Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00194 004071 21774967 na godz. na dobę w sumie
Prawo cywilne - część ogólna - ebook/pdf
Prawo cywilne - część ogólna - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 408
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5563-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

W podręczniku ,,Prawo cywilne - część ogólna' zostały opisane instytucje uregulowane w Księdze pierwszej Kodeksu cywilnego, w tym m.in.:

Dwunaste wydanie uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodeksu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Prawo cywilne – część ogólna Zbigniew Radwański Adam Olejniczak 12. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak • Prawo cywilne – część ogólna W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Ćwiczenia Becka K. Piasecki POSTĘPOWANIE SPORNE ROZPOZNAWCZE W SPRAWACH CYWILNYCH, wyd. 3 Studia Prawnicze K. Flaga-Gieruszyńska POSTĘPOWANIE CYWILNE. PYTANIA EGZAMINACYJNE. TESTY. KAZUSY. TABLICE, wyd. 6 Repetytoria C.H. Beck K. Flaga-Gieruszyńska POSTĘPOWANIE CYWILNE Testy Becka T. Ereciński (wprowadzenie) POSTĘPOWANIE CYWILNE. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka A. Zieliński (wprowadzenie) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 39 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo cywilne – część ogólna Zbigniew Radwański Adam Olejniczak 12. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-5562-7 ISBN e-book 978-83-255-5563-4 Profesor Zbigniew Radwański (1924–2012) Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy w grudniu 2012 r. wiadomość o śmierci Pana Profesora Zbigniewa Radwańskiego – autora wielu wybit- nych dzieł, nestora polskiej cywilistyki, naszego wieloletniego współpracow- nika, a przede wszystkim, wspaniałego człowieka. Profesor Zbigniew Radwański był Redaktorem Naczelnym Systemu Prawa Prywatnego i kwartalnika Studia Prawa Prywatnego oraz au- torem i współautorem kilku podręczników. Przez cały okres współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck wspierał nas swoją ogromną wiedzą i do- świadczeniem. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z życzeniem Profesora Zbigniewa Radwańskiego jego dzieło w postaci podręczników Prawo cywilne – część ogólna, Zobowiązania – część ogólna oraz Zobowiązania – część szczegółowa będą kontynuowali ich współautorzy – uczniowie Profesora. Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................................................... XIX Wykaz literatury ............................................................................................................. XXIII Przedmowa do dwunastego wydania .............................................................................. XXV Rozdział I. Wprowadzenie do prawa cywilnego ......................................................... § 1. Prawo cywilne ...................................................................................................... I. Prawo publiczne i prawo prywatne ........................................................... 1. Wprowadzenie ........................................................................................ 2. Prawo prywatne ..................................................................................... 3. Prawo publiczne ..................................................................................... 4. Użyteczność wyróżnienia ...................................................................... II. Gałęzie prawa, kompleksowe regulacje prawne, dyscypliny naukowe 1 1 1 1 2 3 3 5 i dydaktyczne ............................................................................................. 5 1. Gałęzie prawa ........................................................................................ 5 2. Kompleksowe regulacje prawne ........................................................... 6 3. Dyscypliny naukowe i dydaktyczne ..................................................... 6 III. Status prawa cywilnego ............................................................................. 6 1. Metoda regulacji .................................................................................... 8 2. Przedmiot regulacji ................................................................................ 9 IV. Zakres prawa cywilnego ............................................................................ 9 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 2. Prawo pracy ........................................................................................... 9 3. Prawo rodzinne ...................................................................................... 10 4. Prawo handlowe ..................................................................................... 11 5. Prawo rolne ............................................................................................ 13 6. Prawo spółdzielcze ................................................................................ 13 V. Systematyka prawa cywilnego ................................................................... 14 1. Uwagi ogólne ......................................................................................... 14 2. Poszczególne działy prawa cywilnego .................................................. 14 3. Inne wyróżnienia zespołów norm cywilnoprawnych ........................... 15 VI. Zasady prawa cywilnego ........................................................................... 16 1. Pojęcie .................................................................................................... 16 2. Katalog zasad ......................................................................................... 17 § 2. Unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce .......................................... 19 I. Unifikacja prawa cywilnego ...................................................................... 19 1. Druga Rzeczpospolita ............................................................................ 19 2. Okres powojenny ................................................................................... 22 II. Kodyfikacja prawa cywilnego ................................................................... 23 1. Pierwsze próby kodyfikacji ................................................................... 23 VIII 2. Uchwalenie Kodeksu cywilnego ........................................................... 24 3. Charakter prawny ................................................................................... 25 4. Zakres ..................................................................................................... 26 5. Podział .................................................................................................... 27 6. Forma ..................................................................................................... 27 7. Warstwy ideologiczne ............................................................................ 27 III. Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej ....................................... 28 Rozdział II. Źródła prawa cywilnego ........................................................................... 31 § 3. Rodzaje źródeł ...................................................................................................... 31 I. Uwagi wstępne ........................................................................................... 31 II. Prawo stanowione ...................................................................................... 32 III. Zwyczaje i prawo zwyczajowe .................................................................. 33 1. Zwyczaje ................................................................................................ 33 2. Prawo zwyczajowe ................................................................................ 35 IV. Rola orzecznictwa ...................................................................................... 36 V. Rola nauki .................................................................................................. 36 § 4. Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego .................................... 37 I. Uwagi ogólne ............................................................................................. 37 1. Struktura normy prawnej ....................................................................... 37 2. Norma a przepis prawny ....................................................................... 38 II. Ważniejsze rodzaje norm prawa cywilnego .............................................. 39 1. Normy bezwzględnie i względnie wiążące oraz semiimperatywne .... 39 2. Normy kompetencyjne ........................................................................... 41 3. Metanormy ............................................................................................. 42 III. Ważniejsze rodzaje przepisów prawa cywilnego ...................................... 43 1. Definicje legalne .................................................................................... 43 2. Przepisy odsyłające ................................................................................ 43 3. Klauzule generalne ................................................................................ 44 § 5. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu czasowym i przestrzennym ................................................................................................... 48 I. Obowiązywanie norm w zasięgu czasowym ............................................ 49 1. Początek obowiązywania ....................................................................... 49 2. Koniec obowiązywania .......................................................................... 50 II. Prawo intertemporalne ............................................................................... 51 1. Uwagi ogólne ......................................................................................... 51 2. Zasada nieretroakcji ............................................................................... 51 3. Kolizje norm nieobjętych zasadą nieretroakcji .................................... 52 III. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu przestrzennym ......... 55 IV. Prawo prywatne międzynarodowe ............................................................. 55 Rozdział III. Stosowanie prawa cywilnego ................................................................... 56 § 6. Model stosowania prawa ...................................................................................... 56 I. Model normatywny .................................................................................... 56 II. Trójczłonowy model stosowania prawa .................................................... 57 § 7. Ustalenie stanu faktycznego sprawy .................................................................... 57 I. Reguły dowodowe ...................................................................................... 57 1. Dowody .................................................................................................. 57 Spis treści IX 2. Rozkład ciężaru dowodu ....................................................................... 58 II. Domniemania .............................................................................................. 59 1. Domniemania faktyczne ........................................................................ 59 2. Domniemania prawne ............................................................................ 59 3. Domniemanie dobrej wiary ................................................................... 62 4. Moc wiążąca orzeczeń ........................................................................... 63 § 8. Ustalenie właściwej normy dla rozstrzygnięcia sprawy ..................................... 64 I. Wykładnia prawa ........................................................................................ 65 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 65 2. Dyrektywy językowe ............................................................................. 66 3. Dyrektywy systemowe ........................................................................... 68 4. Dyrektywy funkcjonalne ........................................................................ 69 5. Wyniki wykładni .................................................................................... 71 II. Wnioskowanie z norm o normach ............................................................ 71 1. Pojęcie .................................................................................................... 71 2. Reguły instrumentalnego nakazu i zakazu ........................................... 72 3. Reguły a fortiori .................................................................................... 72 4. Analogia z ustawy ................................................................................. 73 5. Analogia z prawa ................................................................................... 74 III. Związanie sądu w działaniach interpretacyjnych i inferencyjnych .......... 74 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 74 2. Nadzór judykacyjny ............................................................................... 75 3. Zasady prawne ....................................................................................... 75 4. Powszechnie obowiązująca wykładnia ................................................. 76 5. Wskazania wspomagające ..................................................................... 77 IV. Zbieg norm ................................................................................................. 78 V. Wykładnia prawa wspólnotowego ............................................................. 79 1. Reguły wykładni .................................................................................... 79 2. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego ............................................................................................... 79 3. Właściwość sądów ................................................................................. 80 § 9. Wiążące ustalenie konsekwencji prawnych stanu faktycznego .......................... 80 Rozdział IV. Prawo podmiotowe .................................................................................... 82 § 10. Pojęcie prawa podmiotowego ............................................................................ 82 I. Koncepcja prawnonaturalna i system prawny .......................................... 82 1. Prawo podmiotowe i system prawny .................................................... 82 2. Koncepcja umiarkowanego pozytywizmu ............................................ 83 II. Określenie prawa podmiotowego .............................................................. 83 1. Stosunek cywilnoprawny ....................................................................... 83 2. Definicja prawa podmiotowego ............................................................. 84 3. Przydatność koncepcji prawa podmiotowego ....................................... 87 III. Uprawnienia ................................................................................................ 88 1. Uwagi ogólne ......................................................................................... 88 2. Roszczenia .............................................................................................. 89 3. Uprawnienia kształtujące ....................................................................... 89 4. Zarzut ..................................................................................................... 90 § 11. Rodzaje praw podmiotowych ............................................................................. 91 I. Uwagi wstępne ........................................................................................... 91 Spis treści X II. Prawa bezwzględne i względne ................................................................. 91 1. Prawa bezwzględne ................................................................................ 91 2. Prawa względne ..................................................................................... 92 3. Prawo podmiotowe w zobowiązaniach realnych .................................. 92 4. Przyporządkowane prawa bezwzględne ................................................ 93 III. Prawa akcesoryjne i związane ................................................................... 94 1. Prawa akcesoryjne ................................................................................. 94 2. Prawa związane ...................................................................................... 94 IV. Prawa majątkowe i niemajątkowe ............................................................. 94 1. Prawa majątkowe ................................................................................... 95 2. Prawa niemajątkowe .............................................................................. 95 V. Prawa przenoszalne i nieprzenoszalne ...................................................... 96 1. Uwagi wprowadzające ........................................................................... 96 2. Zbywalność ............................................................................................ 96 3. Dziedziczność ........................................................................................ 97 VI. Prawa tymczasowe ..................................................................................... 98 § 12. Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego ............................................... 98 I. Uwagi wstępne ........................................................................................... 99 II. Nabycie pochodne i pierwotne .................................................................. 99 1. Nabycie pochodne .................................................................................. 99 2. Nabycie pierwotne ................................................................................. 100 III. Następstwo pod tytułem szczególnym i ogólnym .................................... 101 1. Następstwo pod tytułem szczególnym .................................................. 101 2. Następstwo pod tytułem ogólnym ........................................................ 101 IV. Nabycie translatywne i konstytutywne ...................................................... 102 1. Nabycie translatywne ............................................................................. 102 2. Nabycie konstytutywne .......................................................................... 102 V. Utrata prawa ............................................................................................... 103 1. Uwagi ogólne ......................................................................................... 103 2. Połączenie prawa i obowiązku .............................................................. 103 § 13. Realizacja prawa podmiotowego ....................................................................... 104 I. Wykonywanie ............................................................................................. 104 II. Nadużycie ................................................................................................... 104 1. Teoria zewnętrzna .................................................................................. 105 2. Teoria wewnętrzna ................................................................................. 106 3. Stosowanie instytucji nadużycia prawa podmiotowego ....................... 107 III. Ochrona ...................................................................................................... 108 1. Ochrona sądowa ..................................................................................... 108 2. Pomoc własna ........................................................................................ 109 IV. Kolizja praw podmiotowych ...................................................................... 109 Rozdział V. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego ................................................... 111 § 14. Uwagi wstępne ................................................................................................... 111 § 15. Rzeczy ................................................................................................................. 112 I. Pojęcie ........................................................................................................ 112 1. Cechy konstytutywne ............................................................................. 112 2. Wyłączenia ............................................................................................. 113 II. Rzeczy ruchome i nieruchome .................................................................. 114 1. Podstawa podziału ................................................................................. 114 Spis treści XI 2. Grunty .................................................................................................... 115 3. Budynki .................................................................................................. 115 4. Części budynków ................................................................................... 116 5. Księgi wieczyste .................................................................................... 116 III. Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości ............................. 116 1. Pojęcie .................................................................................................... 116 2. Doniosłość prawna ................................................................................. 117 IV. Części składowe rzeczy i przynależności ................................................. 117 1. Części składowe ..................................................................................... 117 2. Przynależności ........................................................................................ 119 V. Pożytki ........................................................................................................ 120 1. Pojęcie i rodzaje .................................................................................... 120 2. Konsekwencje prawne .......................................................................... 121 § 16. Przedmioty inne niż rzeczy ................................................................................ 122 I. Przedmioty materialne niebędące rzeczami .............................................. 122 1. Ciecze i gazy ......................................................................................... 123 2. Kopaliny ................................................................................................ 123 3. Zwierzęta w stanie wolnym .......................................................... 123 II. Przedmioty niematerialne ......................................................................... 124 1. Energia ................................................................................................... 124 2. Dobra o charakterze intelektualnym ..................................................... 124 3. Dobra osobiste ....................................................................................... 125 4. Pieniądze ................................................................................................ 125 5. Papiery wartościowe .............................................................................. 125 III. Przedsiębiorstwo ......................................................................................... 126 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 126 2. Pojęcie .................................................................................................... 126 3. Konsekwencje i charakter prawny ........................................................ 128 4. Gospodarstwo rolne ............................................................................... 129 IV. Zbycie przedsiębiorstwa ............................................................................. 130 1. Uwagi wstępne ............................................................................ 130 2. Pojęcie zbycia przedsiębiorstwa ............................................................ 131 3. Forma ..................................................................................................... 132 V. Odpowiedzialność za długi związane z prowadzeniem zbytego przedsiębiorstwa ......................................................................................... 132 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 132 2. Odpowiedzialność zbywcy przedsiębiorstwa ........................................ 133 3. Solidarna odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa ...................... 133 § 17. Majątek i mienie ................................................................................................. 135 I. Majątek ....................................................................................................... 135 1. Pojęcie .................................................................................................... 135 2. Sukcesja uniwersalna ............................................................................. 136 3. Zarząd ..................................................................................................... 136 4. Odpowiedzialność .................................................................................. 137 5. Surogacja ................................................................................................ 137 II. Mienie ......................................................................................................... 137 Rozdział VI. Osoby fizyczne ........................................................................................... 139 § 18. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 139 Spis treści XII I. Podmiotowość człowieka ........................................................................... 139 1. Podmiot praw ......................................................................................... 139 2. Zdolność prawna .................................................................................... 140 3. Zdolność do czynności prawnych ......................................................... 140 II. Indywidualizacja osób fizycznych ............................................................. 140 1. Nazwisko i imię ..................................................................................... 141 2. Dodatkowe dane osobowe ..................................................................... 142 3. Stan rodzinny ......................................................................................... 142 4. Płeć ......................................................................................................... 143 5. Wiek ....................................................................................................... 143 6. Stan cywilny .......................................................................................... 144 7. Księgi stanu cywilnego ......................................................................... 145 8. Ewidencja ludności ................................................................................ 145 III. Miejsce zamieszkania ................................................................................. 146 1. Uwagi ogólne ......................................................................................... 146 2. Osoby pełnoletnie .................................................................................. 146 3. Dzieci lub podopieczni .......................................................................... 147 § 19. Zdolność prawna osób fizycznych ..................................................................... 148 I. Początek ...................................................................................................... 148 1. Urodzenie się dziecka ............................................................................ 148 2. Status cywilnoprawny nasciturusa ........................................................ 149 II. Zakres ......................................................................................................... 151 III. Ustanie ........................................................................................................ 152 1. Śmierć .................................................................................................... 152 2. Stwierdzenie zgonu ................................................................................ 154 3. Uznanie za zmarłego ............................................................................. 154 § 20. Ochrona dóbr osobistych ................................................................................... 156 I. Pojęcie i rodzaje ......................................................................................... 157 1. Pojęcie .................................................................................................... 157 2. Typy ........................................................................................................ 159 II. Konstrukcja prawna ................................................................................... 169 III. Przesłanki ochrony ..................................................................................... 170 1. Bezprawność .......................................................................................... 170 2. Uchylenie bezprawności ........................................................................ 171 IV. Środki ochrony ........................................................................................... 174 1. Ustalenie ................................................................................................. 174 2. Zaniechanie ............................................................................................ 175 3. Usunięcie skutków naruszenia .............................................................. 175 4. Zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny .................. 176 5. Stosunek do ochrony pozakodeksowej ................................................. 178 6. Odszkodowanie ...................................................................................... 179 Rozdział VII. Osoby prawne .......................................................................................... 180 § 21. Konstrukcja osób prawnych ............................................................................... 180 I. Pojęcie ........................................................................................................ 180 1. Założenia ogólne .................................................................................... 180 2. Metoda regulacji prawnej ...................................................................... 182 3. Funkcje ................................................................................................... 183 II. Ogólna regulacja osób prawnych .............................................................. 183 Spis treści XIII 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 183 2. Powstanie i rejestry ............................................................................... 184 3. Nazwa ..................................................................................................... 184 4. Siedziba .................................................................................................. 185 5. Organy .................................................................................................... 185 6. Dobra osobiste ....................................................................................... 187 § 22. Rodzaje osób prawnych ..................................................................................... 189 I. Państwowe osoby prawne .......................................................................... 190 1. Skarb Państwa ........................................................................................ 190 2. Inne państwowe osoby prawne ............................................................. 193 3. Szczególne zadania ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa . 194 II. Jednostki samorządu terytorialnego ........................................................... 195 1. Gminy ..................................................................................................... 195 2. Związki międzygminne .......................................................................... 195 3. Powiat ..................................................................................................... 196 4. Województwo ......................................................................................... 196 III. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne ................................................ 197 1. Korporacyjne .......................................................................................... 197 2. Fundacyjne ............................................................................................. 197 § 23. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną ................................................................................. 197 I. Uwagi wstępne ........................................................................................... 198 II. Nowa regulacja prawna ............................................................................. 199 1. Pojęcie .................................................................................................... 199 2. Reżim prawny ........................................................................................ 200 III. Trzeci podmiot prawa cywilnego .............................................................. 202 Rozdział VII1. Konsumenci i przedsiębiorcy ............................................................... 204 § 231. Konsumenci ....................................................................................................... 204 I. Uwagi wstępne ........................................................................................... 204 II. Pojęcie konsumenta .................................................................................... 205 § 232. Przedsiębiorcy ................................................................................................... 207 I. Firma ........................................................................................................... 212 Rozdział VIII. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne ......................... 214 § 24. Zdarzenia cywilnoprawne .................................................................................. 214 I. Pojęcie i skutki ........................................................................................... 214 1. Pojęcie .................................................................................................... 214 2. Skutki ..................................................................................................... 215 II. Typy zdarzeń cywilnoprawnych ................................................................ 215 1. Podstawa wyróżnienia ........................................................................... 215 2. Typologia ................................................................................................ 217 § 25. Pojęcie i postacie czynności prawnych ............................................................. 217 I. Pojęcie ........................................................................................................ 218 1. Określenie ogólne .................................................................................. 218 2. Oświadczenie woli ................................................................................. 219 3. Oświadczenia innego rodzaju ................................................................ 219 II. Postacie czynności prawnych .................................................................... 220 Spis treści XIV 1. Jednostronne, umowy i uchwały ........................................................... 220 2. Zgoda osoby trzeciej ............................................................................. 221 3. Indywidualnie adresowane .................................................................... 222 4. Realne i konsensualne ........................................................................... 224 5. Między żyjącymi i na wypadek śmierci ............................................... 225 6. Zobowiązujące, rozporządzające i o podwójnym skutku ..................... 225 7. Przysparzające ........................................................................................ 227 8. Upoważniające ....................................................................................... 228 9. Kauzalne i abstrakcyjne ......................................................................... 228 10. Czynności powiernicze ........................................................................ 232 § 26. Forma oświadczenia woli ................................................................................... 232 I. Swoboda formy .......................................................................................... 233 1. Uwagi ogólne ......................................................................................... 233 2. Oświadczenia wyraźne i dorozumiane .................................................. 234 II. Formy szczególne i ich rodzaje ................................................................. 235 1. Zwykła forma pisemna .......................................................................... 236 2. Z datą pewną ......................................................................................... 239 3. Z poświadczeniem podpisu ................................................................... 239 4. Akt notarialny ........................................................................................ 240 5. Forma elektroniczna kwalifikowana ..................................................... 240 6. Uwagi końcowe ..................................................................................... 243 III. Skutki niedochowania formy ..................................................................... 244 1. Forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności (ad solemnitatem) .................................................................................. 244 2. Forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych (ad eventum) .......................................................... 244 3. Forma czynności prawnej zastrzeżonej dla celów dowodowych (ad probationem) ................................................................................... 245 IV. Zakres zastosowania form szczególnych .................................................. 245 1. Forma z mocy ustawy ........................................................................... 245 2. Forma z mocy umowy .......................................................................... 247 3. Forma następczych czynności prawnych .............................................. 248 4. Zakres zastosowania elektronicznej formy czynności prawnej ........... 251 V. Pismo potwierdzające zawarcie umowy .................................................... 251 § 27. Wykładnia oświadczeń woli ............................................................................... 252 I. Uwagi ogólne ............................................................................................. 253 1. Pojęcie wykładni .................................................................................... 253 2. Ogólne dyrektywy wykładni ................................................................. 254 II. Metoda wykładni ........................................................................................ 255 1. Oświadczenia woli składane indywidualnym adresatom ..................... 256 2. Oświadczenia woli kierowane do nieoznaczonego kręgu odbiorców . 257 3. Testamenty ............................................................................................. 257 III. Wykładnia oświadczeń woli wyrażonych pisemnie .................................. 257 1. Uwagi ogólne ......................................................................................... 257 2. Ograniczenia dowodowe ........................................................................ 259 3. Zasady europejskiego prawa kontraktów .............................................. 259 § 28. Zdolność do czynności prawnych ...................................................................... 260 I. Pojęcie ........................................................................................................ 260 1. Uwagi ogólne ......................................................................................... 260 Spis treści XV 2. Osoby prawne ........................................................................................ 261 3. Osoby fizyczne ....................................................................................... 261 II. Brak zdolności do czynności prawnych .................................................... 262 1. Wiek ....................................................................................................... 262 2. Ubezwłasnowolnienie całkowite ........................................................... 262 3. Skutki ..................................................................................................... 263 III. Ograniczona zdolność do czynności prawnych ........................................ 264 1. Wiek ....................................................................................................... 264 2. Ubezwłasnowolnienie częściowe .......................................................... 264 3. Skutki ..................................................................................................... 264 IV. Pełna zdolność do czynności prawnych .................................................... 267 § 29. Wady oświadczenia woli .................................................................................... 268 I. Uwagi ogólne ............................................................................................. 268 II. Brak świadomości lub swobody ................................................................ 269 1. Pojęcie .................................................................................................... 269 2. Zakres podmiotowy ............................................................................... 270 III. Pozorność .................................................................................................... 270 1. Pojęcie .................................................................................................... 270 2. Skutki pozorności .................................................................................. 272 3. Pozorność a oświadczenie woli nie na serio, zastrzeżenie potajemne i czynności fiducjarne .......................................................... 272 IV. Błąd ............................................................................................................. 273 1. Pojęcie .................................................................................................... 273 2. Przypadki szczególne ............................................................................. 274 3. Skutki ..................................................................................................... 275 V. Podstęp ........................................................................................................ 275 1. Pojęcie .................................................................................................... 275 2. Skutki ..................................................................................................... 276 VI. Groźba ........................................................................................................ 277 VII. Uchylenie się od skutków prawnych ....................................................... 278 Rozdział IX. Treść czynności prawnej .......................................................................... 280 § 30. Swoboda kształtowania treści czynności prawnych .......................................... 280 I. Uwagi ogólne ............................................................................................. 280 1. Pojęcie treści czynności prawnej .......................................................... 280 2. Zasada swobody kształtowania treści ................................................... 281 3. Wzorzec kompetencji generalnej .......................................................... 282 II. Ograniczenia ............................................................................................... 283 1. Prawa przyrody ...................................................................................... 284 2. Normy bezwzględnie wiążące ............................................................... 284 3. Obejście ustawy ..................................................................................... 285 4. Zasady współżycia społecznego ............................................................ 285 III. Skutki naruszenia ....................................................................................... 286 § 31. Elementy czynności prawnej ............................................................................. 287 I. Rodzaje ....................................................................................................... 288 1. Essentialia negotii .................................................................................. 288 2. Naturalia negotii .................................................................................... 288 3. Accidentalia negotii ............................................................................... 288 II. Warunek i termin ........................................................................................ 289 Spis treści XVI 1. Warunek .................................................................................................. 289 2. Termin .................................................................................................... 292 Rozdział X. Zawarcie umowy ........................................................................................ 294 § 32. Założenia ogólne ................................................................................................ 294 I. Konsens ...................................................................................................... 295 1. Pojęcie .................................................................................................... 295 2. Zakres konsensu ..................................................................................... 295 3. Określenie stron ..................................................................................... 296 II. Swoboda zawierania umów ....................................................................... 297 1. Pojęcie .................................................................................................... 297 2. Ograniczenia .......................................................................................... 297 3. Umowy adhezyjne ................................................................................. 299 4. Zastępcze oświadczenie woli ................................................................ 299 5. Orzeczenie sądowe jako zdarzenie cywilnoprawne ............................. 301 6. Decyzja administracyjna jako zdarzenie cywilnoprawne ..................... 302 § 33. Sposoby zawierania umów ................................................................................. 302 I. Oferta i jej przyjęcie .................................................................................. 303 1. Pojęcie oferty ......................................................................................... 303 2. Skutki złożenia oferty ............................................................................ 305 3. Ustanie stanu związania ofertą .............................................................. 307 4. Przyjęcie oferty ...................................................................................... 308 5. Miejsce i czas zawarcia umowy ........................................................... 310 II. Negocjacje .................................................................................................. 310 1. Pojęcie .................................................................................................... 310 2. Prowadzenie negocjacji ......................................................................... 311 3. Zawarcie umowy .................................................................................... 312 4. List intencyjny ....................................................................................... 312 5. Zaproszenie do zawarcia umowy .......................................................... 314 III. Aukcja i przetarg ........................................................................................ 314 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 314 2. Charakter prawny oraz funkcja aukcji i przetargu ............................... 315 3. Ogłoszenie aukcji albo przetargu .......................................................... 315 4. Aukcja .................................................................................................... 317 5. Przetarg ................................................................................................... 318 6. Wadium .................................................................................................. 319 7. Unieważnienie umowy .......................................................................... 321 Rozdział XI. Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury ............................................................................................................ 323 § 34. Pojęcie przedstawicielstwa i pełnomocnictwa .................................................. 323 I. Pojęcie przedstawicielstwa ......................................................................... 323 1. Działanie w cudzym imieniu ................................................................. 323 2. Instytucje o zbliżonej funkcji ................................................................ 325 II. Pojęcie pełnomocnictwa i przedstawicielstwa ustawowego ..................... 326 § 35. Pełnomocnictwo .................................................................................................. 327 I. Udzielenie pełnomocnictwa ....................................................................... 327 1. Zdolność do czynności prawnej ............................................................ 327 Spis treści XVII 2. Oświadczenie woli mocodawcy ............................................................ 328 3. Treść pełnomocnictwa ........................................................................... 329 4. Czynność „z samym sobą” .................................................................... 332 5. Pełnomocnik rzekomy ........................................................................... 333 II. Stosunek podstawowy ................................................................................ 334 III. Wygaśnięcie pełnomocnictwa .................................................................... 336 IV. Prokura ........................................................................................................ 338 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 338 2. Pojęcie i funkcja prokury ...................................................................... 338 3. Podmioty kompetentne do udzielania prokury ..................................... 339 4. Udzielenie prokury ................................................................................ 339 5. Prokurent ................................................................................................ 340 6. Zakres prokury i sposób jej wykonywania ........................................... 340 7. Wygaśnięcie prokury ............................................................................. 342 Rozdział XII. Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną ................................................................................................................ 343 § 36. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 343 § 37. Postacie nieważności czynności prawnej .......................................................... 345 I. Nieważność ................................................................................................. 345 1. Uwagi ogólne ......................................................................................... 345 2. Konwalidacja .......................................................................................... 346 3. Konwersja .............................................................................................. 347 II. Wzruszalność .............................................................................................. 347 III. Bezskuteczność zawieszona ....................................................................... 348 IV. Bezskuteczność względna .......................................................................... 349 1. Uwagi ogólne ......................................................................................... 349 2. Konstrukcja bezskuteczności względnej na podstawie art. 59 KC ..... 350 3. Przesłanki ............................................................................................... 351 4. Skutki i funkcja ..................................................................................... 352 Rozdział XIII. Przedawnienie i terminy zawite .......................................................... 354 § 38. Dawność .............................................................................................................. 354 I. Pojęcie i funkcja ......................................................................................... 354 II. Rodzaje ....................................................................................................... 355 § 39. Przedawnienie ..................................................................................................... 356 I. Pojęcie ........................................................................................................ 356 1. Przedmiot ............................................................................................... 356 2. Zarzut przedawnienia ............................................................................. 357 3. Skutek ..................................................................................................... 358 II. Terminy ....................................................................................................... 359 1. Długość .................................................................................................. 359 2. Obliczanie biegu terminu ...................................................................... 360 III. Zawieszenie biegu przedawnienia ............................................................. 361 IV. Przerwa biegu przedawnienia .................................................................... 363 1. Uwagi ogólne ......................................................................................... 363 2. Dochodzenie roszczenia ........................................................................ 363 3. Uznanie roszczenia ................................................................................ 364 Spis treści XVIII § 40. Terminy zawite ................................................................................................... 366 I. Pojęcie i rodzaje ......................................................................................... 367 II. Skutki .......................................................................................................... 368 Indeks rzeczowy ................................................................................................................. 371 Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa GospNierU �������������������� ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz�U� z 2010 r� Nr 102, poz� 651 ze zm�) KC ��������������������������������� Kodeks cywilny KH ��������������������������������� rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Ko- deks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KomPrywU ������������������� ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Konstytucja RP ������������� Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, Dz�U� z 2013 r� poz� 216) poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP ���������������������������������� Kodeks pracy KPA ������������������������������� Kodeks postępowania administracyjnego KPC ������������������������������� Kodeks postępowania cywilnego KPK�������������������������������� Kodeks postępowania karnego KRO ������������������������������ Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH ������������������������������� Kodeks spółek handlowych KWU ����������������������������� ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz�U� z 2013 r� poz� 707) KZ ���������������������������������� rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Ko- deks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) ObligU ��������������������������� ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz� 1300 ze zm�) OchrKonsU ������������������� ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) OchrLokU ��������������������� ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r� Nr 31, poz� 266 ze zm�) PodElU �������������������������� ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r� poz� 262) PrASC ��������������������������� ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) PrAut ����������������������������� ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank ��������������������������� ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz� 1376 ze zm�)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo cywilne - część ogólna
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: