Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 002736 22446373 na godz. na dobę w sumie
Prawo gospodarcze publiczne - ebook/pdf
Prawo gospodarcze publiczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 588
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4403-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.

Publikacja 'Prawo gospodarcze publiczne' służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to postrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a następnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staje się celowe kształtowanie ładu i pożądanego stanu prawnego i faktycznego w gospodarce, stosownie do potrzeb gospodarki oraz zgodnie z interesem publicznym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

. . STUDIA PRAWNICZE Prawo gospodarcze publiczne W sprzedaży: A. Cieśliński (red.) WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE, t. II, wyd. 2 Studia Prawnicze J. Olszewski PRAWO GOSPODARCZE. KOMPENDIUM, wyd. 6 Skrypty Becka M. Stec, T. Mróz (red.) PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 3 Studia Prawnicze J. Ablewicz PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Kazusy Becka KSH, KRS, MSiGU, PrUpadNapr, wyd. 15 Edycja Sądowa KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 24 Teksty Ustaw Becka www.ksiegarnia.beck.pl Prawo gospodarcze publiczne Redaktor prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski Autorzy Agnieszka Balmas, prof. UG dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UŚl dr hab. Rafał Blicharz, dr Anna Dobaczewska, dr Michał Kania, Krystyna Klenowska, dr Maciej Nyka, dr Mirosław Pawełczyk, prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski, dr Ewa Przeszło, prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, dr Rafał Stankiewicz 2. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Propozycja cytowania: A. Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 2, Nb. 88, Warszawa 2012 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4402-7 ISBN 978-83-255-4403-4 XV Rozdział XVI. Specjalne strefy i obszary gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . 456 § 1. Uwaga wstępna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 § 2. Wolne obszary celne (WOC) i składy wolnocłowe (SWC) . . . . . . . . 457 I. Geneza i podstawy prawne funkcjonowania WOC . . . . . . . . . 457 II. Definicja i rodzaje wolnych obszarów celnych . . . . . . . . . . . . 458 III. Prowadzenie działalności i wprowadzanie towaru na WOC . . 459 § 3. Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 I. Rodzaje specjalnych stref ekonomicznych . . . . . . . . . . . . . . . 460 II. Istota Specjalnych Stref Ekonomicznych . . . . . . . . . . . . . . . . 461 III. Tworzenie i zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 IV. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności na terenie SSE . . . . . 464 § 4. Parki naukowo-technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości . . . . 466 I. Inkubatory przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 II. Parki naukowo-technologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Rozdział XVII. Przekształcenia własnościowe w gospodarce . . . . . . . . . 469 § 1. Istota przekształceń własnościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 § 2 . Nacjonalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 § 3. Reprywatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 I. Koncepcje reprywatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 II. Przeszkody na drodze do reprywatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 III. Postępowania reprywatyzacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 § 4. Uwłaszczenie i komunalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 I. Uwłaszczenie państwowych osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . 479 II . Komunalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 § 5 . Prywatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 I. Istota i cele prywatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 II. Podstawy prawne i zakres prywatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 III. Prywatyzacja bezpośrednia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 IV. Prywatyzacja pośrednia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 V. Prywatyzacja przy wykorzystaniu narodowych funduszy inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 VI. Prywatyzacja podmiotów mających szczególne znaczenie dla gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 VII . Prywatyzacja w rolnictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 § 6. Wywłaszczanie nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Rozdział XVIII. Organizacja i funkcjonowanie gospodarki komunalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 § 1. Pojęcie i podstawy prawne gospodarki komunalnej . . . . . . . . . . . . . 504 § 2. Zakres podmiotowy gospodarki komunalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 § 3. Zakres przedmiotowy gospodarki komunalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 I. Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . 510 II. Zadania własne gmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Spis treści VI skiem prawo gospodarcze publiczne obejmuje przepisy prawa administracyjnego, które regulują warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej i określają odpowiednie funkcje i kompetencje organów administracji publicznej. Stanowi zatem warstwę jurydyczną interwencjonizmu państwowego, interwencji w sferę życia gospodarczego społeczeństwa, a jego przedmiotem jest określenie obszarów tej ingerencji, jej treści i jej prawnych form. Do tych obszarów zaliczyć należy policję i reglamentację gospodarczą, a także organizowanie określonych przedsięwzięć makroekonomicznych lub aktywne wspieranie pewnych dziedzin gospodarki. Jest to zatem całość państwowego oddziaływania na gospodarkę w ta- kim zakresie, w jakim – legitymowany przez zasadę państwa prawnego – inte- res publiczny uzasadnia wkroczenie państwa w sferę konstytucyjnie chronionych wolności i praw obywatela wykonywanych na rynku. Przyjmuje się zarazem rów- nież, że publicznym prawem gospodarczym objęte są działania państwa w sfe- rze swobodnej działalności gospodarczej, polegające nie tylko na jej ograniczaniu i ochronie, lecz także na kształtowaniu określonego, pożądanego i zamierzone- go ładu w gospodarce, w tym w sferze konkurencji, stosunkach własnościowych i różnorodnych obszarach działalności gospodarczej. Niniejsze opracowanie służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instru- mentów prawnych. Oddziaływanie to postrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a na- stępnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staje się celowe kształtowanie ładu i pożądanego stanu prawnego i faktycznego w gospodarce, stosownie do potrzeb gospodarki oraz zgodnie z interesem pub- licznym. W opracowaniu pominięto natomiast szereg kwestii o znaczeniu zarówno te- oretycznym, jak i dogmatycznym, odnoszących się w szczególności do podsta- wowych zasad prawa gospodarczego publicznego, konstrukcji prawnej podmio- tów działalności gospodarczej oraz do problematyki podejmowania (inicjowania) działalności gospodarczej. Kwestie te – ze względu na swą wagę i znaczenie – są przedmiotem wielu opracowań: podręczników, monografii i innych publika- cji z zakresu prawa gospodarczego publicznego i z tego (tylko) powodu nie stały się one przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu stawiającym sobie za cel głównie prezentację dogmatyki i jej wykładni. Przedmowa Spis treści Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Rozdział I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Rozdział II. Prawo energetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 § 1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 § 2. Uczestnicy rynku energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Zasada dostępu osób trzecich do sieci – TPA 11 15 17 22 25 25 26 29 30 31 32 35 40 40 42 42 43 43 43 44 44 45 47 47 (Third Party Access) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Dostarczanie paliw i energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6. Regulacja prawna odnawialnych źródeł energii (OZE) . . . . . . . . . . . I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. System wsparcia odnawialnych źródeł energii . . . . . . . . . . . . III. Podstawowe bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Polityka energetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 8. Planowanie energetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 9. Koncesje i taryfy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11. Obowiązek sprzedaży energii na giełdzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 12. Kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Prawo pocztowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Rozwój i źródła prawa pocztowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Źródła międzynarodowego i europejskiego prawa pocztowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Prawo międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Światowy Związek Pocztowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Poczta dyplomatyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Prawo pocztowe Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Dyrektywa 97/67/WE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Dyrektywa 2002/39/WE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Dyrektywa 2008/6/WE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII § 2. Polskie prawo pocztowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Świadczenie usług pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Prowadzenie działalności pocztowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Prowadzenie działalności pocztowej na zasadzie wolności . 2. Prowadzenie działalności pocztowej na podstawie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Regulowana działalność pocztowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. „Poczta Polska S.A.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . V. Kontrola działalności pocztowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu regulacji poczty Rozdział IV. Prawo telekomunikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie telekomunikacji i prawa telekomunikacyjnego . . . . . . § 2. Źródła prawa telekomunikacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Źródła europejskiego prawa telekomunikacyjnego . . . . . . . . . II. Źródła polskiego prawa telekomunikacyjnego . . . . . . . . . . . . 1. Zakres przedmiotowy i cele prawa telekomunikacyjnego . . 2. Pojęcie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej . . . . 3. Zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dostęp i połączenia międzysieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Usługa powszechna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Usługa powszechna w prawie europejskim . . . . . . . . . . . . . . . II. Usługa powszechna w polskim prawie telekomunikacyjnym . 1. Dopłata do usługi powszechnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Usługa o podwyższonej opłacie i ochrona użytkowników końcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Regulacja telekomunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Postępowanie konsultacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Postępowanie konsolidacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Postępowanie regulacyjne rynku telekomunikacyjnego . . . . . § 5. Kontrola telekomunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6. Organy regulacyjne w sektorze telekomunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . I. Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej . II. Krajowe organy regulacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej . . . . . . . . . . . . . 1.1. Postępowanie przed Prezesem UKE . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych . . . . . . . . . . Rozdział V. Prawo transportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Pojęcie transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Prawo transportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 49 49 53 53 54 55 57 57 59 60 61 63 63 63 65 65 69 69 71 71 72 74 74 75 77 77 79 79 80 80 83 84 84 85 86 87 88 90 90 91 Spis treści IX § 3. Umowa przewozu jako podstawa świadczenia usług 94 transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 § 4. Przewóz osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 § 5. Przewóz towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 § 6. Transport drogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Transport kolejowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 § 8. Transport morski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 § 9. Transport lotniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Rozdział VI. Prawo farmaceutyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 § 1. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 I. Prawo farmaceutyczne jako część prawa gospodarczego publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 II. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 III. Zakres regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 IV. Pojęcie produktu leczniczego i podmiotu odpowiedzialnego . 108 § 2. Zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych . . . . . 111 I. Uwagi wstępne – wielość procedur umożliwiających wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu . . . . . . . . . . . 111 II. Procedury dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego . . . . 112 1. Procedura scentralizowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 2. Procedura stosowana przez krajowy organ wydający pozwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 3. Procedury międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3.1. Procedura zdecentralizowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3.2. Procedura wzajemnego uznania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4. Procedury krajowe uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 5. Dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków . . . . . . . . 119 6. Krajowe uznanie pozwolenia zagranicznego . . . . . . . . . . . . 119 III. Dopuszczalność obrotu w sytuacjach kryzysowych . . . . . . . . 120 IV. Import równoległy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 § 3. Warunki prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych . . 124 § 4. Warunki wytwarzania i importu produktów leczniczych . . . . . . . . . . 127 § 5. Warunki obrotu produktami leczniczymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 I. Pojęcie obrotu produktem leczniczym oraz przesłanki jego dopuszczalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 II. Rodzaje obrotu produktami leczniczymi . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1. Obrót detaliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 2. Obrót hurtowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 § 6. Zadania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i uprawnienia jej organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Rozdział VII. Publiczne prawo gospodarki rolnej i przetwórczej. . . . . . 135 § 1. Zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 § 2. Działalność rolnicza a ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Spis treści X § 3. Grupy producentów rolnych i ich związki, pojęcie producenta rolnego. Spółdzielnie rolnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 § 4. Rolnictwo ekologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 § 5. Obrót gruntami rolnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 § 6. Regulacja rynków rolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 I. Rynek mięsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 II. Rynek wina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 III. Rynek cukru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 IV. Rynek skrobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 § 7. Organizacja rolnictwa – Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Rozdział VIII. Publicznoprawna regulacja bankowości i ubezpieczeń . 162 § 1. Publicznoprawna regulacja bankowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 II. Reglamentacja działalności bankowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 1. Reglamentacja działalności bankowej – uwagi ogólne . . . . . 163 2. Materialnoprawna reglamentacja działalności bankowej . . . 165 2.1. Pojęcie reglamentacji czynności bankowych. . . . . . . . . . 165 2.2. Rodzaje czynności bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 2.3. Czynności stricte bankowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 2.4. Pozostałe czynności bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 2.5. Inne czynności wykonywane przez banki . . . . . . . . . . . . 168 2.6. Czynności wykonywane przez inne podmioty na zlecenie banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 3. Formalnoprawna reglamentacja działalności bankowej . . . . 171 3.1. Bank w formie spółki akcyjnej – ogólna charakterystyka 171 3.2. Bank spółdzielczy – ogólna charakterystyka . . . . . . . . . . 172 3.3. Bank państwowy – ogólna charakterystyka. . . . . . . . . . . 175 3.4. Przesłanki wydania zezwolenia na utworzenie banku . . . 177 3.5. Zezwolenie na wykonywanie działalności bankowej . . . 181 3.6. Ograniczenia w zakresie formy organizacyjno-prawnej na skutek przekształcenia banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 3.7. Reglamentacja łączenia się banków. . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4. Tajemnica bankowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4.1. Definicja tajemnicy bankowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4.2. Wyłączenia podmiotowe spod tajemnicy bankowej . . . . 185 4.3. Wyłączenia przedmiotowe spod tajemnicy bankowej . . . 187 5. Nadzór bankowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.1. Zakres podmiotowy nadzoru bankowego . . . . . . . . . . . . 188 5.2. Cel nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.3. Kompetencje nadzorcze KNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 § 2. Publicznoprawna regulacja ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 II. Reglamentacja sfery ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1. Reglamentacja sfery ubezpieczeń – uwagi ogólne . . . . . . . . 198 Spis treści XI 2. Materialnoprawna reglamentacja działalności ubezpieczeniowej . 200 2.1. Rodzaje czynności ubezpieczeniowych . . . . . . . . . . . . . 201 2.2. Czynności stricte ubezpieczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . 202 2.3. Pozostałe czynności ubezpieczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . 202 2.4. Inne czynności wykonywane przez zakłady ubezpieczeń . . 203 3. Formalnoprawna reglamentacja działalności ubezpieczeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 3.1. Zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej – ogólna charakterystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 3.2. Zakład ubezpieczeń w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – ogólna charakterystyka . . . . . . . . . . . . . . 205 3.3. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez krajowy zakład ubezpieczeń . . . 207 3.4. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP przez zagraniczny zakład ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 III. Swoboda świadczenia usług ubezpieczeniowych . . . . . . . . . . 216 IV. Nadzór ubezpieczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Rozdział IX. Prawo i ochrona konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 § 1 . Istota konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 § 2. Podstawy prawne, zakres i cel ochrony konkurencji . . . . . . . . . . . . . 229 I. Źródła prawa i ochrony konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 II. Zakres ochrony konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 III. Cel ochrony konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 § 3. Przedsiębiorca jako podmiot konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 § 4. Rynek właściwy a zakres konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 § 5. Monopolizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 II. Pojęcie i rodzaje monopoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 III. Przedsiębiorca dominujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 IV. Przedsiębiorca zajmujący pozycję dominującą . . . . . . . . . . . . 239 § 6. Organizacja ochrony konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 I. Instytucje ochrony konkurencji Unii Europejskiej . . . . . . . . . 240 1. Komisja Europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 2. Europejska Sieć Konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . 240 II. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . 241 III. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 IV. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . 244 § 7. Zakazy praktyk ograniczających konkurencję jako przejaw ochrony konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 I. Pojęcie i rodzaje praktyk ograniczających konkurencję . . . . . 245 II. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję . . . . . . . . . . 247 III. Zakaz nadużywania pozycji dominującej . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Spis treści XII § 8. Zapobieganie nadmiernej koncentracji w gospodarce jako przejaw ochrony konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 § 9. Ochrona konkurencji poprzez zwalczanie zachowań nieuczciwych 255 § 10. Ochrona konkurencji w drodze ustanawiania tzw. zakazów konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 I. Istota zakazu konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 II. Zakres stosowania zakazów konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 § 11. Postępowanie antymonopolowe przed Prezesem UOKiK . . . . . . . . 261 I. Uwagi ogólne dotyczące postępowania antymonopolowego . 261 II. Postępowanie wyjaśniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 III. Postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 IV. Postępowanie w sprawach koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 V. Działania kontrolne w toku postępowania przed Prezesem UOKiK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 VI. Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej . . . . . . . . 269 Rozdział X. Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym. . . . . . . . . . . . . 273 § 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 § 2. Komisja Nadzoru Finansowego jako organ administracji publicznej . . 277 I. Podstawy prawne oraz rola Komisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 II. Zadania i funkcje Komisji Nadzoru Finansowego . . . . . . . . . 279 III. Zakres podmiotowy nadzoru KNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 IV. Zakres przedmiotowy nadzoru KNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 V. Kryteria nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 § 3. Postępowania sprawdzające Komisji Nadzoru Finansowego . . . . . . 289 I. Postępowanie wyjaśniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 II. Postępowanie kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 III. Wizyta nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 § 4. Środki nadzorcze KNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 I. Zasady stosowania środków nadzorczych . . . . . . . . . . . . . . . . 295 II. Klasyfikacja środków nadzorczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 § 5. Środki ochrony prawnej podmiotów nadzorowanych przez KNF . . . 301 Rozdział XI. Kształtowanie ładu przestrzennego na potrzeby gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 § 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 § 2. Źródła prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . . . 307 § 3. Zasady prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego . . . 311 I. Zasada ładu przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 II. Zasada zrównoważonego rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 III. Zasada ochrony wartości wysoko cenionych . . . . . . . . . . . . . . 315 IV. Zasada spójności działań planistycznych . . . . . . . . . . . . . . . . 321 V. Zasada samodzielności planistycznej gminy oraz władztwa planistycznego gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Spis treści XIII VI. Zasada czynnego udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej w procesie planowania przestrzennego 325 § 4. Prawne urządzenia planowania i zagospodarowania przestrzennego 327 I. Prawne urządzenia planowania i zagospodarowania przestrzennego na szczeblu krajowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 II. Prawne urządzenia planowania i zagospodarowania przestrzennego na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) . . . 329 III. Prawne urządzenia planowania i zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminnym (lokalnym) . . . . . . . . . . 331 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego . . . . . . . 334 4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 IV. Szczególne formy lokalizacji inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 § 5. Projektowane zmiany w prawnej regulacji planowania i zagospodarowania przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Rozdział XII. Pomoc publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 § 1. Definicja pojęcia i zakres regulacji prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 I. Geneza i przesłanki regulacji pomocy publicznej . . . . . . . . . . 346 II. Definicja (niedozwolonej) pomocy publicznej . . . . . . . . . . . . 347 § 2. Przesłanki dopuszczalności pomocy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 352 § 3. Zasady i klauzule udzielania pomocy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 353 I. Zasada przejrzystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 II. Zasada proporcjonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 III. Zasada subsydiarności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 IV. Zasada spójności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 V. Klauzule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 § 4. Rodzaje pomocy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 I. Pomoc regionalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 II. Pomoc horyzontalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 III. Pomoc sektorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 IV. Pomoc de minimis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 V. Programy pomocowe i pomoc indywidualna . . . . . . . . . . . . . 361 § 5. Formy pomocy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 § 6. Notyfikacja pomocy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 I. Postępowanie krajowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 II. Procedura przed Komisją Europejską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 § 7. Procedury nadzwyczajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 § 8. Monitorowanie udzielonej pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 § 9. Obowiązek zwrotu pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Rozdział XIII. Prawo zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 § 1. Wprowadzenie. Źródła prawa zamówień publicznych . . . . . . . . . . . 374 Spis treści XIV § 2. Międzynarodowe prawo zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . 380 § 3. Ogólna charakterystyka prawa zamówień publicznych . . . . . . . . . . . 382 § 4. Zamawiający i wykonawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 § 5. Przedmiot zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 § 6. Tryby udzielania zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 I. Przetarg nieograniczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 II. Przetarg ograniczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 III. Negocjacje z ogłoszeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 IV. Dialog konkurencyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 V. Negocjacje bez ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 VI. Zamówienie z wolnej ręki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 VII. Zapytanie o cenę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 VIII. Licytacja elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 § 7. Procedury „uzupełniające” i szczególne udzielania zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 § 8. Umowa w sprawie zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 § 9. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 § 10. Środki ochrony prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 I. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 II. Skarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 § 11. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Rozdział XIV. Koncesje na roboty budowlane i usługi. . . . . . . . . . . . . . . 419 § 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 § 2. Ogólna charakterystyka koncesji na roboty budowlane lub usługi . . 424 § 3. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 § 4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Rozdział XV. Partnerstwo publiczno-prywatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 § 1. Partnerstwo publiczno-prywatne. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . 434 I. Definicje partnerstwa publiczno-prywatnego . . . . . . . . . . . . . 434 II. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma prawna działania administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 III. Rodzaje partnerstwa publiczno-prywatnego . . . . . . . . . . . . . . 437 IV. Cechy partnerstwa publiczno-prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . 439 § 2. Normatywna regulacja partnerstwa publiczno-prywatnego . . . . . . . . 444 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 II. Strony współpracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 III. Przedmiot współpracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 IV. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym . . . . . . . . . . . . . 451 V. Zakończenie współpracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 § 3. Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 II. Obszary wykorzystania instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Spis treści XV Rozdział XVI. Specjalne strefy i obszary gospodarcze. . . . . . . . . . . . . . . 456 § 1. Uwaga wstępna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 § 2. Wolne obszary celne (WOC) i składy wolnocłowe (SWC) . . . . . . . . 457 I. Geneza i podstawy prawne funkcjonowania WOC . . . . . . . . . 457 II. Definicja i rodzaje wolnych obszarów celnych . . . . . . . . . . . . 458 III. Prowadzenie działalności i wprowadzanie towaru na WOC . . 459 § 3. Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 I. Rodzaje specjalnych stref ekonomicznych . . . . . . . . . . . . . . . 460 II. Istota Specjalnych Stref Ekonomicznych . . . . . . . . . . . . . . . . 461 III. Tworzenie i zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 IV. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności na terenie SSE . . . . . 464 § 4. Parki naukowo-technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości . . . . 466 I. Inkubatory przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 II. Parki naukowo-technologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Rozdział XVII. Przekształcenia własnościowe w gospodarce . . . . . . . . . 469 § 1. Istota przekształceń własnościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 § 2. Nacjonalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 § 3. Reprywatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 I. Koncepcje reprywatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 II. Przeszkody na drodze do reprywatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 III. Postępowania reprywatyzacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 § 4. Uwłaszczenie i komunalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 I. Uwłaszczenie państwowych osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . 479 II. Komunalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 § 5. Prywatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 I. Istota i cele prywatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 II. Podstawy prawne i zakres prywatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 III. Prywatyzacja bezpośrednia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 IV. Prywatyzacja pośrednia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 V. Prywatyzacja przy wykorzystaniu narodowych funduszy inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 VI. Prywatyzacja podmiotów mających szczególne znaczenie dla gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 VII. Prywatyzacja w rolnictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 § 6. Wywłaszczanie nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Rozdział XVIII. Organizacja i funkcjonowanie gospodarki komunalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 § 1. Pojęcie i podstawy prawne gospodarki komunalnej . . . . . . . . . . . . . 504 § 2. Zakres podmiotowy gospodarki komunalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 § 3. Zakres przedmiotowy gospodarki komunalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 I. Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . 510 II. Zadania własne gmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Spis treści XVI III. Zadania własne powiatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 IV. Zadania własne województwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 V. Sfera użyteczności publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 § 4. Formy wykonywania działalności komunalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 I. Problem wyboru formy działalności komunalnej . . . . . . . . . . 517 II. Zakład budżetowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 III. Jednostka budżetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 IV. Spółka prawa handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 V. Inne formy wykonywania działalności komunalnej . . . . . . . . 524 § 5. Powierzanie zadań samorządu terytorialnego podmiotom zewnętrznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 I. Umowa w sprawie powierzenia zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 II. Tryb zawierania umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Rozdział XIX. Reglamentacja obrotu towarowego z zagranicą . . . . . . . 530 § 1. Geneza i definicja prawa handlu zagranicznego . . . . . . . . . . . . . . . . 531 I. Geneza handlu zagranicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 II. Definicja handlu zagranicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 § 2. Regulacja i reglamentacja w obrocie towarowym z zagranicą . . . . . 533 I. Pojęcia regulacji i reglamentacji w obrocie towarowym z zagranicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 II. Cele działań państwa w reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 III. Międzynarodowa integracja gospodarcza i jej wpływ na reglamentację obrotu towarowego z zagranicą . . . . . . . . . . . . 536 1. Standard najwyższego uprzywilejowania . . . . . . . . . . . . . . . 536 2. Standard traktowania narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 § 3. Instrumenty taryfowe i parataryfowe i ich wpływ na obrót towarowy z zagranicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 I. Cła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 II. Kontyngenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 III. Plafony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 IV. Środki o skutku równoważnym do ceł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 1. Podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 2. Opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 § 4. Pozataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 I. Ograniczenia ilościowe i środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 II. Środki wynikające z postępowań antydumpingowych i antysubwencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 III. Sankcje gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 § 5. Instrumenty liberalizacji handlu międzynarodowego . . . . . . . . . . . . 554 Indeks rzeczowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BankSpółdzU ....... ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdziel- czych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.) DziałUbezpU ....... ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) DyscyplFinPublU ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy- pliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114) FinPublU .............. ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, FundInwU ............ ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. poz. 1240 ze zm.) Nr 146, poz. 1546 ze zm.) GospKomU .......... ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.) KC ........................ Kodeks cywilny KM ...................... Kodeks morski KomPrywU .......... ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst KoncesjaU ............ ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) Konstytucja RP .... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KPA ...................... Kodeks postępowania administracyjnego KRSU ................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst NadRFinU ............ ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.) NFIU .................... ustawa z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyj- nych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.) ObrInFinU ............ ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi OdpadyU .............. ustawa z 27.4.2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) Nr 185, poz. 1243 ze zm.) OfertaPublU ......... ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpro- wadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sy- stemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) XVIII OKiKU ................. ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PartPublPrywU .... ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym PrBank ................. ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) PrEnerg................. ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) PrFarm ................. ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. PrLot .................... ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.) PrOchrŚrod .......... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. PrPoczt ................ ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) PrPrzew ................ ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. PrSpółdz ............... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. PrTelekom ............ ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. PrWod................... ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) Nr 171, poz. 1800 ze zm.) z 2012 r., poz. 145) PrZamPubl .......... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) PrzedsPańU .......... ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) SamGmU ............. ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU ............ ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. SamWojU ............. ustawa z 15.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SDziałGospU ...... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej SzkodyŚrodU ....... ustawa z 13.4.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493 ze zm.) TFUE .................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 2010 r., Nr 83, s. 1) TrDrogU ............... ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) TrKolU ................ ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) ZagospPrzestrzU .. ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) Wykaz skrótów ZNKU .................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) XIX 2. Organy i instytucje ETS ...................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości KNF...................... Komisja Nadzoru Finansowego KRS ...................... Krajowy Rejestr Sądowy PiF ........................ Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna SAmop ................. Sąd Antymonopolowy SO ........................ Sąd Okręgowy SOKiK ................. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK ........................ Trybunał Konstytucyjny UOKiK ................ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE...................... Urząd Regulacji Energetyki UZP ...................... Urząd Zamówień Publicznych WSA .................... Wojewódzki Sąd Administracyjny ZA ........................ Zespół Arbitrów 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. .................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. ................ Dziennik Urzędowy Dz.Urz. UOKiK .. Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu- mentów EP ........................ Edukacja Prawnicza EPS ...................... Europejski Przegląd Sądowy GSP ...................... Gdańskie Studia Prawnicze KP ......................... Kontrola Państwowa KPPubl ................. Kwartalnik Prawa Publicznego M.P. ..................... Monitor Polski MoP ...................... Monitor Prawniczy MoPod .................. Monitor Podatkowy OSP ...................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSS ...................... Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK-A ................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A Pal. ...................... Palestra PiP ........................ Państwo i Prawo PPH ...................... Przegląd Prawa Handlowego PPP ....................... Przegląd Prawa Publicznego PPUW................... Przegląd Prawniczy UW Pr. Bank. .............. Prawo Bankowe Pr. Gosp. .............. Prawo Gospodarcze Pr. Sp. .................. Prawo Spółek PS ........................ Przegląd Sądowy PUG ..................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. .................... Radca Prawny Rej. ...................... Rejent Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo gospodarcze publiczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: