Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00187 003847 22407164 na godz. na dobę w sumie
Prawo i psychologia w ochronie zdrowia - ebook/pdf
Prawo i psychologia w ochronie zdrowia - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5108-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
.. Ksiazka porusza zagadnienia dotyczace aktualnych regulacji prawnych w ochronie zdrowia, zarówno w zakresie organizacji podmiotów opieki zdrowotnej, jak i praw pacjenta czy praw lekarza i jego zobowiazan wobec pacjenta. .. Autorzy przyblizyli zagadnienia komunikacji w ochronie zdrowia, od komunikacji zewnetrznej budowania rozpoznawalnej marki na rynku, rzetelnej, godnej zaufania i kompetentnej organizacji, po komunikacje z partnerami negocjacje, prowadzenie rozmów biznesowych, których celem jest uzyskanie mozliwie jak najlepszego rozwiazania dla defi niowanych problemów. Przedstawili takze bardzo rzadko omawiana problematyke komunikacji intrapersonalnej: budowania samoswiadomosci wlasnych kompetencji, dialogu wewnetrznego koniecznego w rozwoju wlasnym, takze zawodowym, czyli budowania samoswiadomosci sciezki kariery. Poruszone zostaly równiez kwestie komunikacji w kontekscie zachodzacych zmian spoleczno-gospodarczych. .. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla lekarzy prowadzacych samodzielnie podmioty lecznicze, jak i dla kadry zarzadzajacej. Moze stanowic cenna pomoc dla studentów zdrowia publicznego oraz zarzadzania, a takze dla wszystkich innych osób zainteresowanych problematyka komunikacji w systemie ochrony zdrowia w ujeciu prawnym i psychologicznym oraz zarzadzania podmiotami leczniczymi.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AUTORZY Krzysztof Gieburowski Maria Danuta Głowacka Ewa Mojs Henryk Mruk Piotr Pagórski Elżbieta Prussak Jolanta Sielska Joanna Zdanowska PRAWO I PSYCHOLOGIA W OCHRONIE ZDROWIA redakcja naukowa Maria Danuta Głowacka Ewa Mojs Warszawa 2012 Stan prawny na 1 marca 2012 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Stanisław Drzewiecki Projekt grafi czny okładki i stron tytułowych Maciej Sadowski © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012 ISBN: 978-83-264-3824-0 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SpiS treści 5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów .................................................................................. 9 Wprowadzenie .................................................................................. 11 Rozdział 1 System ochrony zdrowia w Polsce: stan obecny, wyzwania (Jolanta Sielska, Joanna Zdanowska) ..................................................... 13 1. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne .......................................... 13 1.1. Uczestnicy systemu .............................................................. 13 1.2. płatnik ............................................................................... 14 1.3. Finansowanie sektora medycznego ........................................ 16 2. Kierunki zmian ......................................................................... 19 2.1. Kształtowanie polityki zdrowotnej w latach 2008–2010 ............ 19 2.2. Najważniejsze wyzwania ....................................................... 21 Literatura ..................................................................................... 23 inne źródła ................................................................................... 23 Rozdział 2 Podmiot leczniczy jako organizacja (Joanna Zdanowska, Jolanta Sielska) ... 25 1. Aktualne regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia ................ 25 1.1. Działalność lecznicza ........................................................... 25 1.1.1. Uwagi ogólne ............................................................. 25 1.1.2. Systematyka podmiotów prowadzących działalność leczniczą .................................................................... 27 1.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ................... 29 1.3. rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą ........... 30 1.4. regulacje dotyczące pracowników podmiotów leczniczych ....... 32 1.5. Kontrola i nadzór ................................................................ 33 2. Grupy osób uprawnionych do świadczeń szczególnych ................... 34 2.1. przywileje ustawowe ............................................................ 34 2.2. Dokumenty potwierdzające przynależność do grup uprzywilejowanych ............................................................... 35 2.3. trudności w egzekwowaniu przywilejów w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej ............................................ 36 6 SpiS treści Literatura ..................................................................................... 38 Akty prawne ................................................................................. 38 Rozdział 3 Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego – zakres działalności podmiotu leczniczego w świetle wymagań płatnika publicznego (Elżbieta Prussak) ................... 40 1. Wstęp ....................................................................................... 40 2. Ubezpieczenia zdrowotne w polsce .............................................. 40 3. Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w systemie ubezpieczenia zdrowotnego w polsce ........................................... 43 3.1. świadczeniodawcy – wymogi ................................................. 43 3.2. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej ......................... 45 3.3. rozliczanie procedur medycznych ......................................... 46 4. Podsumowanie .......................................................................... 49 Akty prawne ................................................................................. 49 Rozdział 4 Odpowiedzialność prawna (Krzysztof Gieburowski) ................................ 50 1. Odpowiedzialność zawodowa ...................................................... 50 2. Aspekt odpowiedzialności cywilnej ............................................. 51 3. Aspekt odpowiedzialności pracowniczej ...................................... 58 4. Odpowiedzialność zawodowa sensu stricto .................................... 61 Literatura ..................................................................................... 65 Rozdział 5 System oceniania pracowników w podmiocie leczniczym (Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski) .............................................. 67 1. Wstęp ....................................................................................... 67 2. Wybrane elementy teorii ocen pracowniczych ............................... 67 3. prezentacja wybranych elementów systemu oceniania pracowników wybranego podmiotu leczniczego ............................ 69 4. Etapy wprowadzania systemu oceniania pracowników ................... 77 Literatura ..................................................................................... 78 Rozdział 6 Wartościowanie stanowisk pracy (Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski) .............................................. 79 1. pojęcie i istota wartościowania pracy ........................................... 79 2. Funkcje i cele wartościowania pracy ............................................ 80 3. Metody wartościowania pracy ..................................................... 83 SpiS treści 7 4. Metody wartościowania pracy UMeWAp .................................... 86 5. przebieg procesu wartościowania pracy ........................................ 90 6. Wartościowanie stanowisk pracy wybranego oddziału w szpitalu specjalistycznym ........................................................................ 92 7. Możliwości wykorzystania wyników wartościowania stanowisk pracy ........................................................................................ 102 Literatura ..................................................................................... 104 Rozdział 7 Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich (Ewa Mojs, Maria Danuta Głowacka) .................................................... 105 1. Wprowadzenie .......................................................................... 105 2. Zasoby jako czynnik wpływający na podejmowanie decyzji o rozwoju .................................................................................. 107 3. Styl życia, aktywność ................................................................. 109 4. Filozofia życiowa ....................................................................... 110 5. Zagrożenia dla zmiany w człowieku ............................................. 111 6. problemy wynikające ze zmiany .................................................. 111 7. Podsumowanie .......................................................................... 112 Literatura ..................................................................................... 113 Rozdział 8 Zmiany otoczenia a komunikacja (Henryk Mruk) .................................. 114 1. Wprowadzenie .......................................................................... 114 2. Analiza peSt ........................................................................... 114 3. czynniki polityczno-prawne ....................................................... 115 4. Uwarunkowania demograficzne .................................................. 117 4.1. Uwagi ogólne ...................................................................... 117 4.2. różnice pokoleniowe ........................................................... 118 4.3. Komunikacja przełożonych i podwładnych ............................. 120 5. czynniki ekonomiczne ............................................................... 121 6. czynniki społeczne .................................................................... 123 7. czynniki kulturowe ................................................................... 124 8. czynniki technologiczne ............................................................ 125 9. czynniki naturalne .................................................................... 126 10. podsumowanie .......................................................................... 126 Literatura ...................................................................................... 127 Akty prawne .................................................................................. 127 8 SpiS treści Rozdział 9 Komunikacja marki na rynku zdrowia (Henryk Mruk) ........................... 128 1. Wprowadzenie .......................................................................... 128 2. Korzyści z marki ........................................................................ 128 3. Zasady budowania marki ............................................................ 129 4. rola pracowników w budowaniu pozycji marki ............................. 130 5. promocja marki ......................................................................... 132 6. Opowiadanie historii ................................................................. 133 7. Instrumenty public relations ........................................................ 134 8. Media społecznościowe a marka .................................................. 136 9. Metafory głębokie a marka ......................................................... 136 10. Uwagi końcowe ......................................................................... 139 Literatura ...................................................................................... 139 Rozdział 10 Komunikacja lekarza z pacjentem – wybrane aspekty prawne (Joanna Zdanowska, Jolanta Sielska) ..................................................... 141 1. Wstęp ....................................................................................... 141 2. prawo do informacji ................................................................... 141 3. prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych .... 145 4. prawo do prywatności ................................................................ 149 4.1. Wprowadzenie .................................................................... 149 4.2. prawo do poszanowania intymności ....................................... 149 4.3. tajemnica lekarska .............................................................. 150 4.4. prawo do dostępu do dokumentacji medycznej i ochrony danych medycznych ............................................... 151 Literatura ..................................................................................... 153 Akty prawne ................................................................................. 154 Rozdział 11 Negocjacje w ochronie zdrowia (Ewa Mojs, Maria Danuta Głowacka) ....... 155 1. Wprowadzenie .......................................................................... 155 2. Konflikt ................................................................................... 156 3. Negocjacje ................................................................................ 157 3.1. Uwagi ogólne ...................................................................... 157 3.2. Style negocjacyjne ................................................................ 161 3.3. techniki negocjacyjne .......................................................... 162 3.4. Błędy negocjacyjne .............................................................. 163 4. Podsumowanie .......................................................................... 164 Literatura ..................................................................................... 164 WyKAZ sKrótóW 9 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KeL Konstytucja rp – Kodeks etyki Lekarskiej – Konstytucja rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia k.p. k.p.k. r.r.z.d.m. u.d.l. u.d.lab. u.i.a. u.i.l. u.o.d.o. u.o.z.p. u.p.p. u.s.p.p. 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodo- wej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzecz- niku praw pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159) – ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) 10 u.ś.o.z. u.z.l. u.z.o.z. u.z.p.p. zarządzenie nr 72/2011/DSOZ WyKAZ sKrótóW – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i leka- rza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowot- nej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), uchylona dnia 1 lipca 2011 r. – ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i po- łożnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) – zarządzenie nr 72/2011/DSOZ prezesa Narodowego Fun- duszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w ro- dzaju: leczenie szpitalne (NFZ 2011 r. Nr 42, poz. 72). Inne AOS etpc JGp NFZ, Fundusz OSN OSNc OSNKW pKB pOZ prok. i pr.-wkł. SA SN SOr UMeWAp ZOZ – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – europejski trybunał praw człowieka – jednorodne grupy pacjentów – Narodowy Fundusz Zdrowia – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. izba cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. izba Karna i Wojskowa – produkt krajowy brutto – podstawowa opieka zdrowotna – prokuratura i prawo – wkładka – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – szpitalny oddział ratunkowy – uniwersalna metoda wartościowania pracy – zakład opieki zdrowotnej WPrOWAdZEnIE 11 WPROWADZENIE W wyniku zachodzących zmian społeczno-gospodarczych podmioty lecznicze działające na rynku usług medycznych zmuszone są do szukania odpowiednich form oraz narzędzi komunikacji, i to zarówno wewnątrz pla- cówki, jak i z jej otoczeniem. W ujęciu prawnym właściwa komunikacja jest gwarantem realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia. tylko pa- cjent, który uzyskał informację o swoim stanie zdrowia, jest w stanie świa- domie i dobrowolnie podjąć decyzję dotyczącą leczenia. Natomiast w ujęciu psychologicznym umiejętność komunikowania się stanowi podstawę kontak- tów międzyludzkich. pozwala na współdziałanie oraz wymianę wiedzy i do- świadczeń. Bezsprzeczne jest, iż właściwa komunikacja jest również istotnym elementem w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia. prawidłowa komunikacja w placówkach ochrony zdrowia może napotkać wiele problemów. pokonanie ich jest konieczne do utrzymania się na rynku oraz zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki i satysfakcji z leczenia. Niniejsza publikacja została poświęcona aspektom prawnym i psycho- logicznym związanym z komunikacją oraz jej znaczeniu dla zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Autorzy kolejnych rozdziałów skupili swoją uwagę na obecnym stanie systemu ochrony zdrowia w polsce oraz wyzwa- niach przed nim stawianych. Wskazali aktualne regulacje prawne będące podstawą funkcjonowania podmiotów leczniczych na rynku usług medycz- nych oraz zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. ponadto omó- wione zostały zasady ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez pracow- ników służby zdrowia. W dalszej części autorzy zwrócili uwagę na ważną rolę samooceny w kon- tekście nabywania kompetencji menedżerskich. podkreślono również wagę sprawnego funkcjonowania systemu oceniania pracowników w podmiocie leczniczym jako wieńczącego procedurę doskonalenia systemu zarządza- nia kadrami w każdej organizacji, a także wartościowania stanowisk pracy. ponadto poruszono kwestę komunikacji w kontekście zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. 12 WPrOWAdZEnIE Na koniec wskazano na znaczącą rolę właściwej komunikacji lekarza z pacjentem w świetle obowiązujących przepisów prawa. Zamiarem autorów było zwrócenie uwagi na problemy związane z komu- nikacją w placówkach ochrony zdrowia w ujęciu prawnym i psychologicznym. Książka ma być pomocna w budowaniu sprawnego systemu zarządza- nia tymi placówkami, gwarantującego im silną i stabilną pozycję na rynku. publikacja jest przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką komunikacji w systemie ochrony zdrowia w ujęciu prawnym i psychologicznym oraz zarządzania podmiotami leczniczymi – zarówno praktyków, teoretyków, jak i studentów zdrowia publicznego, zarządzania i innych kierunków. Oddaję w ręce czytelników książkę z życzeniami owocnej lektury. Maria Danuta Głowacka 1. pOWSZechNe UBeZpiecZeNie ZDrOWOtNe 13 Jolanta Sielska Joanna Zdanowska Rozdział 1 SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE: STAN OBECNY, WYZWANIA 1. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne 1.1. Uczestnicy systemu Do roku 1999 działalność publicznych zakładów opieki zdrowotnej fi- nansowana była z budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Zdro- wia oraz wojewodów. Od 1 stycznia 1999 r., czyli z datą wprowadzenia reformy ochrony zdro- wia, w polsce zaczął obowiązywać system ubezpieczeniowo-budżetowy. Ze względu na zadania i role w systemie jego uczestnicy przyporządkowani zostali do czterech podstawowych kategorii: 1) organizatorzy systemu, 2) świadczeniodawcy, 3) płatnicy, 4) świadczeniobiorcy (pacjenci). Organizatorzy systemu ochrony zdrowia to instytucje tworzące podsta- wy organizacyjno-prawne i kontrolne. Obok rządu i parlamentu wymieniane są tu jednostki samorządu terytorialnego. świadczeniodawcy definiowani są jako podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Są to zarówno podmio- ty publiczne, jak i prywatne, które związane są kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) (wcześniej z kasami chorych)1. Analizując formę organizacyjno-prawną podmiotów specjalizujących się w udzielaniu świadczeń medycznych, warto skupić się na danych doty- czących podmiotów świadczących usługi zdrowotne w rodzajach kluczowych dla budżetu NFZ. Są to świadczenia w rodzaju: lecznictwo szpitalne, podsta- 1 Art. 5 ust. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 14 rOZDZiAł 1. SySteM OchrONy ZDrOWiA W pOLSce… wowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Nadmienić tu należy, że lecznictwo szpitalne od lat zajmuje drugą, po wydatkach na refundację leków, najpod względem znaczenia pozycję w planach finanso- wych NFZ, zarówno w odniesieniu do całego kraju, jak i do poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu. świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej (pOZ) wykonywane są w większości przypadków przez podmioty niepubliczne, działa- jące w formie indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich oraz indywidu- alnych bądź grupowych praktyk pielęgniarek i położnych. inną formą prawną funkcjonującą w pOZ jest zakład opieki zdrowotnej. W tym miejscu warto zauważyć, że jednym z kluczowych założeń reformy ochrony zdrowia w pol- sce było zrównanie dostępu do umów z płatnikiem podmiotów publicznych i niepublicznych. Narodowy Fundusz Zdrowia podczas kontraktowania zobo- wiązany jest do równego traktowania wszystkich podmiotów biorących udział w konkursie ofert, bez względu na ich formę prawną i strukturę własnościową2. także świadczenia w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane są w większości przez świadczeniodawców niepublicz- nych. inna sytuacja ma miejsce w przypadku stacjonarnej opieki zdrowotnej. świadczenia w tym rodzaju realizowane są przede wszystkim przez podmio- ty publiczne, przy czym liczba szpitali niepublicznych z roku na rok rośnie. Z informacji rządu na temat sytuacji w ochronie zdrowia przygotowanej w roku 2008 wynika, że z 742 zarejestrowanych szpitali tylko 153 stanowi- ły podmioty niepubliczne3. tymczasem dane z roku 2011 mówią już o 629 szpitalach niepublicznych znajdujących się w rejestrach ZOZ w całym kraju4. 1.2. Płatnik ramy prawne działalności Narodowego Funduszu Zdrowia określają: 1) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 2) rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161 z późn. zm.). 2 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3 informacja rządu na temat obecnej sytuacji w ochronie zdrowia z dnia 22 stycznia 2008 r., www.mz.gov.pl [dostęp 12.12.2011]. 4 A. Mądrala, Spór wokół kontraktowania, raport rynek Usług Medycznych 2011, wydanie spe- cjalne magazynu Med-info 2011, nr 7, www.medicalnet.pl [dostęp 20.12.2011] 1. pOWSZechNe UBeZpiecZeNie ZDrOWOtNe 15 Wewnętrzną organizację Funduszu określają regulaminy organizacyjne centrali oraz oddziałów wojewódzkich Funduszu. Ubezpieczenie zdrowotne ma charakter obligatoryjny. Wysokość skład- ki określona została w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso- wanych ze środków publicznych i wynosi 9 podstawy wymiaru naliczenia składki5. środki ze składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowią domi- nującą pozycję w strukturze przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia i kształtują się na poziomie powyżej 95 wszystkich przychodów Funduszu. Drugim znaczącym źródłem wpływów do NFZ jest dotacja z budżetu pań- stwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego, która w struk- turze przychodów na rok 2010 stanowiła 3 6. pozostałe pozycje w przychodach NFZ stanowią: 1) przychody ze składek z lat ubiegłych, 2) przychody wynikające z przepisów o koordynacji, 3) przychody z tytułu realizacji zadań zleconych, 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b u.ś.o.z., uwzględniające koszty administracyjne, 5) pozostałe przychody (np. darowizny, otrzymane odszkodowania i grzyw- ny, rozwiązane rezerwy, przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych). Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia opieki zdrowotnej w kilkunastu zakresach. Są to: podstawowa opieka zdrowotna, ambulato- ryjna opieka specjalistyczna, lecznictwo szpitalne, chemioterapia, programy terapeutyczne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, opieka długo- terminowa, rehabilitacja lecznicza, świadczenia odrębnie kontraktowane, pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne, opieka sto- matologiczna, programy profilaktyczne, zaopatrzenie w przedmioty ortope- dyczne i środki pomocnicze oraz lecznictwo uzdrowiskowe. W tym miejscu należy zaznaczyć, że z dniem 1 lipca 2011 r. zaczął obo- wiązywać nowy system finansowania świadczeń ambulatoryjnej opieki spe- cjalistycznej – grupy świadczeń specjalistycznych. Wcześniej usługi w tym rodzaju rozliczane były na podstawie porady o określonej, stałej wartości punktowej. Obowiązywały trzy typy porad: zachowawcze, w tym receptu- rowa (której przypisane były 2 pkt), specjalistyczna (4 pkt), kompleksowa 5 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 6 Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2010 r., www.nfz.gov.pl [dostęp 14.12.2011]. 16 rOZDZiAł 1. SySteM OchrONy ZDrOWiA W pOLSce… (9 pkt); porady zabiegowe (rozliczane według odrębnego katalogu, w którym znajdowało się 87 pozycji); pozostałe. System grup świadczeń specjalistycznych wyróżnił cztery rodzaje porad: specjalistyczne, specjalistyczne kompleksowe (w sytuacji gdy pacjent zgła- sza się do specjalisty po raz pierwszy), pohospitalizacyjne oraz świadczenia w domu pacjenta. Katalog procedur zabiegowych został zwiększony do 490 pozycji, natomiast świadczenia specjalistyczne oraz specjalistyczne kom- pleksowe zostały usystematyzowane zgodnie z liczbą i kosztochłonnością wykonanych lub zleconych procedur na cztery odrębne grupy7. Zmiany umożliwiły przesunięcie do gabinetów specjalistycznych nie- które z zabiegów wykonywanych wcześniej jedynie w trybie stacjonarnym. cele wprowadzenia systemu grup świadczeń specjalistycznych to: alokacja środków z lecznictwa szpitalnego do AOS oraz poprawa dostępności zabie- gów wykonywanych stacjonarnie. Finansowanie świadczeń zdrowotnych przez płatnika publicznego może odbywać się jedynie na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Stronami umów są: świadczeniodawca i dyrektor oddziału wo- jewódzkiego NFZ. Od lat NFZ największą liczbę umów zawiera w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (w roku 2010 – 16 759 umów). Najwięcej podmiotów, które w roku 2010 udzielały świadczeń na podstawie kontrak- tów z NFZ, funkcjonuje w województwie śląskim (4281). pod względem liczby świadczeniodawców wyróżniają się też rejony, które obejmują swoim zasięgiem: Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ (3662 podmioty) i Ma- zowiecki Oddział Wojewódzki NFZ (2918 podmiotów)8. 1.3. Finansowanie sektora medycznego przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne kształtowane są przez kilka czynników: procentową wysokość składki, poziom aktywności zawo- dowej obywateli oraz poziom wynagrodzeń. postulaty środowiska menedżerów ochrony zdrowia, aby zwiększyć fi- nansowanie lecznictwa, w szczególności lecznictwa zamkniętego, dały syg- nały do rozpatrzenia przez rząd możliwości podniesienia poziomu obowią- 7 J. paszkiewicz, Grupy Świadczeń Specjalistycznych (GSS). Nowy system rozliczania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Służba Zdrowia 2011, nr 51–59. 8 Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2010 r… 1. pOWSZechNe UBeZpiecZeNie ZDrOWOtNe 17 zującej składki zdrowotnej. Odpowiedzią na te głosy było wskazanie, że pomimo znaczącego wzrostu nakładów na świadczenia zdrowotne z 29 mld zł w 2003 r. do 47 mld w roku 2008 (po kolejnych zmianach w planie finanso- wym NFZ, wynikających z większych, niż pierwotnie zakładano, wpływów ze składki zdrowotnej, było to 49 mld zł), nie nastąpił oczekiwany wzrost dostępności do świadczeń zdrowotnych finansowych ze środków publicznych. rząd nie podjął decyzji o podniesieniu obowiązującej składki na ubezpie- czenie zdrowotne. Zapowiedział natomiast wprowadzenie mechanizmów poprawiających racjonalizację wydatków w sektorze ochrony zdrowia9. W ko- lejnych latach dynamika wzrostu budżetu NFZ spadła. W roku 2009 do Fun- duszu spłynęło ze składek 55 mld zł, a w roku 2010 – 56,6 mld zł. Jako wyraz niedostatecznego wykorzystania instrumentów, których celem jest wzrost efektywności wydatków w sektorze ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia podało też w roku 2008 dane obrazujące znaczący wzrost nakładów na ochronę zdrowa z dochodów indywidualnych ludności. podobne analizy zawiera raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga II, gdzie pada stwierdzenie, iż wydatki ludności na ochro- nę zdrowia w roku 2006 stanowiły 33,9 wydatków bieżących na ochronę zdrowia10. W roku 2011 wartość rynku medycznego w polsce oceniana była na 102 mld zł, z czego wydatki prywatne (wraz z abonamentami oraz kosz- tami leków) stanowiły 31,4 (najwięcej po wydatkach NFZ, które stanowią 57,5 wszystkich wydatków na ochronę zdrowia). Wydatki z budżetu pań- stwa i funduszy unijnych stanowiły 9,9 , a wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2,5 11. W odniesieniu do struktury wydatków na ochronę zdrowia z budże- tu państwa autorzy raportu ocenili negatywnie sukcesywne (w latach 2004–2007) zmniejszanie środków na zdrowie publiczne oraz programy polityki zdrowotnej. Wśród zmian pozytywnych wymienili natomiast roz- poczęcie finansowania z budżetu państwa ratownictwa medycznego12. Wydatki samorządów na sektor ochrony zdrowia związane są bezpo- średnio z zadaniami, jakie jednostki samorządu terytorialnego otrzyma- ły na skutek reformy ochrony zdrowia i reformy samorządowej, stając się 9 informacja rządu na temat obecnej sytuacji… 10 raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga II, Warszawa, listopad 2008, s. 38–53, www.mz.gov.pl [dostęp 15.11.2011]. 11 ł. Zalicki, Droga ochrona zdrowia (w:) raport. rynek Usług Medycznych 2011, wydanie spe- cjalne magazynu Med-info 2011, nr 7, www.medicalnet.pl [dostęp 20.12.2011]. 12 raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce…, s. 38–53.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo i psychologia w ochronie zdrowia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: