Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00284 003991 21521239 na godz. na dobę w sumie
Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC - ebook/pdf
Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 394
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9527-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem poświęconym prawnym aspektom zmiany treści umowy o roboty budowlane na podstawie powszechnie stosowanych w obrocie polskim i międzynarodowym Warunków Kontraktowych FIDIC, przepisów prawa prywatnego oraz prawa zamówień publicznych. W monografii poruszono zagadnienia kluczowe dla podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny, od zamawiających i wykonawców, inżynierów kontraktu, projektantów, podwykonawców, po UZP, kancelarie prawne, doradców technicznych i biznesowych, a także sędziów i arbitrów rozstrzygających spory z kontraktów budowlanych, które zwykle dotyczą kwestii robót dodatkowych i zamiennych oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy i przedłużenia terminu realizacji umowy.

Monografia kompleksowo analizuje polskie i zagraniczne orzecznictwo oraz najnowszą literaturę. Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków, jak i do przedstawicieli nauki prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO DO ZMIANY ORAZ POLECENIE ZMIANY TREŚCI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W ŚWIETLE WARUNKÓW FIDIC HUBERT WYSOCZAŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE HUBERT WYSOCZAŃSKI • PRAWO DO ZMIANY ORAZ POLECENIE ZMIANY TREŚCI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W ŚWIETLE WARUNKÓW FIDIC Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Robert Kulski OCHRONA INTERESÓW ZBIOROWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Aleksandra Sikorska-Lewandowska UCHWAŁY WŁAŚCICIELI LOKALI. STUDIUM PRAWNE Przemysław Banasik SĄD ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE – POŻĄDANY KIERUNEK ZMIAN Małgorzata Sieradzka OPŁATY PÓŁKOWE JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Kinga Michałowska NIEMAJĄTKOWE WARTOŚCI ŻYCIA RODZINNEGO W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Marcin Lemkowski ŚWIADCZENIA ANTYCYPACYJNE Grzegorz Klich ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO DO ZMIANY ORAZ POLECENIE ZMIANY TREŚCI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W ŚWIETLE WARUNKÓW FIDIC HUBERT WYSOCZAŃSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Prof., dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Prof., dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański Jana Pawła II Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9526-5 ISBN e-book 978-83-255-9527-2 Spis treści XIII Wykaz skrótów .......................................................................................................... XIX Wykaz literatury ....................................................................................................... XXIX Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ Wstęp ........................................................................................................................... XXXIX 1 Rozdział I. Zagadnienia ogólne ............................................................................ 1 § 1. FIDIC oraz warunki FIDIC ..................................................................... I. Organizacja FIDIC ........................................................................... 1 2 II. Warunki FIDIC ................................................................................ 4 III. Rodzaje warunków FIDIC (tzw. Ksiąg FIDIC) ........................... IV. Uniwersalny charakter warunków FIDIC ................................... 6 V. Anglosaska geneza warunków FIDIC a kontynentalne otoczenie prawne ............................................................................. VI. Charakter prawny warunków FIDIC ........................................... § 2. Prawo do zmiany, polecenie zmiany i inne zagadnienia pojęciowe .. I. Pojęcie zmiany, prawa do zmiany i klauzuli zmiany ................. II. Zmiana treści umowy a zmiana zakresu robót ........................... III. Pojęcie polecenia zmiany ............................................................... § 3. Inżynier ....................................................................................................... I. Pozycja inżyniera w systemie common law i w warunkach FIDIC ................................................................................................. II. Specyfika roli Inżyniera w warunkach FIDIC ............................. III. Inżynier a inspektor nadzoru inwestorskiego ............................. Rozdział II. Okoliczności brane pod uwagę przed stwierdzeniem potrzeby skorzystania z prawa zamawiającego do zmiany zakresu robót wykonawcy ............................................................................................... § 1. Określenie zakresu robót jako przedmiotu świadczenia wykonawcy .................................................................................................. § 2. Wykładnia dokumentów kontraktowych określających zakres robót ............................................................................................................. I. Podstawowe zasady wykładni umów w systemach common law ....................................................................................................... II. Podstawowe zasady wykładni umów w systemach kontynentalnych i w prawie polskim ........................................... 8 9 12 12 15 17 18 19 24 27 31 32 36 38 45 V Spis treści § 3. Kontraktowe reguły rozstrzygania sprzeczności i rozbieżności w dokumentach określających zakres robót ......................................... I. Klauzule interpretacyjne w warunkach FIDIC ........................... 1. Subklauzula 1.5 warunków FIDIC ......................................... 2. Subklauzula 5.1 Żółtej Księgi FIDIC ..................................... II. Klauzule interpretacyjne w warunkach FIDIC na tle orzecznictwa common law .............................................................. 1. Prymat wykładni opartej na całokształcie treści umowy a klauzule rankingowe .............................................................. 2. Pierwszeństwo wykładni opartej na dokumentach indywidualnie uzgodnionych .................................................. 3. Wykładnia oparta na celu umowy ......................................... 4. Wykładnia modyfikacji i skreśleń w warunkach kontraktu .................................................................................... 5. Wykładnia dokonana przez inżyniera lub administratora kontraktu .................................................................................... III. Klauzule interpretacyjne w warunkach FIDIC na tle prawa polskiego ............................................................................................ 1. Kontraktowa dyrektywa wykładni – Subklauzula 1.5 zd. 1 warunków FIDIC ...................................................................... 2. Klauzula rankingowa – Subklauzula 1.5 zd. 2 warunków FIDIC ........................................................................................... 3. Wykładnia Inżyniera – Subklauzula 1.5 zd. 3 warunków FIDIC ........................................................................................... 4. Wykładnia Inżyniera – Subklauzula 5.1 Żółtej Księgi FIDIC ........................................................................................... § 4 Wpływ rozkładu obowiązków i ryzyk projektowych na ocenę zasadności wprowadzenia zmiany .......................................................... I. Obowiązki projektowe zamawiającego w warunkach FIDIC i w prawie polskim ........................................................................... II. Obowiązki projektowe wykonawcy w warunkach FIDIC i w prawie polskim ........................................................................... 1. Standard odpowiedzialności wykonawcy za projekt ........... 2. Odpowiedzialność wykonawcy za informacje przekazane przez zamawiającego ................................................................ III. Obowiązki projektowe stron a ocena zasadności wprowadzenia zmiany ..................................................................... § 5. Szczególne okoliczności niewymagające zmiany zakresu robót ........ I. Prawo zamawiającego do uszczegółowienia projektu ................ 49 51 51 53 55 56 57 60 62 62 63 65 66 68 73 74 75 79 82 85 92 94 94 VI Spis treści II. Obowiązek wykonawcy do realizacji robót tymczasowych ....... III. Tymczasowa niezgodność prac z zakresem robót wykonawcy § 6. Rola Inżyniera w procesie oceny konieczności zmiany zakresu robót ............................................................................................................. Rozdział III. Prawo zamawiającego do zmiany zakresu robót wykonawcy § 1. Prawo do zmiany w warunkach FIDIC ................................................. I. Prawo Zamawiającego do zmiany zakresu robót Wykonawcy II. Rola Inżyniera przy realizacji prawa do zmiany w imieniu Zamawiającego ................................................................................. III. Rola Wykonawcy w opracowaniu propozycji zmiany (Inżynieria wartości) ....................................................................... 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 2. Czerwona Księga FIDIC .......................................................... 3. Żółta i Srebrna Księga FIDIC ................................................. IV. Rodzaje zmian w warunkach FIDIC ............................................. 1. Zmiana ilości robót .................................................................. 2. Zmiana jakości robót, roboty zamienne ............................... 3. Roboty dodatkowe .................................................................... 4. Zmiana metod pracy wykonawcy lub sposobu wykonania robót ............................................................................................ 5. Przyspieszenie prac ................................................................... 6. Rezygnacja przez Zamawiającego z części zakresu robót ... 7. Zmiana w Wymaganiach Zamawiającego ............................. 8. Zmiana w związku z przedłużonym zawieszeniem prowadzącym do pominięcia części Robót ........................... V. Prawo Wykonawcy do odmowy wykonania Zmiany w warunkach FIDIC ........................................................................ VI. Ograniczenia czasowe dla wprowadzania Zmian w warunkach FIDIC ........................................................................ § 2. Prawo do zmiany w orzecznictwie common law .................................. I. Kontraktowa podstawa prawa do zmiany ................................... II. Rodzaje zmian i okoliczności uzasadniające zmianę zakresu robót wykonawcy ............................................................................. 1. Wykonanie robót dodatkowych ............................................. 2. Zmiana sposobu wykonania prac .......................................... 3. Zmiana wynikająca z konieczności modyfikacji projektu .. 4. Rezygnacja przez zamawiającego z części zakresu robót .... 5. Inne klauzule dotyczące zmiany zakresu robót wykonawcy ................................................................................. III. Prawo wykonawcy do odmowy wykonania zmiany w braku podstaw kontraktowych .................................................................. 97 98 100 103 103 105 107 108 108 110 112 113 114 116 118 120 120 122 123 127 128 130 132 132 134 134 137 139 144 146 148 VII Spis treści § 3. Prawo do zmiany w polskim systemie prawnym ................................. I. Prawo do zmiany w polskim prawie prywatnym ....................... 1. Prawo do zmiany wynikające z ustawy. Zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus w kontraktach opartych na warunkach FIDIC ................................................................ 2. Prawo do zmiany wynikające z umowy. Klauzule zmiany . II. Charakter prawny umownego prawa do zmiany (klauzuli zmiany) .............................................................................................. 1. Prawo do zmiany jako uprawnienie kształtujące wynikające z jednostronnej klauzuli modyfikacyjnej (klauzula zmiany) ...................................................................... 2. Prawo do zmiany jako zobowiązanie przemienne lub upoważnienie przemienne ....................................................... 3. Prawo do zmiany a oznaczenie świadczenia przez stronę umowy lub osobę trzecią ......................................................... 4. Prawo do zmiany a sprzeczność z właściwością (naturą) stosunku prawnego ................................................................... 5. Charakter prawny zmiany polegającej na rezygnacji przez zamawiającego z części zakresu robót ................................... 6. Wnioski ....................................................................................... III. Prawo do zmiany w prawie zamówień publicznych .................. 1. Prawo do zmiany na podstawie jednoznacznego postanowienia umowy określającego zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian .............................................. 2. Prawo do zmiany w przypadku niezbędnych robót dodatkowych nieprzekraczających 50 pierwotnej wartości zamówienia ................................................................ 3. Prawo do zmiany w przypadku nieprzewidywalnych okoliczności przy wartości zmiany nieprzekraczającej 50 pierwotnej wartości zamówienia ............................................ 4. Prawo do zmiany wykonawcy ................................................ 5. Prawo do zmiany nieistotnej .................................................. 150 151 152 157 158 159 162 163 168 172 175 175 178 179 181 182 182 VIII Spis treści 6. Prawo do zmiany nieprzekraczającej 15 pierwotnej wartości zamówienia i kwoty 5 225 000 euro ....................... 7. Wnioski ....................................................................................... IV. Prawo do zmiany w orzecznictwie polskich sądów .................... § 4. Sposoby realizacji prawa do zmiany ...................................................... I. Sposoby realizacji prawa do zmiany w warunkach FIDIC (polecenie Zmiany, zatwierdzenie Zmiany) ............................... II. Inne sposoby realizacji prawa do zmiany w systemach common law ...................................................................................... 1. Zmiana dorozumiana (constructive change) ......................... 2. Zgoda zamawiającego na zmianę (przyzwolenie, ustępstwo, concession) .............................................................. 3. Umowa stron obejmująca zmieniony zakres robót ............. Rozdział IV. Polecenie zmiany zakresu robót wykonawcy ............................ § 1. Polecenie Zmiany w warunkach FIDIC ................................................ I. Pojęcie polecenia w warunkach FIDIC ........................................ II. Kompetencja do wydawania poleceń w warunkach FIDIC ...... 1. Polecenie Inżyniera (Czerwona, Różowa, Żółta Księga FIDIC) lub Przedstawiciela Zamawiającego (Złota Księga FIDIC) ......................................................................................... 2. Polecenie Zamawiającego (Srebrna Księga FIDIC) ............. III. Pojęcie i charakter prawny polecenia Zmiany w warunkach FIDIC ................................................................................................. IV. Szczególne rodzaje poleceń mogące stanowić Zmianę .............. 1. Polecenie Zmiany w zakresie współdziałania Wykonawcy z innymi podmiotami (Subklauzula 4.6 Czerwonej Księgi FIDIC) ......................................................................................... 2. Polecenie Zmiany w zakresie nieprzewidywalnych warunków fizycznych (Subklauzula 4.12 Czerwonej Księgi FIDIC) ......................................................................................... 3. Polecenie Zmiany w zakresie zatrudnienia Podwykonawcy (Subklauzula 5.1 Czerwonej Księgi FIDIC) ......................................................................................... 4. Polecenie Zmiany dotyczące błędów i wad w Wymaganiach Zamawiającego (Subklauzula 5.1 Żółtej Księgi FIDIC) ............................................................................. 5. Polecenie Zmiany w związku ze zmianą przepisów i norm technicznych (Subklauzula 5.4 Żółtej Księgi FIDIC) .......... 6. Polecenie Zmiany dotyczące przeprowadzenia dodatkowych prób (Subklauzula 7.4 Czerwonej Księgi FIDIC) ......................................................................................... 184 185 186 192 193 194 194 196 197 199 200 200 203 204 205 206 207 208 209 209 210 211 212 IX Spis treści 7. Polecenie Zmiany w zakresie okoliczności wpływających na harmonogram (Subklauzula 8.3 Czerwonej Księgi FIDIC) ......................................................................................... 8. Polecenie Zmiany zobowiązujące do usunięcia wad, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (Subklauzula 11.2 Czerwonej Księgi FIDIC) ........................ 9. Polecenie użycia Kwot Warunkowych (Subklauzula 13.5 Czerwonej Księgi FIDIC) ........................................................ V. Kontraktowe ograniczenia kompetencji Inżyniera w warunkach FIDIC ........................................................................ 1. Czerwona i Żółta Księga FIDIC ............................................. 2. Złota Księga FIDIC ................................................................... 3. Różowa Księga FIDIC .............................................................. § 2. Polecenie zmiany w systemach common law ........................................ I. Treść polecenia zmiany w orzecznictwie common law .............. II. Charakter prawny polecenia zmiany w prawie common law .... III. Polecenie zmiany a dokumenty ewidencjonujące zmianę ........ § 3. Polecenie zmiany w prawie polskim ...................................................... I. Charakter prawny polecenia zmiany ............................................ II. Zakres ingerencji Inżyniera w stosunek zobowiązaniowy stron. Inżynier jako przedstawiciel Zamawiającego ................... III. Kontraktowe ograniczenia kompetencji Inżyniera .................... § 4. Forma polecenia zmiany i zachowanie procedury kontraktowej ...... I. Przyczyny sformalizowania trybu wydawania polecenia zmiany ................................................................................................ II. Forma polecenia Zmiany w warunkach FIDIC .......................... III. Forma polecenia zmiany w orzecznictwie common law ............ 1. Wymóg pisemności .................................................................. 2. Zachowanie formy polecenia zmiany a prawo wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia ............................................ IV. Forma polecenia Zmiany w warunkach FIDIC a prawo polskie ................................................................................................ § 5. Tryby zaskarżenia polecenia Zmiany w warunkach FIDIC ................ I. Wniesienie sporu do Komisji Rozjemstwa .................................. II. Zgłoszenie roszczenia w trybie Subklauzuli 20.1 na tle prawa polskiego ............................................................................................ Rozdział V. Prawo wykonawcy do zmiany wynagrodzenia. Wycena zmiany .................................................................................................................. § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Wpływ typu kontraktu budowlanego (kosztorys, ryczałt) na prawo do zmiany wynagrodzenia ....................................................................... X 213 214 215 216 218 219 219 220 221 222 224 229 230 234 236 239 239 241 242 242 244 247 250 250 251 257 257 259 Spis treści § 3. Prawo do zmiany wynagrodzenia w warunkach FIDIC ..................... I. Kontrakty kosztorysowe – Czerwona Księga FIDIC .................. II. Kontrakty ryczałtowe – Żółta i Srebrna Księga FIDIC .............. § 4. Prawo do zmiany wynagrodzenia w common law ............................... I. Kontrakty kosztorysowe ................................................................. II. Kontrakty ryczałtowe ...................................................................... § 5. Prawo do zmiany wynagrodzenia w warunkach FIDIC na tle prawa polskiego ..................................................................................................... I. Kontrakty kosztorysowe ................................................................. II. Kontrakty ryczałtowe ...................................................................... III. Charakter prawny uprawnienia wykonawcy do zmiany wynagrodzenia w warunkach FIDIC ............................................ § 6. Wycena wartości zmiany zakresu robót wykonawcy .......................... I. Porównanie podstawowych metod wyceny zmiany .................. II. Wycena Zmiany w warunkach FIDIC na tle orzecznictwa common law ...................................................................................... 1. Podmiot dokonujący wyceny. Wycena Zmiany w drodze określenia przez Inżyniera ....................................................... 2. Pierwszeństwo zastosowania stawek kontraktowych do wyceny robót objętych poleceniem zmiany .......................... 3. Odmienny charakter prac uzasadniający dostosowanie stawek kontraktowych .............................................................. 4. Rzetelna wycena zmiany na podstawie uzasadnionych kosztów wykonawcy ................................................................. 5. Uwzględnianie w rzetelnej wycenie prac przygotowawczych, kosztów ogólnych, kosztów zarządu i zysku .......................................................................................... III. Szczególne rodzaje wyceny Zmiany w warunkach FIDIC ......... 1. Wycena pominięcia części zakresu robót w kontraktach kosztorysowych .......................................................................... 2. Wycena pominięcia części zakresu robót w kontraktach ryczałtowych ............................................................................... 3. Wycena w przypadku niemożności ustalenia ilości dodatkowych robót ................................................................... IV. Wycena zmiany na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu ...................................................................................... Rozdział VI. Prawo wykonawcy do zmiany terminu realizacji umowy ....... § 1. Prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie w warunkach FIDIC § 2. Prawo do zmiany terminu realizacji umowy w common law ............. § 3. Podstawy i charakter prawny prawa do zmiany terminu realizacji umowy w prawie polskim ........................................................................ 262 262 264 265 266 268 270 271 277 280 281 283 288 291 294 298 301 305 307 307 309 310 312 315 316 318 319 XI Spis treści Rozdział VII. Wnioski końcowe ........................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 325 341 XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne BGB ................................................. Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Be- kanntmachung – niemiecki kodeks cywilny z 2.1.2002 r. (BGBl. I s. 42, 2909; 2003 I s. 738) Code civil ....................................... Code civil des Français – francuski kodeks cywilny z 21.3.1804 r. (http://www.legifrance.gouv.fr, ver- sion consolidée au 1 janvier 2017) DokProjR ........................................ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow- lanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) PrBud .............................................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) PrZamPubl ..................................... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory AC .................................................... Appeal Cases ABC.L.R. ......................................... Arbitration, Building Construction Law Reports AJR .................................................. Australian Jurist Reports (Vic) ALJR ................................................ Australian Law Journal Reports All ER .............................................. All England Law Reports All ER (Comm) ............................. All England Reports (Commercial Cases) All ER (D) ...................................... All England Reports (Digest) App Cas .......................................... Law Reports Appeal Cases (1875–1890) BCCA .............................................. British Columbia Court of Appeal BCL .................................................. Building and Construction Law Beav ................................................. Beavan’s Rolls Court Reports XIII Wykaz skrótów chen 121−122] BGHZ .............................................. Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsa- B S .................................................. Best Smith’s Queen’s Bench Reports [ER Biul. SN ........................................... Biuletyn Sądu Najwyższego BK .................................................... Biuletyn Konsultant BLR .................................................. Building Law Reports Car P .............................................. Carrington Payne’s Nisi Prius Reports CB (NS) .......................................... Common Bench Reports (New Series) CILL ................................................ Construction Industry Law Letter CLR .................................................. Commonwealth Law Reports Cl. Ct. .............................................. Claims Court Con LR ............................................ Construction Law Reports (UK) CLJ ................................................... Construction Law Journal (UK) CLY .................................................. Construction Law Yearbook D M ............................................... Dunlop Bell and Murray’s Reports, Session Cases EGLR ............................................... Estates Gazette Law Reports (UK) E E ................................................. Ellis Ellis’ Queen’s Bench Reports El Bl ............................................... Ellis and Blackburn’s Queen’s Bench Reports [ER (Second Series) (Scotland) ER .................................................... English Reports EWCA Civ ..................................... Court of Appeal of England and Wales Decisions EWHC ............................................. High Court of England and Wales Decisions EWHC (Comm) ............................ High Court of England and Wales Decisions (Com- 118–120] (Civil Division) mercial Court) EWHC (TCC) ................................ High Court of England and Wales Decisions (Tech- F F .................................................. Foster and Finlayson’s Reports [ER 175–176] Giff ................................................... Giffard’s Chancery Reports [ER 65–66] H N ................................................ Hurlstone and Norman’s Exchequer Reports [ER nology and Construction Court) HLC ................................................. House of Lords Cases (Clark Finnelly’s House of 156–158] Lords Cases) Hudson’s BC .................................. Hudson on Building Contracts ICLR ................................................ KB .................................................... Law Reports, King’s Bench KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego LJCP ................................................ Law Journal, Common Pleas Lloyd’s Rep ..................................... Lloyd’s List Law Reports Lloyd’s Rep IR ............................... Lloyd’s Law Reports Insurance and Reinsurance International Construction Law Review XIV Wykaz skrótów LR CP .............................................. Law Reports – Common Pleas LR Eq .............................................. Law Reports, Equity LR HL ............................................. Law Reports, House of Lords LR QB ............................................. Law Reports, Queen’s Bench LT ..................................................... Law Times Reports MoP ................................................. Monitor Prawniczy NJW ................................................. Neue Juristische Wochenschrift NSWCA .......................................... New South Wales Court of Appeal NSWLR ........................................... New South Wales Law Reports NSWSC ........................................... Supreme Court of New South Wales NZLR ............................................... New Zealand Law Reports OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych PG .................................................... Prawo Gospodarcze Ph ER .............................................. Phillips’ Chancery Reports [ER 41] PiP ................................................... Państwo i Prawo PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PZP .................................................. Prawo Zamówień Publicznych QB .................................................... Queen’s Bench Reports [ER 113–118] QJPR ................................................ Queensland Justice of the Peace Reports R ....................................................... The Reports RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SALR ............................................... South Australian Law Reports SCR .................................................. Supreme Court Reports (Canada) SLT ................................................... Scots Law Times So Jo ................................................ Solicitors’ Journal (UK) ST ..................................................... Samorząd Terytorialny Tas LR ............................................. Tasmanian Law Reports TCC ................................................. Technology and Construction Court TLR .................................................. Times Law Reports UKHL .............................................. House of Lords, United Kingdom Up Can CP ..................................... Upper Canada Reports VLR ................................................. Victorian Law Reports VLR (L) ........................................... Victorian Law Reports, Law VR .................................................... Victorian Reports VSC .................................................. Supreme Court of Victoria WASC ............................................. Western Australia Supreme Court XV Wykaz skrótów WASCA .......................................... Western Australia Court of Appeal WN (NSW) .................................... Weekly Notes (New South Wales) WLR ................................................ Weekly Law Reports WW A B (L) ................................. Wyatt, Webb and a Beckett s Reports, Victoria, at ZWS ................................................. Zakład Wydawnictw Statystycznych Law pan 3. Inne skróty ¶/¶¶ .................................................. akapit/akapity Czerwona Księga FIDIC ............... Warunki Kontraktu na budowę dla robót budow- lanych i inżynieryjnych projektowanych przez Za- mawiającego. Pierwsze wydanie angielsko-polskie COSMOPOLI 2000 (tłumaczenie pierwszego wyda- nia FIDIC 1999), SIDiR 2000 ENAA .............................................. The Engineering Advancement Association of Ja- EPC .................................................. Engineering procurement and construction FIDIC .............................................. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsul- tantów (fr. Fédération Internationale Des Ingénie- urs-Conseils) Infrastructure Conditions of Contract Institution of Civil Engineers Institution of Engineering and Technology Institution of Mechanical Engineers Judge of the Court of First Instance Justice of appeal Joint Contracts Tribunal GDDKiA ......................................... Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad HHJ ................................................. His (Her) Honour Judge ICC .................................................. ICE ................................................... IET ................................................... IMechE ............................................ J ........................................................ JA ..................................................... JCT ................................................... KIO .................................................. Krajowa Izba Odwoławcza LC .................................................... Lord Chancellor LJ ...................................................... Lord Justice n. ...................................................... następne NEC ................................................. The New Engineering Contract PFU .................................................. Program funkcjonalno-użytkowy post. ................................................. postanowienie QC ................................................... Queen’s Counsel Różowa Księga FIDIC .................. Conditions of Contract for Construction for buil- ding and engineering works designed by the Em- ployer. Multilateral Development Bank Harmoni- sed Edition June 2010, FIDIC 2010 XVI Wykaz skrótów s. ....................................................... SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SIDiR ............................................... Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczo- strona znawców SIWZ ............................................... Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SO .................................................... Sąd Okręgowy SPC .................................................. System Prawa Cywilnego SPH .................................................. System Prawa Handlowego SPP ................................................... System Prawa Prywatnego Srebrna Księga FIDIC ................... Warunki Kontraktu na realizację EPC/pod-klucz. COSMOPOLI Wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), SIDiR 2000 tom tekst jednolity t. ....................................................... t.j. ..................................................... TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny tł. wł. ............................................... uchw. ............................................... uchwała UZP ................................................. Urząd Zamówień Publicznych V-C .................................................. Vice-Chancellor VOB/A ............................................ Vergabe- und Vertragsordnung für die Bauleistun- gen, Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Ver- gebe von Bauleistungen DIN 1960 tłumaczenie własne VOB/B ............................................. Vergabe- und Vertragsordnung für die Bauleistun- gen, Teil B: Allgemeine Bestimmungen für Ausfüh- rung von Bauleistungen DIN 1961 WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny wyr. .................................................. wyrok ze zm. .............................................. ze zmianami Złota Księga FIDIC ....................... Conditions of Contract for Design, Build and Ope- rate Projects. First edition 2008, FIDIC 2008 Żółta Księga FIDIC ....................... Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projek- towania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i me- chanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowla- nych projektowanych przez Wykonawcę. Trzecie wydanie angielsko-polskie niezmienione 2006 (tłu- maczenie pierwszego wydania 1999) XVII Wykaz literatury Abrahamson M.W., Engineering Law and the ICE Contracts, Applied Science Publi- shers 2003 Adriaanse J., Construction Law: The Essentials, Basingstoke 2003 Aitken O., Bier L., One size fits all? Dispute Adjudication Board clauses in the FIDIC Conditions of Contract (Red Book), Construction Law International 2010, Nr 5 Andre-Dumont H., The FIDIC Conditions and Civil Law, ICLR 1988, Nr 5 Appuhn R., Eggink E., The Contractor’s View on the MDB Harmonised Version of Archanowicz A., Status prawny polecenia inżyniera kontraktu, Biuletyn Konsultant the New Red Book, ICLR 2006 2007, Nr 1 Atkinson D., A Costly Change, Daniel Atkinson Limited, 1.9.2007 r., http://www.at- kinson-law.com/library/article.php?id=18 Bailey J., Construction Law, Informa, 2011 Baker E., Champion R., Tendering and procurement in construction, Coventry: RICS, 2008 5th Edition, London 2009 Baker E., Mellors B., Chalmers S., Lavers A. (red.), FIDIC Contracts Law and Practice, Baker E., Mellors B., Chalmers S., Lavers A. (red.), FIDIC Contracts Law and Practice, 5th Edition (edycja 1. elektroniczna), Informa Law from Routledge 2013 Bałdyga M., Polecenia Inżyniera oraz polecenia zmiany, a prawo zamówień publicz- nych, Biuletyn Konsultant 2012, Nr 24 Bałdyga M., Subklauzula 20.1 częściowo niezgodna z prawem, Biuletyn Konsultant 2012, Nr 27 Banaszczyk Z., Granecki P., O istocie należytej staranności, Palestra 2002, Nr 7–8 Barr B., Grutters L., FIDIC Users’ Guide. A practical guide to the Red, Yellow, MDB Harmonised and Subcontract Books, Third edition, ICE Publishing, London 2014 Beale H., Chitty on Contracts, 31 Edn, Sweet Maxwell 2012 Bednarek M., Wzorce umów w prawie polskim, Warszawa 2005 Behnke M., Czajka-Marchlewicz B., Roboty dodatkowe, uzupełniające oraz zamienne, Publikacje Elektroniczne ABC 2016 Behnke M., Czajka-Marchlewicz B., Dorska-Havaris D., Umowy w procesie budowla- nym, Warszawa 2011 Bellemore A., Variation Claims in the Absence of Required Writing, Building and Con- struction Law Journal 2010, Nr 26 Bełdowski J., Europejskie prawo umów. Wprowadzenie, KPP 2004, Nr 3 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: