Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00243 003987 21521354 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne Część ogólna, szczególna i wojskowa. Wydanie 4 - ebook/pdf
Prawo karne Część ogólna, szczególna i wojskowa. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 446
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0795-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne – część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego oraz innych aktów prawnych z nim powiązanych. W opracowaniu przedstawiony został także rys historyczny polskiego prawa karnego.

Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji. Może też być przydatny aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim oraz praktykom.

Zaletą opracowania jest bardzo przystępny, zwięzły i uporządkowany sposób przedstawienia materiału. W celu ułatwienia nauki zastosowano dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów.

Książka została opracowana przez grono Autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim, będących także praktykami prawa karnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 19 Część pierwsza WIADOMOŚCI WSTĘPNE ROZDZIAŁ I. Ogólne wiadomości o prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Pojęcie prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Podział prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . Podział podstawowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . Podział prawa karnego materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 . Prawo karne międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Specyfika prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . Podstawowe cechy prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Prawo karne jako ultima ratio polityki prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Funkcje prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 . Uniwersalne funkcje prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 . Sposoby realizacji ochrony porządku prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .1 . Prewencja ogólna i prewencja szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .2 . Funkcje w zakresie prewencji ogólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .3 . Funkcje w zakresie prewencji szczególnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Modele prawa karnego materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 . Modele w zakresie polityki kryminalizacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 . Modele w zakresie polityki penalizacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Nauki związane z prawem karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ II. Zasady prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Pojęcie zasady prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Zasada nullum crimen sine periculo sociali (nie ma przestępstwa bez społecznego niebezpieczeństwa) i zasada proporcjonalności . . . . . . . . . . . . . . 4 . Zasada osobistej odpowiedzialności i zasada indywidualizacji odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Zasada nullum crimen sine culpa (nie ma przestępstwa bez zawinienia) . . . . . . . . 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 28 28 29 30 33 33 33 36 38 40 6 Spis treści 6 . Zasada humanitaryzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Zasada in dubio pro reo (w razie wątp liwości na korzyść sprawcy) . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ III. Źródła prawa karnego, jego normy i ich wykładnia . . . . . . . . . . . . . 1 . Ogólnie o źródłach polskiego prawa powszechnie obowiązującego . . . . . . . . . . . . 1 .1 . Rodzaje źródeł prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 .1 . Konstytucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 .2 . Umowy międzynarodowe i prawo stanowione przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem . . . . . . 1 .1 .3 . Rozporządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 .4 . Akty prawa wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 .5 . Akty prawa miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 .6 . Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunału Praw Człowieka . . . . . 2 . Źródła polskiego prawa karnego – uwagi szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . Wymóg okreś loności czynu zabronionego i kary w akcie prawnym rangi co najmniej ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . Znaczenie rozporządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 . Okreś lanie wykroczeń w aktach prawa miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 . Znaczenie doktryny, orzecznictwa i zwyczaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Kodeks karny podstawowym źródłem prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Pozakodeksowe prawo karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Normy prawnokarne i ich budowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 . Elementy składowe normy prawnokarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 . Normy sankcjonowane i sankcjonujące w prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .3 . Sposoby ujęcia w normie sankcjonowanej istoty zakazu (nakazu) . . . . . . . . . 5 .4 . Rodzaje sankcji za naruszenie norm sankcjonowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Odrębności wykładni przepisów prawnokarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część druga NAUKA O PRZESTĘPSTWIE ROZDZIAŁ IV. Pojęcie przestępstwa i podziały czynów zabronionych . . . . . . . . 1 . Pojęcie przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Przestępstwo jako czyn człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Problematyka zaniechania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Typ czynu zabronionego pod groźbą kary . Bezprawność czynu . . . . . . . . . . . . . . 5 . Społeczna szkodliwość czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Przestępstwo jako czyn zawiniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Podziały czynów zabronionych . Czyn zabroniony jako zbrodnia albo występek . . 8 . Materialne i formalne typy czynów zabronionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . Typizacje narażenia na niebezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . Czyn zabroniony jako działanie lub zaniechanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . Typy podstawowe i zmodyfikowane (kwalifikowane i uprzywilejowane) . . . . . . 12 . Powszechne i indywidualne czyny zabronione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 43 45 45 45 45 46 49 49 49 50 50 50 51 51 52 54 55 55 55 56 58 59 61 67 67 69 72 73 74 76 76 78 80 82 84 86 www.lexisnexis.pl Spis treści 13 . Umyślne i nieumyślne czyny zabronione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . Czyny ścigane z urzędu, z urzędu na wniosek pokrzywdzonego i z oskarżenia prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 88 89 ROZDZIAŁ V. Ustawowe znamiona czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 91 1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2 . Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3 . Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 4 . Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 4 .1 . O znamionach strony przedmiotowej ogólnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4 .2 . Zagadnienia związku przyczynowo-skutkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4 .2 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4 .2 .2 . Teoria ekwiwalencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 4 .2 .3 . Teoria adekwatnego związku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 4 .2 .4 . Teoria relewancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4 .2 .5 . Teoria obiektywnego przypisania skutku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4 .2 .6 . Przyczynowość zaniechania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 5 . Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 . Umyślność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 5 .2 . Nieumyślność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 5 .3 . Strona podmiotowa mieszana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 105 6 . Inne podziały znamion czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ VI. Bezprawność i wina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1 . Przestępstwo jako czyn bezprawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 2 . Wina i teorie winy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2 .1 . Od odpowiedzialności obiektywnej do odpowiedzialności opartej na winie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2 .2 . Tak zwane teorie winy w dogmatyce prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 2 .3 . Wina w ujęciu Kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ROZDZIAŁ VII. Formy stadialne i zasady odpowiedzialności za nie . . . . . . . . . . . 116 116 1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 118 3 . Usiłowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Dokonanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 ROZDZIAŁ VIII. Współdziałanie przestępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 1 . Pojęcie współdziałania przestępnego i ogólne problemy z nim związane . . . . . . . 125 2 . Sprawcze postacie współdziałania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 2 .1 . Sprawstwo indywidualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 2 .2 . Współsprawstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 2 .3 . Sprawstwo kierownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 2 .4 . Sprawstwo poleceniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 129 3 . Niesprawcze postacie współdziałania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Spis treści 3 .1 . Podżeganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3 .2 . Pomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3 .3 . Współsprawstwo a pomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 3 .4 . Prowokacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 133 4 . Zasady odpowiedzialności za współdziałanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 . Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 4 .2 . Właś ciwości osobiste a odpowiedzialność za współdziałanie . . . . . . . . . . . . . 134 4 .3 . Problem odpowiedzialności podżegacza i pomocnika za przestępstwo nieumyślne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 ROZDZIAŁ IX. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną . . . . . . . . . . . 136 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2 . Okoliczności wyłączające byt przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 2 .1 . Brak czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 2 .2 . Niewypełnienie ustawowych znamion czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . 138 2 .3 . Znikomość społecznej szkodliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2 .4 . Brak bezprawności (kontratypy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 2 .4 .1 . Pojęcia kontratypu i kontratypizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 2 .4 .2 . Kontratypy ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2 .4 .2 .1 . Obrona konieczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2 .4 .2 .2 . Stan wyższej konieczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 2 .4 .2 .3 . Dozwolone ryzyko nowatorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 2 .4 .2 .4 . Pozostałe kontratypy ujęte w Kodeksie karnym . . . . . . . . . . . . 154 2 .4 .2 .5 . Kontratypy pozakodeksowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 2 .4 .3 . Kontratypy pozaustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 156 2 .4 .3 .1 . Zgoda uprawnionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 .3 .2 . Prawo karcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 2 .4 .3 .3 . Zwyczaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 2 .4 .3 .4 . Ryzyko sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 2 .5 . Okoliczności wyłączające i umniejszające winę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 158 2 .5 .1 . Problem granic winy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .5 .2 . Nieletniość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 2 .5 .3 . Niepoczytalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 2 .5 .4 . Błąd, jego rodzaje i funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 2 .5 .5 . Stan wyższej konieczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 169 3 . Okoliczności wyłączające karalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ X. Jedność – wielość czynów i przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 1 . Jeden czyn – jeden czyn zabroniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 2 . Zbieg przepisów ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 3 . Typizacje przewidujące wieloczynowość (przestępstwa wieloczynowe) . . . . . . . . 178 4 . Ciąg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 5 . Realny zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 6 . Przestępstwa pozostające w zbiegu i podlegające współukaraniu . . . . . . . . . . . . . 184 7 . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 www.lexisnexis.pl Spis treści 9 ROZDZIAŁ XI. Obowiązywanie polskiej ustawy karnej w czasie, w miejscu i co do osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 1 . Czas popełnienia czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 2 . Zmiana ustawodawstwa przed wydaniem wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 3 . Zmiana ustawodawstwa po wydaniu prawomocnego wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . 190 190 4 . Miejsce popełnienia czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Zasada terytorialności oraz bandery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 6 . Zasady obowiązywania polskiej ustawy karnej za czyny popełnione za granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Część trzecia ŚRODKI ODDZIAŁYWANIA WŁAŚCIWE PRAWU KARNEMU I ICH STOSOWANIE ROZDZIAŁ XII. Kara i ewolucja środków penalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Ogólna charakterystyka kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Ewolucja katalogu kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Pojawienie się innych niż kara środków penalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 195 197 198 ROZDZIAŁ XIII. Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 1 . Katalog kar w Kodeksie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 199 2 . Kara grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 200 2 .2 . Regulacja prawna kary grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Kara ograniczenia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 201 3 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Regulacja prawna kary ograniczenia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 4 . Kara pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 203 4 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 . Regulacja prawna kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 4 .3 . Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 205 5 . Kary najsurowsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Kary zastępcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 ROZDZIAŁ XIV. Środki karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 208 1 . Charakterystyka środków karnych i ich katalog w Kodeksie karnym . . . . . . . . . . 2 . Pozbawienie praw publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 3 . Zakazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 3 .1 . Zakaz zajmowania stanowiska albo wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . 209 3 .2 . Zakaz udziału w działalności na rzecz małoletnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 3 .3 . Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 3 .4 . Zakaz kontaktowania się z okreś lonymi ludźmi oraz nakaz opuszczenia lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 3 .5 . Zakaz wstępu na imprezę masową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 3 .6 . Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych . . . . . 212 10 Spis treści 3 .7 . Zakaz prowadzenia pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .8 . Czas trwania środków karnych wymiernych w czasie i ich uchylenie . . . . . . 212 212 4 . Środki karne o charakterze majątkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 4 .1 . Przepadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 4 .2 . Naprawienie szkody lub zadośćuczynienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 216 4 .3 . Nawiązka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 4 .4 . Świadczenie pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Podanie wyroku do publicznej wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 ROZDZIAŁ XV. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie . . . . . . . . . . . . . . . 218 1 . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 2 . Warunkowe umorzenie postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 220 2 .1 . Istota warunkowego umorzenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . Przesłanki stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 2 .3 . Próba i obowiązki nakładane na sprawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 2 .4 . Konsekwencje przebiegu próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 3 . Warunkowe zawieszenie wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 224 3 .1 . Istota warunkowego zawieszenia wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Przesłanki stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 3 .3 . Próba i obowiązki nakładane na sprawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 3 .4 . Orzeczenie kary grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 3 .5 . Konsekwencje przebiegu próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 231 4 .1 . Istota warunkowego zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 4 .2 . Przesłanki warunkowego zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 4 .3 . Próba i obowiązki nakładane na skazanego, konsekwencje przebiegu 4 . Warunkowe zwolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Zwolnienie skazanego od reszty kary ograniczenia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 6 . Skrócenie czasu trwania środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 ROZDZIAŁ XVI. Wymiar kary i środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 1 . Ustawowy i sądowy wymiar kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 2 . Ustawowy wymiar kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 2 .1 . Zwykły ustawowy wymiar kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 2 .2 . Nadzwyczajne złagodzenie kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 2 .3 . Możliwość zastąpienia kary pozbawienia wolności karą nieizolacyjną . . . . . 240 2 .4 . Odstąpienie od wymierzenia kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 2 .5 . Nadzwyczajne obostrzenie kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 2 .6 . Recydywa specjalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 2 .7 . Zbieg podstaw nadzwyczajnego wymiaru kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 2 .8 . Granice nadzwyczajnego wymiaru kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 246 3 .1 . Zasady sądowego wymiaru kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 3 .2 . Dyrektywy sądowego wymiaru kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 3 .2 .1 . Dyrektywy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 3 .2 .2 . Dyrektywy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 251 3 .3 . Problem dyrektywy wiodącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Sądowy wymiar kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.lexisnexis.pl Spis treści 11 3 .4 . Okoliczności ważne przy wymiarze kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 . Uniwersalne znaczenie dyrektyw sądowego wymiaru kary . . . . . . . . . . . . . . 3 .6 . Dobrowolne poddanie się karze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Mediacje w sprawach karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 253 253 255 ROZDZIAŁ XVII. Ustanie i ograniczenie karalności, zatarcie skazania . . . . . . . . . 260 1 . Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 1 .1 . Istota, funkcje i rodzaje przedawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 261 1 .2 . Przedawnienie karalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 . Przedawnienie wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 1 .4 . Spoczywanie przedawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 1 .5 . Przestępstwa nieprzedawniające się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 2 . Abolicja, amnestia, akt łaski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 267 2 .2 . Amnestia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 2 .3 . Akt łaski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Zatarcie skazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 ROZDZIAŁ XVIII. Środki zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 1 . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 2 . Środki lecznicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 3 . Środki nielecznicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 ROZDZIAŁ XIX. Odpowiedzialność karna, konsekwencje popełnienia czynu okreś lonego w ustawie karnej przez nieletniego, odpowiedzial ność podmiotów zbiorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 280 1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 2 . Postępowanie z nieletnimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 2 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 2 .2 . Cel ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 2 .3 . Zakres obowiązywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 . Środki przewidziane w ustawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 2 .5 . Zasady orzekania środków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 284 3 . Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część czwarta WYBRANE TYPIZACJE CZĘŚCI SZCZEGÓLNEJ KODEKSU KARNEGO ROZDZIAŁ XX. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 290 2 . Wojna napastnicza (art . 117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 3 . Eksterminacja (art . 118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Masowe zamachy (art . 118a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 5 . Przemoc wobec grupy osób (art . 119) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 6 . Stosowanie środków masowej zagłady (art . 120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 12 Spis treści 293 7 . Wytwarzanie środka masowej zagłady (art . 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . Niedopuszczalne sposoby lub środki walki (art . 122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 9 . Zabójstwo wojenne (art . 123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 295 295 296 10 . Inne naruszenie norm prawa międzynarodowego (art . 124) . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . Zamach na dobro kultury (art . 125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . Niedopuszczalne użycie znaków (art . 126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . Publiczne nawoływanie do popełnienia czynu lub jego pochwalanie (art . 126a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . Niedopełnienie obowiązku należytej kontroli (art . 126b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 297 ROZDZIAŁ XXI. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . 298 298 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 2 . Zdrada główna (art . 127) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Zamach stanu (art . 128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 4 . Zdrada dyplomatyczna (art . 129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 5 . Szpiegostwo (art . 130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 6 . Czynny żal (art . 131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 7 . Dezinformacja wywiadowcza (art . 132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 8 . Pomówienie Narodu Polskiego (art . 132a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 9 . Znieważenie Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej (art . 133) . . . . . . . . . . . . . . . 304 10 . Zamach na życie Prezydenta RP (art . 134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 11 . Czynna napaść i znieważenie Prezydenta RP (art . 135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 12 . Czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa (art . 136) . . . 307 13 . Znieważenie znaku lub symbolu państwowego (art . 137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 14 . Wymóg wzajemności oraz działania na szkodę państwa sprzymierzonego . . . . 308 15 . Możliwość stosowania środka karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 ROZDZIAŁ XXII. Przestępstwa przeciwko obronności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 2 . Zamach terrorystyczny (art . 140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 3 . Służba w obcym wojsku (art . 141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 4 . Zaciąg do obcego wojska (art . 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 5 . Uchylanie się od służby wojskowej (art . 143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 6 . Uchylanie się od odbywania służby (art . 144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 7 . Uchylanie się od służby zastępczej (art . 145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 ROZDZIAŁ XXIII. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 315 2 . Typy zabójstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . Zabójstwo w typie podstawowym (art . 148 § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 2 .2 . Kwalifikowane typy zabójstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 2 .2 .1 . Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem (art . 148 § 2 pkt 1) . . . . . . 317 2 .2 .2 . Zabójstwo w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem lub rozbojem (art . 148 § 2 pkt 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 2 .2 .3 . Zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie (art . 148 § 2 pkt 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 www.lexisnexis.pl Spis treści 13 2 .2 .4 . Zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych (art . 148 § 2 pkt 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 2 .2 .5 . Zabójstwo jednym czynem więcej niż jednej osoby lub zabójstwo popełnione przez sprawcę uprzednio prawomocnie skazanego za zabójstwo, zabójstwo funkcjonariusza publicznego w związku z jego służbą (art . 148 § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 2 .3 . Uprzywilejowane typy zabójstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 321 2 .3 .1 . Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia (art . 148 § 4) . . . . . . . . 2 .3 .2 . Dzieciobójstwo (art . 149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 2 .3 .3 . Zabójstwo eutanatyczne (art . 150) i pomoc do samobójstwa (art . 151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 2 .3 .4 . Nielegalna aborcja (art . 152–154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 2 .3 .5 . Bójka lub pobicie (art . 158–159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 3 . Typizacje, których skutkiem jest narażenie na niebezpieczeństwo (art . 160 i 161) oraz przestępstwo nieudzielenia pomocy (art . 162) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 ROZDZIAŁ XXIV. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 2 . Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 2 .1 . Sprowadzenie niebezpiecznego zdarzenia (art . 163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 2 .2 . Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa (art . 164) . . . . . . . . . . . . . 332 2 .3 . Sprowadzenie innego niebezpieczeństwa powszechnego (art . 165) . . . . . . . 332 2 .4 . Piractwo morskie lub powietrzne (art . 166) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 2 .5 . Karalność przygotowania (art . 168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 334 2 .6 . Czynny żal (art . 169) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 3 .1 . Katastrofa komunikacyjna (art . 173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 3 .2 . Wypadek w komunikacji (art . 177) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 3 .3 . Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art . 178a) . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 ROZDZIAŁ XXV. Przestępstwa przeciwko środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 2 . Powodowanie zniszczenia w przyrodzie (art . 181) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 3 . Zanieczyszczenie środowiska (art . 182) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 4 . Składowanie lub sprowadzanie odpadów (art . 183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 343 5 . Niewłaś ciwe postępowanie z materiałami promieniotwórczymi (art . 184) . . . . . 6 . Typy kwalifikowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 344 7 . Pozostałe przestępstwa przeciwko środowisku (art . 186–188) . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ XXVI. Przestępstwa przeciwko wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 350 2 . Pozbawienie wolności (art . 189) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 3 . Groźba karalna (art . 190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 4 . Zmuszanie (art . 191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Obraza uczuć religijnych (art . 196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 14 Spis treści 6 . Zgwałcenie (art . 197) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 7 . Formy eksploatacji prostytucji (art . 204) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 ROZDZIAŁ XXVII. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 2 . Znęcanie się (art . 207) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 3 . Niealimentacja (art . 209) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 ROZDZIAŁ XXVIII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej . . . . . 363 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 2 . Zniesławienie – pomówienie (art . 212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 3 . Kontratyp dopuszczalnej krytyki (art . 213) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 4 . Zniewaga (art . 216) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 5 . Naruszenie nietykalności cielesnej (art . 217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 ROZDZIAŁ XXIX. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 2 . Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowniczych (art . 218) . . . . . . . . . . . 370 3 . Naruszenie obowiązków w zakresie bhp (art . 220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 ROZDZIAŁ XXX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 2 . Ochrona funkcjonariuszy publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 2 .1 . Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza lub osoby przybranej 3 . Przestępstwa o charakterze korupcyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mu do pomocy (art . 222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 376 2 .2 . Zniewaga funkcjonariusza publicznego (art . 226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 2 .3 . Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego (art . 223) . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 . Wymuszenie (art . 224) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 378 3 .1 . Łapownictwo bierne i czynne (art . 228 i 229) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 3 .1 .1 . Łapownictwo bierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 3 .1 .2 . Łapownictwo czynne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 3 .2 . Przestępstwa płatnej protekcji (art . 230–230a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 4 . Przestępstwo przywłaszczenia funkcji (art . 227) i przestępstwo przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego (art . 231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 4 .1 . Przywłaszczenie funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 4 .2 . Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku przez funkcjo- nariusza publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 ROZDZIAŁ XXXI. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawied liwości . . . . . . . 386 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 387 2 . Przemoc lub groźba względem sądu (art . 232) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Znęcanie się w celu uzys kania wypowiedzi o okreś lonej treści (art . 246) . . . . . . 388 389 4 . Fałszywe zeznania (art . 233) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.lexisnexis.pl Spis treści 15 5 . Publiczne rozpowszechnianie wiadomości z postępowania przygotowawczego (art . 241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 6 . Naruszenie zakazu sądowego (art . 244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 7 . Znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności (art . 247) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 ROZDZIAŁ XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu . . . . . . . . . 393 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 2 . Wzięcie zakładnika (art . 252) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 3 . Udział w zbiegowisku (art . 254) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 4 . Udział w grupie lub związku przestępczym (art . 258) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 5 . Nielegalny wyrób i handel bronią palną oraz amunicją, nielegalne ich posiadanie (art . 263) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Nielegalne przekroczenie granicy (art . 264 § 2) i nielegalne ułatwianie pobytu 397 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art . 264 § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 ROZDZIAŁ XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji . . . . . . . . . . . . . 399 1 . Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 2 . Przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych (art . 265) . . 400 3 . Przestępstwo ujawnienia informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją (art . 266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 4 . Przestępstwo nielegalnego uzys kania informacji (art . 267) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 5 . Przestępstwo niszczenia informacji (art . 268) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 403 6 . Przestępstwo niszczenia danych informatycznych (art . 268a oraz art . 269) . . . . 7 . Przestępstwo zakłócania pracy systemu komputerowego (art . 269a) . . . . . . . . . . 404 8 . Wytwarzanie, obrót urządzeniami i oprogramowaniem do przestępstw komputerowych (art . 269b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 ROZDZIAŁ XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów . . . . . 406 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 2 . Fałsz materialny dokumentu (art . 270 § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 3 . Fałsz intelektualny dokumentu (art . 271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 409 4 . Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy (art . 272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę (art . 273) . . . . . . . . . . . . . . . 410 6 . Zbycie dokumentu tożsamości (art . 274) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 7 . Posługiwanie się cudzym dokumentem (art . 275 § 1), bezprawny transfer za granicę dokumentu stwierdzającego tożsamość innej osoby (art . 275 § 2) . . . 8 . Bezprawne niszczenie dokumentów (art . 276) .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne Część ogólna, szczególna i wojskowa. Wydanie 4
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: