 534 Art. 79a. [Szczególny tryb dokonywania czynności bankowych z osobami kierującymi bankiem] ���������������������������������������������������������������������������� 537 Art. 79b. [Obowiązek zawiadomienia KNF] �������������������������������������������������������� 540 Art. 79c. [Odesłanie do szczególnej procedury] �������������������������������������������������� 541 10 Spis treści rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy ����������������������������������� 542 [Zlecenie dokonania określonych czynności bankowych] �������������������� 542 [Istota gwarancji bankowej] ������������������������������������������������������������������ 544 [Przelew wierzytelności z gwarancji bankowej] ����������������������������������� 550 [Potwierdzenie gwarancji oraz poręczenia] ������������������������������������������ 551 [Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego] �������������������������������������� 552 [Akredytywa dokumentowa] ����������������������������������������������������������������� 553 [Akredytywa pieniężna] ������������������������������������������������������������������������ 556 Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 84. Art� 85� Art. 86. Art. 86a. [Dyspozytywny charakter przepisów o gwarancji bankowej oraz o akredytywie] ������������������������������������������������������������������������������� 557 [Przedawnienie roszczeń] ���������������������������������������������������������������������� 558 (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 559 Art. 87. Art. 88. rozdział 7. emisja bankowych papierów wartościowych �������������������������������������� 561 [Warunki emisji bankowych papierów wartościowych] ����������������������� 561 [Cel emisji i treść bankowych papierów wartościowych] ��������������������� 563 [Zakaz kredytowania zakupu bankowych papierów wartościowych] ��� 572 [Wyłączenie] ������������������������������������������������������������������������������������������ 573 Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 92. rozdział 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków �������������������������������������� 575 Art. 92a. [Przeniesienie wierzytelności przez bank] �������������������������������������������� 577 Art. 92b. [Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację] ��� 582 Art. 92c. (uchylony) �������������������������������������������������������������������������������������������� 582 Art. 92d. [Sekurytyzacja syntetyczna] ������������������������������������������������������������������ 584 Art. 93. [Zabezpieczenia wierzytelności banku oraz potrącenie] ����������������������� 585 Art. 93a. [Skonsolidowane oprocentowanie] ������������������������������������������������������� 592 Art. 94. (uchylony) �������������������������������������������������������������������������������������������� 595 [Status ksiąg rachunkowych banków] ��������������������������������������������������� 596 Art. 95. [Bankowy tytuł egzekucyjny] ��������������������������������������������������������������� 604 Art. 96. Art. 97. [Nadanie klauzuli wykonalności] ���������������������������������������������������������� 613 [Egzekucja przeciwko osobie trzeciej] �������������������������������������������������� 622 Art. 98. Art. 99. (uchylony) �������������������������������������������������������������������������������������������� 625 Art. 99a. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 626 Art. 100. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 626 Art. 101. [Przewłaszczenie na zabezpieczenie] ���������������������������������������������������� 627 Art. 102. [Kaucja bankowa] ��������������������������������������������������������������������������������� 630 11 Spis treści Art. 103. (uchylony) �������������������������������������������������������������������������������������������� 633 Art. 104. [Obowiązek przestrzegania tajemnicy bankowej] ��������������������������������� 634 Art. 105. [Obowiązek udzielania informacji objętych tajemnicą bankową] �������� 652 Art. 105a. [Zasady przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową] �������������� 691 Art. 106. [Obowiązek banku w zakresie przeciwdziałania niektórym przestępstwom] �������������������������������������������������������������������������������������� 700 Art. 106a. [Obowiązek zawiadomienia] ����������������������������������������������������������������� 707 Art. 106b. [Dodatkowe uprawnienia prokuratora w zakresie dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową] ����������������������������������������� 713 Art. 106c. [Możliwość żądania przez prokuratora informacji objętych tajemnicą bankową od podmiotów innych niż banki] ��������������������������� 716 Art. 106d. [Przetwarzanie i udostępnianie informacji objętych tajemnicą bankową] ����������������������������������������������������������������������������������������������� 718 Art. 107. [Zakres odpowiedzialności pracownika banku] ������������������������������������ 719 Art. 108. [Wyłączenie odpowiedzialności banku] ������������������������������������������������ 723 Art. 109. [Ogólne warunki i regulaminy bankowe] ���������������������������������������������� 725 Art. 110. [Prowizje i opłaty pobierane przez banki] ��������������������������������������������� 729 Art. 111. [Obowiązek ogłaszania informacji przez bank] ������������������������������������ 734 Art. 111a. [Obowiązek ogłaszania informacji o adekwatności kapitałowej oraz zasadach ustalania wynagrodzeń osób kierujących bankiem] ������ 737 Art. 111b. [Obowiązek ogłaszania informacji o outsourcerach] ���������������������������� 740 Art. 112. [Właściwość sądu w sporach między NBP a bankami] ������������������������ 741 Art. 112a. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 744 Art. 112b. [Przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych] ����������������������������������������������������������������������������������� 745 rozdział 9. Zrzeszanie, łączenie się i podział banków �������������������������������������������� 749 Art. 113. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 749 Art. 114. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 750 Art. 115. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 750 Art. 116. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 750 Art. 117. (uchylony) �������������������������������������������������������������������������������������������� 751 Art. 118. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 751 Art. 119. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 751 Art. 120. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 752 Art. 121. [Bankowe izby gospodarcze] ���������������������������������������������������������������� 752 12 Spis treści Art. 122. [Zrzeszanie się banków] ������������������������������������������������������������������������ 759 Art� 123� [Rada zrzeszenia] ���������������������������������������������������������������������������������� 760 Art. 124. [Łączenie się banków] ��������������������������������������������������������������������������� 761 Art. 124a. [Nabycie przedsiębiorstwa bankowego] ����������������������������������������������� 764 Art. 124b. [Zakaz podziału banku spółdzielczego] ������������������������������������������������ 765 Art. 124c. [Podział banku zorganizowanego w formie spółki akcyjnej] ��������������� 766 Art. 125. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 770 rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 771 Art. 126. [Rozmiary funduszy własnych banku] �������������������������������������������������� 771 Art. 127. [Struktura funduszy własnych banku] ��������������������������������������������������� 773 Art. 128. [Standardy kapitałowe] ������������������������������������������������������������������������� 788 Art. 128a. [Obowiązek informowania KNF] ���������������������������������������������������������� 796 Art. 128b. [Szczególne traktowanie banków państwowych] ��������������������������������� 797 Art. 128c. [Obowiązek zgłoszenia zamiaru nabycia akcji lub udziałów] �������������� 800 Art. 128d. [Stosowanie wspólnych metod statystycznych] ������������������������������������ 801 Art. 129. [Ogólne ramy gospodarki finansowej banku] ��������������������������������������� 804 Art. 130. [Rezerwa na ryzyko ogólne] ����������������������������������������������������������������� 809 rozdział 11. Nadzór bankowy ����������������������������������������������������������������������������������� 813 Art. 131. [Podmiotowy zakres nadzoru bankowego] ������������������������������������������� 813 Art. 131a. [Wpłaty z tytułu nadzoru bankowego] �������������������������������������������������� 822 Art. 132. [Inicjatywa w sprawie podjęcia czynności lub środków nadzoru] �������� 826 Art. 133. [Cele i czynności nadzoru bankowego] ������������������������������������������������ 826 Art. 134. [Badanie sprawozdań finansowych] ������������������������������������������������������ 836 Art. 135. [Ponowne sprawdzenie sytuacji finansowej banku] ������������������������������ 839 Art. 136. [Obowiązek zawiadomienia] ����������������������������������������������������������������� 842 Art. 137. [Delegacje ustawowe dla KNF] ������������������������������������������������������������ 845 Art. 137a. [Przeliczanie wartości wyrażonych w walutach obcych] ���������������������� 855 Art. 138. [Środki prawne przysługujące KNF] ����������������������������������������������������� 856 Art. 138a. [Dodatkowe wymogi kapitałowe nakładane na bank] �������������������������� 866 Art. 138b. [Współpraca KNF z właściwymi władzami nadzorczymi] ������������������� 868 Art. 139. [Obowiązki podmiotów nadzorowanych] ��������������������������������������������� 872 Art. 140. [Obowiązek zawiadomienia] ����������������������������������������������������������������� 875 Art. 140a. [Opinia właściwych władz nadzorczych] ���������������������������������������������� 876 13 Spis treści Art. 140b. (uchylony) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 878 Art. 140c. [Obowiązek przekazania informacji do Komisji Europejskiej] ������������ 879 Art. 141. [Kary pieniężne] ������������������������������������������������������������������������������������ 881 rozdział 11a. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych ������������������������������ 885 Art. 141a. [Środki nadzoru nad instytucjami kredytowymi] ���������������������������������� 885 Art. 141b. [Nadzór nad bankiem krajowym w państwie goszczącym] ������������������ 895 Art. 141c. [Właściwość organów nadzoru] ������������������������������������������������������������ 898 Art. 141d. [Czynności kontrolne w oddziale instytucji kredytowej] ���������������������� 901 Art. 141e. [Przekazywanie informacji między KNF a właściwymi władzami nadzorczymi] ����������������������������������������������������������������������������������������� 902 rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany ��������������������������������������������������������������������� 905 Art. 141f. [Nadzór skonsolidowany nad bankiem krajowym] ������������������������������� 905 Art. 141g. [Obowiązek przekazywania informacji przez banki krajowe działające w holdingach] ����������������������������������������������������������������������� 925 Art. 141h. [Przeprowadzanie czynności kontrolnych] ������������������������������������������� 931 Art. 141i. [Obowiązek zapewnienia kontroli wewnętrznej w holdingu] ��������������� 935 Art. 141j. [Uprawnienia regulacyjne KNF] ����������������������������������������������������������� 939 Art. 141k. [Obowiązki związane z wykonywaniem nadzoru skonsolidowanego] ��� 941 Art. 141l. [Wykaz holdingów] ������������������������������������������������������������������������������� 944 rozdział 12. postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku ������������������� 946 A. postępowanie naprawcze �������������������������������������������������������������������������������� 946 Art. 142. [Przesłanki przedstawienia programu naprawczego banku] ����������������� 946 Art. 143. [Środki stosowane w przypadku nieskuteczności programu naprawczego] ���������������������������������������������������������������������������������������� 950 Art. 144. [Nadzór kuratora nad programem naprawczym banku] ������������������������ 957 Art. 145. [Zarząd komisaryczny w banku] ���������
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo bankowe. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: