Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 005917 20297415 na godz. na dobę w sumie
Prawo handlowe w pigułce - ebook/pdf
Prawo handlowe w pigułce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 475
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8198-209-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: 1 września 2019 r.

Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spółki akcyjnej i głosowania elektronicznego, jak również zmiany w KRS w zakresie formularzy urzędowych.

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego.

Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 25 części omawiających m.in:

Na końcu każdej z części znajduje się test wraz z odpowiedziami, dzięki któremu możesz sprawdzić poziom zdobytej wiedzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DZiAŁ i. prAWO SpÓŁeK HANDLOWYcH Czy wiesz, że… Ludzie od wieków łączyli w sposób formalny kapitał i pracę celem pomnożenia docho- dów. Konstrukcję „współki zysków” wprowadził już Kodeks Napoleona z 1804 r., a rozwój spółek rozpoczął się w I połowie XIX w. (Anglia), chociaż spółki powstawały już od wielu wieków. W Polsce jedną z pierwszych publikacji na temat prawa handlowego była książ- ka Janko Krzyżowskiego z 1903 r. „O Spółkach”1. Z kolei prawo handlowe skodyfikowano po raz pierwszy w Kodeksie handlowym z 1934 r., wzorowanym na Kodeksie niemieckim z 1897 r. 1 Zob. A. Lisak, Historia prawa spółek, Rzeczpospolita z 27.3.2016 r., www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/ 303269987-Historia-prawa-spolek-ludzie-laczyli-kapital-i-prace-dla-pomnozenia-dochodow. html. 17 CZęść I. UWAgi OgÓLNe ROZDZIAł 1. KLASYfiKAcjA SpÓŁeK Ważne Przepisy dotyczące spółek znajdziesz przede wszystkim w KSH, KC, KPC i KRSU. spółka europejska Spółka europejska uregulowana jest rozporządzeniem Rady WE z 8.10.2001 r. o statucie spółki europejskiej. Uzupełnieniem tej regulacji jest Dyrektywa Piętnasta Rady UE z 8.10.2001 r. normująca uczestnictwo pracowników w SE. W prawie polskim kwestie spółki europejskiej reguluje ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2036 ze zm.). sPóŁkI spółki handlowe Wszystkie spółki handlowe uregulowane są przepisami Kodeksu spółek handlowych. spółki osobowe: ▶ spółka jawna ▶ spółka partnerska ▶ spółka komandytowa ▶ spółka komandytowo-akcyjna 18 spółki kapitałowe: ▶ spółka z ograniczoną (od 1.3.2020 r.) ▶ spółka akcyjna odpowiedzialnością ▶ prosta spółka akcyjna spółka cywilna Spółka cywilna uregulowana jest przepisami art. 860–875 KC. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek handlowych – spółki oso- bowe oraz spółki kapitałowe. Odrębne typy spółek stanowią spółka cywilna oraz spółka europejska. Kodeks spółek handlowych wyróżnia wśród spółek kapitałowych: 1) spółkę jednoosobową – spółka, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza, 2) spółkę powiązaną – spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo spółdziel- nia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami, lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20 udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej (art. 4 § 1 pkt 5 KSH); a wśród spółek handlowych: 1) spółkę dominującą. Jest to spółka w przypadku, gdy: • dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użyt- kownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami lub • jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków za- rządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami lub • jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spół- dzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami lub • członkowie jej zarządu lub członkowie jej rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spół- dzielni (spółdzielni zależnej) lub • dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podsta- wie porozumień z innymi osobami lub • wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7 KSH (art. 4 § 1 pkt 4 KSH). Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o po- wstaniu stosunku dominacji w terminie 2 tygodni od dnia powstania tego sto- sunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33 kapitału zakładowego spółki zależnej. Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, powzię- ta bez takiego zawiadomienia jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. 19 Przykład Jeśli spółka ma np. 60 udziałów w spółce zależnej i nie zawiadomiła o tym tej spółki w terminie 2 tygodni od powstania zależności, to na zgromadzeniu wspólników może wykonywać prawo głosu tylko z 33 udziałów. Prawo głosu z 27 udziałów jest zawieszone. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub za- leżności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać rów- nież ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Odpowiedzi na pytania należy udzielić uprawnionemu oraz właściwej spółce kapitałowej w terminie 10 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na 2 tygodnie przed dniem, na który zwołano zgromadzenie wspól- ników albo walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpo- wiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji albo udziałów w spółce kapitałowej zależnej; 2) spółkę publiczną (w spółce akcyjnej). Jest to spółka w rozumieniu przepisów usta- wy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pamiętaj, że spółka cywilna nie jest spółką prawa handlowego. Jest to umowa re- gulowana przepisami KC (art. 860 i n.). Umowa ta obejmuje zobowiązanie zaciągane przez każdego ze wspólników – względem wszystkich pozostałych wspólników – do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób. Spółka cywilna nie jest również przedsiębiorcą (są nimi jedynie wspólnicy spółki w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej). 20 ROZDZIAł 2. ObLicZANie gŁOSÓW Pojęcie „większość” stanowi relatywny miernik, wskazujący jaką liczbą głosów należy podjąć decyzję, aby miała ona moc prawnie wiążącą. W polskim systemie prawnym wyróżnia się trzy rodzaje większości: zwykłą, bezwzględną oraz kwalifikowaną. rODzaJE WIĘkszOŚCI większość zwykła (względna) – zachodzi gdy więcej osób głosuje za danym rozwiązaniem niż jest jego przeciwników, przy czym nieuwzględniane są głosy osób wstrzymujących się większość bezwzględna (absolutna) – zachodzi gdy więcej niż połowa głosujących (liczba zwolenników) przewyższa łączną liczbę przeciwników oraz wstrzymujących się większość kwalifikowana – zachodzi gdy na daną propozycję przystaje określona (ułamkowo bądź procentowo) liczba głosujących. Zawsze jest ona większa niż połowa, np. 2/3 głosów Na użytek ksH przyjęto, że większość bezwzględna to więcej niż połowa głosów oddanych. Regulacja przyjęta w KSH przewiduje system „premiowania” aktywnych członków rady nadzorczej oraz zarządu. Przy obliczaniu głosów nie są liczone głosy, których nie oddano, głosy nieważne itp. Liczą się wyłącznie głosy: „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”, oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki (art. 4 § 1 pkt 9 KSH). 21 ROZDZIAł 3. WZOrZec UmOWY W związku z rozszerzeniem możliwości zakładania niektórych spółek handlowych w drodze elektronicznej, w Kodeksie spółek handlowych znajdują się definicje wzorca umowy oraz innych instytucji i określeń, które są stosowane w elektronicznym po- stępowaniu rejestrowym oraz wskazane zostały spółki, które można zarejestrować przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wzorzec umowy to wzorzec umowy spółki udo- stępniony w systemie teleinformatycznym. Z kolei spółka wzorcowa to spółka, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, z wyłączeniem spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca, której umowa została zmieniona w inny spo- sób niż przy wykorzystaniu wzorca (np. zawartą przy pomocy wzorca umowę spółki z o.o. zmieniono aktem notarialnym). Przy rejestracji spółki wzorcowej wykorzysty- wane są tzw. postanowienia zmienne umowy. Są to postanowienia umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem mogą być mo- dyfikowane przez wybór odpowiednich wariantów poszczególnych postanowień albo przez wprowadzenie odpowiednich danych w określone pola wzorca, umożliwiające ich wprowadzenie. Ważne W Polsce przy pomocy wzorca umowy można zarejestrować: 1) spółkę jawną, 2) spółkę komandytową, 3) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 22 EtaPy rEJEstraCJI sPóŁkI WzOrCOWEJ rejestracja w systemie ekrs ▶ tylko zarejestrowana osoba może logować się do systemu eKRS przy pomocy loginu i hasła ▶ w procesie rejestracji w trybie S24 każda z osób podpisujących wniosek (każdy ze wspólników) musi posiadać aktywne konto w systemie eMS przygotowanie niezbędnych danych do zarejestrowania spółki ▶ nazwa rejestrowanej spółki (pole w formularzu „Nazwa tworzonej spółki” – należy podać bez przyrostka z formą prawną) ▶ dane adresowe spółki (istnieje możliwość podania w systemie adresu strony internetowej oraz e-mail rejestrowanej spółki) ▶ właściwy sąd rejestrowy według siedziby spółki (wybór z listy rozwijanej w systemie) ▶ lista wspólników, lista stawających, członków organów zarządczych spółki oraz oddziałów (o ile dotyczy danej spółki) wprowadzenie danych do formularza wniosku w systemie ▶ wypełnienie formularzy i dokumentów niezbędnymi danymi związanymi z rejestracją spółki, wypełnienie wniosku o wpis do KRS ▶ zdefiniowanie przedmiotu działalności rejestrowanej spółki przez wybór odpowiednich kodów PKD ▶ na tym etapie można jeszcze dokonywać poprawek wygenerowanie dokumentów i wniosku ▶ można to zrobić przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego podpisanie dokumentów opłacenie wniosku ▶ opłata sądowa 250 zł (standardowa opłata to 500 zł) ▶ opłata za ogłoszenie w MSiG 100 zł złożenie dokumentów rejestracyjnych spółki w sądzie rejestrowym ▶ następuje tu przesłanie wniosku do sądu właściwego terytorialnie celem jego rozpoznania 23 ROZDZIAł 4. OgŁOSZeNiA Obowiązek publikacji wpisów wynika z art. 1 ust. 3 ustawy z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego, zgodnie z którym w Monitorze Sądowym ogłasza się: wszyst- kie wpisy do KRS, ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny, inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie jest wymagane lub do- puszczone przez ustawy. Zasady dotyczące ogłaszania wpisów spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców w sposób szczegółowy normuje ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 13 ust. 1 KRSU wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze sądowym i Gospodarczym (MsiG), chyba że ustawa stanowi inaczej. Wyjątki od tej zasady, polegające na tym, że wpis nie podlega ogłoszeniu, dotyczą wpisów: 1) w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, 2) do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i co do zasady organizacji pożytku publicznego, 3) do rejestru dłużników niewypłacalnych, 4) dokonane w wyniku rozpatrzenia wniosku w przedmiocie wpisu numeru REGON oraz NIP stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do Re- jestru (art. 20 ust. 1d KRSU), 5) daty uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego w sprawach, w których postanowienia te są skuteczne i wykonalne z chwilą ich uprawomocnienia (art. 20 ust. 3 KRSU). Zgodnie z art. 5 § 3 KSH ogłoszenia pochodzące od spółki publikowane są w MsiG, chyba że ustawa stanowi inaczej. W ustawie lub w statucie spółki może być przewi- dziany inny sposób ogłaszania. Miejscem ogłoszenia może być poza MSiG telewizja, prasa, Internet itp. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym. Ogłoszenia i obwieszczenia, które są w nim zamieszczane, podlegają okre- 24 ślonym przez prawo opłatom. Przedsiębiorcy mają obowiązek przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora, w których zamieszczane są dotyczące ich informacje. Ważne Opłata za ogłoszenie wpisu do KRS w MSiG wynosi 100 zł. Ponadto ogłoszenia lub złożenia dokumentu lub informacji do sądu rejestrowego wy- magają dokumenty i informacje o spółkach komandytowo‑akcyjnych oraz spółkach kapitałowych. Obowiązkowemu ogłoszeniu podlegają także informacje o: 1) osiągnięciu lub utracie przez spółkę handlową pozycji dominującej w spółce ak- cyjnej. Osiągnięcie takiej pozycji w spółce z o.o. nie musi być ogłaszane. Natomiast w przypadku spółki akcyjnej istnieje możliwość przyjęcia w statucie obowiązku zawiadomienia wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi zamiast zamieszcza- nia ogłoszenia, 2) obniżeniu lub podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej, 3) zwołaniu walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, 4) otwarciu likwidacji spółki akcyjnej (otwarcie likwidacji spółki akcyjnej ogłasza się w MSiG, i to dwukrotnie). Złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w MSiG o zdarzeniu podlegającym obo- wiązkowi publikacji powinno być dokonane w terminie 2 tygodni od zajścia zdarze‑ nia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 25 TEST DO CZęśCI I. UWAgi OgÓLNe 1. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się: a) dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz – jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi – przez współdziałanie w inny określony sposób, b) dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez wniesienie wkładów, c) dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez wniesienie wkładów oraz – jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi – przez współdziałanie w inny określony sposób. 2. spółka partnerska to spółka: a) osobowa, b) kapitałowa, c) jednoosobowa. 3. spółka, która wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej za‑ leżnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów o zarządzanie spółką, to spółka: a) jednoosobowa, b) dominująca, c) osobowa. 4. „Bezwzględna większość głosów” według kodeksu spółek handlowych to: a) więcej niż połowa głosów oddanych przy obecności większości osób uprawnionych do głosowania, b) więcej niż połowa głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, c) więcej niż połowa głosów oddanych. 26 5. Postanowienia zmienne umowy to: a) postanowienia umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem mogą być modyfikowane przez wybór odpowiednich warian- tów poszczególnych postanowień albo przez wprowadzenie odpowiednich danych w określone pola wzorca, umożliwiające ich wprowadzenie, b) postanowienia umowy spółki zawartej pisemnie lub przy wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem mogą być modyfikowane przez wybór odpowied- nich wariantów poszczególnych postanowień albo przez wprowadzenie odpowied- nich danych w określone pola wzorca, umożliwiające ich wprowadzenie, c) postanowienia umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy, któ- re zgodnie z wzorcem nie mogą być modyfikowane przez wybór odpowiednich wariantów poszczególnych postanowień albo przez wprowadzenie odpowiednich danych w określone pola wzorca, umożliwiające ich wprowadzenie. 6. złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze sądowym i Gospo‑ darczym o osiągnięciu pozycji dominującej podlegającym obowiązkowi publikacji powinno być dokonane w terminie: a) 2 tygodni od zajścia zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej, b) tygodnia od zajścia zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej, c) miesiąca od zajścia zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 27 CZęść II. cHArAKterYStYKA SpÓŁeK OSObOWYcH i KApitAŁOWYcH ROZDZIAł 1. cecHY SpÓŁKi OSObOWej spółkami osobowymi są: ▶ spółka jawna, ▶ spółka partnerska, ▶ spółka komandytowa, ▶ spółka komandytowo-akcyjna. spółka osobowa jest spółką prawa handlowego, która może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Prowadzi ona przedsiębiorstwo pod własną firmą. Kodeks spółek handlowych przyznaje spółkom osobowym podmiotowość praw- ną. Spółki osobowe uzyskują zdolność prawną z chwilą wpisu do rejestru (KRS). Na podmiotowość prawną składa się zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądowa. 28 PODMIOtOWOŚĆ PraWNa sPóŁkI OsOBOWEJ zdolność do czynności prawnych Spółka może nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, oraz zaciągać zobowiązania. Możliwość nabywania przez spółkę praw i zaciągania zobowiązań oznacza dopuszczenie spółki do udziału w obrocie prawnym i gospodarczym. zdolność sądowa Zdolność sądową spółki osobowej potwierdza art. 8 § 1 KSH, zgodnie z którym spółka może pozywać i być pozywana. Przykład Spółka jawna, w której wspólnikami są Jan Marchewka i Adam Pietruszka może działać np. pod firmą: Marchewka i Pietruszka spółka jawna, czy Marchewka i wspólnik spółka jawna, czy Pie- truszka Najlepsze warzywa spółka jawna. spółki osobowe mogą być zakładane przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (wyjątek stanowi spółka partnerska, gdzie partnerami mogą być tylko osoby fizyczne). W przeciwieństwie do spółki kapitałowej, w spółce osobowej decydującą rolę odgrywa czynnik osobowy, ponieważ spółka osobowa oparta jest na więzi zachodzącej między jej wspólnikami i ich osobistemu zaangażowaniu w działalność spółki. Spółka osobowa jest jednak odrębnym od wspólników podmiotem. Obok majątku wspólników istnieje odrębna masa majątkowa należąca do spółki, która nie stanowi wspólności łącznej wspólników. Spółka osobowa musi być utworzona przez co najmniej 2 wspólników. Wyjątkowo KSH dopuszcza sytuację, gdy spółka osobowa może mieć jednego wspól- nika – w przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia za- istnienia któregokolwiek z tych zdarzeń (art. 98 § 2 KSH). 29 CECHy sPóŁkI OsOBOWEJ brak osobowości prawnej spółki osobowe to jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym KSH przyznaje zdolność prawną. Spółki osobowe uzyskują zdolność prawną z chwilą wpisu do rejestru (KRS). Na podmiotowość prawną składa się zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądowa prowadzenie przedsiębiorstwa przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. W przypadku spółek osobowych, tym wspólnym celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa – działalności gospodarczej reprezentacja spółki przez wspólników każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę (co do zasady) kontrola spółki przez wspólników wspólnicy spółki osobowej mają prawo do indywidualnej kontroli spółki trwałość umowy spółki zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Dopuszczalność zmiany umowy spółki większością głosów może być przewidziana w umowie założycielskiej lub umowie zmienionej w trakcie funkcjonowania spółki stały skład wspólników ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi (co do zasady). Przeniesienie praw i obowiązków odnosi się tylko do ogółu tych praw i obowiązków łącznie. Nie można przenieść tylko niektórych praw i niektórych obowiązków. Przeniesienie praw i obowiązków możliwe jest po spełnieniu następujących warunków: ▶ umowa spółki tak stanowi, ▶ wszyscy pozostali wspólnicy udzielili pisemnej zgody, chyba że umowa spółki stanowi inaczej odpowiedzialność wspólników za zobowiązania za jej zobowiązania odpowiadają, w razie bezskutecznej egzekucji wobec spółki, wspólnicy (swoim majątkiem osobistym). Wyjątek dotyczy akcjonariuszy uczestniczących w spółce komandytowo-akcyjnej, którzy nie odpowiadają w ogóle za zobowiązania tej spółki 30 Ważne Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, której umowa zo- stała zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i na- bywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicz- nym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zgodnie z art. 3 KSH przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. W razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe. Przedmiotem wkładu wspólnika spółki osobowej mogą być: 1) pieniądze, 2) aport (wkład niepieniężny), np. prawo własności nieruchomości czy rzeczy rucho- mej, prawo użytkowania, wiedza, 3) świadczenie pracy, 4) świadczenie usług. Jednak w przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy wkład wspólnika może być wyłącznie pieniężny. Jak wspomniano powyżej, zasadą jest, że wspólnicy reprezentują spółkę osobową i prowadzą jej sprawy. Jednak w spółce partnerskiej może zostać utworzony zarząd, jeśli umowa spółki tak stanowi. Wtedy prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki po- wierza się zarządowi. Do takiego zarządu stosuje się odpowiednio przepisy art. 201–211 i art. 293–300 KSH. Członkiem zarządu jest co najmniej jeden partner. Członkiem zarządu może być także osoba trzecia. Nie może być jednak członkiem zarządu spółki partnerskiej osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII KK oraz w art. 585, 587, 590 i 591 KSH. Ten zakaz ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. W terminie 3 mie- sięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. 31
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo handlowe w pigułce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: