Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00265 022733 24172088 na godz. na dobę w sumie
Prawo handlowe - część ogólna. Tom 1 - ebook/pdf
Prawo handlowe - część ogólna. Tom 1 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1144
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1073-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom 1 składa się z dziesięciu rozdziałów omawiających w sposób szczegółowy m.in. problematykę: prawa handlowego w systemie prawa, zasad prawa gospodarczego prywatnego, działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, prokury, przedsiębiorców, a także ich oznaczeń, zgrupowań, organizacji, rejestrów.

Tom pozwala na usystematyzowanie wiedzy z szeroko pojętego prawa handlowego. Odwołania do literatury, a także powoływane orzecznictwo ułatwią znalezienie argumentów na poparcie twierdzeń w każdej potrzebnej sytuacji.

Autorzy, wybitni specjaliści z dziedziny prawa handlowego, uwzględniają w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo, dorobek doktryny, a każdy rozdział jest poprzedzony bogatą, starannie wybraną literaturą przedmiotu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ł ĘŚĆ SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 1 PRAWO HANDLOWE – CZĘŚĆ OGÓLNA STANISŁAW WŁODYKA (red.) ł C . H . BECK SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki PRAWO HANDLOWE – CZÊŒÆ OGÓLNA TOM 1 Wydawnictwo C. H. Beck przy wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie Seria SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Tom 1. Prawo handlowe – czêœæ ogólna Tom 2A. Prawo spó³ek handlowych Tom 2B. Prawo spó³ek handlowych Tom 3. Prawo w³asnoœci przemys³owej Tom 4. Prawo papierów wartoœciowych Tom 5. Prawo umów handlowych Tom 6. Prawo upad³oœciowe i naprawcze Tom 7. Postêpowanie s¹dowe w sprawach gospodarczych Tom 8. Arbitra¿ handlowy Tom 9. Prawo kontraktów miêdzynarodowych Tom 10. Prawo karne gospodarcze PRAWO HANDLOWE – CZÊŒÆ OGÓLNA TOM 1 Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Autorzy: dr hab. Ma³gorzata Bednarek, dr Piotr Bielski, dr Jan Lic, dr Marta Litwiñska-Werner, prof. UWr dr hab. Elwira Marsza³kowska-Krzeœ, dr Iwona B. Mika, dr Marcin Spyra, prof. dr hab. Janusz Szwaja, prof. UAM dr hab. Micha³ A. Waligórski, prof. dr hab. Stanis³aw W³odyka, prof. dr hab. Czes³awa ¯u³awska Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami poszczególnych czêœci s¹: Ma³gorzata Bednarek Piotr Bielski Jan Lic Marta Litwiñska-Werner Elwira Marsza³kowska-Krzeœ Iwona B. Mika Marcin Spyra Janusz Szwaja Micha³ A. Waligórski Stanis³aw W³odyka Czes³awa ¯u³awska rozdzia³ 2.2 rozdzia³ 5 rozdzia³ 2.3 rozdzia³ 6 rozdzia³ 10 rozdzia³y: 7, 8 rozdzia³ 2.1 rozdzia³y: 7, 8 rozdzia³ 4 rozdzia³y: 1, 9 rozdzia³ 3 Redakcja: Iwona Duda © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Poznañskie Zak³ady Graficzne ISBN 978-83-255-1073-2 Spis tre(cid:286)ci str. Przedmowa ................................................................................................................ XIX Wykaz skrótów .......................................................................................................... XXI Rozdział 1. Prawo handlowe w systemie prawa ..................................................... 1 1.1. Normatywne uwarunkowania prawa handlowego ........................................ 3 1.1.1. Wprowadzenie .................................................................................... 3 1.1.2. Historia ustawodawstwa handlowego ................................................. 3 1.1.2.1. Historia ustawodawstwa handlowego za granic(cid:261) ................. 3 1.1.2.2. Historia ustawodawstwa handlowego w Polsce ................... 6 1.1.3. Współczesne systemy ustawodawstwa handlowego ......................... 8 1.1.3.1. Uwagi ogólne........................................................................ 8 1.1.3.2. Ustawodawstwo handlowe w monistycznych systemach prawa prywatnego (system jednolitego prawa cywilnego) .... 9 1.1.3.3. Ustawodawstwo handlowe w dualistycznych systemach prawa prywatnego .................................................................. 11 1.1.3.4. Konkluzje ............................................................................. 13 1.2. Współczesne koncepcje prawa handlowego ................................................ 15 1.2.1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 15 1.2.2. Koncepcje prawa handlowego za granic(cid:261) ........................................... 15 1.2.2.1. Systemy jednolitego prawa cywilnego ................................. 15 1.2.2.2. Systemy odr(cid:266)bnych kodeksów handlowych ......................... 16 1.2.3. Koncepcje prawa handlowego w Polsce ............................................. 20 1.2.3.1. Okres mi(cid:266)dzywojenny .......................................................... 20 1.2.3.2. Koncepcje prawnohandlowe w PRL .................................... 21 1.2.3.3. Współczesne koncepcje prawa handlowego......................... 22 1.3. Propozycja koncepcji współczesnego prawa handlowego w Polsce ............. 26 1.3.1. Uwarunkowania normatywne ............................................................ 26 1.3.2. Przedmiot prawa handlowego ........................................................... 31 1.3.3. Systematyka prawa handlowego ....................................................... 36 1.3.4. Nazwa prawa handlowego ................................................................. 39 1.3.5. Defi nicja prawa handlowego (prawa gospodarczego prywatnego) ... 41 1.4. Charakter prawny polskiego prawa handlowego (gospodarczego prywatnego) . 42 1.4.1. Gał(cid:261)(cid:296) prawa czy dyscyplina prawnicza ............................................. 42 1.4.2. Prywatnoprawny charakter prawa handlowego. Prawo handlowe a prawo gospodarcze publiczne ............................. 44 1.4.3. Prawo handlowe a zasada jedno(cid:286)ci prawa cywilnego ....................... 46 Rozdział 2. (cid:295)ródła prawa handlowego..................................................................... 49 2.1. Ustawa jako (cid:296)ródło prawa handlowego ......................................................... 60 2.1.1. Ustawowa regulacja jako wyznacznik istnienia okre(cid:286)lonej gał(cid:266)zi prawa ................................................................................................. 60 V Spis tre(cid:286)ci 2.1.2. Uzasadnienie ustawowej regulacji funkcjonowania przedsi(cid:266)biorców ................................................................................. 61 2.1.2.1. Zasady powstawania i funkcjonowania przedsi(cid:266)biorców .... 61 2.1.2.2. Handlowe prawo rzeczowe ................................................... 62 2.1.2.3. Prawo umów handlowych .................................................... 63 2.1.2.4. Handlowe prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) pozaumownych .................... 69 2.1.2.5. Proceduralna cz(cid:266)(cid:286)ć prawa handlowego ................................ 72 2.1.2.6. P odsumowanie ...................................................................... 74 2.1.3. Ustawowa regulacja polskiego prawa handlowego a prawo europejskie ........................................................................... 75 2.1.4. Regulacja prawa handlowego w ustawach i aktach wykonawczych .. 76 2.1.5. Kodyfi kacja i dekodyfi kacja polskiego prawa handlowego ............... 77 2.2. Wzorce umów ................................................................................................ 78 2.2.1. Ogólna charakterystyka wzorców umownych – wprowadzenie ......... 78 2.2.1.1. Poj(cid:266)cie wzorców umów, ich postaci i nazewnictwo ............ 78 2.2.1.2. Mechanizm korzystania z wzorców umownych ................... 80 2.2.1.3. Zakres zastosowania wzorców umownych i ich rola w obr ocie ................................................................................ 82 2.2.1.4. Specyfi ka wzorców umownych ............................................ 85 2.2.1.5. Zjawiska podobne do wzorców umów ................................. 87 2.2.2. Wzorce umów jako (cid:296)ródło prawa ....................................................... 88 2.2.2.1. Wprowadzenie ...................................................................... 88 2.2.2.2. „Normatywno(cid:286)ć” wzorców umownych ................................ 89 2.2.2.3. Wzorce umowne jako fakty prawotwórcze .......................... 91 2.2.2.4. Legitymacja do tworzenia wzorców umownych i mechanizm zwi(cid:261)zania nimi adherenta ................................. 93 2.2.3. (cid:295)ródła regulacji prawnej wzorców umownych .................................. 97 2.2.4. Re(cid:298)imy prawne wzorców umownych ................................................. 100 2.2.4.1. Rodzaje re(cid:298)imów prawnych wzorców umów i kryterium ich wyró(cid:298)nienia ...................................................................... 100 2.2.4.2. Re(cid:298)imy prawne wzorców umownych – wzajemne relacje ... 103 2.2.4.3. Przesłanki zwi(cid:261)zania wzorcem adherenta ............................ 105 2.2.4.4. Wymagania co do tre(cid:286)ci i formy wzorca umowy ................. 118 2.2.4.5. Wykładnia w zorców ............................................................. 122 2.2.4.6. Wzorzec a umowa ................................................................ 125 2.2.4.7. Odpowiedzialno(cid:286)ć za niewła(cid:286)ciwe posługiwanie si(cid:266) wzorcami um ów ..................................................................... 128 2.3. Zwyczaje i prawo zwyczajowe ...................................................................... 146 2.3.1. Uwagi wst(cid:266)pne .................................................................................... 146 2.3.2. Zwyczaj w krajowych systemach prawa handlowego ....................... 147 2.3.2.1. Prawo zwyczajowe na przestrzeni dziejów .......................... 147 2.3.2.2. Zwyczaj i prawo zwyczajowe w wybranych krajach europejskich ........................................................................... 154 2.3.2.3. Zwyczaj i prawo zwyczajowe w polskim prawie handlowym ............................................................................. 162 2.3.3. Zwyczaj jako (cid:296)ródło prawa w pogl(cid:261)dach doktryny ........................... 167 2.3.3.1. Wczesna doktryna prawa zwyczajowego ............................. 167 2.3.3.2. Od jurysprudencji okresu wielkich kodyfi kacji do czasów współczesnych ....................................................................... 168 2.3.3.3. Pogl(cid:261)dy doktryny polskiej .................................................... 172 VI Spis tre(cid:286)ci 2.3.4. Poj(cid:266)cie zwyczaju, normy zwyczajowej oraz prawa zwyczajowego ................................................................................... 184 2.3.4.1. Poj(cid:266)cie z wyczaju .................................................................. 184 2.3.4.2. Zwyczaj prawnie relewantny ................................................ 186 2.3.4.3. Zwyczaj prawny ................................................................... 187 2.3.4.4. Norma zwyczajowa .............................................................. 188 2.3.4.5. Prawo zwyczajowe ............................................................... 189 2.3.4.6. Norma zwyczajowa a prawo zwyczajowe ............................ 193 2.3.5. Zwyczaj wobec prawa stanowionego ................................................. 194 2.3.5.1. Typy relacji zwyczaju do prawa stanowionego ................... 194 2.3.5.2. Przedmiot relacji do prawa stanowionego ........................... 197 2.3.5.3. Stosunek zwyczaju do klauzul generalnych ........................ 198 2.3.5.4. Pozycja prawna zwyczaju wobec prawa stanowionego ....... 199 2.3.5.5. Odesłanie do prawa zwyczajowego w prawie stanowionym 201 2.3.5.6. Funkcje zwyczaju w odesłaniach us tawowych .................... 204 2.3.5.7. Zwyczaj w lex contractus ..................................................... 205 2.3.5.8. Problem desuetudo .............................................................. 206 2.3.6. Obowi(cid:261)zywanie zwyczaju, normy zwyczajowej i prawa zwyczajowego ................................................................................... 208 2.3.6.1. Obowi(cid:261)zywanie zwyczaju i normy zwyczajowej ................ 208 2.3.6.2. Obowi(cid:261)zywanie prawa zwyczajowego ................................. 208 2.3.6.3. Znajomo(cid:286)ć zwyczaju i prawa zwyczajowego oraz zagadnienia procesowe ................................................... 211 2.3.6.4. Prawo zwyczajowe w polskim systemie (cid:296)ródeł prawa ........ 213 2.3.6.5. Mi(cid:266)dzynarodowe prawo zwyczajowe w polskim systemie (cid:296)ródeł pr awa ........................................................................... 216 2.3.7. Zwyczaj we współczesnym prawie handlowym ................................ 220 2.3.7.1. Odesłania w Kodeksie cywilnym ........................................ 220 2.3.7.2. Odesłania w ustawach prawa handlowego ........................... 224 2.3.7.3. Zwyczaje i uzanse handlowe ............................................... 227 2.3.8. Zwyczaj w mi(cid:266)dzynarodowym prawie handlowym ........................... 227 2.3.8.1. Rozwój historyczny zwyczajowego prawa handlu mi(cid:266)dzynarodowego ................................................................ 227 2.3.8.2. Lex mercatoria – poj(cid:266)cie i (cid:296)ródła p rawa .............................. 236 2.3.8.3. Zwyczaje w procesie tworzenia mi(cid:266)dzynarodowego prawa ha ndlowego ................................................................. 243 2.3.8.4. Ujednolicenie i harmonizacja zwyczajów w pracach organizacji mi(cid:266)dzynarodowych i w ramach inicjatyw prywatnych ............................................................................ 244 2.3.8.5. Zwyczaje i prawo zwyczajowe w procesie stosowania mi(cid:266)dzynarodowego prawa handlowego ................................. 260 Rozdział 3. Zasady prawa gospodarczego prywatnego (handlowego) .................. 275 3.1. Zasady prawa. Uwagi wst(cid:266)pne ...................................................................... 280 3.1.1. Poj(cid:266)cie i charakterystyka zasad .......................................................... 280 3.1.2. Geneza w aspekcie walidacyjnym ...................................................... 283 3.1.3. Znaczenie i rola zasad ......................................................................... 286 3.1.4. Funkcje zasad ...................................................................................... 289 3.2. Zasady fundamentalne (konstytucyjne) – specyfi ka gos podarczoprawna .... 292 3.2.1. Wprowadzenie. Uwarunkowanie historyczne .................................... 292 3.2.1.1. K onstytucjonalizacja ............................................................ 293 VII Spis tre(cid:286)ci 3.2.1.2. Kolizje interesów .................................................................. 294 3.2.1.3. Poj(cid:266)cie interesu publicznego ................................................ 295 3.2.1.4. „Postaci” interesu publicznego ............................................. 296 3.2.1.5. Konfl ikt i nteresów ................................................................ 297 3.2.1.6. Kontekst aksjologii ............................................................... 297 3.2.1.7. Aspekt unijny i mi(cid:266)dzynarodowy ......................................... 298 3.2.2. Zasada praworz(cid:261)dno(cid:286)ci w demokratycznym pa(cid:276)stwie pr awnym ....... 301 3.2.2.1. Warto(cid:286)ć ni eredukowalna ....................................................... 301 3.2.2.2. L egalizm ............................................................................... 302 3.2.2.3. Zamkni(cid:266)ty katalog (cid:296)ródeł pr awa .......................................... 302 3.2.2.4. Ukierunkowanie merytoryczne ............................................ 304 3.2.2.5. Standardy europejskie .......................................................... 304 3.2.2.6. Pewno(cid:286)ć i stabilno(cid:286)ć pr awa .................................................. 305 3.2.2.7. G ranice ................................................................................. 306 3.2.2.8. Proporcjonalno(cid:286)ć .................................................................. 307 3.2.2.9. Ochrona s(cid:261)dowa ................................................................... 308 3.2.3. Zasada ochrony własno(cid:286)ci .................................................................. 310 3.2.3.1. P rezentacja ............................................................................ 310 3.2.3.2. Prawna ochrona własno(cid:286)ci ................................................... 313 3.2.3.3. Konstytucyjna ochrona remuneracyjna ................................ 314 3.2.3.4. Ograniczenia ochrony ........................................................... 316 3.2.4. Zasada równo(cid:286)ci wobec prawa i równo(cid:286)ci pr aw ................................ 317 3.2.4.1. P rezentacja ............................................................................ 317 3.2.4.2. Dopuszczalno(cid:286)ć ró(cid:298)nicowania .............................................. 318 3.2.4.3. K onkretyzacja ....................................................................... 319 3.2.5. Zasada wolno(cid:286)ci gos podarczej ............................................................ 320 3.2.5.1. P rezentacja ............................................................................ 320 3.2.5.2. O graniczenia ......................................................................... 323 3.2.5.3. R ekapitulacja ........................................................................ 325 3.3. Zasady gał(cid:266)ziowe prawa cywilnego – specyfi ka prawnomaj(cid:261)tkowa ............ 326 3.3.1. Wprowadzenie .................................................................................... 326 3.3.1.1. R odowód............................................................................... 326 3.3.1.2. Aspekt unijny i mi(cid:266)dzynarodowy ......................................... 326 3.3.2. Zasada autonomii woli ........................................................................ 327 3.3.2.1. P rezentacja ............................................................................ 327 3.3.2.2. Swoboda umów – przejawy.................................................. 328 3.3.2.3. Granice swobody .................................................................. 331 3.3.2.4. Ograniczenia swobody – efektywno(cid:286)ć ................................. 332 3.3.2.5. Swoboda umów a ius cogens i ius dispositivum ................... 333 3.3.2.6. Inne przejawy autonomii woli .............................................. 334 3.3.3. Zasada bezpiecze(cid:276)stwa obrotu i pewno(cid:286)ci prawa – ochrona zaufania j ednostki .............................................................................. 336 3.3.3.1. P rezentacja ............................................................................ 336 3.3.3.2. Egzemplifi kacja .................................................................... 337 3.3.3.3. Ochrona zaufania w obrocie ................................................. 340 3.4. Wybrane zasady szczegółowe ( cywilnoprawne) ........................................... 341 3.4.1. Zasady prawa umów w stosunkach gospodarczych ........................... 341 3.4.1.1. Wprowadzenie. Ewolucja rozwi(cid:261)za(cid:276) pr awnych ................... 341 3.4.1.2. Zasady umów obustronnie profesjonalnych ......................... 343 VIII Spis tre(cid:286)ci 3.4.1.3. Zasady umów konsumenckich (jednostronnie profesjonalnych) ..................................................................... 345 3.4.2. Zasada ponoszenia ryzyka gospodarczego ......................................... 351 3.4.2.1. Wprowadzenie. Ryzyko prowadz(cid:261)cego przedsi(cid:266)biorstwo ... 351 3.4.2.2. Odpowiedzialno(cid:286)ć odszkodowawcza za ruch przedsi(cid:266)biorstwa ..................................................................... 352 3.4.2.3. Odpowiedzialno(cid:286)ć za pracowników i pomocników ............. 353 3.4.2.4. Szczególne przypadki odpowiedzialno(cid:286)ci ............................ 354 3.4.2.5. Odpowiedzialno(cid:286)ć za produkt .............................................. 355 3.4.2.6. Odpowiedzialno(cid:286)ć za publiczne zapewnienia (reklam(cid:266)) ...... 356 3.4.3. Zasady prawa spółek ha ndlowych ...................................................... 358 3.4.3.1. Wprowadzenie. Zamkni(cid:266)ty katalog spółek .......................... 358 3.4.3.2. Zasada swobody uczestnictwa w spółce ............................... 360 3.4.3.3. Zasada równo(cid:286)ci w spólników............................................... 361 3.4.3.4. Zasada celów: wspólnych i prawnie dopuszczalnych .......... 362 3.4.3.5. Zasada wyodr(cid:266)bnienia maj(cid:261)tku spółki ................................. 362 3.4.3.6. Zasada ochrony interesu wierzycieli .................................... 363 3.4.3.7. Zasada ochrony wspólników ................................................ 365 Rozdział 4. Działalno(cid:286)ć gospodarcza ........................................................................ 367 4.1. Prawne poj(cid:266)cie działalno(cid:286)ci gos podarczej .................................................... 377 4.1.1. Uwagi wst(cid:266)pne .................................................................................... 377 4.1.2. Defi nicja legalna działalno(cid:286)ci gos podarczej ....................................... 378 4.1.3. Działalno(cid:286)ć gospodarcza jako zaj(cid:266)cie z arobkowe .............................. 383 4.1.4. Działalno(cid:286)ć gospodarcza jako zaj(cid:266)cie z organizowane ....................... 385 4.1.5. Działalno(cid:286)ć gospodarcza jako zaj(cid:266)cie ci(cid:261)głe ...................................... 387 4.1.6. Działalno(cid:286)ć gospodarcza jako zaj(cid:266)cie z awodowe .............................. 387 4.1.7. Działalno(cid:286)ć gospodarcza jako zaj(cid:266)cie s amoistne ................................ 390 4.1.8. Rzemiosło jako działalno(cid:286)ć gos podarcza ........................................... 393 4.1.9. Rolnictwo i agroturystyka jako działalno(cid:286)ć g ospodarcza ................... 394 4.2. Zasada wolno(cid:286)ci działalno(cid:286)ci gospodarczej i równo(cid:286)ci przedsi(cid:266)biorców ............................................................................................ 398 4.2.1. Poj(cid:266)cie zasady prawa ......................................................................... 398 4.2.2. Uwarunkowanie historyczne wolno(cid:286)ci gos podarczej ........................ 401 4.2.3. Wolno(cid:286)ć gospodarcza – uwagi ogólne............................................... 403 4.2.4. Wolno(cid:286)ć gospodarcza jako zasada konstytucyjna ............................. 406 4.2.5. Wolno(cid:286)ć gospodarcza jako zasada prawa .......................................... 408 4.2.6. Aspekt podmiotowy wolno(cid:286)ci gos podarczej ..................................... 409 4.2.6.1. Wolno(cid:286)ć gospodarcza jako publiczne prawo podmiotowe ... 409 4.2.6.2. Zakres podmiotowy wolno(cid:286)ci gos podarczej ........................ 411 4.2.7. Aspekt przedmiotowy wolno(cid:286)ci gos podarczej .................................. 415 4.2.8. Zasada swobody przedsi(cid:266)biorczo(cid:286)ci jako zasada prawa wspólnotowego .................................................................................. 416 4.2.9. Zasada równo(cid:286)ci przedsi(cid:266)biorców ...................................................... 417 4.2.10. Zasada wolno(cid:286)ci gospodarczej i równo(cid:286)ci przedsi(cid:266)biorców a formuła pa(cid:276)stwa pr awnego ............................................................. 419 4.2.11. Prawne zabezpieczenia wolno(cid:286)ci gos podarczej ................................ 423 4.3. Prawne ramy działalno(cid:286)ci gos podarczej ........................................................ 428 4.3.1. Ewidencja działalno(cid:286)ci gospodarczej (CEIDG) ................................ 428 4.3.1.1. Uwagi wst(cid:266)pne ..................................................................... 428 IX Spis tre(cid:286)ci 4.3.1.2. Odpowiednie stosowanie przepisów KPA w post(cid:266)powaniu ewidencyjnym ........................................................................ 429 4.3.1.3. Przedsi(cid:266)biorcy podlegaj(cid:261)cy wpisowi do ewidencji działalno(cid:286)ci gospodarczej (CEIDG) ....................................... 430 4.3.1.4. Organy ewidencyjne ............................................................ 433 4.3.1.5. Tryb zgłaszania działalno(cid:286)ci gospodarczej do ewidencji (CEIDG) ................................................................................. 434 4.3.1.6. Post(cid:266)powanie wyja(cid:286)niaj(cid:261)ce .................................................. 439 4.3.1.7. Odmowa wpisu do ewidencji (CEIDG) ............................... 440 4.3.1.8. Jawno(cid:286)ć ewidencji (CEIDG) ................................................ 441 4.3.1.9. Identyfi kacja przedsi(cid:266)biorcy i działalno(cid:286)ci gospodarczej (CEIDG) ................................................................................. 442 4.3.1.10. Oznaczenie (fi rma) przedsi(cid:266)biorcy ( CEIDG) ..................... 443 4.3.1.11. Identyfi kacja miejsca zamieszkania przedsi(cid:266)biorcy (CEIDG) ................................................................................. 444 4.3.1.12. Termin rozpocz(cid:266)cia działalno(cid:286)ci gospodarczej (CEIDG) .. 446 4.3.1.13. Termin dokonania wpisu do ewidencji działalno(cid:286)ci gospodarczej ( CEIDG) ........................................................... 447 4.3.1.14. Zgłaszanie zmian w ewidencji działalno(cid:286)ci gospodarczej (CEIDG) ................................................................................. 449 4.3.1.15. Zawieszanie i wznawianie wykonywania działalno(cid:286)ci gospodarczej ( CEIDG) ........................................................... 450 4.3.1.16. Wykre(cid:286)lenie wpisu z ewidencji (CEIDG) .......................... 462 4.3.1.17. Zaprzestanie wykonywania działalno(cid:286)ci gospodarczej (CEIDG) ................................................................................. 463 4.3.1.18. Dokonanie wpisu do ewidencji z naruszeniem prawa (CEIDG) ................................................................................. 466 4.3.1.19. Charakter prawny wpisu do ewidencji (CEIDG) ............... 467 4.3.1.20. Za(cid:286)wiadczenie o wpisie do ewidencji (CEIDG) ................ 469 4.3.2. Reglamentacja administracyjno-gospodarcza .................................... 472 4.3.2.1. Uwarunkowania historyczne reglamentacji ......................... 473 4.3.2.2. Poj(cid:266)cie reglamentacji administracyjno-gospodarczej .......... 473 4.3.2.3. Funkcje reglamentacji administracyjno-gospodarczej ......... 477 4.3.2.4. Koncesje na działalno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) .................................. 479 4.3.2.5. Zezwolenia na działalno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) ............................... 498 4.3.2.6. Regulowana działalno(cid:286)ć gos podarcza .................................. 509 4.4. Ograniczenia zwi(cid:261)zane z konkurencj(cid:261) .......................................................... 519 4.4.1. Uwagi wst(cid:266)pne .................................................................................. 519 4.4.2. Sprzeczno(cid:286)ć z dobrymi obyczajami jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji (nieuczciwej praktyki rynkowej) ............... 520 4.4.3. Zakaz nieuczciwej konkurencji ......................................................... 524 4.4.4. Zakaz stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych ....................... 528 4.4.5. Ustawodawstwo antymonopolowe .................................................... 529 4.4.5.1. Uwagi ogólne........................................................................ 529 4.4.5.2. Koncentracje przedsi(cid:266)biorców ............................................. 530 4.4.5.3. Praktyki ograniczaj(cid:261)ce konkurencj(cid:266) ..................................... 533 4.4.5.4. Zakaz stosowania praktyk naruszaj(cid:261)cych zbiorowe interesy kons umentów ............................................................ 537 4.4.6. Ochrona interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych pa(cid:276)stwa ..................................................................... 540 4.4.6.1. Uwagi wst(cid:266)pne ..................................................................... 540 X 4.4.6.2. Kontrola przedsi(cid:266)biorców w przepisach ustawy o swobodzie działalno(cid:286)ci gos podarczej ................................. 541 4.4.6.3. Kontrola Inspekcji Handlowej .............................................. 551 4.4.6.4. Kontrola przedsi(cid:266)biorców według przepisów ustawy Spis tre(cid:286)ci o ochronie konkurencji i konsumentów ................................. 554 4.4.6.5. Instytucjonalny model ochrony konsumentów ..................... 555 Rozdział 5. Przedsi(cid:266)biorcy ........................................................................................ 557 5.1. Uniwersalne poj(cid:266)cie przedsi(cid:266)biorcy w systemie prawa handlowego ........... 560 5.1.1. Uwagi wst(cid:266)pne .................................................................................. 560 5.1.2. Prowadzenie działalno(cid:286)ci gospodarczej czy prowadzenie przedsi(cid:266)biorstwa jako cecha konstrukcyjna uniwersalnego poj(cid:266)cia przedsi(cid:266)biorcy w systemie prawa handlowego ..................... 565 5.1.2.1. Uwagi ogólne........................................................................ 565 5.1.2.2. Postacie prowadzenia działalno(cid:286)ci gos podarczej ................. 572 5.1.3. Prowadzenie działalno(cid:286)ci gospodarczej we własnym imieniu jako cecha konstrukcyjna uniwersalnego poj(cid:266)cia przedsi(cid:266)biorcy ............. 595 5.1.3.1. Zagadnienia ogólne .............................................................. 595 5.1.3.2. Istota prowadzenia działalno(cid:286)ci gospodarczej we własnym imieniu jako cechy konstrukcyjnej uniwersalnego poj(cid:266)cia przedsi(cid:266)biorcy ........................................................................ 595 5.1.4. Zakres podmiotowy uniwersalnego poj(cid:266)cia przedsi(cid:266)biorcy .............. 600 5.1.4.1. Zagadnienia ogólne. Sposoby wyznaczenia zakresu podmiotowego uniwersalnego poj(cid:266)cia przedsi(cid:266)biorcy .......... 600 5.1.4.2. Wybrane zagadnienia dotycz(cid:261)ce poszczególnych rodzajów podmiotów jako przedsi(cid:266)biorców .......................................... 603 5.2. Wybrane zagadnienia zwi(cid:261)zane z nabyciem i utrat(cid:261) statusu przedsi(cid:266)biorcy 616 5.2.1. Uwagi wst(cid:266)pne .................................................................................. 616 5.2.2. Wpływ organizacji działalno(cid:286)ci gospodarczej oraz rozpocz(cid:266)cia jej prowadzenia na posiadanie statusu przedsi(cid:266)biorcy ...................... 616 5.2.2.1. Zagadnienia wprowadzaj(cid:261)ce ................................................ 616 5.2.2.2. Organizacja działalno(cid:286)ci gospodarczej i jej wpływ na posiadanie statusu przedsi(cid:266)biorcy ..................................... 617 5.2.2.3. Rozpocz(cid:266)cie prowadzenia działalno(cid:286)ci gospodarczej i jego wpływ na posiadanie statusu przedsi(cid:266)biorcy ............... 619 5.2.3. „Zawieszenie” prowadzenia działalno(cid:286)ci gospodarczej i jego ewentualny wpływ na posiadanie statusu przedsi(cid:266)biorcy ................. 621 5.2.3.1. Zagadnienia wprowadzaj(cid:261)ce ................................................ 621 5.2.3.2. Obiektywny charakter przyczyn „zawieszenia” prowadzenia działalno(cid:286)ci gos podarczej ................................. 622 5.2.3.3. Subiektywny charakter przyczyn „zawieszenia” prowadzenia działalno(cid:286)ci gos podarczej ................................. 623 5.2.4. Zaprzestanie prowadzenia działalno(cid:286)ci gospodarczej i jego wpływ na posiadanie statusu przedsi(cid:266)biorcy ..................................... 625 5.2.5. Otwarcie likwidacji podmiotu prowadz(cid:261)cego działalno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) i jego wpływ na posiadanie statusu przedsi(cid:266)biorcy ...... 627 5.2.6. Ogłoszenie upadło(cid:286)ci podmiotu prowadz(cid:261)cego działalno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) i jego wpływ na posiadanie statusu przedsi(cid:266)biorcy ...... 630 5.2.6.1. Zagadnienia wprowadzaj(cid:261)ce ................................................ 630 XI Spis tre(cid:286)ci 5.2.6.2. Ogłoszenie upadło(cid:286)ci w celu przeprowadzenia likwidacji masy upadło(cid:286)ci i jego wpływ na posiadanie statusu przedsi(cid:266)biorcy ........................................................................ 631 5.2.6.3. Ogłoszenie upadło(cid:286)ci podmiotu prowadz(cid:261)cego działalno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) w celu zawarcia przez niego układu z wierzycielami i jego wpływ na posiadanie statusu przedsi(cid:266)biorcy ........................................................................ 634 5.2.7. Dezorganizacja (dezintegracja) przedsi(cid:266)biorstwa albo gospodarstwa rolnego i jej wpływ na posiadanie statusu przedsi(cid:266)biorcy ....................................................................... 636 5.2.7.1. Zagadnienia wprowadzaj(cid:261)ce ................................................ 636 5.2.7.2. Dezorganizacja (dezintegracja) przedsi(cid:266)biorstwa albo gospodarstwa rolnego jako konsekwencja działa(cid:276) samego przedsi(cid:266)biorcy w stosunku do składników jego przedsi(cid:266)biorstwa albo gospodarstwa rolnego ......................... 636 5.2.7.3. Dezorganizacja (dezintegracja) przedsi(cid:266)biorstwa albo gospodarstwa rolnego jako konsekwencja działa(cid:276) innych uczestników obrotu gospodarczego w stosunku do składników przedsi(cid:266)biorstwa albo gospodarstwa rolnego okre(cid:286)lonego przedsi(cid:266)biorcy ...................................... 639 5.2.7.4. Dezorganizacja (dezintegracja) przedsi(cid:266)biorstwa albo gospodarstwa rolnego jako konsekwencja działania siły wy(cid:298)szej ............................................................................ 640 5.2.8. Nabycie (zbycie) przedsi(cid:266)biorstwa albo gospodarstwa rolnego oraz przej(cid:266)cie (oddanie) przedsi(cid:266)biorstwa albo gospodarstwa rolnego do korzystania i jego wpływ na posiadanie statusu przedsi(cid:266)biorcy.................................................................................... 641 5.2.9. Prowadzenie działalno(cid:286)ci gospodarczej z naruszeniem przepisów prawa publicznego lub prawomocnego orzeczenia s(cid:261)du zakazuj(cid:261)cego prowadzenia takiej działalno(cid:286)ci i jego wpływ na posiadanie statusu przedsi(cid:266)biorcy ................................................. 648 5.3. Szczególny status przedsi(cid:266)biorcy w systemie prawa handlowego ................ 651 5.3.1. Przedsi(cid:266)biorca z mocy prawa w systemie prawa handlowego ........... 651 5.3.1.1. Zagadnienia wprowadzaj(cid:261)ce ................................................ 651 5.3.1.2. Istota poj(cid:266)cia przedsi(cid:266)biorcy z mocy prawa ......................... 652 5.3.1.3. Wybrane zagadnienia zwi(cid:261)zane z nabyciem i utrat(cid:261) statusu przedsi(cid:266)biorcy z mocy prawa ..................................... 660 5.3.2. Przedsi(cid:266)biorca rejestrowy (prowadz(cid:261)cy działalno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) w wi(cid:266)kszym rozmiarze) w systemie prawa handlowego .................. 665 5.3.2.1. Zagadnienia wprowadzaj(cid:261)ce ................................................ 665 5.3.2.2. Istota poj(cid:266)cia przedsi(cid:266)biorcy r ejestrowego .......................... 667 Rozdział 6. Przedsi(cid:266)biorstwo .................................................................................... 691 6.1. Poj(cid:266)cie przedsi(cid:266)biorstwa ............................................................................... 694 6.1.1. Przedsi(cid:266)biorstwo jako podmiot ........................................................... 694 6.1.2. Przedsi(cid:266)biorstwo w znaczeniu funkcjonalnym ................................... 697 6.1.3. Przedsi(cid:266)biorstwo w rozumieniu przedmiotowym ............................... 698 6.2. Przedsi(cid:266)biorstwo w znaczeniu przedmiotowym jako jednostka gospodarcza .................................................................................................. 699 6.2.1. Ekonomiczne poj(cid:266)cie przedsi(cid:266)biorstwa .............................................. 699 6.2.2. Rola przedsi(cid:266)biorstwa w stosunkach gospodarczych ......................... 700 XII Spis tre(cid:286)ci 6.2.2.1. Przedsi(cid:266)biorstwo jako regulator ryzyka ekonomicznego ....... 700 6.2.2.2. Obrót przedsi(cid:266)biorstwem a problematyka koncentracji kapitału ................................................................................... 701 6.2.2.3. Obrót przedsi(cid:266)biorstwem a zmiana struktury gospodarczej ........................................................................... 702 6.3. Przedsi(cid:266)biorstwo w znaczeniu przedmiotowym jako instytucja prawna ...... 703 6.3.1. Kształtowanie si(cid:266) poj(cid:266)cia przedsi(cid:266)biorstwa w znaczeniu przedmiotowym w prawie polskim ................................................... 703 6.3.2. Przedsi(cid:266)biorstwo w (cid:286)wietle art. 551 K C ............................................ 706 6.3.3. Przesłanki kwalifi kacji zespołu składników materialnych i niematerialnych jako przedsi(cid:266)biorstwa ........................................... 707 6.3.3.1. Kryterium celowo(cid:286)ciowe ...................................................... 707 6.3.3.2. Współzale(cid:298)no(cid:286)ć funkcjonalna składników przedsi(cid:266)biorstwa ..................................................................... 708 6.3.3.3. Pierwiastek organizacyjny .................................................... 709 6.3.3.4. Przedsi(cid:266)biorstwo jako kompleks maj(cid:261)tkowy ....................... 711 6.4. Relacja pomi(cid:266)dzy składnikami przedsi(cid:266)biorstwa a przedsi(cid:266)biorstwem jako cało(cid:286)ci(cid:261) .................................................................................................. 712 6.4.1. Problem kwalifi kacji prawnej składników przedsi(cid:266)biorstwa .............. 712 6.4.2. Składniki przedsi(cid:266)biorstwa a tryb dokonywania rozporz(cid:261)dze(cid:276) .......... 715 6.5. Składniki przedsi(cid:266)biorstwa ............................................................................ 721 6.6. Warto(cid:286)ć przedsi(cid:266)biorstwa ............................................................................. 732 6.6.1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 732 6.6.2. Metody wyceny................................................................................... 734 6.7. Charakter prawny przedsi(cid:266)biorstwa .............................................................. 735 6.7.1. Koncepcje dotycz(cid:261)ce przedsi(cid:266)biorstwa .............................................. 735 6.7.2. Charakter prawny przedsi(cid:266)biorstwa w (cid:286)wietle art. 551 K C ................ 736 6.7.3. Problematyka prawa podmiotowego na przedsi(cid:266)biorstwie ................ 737 6.7.3.1. Uwagi ogólne........................................................................ 737 6.7.3.2. Prawo na przedsi(cid:266)biorstwie jako dobru niematerialnym – koncepcja R. Isaya i F. Zolla ............................................... 738 6.7.3.3. Prawo na przedsi(cid:266)biorstwie skuteczne erga omnes – problem „własno(cid:286)ci” przedsi(cid:266)biorstwa ............................... 741 6.8. Wykorzystanie przedsi(cid:266)biorstwa jako narz(cid:266)dzia ograniczonej odpowiedzialno(cid:286)ci ........................................................................................ 744 6.8.1. Wprowadzenie ................................................................................... 744 6.8.2. Przedsi(cid:266)biorstwo jako osoba prawna ................................................. 744 6.8.3. Przedsi(cid:266)biorstwo jako tzw. maj(cid:261)tek odr(cid:266)bny .................................... 746 6.8.4. Ograniczenie odpowiedzialno(cid:286)ci w oparciu o przedsi(cid:266)biorstwo w znaczeniu przedmiotowym ............................................................ 749 6.8.4.1. Konstrukcja ograniczonej odpowiedzialno(cid:286)ci ...................... 749 6.8.4.2. Przedsi(cid:266)biorstwo jako przedmiot egzekucji ......................... 750 6.8.4.3. Przedsi(cid:266)biorstwo w upadło(cid:286)ci .............................................. 751 6.9. Czynno(cid:286)ci prawne w odniesieniu do przedsi(cid:266)biorstwa ................................ 752 6.9.1. Zbycie przedsi(cid:266)biorstwa .................................................................... 752 6.9.2. Problematyka odpowiedzialno(cid:286)ci nabywcy przedsi(cid:266)biorstwa ......... 753 6.9.2.1. Uwagi ogólne........................................................................ 753 6.9.2.2. Swoboda stron w kształtowaniu stosunków obligacyjnych a odpowiedzialno(cid:286)ć na bywcy ................................................. 754 XIII Spis tre(cid:286)ci 6.9.2.3. Zakres przedmiotowy i charakter odpowiedzialno(cid:286)ci nabywcy ................................................................................ 756 6.9.3. Dzier(cid:298)awa i u(cid:298)ytkowanie przedsi(cid:266)biorstwa ........................................ 763 6.9.4. Forma umowy ..................................................................................... 765 6.10. Zastaw na przedsi(cid:266)biorstwie ....................................................................... 765 6.10.1. Zwi(cid:261)zek pomi(cid:266)dzy przedsi(cid:266)biorstwem a kredytem .......................... 765 6.10.2. Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ...................... 768 6.10.2.1. Przedmiotowy zakres ustawy ............................................. 768 6.10.2.2. Sposób realizacji roszcze(cid:276) wierzycieli zastawników ........ 769 Rozdział 7. Oznaczenia przedsi(cid:266)biorcy (prawo fi rmowe) ...................................... 771 7.1. Wprowadzenie ............................................................................................... 774 7.1.1. Geneza fi rmy i rozwój uregulowania w Polsce .................................. 774 7.1.2. Poj(cid:266)cie fi rmy ....................................................................................... 776 7.2. (cid:295)ródła prawa fi rmowego ............................................................................... 777 7.3. Funkcje fi rmy ................................................................................................ 777 7.4. Zasady prawa fi rmowego .............................................................................. 778 7.4.1. Uwagi ogólne..................................................................................... 778 7.4.2. Zasada swobody wyboru fi rmy ......................................................... 780 7.4.3. Zasada wył(cid:261)czno(cid:286)ci .......................................................................... 786 7.4.4. Zasada prawdziwo(cid:286)ci ......................................................................... 788 7.4.5. Zasada ci(cid:261)gło(cid:286)ci (kontynuacji) .......................................................... 791 7.4.6. Zasada jedno(cid:286)ci ................................................................................. 799 7.4.7. Zasada jawno(cid:286)ci (notyfi kacji) ............................................................ 800 7.4.7.1. Ujawnienie fi rmy we wła(cid:286)ciwym rejestrze ........................... 800 7.4.7.2. Obowi(cid:261)zek podawania fi rmy do wiadomo(cid:286)ci publicznej ............................................................................... 806 7.5. Struktura fi rmy, jej postaci i rodzaje ............................................................. 807 7.5.1. Struktura (budowa) fi rmy.................................................................... 807 7.5.2. Postaci (forma) fi rmy .......................................................................... 811 7.5.3. Rodzaje fi rm ........................................................................................ 816 7.6. Firmy poszczególnych rodzajów przedsi(cid:266)biorców ....................................... 818 7.6.1. Firma przedsi(cid:266)biorcy b(cid:266)d(cid:261)cego osob(cid:261) prawn(cid:261) lub niepełn(cid:261) („ułomn(cid:261)”) osob(cid:261) prawn(cid:261) – zagadnienia ogólne ............................... 818 7.6.1.1. Przedsi(cid:266)biorstwa pa(cid:276)stwowe ................................................ 826 7.6.1.2. Spółdzielnie .......................................................................... 827 7.6.1.3. Jednostki badawczo-rozwojowe ........................................... 827 7.6.1.4. Spółki handlowe ................................................................... 827 7.6.2. Spółka europejska ............................................................................... 836 7.6.3. Firma przedsi(cid:266)biorcy indywidualnego ................................................ 837 7.7. Oznaczenie spółki cywilnej ........................................................................... 843 7.8. Prawo podmiotowe do fi rmy ......................................................................... 848 7.8.1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 848 7.8.2. Powstanie prawa do fi rmy................................................................... 848 7.8.3. Charakter prawa do fi rmy ................................................................... 851 7.8.4. Tre(cid:286)ć prawa do fi rmy .......................................................................... 854 7.8.4.1. Posługiwanie si(cid:266) fi rm(cid:261) .......................................................... 854 7.8.4.2. Uprawnienia zakazowe ......................................................... 856 7.8.4.3. Obrót prawem do fi rmy ........................................................ 856 XIV Spis tre(cid:286)ci 7.8.5. Ustanie prawa do fi rmy ....................................................................... 858 7.9. Ochrona prawa do fi rmy ................................................................................ 860 7.9.1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 860 7.9.2. R oszczenia .......................................................................................... 862 7.10. Firma a inne oznaczenia odró(cid:298)niaj(cid:261)ce ......................................................... 869 7.10.1. Uwagi ogólne .................................................................................... 869 7.10.2. Firma a nazwisko i imi(cid:266) oraz pseudonim ......................................... 870 7.10.3. Firma a nazwa osoby prawnej .......................................................... 871 7.10.4. Firma a oznaczenie (nazwa) przedsi(cid:266)biorstwa ................................. 873 7.10.5. Firma a znak towarowy ..................................................................... 874 7.10.6. Firma a logo ...................................................................................... 876 7.10.7. Firma a PESEL ................................................................................. 876 7.10.8. Firma a REGON ............................................................................... 877 7.10.9. Firma a NIP ....................................................................................... 878 7.10.10. Firma a adres internetowy oraz nazwa domeny internetowej ......... 880 Rozdział 8. Prokura ................................................................................................... 883 8.1. Wprowadzenie ............................................................................................... 886 8.1.1. Geneza prokury i rozwój uregulowania w Polsce .............................. 886 8.1.2. Poj(cid:266)cie i istota (natura) prokury .......................................................... 889 8.1.3. Zastosowanie prokury ........................................................................ 890 8.1.4. Prokura a inne instytucje podobne ...................................................... 890 8.1.4.1. Prokura a pełnomocnictwo .................................................. 890 8.1.4.2. Prokura a pełnomocnictwo ha ndlowe .................................. 891 8.1.4.3. Prokura a pełnomocnictwo domniemane (dorozumiane) ..... 892 8.1.4.4. Prokura a pełnomocnictwo r zekome .................................... 892 8.1.4.5. Prokurent a tzw. przedstawiciel organizacyjny („piastun władzy”) ................................................................. 893 8.1.4.6. Prokurent a przedstawiciel przedsi(cid:266)biorcy zagranicznego .. 893 8.1.4.7. Prokurent a dyrektor wykonawczy spółki e uropejskiej ........ 894 8.2. Ustanowienie i udzielenie prokury ................................................................ 895 8.2.1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 895 8.2.2. Ustanowienie prokury ......................................................................... 896 8.2.3. Udzielenie prokury ............................................................................. 898 8.2.3.1. Legitymacja czynna do udzielenia prokury .......................... 898 8.2.3.2. Legitymacja bierna bycia prokurentem ................................ 907 8.2.3.3. O(cid:286)wiadczenie o udzieleniu prokury (forma prokury) .......... 910 8.2.3.4. Obowi(cid:261)zek zgłoszenia prokury do rejestru przedsi(cid:266)biorców ..................................................................... 912 8.2.3.5. Forma i tre(cid:286)ć zgłoszenia ....................................................... 913 8.3. Prokura a stosunek podstawowy (wewn(cid:266)trzny) ............................................ 915 8.3.1. Uwagi ogólne..................................................................................... 915 8.3.2. Zakaz zajmowania si(cid:266) interesami konkurencyjnymi przez prokurenta .......................................................................................... 916 8.3.3. Odpowiedzialno(cid:286)ć prokurenta w razie działania na szkod(cid:266) lub wyrz(cid:261)dzenia szkody mocodawcy ................................................ 917 8.4. Zakres umocowania prokurenta .................................................................... 918 8.4.1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 918 8.4.2. Czynno(cid:286)ci obj(cid:266)te um ocowaniem ........................................................ 918 8.4.3. Czynno(cid:286)ci pozostaj(cid:261)ce poza zakresem umocowania .......................... 922 XV Spis tre(cid:286)ci 8.4.4. Ochrona osób trzecich ........................................................................ 923 8.4.5. Ustawowe ograniczenia prokury ........................................................ 924 8.4.6. Składanie o(cid:286)wiadcze(cid:276) przez prokurenta ............................................. 929 8.5. Rodzaje prokury ............................................................................................ 930 8.5.1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 930 8.5.2. Prokura oddzielna ............................................................................... 931 8.5.3. Prokura ł(cid:261)czna ..................................................................................... 931 8.5.4. Mieszana reprezentacja ł(cid:261)czna ............................................................ 933 8.5.5. Prokura czynna i bierna ...................................................................... 937 8.5.6. Prokura oddziałowa ............................................................................ 937 8.6. Zakaz przeniesienia prokury ......................................................................... 940 8.7. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie pr okury ..................................................................................... 942 8.7.1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 942 8.7.2. Odwołanie pr okury ............................................................................. 942 8.7.3. Zrzeczenie si(cid:266) pr okury ........................................................................ 946 8.7.4. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie prokury ......................................................................... 947 8.7.4.1. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie prokury z przyczyn dotycz(cid:261)cych przedsi(cid:266)biorcy-mocodawcy .................................................... 947 8.7.4.2. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie prokury z przyczyn dotycz(cid:261)cych prokurenta .............................................................................. 950 8.7.5. Ujawnienie wyga(cid:286)ni(cid:266)cia pr okury ........................................................ 951 Rozdział 9. Zgrupowania przedsi(cid:266)biorcówi ich organizacje .................................. 953 9.1. Koncentracja gospodarcza i jej rodzaje ......................................................... 956 9.2. Funkcje i cele zgrupowa(cid:276) przedsi(cid:266)biorców .................................................. 960 9.2.1. Funkcje koncentracji przedsi(cid:266)biorców ............................................... 960 9.2.2. Cele zgrupowa(cid:276) przedsi(cid:266)biorców ....................................................... 961 9.3. Regulacja prawna .......................................................................................... 962 9.3.1. Struktura polskiego prawa o zgrupowaniu przedsi(cid:266)biorstw ............... 962 9.4. K oncerny ....................................................................................................... 964 9.4.1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 964 9.4.2. Holdingi (koncerny faktyczne) ........................................................... 966 9.4.2.1. Uwagi ogólne........................................................................ 966 9.4.2.2. Rodzaje powi(cid:261)za(cid:276) hol dingowych ......................................... 969 9.4.2.3. Stosunki wewn(cid:261)trzholdingowe ............................................. 973 9.4.2.4. Zło(cid:298)one struktury holdingowe .............................................. 976 9.4.2.5. Metody tworzenia holdingów ............................................... 979 9.4.2.6. Problematyka antymonopolowa ........................................... 983 9.4.3. Koncerny umowne .............................................................................. 984 9.4.3.1. Uwagi ogólne........................................................................ 984 9.4.3.2. Poziome (horyzontalne) koncerny umowne ......................... 985 9.4.3.3. Pionowe (wertykalne) koncerny umowne ............................ 987 9.4.3.4. Ochrona interesów w koncernach umownych ...................... 993 9.4.3.5. Problematyka antymonopolowa ........................................... 993 9.4.4. Struktury mieszane, holdingowo-umowne ......................................... 995 9.5. Niekoncernowe zgrupowania przedsi(cid:266)biorców z elementem podporz(cid:261)dkowania ........................................................................................ 996 9.5.1. Uwagi ogólne..................................................................................... 996 9.5.2. Zgrupowania kooperacyjne ............................................................... 996 XVI Spis tre(cid:286)ci 9.5.2.1. Uwagi ogólne........................................................................ 996 9.5.2.2. Zgrupowania dystrybucyjne ................................................. 997 9.5.2.3. Zgrupowania w kooperacji przemysłowej ............................ 1000 9.5.2.4. Zgrupowania typu joint venture ........................................... 1001 9.5.2.5. Zgrupowania typu kartelowego ............................................ 1002 9.5.2.6. Elementy koncernowe w kartelach ....................................... 1007 9.6. Normatywne rodzaje zgrupowa(cid:276) przedsi(cid:266)biorców ....................................... 1007 9.6.1. Zgrupowania spółek ............................................................................ 1007 9.6.1.1. Uwagi ogólne........................................................................ 1007 9.6.1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania przepisów KSH o zgrupowaniach spółek .............................. 1007 9.6.2. Zgrupowania banków ......................................................................... 1009 9.6.2.1. Uwagi ogólne........................................................................ 1009 9.6.2.2. Holdingi bankowe ................................................................ 1009 9.6.2.3. Zrzeszenia banków ............................................................... 1010 9.6.2.4. Konsorcja bankowe .............................................................. 1011 9.6.3. Sprawozdawcze (ewidencyjne) grupy kapitałowe ............................ 1011 9.6.4. Podatkowe grupy kapitałowe ............................................................ 1012 9.6.5. Konglomeraty fi nansowe ................................................................... 1013 9.6.6. Inne przypadki ................................................................................... 1015 9.6.7. Przedsi(cid:266)biorcy powi(cid:261)zani ( stowarzyszeni) ........................................ 1015 9.7. Organizacje samorz(cid:261)du przedsi(cid:266)biorców (samorz(cid:261)d gospodarczy) ............. 1016 9.7.1. Uwagi ogólne..................................................................................... 1016 9.7.1.1. Poj(cid:266)cie, charakter prawny i rodzaje organizacji samorz(cid:261)du przedsi(cid:266)biorców ................................................... 1016 9.7.1.2. Zadania i przedmiot działania organizacji samorz(cid:261)du gospodarczego ........................................................................ 1017 9.7.2. (cid:295)ródła prawa o samorz(cid:261)dzie gos podarczym ..................................... 1019 9.7.3. Ogólne zasady ustroju samorz(cid:261)dowych organizacji przedsi(cid:266)biorców ................................................................................. 1021 9.7.3.1. Uwagi ogólne........................................................................ 1021 9.7.3.2. Zasada dobrowolnej przynale(cid:298)no(cid:286)ci do samorz(cid:261)dowych organizacji przedsi(cid:266)biorców (zasada wolno(cid:286)ci zrzeszania si(cid:266) przedsi(cid:266)biorców) .................................................................. 1021 9.7.3.3. Zasada swobody w dost(cid:266)pie do samorz(cid:261)dowych organizacji przedsi(cid:266)biorców ................................................... 1022 9.7.3.4. Zasada nieingerencji samorz(cid:261)dowych organizacji przedsi(cid:266)biorców w wykonywan(cid:261) przez nich działalno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) ......................................................... 1023 9.7.4. Izby gospodarcze ................................................................................ 1024 9.7.5. Organizacje samorz(cid:261)du rzemiosła ...................................................... 1030 9.7.6. Zrzeszenia przedsi(cid:266)biorców ................................................................ 1032 9.7.7. Zwi(cid:261)zki pr acodawców ........................................................................ 1034 Rozdział 10. Rejestry przedsi(cid:266)biorców .................................................................... 1037 10.1. Poj(cid:266)cie, rodzaje i organizacja rejestrów ...................................................... 1040 10.1.1. Poj(cid:266)cie r ejestru .................................................................................. 1040 10.1.2. Rys historyczny ................................................................................. 1042 10.1.3. Rodzaje rejestru i ich organizacja ..................................................... 1047 XVII Spis tre(cid:286)ci 10.2. Krajowy Rejestr S(cid:261)dowy ............................................................................. 1049 10.2.1. Z asady R ejestru ................................................................................. 1049 10.2.1.1. Uwagi ogólne...................................................................... 1049 10.2.1.2. Zasada jawno(cid:286)ci ................................................................. 1050 10.2.1.3. Zasada wiarygodno(cid:286)ci ........................................................ 1057 10.2.1.4. Zasada wpisu ...................................................................... 1060 10.2.1.5. Zasada nieusuwalno(cid:286)ci w pisów .......................................... 1061 10.2.1.6. Zasada zupełno(cid:286)ci ............................................................... 1062 10.2.2. Rejestr przedsi(cid:266)biorców .................................................................... 1063 10.2.3. Centralna Informacja KRS ................................................................ 1066 10.3. Inne rejestry ................................................................................................. 1068 10.3.1. Ewidencja działalno(cid:286)ci gos podarczej ............................................... 1068 10.3.1.1. Uwagi ogólne...................................................................... 1068 10.3.1.2. Zasady ewidencji ................................................................ 1071 10.3.1.3. Post(cid:266)powanie ewidencyjne na podstawie ustawy – Prawo działalno(cid:286)ci gos podarczej ........................................ 1076 10.3.1.4. Ewidencja działalno(cid:286)ci gospodarczej w ustawie o swobodzie działalno(cid:286)ci gos podarczej ................................. 1084 10.3.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalno(cid:286)ci G ospodarczej ..... 1098 10.3.3. Ewidencja przedstawicielstw przedsi(cid:266)biorców z agranicznych ........ 1099 10.3.4. Pozostałe rodzaje rejestrów .............................................................. 1102 10.3.4.1. Uwagi ogólne...................................................................... 1102 10.3.4.2. Ewidencja podatników i płatników .................................... 1102 10.3.4.3. Krajowy rejestr urz(cid:266)dowy podmiotów gospodarki narodowej ............................................................................... 1102 10.3.4.4. Ewidencje zawodowe ......................................................... 1103 Indeks rzeczowy ......................................................................................................... 1105 XVIII Przedmowa Niniejszym przekazujemy do r(cid:261)k Czytelników kolejny w przyj(cid:266)tej numeracji – pierwszy tom Systemu Prawa Handlowego zatytułowany „Prawo handlowe – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna”. Zawiera on omówienie problematyki wspólnej dla całego prawa handlowego ro- zumianego w niniejszym opracowaniu szeroko, jako prawo prywatne przedsi(cid:266)bior- ców, a w szczególno(cid:286)ci jako zespół norm prawa prywatnego reguluj(cid:261)cych organizacj(cid:266) (ustrój) prawny przedsi(cid:266)biorców i ich przedsi(cid:266)biorstw oraz ich działalno(cid:286)ć prowadzon(cid:261) w zwi(cid:261)zku z przedsi(cid:266)biorstwem (zob. Rozdział 1.5.5. w tym tomie). Po przedstawieniu miejsca prawa handlowego w systemie prawa (historia prawa handlowego itp.) omówiono zasady prawa handlowego, a nast(cid:266)pnie podstawowe po- j(cid:266)cia i instytucje tego prawa, tj. przedsi(cid:266)biorc(cid:266), przedsi(cid:266)biorstwo oraz działalno(cid:286)ć go- spodarcz(cid:261).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo handlowe - część ogólna. Tom 1
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: