Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00116 005848 22576648 na godz. na dobę w sumie
Prawo handlowe Testy. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Prawo handlowe Testy. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 480
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3364-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Repetytoria C.H. Beck adresowane sa do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa.

Repetytorium 'Prawo handlowe. Testy. Kazusy. Tablice' podzielone jest na trzy części:

część pierwsza - TESTY dotyczące m.in.:

część druga - KAZUSY z rozwiązaniemi uwzględniające zagadnienia odnoszące sie m.in. do:

część trzecia - TABLICE przedstawiające m.in.:

Wydanie trzecie uwzględnia zmiany do Kodeksu spółek handlowych, których celem jest ułatwienie i znaczące przyśpieszenie zakładania spółek z o.o.

Dzięki temu Repetytorium przyswoisz, zrozumiesz i sprawdzisz wiadomości z zakresu prawa handlowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Szymon Pszczó³ka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Prawo handlowe testy (cid:127) kazusy (cid:127) tablice 3. wydanie REPETYTORIA C·H·BECK REPETYTORIA C.H.BECK Prawo handlowe W sprzeda¿y: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 13 Studia Prawnicze A. Szajkowski, M. Tarska PRAWO SPÓ£EK HANDLOWYCH, wyd. 5 Zarys Prawa M. Ganobis, K. Zawiœlak PRAWO HANDLOWE. TESTY. PYTANIA. TABLICE Æwiczenia Becka PRAWO HANDLOWE 2011 Teksty Ustaw Becka Redakcja R. L. Kwaœnicki, P. Letolc PRAWO SPÓ£EK HANDLOWYCH. ORZECZNICTWO 2009–2010 Zbiory Orzecznictwa Becka A. Gawrysiak-Zab³ocka, E. Skibiñska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. ORZECZNICTWO, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KRAJOWY REJESTR S¥DOWY. USTAWA O EUROPEJSKIM ZGRUPOWANIU INTERESÓW GOSPODARCZYCH I SPÓ£CE EUROPEJSKIEJ, wyd. 9 Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl Prawo handlowe testy (cid:127) kazusy (cid:127) tablice 3. wydanie rozszerzone i zmienione Szymon Pszczó³ka Pracownik naukowy Uniwersytetu w Bia³ymstoku dr Marta Janina Skrodzka Pracownik naukowy Uniwersytetu w Bia³ymstoku Karol Skrodzki Pracownik naukowy Uniwersytetu w Bia³ymstoku, adwokat Marek Zaremba Pracownik naukowy Uniwersytetu w Bia³ymstoku, radca prawny Poszczególne czêœci opracowali: Sz. Pszczó³ka dr M. J. Skrodzka K. Skrodzki M. Zaremba testy, tablice 6–26, 27–31, 32–33, 34–43, 263–267, 270–274 tablice 1–5, 26, 31, 33, 45–135, 287–307 tablice 44, 136–262, 268–269, 275–286 kazusy Redakcja: Magdalena Cymerska © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-3363-2 ISBN e-book 978-83-255-3364-9 Spis treœci Wykaz skrótów Spis treœci Spis treœci Literatura Przedmowa Czêœæ A. Testy Test 1. Czêœæ historyczna Test 2. Krajowy Rejestr S¹dowy Test 3. Przepisy Kodeksu cywilnego zwi¹zane z prawem handlowym: firma, prokura, pe³nomocnictwo, spó³ka cywilna Test 4. Przedsiêbiorca w prawie polskim Test 5. Spó³ki osobowe Test 6. Spó³ki kapita³owe Test 7. Podzia³, ³¹czenie i przekszta³cenie spó³ek Test 8. Spó³ka europejska (SE) i Europejskie Zagrupowanie Interesów Gospodar- czych (EZIG) 1 3 8 13 17 33 50 53 Odpowiedzi do testu 1 Odpowiedzi do testu 2 Odpowiedzi do testu 3 Odpowiedzi do testu 4 Odpowiedzi do testu 5 Odpowiedzi do testu 6 Odpowiedzi do testu 7 Odpowiedzi do testu 8 Czêœæ B. Kazusy Krajowy Rejestr S¹dowy Kazus 1. Uprawnienia s¹du rejestrowego Firma Kazus 2. Konstrukcja firmy spó³ki z o.o. Kazus 3. Firma spó³ki komandytowo-akcyjnej Prokura Kazus 4. Prokura w spó³ce handlowej Spó³ka cywilna Kazus 5. Spó³ka cywilna, przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê jawn¹ Kazus 6. Odpowiedzialnoœæ wspólnika spó³ki cywilnej XIX XXIII XXV 61 61 63 65 67 74 81 82 85 88 90 92 95 99 VI Spis treœci Spó³ka jawna Kazus 7. Zmiana umowy spó³ki jawnej, zmiana treœci firmy Kazus 8. Rozwi¹zanie spó³ki jawnej Kazus 9. Subsydiarna odpowiedzialnoœæ wspólników spó³ki jawnej Kazus 10. Reprezentacja spó³ki jawnej Kazus 11. Zdolnoœæ s¹dowa spó³ki jawnej Spó³ka partnerska Kazus 12. Odpowiedzialnoœæ partnera za zobowi¹zania spó³ki partnerskiej Spó³ka komandytowa Kazus 13. Zbycie cz³onkostwa w spó³ce komandytowej Kazus 14. Suma komandytowa Kazus 15. Firma spó³ki komandytowej Spó³ka komandytowo-akcyjna Kazus 16. Odpowiedzialnoœæ akcjonariusza za zobowi¹zania spó³ki Kazus 17. Zbycie zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa spó³ki komandytowo-akcyjnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Kazus 18. Wk³ad niepieniê¿ny do spó³ki (aport) Kazus 19. Jednoosobowa spó³ka z o.o. Kazus 20. Zasady reprezentacji spó³ek handlowych w œwietle zasad reprezentacji spó³ki z o.o. Kazus 21. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego Kazus 22. Zbycie udzia³ów w spó³ce Kazus 23. Przedsiêbiorstwo spó³ki cywilnej jako wk³ad do spó³ki z o.o. Kazus 24. Zaskar¿anie uchwa³ zgromadzenia wspólników Kazus 25. Zaskar¿anie uchwa³ zgromadzenia wspólników Kazus 26. Udzia³ pe³nomocnika w zgromadzeniu wspólników Kazus 27. Rada nadzorcza spó³ki z o.o. Kazus 28. Podejmowanie uchwa³ przez radê nadzorcz¹ Kazus 29. Powództwo o rozwi¹zanie spó³ki Spó³ka akcyjna akcyjnej Kazus 30. Prawo mniejszoœci Kazus 31. Zaskar¿anie uchwa³ walnego zgromadzenia akcjonariuszy spó³ki Kazus 32. Delegacja do czasowego sprawowania funkcji w zarz¹dzie spó³ki Kazus 33. Zwo³anie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Kazus 34. Delegacja do czasowego sprawowania funkcji w zarz¹dzie spó³ki Kazus 35. Zaskar¿anie uchwa³ walnego zgromadzenia akcjonariuszy Kazus 36. Likwidacja spó³ki akcyjnej Kazus 37. Jednoosobowa spó³ka akcyjna Kazus 38. Zarz¹d spó³ki akcyjnej 101 102 105 106 109 110 112 115 118 121 122 126 130 133 135 141 144 147 150 153 155 158 160 163 166 168 170 174 179 181 182 185 Spis treœci Europejskie prawo spó³ek Kazus 39. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Kazus 40. Spó³ka europejska Czêœæ C. Tablice Wiadomoœci ogólne o prawie handlowym Tabl. 1. Prawo Tabl. 2. Podzia³ obrotu gospodarczego Tabl. 3. Podzia³ prawa gospodarczego Tabl. 4. Porównanie prawa gospodarczego publicznego i prywatnego Tabl. 5. Historia aktów normatywnych prawa handlowego Firma Tabl. 6. Pojêcie firmy Tabl. 7. Elementy firmy Tabl. 8. Budowa firmy w przypadku wybranych rodzajów przedsiêbiorców Tabl. 9. Rodzaje firmy – podzia³ ze wzglêdu na rdzeñ (korpus) Tabl. 10. Stosowanie firm danego rodzaju przez poszczególne kategorie przedsiêbiorców Tabl. 11. Funkcje firmy Tabl. 12. Zasady prawa firmowego Tabl. 13. Zasady prawa firmowego – objaœnienia Tabl. 14. Zakaz zbycia firmy (zasada niezbywalnoœci firmy) Tabl. 15. Ochrona prawa do firmy Tabl. 16. Ochrona prawa do firmy na podstawie art. 4310 KC Tabl. 17. Firma a inne oznaczenia, z których korzystaj¹ przedsiêbiorcy Przedstawicielstwo Tabl. 18. Konstrukcja przedstawicielstwa (art. 95 KC) Tabl. 19. Rodzaje przedstawicielstwa (art. 96 KC) Tabl. 20. Pe³nomocnictwo Tabl. 21. Prokura Tabl. 22. Pe³nomocnictwo a prokura – porównanie Krajowy Rejestr S¹dowy Tabl. 23. Funkcje Rejestru Tabl. 24. Organizacja KRS Tabl. 25. Podmioty objête obowi¹zkiem dokonania wpisu do KRS Tabl. 26. Zadania Centralnej Informacji KRS (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 1.1.2012 r.) Tabl. 27. Definicja wpisu do Rejestru. Ró¿nice pomiêdzy usuniêciem, wykreœleniem i sprostowaniem wpisu Tabl. 28. Rodzaje wpisów Tabl. 29. Rodzaje wpisów zamieszczane dla ka¿dego wpisu w pozycji Rejestru Tabl. 30. Zasady Rejestru (skutki zwi¹zane z wpisem) VII 190 193 199 199 200 200 201 202 203 204 206 207 208 209 210 212 212 214 215 216 217 218 220 221 223 224 225 226 227 228 229 230 VIII Spis treœci Tabl. 31. Pojêcie i zakres jawnoœci formalnej (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 1.1.2012 r.) Tabl. 32. Zasady udzielania informacji, wydawania odpisów, wyci¹gów i zaœwiadczeñ z rejestru przedsiêbiorców oraz rejestru stowarzyszeñ, innych organizacji spo³ecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej Tabl. 33. Zasady udostêpniania kopii dokumentów z elekrtonicznego katalogu dokumentów spó³ek (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 1.1.2012 r.) Tabl. 34. Sposoby udzielania informacji z rejestru d³u¿nków niewyp³acalnych Tabl. 35. Jawnoœæ formalna akt rejestrowych Tabl. 36. Rozszerzona jawnoœæ formalna Tabl. 37. Obowi¹zki podmiotu wpisanego zwi¹zane z funkcj¹ informacyjn¹ Rejestru Tabl. 38. Jawnoœæ materialna KRS w aspekcie pozytywnym Tabl. 39. Jawnoœæ materialna KRS w aspekcie negatywnym Tabl. 40. Zasada wiarygodnoœci. Instytucje maj¹ce na celu zapewnienie zgodnoœci danych w Rejestrze ze stanem faktycznym Tabl. 41. Domniemanie prawdziwoœci danych wpisanych do Rejestru Tabl. 42. Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza na podstawie art. 18 KrRejSU Tabl. 43. Sankcje za niez³o¿enie wniosku o wpis w ustawowym terminie (art. 24–33 KrRejSU) Tabl. 44. Postêpowanie rejestrowe (art. 6941–6948 KPC) Swoboda dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 45. Zasada swobody (wolnoœci) gospodarczej Tabl. 46. Zakres podmiotowy i przedmiotowy SwobGospU Tabl. 47. Definicja dzia³alnoœci gospodarczej w SwobGospU Tabl. 48. Definicja przedsiêbiorcy w SwobGospU Tabl. 49. Definicja przedsiêbiorcy w SwobGospU i KC – porównanie Tabl. 50. Wybrane zasady SwobGospU i KPA – tabela synoptyczna Tabl. 51. Podejmowanie i wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby zagraniczne i przedsiêbiorców zagranicznych Tabl. 52. Zasady podejmowania i wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 53. Formy reglamentowania dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 54. Cechy koncesji (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 1.1.2012 r.) Tabl. 55. Istota rejestru dzia³alnoœci regulowanej (art. 64 SwobGospU) Tabl. 56. Rejestr dzia³alnoœci regulowanej a zezwolenie Tabl. 57. Wpis do rejestru dzia³alnoœci regulowanej – procedura Tabl. 58. Zasady dotycz¹ce kontroli dzia³alnoœci przedsiêbiorców Tabl. 59. Mikro-, mali i œredni przedsiêbiorcy Ogólne wiadomoœci o spó³kach Tabl. 60. Cechy charakterystyczne spó³ki Tabl. 61. Zastosowanie regu³y szczegó³owoœci w kwestii hierarchicznoœci przepisów prawa gospodarczego prywatnego Tabl. 62. Kryteria klasyfikacji spó³ek 231 233 235 236 237 238 238 239 240 240 241 242 243 244 245 245 246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258 259 264 265 266 266 Spis treœci Tabl. 63. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na Ÿród³o regulacji Tabl. 64. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na substrat, na którym siê opieraj¹ Tabl. 65. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na formê aktu za³o¿enia i obowi¹zek wpisu do KRS (art. 23, 251, 92, 94, 106, 131, 134, 157, 163, 301, 306 KSH; art. 860 KC) Tabl. 66. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na Ÿród³o pochodzenia kapita³u (po 1.1.2001 r. – tylko w znaczeniu ekonomicznym) Tabl. 67. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na sposób regulacji prawnej Tabl. 68. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na udzia³ w publicznym obrocie papierami wartoœciowymi (zgodnie z ustaw¹ o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi) Tabl. 69. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na zachodz¹ce pomiêdzy nimi zwi¹zki Tabl. 70. Cechy charakterystyczne osobowych spó³ek handlowych Tabl. 71. Cechy charakterystyczne kapita³owych spó³ek handlowych Tabl. 72. Wady i zalety spó³ek handlowych Tabl. 73. Podmiotowoœæ, osobowoœæ i zdolnoœæ prawna w spó³kach Tabl. 74. Cechy umowy spó³ki Spó³ka cywilna Tabl. 75. Wk³ad wspólnika w spó³ce cywilnej (art. 861 KC) Tabl. 76. Udzia³ wspólnika spó³ki cywilnej (art. 863, 867–870 KC) Tabl. 77. Prawa wspólników spó³ki cywilnej o charakterze korporacyjnym i maj¹tkowym oraz ich obowi¹zki (art. 861, 864–868, 871 KC) Tabl. 78. Prowadzenie spraw spó³ki cywilnej i jej reprezentacja (art. 865, 866 KC) Tabl. 79. Rozwi¹zanie spó³ki cywilnej (art. 873, 874 KC) Spó³ka jawna Tabl. 80. Firma spó³ki jawnej (art. 24 KSH) Tabl. 81. Sk³adniki obowi¹zkowe umowy spó³ki jawnej (art. 25 KSH) Tabl. 82. Zg³oszenie do s¹du rejestrowego spó³ki jawnej (art. 26 KSH) Tabl. 83. Odpowiedzialnoœæ wspólników spó³ki jawnej (art. 21, 31–35 KSH) Tabl. 84. Maj¹tek spó³ki jawnej (art. 28 KSH) Tabl. 85. Wk³ady w spó³ce jawnej (art. 48 KSH) Tabl. 86. Reprezentacja spó³ki jawnej (art. 29, 30 KSH) Tabl. 87. Stosunki wewnêtrzne spó³ki w spó³ce jawnej (art. 37 KSH) Tabl. 88. Prowadzenie spraw spó³ki jawnej (art. 38–40, 42–44 KSH) Tabl. 89. Prokura w spó³ce jawnej (art. 41, 79 KSH) Tabl. 90. Prawa wspólnika spó³ki jawnej o charakterze korporacyjnym (art. 29, 39 KSH) (art. 50–53 KSH) Tabl. 91. Prawa wspólnika spó³ki jawnej o charakterze maj¹tkowym Tabl. 92. Obowi¹zki wspólnika spó³ki jawnej o charakterze maj¹tkowym i korporacyjnym (art. 3, 29, 39, 50, 56 KSH) Tabl. 93. Udzia³ wspólnika spó³ki jawnej (art. 50–54 KSH) Tabl. 94. Przyczyny rozwi¹zania spó³ki jawnej (art. 58, 61–63 KSH) Tabl. 95. Dalsze istnienie spó³ki jawnej (art. 59 i 64 KSH) IX 267 267 268 268 269 269 269 270 271 272 273 273 274 275 276 276 277 277 277 278 279 279 280 280 280 281 282 282 283 283 284 285 286 X Spis treœci Tabl. 96. Przyczyny likwidacji spó³ki jawnej (art. 67 KSH) Tabl. 97. Likwidatorzy spó³ki jawnej (art. 70, 71 KSH) Tabl. 98. Odwo³anie likwidatorów spó³ki jawnej (art. 72, 73 KSH) Tabl. 99. Zg³oszenie likwidacji spó³ki jawnej (art. 74 KSH) Tabl. 100. Obowi¹zki likwidatorów spó³ki jawnej (art. 77, 78, 84 KSH) Tabl. 101. Sp³aty z maj¹tku spó³ki jawnej w trakcie jej likwidacji (art. 82, 83 KSH) Spó³ka partnerska Tabl. 102. Firma spó³ki partnerskiej (art. 90 KSH) Tabl. 103. Sk³adniki obowi¹zkowe umowy spó³ki partnerskiej (art. 91 KSH) Tabl. 104. Zg³oszenie do s¹du rejestrowego spó³ki partnerskiej (art. 93 KSH) Tabl. 105. Odpowiedzialnoœæ wspólników spó³ki partnerskiej (art. 89, 95 KSH) Tabl. 106. Reprezentacja spó³ki partnerskiej (art. 96, 97 KSH) Tabl. 107. Prowadzenie spraw spó³ki partnerskiej (art. 89, 97 KSH) Tabl. 108. Przyczyny rozwi¹zania spó³ki partnerskiej (art. 98 KSH) Tabl. 109. Dalsze istnienie spó³ki partnerskiej (art. 99 KSH) Spó³ka komandytowa Tabl. 110. Firma spó³ki komandytowej (art. 104 KSH) Tabl. 111. Sk³adniki obowi¹zkowe umowy spó³ki komandytowej (art. 105, 107 KSH) Tabl. 112. Zg³oszenie spó³ki komandytowej do s¹du rejestrowego (art. 110 KSH) Tabl. 113. Odpowiedzialnoœæ wspólników spó³ki komandytowej (art. 102, 109, 111–116 KSH) Tabl. 114. Wk³ady w spó³ce komandytowej (art. 103, 107, 108 KSH) Tabl. 115. Reprezentacja spó³ki komandytowej (art. 117–119 KSH) Tabl. 116. Prowadzenie spraw spó³ki komandytowej (art. 103, 121 KSH) Tabl. 117. Prawa wspólnika spó³ki komandytowej o charakterze korporacyjnym (art. 117, 120, 121 KSH) Tabl. 118. Prawa wspólnika spó³ki komandytowej o charakterze maj¹tkowym (art. 103, 123 KSH) Tabl. 119. Obowi¹zki wspólnika spó³ki komandytowej (art. 103, 108, 117, 121 KSH) Tabl. 120. Udzia³ wspólnika spó³ki komandytowej (art. 103, 123 KSH) Tabl. 121. Przyczyny rozwi¹zania spó³ki komandytowej (art. 103, 124 KSH) Spó³ka komandytowo-akcyjna Tabl. 122. Firma spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 127 KSH) Tabl. 123. Sk³adniki obowi¹zkowe statutu spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 130 KSH) Tabl. 124. Zg³oszenie do s¹du rejestrowego spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 133 KSH) Tabl. 125. Odpowiedzialnoœæ wspólników spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 125, 132, 134–136, 137 § 5 KSH) Tabl. 126. Reprezentacja spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 137, 138 KSH) 287 287 288 288 289 290 291 291 292 293 294 295 296 297 298 298 299 300 301 302 303 304 305 306 306 307 308 309 310 311 312 Spis treœci Tabl. 127. Prowadzenie spraw spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 140, 141 KSH) Tabl. 128. Organy spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 142–146 KSH) Tabl. 129. Rada nadzorcza (art. 142, 143 KSH) Tabl. 130. Walne zgromadzenie (art. 145, 146 KSH) Tabl. 131. Prawa wspólników spó³ki komandytowo-akcyjnej o charakterze korporacyjnym (art. 137, 140, 145, 149 KSH) Tabl. 132. Prawa wspólników spó³ki komandytowo-akcyjnej o charakterze maj¹tkowym (art. 126, 147 KSH) Tabl. 133. Obowi¹zki wspólnika spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 126, 128, 130 KSH) Tabl. 134. Udzia³ wspólnika spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 147 KSH) Tabl. 135. Przyczyny rozwi¹zania spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 148 KSH) Tworzenie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Tabl. 136. Cele utworzenia spó³ki z o.o. (art. 151 KSH) Tabl. 137. Za³o¿yciele spó³ki z o.o. (art. 151 KSH) Tabl. 138. Spó³ka z o.o. w organizacji (art. 12, 161 KSH) Tabl. 139. Czynnoœci wymagane do powstania spó³ki z o.o. (art. 163 KSH) Tabl. 140. Treœæ umowy spó³ki z o.o. (art. 157 KSH) Tabl. 141. Zg³oszenie spó³ki z o.o. do KRS (art. 164 KSH) Tabl. 142. Zawarcie umowy spó³ki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca spó³ki (art. 1571 KSH) Tabl. 143. Kapita³ zak³adowy i maj¹tek spó³ki z o.o. (art. 14, 154 KSH) Tabl. 144. Sposoby pokrycia kapita³u zak³adowego (art. 14 KSH) Prawa i obowi¹zki wspólników spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Tabl. 145. Prawa wspólników o charakterze korporacyjnym w spó³ce z o.o. (art. 6 § 4, art. 201 § 3, art. 212, 238, 243, 250, 271, 295 KSH) Tabl. 146. Prawa wspólników o charakterze maj¹tkowym w spó³ce z o.o. (art. 176 § 2, art. 179, 181, 182, 191, 258, 286 KSH) Tabl. 147. Prawa mniejszoœci i wiêkszoœci w spó³ce z o.o. (art. 223, 236, 266 KSH) Tabl. 148. Obowi¹zki wspólników w spó³ce z o.o. (art. 6 § 1 i 4, art. 159, 163, 175, 176 § 1, art. 177, 198, 258 § 1, art. 266 KSH) Organy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Tabl. 149. Organy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ (art. 201–254 KSH) Tabl. 150. Zarz¹d (art. 201–226 KSH) Tabl. 151. Mandat cz³onka zarz¹du (art. 202 KSH) Tabl. 152. Kadencja zarz¹du Tabl. 153. Okres, na jaki mog¹ byæ powo³ani cz³onkowie zarz¹du, oraz moment wygaœniêcia mandatu (art. 202 KSH) Tabl. 154. Mo¿liwoœæ odwo³ania cz³onka zarz¹du (art. 203 KSH) Tabl. 155. Prawo cz³onka zarz¹du do prowadzenia spraw spó³ki i jej reprezentowania (art. 204 KSH) XI 313 313 314 314 315 316 317 317 318 319 319 320 320 321 322 323 324 325 326 327 328 328 329 330 330 331 331 332 332 XII Spis treœci Tabl. 156. Sposób reprezentowania spó³ki przez cz³onków zarz¹du (art. 205 KSH) Tabl. 157. Prawo prowadzenia spraw spó³ki przez cz³onków zarz¹du (art. 208 KSH) Tabl. 158. Reprezentowanie spó³ki w sporach z cz³onkami zarz¹du (art. 210 KSH) Tabl. 159. Zakaz zajmowania siê przez cz³onków zarz¹du interesami konkurencyjnymi (art. 211 KSH) Nadzór w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Tabl. 160. Prawo wspólnika do nadzoru (art. 212 KSH) Tabl. 161. Ograniczenia prawa wspólnika do sprawowania nadzoru (art. 212 § 2 KSH) Tabl. 162. Organy nadzoru w spó³ce z o.o. Rada nadzorcza Tabl. 163. Sk³ad rady nadzorczej (art. 214, 215 KSH) Tabl. 164. Kadencja rady nadzorczej (art. 216 KSH) Tabl. 165. Prawa i obowi¹zki rady nadzorczej (art. 219 KSH) Tabl. 166. Uchwa³y rady nadzorczej (art. 222 KSH) Komisja rewizyjna Tabl. 167. Sk³ad komisji rewizyjnej (art. 217 KSH) Tabl. 168. Obowi¹zki komisji rewizyjnej (art. 221 KSH) Tabl. 169. Prawo mniejszoœci w zakresie kontroli spó³ki (art. 223 KSH) Tabl. 170. Zgromadzenie wspólników (art. 227–254 KSH) Tabl. 171. Uchwa³y zgromadzenia wspólników (art. 227 KSH) Tabl. 172. Zwo³ywanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 235 KSH) Tabl. 173. Zwo³ywanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 235–237 KSH) Tabl. 174. Sposoby zwo³ywania zgromadzenia wspólników (art. 238 KSH) Tabl. 175. Kompetencje zgromadzenia wspólników (art. 228 KSH) Tabl. 176. Kworum na zgromadzeniu wspólników wymagane do podjêcia uchwa³ (art. 239–241 KSH) Tabl. 177. Wiêkszoœæ g³osów niezbêdna do podjêcia uchwa³y (art. 245–246 KSH) Tabl. 178. Liczba g³osów przys³uguj¹cych wspólnikowi na zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa g³osu przez pe³nomocnika (art. 242 KSH) Tabl. 179. Pe³nomocnictwo do g³osowania na zgromadzeniu wspólników (art. 243 KSH) Tabl. 180. Sposoby zaskar¿ania uchwa³ zgromadzenia wspólników (art. 249–254 KSH) Tabl. 181. Podmioty uprawnione do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y (art. 250, 252 KSH) Tabl. 182. Termin do wniesienia powództwa (art. 251 KSH, 252 KSH) 332 333 333 334 334 335 336 336 337 337 338 339 339 340 340 340 341 341 342 343 344 344 345 345 346 346 347 Spis treœci Tabl. 183. Zmiana umowy spó³ki (art. 255–265 KSH) Tabl. 184. Tryby podwy¿szenia kapita³u zak³adowego (art. 257 KSH) Tabl. 185. Sposoby podwy¿szenia kapita³u zak³adowego Tabl. 186. Obni¿enie kapita³u zak³adowego (art. 263 KSH) Tabl. 187. Postêpowanie konwokacyjne (art. 264 KSH) Wy³¹czenie wspólnika Tabl. 188. Wy³¹czenie wspólnika (art. 266–269 KSH) Tabl. 189. Procedura wy³¹czenia wspólnika (art. 266–269 KSH) Rozwi¹zanie i likwidacja spó³ki (art. 270–290 KSH) Tabl. 190. Przyczyny rozwi¹zania spó³ki (art. 270–271 KSH) Tabl. 191. Otwarcie likwidacji (art. 274 KSH) Tabl. 192. Cele likwidacji, moment rozwi¹zania spó³ki (art. 272 KSH) Tabl. 193. Likwidatorzy (art. 276 KSH) Tabl. 194. Podzia³ maj¹tku spó³ki (art. 286 KSH) Odpowiedzialnoœæ cywilnoprawna (art. 292–300 KSH) Tabl. 195. Odpowiedzialnoœæ cz³onków zarz¹du (art. 291, 293, 299 KSH) Tabl. 196. Odpowiedzialnoœæ innych podmiotów (art. 293 KSH) Tabl. 197. Powództwo o odszkodowanie przeciwko cz³onkom organów spó³ki oraz likwidatorom Spó³ka akcyjna (art. 301–490 KSH) Tabl. 198. Zastosowanie spó³ki akcyjnej Tabl. 199. Spó³ka akcyjna w organizacji Tabl. 200. Czynnoœci wymagane do powstania spó³ki akcyjnej (art. 306, 309–3121 KSH) Tabl. 201. Treœæ statutu spó³ki (art. 304 KSH) Tabl. 202. Zg³oszenie spó³ki do KRS (art. 318 KSH) Tabl. 203. Dokumenty wymagane przy zg³oszeniu spó³ki do KRS (art. 320 KSH) Kapita³ zak³adowy i inne kapita³y w³asne spó³ki Tabl. 204. Kapita³ zak³adowy spó³ki akcyjnej (art. 14, 308–309 KSH) Tabl. 205. Pokrycie kapita³u zak³adowego w spó³ce akcyjnej (art. 14 KSH) Tabl. 206. Inne kapita³y w³asne spó³ki akcyjnej (art. 396 KSH) Spó³ka akcyjna Tabl. 207. Prawa akcjonariuszy o charakterze korporacyjnym w spó³ce akcyjnej (art. 368 § 3, art. 402, 404, 411 § 1, art. 422, 425, 428, 429, 486 KSH) Tabl. 208. Prawa akcjonariuszy o charakterze maj¹tkowym w spó³ce akcyjnej (art. 337, 347, 433, 474 KSH) Tabl. 209. Prawa mniejszoœci i inne prawa chroni¹ce drobnych akcjonariuszy oraz prawa wiêkszoœci w spó³ce akcyjnej (art. 359, 385, 400, 401, 416–4181 KSH) Tabl. 210. Obowi¹zki akcjonariuszy w spó³ce akcyjnej (art. 309, 304 § 2 pkt 2 KSH) XIII 347 347 348 349 349 350 350 351 352 352 353 354 355 356 356 357 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 366 367 XIV Spis treœci Tabl. 211. Akcje w spó³ce akcyjnej (art. 174, 304, 308, 309, 328, 331, 334, 351, 353, 356 KSH) Tabl. 212. Inne dokumenty ucieleœniaj¹ce lub stwierdzaj¹ce prawa w spó³ce akcyjnej (art. 331, 333, 335, 339, 355, 361, 453 KSH) Tabl. 213. Organy spó³ki akcyjnej (art. 368–429 KSH) Zarz¹d (art. 368–380 KSH) Tabl. 214. Sk³ad zarz¹du (art. 18, 368 KSH) Tabl. 215. Kadencja i mandat cz³onka zarz¹du (art. 369 KSH) Tabl. 216. Mo¿liwoœæ odwo³ania cz³onka zarz¹du (art. 370 KSH) Tabl. 217. Kompetencje zarz¹du (art. 368, 371–373 KSH) Tabl. 218. Reprezentowanie spó³ki w sporach z cz³onkami zarz¹du (art. 379 KSH) Tabl. 219. Zakaz zajmowania siê przez cz³onków zarz¹du interesami konkurencyjnymi (art. 380 KSH) Nadzór w spó³ce akcyjnej (art. 381–392 KSH) Tabl. 220. Powo³ywanie i odwo³ywanie rady nadzorczej (art. 385 KSH) Tabl. 221. Kadencja i mandat cz³onka rady nadzorczej (art. 386 KSH) Tabl. 222. Kompetencje rady nadzorczej (art. 382–384 KSH) Tabl. 223. Sk³ad rady nadzorczej w spó³ce akcyjnej (art. 385 KSH) Tabl. 224. Sposoby podejmowania uchwa³ przez radê nadzorcz¹ (art. 388 KSH) Tabl. 225. Walne zgromadzenie (art. 393–429 KSH) Tabl. 226. Podmioty uprawnione do zwo³ywania walnego zgromadzenia (art. 399–401 KSH) Tabl. 227. Sposoby zwo³ywania walnego zgromadzenia wspólników (art. 402–4023 KSH) Tabl. 228. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406–407 KSH) Tabl. 229. Kompetencje walnego zgromadzenia (art. 393 KSH) Tabl. 230. Kworum na walnym zgromadzeniu wymagane do podjêcia uchwa³ (art. 404, 405, 408 KSH) Tabl. 230a. Sposoby g³osowania na walnym zgromadzeniu (art. 411–413 KSH) Tabl. 231. Wiêkszoœæ g³osów niezbêdna do podjêcia uchwa³y (art. 414–416 KSH) Tabl. 232. Liczba g³osów przys³uguj¹ca akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu (art. 352, 411 KSH) Tabl. 233. Sposoby zaskar¿ania uchwa³ walnego zgromadzenia Tabl. 234. Podmioty uprawnione do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y (art. 422, 425 KSH) Tabl. 235. Termin do wniesienia powództwa (art. 424–425 KSH) Tabl. 236. Zmiana statutu (art. 430–443 KSH) Podwy¿szenie i obni¿enie kapita³u zak³adowego Tabl. 237. Sposoby podwy¿szenia kapita³u zak³adowego 368 369 369 370 371 371 372 373 373 374 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 386 387 387 388 388 Spis treœci Tabl. 238. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki przez emisjê nowych akcji (art. 430–441 KSH) Tabl. 239. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego ze œrodków spó³ki (art. 442–443 KSH) Tabl. 240. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego w ramach kapita³u docelowego Tabl. 241. Warunkowe podwy¿szenie kapita³u zak³adowego Tabl. 242. Uchwa³a o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego (art. 432 KSH) Tabl. 243. Wykonanie uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego Tabl. 244. Zg³oszenie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego do s¹du rejestrowego (art. 441 KSH) Tabl. 245. Obni¿enie kapita³u zak³adowego (art. 455–458 KSH) Tabl. 246. Procedura obni¿enia kapita³u zak³adowego Tabl. 247. Uchwa³a o obni¿eniu kapita³u zak³adowego (art. 455 KSH) Tabl. 248. Postêpowanie konwokacyjne (art. 456–457 KSH) Tabl. 249. Rejestracja obni¿enia kapita³u zak³adowego (art. 458 KSH) Rozwi¹zanie i likwidacja spó³ki akcyjnej (art. 459–478 KSH) Tabl. 250. Przyczyny rozwi¹zania spó³ki (art. 21, 459 KSH) Tabl. 251. Otwarcie likwidacji (art. 461 KSH) Tabl. 252. Likwidatorzy (art. 463–469, 471–476 KSH) Tabl. 253. Podzia³ maj¹tku spó³ki (art. 474 KSH) Odpowiedzialnoœæ cywilnoprawna (art. 479–490 KSH) Tabl. 254. Odpowiedzialnoœæ osób bior¹cych udzia³ w tworzeniu spó³ki (art. 480 KSH) Tabl. 255. Odpowiedzialnoœæ cz³onków zarz¹du wobec wierzycieli spó³ki (art. 479 KSH) Tabl. 256. Odpowiedzialnoœæ cz³onków organów spó³ki oraz likwidatorów wobec spó³ki (art. 483 KSH) Tabl. 257. Powództwo o odszkodowanie przeciwko cz³onkom organów spó³ki oraz likwidatorom £¹czenie i podzia³ spó³ek Tabl. 258. £¹czenie spó³ek – definicja Tabl. 259. Dopuszczalnoœæ ³¹czenia spó³ek (art. 491 KSH) Tabl. 260. Sposoby ³¹czenia siê spó³ek (art. 492 KSH) Tabl. 261. £¹czenie siê spó³ek (art. 491 KSH) Tabl. 262. Sposoby ³¹czenia siê spó³ek (art. 492 KSH) Tabl. 263. Po³¹czenie przez przejêcie (inkorporacja) Tabl. 264. Po³¹czenie przez zawi¹zanie nowej spó³ki (fuzja) Tabl. 265. Podzia³ spó³ki – definicja Tabl. 266. Dopuszczalnoœæ podzia³u spó³ki (art. 528 KSH) Tabl. 267. Sposoby podzia³u spó³ki (art. 529 KSH) Tabl. 268. Podzia³ spó³ek (art. 528 KSH) Tabl. 269. Sposoby dokonywania podzia³u spó³ek (art. 529 KSH) Tabl. 270. Podzia³ przez przejêcie XV 389 389 390 391 392 393 394 395 395 396 397 398 399 400 401 402 403 403 404 405 405 406 406 407 407 408 408 409 409 409 410 410 411 XVI Spis treœci Tabl. 271. Podzia³ przez zawi¹zanie nowych spó³ek Tabl. 272. Podzia³ przez przejêcie i zawi¹zanie nowej spó³ki Tabl. 273. Podzia³ przez wydzielenie (wariant ze spó³k¹ istniej¹c¹) Tabl. 274. Podzia³ przez wydzielenie (wariant ze spó³k¹ nowo zawi¹zan¹) Tabl. 275. Przekszta³cenia spó³ek (art. 26 § 4, art. 551 KSH) Europejskie prawo spó³ek Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Tabl. 276. Podstawy prawne powstania i funkcjonowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) Tabl. 277. Definicja i cele dzia³alnoœci EZIG (art. 3 EZIGR) Tabl. 278. Cz³onkowie EZIG (art. 5 EZIGR) Tabl. 279. Utworzenie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (art. 5 i 7, 11 EZIGR, art. 8 i 9 EZIGU) Tabl. 280. Siedziba EZIG i jej przeniesienie (art. 12, 13, 14 EZIGR, art. 58 KSH, art. 7 EZIGU) Tabl. 281. Nabycie i utrata cz³onkostwa w EZIG (art. 22 ust. 1, art. 26–28, 30 EZIGR, art. 12 EZIGU) Tabl. 282. Prawa i odpowiedzialnoœæ cz³onków EZIG (art. 9, 17, 18, 21, 24, 26, 37 EZIGR) Tabl. 283. Organy EZIG (art. 16, 19, 20 EZIGR) Tabl. 284. Cz³onkowie zgrupowania jako organ EZIG (art. 16, 17 EZIGR) Tabl. 285. Zarz¹dcy EZIG (art. 16, 17 EZIGR, art. 11 ust. 2 EZIGU) Tabl. 286. Likwidacja EZIG (art. 31, 36 EZIGR, art. 58 KSH, art. 7, 14 EZIGU) Tabl. 287. Informacja o aktualnie dzia³aj¹cych EZIG Europejska spó³ka akcyjna Tabl. 288. Podstawy prawne powstania i funkcjonowania europejskiej spó³ki akcyjnej (art. 9 StSpER) Tabl. 289. Definicja, cele i cechy wyró¿niaj¹ce SE (art. 2, 8 ust. 1, art. 38b StSpER) Tabl. 290. Kapita³ zak³adowy SE (art. 4 StSpER) Tabl. 291. Podstawowe przes³anki za³o¿enia SE Tabl. 292. Podmioty mog¹ce utworzyæ SE oraz sposoby jej utworzenia (art. 2, 3 ust. 2 StSpER, art. 15–22 EZIGU) Tabl. 293. Sposoby utworzenia SE (art. 2, 17–37 StSpER) Tabl. 294. Siedziba statutowa SE (art. 7, 8 StSpER) Tabl. 295. Procedura przeniesienia statutowej siedziby SE (art. 7, 8, 12, 14, 59 StSpER) Organy spó³ki europejskiej Tabl. 296. Organy SE (art. 38 StSpER) Tabl. 297. Organy SE (art. 38 StSpER) Walne zgromadzenie akcjonariuszy SE Tabl. 298. Przepisy, którym podlega organizacja i przebieg walnego zgromadzenia (art. 52 StSpER) 411 412 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 422 423 424 425 426 427 428 428 429 430 431 432 433 433 434 Spis treœci Tabl. 299. Kompetencje i organizacja walnego zgromadzenia SE (art. 52–60 StSpER) Tabl. 300. Wspólne regulacje dotycz¹ce organów w systemie dualistycznym i monistycznym (art. 46–51 StSpER) Tabl. 301. Organy SE w systemie dualistycznym (art. 39–42 StSpER, art. 23–24 Tabl. 302. Ogany SE w systemie monistycznym (art. 43–45 StSpER, EZIGU) art. 27–47 EZIGR) Tabl. 303. Modyfikacje systemu monistycznego wprowadzone ustaw¹ z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó³ce europejskiej (art. 27–47 EZIGU) Tabl. 304. Dyrektorzy wykonawczy i komitety w SE (art. 27–47 EZIGU) Tabl. 305. Zaanga¿owanie pracowników w SE [dyrektywa (WE) 2001/86, art. 59–121 EZIGU] Tabl. 306. Rozwi¹zanie, likwidacja i przekszta³cenie SE (art. 63–66 StSpER) Tabl. 307. Informacja o aktualnie dzia³aj¹cych SE Indeks rzeczowy XVII 435 436 437 438 439 440 441 442 443 445 Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów EZIGR EZIGU KC KH KK KP KPA KPC KRO KrRejSU KSH KW OchrKonkurU OchrMieniaU OchrPU OrdPU PPU PrBank PrBud rozporz¹dzenie Rady (EWG) Nr 2137/85 z 25.7.1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodar- czych (Dz.Urz. UE L 199/1985, s. 1, wyd. spec. Dz.Urz. UE WS rozdz. 17, t. 1, s. 83) ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó³ce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) Kodeks cywilny rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Kodeks karny Kodeks pracy Kodeks postêpowania administracyjnego Kodeks postêpowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuñczy ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) Kodeks spó³ek handlowych Kodeks karny wykonawczy ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) ustawa z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiêbiorstwach pañstwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo handlowe Testy. Kazusy. Tablice
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: