Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00121 006201 20490408 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne - ebook/pdf
Prawo karne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 393
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5445-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

W podręczniku ,,Prawo karne' w części ogólnej omówiono kwestie związane z:

Natomiast część szczególna przedstawia konktretne typy przestępstw, w tym m.in.:

W osiemnastym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu karnego dotyczące przestępstw seksualnych, przestępstwa zakłócenia działania urządzeń uzyteczności publicznej, przestepstwa fałszywego alarmu i przestępstwa ułatwiania działalności terrorystycznej. Publikacja została również uzupełniona o najnowszą literaturę i orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Prawo karne Lech Gardocki 18. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Lech Gardocki • Prawo karne W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki KODEKS KARNY. CZĘŚĆ OGÓLNA, T. 1, KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 1–31, wyd. 2 Duże Komentarze Becka M. Królikowski, R. Zawłocki KODEKS KARNY. CZĘŚĆ OGÓLNA, T. 2, KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 32–116, wyd. 2 Duże Komentarze Becka A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze J. Lachowski PRAWO KARNE Testy Becka S. Hypś, R. Hałas, M. Gałązka, K. Wiak, D. Szeleszczuk KODEKS KARNY – CZĘŚĆ OGÓLNA. PYTANIA. KAZUSY TABLICE, wyd. 3 Repetytoria C. H. Beck S. Hypś, R. Hałas, M. Gałązka, K. Wiak, D. Szeleszczuk KODEKS KARNY – CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA. PYTANIA. KAZUSY TABLICE, wyd. 3 Repetytoria C. H. Beck KODEKS KARNY Z WPROWADZENIEM, wyd. 38 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo karne Lech Gardocki profesor dr hab. nauk prawnych w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego 18. wydanie zmienione WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-5444-6 ISBN e-book 978-83-255-5445-3 Przedmowa Prezentowane osiemnaste wydanie podręcznika zawiera zmiany i uzupełnie nia związane zwłaszcza z tym, że w okresie, który upłynął od poprzedniego wydania, wzbogaceniu uległa literatura prawa karnego i orzecznictwo Sądu Naj wyż szego. Nastąpiły też zmiany ustawodawcze. Poprawiłem również omyłki znajdujące się w poprzednim tekście, na które zwrócili mi uwagę Czytelnicy podręcznika. Warszawa, czerwiec 2013 r. Lech Gardocki Spis treści Przedmowa ........................................................................................................................ V Wykaz skrótów ................................................................................................................. XIX Wykaz podstawowej literatury ......................................................................................... XXIII Rozdział I. Zagadnienia wstępne .................................................................................. § 1. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych ................... I. Pojęcie prawa karnego .............................................................................. II. Nauka prawa karnego i nauki pokrewne ................................................. § 2. Funkcje prawa karnego...................................................................................... § 3. Zasady prawa karnego ....................................................................................... I. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn ............................................... II. Zasada winy .............................................................................................. III. Zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej .............................. IV. Zasada humanitaryzmu ............................................................................. V. Zasada nullum crimen sine lege ............................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 2. Nullum crimen sine lege scripta .......................................................... 3. Nullum crimen sine lege certa ............................................................. 4. Zakaz analogii ....................................................................................... 5. Nullum crimen sine lege praevia (lex retro non agit) ........................ 6. Nulla poena sine lege ........................................................................... § 4. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego ....................................................... I. Kierunek racjonalistyczno-humanitarny wieku Oświecenia .................... II. Szkoła klasyczna ....................................................................................... III. Szkoła antropologiczna (szkoła pozytywna) ............................................ IV. Szkoła socjologiczna ................................................................................. V. Inne kierunki w prawie karnym ............................................................... 1. Obrona społeczna .................................................................................. 2. Nowa obrona społeczna ........................................................................ 3. Neoklasycyzm ....................................................................................... 4. Abolicjonizm ......................................................................................... § 5. Zagadnienia kryminalizacji ................................................................................ I. Kryminalizacja i nauka o kryminalizacji ................................................. II. Opisowa nauka o kryminalizacji .............................................................. III. Normatywna nauka o kryminalizacji ....................................................... § 6. Ustawa karna i jej stosowanie........................................................................... I. Źródła polskiego prawa karnego .............................................................. 1. Kodeks karny ........................................................................................ 2. Przepisy innych dziedzin prawa ........................................................... 1 1 1 5 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 20 21 21 22 23 24 24 25 25 26 26 26 27 28 30 30 30 31 VIII Spis treści 3. Konstytucja i umowy międzynarodowe ............................................... 4. Judykatura i doktryna ........................................................................... II. Wykładnia przepisów prawa karnego ....................................................... IIa. Normy prawnokarne ................................................................................ III. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu .............................. 1. Wejście w życie .................................................................................... 2. Czas popełnienia przestępstwa ............................................................. 3. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu ......................... 4. Ustawy epizodyczne ............................................................................. IV. Obowiązywanie ustawy pod względem miejsca i osób .......................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 2. Zasada terytorialności ........................................................................... 3. Zasada narodowości podmiotowej ....................................................... 4. Zasada narodowości przedmiotowej (ochronna) ograniczona ............ 5. Zasada narodowości przedmiotowej (ochronna) nieograniczona ....... 6. Zasada odpowiedzialności zastępczej .................................................. 7. Zasada represji wszechświatowej ......................................................... 8. Moc prawna orzeczeń zagranicznych .................................................. V. Immunitety................................................................................................. Rozdział II. Nauka o przestępstwie.............................................................................. § 7. Ogólne pojęcie przestępstwa ............................................................................. I. Definicja przestępstwa .............................................................................. II. Przestępstwo jako czyn człowieka ........................................................... III. Czyn zabroniony. Ustawowe znamiona przestępstwa ............................. IV. Bezprawność czynu ................................................................................... V. Wina ........................................................................................................... VI. Społeczna szkodliwość .............................................................................. VII. Klasyfikacja przestępstw ........................................................................... 1. Waga przestępstwa ................................................................................ 2. Forma winy ........................................................................................... 3. Forma czynu ......................................................................................... 4. Znamię skutku....................................................................................... 5. Typy przestępstw .................................................................................. 6. Tryb ścigania ......................................................................................... § 8. Struktura przestępstwa ....................................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Podmiot przestępstwa ................................................................................ 1. Wiek sprawcy ........................................................................................ 2. Nieletni .................................................................................................. 3. Młodociany ........................................................................................... 4. Przestępstwa indywidualne i przestępstwa powszechne ..................... III. Strona przedmiotowa przestępstwa .......................................................... IV. Formy czynu .............................................................................................. 1. Przestępstwa trwałe............................................................................... 2. Przestępstwa wieloosobowe ................................................................. 3. Przestępstwa wieloczynowe ................................................................. V. Przestępstwa z zaniechania ....................................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 2. Przestępstwa materialne z zaniechania ................................................ 32 33 33 34 36 36 36 37 39 40 40 41 42 43 43 44 44 45 46 50 50 50 50 52 53 55 59 61 61 62 62 63 63 64 65 65 65 65 67 68 69 69 71 71 71 72 72 72 73 Spis treści IX VI. Skutek czynu. Związek przyczynowy ...................................................... 1. Teoria ekwiwalencji .............................................................................. 2. Teoria adekwatnego związku przyczynowego ..................................... 3. Teoria relewancji ................................................................................... 4. Obiektywne przypisanie ....................................................................... 5. Przyczynowość zaniechania ................................................................. VII. Strona podmiotowa przestępstwa ............................................................. VIII. Formy winy umyślnej ............................................................................... 1. Zamiar bezpośredni............................................................................... 2. Zamiar ewentualny ............................................................................... IX. Dodatkowe cechy umyślności. Przestępstwa kierunkowe ....................... X. Formy winy nieumyślnej .......................................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 2. Lekkomyślność ..................................................................................... 3. Niedbalstwo ........................................................................................... XI. Wina mieszana (kombinowana) ................................................................ XII. Przedmiot przestępstwa ............................................................................. 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 2. Podział przestępstw ze względu na przedmiot ochrony ..................... 3. Indywidualny, rodzajowy i ogólny przedmiot ochrony ...................... 4. Znaczenie przedmiotu ochrony przy interpretacji przepisu ................ 5. Podobieństwo przestępstw .................................................................... § 9. Formy popełnienia przestępstwa ....................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Sprawstwo. Współsprawstwo. Sprawstwo kierownicze .......................... 1. Sprawstwo ............................................................................................. 2. Współsprawstwo ................................................................................... 3. Sprawstwo kierownicze ........................................................................ 4. Indywidualizacja winy .......................................................................... 76 77 79 79 79 80 81 81 82 83 85 86 86 87 88 89 90 91 91 93 94 95 95 95 96 96 96 98 99 III. Podżeganie i pomocnictwo ....................................................................... 100 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 100 2. Podżeganie ............................................................................................ 101 3. Pomocnictwo ......................................................................................... 102 4. Uczestnictwo konieczne ....................................................................... 105 IV. Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika ............................................ 106 1. Zakres .................................................................................................... 106 2. Wyłączenia odpowiedzialności ............................................................. 107 3. Prowokator ............................................................................................ 107 V. Formy stadialne przestępstwa ................................................................... 108 VI. Przygotowanie ........................................................................................... 109 1. Przygotowanie w sensie ścisłym .......................................................... 109 2. Wejście w porozumienie ....................................................................... 110 3. Karalność przygotowania ..................................................................... 110 4. Czynny żal ............................................................................................ 111 VII. Usiłowanie ................................................................................................. 111 1. Definicja ................................................................................................ 111 2. Zagrożenie karą..................................................................................... 113 3. Usiłowanie nieudolne ........................................................................... 114 4. Czynny żal ............................................................................................ 115 X Spis treści § 10. Wyłączenie odpowiedzialności karnej .............................................................. 116 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 116 § 11. Kontratypy .......................................................................................................... 117 I. Obrona konieczna ...................................................................................... 117 1. Definicja ................................................................................................ 117 2. Warunki ................................................................................................. 118 3. Dysproporcja dóbr ................................................................................ 120 4. Prowokacja ............................................................................................ 121 5. Problem bójki ........................................................................................ 122 6. Przekroczenie granic ............................................................................. 122 II. Stan wyższej konieczności........................................................................ 124 1. Definicja ................................................................................................ 124 2. Stan wyższej konieczności a obrona konieczna .................................. 124 3. Rozwój instytucji .................................................................................. 125 4. Bezpośrednie niebezpieczeństwo ......................................................... 126 5. Proporcja dóbr....................................................................................... 126 6. Subsydiarność ....................................................................................... 127 7. Celowość działania ............................................................................... 127 8. Konsekwencje ....................................................................................... 128 9. Kolizja obowiązków ............................................................................. 129 10. Zawiniony stan wyższej konieczności ............................................... 129 11. Wyłączenie stanu wyższej konieczności ............................................ 129 12. Przekroczenie granic ........................................................................... 130 III. Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków .................................... 131 IV. Zgoda pokrzywdzonego (zgoda dysponenta dobrem) ............................. 132 1. Definicja ................................................................................................ 132 2. Warunek pierwszy ................................................................................. 133 3. Warunek drugi ....................................................................................... 134 4. Warunek trzeci ...................................................................................... 134 V. Czynności lecznicze .................................................................................. 134 VI. Karcenie małoletnich ................................................................................ 135 VII. Ryzyko sportowe ....................................................................................... 136 VIII. Ryzyko nowatorstwa ................................................................................. 137 IX. Ostateczna potrzeba .................................................................................. 138 X. Zwyczaj ..................................................................................................... 138 § 12. Wyłączenie winy ................................................................................................ 140 I. Niepoczytalność......................................................................................... 140 II. Poczytalność ograniczona ......................................................................... 142 III. Wprawienie się w stan odurzenia............................................................. 142 IV. Stan nietrzeźwości ..................................................................................... 143 V. Błąd co do faktu ....................................................................................... 143 VI. Nieświadomość bezprawności czynu (błąd co do prawa) ....................... 145 1. Definicja ................................................................................................ 145 2. Zakres odpowiedzialności..................................................................... 146 3. Przestępstwo urojone ............................................................................ 146 VII. Błąd co do kontratypu lub okoliczności wyłączającej winę ................... 146 VIII. Rozkaz przełożonego ................................................................................ 147 § 13. Znikoma społeczna szkodliwość czynu ............................................................ 150 § 14. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy ............................................................. 152 Spis treści XI I. Zbieg przestępstw. Kara łączna ................................................................ 153 1. Przesłanki zbiegu przestępstw .............................................................. 153 2. Wymiar kary łącznej ............................................................................. 153 3. Ciąg przestępstw ................................................................................... 155 4. Zbieg kar ............................................................................................... 156 5. Pozorny (pomijalny) zbieg przestępstw ............................................... 156 6. Przestępstwo ciągłe ............................................................................... 157 7. Czynności współukarane ...................................................................... 159 II. Zbieg przepisów ustawy ........................................................................... 160 1. Definicja ................................................................................................ 160 2. Kumulatywna kwalifikacja czynu ........................................................ 160 3. Pozorny zbieg przepisów ...................................................................... 160 3a. Pomijalny (niewłaściwy) zbieg przepisów ......................................... 162 Rozdział III. Nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających ... 163 § 15. Zagadnienia wstępne .......................................................................................... 163 I. Pojęcie kary ............................................................................................... 163 II. Teorie kary................................................................................................. 164 § 16. System kar .......................................................................................................... 166 I. Katalog kar ................................................................................................ 166 II. Kara grzywny ............................................................................................ 167 III. Kara ograniczenia wolności ...................................................................... 168 IV. Kara pozbawienia wolności ...................................................................... 170 V. Kara dożywotniego pozbawienia wolności i kara 25 lat pozbawienia wolności ............................................................................... 172 VI. Problem kary śmierci ................................................................................ 173 § 17. Środki karne ....................................................................................................... 175 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 175 II. Pozbawienie praw publicznych ................................................................ 177 III. Zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej ........................... 178 IIIa. Zakaz prowadzenia określonej działalności w stosunku do małoletnich ........................................................................................... 179 IIIb. Obowiązek powstrzymania się od określonych działań .......................... 179 IIIc. Zakaz wstępu na imprezę masową ........................................................... 180 IIId. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych .............................................................................................. 180 IV. Zakaz prowadzenia pojazdów ................................................................... 180 V. Przepadek przedmiotów lub korzyści majątkowych ................................ 181 VI. Podanie wyroku do publicznej wiadomości............................................. 183 VII. Nawiązka i świadczenie pieniężne ........................................................... 183 1. Nawiązka ............................................................................................... 183 2. Świadczenie pieniężne .......................................................................... 185 VIII. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zwrot korzyści .......................................................................... 185 1. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ................................................................................................. 185 2. Zwrot korzyści ...................................................................................... 186 XII Spis treści § 18. Zaniechanie ukarania sprawcy .......................................................................... 186 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 186 II. Niepodleganie karze .................................................................................. 187 III. Abolicja ..................................................................................................... 187 IV. Odstąpienie od wymierzenia kary ............................................................ 188 V. Warunkowe umorzenie postępowania karnego ........................................ 189 § 19. Sądowy wymiar kary ......................................................................................... 192 I. Zasady sądowego wymiaru kary i środków karnych .............................. 192 II. Dyrektywy sądowego wymiaru kary ........................................................ 193 1. Dyrektywy ogólne................................................................................. 194 2. Dyrektywa humanitaryzmu kary .......................................................... 194 3. Dyrektywa stopnia winy ....................................................................... 194 4. Stopień szkodliwości społecznej czynu ............................................... 195 5. Prewencja generalna i indywidualna.................................................... 196 6. Dyrektywa pierwszeństwa kar wolnościowych ................................... 198 7. Wymiar kary nieletnim i młodocianym ............................................... 198 8. Wymiar grzywny ................................................................................... 199 9. Dyrektywy szczegółowe ....................................................................... 199 III. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary ................................................... 199 IV. Nadzwyczajne złagodzenie kary ............................................................... 201 1. Istota nadzwyczajnego złagodzenia kary ............................................. 201 2. Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary ...................................... 202 3. Przypadki szczególne ............................................................................ 202 4. Zbieg podstaw ....................................................................................... 203 V. Zmiana rodzaju kary na łagodniejszy ...................................................... 203 VI. Warunkowe zawieszenie wykonania kary ................................................ 203 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 204 2. Istota warunkowego zawieszenia ......................................................... 204 3. Przesłanki zastosowania ....................................................................... 205 4. Okres próby, wymierzenie grzywny .................................................... 206 5. Obowiązki ............................................................................................. 207 6. Zarządzenie wykonania ........................................................................ 207 § 20. Zmiana kary orzeczonej .................................................................................... 208 I. Warunkowe przedterminowe zwolnienie .................................................. 208 1. Istota warunkowego zwolnienia ........................................................... 208 2. Przesłanki .............................................................................................. 208 3. Okres próby, dozór ............................................................................... 209 4. Odwołanie warunkowego zwolnienia .................................................. 210 5. Warunkowe zwolnienie przy zbiegu kar .............................................. 210 6. Dozór elektroniczny .............................................................................. 210 II. Kary zastępcze i zmiana kar w toku ich wykonywania .......................... 211 III. Ułaskawienie. Amnestia ............................................................................ 212 1. Ułaskawienie ......................................................................................... 212 2. Amnestia ................................................................................................ 213 § 21. Środki zabezpieczające ...................................................................................... 213 I. Istota środków zabezpieczających ............................................................ 213 II. Stosowanie środków zabezpieczających .................................................. 214 III. Środki zabezpieczające o charakterze administracyjnym ........................ 216 § 22. Przedawnienie. Zatarcie skazania ..................................................................... 217 Spis treści XIII I. Przedawnienie ............................................................................................ 217 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 217 2. Przedawnienie ścigania ......................................................................... 218 3. Przedawnienie wyrokowania ................................................................ 219 4. Przedawnienie kary ............................................................................... 219 5. Spoczywanie biegu przedawnienia ...................................................... 219 6. Wyłączenie przedawnienia.................................................................... 220 II. Zatarcie skazania ....................................................................................... 221 Rozdział IV. Poszczególne przestępstwa ...................................................................... 224 § 23. Przestępstwa przeciwko pokojowi, przeciwko ludzkości i przestępstwa wojenne .............................................................................................................. 224 I. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne w prawie karnym międzynarodowym ...................................................... 224 II. Przestępstwa przeciwko pokojowi, przeciwko ludzkości i przestępstwa wojenne w prawie polskim .............................................. 226 § 24. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej .......................................... 228 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 229 II. Zdrada główna. Zamach stanu .................................................................. 230 1. Zdrada główna ...................................................................................... 230 2. Zamach stanu ........................................................................................ 231 III. Zdrada dyplomatyczna .............................................................................. 231 IV. Szpiegostwo i dezinformacja wywiadowcza ............................................ 232 1. Szpiegostwo .......................................................................................... 232 2. Dezinformacja wywiadowcza ............................................................... 233 V. Czynny żal ................................................................................................. 233 VI. Znieważanie Narodu ................................................................................. 234 VII. Zamach na Prezdenta RP .......................................................................... 234 VIII. Znieważanie symboli państwowych ......................................................... 234 IX. Zamachy na funkcjonariuszy państw obcych .......................................... 235 X. Przepisy ogólne ......................................................................................... 235 § 25. Przestępstwa przeciwko obronności .................................................................. 236 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 236 II. Zamach na jednostkę sił zbrojnych (dywersja) ....................................... 236 III. Służba w obcym wojsku ........................................................................... 236 IV. Uchylanie się od służby wojskowej ......................................................... 237 § 26. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu .......................................................... 238 I. Zabójstwo, morderstwo i zabójstwo w afekcie ....................................... 238 1. Zabójstwo .............................................................................................. 239 2. Morderstwo ........................................................................................... 240 3. Zabójstwo w afekcie ............................................................................. 241 II. Dzieciobójstwo .......................................................................................... 242 III. Zabójstwo eutanatyczne ............................................................................ 243 IV. Namowa lub pomoc do samobójstwa ...................................................... 243 V. Nieumyślne spowodowanie śmierci ......................................................... 244 VI. Przestępstwa związane z aborcją .............................................................. 244 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 245 2. Historia uregulowania problemu .......................................................... 245 3. Regulacja ............................................................................................... 246 XIV Spis treści VII. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ................................................... 248 VIII. Bójka i pobicie .......................................................................................... 249 IX. Narażenie na niebezpieczeństwo .............................................................. 250 X. Nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie .......................................... 251 XI. Przestępstwa związane z problemem narkomanii .................................... 252 § 27. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu ................................ 253 I. Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego albo jego niebezpieczeństwa ............................................................................. 253 II. Inne postacie powszechnego niebezpieczeństwa ..................................... 254 III. Piractwo w komunikacji wodnej lub powietrznej ................................... 255 IIIa. Finansowanie terroryzmu .......................................................................... 256 IV. Postanowienia ogólne ................................................................................ 256 § 28. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji................................. 256 I. Katastrofa komunikacyjna ........................................................................ 256 II. Wypadek komunikacyjny .......................................................................... 258 III. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary ................................................... 259 IV. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości .......................................... 260 V. Inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ................ 260 § 29. Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu ............................................ 261 I. Niszczenie świata roślinnego lub zwierzęcego ........................................ 261 II. Zanieczyszczanie środowiska ................................................................... 262 III. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary ................................................... 263 IV. Działanie na szkodę terenu prawnie chronionego ................................... 263 § 30. Przestępstwa przeciwko wolności ..................................................................... 264 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 264 II. Pozbawienie człowieka wolności ............................................................. 264 IIa. Handel ludźmi (art. 189a § 1 KK) ........................................................... 265 III. Groźba karalna .......................................................................................... 266 IIIa. Uporczywe nękanie (stalking) .................................................................. 266 IV. Zmuszanie .................................................................................................. 267 V. Naruszenie miru domowego ..................................................................... 268 VI. Prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania ............................. 269 § 31. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności .......................... 271 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 271 II. Zgwałcenie................................................................................................. 272 III. Czynności seksualne z osobą bezradną lub niepoczytalną...................... 274 IV. Nadużycie zależności ................................................................................ 274 V. Czynności seksualne z dzieckiem (czyn lubieżny) .................................. 275 VI. Kazirodztwo............................................................................................... 276 VII. Rozpowszechnianie pornografii ................................................................ 277 VIII. Zmuszanie do prostytucji .......................................................................... 280 IX. Inne przestępstwa związane ze zjawiskiem prostytucji ........................... 280 1. Systemy prawnej regulacji prostytucji ................................................. 280 2. Typy przestępstw .................................................................................. 280 § 32. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece ........................................................ 282 I. Bigamia ...................................................................................................... 282 II. Przestępstwo znęcania się ......................................................................... 283 III. Rozpijanie małoletniego ............................................................................ 283 IV. Uchylanie się od alimentacji .................................................................... 284 Spis treści XV V. Porzucenie lub uprowadzenie dziecka lub osoby bezradnej ................... 285 1. Porzucenie ............................................................................................. 285 2. Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego ...................................... 286 VI. Nielegalna adopcja .................................................................................... 286 § 33. Przestępstwa przeciwko czci ............................................................................. 287 I. Zniesławienie ............................................................................................. 287 1. Zakres pojęcia ....................................................................................... 287 2. Prawo do informacji ............................................................................. 288 3. Fakty i oceny ........................................................................................ 288 4. Działanie w ramach uprawnień ............................................................ 289 5. Zniesławienie a krytyka ........................................................................ 290 6. Forma zarzutu ....................................................................................... 290 7. Upublicznienie wyroku. Nawiązka ...................................................... 291 8. Typ kwalifikowany................................................................................ 291 II. Zniewaga ................................................................................................... 291 III. Naruszenie nietykalności cielesnej ........................................................... 292 § 34. Przestępstwa przeciwko prawom pracownika .................................................. 293 I. Naruszanie uprawnień pracowniczych lub zasad BHP ........................... 293 II. Narażanie pracownika na niebezpieczeństwo .......................................... 294 III. Niezawiadomienie o wypadku .................................................................. 294 § 35. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego ................................................................................... 295 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 295 II. Naruszenie nietykalności i czynna napaść na funkcjonariusza ............... 295 1. Naruszenie nietykalności ...................................................................... 295 2. Czynna napaść ...................................................................................... 296 III. Przemoc i groźba wobec urzędów i ich funkcjonariuszy. Utrudnianie kontroli....................................................................................................... 297 IIIa. Fałszywy alarm ......................................................................................... 298 IV. Zniewaga funkcjonariusza lub organu...................................................... 298 V. Przywłaszczenie funkcji ............................................................................ 299 VI. Płatna protekcja ......................................................................................... 300 VII. Łapownictwo ............................................................................................. 300 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 300 2. Sprzedajność ......................................................................................... 301 3. Kwalifikowane typy sprzedajności ....................................................... 302 4. Przekupstwo .......................................................................................... 303 VIII. Nadużycie władzy ..................................................................................... 304 § 36. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości ...................................... 305 I. Wywieranie wpływu na sąd ...................................................................... 305 II. Fałszywe zeznania ..................................................................................... 305 III. Fałszywe oskarżenie. Fałszywe zawiadomienie. Zatajenie dowodów niewinności ................................................................................................ 307 IV. Tworzenie fałszywych dowodów .............................................................. 308 V. Poplecznictwo ............................................................................................ 309 VI. Niezawiadomienie o przestępstwie ........................................................... 311 VII. Inne przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości ..................... 312 1. Bezprawne naciski ................................................................................ 312 2. Wymuszanie zeznań .............................................................................. 312 XVI Spis treści 3. Naruszenie tajemnicy postępowania karnego ...................................... 312 4. Bezprawne samouwolnienie się ........................................................... 314 5. Bezprawne uwolnienie więźnia ............................................................ 314 6. Nadużycie czasowego zwolnienia ........................................................ 315 7. Niestosowanie się do zakazu................................................................ 315 8. Klauzula ogólna .................................................................................... 315 § 37. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum .............................................. 316 I. Przestępne naruszanie prawa wyborczego ............................................... 316 II. Przeszkadzanie wyborom .......................................................................... 317 III. Bezprawny wpływ na wybory .................................................................. 317 IIIa. Łapownictwo wyborcze ............................................................................ 317 IV. Naruszenie tajności głosowania ................................................................ 317 V. Inne przestępstwa wyborcze ..................................................................... 318 § 38. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu ........................................... 318 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 318 II. Wzięcie zakładnika ................................................................................... 319 III. Udział w zbiegowisku publicznym. Naruszanie wolności zgromadzeń ................................................................................................ 320 IIIa. Zakłócenie działania sieci lub linii........................................................... 321 IV. Przestępne nadużywanie wolności wypowiedzi ....................................... 321 V. Związek przestępny. Zorganizowana grupa przestępcza ......................... 323 VI. Naruszenie przepisów dotyczących broni palnej ..................................... 324 VII. Nielegalne przekroczenie granicy ............................................................. 324 § 39. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji ................................................... 325 I. Naruszenia tajemnicy państwowej............................................................ 325 II. Naruszenie tajemnicy zawodowej i służbowej ........................................ 326 III. Naruszenie tajemnicy korespondencji. Naruszenie sfery życia prywatnego ................................................................................................ 327 1. Tajemnica korespondencji .................................................................... 327 2. Naruszenie sfery życia prywatnego ..................................................... 327 IV. Uniemożliwianie lub utrudnianie dostępu do informacji ........................ 328 § 40. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów ...................................... 330 I. Fałsz materialny dokumentu ..................................................................... 330 II. Fałsz intelektualny dokumentu ................................................................. 331 III. Niszczenie dokumentów lub znaków granicznych .................................. 332 IV. Przestępstwa przeciwko dokumentom tożsamości ................................... 333 § 41. Przestępstwa przeciwko mieniu ........................................................................ 333 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 333 II. Kradzież. Kradzież z włamaniem ............................................................. 334 1. Kradzież zwykła ................................................................................... 334 2. Bezprawne uzyskanie programu komputerowego ............................... 336 3. Kradzież z włamaniem ......................................................................... 336 III. Rozbój i kradzież rozbójnicza .................................................................. 336 1. Rozbój ................................................................................................... 336 2. Kradzież rozbójnicza ............................................................................ 337 IV. Wymuszenie rozbójnicze........................................................................... 337 V. Przepisy wspólne ....................................................................................... 338 VI. Przywłaszczenie ......................................................................................... 338 VII. Nadużycie telefonu .................................................................................... 339 Spis treści XVII VIII. Oszustwo ................................................................................................... 340 IX. Oszustwo komputerowe ............................................................................ 342 X. Niszczenie lub uszkadzanie mienia .......................................................... 342 XI. Kradzież leśna ........................................................................................... 343 XII. Porwanie pojazdu ...................................................................................... 343 XIII. Paserstwo ................................................................................................... 344 1. Paserstwo umyślne ................................................................................ 344 2. Paserstwo nieumyślne ........................................................................... 345 XIV. Typy kwalifikowane przestępstw przeciwko mieniu ............................... 345 XV. Czynny żal przy przestępstwach przeciwko mieniu ................................ 346 § 42. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ........................................... 346 I. Nadużycie zaufania. Niegospodarność ..................................................... 346 1. Nadużycie zaufania ............................................................................... 347 2. Niegospodarność ................................................................................... 348 Ia. Łapownictwo gospodarcze i sportowe ..................................................... 348 II. Oszustwo kredytowe lub subwencyjne .................................................... 349 III. Oszustwo ubezpieczeniowe ...................................................................... 350 IV. Pranie brudnych pieniędzy........................................................................ 350 1. Pranie brudnych pieniędzy ................................................................... 350 2. Współdziałanie pracownika banku ....................................................... 351 3. Typ kwalifikowany. Czynny żal ........................................................... 351 V. Przestępstwa na szkodę wierzycieli ......................................................... 352 VI. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji .................................................... 353 VII. Lichwa ....................................................................................................... 353 VIII. Udaremnienie przetargu ............................................................................ 354 IX. Usuwanie lub fałszowanie oznaczeń towaru ........................................... 354 X. Uregulowania wspólne .............................................................................. 355 1. Rozszerzenie pojęcia podmiotu ............................................................ 355 2. Podwyższenie wysokości grzywny ...................................................... 355 3. Czynny żal ............................................................................................ 355 § 43. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi .... 356 I. Fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych i narzędzi pomiarowych ............................................................................ 356 1. Fałszowanie pieniędzy .......................................................................... 356 2. Puszczanie w obieg .............................................................................. 357 3. Przygotowanie ....................................................................................... 357 4. Fałszowanie znaków wartościowych lub urzędowych ........................ 357 5. Fałszowanie narzędzi pomiarowych .................................................... 358 6. Przepadek przedmiotów ........................................................................ 358 II. Fałszowanie dokumentacji w obrocie papierami wartościowymi ........... 358 Indeks rzeczowy .............................................................................................................. 359 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne EKPCz ............................... Konwencja z 4.11.1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Pod- stawowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC ...................................... Kodeks cywilny KK ..................................... Kodeks karny KKS ................................... Kodeks karny skarbowy KKW .................................. Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP .................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP ...................................... Kodeks pracy KPA .................................... Kodeks postępowania administracyjnego KPC ................................... Kodeks postępowania cywilnego KPK ................................... Kodeks postępowania karnego KW ..................................... Kodeks wykroczeń MPPOiP ............................. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NielU ................................. ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich PWKC ................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cy- (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) PWKK ............................... ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny wilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) 2. Czasopisma AUMCS .............................. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUWr. ................................ Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. Inf. Pr. ...................... Biuletyn Informator Prawniczy CPK ................................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych NP ...................................... Nowe Prawo OSN..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNKW .............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa OSNwSK............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP .................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ............................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ..................................... Palestra PiP ...................................... Państwo i Prawo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: