Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00257 003829 21768523 na godz. na dobę w sumie
Prawo cywilne - część ogólna - ebook/pdf
Prawo cywilne - część ogólna - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 259
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3104-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze
wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę.

Skrypt „Prawo cywilne – część ogólna” zawiera opis zagadnień, które znajdują się w Księdze pierwszej Kodeksu cywilnego, dotyczących m.in.:

W celu przyswojenia i sprawdzenia wiadomości w książce umieszczono również zbiór kazusów do poszczególnych instytucji prawa cywilnego, opartych na orzecznictwie Sądu Najwyższego. W wydaniu czwartym uwzględniono ostatnio dokonane nowelizacje Kodeksu cywilnego oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego.


Dr Agnieszka Kawałko – adiunkt w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

Dr Hanna Witczak – adiunkt w I Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Agnieszka Kawałko Hanna Witczak Prawo cywilne – część ogólna 4.wydanie SKRYPTY BECKA Prawo cywilne – czêœæ ogólna W sprzeda¿y: Z. Radwañski (red.) PRAWO CYWILNE – CZÊŒÆ OGÓLNA. TOM 2, wyd. 2 System Prawa Prywatnego Z. Radwañski PRAWO CYWILNE – CZÊŒÆ OGÓLNA, wyd. 11 Podrêczniki Prawnicze M. Stepaniuk PRAWO CYWILNE. TESTY, PYTANIA I ODPOWIEDZI, TOM I, wyd. 2 Testy Aplikacyjne K. Pietrzykowski (wprow.) PRAWO CYWILNE. ORZECZNICTWO, TOM I i II, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka PRAWO CYWILNE 2011 Teksty Ustaw Becka www. sklep.beck.pl Prawo cywilne – czêœæ ogólna dr Hanna Witczak dr Agnieszka Kawa³ko Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II 4. wydanie zmienione i uzupe³nione WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011 Redakcja: Aneta Flisek ©Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-3103-4 ISBN e-book 978-83-255-3104-1 SPIS TREŒCI Wykaz skrótów .................................................................................................................. XI Spis treœci Spis treœci Wykaz literatury ............................................................................................................... XV Przedmowa ......................................................................................................................... XVII Rozdzia³ I. Pojêcie i Ÿród³a prawa cywilnego ................................................................ § 1. Pojêcie prawa cywilnego ....................................................................................... I. Prawo cywilne w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym .................. 1. Prawo cywilne w znaczeniu przedmiotowym .......................................... 2. Prawo cywilne w znaczeniu podmiotowym ............................................. II. Systematyka i zakres prawa cywilnego ......................................................... 1. Systematyka prawa cywilnego .................................................................. 2. Zakres prawa cywilnego ............................................................................ 2.1. Prawo rodzinne ..................................................................................... 2.2. Prawo handlowe ................................................................................... 2.3. Prawo spó³dzielcze ............................................................................... 2.4. Prawo rolne ........................................................................................... 2.5. Prawo pracy .......................................................................................... III. Zasady prawa cywilnego ................................................................................. 1. Pojêcie zasad prawa cywilnego ................................................................ 2. Zasada jednoœci prawa cywilnego ............................................................ 3. Zasada autonomii woli stron ..................................................................... 4. Zasada ochrony osoby ludzkiej .................................................................. 5. Zasada ochrony dobrej wiary ..................................................................... 6. Zasada dziedziczenia .................................................................................. 7. Zasada odpowiedzialnoœci za d³ugi ........................................................... 8. Zasada odpowiedzialnoœci za szkodê ........................................................ § 2. ród³a prawa cywilnego ....................................................................................... I. Unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego .................................................. 1. Unifikacja prawa cywilnego ....................................................................... 2. Kodyfikacja prawa cywilnego .................................................................... II. Reforma prawa cywilnego ............................................................................... ........................................................ ........................................................ 1. Ustawa nowelizuj¹ca z 28.7.1990 r. 2. Ustawa nowelizuj¹ca z 14.2.2003 r. 1 2 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 11 11 13 13 15 17 17 19 VI Spis treœci III. ród³a obowi¹zuj¹cego prawa cywilnego .................................................... IV. Rodzaje norm i przepisów cywilnoprawnych ............................................... V. Zasady prawa miêdzyczasowego .................................................................... Rozdzia³ II. Stosunek cywilnoprawny ............................................................................ § 3. Pojêcie i rodzaje stosunków cywilnoprawnych .................................................. I. Zdarzenia cywilnoprawne ................................................................................ II. Pojêcie stosunku cywilnoprawnego ................................................................ III. Rodzaje stosunków cywilnoprawnych .......................................................... § 4. Podmioty i strony stosunków cywilnoprawnych ................................................ I. Pojêcie ................................................................................................................ II. Wieloœæ podmiotów .......................................................................................... 1. Zobowi¹zania podzielne .............................................................................. 2. Solidarnoœæ d³u¿ników lub wierzycieli .................................................... 3. Wspó³w³asnoœæ w czêœciach u³amkowych ................................................ 4. Wspó³w³asnoœæ ³¹czna ................................................................................. § 5. Przedmiot stosunków cywilnoprawnych .............................................................. I. Pojêcie ................................................................................................................ II. Rzeczy ................................................................................................................ 1. Pojêcie rzeczy ............................................................................................... 2. Rodzaje rzeczy ............................................................................................. 2.1. Nieruchomoœci ...................................................................................... 2.2. Rzeczy ruchome ................................................................................... 2.3. Inne rodzaje rzeczy .............................................................................. 2.3.1. Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do to¿samoœci ......... 2.3.2. Rzeczy podzielne i niepodzielne ............................................. 2.3.3. Rzeczy znajduj¹ce siê w obrocie (res in commercio) i wyjête z obrotu (res extra commercium) .................................. 2.3.4. Rzeczy zu¿ywalne i niezu¿ywalne .......................................... 2.3.5. Rzeczy pojedyncze i zbiorowe ............................................... 2.3.6. Rzeczy istniej¹ce i przysz³e .................................................... 3. Czêœæ sk³adowa ............................................................................................ 4. Przynale¿noœæ .............................................................................................. 5. Po¿ytki ........................................................................................................... III. Przedsiêbiorstwo................................................................................................ IV. Gospodarstwo rolne .......................................................................................... V. Mienie i maj¹tek ............................................................................................... Rozdzia³ III. Prawo podmiotowe ..................................................................................... § 6. Pojêcie prawa podmiotowego .............................................................................. § 7. Normatywne postacie praw podmiotowych ....................................................... I. Prawa podmiotowe bezpoœrednie .................................................................. II. Roszczenia ........................................................................................................ III. Uprawnienia kszta³tuj¹ce ................................................................................ IV. Zarzuty .............................................................................................................. 24 25 28 33 34 34 35 36 37 37 38 38 39 40 41 42 42 42 42 44 44 45 46 46 47 47 48 48 49 50 52 53 54 55 56 59 60 60 60 61 61 61 Spis treœci § 8. Rodzaje praw podmiotowych ................................................................................ I. Prawa bezwzglêdne i wzglêdne ...................................................................... II. Prawa maj¹tkowe i niemaj¹tkowe .................................................................. III. Prawa zbywalne i niezbywalne ....................................................................... IV. Prawa akcesoryjne i prawa zwi¹zane ........................................................... V. Prawa podmiotowe tymczasowe ..................................................................... § 9. Typy praw podmiotowych ................................................................................... § 10. Nabycie i utrata prawa podmiotowego .............................................................. I. Pierwotne i pochodne nabycie prawa podmiotowego ................................ 1. Nabycie pierwotne ...................................................................................... 2. Nabycie pochodne ...................................................................................... 2.1. Zasada nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet ...................................................................................................... 2.2. Rodzaje nabycia pochodnego ............................................................ II. Translatywne i konstytutywne nabycie prawa podmiotowego .................. 1. Nabycie translatywne ................................................................................. 2. Nabycie konstytutywne .............................................................................. III. Utrata i wygaœniêcie prawa podmiotowego ................................................. § 11. Wykonywanie prawa podmiotowego ................................................................ I. Zasady wykonywania praw podmiotowych ................................................. II. Nadu¿ycie prawa podmiotowego .................................................................... 1. Pojêcie nadu¿ycia prawa podmiotowego .................................................. 2. Teoria zewnêtrzna nadu¿ycia prawa podmiotowego ............................... 3. Teoria wewnêtrzna nadu¿ycia prawa podmiotowego .............................. III. Zasady rozstrzygania kolizji praw podmiotowych ..................................... 1. Pojêcie kolizji praw podmiotowych .................................................... 2. Zasada pierwszeñstwa ................................................................................ 3. Zasada proporcjonalnej redukcji praw ..................................................... 4. Rozstrzyganie kolizji przez s¹d ................................................................ Rozdzia³ IV. Podmioty prawa cywilnego ....................................................................... § 12. Osoby fizyczne...................................................................................................... I. Zdolnoœæ prawna ............................................................................................... 1. Pojêcie i zakres zdolnoœci prawnej............................................................ 2. Nabycie i utrata zdolnoœci prawnej ........................................................... 2.1. Urodzenie jako przes³anka nabycia zdolnoœci prawnej ................. 2.2. Sytuacja prawna dziecka poczêtego ................................................. 2.3. Utrata zdolnoœci prawnej ................................................................... 2.3.1. Œmieræ osoby fizycznej ............................................................. 2.3.2. Uznanie za zmar³ego ................................................................. 2.3.2.1. Przes³anki uznania za zmar³ego............................................ 2.3.2.2. Tryb orzekania o uznaniu za zmar³ego .............................. 2.3.2.3. Skutki uznania za zmar³ego .................................................. 2.3.3. S¹dowe stwierdzenie zgonu .................................................... VII 62 62 63 63 64 65 65 65 66 66 66 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70 70 70 72 72 73 74 74 75 75 78 78 79 79 80 81 81 81 81 83 84 85 VIII Spis treœci II. Zdolnoœæ do czynnoœci prawnych................................................................... 1. Pojêcie i zakres zdolnoœci do czynnoœci prawnych ................................ 1.1. Pojêcie zdolnoœci do czynnoœci prawnych ....................................... 1.2. Wiek ....................................................................................................... 1.3. Ubezw³asnowolnienie .......................................................................... 1.3.1. Rodzaje i przes³anki ubezw³asnowolnienia ............................ 1.3.2. Tryb orzekania o ubezw³asnowolnieniu.................................. 1.3.3. Skutki orzeczenia o ubezw³asnowolnieniu ............................. 1.3.4. Uchylenie lub zmiana ubezw³asnowolnienia ........................ 2. Brak zdolnoœci do czynnoœci prawnych.................................................... 3. Ograniczona zdolnoœæ do czynnoœci prawnych ....................................... 4. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych.................................................... § 13. Osoby prawne ....................................................................................................... I. Pojêcie osoby prawnej ..................................................................................... II. Powstawanie i zasady funkcjonowania osób prawnych ............................. 1. Powstawanie osób prawnych ...................................................................... 2. Zasady funkcjonowania osób prawnych ................................................... 2.1. Nazwa i firma ....................................................................................... 2.2. Teoria organów ..................................................................................... III. Rodzaje osób prawnych ................................................................................... 1. Korporacyjne i fundacyjne (zak³adowe) osoby prawne.......................... 2. Gospodarcze i niegospodarcze osoby prawne .......................................... 3. Pañstwowe i samorz¹dowe osoby prawne .............................................. 4. Koœcielne osoby prawne ............................................................................. IV. Utrata osobowoœci prawnej ............................................................................. § 14. Jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej ........................ § 15. Dobra osobiste ...................................................................................................... I. Pojêcie i rodzaje dóbr osobistych ................................................................. 1. Pojêcie dóbr osobistych ............................................................................. 2. Rodzaje dóbr osobistych ............................................................................. III. Przes³anki ochrony dóbr osobistych ............................................................... IV. Œrodki ochrony dóbr osobistych ..................................................................... 1. Roszczenie o zaniechanie naruszeñ ........................................................... 2. Roszczenie o usuniêcie skutków naruszenia ............................................ 3. Roszczenie o zadoœæuczynienie pieniê¿ne lub zap³atê na cel spo³eczny 4. Roszczenie odszkodowawcze ..................................................................... Rozdzia³ V. Czynnoœci prawne ........................................................................................ § 16. Oœwiadczenie woli................................................................................................ I. Czynnoœæ prawna a oœwiadczenie woli ......................................................... II. Sk³adanie oœwiadczeñ woli.............................................................................. III. Sposoby zawierania umów .............................................................................. 1. Oferta i jej przyjêcie .................................................................................. 2. Aukcja i przetarg ........................................................................................ 3. Negocjacje ..................................................................................................... 85 85 85 86 86 87 89 92 92 93 94 97 100 102 103 103 106 106 108 112 112 112 113 116 117 118 120 122 122 123 127 130 131 131 132 134 137 138 138 139 143 144 147 150 Spis treœci IV. Wyk³adnia oœwiadczeñ woli ............................................................................ § 17. Rodzaje czynnoœci prawnych .............................................................................. I. Czynnoœci jednostronne, dwustronne i uchwa³y........................................... II. Czynnoœci inter vivos i mortis causa............................................................. III. Czynnoœci konsensualne i realne .................................................................... IV. Czynnoœci zobowi¹zuj¹ce, rozporz¹dzaj¹ce i o podwójnym skutku ......... V. Czynnoœci przysparzaj¹ce ................................................................................ 1. Pojêcie czynnoœci przysparzaj¹cych .......................................................... 2. Czynnoœci kauzalne i abstrakcyjne ............................................................ VI. Czynnoœci odp³atne i nieodp³atne ................................................................... VII. Czynnoœci prawne upowa¿niaj¹ce .................................................................. § 18. Treœæ czynnoœci prawnej...................................................................................... I. Zakres swobody kszta³towania treœci czynnoœci prawnych ........................ II. Elementy treœci czynnoœci prawnych ............................................................. 1. Essentialia negotii ........................................................................................ 2. Naturalia negotii .......................................................................................... 3. Accidentalia negotii ..................................................................................... 3.1. Warunek ................................................................................................. 3.2. Termin .................................................................................................... § 19. Forma czynnoœci prawnych ................................................................................. I. Rodzaje form czynnoœci prawnych ............................................................... 1. Zwyk³a forma pisemna ................................................................................ 2. Inne formy szczególne ................................................................................ II. Skutki niezachowania zastrze¿onej formy ..................................................... 1. Forma ad solemnitatem ............................................................................... 2. Forma ad probationem ................................................................................ 3. Forma ad eventum ....................................................................................... III. Forma nastêpczych czynnoœci prawnych ....................................................... 1. Uzupe³nienie lub zmiana umowy .............................................................. 2. Rozwi¹zanie, odst¹pienie lub wypowiedzenie umowy ........................... § 20. Wady oœwiadczenia woli ..................................................................................... I. Brak œwiadomoœci lub swobody w powziêciu decyzji i wyra¿eniu woli .. II. Pozornoœæ ........................................................................................................... III. B³¹d..................................................................................................................... IV. GroŸba ................................................................................................................ § 21. Sankcje wadliwych czynnoœci prawnych ......................................................... I. Niewa¿noœæ bezwzglêdna ............................................................................... II. Niewa¿noœæ wzglêdna ..................................................................................... III. Bezskutecznoœæ zawieszona ........................................................................... IV. Bezskutecznoœæ wzglêdna ................................................................................ Rozdzia³ VI. Przedstawicielstwo .................................................................................... § 22. Pojêcie przedstawicielstwa ................................................................................. § 23. Rodzaje przedstawicielstwa ................................................................................. I. Przedstawicielstwo ustawowe ........................................................................ IX 150 153 153 154 155 155 158 158 158 159 161 161 161 163 163 164 164 165 167 169 171 171 173 176 176 177 178 178 178 178 179 180 182 185 189 191 192 194 195 195 205 206 207 207 X Spis treœci II. Pe³nomocnictwo ................................................................................................ 1. Udzielenie pe³nomocnictwa ........................................................................ 2. Rodzaje pe³nomocnictwa............................................................................. 3. Falsus procurator ......................................................................................... 4. Odwo³anie i wygaœniêcie pe³nomocnictwa ............................................... III. Prokura ............................................................................................................... 1. Pojêcie i rodzaje prokury ............................................................................ 2. Odwo³anie i wygaœniêcie prokury ............................................................. Rozdzia³ VII. Przedawnienie i terminy zawite.............................................................. § 24. Przedmiot przedawnienia ..................................................................................... § 25. Terminy przedawnienia ........................................................................................ § 26. Bieg terminu przedawnienia................................................................................ I. Pocz¹tek i zakoñczenie biegu terminu przedawnienia ............................... II. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia .................................................... III. Przerwanie biegu terminu przedawnienia ...................................................... § 27. Skutki up³ywu terminu przedawnienia .............................................................. § 28. Terminy zawite...................................................................................................... 208 208 211 211 212 213 213 216 219 221 221 222 222 223 224 227 228 Indeks rzeczowy ................................................................................................................. 233 WYKAZ SKRÓTÓW Biul. SN ........................ Biuletyn S¹du Najwy¿szego GospNierU..................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) GSP................................ Gdañskie Studia Prawnicze FundU ............................ ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) KC.................................. Kodeks cywilny KH ................................. Kodeks handlowy KK ................................. Kodeks karny KP .................................. Kodeks pracy KPC ............................... Kodeks postêpowania cywilnego KPP................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego KRO............................... Kodeks rodzinny i opiekuñczy KrRejSU ........................ ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KRS ............................... Krajowy Rejestr S¹dowy KSH ............................... Kodeks spó³ek handlowych KWU.............................. ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) KZ.................................. Kodeks zobowi¹zañ MoP ............................... Monitor Prawniczy MoPod ........................... Monitor Podatkowy nast. ............................... nastêpny (-a, -e) niepubl. ......................... niepublikowany (-a, -e) NP .................................. Nowe Prawo NPN ............................... Nowy Przegl¹d Notarialny NSA ............................... Naczelny S¹d Administracyjny OchrLokU...................... ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) orz. ................................ orzeczenie OSA ............................... Orzecznictwo S¹dów Administracyjnych XII Wykaz skrótów OSAB ............................ Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku OSNAPiUS.................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNC ............................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna OSNCK ......................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna i Karna OSNP ............................. Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Pracy OSP................................ Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA ........................ Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych OTK-A .......................... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego OTK .............................. Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Seria A Pal. ................................ Palestra PB .................................. Prawo Bankowe PES ................................ Problemy Egzekucji S¹dowej PG .................................. Prawo Gospodarcze PiP.................................. Pañstwo i Prawo PiZS ............................... Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne PL .................................. Przegl¹d Legislacyjny PN .................................. Przegl¹d Notarialny PodElektrU .................... ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) POSAG .......................... Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku post. ............................... postanowienie PP................................... Prawo Pracy PPH ............................... Przegl¹d Prawa Handlowego PrASC............................ ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) PrCzek ........................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrNot ............................. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) Prok. i Pr. ...................... Prokuratura i Prawo PrPrywM ....................... ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne miêdzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) Pr. Spó³. ........................ Prawo Spó³ek PrSpó³dz ........................ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spó³dzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrStow ........................... ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrWeksl ......................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWod ........................... ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) PS .................................. Przegl¹d S¹dowy PUG ............................... Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Wykaz skrótów XIII PWKC ........................... ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks cywil- ny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) R. Pr. ............................. Radca Prawny Rej. ................................ Rejent RPEiS ............................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SA .................................. S¹d Apelacyjny SamGminU .................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SC .................................. Studia Cywilistyczne SN .................................. S¹d Najwy¿szy SP................................... Studia Prawnicze SP-E ............................... Studia Prawno-Ekonomiczne ST................................... Samorz¹d Terytorialny Studia Pr. Pryw. ............ Studia Prawa Prywatnego TK ................................. Trybuna³ Konstytucyjny TPP ................................ Transformacje Prawa Prywatnego uchw. ............................. uchwa³a uchw. SN (7) ................. uchwa³a S¹du Najwy¿szego w sk³adzie 7 sêdziów W³LokU ......................... ustawa z 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WSA .............................. Wojewódzki S¹d Administracyjny wyr. ............................... wyrok ZastRejU........................ ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta- wów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) Zb. Ust. ......................... Zbiór ustaw i rozporz¹dzeñ zd. ................................. zdanie ze zm. ............................ ze zmianami ZNUJ ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego WYKAZ LITERATURY S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza. Czêœæ ogól- na, Warszawa 2011 Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011 Kodeks cywilny. Czêœæ ogólna. Komentarz, t. I, red. A. Kidyba, Warszawa 2009 Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 1997 Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44911, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011 E. £êtowska, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1994 J. Mojak, J. Wid³o, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wyk³adu, Warszawa 2005 Z. Radwañski, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Warszawa 2009 E. Skowroñska-Bocian, Prawo cywilne. Czêœæ ogólna. Zarys wyk³adu, Warszawa 2005 A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998 System Prawa Cywilnego, t. I, red. S. Grzybowski, Wroc³aw 1985 System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007 System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, red. Z. Radwañski, Warsza- wa 2008 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys czêœci ogólnej, Warszawa 2003 PRZEDMOWA Kolejne, czwarte wydanie niniejszego opracowania, tak jak poprzednie, zosta³o opraco- wane przede wszystkim z myœl¹ o studentach wydzia³ów prawa i administracji. Zamierze- niem by³o przedstawienie trudnej materii prawa cywilnego w jak najbardziej przystêpnej i zwiêz³ej formie. Autorki maj¹ œwiadomoœæ, ¿e niniejsze opracowanie mo¿e stanowiæ jedy- nie pomoc w nauce prawa cywilnego, gdzie niezbêdne jest studiowanie podrêczników i ko- mentarzy nale¿¹cych do klasyki polskiej cywilistyki. Ka¿dy z rozdzia³ów niniejszego skryptu zosta³ dodatkowo poprzedzony wykazem literatury przedmiotu, umo¿liwiaj¹cej pog³êbienie wiedzy na temat poszczególnych instytucji prawa cywilnego. W celu nabycia praktycznej umiejêtnoœci w zakresie rozwi¹zywania problemów prawnych i sprawdzania wiedzy studen- tów, w koñcowej czêœci poszczególnych rozdzia³ów zamieszczone zosta³y kazusy, do wyko- rzystania w trakcie æwiczeñ z prawa cywilnego lub samodzielnej pracy studentów. Kazusy nie zawieraj¹ rozwi¹zañ, odpowiedzi zawarte s¹ w tekœcie omawiaj¹cym poszczególne instytucje prawa cywilnego. Oddawane do r¹k Czytelników opracowanie stanowi uzupe³nion¹, o najnowsze orzecz- nictwo s¹dów polskich i literaturê przedmiotu, wersjê poprzedniego wydania skryptu. Uwzglêdniono w nim równie¿ dokonane w ostatnim czasie nowelizacje przepisów prawa cy- wilnego. Autorki sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania prof. dr. hab. Henrykowi Ciochowi za wszelk¹ pomoc okazan¹ przy przygotowaniu niniejszego skryptu. Autorki Lublin–Warszawa, lipiec 2011 r. ROZDZIA£ I POJÊCIE I RÓD£A PRAWA CYWILNEGO Literatura: M. Bieniak, Anatomia woli stron w projekcie ksiêgi pierwszej Kodeksu cywilne- go – uwagi na tle art. 98 projektu, Pal. 2010, Nr 9–10; G. Bieniek, W sprawie podmiotowych praw rzeczowych w nowym kodeksie cywilnym, Rej. 2008, Nr 2; ten¿e, Notarialne poœwiadcze- nie dziedziczenia, Rej. 2008, Nr 9; T. Bukowski, Klauzule generalne w kodeksie cywilnym. O ko- niecznoœci stworzenia katalogu zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, MoP 2008, Nr 24; J. Ciszewski, Ustawowe i umowne ograniczenia odpowiedzialnoœci osobistej, GSP 2003, t. X; W. Czachórski, Przebieg prac nad kodyfikacj¹ prawa cywilnego PRL, SP 1970, t. XXVI–XXVII; ten¿e, Perspek- tywy reformy prawa cywilnego, PiP 1995, z. 1; T. Czech, Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego a od- powiedzialnoœæ deliktowa, PiP 2008, z. 12; W. Dajczak, Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego czy do- bra wiara?, Rej. 2001, Nr 1; A. Doliwa, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Warszawa 2010; K. Doliwa, Dobra wiara jako wyra¿enie jêzyka prawnego, MoP 2008, Nr 6; J. Fr¹ckowiak, Insty- tucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rej. 2003, Nr 6; J. Gajda, Pojêcie dobrej wiary w przepisach kodeksu cywilnego, SP 1997, Nr 2; E. Gniewek, O prawie w³asnoœci – w kontekœ- cie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Rej. 2008, Nr 2; ten¿e, Wspó³czesny model hipoteki – zasadnicze zrêby konstrukcji, MoP 2011, Nr 4; J. Go³aczyñski, Propozycje zmian for- my czynnoœci prawnych w nowym kodeksie cywilnym, Rej. 2008, Nr 2; S. Grodziski, Prace nad kodyfikacj¹ i unifikacj¹ polskiego prawa prywatnego (1919–1947), KPP 1992, z. 1–4; S. Grzy- bowski, Struktura i treœæ przepisów prawa cywilnego odsy³aj¹cych do zasad wspó³¿ycia spo³ecz- nego, SC 1965, t. VI; J. Jacyszyn, Prace nad optymaln¹ wizj¹ Kodeksu cywilnego „Zielona Ksiêga”, Rej. 2007, Nr 2; B. Janiszewska, O potrzebie zmiany klauzuli zasad wspó³¿ycia spo³ecznego (g³os w dyskusji), PUG 2003, Nr 4; ta¿, Klauzula generalna dobrych obyczajów w znowelizowanych przepisach kodeksu cywilnego, PPH 2003, Nr 10; G. Jêdrejek, Polski ko- deks zobowi¹zañ z 1933 roku. Powstanie, Ÿród³a, znaczenie dla europejskiego prawa obligacyj- nego, Roczniki Nauk Prawnych KUL 2001, t. 11, z. 1; T. Knypl, K. Trzciñski, Znaczenie zwycza- jów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym, PPH 1997, Nr 8; M. Lemkowski, Materialna ochrona konsumenta, RPEiS 2002, z. 3; L. Leszczyñski, W³aœciwoœci pos³ugiwania siê klauzulami generalnymi w prawie prywatnym. Perspektywa zmiany trendu, KPP 1995, z. 3; P. Machnikowski, Wybrane problemy regulacji czynnoœci prawnych w nowym kodeksie cywil- nym, Rej. 2008, Nr 2; A. M¹czyñski, Bezpoœrednie stosowanie Konstytucji przez s¹dy, PiP 2000, z. 5; A. Mokrysz-Olszyñska, Dobre obyczaje w dzia³alnoœci gospodarczej, KPP 2004, z. 1; J. No- wacki, Analogia legis, Warszawa 1966; J. Okolski, Koncepcja prawa handlowego w œwietle zmian w prawie cywilnym, PPH 1997, Nr 10; M. Olechowski, Odes³ania ustawowe do zwyczaju (uwagi porz¹dkuj¹ce), PiP 2002, z. 7; M. Pazdan, Kodeks spó³ek handlowych a kodeks cywilny,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo cywilne - część ogólna
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: