Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00170 002637 20673065 na godz. na dobę w sumie
Prawo farmaceutyczne. The Pharmaceutical Law - ebook/pdf
Prawo farmaceutyczne. The Pharmaceutical Law - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 517
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5473-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Prawa farmaceutycznego i ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Teksty ustaw uwzględniają zmiany, które weszły w życie w lipcu 2013.

This collection, published as a part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German and French, includes the English translation of the Pharmaceutical Law and the Act on the Reimbursement of Medicines, Foodstuffs Intended for Particular Nutritional Uses and Medical Devices. The texts incorporates the amendments that came into effect on July 2013.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

The Pharmaceutical Law The Pharmaceutical Law and the Act on the Reimbursement and the Act on the Reimbursement of Medicines, Foodstuffs Intended of Medicines, Foodstuffs Intended for Particular Nutritional Uses and for Particular Nutritional Uses and Medical Devices Medical Devices Prawo farmaceutyczne Prawo farmaceutyczne i ustawa o refundacji leków, i ustawa o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B T∏umaczenie Ewa Kucharska Michele Le Mauviel Weryfikacja j´zykowa Marta Binkiewicz Konsultacje prawne Tomasz Kaczyƒski Patryk Turzaƒski Mateusz Màdry Maciej ˚elewski pod kierownictwem dr. hab. Marcina Matczaka FARMACJA_ANG_str 9/25/13 12:12 PM Page 1 The Pharmaceutical Law and the Act on the Reimbursement of Medicines, Foodstuffs Intended for Particular Nutritional Uses and Medical Devices Prawo farmaceutyczne i ustawa o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych FARMACJA_ANG_str 9/25/13 12:12 PM Page 2 T∏umaczenie Ewa Kucharska Michele Le Mauviel Weryfikacja j´zykowa Marta Binkiewicz Konsultacje prawne Tomasz Kaczyƒski Patryk Turzaƒski Mateusz Màdry Maciej ˚elewski pod kierownictwem dr. hab. Marcina Matczaka FARMACJA_ANG_str 9/25/13 12:12 PM Page 3 e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Pharmaceutical Law and the Act on the Reimbursement of Medicines, Foodstuffs Intended for Particular Nutritional Uses and Medical Devices Prawo farmaceutyczne i ustawa o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Prawo farmaceutyczne Pharmaceutical Law Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Act on the Reimbursement of Medicines, Foodstuffs Intended for Particular Nutritional Uses and Medical Devices Stan prawny: styczeń 2013 / January 2013 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presentation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domestic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the files of articles inserted by the Publisher and editorial work. Wydawca: Anna Wieczorek Korekta językowa: Anna Wojtyniak Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00‒203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-5472-9 ISBN e-book: 978-83-255-5473-6 Spis treści / Contents Wstęp ....................................................................................... VI Foreword .................................................................................. VII Prawo farmaceutyczne .............................................................. 2 Pharmaceutical Law ................................................................. 3 Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ......... 334 Act on the Reimbursement of Medicines, Foodstuffs Intended for Particular Nutritional Uses and Medical Devices ............... 335 V Wstęp Oddajemy w Państwa ręce dwujęzyczną wersję Prawa farmaceutycz- nego i ustawy refundacyjnej – dwóch aktów prawnych, które regulują jedną z najważniejszych sfer życia społecznego, jaką jest ludzkie zdrowie. O wadze tych regulacji decyduje fakt, że to one właśnie zapewniają nam wszystkim bezpieczeństwo produkcji, dystrybucji i ordynacji leków, a tak- że określają zasady, według których państwo decyduje się pokrywać koszt leczenia, którego obywatele nie mogliby finansować z własnej kieszeni. Ustawy te są jednak ważne nie tylko dla pacjentów, którymi wszyscy albo byliśmy, albo kiedyś będziemy, ale także dla zawodowych praw- ników. Zagadnienia prawne dotyczące obszaru life sciences stanowią jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa, której znaczenie rośnie z każdym dniem, głównie ze względu na wyzwania demograficzne oraz ciągły rozwój wiedzy medycznej, a także związane z oboma tymi czynnikami zagadnienia etyczne. Ich rozwiązywanie nie byłoby możliwe bez dobrej jakości regulacji prawnych. Prawo farmaceutyczne i refundacja mają wreszcie swój wymiar trans- graniczny, wynikający z harmonizacji prawa w ramach Unii Europejskiej oraz faktu, że adresaci tych regulacji to najczęściej podmioty ponadnaro- dowe, w szczególności firmy farmaceutyczne. Dla tych podmiotów Polska jest ważna jako kraj, w którym prowadzi się liczne badania kliniczne, wytwarza i dostarcza leki, a także inwestuje w obszarze badań i rozwo- ju. Dostępność językowa przepisów prawnych regulujących te sfery jest czynnikiem, który może wesprzeć działania inwestycyjne w naszym kraju, a niniejsza publikacja dostępność tę na pewno zwiększa. W imieniu całego zespołu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka pracującego nad niniejszą publikacją, zarówno tłumaczy, jak i prawników weryfikujących tłumaczenie, wyrażam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie Państwu służyć jako pomoc w realizacji planów biznesowych i osobistych. dr hab. Marcin Matczak Partner, Szef Praktyki Prawa Farmaceutycznego kancelarii Domański Zakrzewski Palinka VI Foreword We are pleased to bring you a bilingual version of the Pharmaceutical Law and the Reimbursement Act – two acts of law that regulate one of the most important spheres of public life, i.e. human health. The fact that these regulations ensure the safety of medicine production, distribution and prescription for us all means that they are of key significance. They also lay down the principles on which the state decides to cover treatment costs that citizens would be unable to finance themselves. These laws are, however, important not only for patients, which we have all either been or will be at some point in our lives, but also for prac- tising lawyers. Legal issues relating to life sciences are one of the most dynamically developing fields of law, the importance of which is growing daily mainly due to demographic challenges, the constant development of medical knowledge, and also ethical issues related to both these factors. None of these issues could be resolved without good quality legislation. The Pharmaceutical Law and the Reimbursement Act have a cross border dimension at last due to harmonisation of the law within the European Union and the fact that the addressees of these regulations are usually transnational entities, particularly pharmaceutical firms. Since Poland is of great importance to these entities, being a country in which numerous clinical trials are conducted, medicines are manufactured and distributed, and research and development investments are carried out, this translation of the laws regulating these spheres will definitely contribute to supporting investment here. On behalf of the entire team at Domański Zakrzewski Palinka that worked on this publication, both the translators and the lawyers who verified the translation, I hope that this publication will help your achieve both business and personal plans. Dr. hab. Marcin Matczak Partner, Head of the Life Sciences Practice at the law firm Domański Zakrzewski Palinka VII Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1381) Pharmaceutical Law of 6 September 2001 (JL No. 126, item 1381) 1 Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1381) tekst jednolity z dnia 13 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 533) tekst jednolity z dnia 27 lutego 2008 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 271) (zm.: Dz.U. 2008 Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570; Dz.U. 2009 Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817; Dz.U. 2010 Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679; Dz.U. 2011 Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696; Dz.U. 2012 r., poz. 1342, poz. 1544) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne ....................................................... Rozdział 2. Dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych .... Rozdział 2a. Badania kliniczne produktów leczniczych ............. Rozdział 2b. Przepisy ogólne w sprawie działalności objętych zezwoleniami ........................................................ Rozdział 3. Wytwarzanie i import produktów leczniczych ....... Rozdział 4. Reklama produktów leczniczych ............................ Rozdział 5. Obrót produktami leczniczymi ............................... Rozdział 6. Hurtownie farmaceutyczne ..................................... Rozdział 7. Apteki ..................................................................... Rozdział 8. Państwowa inspekcja farmaceutyczna ..................... Rozdział 9. Przepisy karne, kary pieniężne i przepis końcowy .. 1–2a 3–37 37a–37al 37am–37au 38–51a 52–64 65–73 74–85 86–107 108–123 124–134 2 Pharmaceutical Law of 6 September 2001 (JL No. 126, item 1381) consolidated text of 13 March 2004 (JL No. 53, item 533) consolidated text of 27 February 2008 (JL No. 45, item 271) Table of contents Chapter 1. General regulations ................................................. Chapter 2. Medicinal products approved for sale ...................... Chapter 2a. Clinical trials of medicinal products ...................... Chapter 2b. General regulations on licensed activities .............. Chapter 3. Manufacture and import of medicinal products ...... Chapter 4. Advertising of medicinal products ........................... Chapter 5. Distribution of medicinal products .......................... Chapter 6. Pharmaceutical wholesalers ..................................... Chapter 7. Pharmacies .............................................................. Chapter 8. State Pharmaceutical Inspection Authority ............. Chapter 9. Criminal regulations, financial penalties and final regulations ................................................ 1–2a 3–37 37a–37al 37am–37au 38–51a 52–64 65–73 74–85 86–107 108–123 124–134 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przepisy ogólne obrotu pozaaptecznego; Zakres regulacji 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania; 1a) warunki prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych; 2) warunki wytwarzania produktów leczniczych; 3) wymagania dotyczące reklamy produktów leczniczych; 4) warunki obrotu produktami leczniczymi; 5) wymagania dotyczące aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek 6) zadania Inspekcji Farmaceutycznej i uprawnienia jej organów. 2. Przepisy ustawy stosuje się również do produktów leczniczych będących środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Objaśnienia Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o wyrobie medycznym, rozumie się przez to wyrób medyczny, wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro oraz aktywny wyrób medyczny do implantacji, w rozu- mieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. W rozumieniu ustawy: 1) aktywnością biologiczną produktu leczniczego – jest siła działania jego substancji czynnej lub substancji czynnych, wyrażona w jednostkach międzynarodowych lub biologicznych; 2) badaniem klinicznym – jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicz- nych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych pro- duktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabo- lizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność; 1–2 Artykuł 1 Artykuł 2 4 Chapter 1. General regulations Chapter 1. General regulations Scope of regulation 1. The Law lays down: 1) the rules and procedure for placing medicinal products on the market, having particular regard to quality, efficacy and safety requirements; 1a) conditions for conducting clinical trials of medicinal products; 2) conditions for manufacturing medicinal products; 3) requirements for advertising medicinal products; 4) conditions for distributing medicinal products; 5) requirements for pharmacies, pharmaceutical wholesalers and non- 6) tasks of the Pharmaceutical Inspection Authority and the powers of pharmacy outlets; its bodies. 2. The regulations of the Law also apply to medicinal products that are narcotic drugs, psychotropic substances and precursors as defined in the regulations on combating drug addiction, where not regulated by these regulations. Explanation In this Law, a reference to a medical device is understood to be a refer- ence to a medical device, an in vitro diagnostic medical device, accessories to medical devices, accessories to in vitro diagnostic medical devices and active implantable medical devices within the meaning of the Act on Medical Devices of 20 May 2010 (JL No. 107, item 679) unless this Law provides otherwise. Within the meaning of the Law: 1) biological activity of a medicinal product – is the strength of its active substance or active substances expressed in international or biological units; 2) clinical trial – is an investigation in human subjects intended to dis- cover or verify the clinical, pharmacological or other pharmacody- namic effects of one or more investigational medicinal products, or to identify any adverse reactions to one or more investigational medicinal products or to study absorption, distribution, metabolism and excretion of one or more investigational medicinal products with regard to their safety and efficacy; 1–2 Article 1 Article 2 5 Rozdział 1. Przepisy ogólne 2a) badaczem – jest lekarz albo lekarz dentysta, jeżeli badanie kliniczne dotyczy stomatologii, albo lekarz weterynarii – w przypadku badania klinicznego weterynaryjnego, posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe, wiedzę naukową i doświadczenie w pracy z pacjentami, niezbędne do prowadzonego badania klinicznego lub badania klinicznego weterynaryjnego, odpowiedzialny za prowadzenie tych badań w danym ośrodku; jeżeli badanie kliniczne lub badanie kliniczne weterynaryjne jest prowadzone przez zespół osób, badacz wyznaczony przez sponsora, za zgodą kierownika podmiotu leczni- czego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w którym prowadzone jest badanie kliniczne, jest kierownikiem zespołu odpo- wiedzialnym za prowadzenie tego badania w danym ośrodku; 2b) badaniem klinicznym weterynaryjnym – jest każde badanie, którego celem jest potwierdzenie przewidywanej skuteczności lub bezpieczeń- stwa badanego produktu leczniczego weterynaryjnego prowadzone z udziałem docelowych gatunków zwierząt; 2c) badanym produktem leczniczym – jest substancja albo mieszanina substancji, którym nadano postać farmaceutyczną substancji czynnej lub placebo, badana lub wykorzystywana jako produkt referencyjny w badaniu klinicznym, w tym również produkt już dopuszczony do obrotu, ale stosowany lub przygotowany w sposób odmienny od postaci dopuszczonej do obrotu lub stosowany we wskazaniu nieob- jętym pozwoleniem, lub stosowany w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postaci już dopuszczonych do obrotu; 2d) badanym produktem leczniczym weterynaryjnym – jest substancja albo mieszanina substancji, którym nadano postać farmaceutyczną albo biologiczną, i które są wykorzystywane w badaniach klinicznych weterynaryjnych; 3) działaniem niepożądanym badanego produktu leczniczego albo badanego produktu leczniczego weterynaryjnego – jest każde nie- korzystne i niezamierzone działanie tych produktów, występujące po zastosowaniu jakiejkolwiek dawki tych produktów; 3a) działaniem niepożądanym produktu leczniczego – jest każde nieko- rzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego występujące podczas stosowania dawek zalecanych u ludzi w celach profilaktycz- nych, diagnostycznych, terapeutycznych lub dla modyfikacji funkcji fizjologicznych; 3b) działaniem niepożądanym produktu leczniczego weterynaryjnego – jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu lecz- niczego weterynaryjnego: 2 6 Chapter 1. General regulations 2a) investigator – is a doctor or a dentist, if the clinical trial involves dentistry, or a veterinarian – in the case of a veterinary clinical trial – authorised to practice said profession on the territory of the Republic of Poland and having the appropriately high professional qualifications, scientific knowledge and experience in working with patients needed to conduct clinical trials or veterinary clinical trials, responsible for conducting a clinical trial at a trial site; if a clinical trial or veterinary clinical trial is conducted by a team of individuals, the investigator appointed by the sponsor with the consent of the head of the treatment centre within the meaning of the regulations on treatment activities in which the clinical trial is conducted is the leader of the team and is responsible for conducting the trial at the site; 2b) veterinary clinical trial – is an investigation intended to verify the anticipated efficacy or safety of an investigational veterinary medicinal product conducted on target animal species; 2c) investigational medicinal product – is a substance or combination of substances in the pharmaceutical form of an active substance or placebo being tested or used as a reference in a clinical trial, includ- ing products already with a marketing authorisation but used or assembled in a way different from the authorised form, or used for an unauthorised indication, or used to gain further information about the authorised form; 2d) investigational veterinary medicinal product – is a substance or combination of substances in pharmaceutical or biological form used in veterinary clinical trials; 3) adverse reaction to an investigational medicinal product or an investi- gational veterinary medicinal product – is any untoward or unintended response to these products related to any dose administered; 3a) adverse reaction to a medicinal product – is any untoward and unin- tended response to a medicinal product occurring during administra- tion of recommended human doses for preventative, diagnostic and therapeutic purposes or to modify physiological functions; 3b) adverse reaction to a veterinary medicinal product – is any untoward or unintended response to a veterinary medicinal product: 2 7 Rozdział 1. Przepisy ogólne a) występujące podczas stosowania dawek zalecanych u zwierząt w celach profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz dla przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji funkcji fizjologicznych organizmu, b) które występuje u człowieka po ekspozycji na produkt leczniczy weterynaryjny; 3c) ciężkim niepożądanym zdarzeniem po użyciu badanego produktu leczniczego albo badanego produktu leczniczego weterynaryjnego – jest zdarzenie, które bez względu na zastosowaną dawkę badanego produktu leczniczego albo badanego produktu leczniczego wetery- naryjnego powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub uszkodzeniem płodu; 3d) ciężkim niepożądanym działaniem produktu leczniczego – jest dzia- łanie, które bez względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub inne działanie produktu leczniczego, które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie, lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub uszkodzeniem płodu; 4) Dobrą Praktyką Dystrybucyjną – jest praktyka, która gwarantuje bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wyda- wanie produktów leczniczych; 5) (uchylony) 6) Dobrą Praktyką Kliniczną – jest zespół uznawanych przez społecz- ność międzynarodową wymagań dotyczących etyki i jakości badań naukowych, przy prowadzeniu badań klinicznych, gwarantujących ochronę praw, bezpieczeństwo, dobro uczestników tych badań oraz wiarygodność ich wyników; 6a) Dobrą Praktyką Kliniczną Weterynaryjną – jest zespół uznawanych przez społeczność międzynarodową wymagań dotyczących etyki i jakości badań klinicznych weterynaryjnych, mających na celu zapew- nienie dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa personelu, biorących udział w badaniu klinicznym weterynaryjnym oraz ochrony środowiska i zdrowia konsumenta żywności pochodzenia zwierzęcego; 7) Dobrą Praktyką Wytwarzania – jest praktyka, która gwarantuje, że produkty lecznicze są wytwarzane i kontrolowane odpowiednio do ich zamierzonego zastosowania oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego; 2 8 Chapter 1. General regulations a) occurring during administration of recommended animal doses for preventative, diagnostic and treatment purposes and to restore, correct or modify organisms physiological functions, b) that occurs in a human after exposure to a veterinary medicinal product; 3c) serious adverse event after using an investigational medicinal product or an investigational veterinary medicinal product – is any event that at any dose of an investigational medicinal product or an investigational veterinary medicinal product results in death, is life-threatening, requires hospitalisation or prolongation of hospitalisation, results in persistent or significant disability or incapacity, or is an illness, a congenital anomaly or foetal harm; 3d) serious adverse reaction to a medicinal product – is any reaction that at any dose of a medicinal product results in death, is life-threatening, requires hospitalisation or prolongation of hospitalisation, results in persistent or significant disability or incapacity or other reac- tion to the medicinal product which a doctor, according to his/her knowledge, deems serious, or is an illness, a congenital anomaly or foetal harm; 4) Good Distribution Practice – is practice that guarantees safe handling, transport, storage and supply of medicinal products; 5) (repealed) 6) Good Clinical Practice – is a set of internationally recognised ethical and scientific quality requirements which must be observed when conducting clinical trials that provide assurance that the rights, safety and well-being of trial subjects are protected, and that the results of the clinical trials are credible; 6a) Good Clinical Practice for veterinary medicinal products – is a set of internationally recognised ethical and quality requirements for veterinary clinical trials aimed at ensuring the well-being of animals and safety of the personnel participating in the veterinary clinical trial and protection of the environment and the health of consumers of food derived from animals; 7) Good Manufacturing Practice – is practice which ensures that medicinal products are produced and controlled as appropriate for their intended use and in compliance with the requirements set out in their specifications and documents based on which a marketing authorisation for a medicinal product is issued; 2 9 2 10 Rozdział 1. Przepisy ogólne 7a) importem produktów leczniczych – jest każde działanie polegające na sprowadzaniu gotowego produktu leczniczego spoza państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Euro- pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym w szczególności ich magazynowanie, kontrola jakości przy zwalnianiu serii i dystrybucja; 7b) importem równoległym – jest każde działanie w rozumieniu art. 72 ust. 4 polegające na sprowadzeniu z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym produktu leczniczego spełniającego łącznie następujące warunki: a) sprowadzony produkt leczniczy posiada tę samą substancję czynną (substancje czynne), co najmniej: te same wskazania do 3. poziomu kodu ATC/ATCvet (kod klasyfikacji anatomiczno – terapeutyczno – chemicznej), tę samą moc, tę samą drogę podania oraz tę samą postać jak produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postać zbliżoną, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych w stosunku do produktu lecz- niczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) sprowadzony produkt leczniczy i produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiednio w państwie, z którego produkt jest sprowadzony, i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednocześnie referencyjnymi produktami leczniczymi albo jednocześnie odpowiednikami referencyjnych produktów leczniczych; 7c) inspekcją – jest kontrola warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych, badanych produktów leczniczych i substancji czynnych wykorzystywanych jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwa- rzania produktów leczniczych przeprowadzana przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego zgodnie z przepisami ustawy; 7d) kontrolą – są czynności podejmowane przez inspektorów farma- ceutycznych w związku ze sprawowanym nadzorem nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu oraz mające na celu sprawdzenie warunków prowadzenia obrotu produktami leczniczymi; 8) (uchylony) 9) kontrolą seryjną wstępną – jest kontrola każdej serii wytworzonego produktu leczniczego dokonywana przed wprowadzeniem tego produktu do obrotu; Chapter 1. General regulations 7a) import of medicinal products – is any activity involving bringing in a ready-to-use medicinal product from outside member states of the European Union and member states of the European Free Trade Association (EFTA) – parties to the Agreement on the European Economic Area, including storage, quality control on batch release and distribution; 7b) parallel import – is any activity within the meaning of article 72 (4) involving bringing in from member states of the European Union and member states of the European Free Trade Association (EFTA) – par- ties to the Agreement on the European Economic Area a medicinal product that meets all the following conditions: a) the imported medicinal product has the same active substance (active substances), at least: the same features for the 3 rd level of the ATC/ATCvet code (Anatomical Therapeutic Chemical Classification Code), the same strength, the same route of admin- istration and the same form as a medicinal product approved for sale on the territory of the Republic of Poland or a similar form that does not give rise to therapeutic differences in relation to the medicinal product approved for sale on the territory of the Republic of Poland, b) the imported medicinal product and the medicinal product approved for sale on the territory of the Republic of Poland are in the state from which the product is imported and on the territory of the Republic of Poland respectively at the same time either reference medicinal products or equivalents of reference medicinal products; 7c) inspection – is an inspection of the conditions for the manufacture and import of medicinal products, investigational medicinal products and active substances used as starting materials intended for the manufacture of medicinal products carried out by manufacturing inspectors from the Main Pharmaceutical Inspectorate in compliance with the Law; 7d) control – activities undertaken by pharmaceutical inspectors to super- vise the quality of medicinal products being distributed and aimed at examining medicinal product distribution conditions; 8) (repealed) 9) initial batch control – is the control of each batch of a medicinal product manufactured carried out prior to the product being released onto the market; 2 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo farmaceutyczne. The Pharmaceutical Law
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: