Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 003970 24126713 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne - ebook/pdf
Prawo karne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 198
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-848-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ze wstępu:

'Ruch kliniczny w Polsce przeszedł już fazę organizacyjną i rozwija się prężnie jako ważny element programow nauczania na wydziałach prawa. Świadczy o tym rownież niniejsza publikacji poświęcona metodologii praktycznego nauczania prawa. Ma ona do spełnienia kilka celow.

Po pierwsze, z założenia stanowi pierwszy krok w kierunku opracowania modelowego programu nauczania klinicznego w Polsce. W tym nurcie zamykają się opracowania prof. dr hab. Fryderyka Zolla i dr Barbary Namysłowskiej-Gabrysiak poświęcone ogolnym rozważaniom na temat celow, metod nauczania klinicznego, zadań koordynatora i roli, jaką ta forma nauczania może odegrać w ogolnym procesie reformy nauczania w szkołach prawa w Polsce oraz ich uszczegołowieniu na przykładzie sekcji prawa karnego Kliniki Prawa oraz UW. Publikacja ta powinna stanowić lekturę obowiązkową nie tylko dla wszystkich uczestnikow programow klinicznych, lecz rownież dla osob zajmujących się szerszą refl eksją nad przyszłym kształtem uniwersyteckich studiow prawniczych i podyplomowego kształcenia zawodowego, oraz osob, ktore angażują się w przebudowę systemu pomocy prawnej w Polsce.

Druga część publikacji, przygotowana przez studentow, poświęcona jest analizie poszczegolnych przypadkow (tzw. case studies). Stanowi ona cenne forum wymiany informacji na temat istotnych problemow prawnych pojawiających się w praktyce funkcjonowania poszczegolnych klinik oraz metod i sposobow ich analizowania i rozwiązywania.

Trzecia część publikacji, to artykuły problemowe rożnych autorow, mogące mieć istotne znaczenie w praktyce klinicznej.

Ta rożnorodność zawartości treściowej niniejszej publikacji sprawia, że każdy uczestnik programu nauczania klinicznego w Polsce może znaleźć dla siebie coś interesującego i rownocześnie uczyć się na doświadczeniach innych.'

prof. dr hab. Eleonora Zielińska
Seria składa się z 5 tomów, a każdy tom podzielony jest na 4 zasadnicze części. W skład serii wchodzą następujące tomy:
  1. Prawo cywilne.
  2. Prawo karne.
  3. Prawo pracy.
  4. Prawo administracyjne
  5. Varia.
Do lektury Biblioteki Studenckich Poradni Prawnych zachęcamy przede wszystkim studentów i pracowników naukowych zainteresowanych zasadami funkcjonowania studenckich poradni prawnych w Polsce, ale także prawników praktyków.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych Prawo karne Wydawnictwo C.H. BECK BIBLIOTEKA STUDENCKICH PORADNI PRAWNYCH 2. Prawo karne Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych 2. Prawo karne FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH WARSZAWA 2008 Sponsor instytucjonalny Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych: FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO Redakcja merytoryczna: FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH Redaktor naukowy tomu: dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Redaktor serii: dr Izabela Kraśnicka Redaktor: Emilia Rucińska Projekt okładki: Robert Rogiński © Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych 2008 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: ERJOT STUDIO, Warszawa Druk i oprawa: Wers Design Drukarnia Cyfrowa, Bydgoszcz ISBN 978-83-7483-848-1 Spis autorów Wstęp prof. dr hab. Eleonora Zielińska Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Rozdział II dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Rozdział III A. Anna R. Sitarska B. Anna Zientara C. Adam Rzemek D. Małgorzata Dziewanowska, Marek Domagała E. Sylwia Chełchowska F. Marcin Czarnecki G. Urszula Czarnomska H. Jan Rysiński I. Kamil Suplewski J. Stanisław Radowicki K. Zuzanna Maria Wądołowska, Łukasz Woźniacki L. Patrycja Pogoda Ł. Dariusz Piróg M. Maciej Dembiński, Anna Maryańska N. Paweł Osik O. Jolanta Kosińska Rozdział IV A. dr Olga Sitarz B. Anna R. Sitarska C. Jakub Dąbrowski Spis treści V Spis autorów ................................................................................................................ Wykaz skrótów ............................................................................................................ XI Wykaz podstawowej literatury .................................................................................... XV Wstęp .......................................................................................................................... XVII Rozdział I. Metodologia klinicznego nauczania prawa ......................................... A. Nauczanie kliniczne jako metodologia .............................................................. B. Umiejętności prawnicze, których wykształceniu ma służyć edukacja kliniczna .............................................................................................. 1. Formy kształcenia klinicznego ........................................................................ 2. Umiejętność rozwiązywania problemów ........................................................ 3. Analiza prawna i rozumowanie prawnicze ..................................................... 4. Umiejętność ustalania stanu prawnego ........................................................... 5. Umiejętność ustalania stanu faktycznego ....................................................... 6. Umiejętność porozumiewania się ................................................................... 7. Umiejętność doradzania .................................................................................. 8. Umiejętność prowadzenia negocjacji ............................................................. 9. Umiejętność prowadzenia postępowania sądowego oraz alternatywnych procedur prowadzących do rozwiązania sporu ............................................... 10. Organizacja i zarządzanie w pracy prawników ............................................... 11. Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania dylematów etycznych ................. C. Program kliniczny jako program wychowawczy ............................................. D. Podsumowanie .................................................................................................... 1 1 2 4 8 12 13 15 17 18 21 22 23 24 25 25 Rozdział II. Metodologia pracy w sekcji prawa karnego ...................................... 27 Rozdział III. Kazusy .................................................................................................. A. Przemoc w rodzinie ............................................................................................. 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 2. Ocena prawna ................................................................................................... a. Prawo karne ............................................................................................... b. Ochrona cywilnoprawna ............................................................................ c. Prawo administracyjne ............................................................................... 3. Działanie Poradni ............................................................................................. 33 33 33 34 34 44 49 50 VIII Spis treści B. Zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji ...................................................... 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 2. Ocena prawna ................................................................................................... 3. Działanie Poradni .............................................................................................. C. Posiadanie narkotyków. Instytucje przewidujące porozumienie oskarżyciela z podejrzanym na etapie postępowania przygotowawczego ........................... 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 2. Ocena prawna ................................................................................................... 3. Działanie Poradni .............................................................................................. D. Problematyka wypadku drogowego .................................................................. 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 2. Ocena prawna .................................................................................................... 3. Działanie Poradni .............................................................................................. E. Warunkowe zwolnienie w sytuacji zbiegu kar ................................................. 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 2. Ocena prawna .................................................................................................... 3. Działanie Poradni .............................................................................................. F. Ekshumacja zwłok .............................................................................................. 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 2. Ocena prawna ................................................................................................... 3. Działanie Poradni ............................................................................................. G. Prywatny akt oskarżenia w sprawie o zniesławienie ....................................... 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 2. Ocena prawna .................................................................................................... 3. Działanie Poradni .............................................................................................. H. Wniesienie prywatnego aktu oskarżenia w sytuacji umorzenia postępowania przygotowawczego przez prokuratora ze względu na stwierdzenie braku interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu .................................................................................................. 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 2. Ocena prawna .................................................................................................... 3. Działanie Poradni .............................................................................................. Możliwe środki prawne w postępowaniu karnym po uprawomocnieniu się wyroku skazującego............................................................................................. 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 2. Ocena prawna .................................................................................................... 3. Działanie Poradni .............................................................................................. Skazujący wyrok sądu a cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką ....................................................................... 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 2. Ocena prawna .................................................................................................... 3. Działanie Poradni .............................................................................................. I. J. 51 51 52 56 56 56 57 60 60 60 62 66 67 67 67 71 72 72 72 73 74 74 75 81 81 81 83 84 84 84 85 88 88 88 89 92 Spis treści IX K. Odpowiedzialność nieletniego na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ........................................................................................ 93 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 93 2. Ocena prawna ................................................................................................... 94 3. Działanie Poradni ............................................................................................. 96 L. Zakres odpowiedzialności gwaranta w prawie karnym .................................. 96 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 96 2. Ocena prawna .................................................................................................... 97 3. Działanie Poradni .............................................................................................. 99 Ł. Przesłanki warunkowego zwolnienia ................................................................. 100 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 100 2. Ocena prawna .................................................................................................... 103 3. Działanie Poradni .............................................................................................. 104 M. Przesłanki wznowienia postępowania karnego, przemoc w rodzinie ............. 104 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 104 2. Ocena prawna .................................................................................................... 106 3. Działanie Poradni .............................................................................................. 109 N. Problematyka zdarzeń drogowych – przestępstwo, wykroczenie, zbieg czynów i przepisów ustawy ....................................................................... 109 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 109 2. Ocena prawna .................................................................................................... 112 3. Działanie Poradni .............................................................................................. 121 O. Kasacja w postępowaniu karnym ...................................................................... 122 1. Stan faktyczny ................................................................................................... 122 2. Ocena prawna .................................................................................................... 122 3. Działanie Poradni .............................................................................................. 128 Rozdział IV. Artykuły ................................................................................................ 129 A. Zmiana przepisów dotyczących przedawnienia i warunkowego przedterminowego zwolnienia w świetle art. 4 § 1 KK ................................... 129 1. Przedawnienie ................................................................................................... 131 2. Przedterminowe zwolnienie .............................................................................. 135 3. Wnioski ............................................................................................................. 140 B. Terapia dla sprawców przemocy domowej ....................................................... 141 1. Przemoc ............................................................................................................. 142 2. Sprawca przemocy ............................................................................................ 144 3. Przyczyny przemocy ......................................................................................... 145 4. Skutki przemocy ................................................................................................ 147 5. Terapia dla sprawców przemocy ....................................................................... 148 6. Terminologia ..................................................................................................... 149 7. Terapia jako element systemu przeciwdziałania przemocy ............................... 151 X Spis treści 8. Rozwiązania problemu terapii – jako elementu przeciwdziałania przemocy – przyjęte w innych państwach ........................................................ 153 a. Stany Zjednoczone ..................................................................................... 153 b. Austria ........................................................................................................ 154 c. Niemcy ....................................................................................................... 154 d. Polska ......................................................................................................... 156 C. Praktyczna rola instytucji przedstawiciela osoby skazanej w polskim postępowaniu karnym wykonawczym ............................................................... 161 1. Wstęp ................................................................................................................ 161 2. Istota instytucji przedstawiciela skazanego ...................................................... 162 3. Instytucje i organizacje, które mogą delegować przedstawiciela (art. 38 KKW) ................................................................................................... 163 4. Przedstawiciel społeczny czy może quasi-obrońca? ......................................... 164 5. Rola przedstawiciela w postępowaniu .............................................................. 166 6. Klinika Prawa jako instytucja wskazana w art. 38 KKW .................................. 167 7. Procedura ustanowienia przedstawiciela – opis przypadku zaistniałego w praktyce klinicznej w 2005 r. ........................................................................ 168 8. Podsumowanie – przyszłość instytucji przedstawiciela skazanego .................. 170 Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 173 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne CmentU ............................... ustawa z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) KC ....................................... Kodeks cywilny KK ...................................... Kodeks karny KKW ................................... Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP .................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA .................................... Kodeks postępowania administracyjnego KPK .................................... Kodeks postępowania karnego KPW .................................... Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia KW ...................................... Kodeks wykroczeń KRO .................................... Kodeks rodzinny i opiekuńczy NarkU ................................. ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) NielU .................................. ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet- nich (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.) OchrLokU ........................... ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz- kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) PolU .................................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) PomSpołU .......................... ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) PrRDrogU ........................... ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) PrzRodzU ........................... ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi- nie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493) PWKK ................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks kar- ny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) TransDrogU ........................ ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) XII Wykaz skrótów 2. Czasopisma AUWr ................................. Acta Universitatis Wratislavensis CPKiNP .............................. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych EP ........................................ Edukacja Prawnicza Klinika ................................ Czasopismo wydawane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych KPP ..................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS .................................... Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ..................................... Monitor Prawniczy NP ........................................ Nowe Prawo OSN .................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW .............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNPG ............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Generalna OSP ..................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OTK .................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A Pal. ...................................... Palestra PiP ....................................... Państwo i Prawo PN ....................................... Przegląd Notarialny PPH ..................................... Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. ............................ Prokuratura i Prawo PS ........................................ Przegląd Sejmowy Rej. ...................................... Rejent RPEiS .................................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Wok. ................................... Wokanda 3. Inne art. ...................................... artykuł cz. ........................................ część ds. ....................................... do spraw Dz.U. .................................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................... Dziennik Urzędowy in. ........................................ inny (-a, -e) itp. ...................................... i temu podobne Wykaz skrótów XIII lit. ....................................... litera m.in. ................................... między innymi m.st. .................................... miasta stołecznego n. ......................................... następny (-a, -e) Nb ....................................... numer brzegowy niepubl. ............................... niepublikowany (-a, -e) np. ....................................... na przykład Nr ........................................ numer orz. ..................................... orzeczenie pkt ...................................... punkt post. .................................... postanowienie poz. ..................................... pozycja r. ......................................... rok rozp. .................................... rozporządzenie s. .......................................... strona SA ....................................... Sąd Apelacyjny SN ...................................... Sąd Najwyższy t. .......................................... tom tekst jedn. ............................ tekst jednolity tj. ........................................ to jest tzn. ...................................... to znaczy tzw. ..................................... tak zwany (-a, -e) uchw. ................................... uchwała UPP ..................................... Uniwersytecka Poradnia Prawna ust. ...................................... ustęp w. ........................................ wiek wyr. ..................................... wyrok ze sprost. ............................. ze sprostowaniem ze zm. .................................. ze zmianami zob. ..................................... zobacz Wykaz podstawowej literatury K. Buchała, Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogo- wej. Komentarz, Bydgoszcz 1997 L. Gardocki, Prawo karne, wyd. 11, Warszawa 2005 R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 1998 K. Gromek, Komentarz do Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2001 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2003 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowania karne, Warszawa 2005 P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 1999 B. Hołyst, Kryminologia, wyd. 8, Warszawa 2004 A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2004 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2005 R. A. Stefański, Wykroczenia drogowe. Komentarz, Kraków 2005 M. Szewczyk, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do KK, t. 2, pod red. A. Zolla, Kraków 1999 J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, wyd. II, Warszawa 2005 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 1, Kraków 2004 Wstęp Ruch kliniczny w Polsce przeszedł już fazę organizacyjną i rozwija się prężnie jako ważny element programów nauczania na wydziałach prawa. Świadczy o tym również niniejsza publikacji poświęcona metodologii praktycznego nauczania prawa. Ma ona do spełnienia kilka celów. Po pierwsze, z założenia stanowi pierwszy krok w kierunku opracowania mo- delowego programu nauczania klinicznego w Polsce. W tym nurcie zamykają się opracowania prof. dr hab. Fryderyka Zolla i dr Barbary Namysłowskiej-Gabrysiak poświęcone ogólnym rozważaniom na temat celów, metod nauczania klinicznego, zadań koordynatora i roli, jaką ta forma nauczania może odegrać w ogólnym pro- cesie reformy nauczania w szkołach prawa w Polsce oraz ich uszczegółowieniu na przykładzie sekcji prawa karnego Kliniki Prawa oraz UW. Publikacja ta powin- na stanowić lekturę obowiązkową nie tylko dla wszystkich uczestników progra- mów klinicznych, lecz również dla osób zajmujących się szerszą refl eksją nad przyszłym kształtem uniwersyteckich studiów prawniczych i podyplomowego kształcenia zawodowego, oraz osób, które angażują się w przebudowę systemu pomocy prawnej w Polsce. Druga część publikacji, przygotowana przez studentów, poświęcona jest ana- lizie poszczególnych przypadków (tzw. case studies). Stanowi ona cenne forum wymiany informacji na temat istotnych problemów prawnych pojawiających się w praktyce funkcjonowania poszczególnych klinik oraz metod i sposobów ich analizowania i rozwiązywania. Trzecia część publikacji, to artykuły problemowe różnych autorów, mogące mieć istotne znaczenie w praktyce klinicznej. Ta różnorodność zawartości treściowej niniejszej publikacji sprawia, że każdy uczestnik programu nauczania klinicznego w Polsce może znaleźć dla siebie coś interesującego i równocześnie uczyć się na doświadczeniach innych. prof. dr hab. Eleonora Zielińska Warszawa, kwiecień 2007 r. Rozdział I. Metodologia klinicznego nauczania prawa prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak A. Nauczanie kliniczne jako metodologia Programy kliniczne często są przedstawiane jako odmiany „prawniczych biur pomocy społecznej”. Idea świadczenia pomocy prawnej osobom ubogim, niemogącym zapewnić sobie odpłatnie pomocy prawnej jest bardzo silnie za- korzeniona w idei powstania i ukształtowania się ruchu klinicznego1. Społeczne nastawienie programów klinicznych było także efektem programów fundatorów, dążących do poprawy systemu świadczenia pomocy prawnej osobom ubogim2. Misja społeczna klinik prawniczych jest oczywiście bardzo ważna. Niemniej jednak nie może ona przesłaniać faktu, że nauczanie kliniczne jest przede wszystkim wynikiem przekonania o efektywności tego rodzaju metody uczenia3. Istnieją tu przy tym dwa zasadnicze aspekty tej metody – jej efektywność, rozu- miana jako sposób stosunkowo szybkiego i wszechstronnego opanowania umie- jętności prawniczych przez studenta oraz aspekt wychowawczy, realizowany w ten sposób, iż student pomaga osobom niezamożnym, uświadamiając sobie przy tym sposób funkcjonowania instytucji państwowych, gdzie profesjonalna pomoc prawna nie dociera. Program kliniczny spełniając powyższe cele kształtuje pewną wrażliwość społeczną u prawników, przyczyniając się w ten sposób do humanizacji profesji prawniczych. 1 Zob. M. M. Barry, J. C. Dubin, P. A. Joy, Clinical Education for this Millenium, 7 Clinical Law Review 2000, Nr 1, s. 12–16; F. Zoll, Jaka szkoła prawa, Warszawa 2004, s. 76. 2 A. McCutcheon, Eastern Europe: Funding Strategies for Public Interest Law in Transitional Societies, [w:] M. Mc- Clymont, S. Golub, Many Roads to Justice, The Ford Foundation 2000, s. 233–264. 3 G. Bellow, On Teaching the Teachers: Some Preliminary Refl ections on Clinical Education as Methodology, [w:] Clini cal Education for the Law Student in a Service Setting (1973), s. 376–379; M. M. Barry, J. C. Dubin, P. A. Joy, op. cit., s. 16–18; M. Spiegel, Theory and Practice in Legal Education: An Essay on Clinical Education, 34 UCLA Law Review (1987), s. 560–594; L. Wortham, The Lawyering Process: My Thanks for the Book and the Movie, 10 Clinical Law Review 2003, Nr 1, s. 405–408; F. Zoll, op. cit., s. 77. F. Zoll, B. Namysłowska-Gabrysiak
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: