Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 006925 21544991 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne gospodarcze. Tom 10 - ebook/pdf
Prawo karne gospodarcze. Tom 10 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 720
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4024-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Tom 10 stanowi kompendium wiedzy na temat prawa karnego gospodarczego przydatnej osobom obsługującym podmioty gospodarcze, w szczególności spółki prawa handlowego.

Niniejszy tom zawiera szczegółowy opis podstaw odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym.

Pierwsza część zawiera omówienie źródeł prawa karnego gospodarczego, jego funkcji oraz wyjaśnia specyfikę prawa karnego gospodarczego, w tym – specyfikę podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwo gospodarcze. W pierwszej części tomu zostały także omówione kwestie pojęcia przestępstwa gospodarczego oraz podmiotu przestępstwa, strony podmiotowej oraz przedmiotowej.

W drugiej części zawarto także analizę poszczególnych najważniejszych przestępstw związanych z obrotem gospodarczym, takich jak przestępstwa:

Książka – dzięki swojej szczegółowości i usystematyzowaniu – będzie przydatna zarówno dla radców prawnych, by umiejętnie doradzili przedsiębiorcom, w jaki sposób prowadzić działalność, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej; jak i dla adwokatów, sędziów oraz prokuratorów jeśli już dojdzie do etapu prowadzenia spraw przed sądem. Skorzystają z niej także aplikanci wszystkich zawodów prawniczych i ambitni studenci. Publikacja jest przydatna również dla samych przedsiębiorców i ich pracowników działów prawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM  PRAWA HANDLOWEGO TOM 10 PRAWO KARNE  GOSPODARCZE ROBERT ZAWŁOCKI (red.) C . H . BECK SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki TOM 10 PRAWO KARNE GOSPODARCZE Wydawnictwo C. H. Beck przy wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie Seria SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Tom 1. Prawo handlowe – czêœæ ogólna Tom 2. Prawo spó³ek handlowych Tom 3. Prawo w³asnoœci przemys³owej Tom 4. Prawo papierów wartoœciowych Tom 5. Prawo umów handlowych Tom 6. Prawo o upad³oœci przedsiêbiorców Tom 7. Postêpowanie s¹dowe w sprawach gospodarczych Tom 8. Arbitra¿ handlowy Tom 9. Prawo handlowe miêdzynarodowe Tom 10. Prawo karne gospodarcze PRAWO KARNE GOSPODARCZE TOM 10 Pod redakcj¹ Profesora Roberta Zaw³ockiego Autorzy: dr Piotr Binas, dr Anna B³achnio-Parzych, dr Dorota Czura-Kalinowska, dr Joanna D³ugosz, dr El¿bieta Hryniewicz, prof. UMK dr hab. Jerzy Lachowski, dr Tomasz Oczkowski, dr Justyn Piskorski, prof. UAM dr hab. £ukasz Pohl, dr Iwona Sepio³o, prof. UW dr hab. Jerzy Skorupka, prof. UŒ dr hab. Leszek Wilk, prof. UAM dr hab. Robert Zaw³ocki Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami poszczególnych czêœci s¹: Piotr Binas rozdzia³ 16 Anna B³achnio-Parzych rozdzia³ 15 Dorota Czura-Kalinowska rozdzia³ 17 Joanna D³ugosz rozdzia³ 10 El¿bieta Hryniewicz rozdzia³ 8 Jerzy Lachowski rozdzia³ 12 Tomasz Oczkowski rozdzia³ 7 Justyn Piskorski rozdzia³ 18 £ukasz Pohl rozdzia³ 13 Iwona Sepio³o rozdzia³ 14 Jerzy Skorupka rozdzia³ 9 Leszek Wilk rozdzia³ 11 Robert Zaw³ocki rozdzia³ 1–6 Redakcja: Iwona Duda Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Bia³ostockie Zak³ady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-4023-4 ISBN e-book 978-83-255-4024-1 Spis treści Przedmowa .......................................................................................................................... XIX Wykaz skrótów ................................................................................................................... XXV Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym ........................ 1 Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego ........................................................... 3 9 1.1. Źródła prawa karnego gospodarczego .................................................................. 15 1.2. Funkcje prawa karnego gospodarczego ................................................................ 22 1.3. Pojęcie przestępstwa gospodarczego .................................................................... 1.4. Typologia przestępstw gospodarczych .................................................................. 26 29 1.5. Specyfika prawa karnego gospodarczego ............................................................. 1.5.1. Fenomen norm prawa karnego w obrocie gospodarczym ......................... 29 1.5.2. Szczególna relacja pomiędzy normami karnoprawnymi a normami gospodarczymi ........................................................................................... 1.5.3. Problematyka spójności przepisów karnych gospodarczych ..................... 1.5.4. Problematyka dynamiki przepisów karnych gospodarczych ..................... Rozdział 2. Obrót gospodarczy jako przedmiot karnoprawnej ochrony ...................... 2.1. Uwagi wprowadzające .......................................................................................... 2.2. Problematyka karalnego zamachu na obrót gospodarczy w ujęciu ogólnym ....... 2.3. Rodzajowy przedmiot ochrony ............................................................................. 2.4. Indywidualny przedmiot ochrony ......................................................................... 2.5. Problematyka karalnego zamachu na obrót gospodarczy w kontekście popełnienia czynu zabronionego ........................................................................... 36 44 46 49 55 57 60 69 74 2.6. Problematyka karalnego zamachu na obrót gospodarczy w kontekście interesu 79 pokrzywdzonego ................................................................................................... 80 2.7. Pokrzywdzony przestępstwem gospodarczym ...................................................... Rozdział 3. Popełnienie przestępstwa gospodarczego ..................................................... 85 3.1. Podmiot przestępstwa gospodarczego ................................................................... 91 3.2. Strona przedmiotowa przestępstwa gospodarczego .............................................. 112 3.2.1. Aktywność ekonomiczna sprawcy a jego czyn zabroniony ...................... 113 3.2.2. Karalne naruszenie uprawnień i obowiązków gospodarczych .................. 119 3.2.3. Sposoby popełnienia przestępstw gospodarczych ..................................... 126 3.2.4. Czynności sprawcze w przestępstwach gospodarczych ............................ 130 3.2.5. Okoliczności karalnego zachowania się sprawcy ...................................... 138 3.2.6. Karalny skutek zachowania się sprawcy ................................................... 140 3.2.7. Przedmiot przestępstwa gospodarczego .................................................... 143 3.2.8. Czas i miejsce popełnienia przestępstwa gospodarczego .......................... 145 3.2.9. Związek przyczynowy w przestępstwach gospodarczych ......................... 152 V Spis treści 3.3. Strona podmiotowa przestępstwa gospodarczego ................................................. 154 Rozdział 4. Bezprawność przestępstwa gospodarczego .................................................. 179 4.1. Istota bezprawności ............................................................................................... 185 4.2. Wyłączenie bezprawności ..................................................................................... 188 4.3. Bezprawność czynu sprawcy przestępstwa gospodarczego .................................. 191 Rozdział 5. Karygodność przestępstwa gospodarczego .................................................. 199 5.1. Istota karygodności ............................................................................................... 205 5.2. Elementy oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu ...................................... 208 Rozdział 6. Zawinienie sprawcy przestępstwa gospodarczego ....................................... 215 6.1. Personalna zarzucalnośćw obrocie gospodarczym ............................................... 221 6.2. Stwierdzenie zawinienia sprawcy przestępstwa gospodarczego ........................... 225 Część II. Przestępstwa gospodarcze .................................................................................. 233 Rozdział 7. Przestępstwa niegospodarności ..................................................................... 235 7.1. Geneza penalizacji wadliwego prowadzenia cudzych spraw majątkowych – rozważania w kontekście problematyki definicji przestępstw gospodarczych ..... 236 7.2. Czyn z art. 296 KK – przestępstwo gospodarcze czy przestępstwo przeciwko mieniu? Rozważania na tle typów przestępstw nadużycia zaufania obowiązujących w polskim prawie karnym .......................................................... 244 7.3. Przedmiot ochrony i podmiot przestępstwa karalnego nadużycia zaufania z art. 296 KK ......................................................................................................... 252 7.4. Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków ........................................ 258 7.5. Szkoda jako skutek przestępstwa nadużycia zaufania .......................................... 261 7.6. Ryzyko gospodarcze i zgoda pokrzywdzonego .................................................... 263 7.7. Typy przestępstw nadużycia zaufania ................................................................... 264 Rozdział 8. Przestępstwa prowadzenia nieuprawnionej działalności gospodarczej .... 267 8.1. Wstęp ..................................................................................................................... 271 8.2. Przestępstwa przeciwko zdrowiu jednostki i zdrowiu publicznemu ..................... 272 8.2.1. Wytwarzanie napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ................. 272 8.2.1.1. Wprowadzenie ............................................................................. 272 8.2.1.2. Indywidualny przedmiot ochrony przepisu ................................. 273 8.2.1.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 273 8.2.1.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 273 8.2.1.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 275 8.2.1.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 275 8.2.1.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 276 8.2.2. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych .......................................... 276 8.2.2.1. Wprowadzenie ............................................................................. 276 8.2.2.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 277 8.2.2.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 277 8.2.2.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 278 8.2.2.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 280 8.2.2.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 281 8.2.2.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 281 VI Spis treści 8.2.3. Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ............................................................................................... 281 8.2.3.1. Wprowadzenie ............................................................................. 281 8.2.3.2. Indywidualny przedmiot ochrony przepisu ................................. 282 8.2.3.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 282 8.2.3.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 282 8.2.3.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 284 8.2.3.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 284 8.2.3.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 284 8.2.4. Przeciwdziałanie narkomanii ..................................................................... 285 8.2.4.1. Wprowadzenie ............................................................................. 285 8.2.4.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 285 8.2.4.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 286 8.2.4.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 286 8.2.4.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 289 8.2.4.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 289 8.2.4.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 289 8.2.5. Prawo farmaceutyczne ............................................................................... 290 8.2.5.1. Wprowadzenie ............................................................................. 290 8.2.5.2. Indywidualny przedmiot ochrony przepisu ................................. 291 8.2.5.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 291 8.2.5.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 291 8.2.5.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 293 8.2.5.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 293 8.2.5.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 293 8.3. Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu ................................................ 294 8.3.1. Prawo geologiczne i górnicze .................................................................... 294 8.3.1.1. Wprowadzenie ............................................................................. 294 8.3.1.2. Indywidualny przedmiot ochrony przepisu ................................. 294 8.3.1.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 294 8.3.1.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 294 8.3.1.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 296 8.3.1.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 296 8.3.1.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 297 8.3.2. Ochrona przyrody ...................................................................................... 297 8.3.2.1. Wprowadzenie ............................................................................. 297 8.3.2.2. Indywidualny przedmiot ochrony przepisu ................................. 297 8.3.2.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 298 8.3.2.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 298 8.3.2.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 299 8.3.2.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 299 8.3.2.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 299 8.3.3. Kodeks karny – Przestępstwa przeciwko środowisku (Rozdział XXII) .... 300 8.3.3.1. Wprowadzenie ............................................................................. 300 8.3.3.2. Indywidualny przedmiot ochrony przepisu ................................. 300 8.3.3.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 300 8.3.3.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 301 8.3.3.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 305 8.3.3.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 305 8.3.3.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 305 8.3.4. Ochrona środowiska w świetle innych ustaw karnych .............................. 306 VII Spis treści 8.4. Przestępstwa naruszające zaufanie do obrotu finansowego i instrumentów finansowych oraz przeciwko majątkowi uczestników tego obrotu ....................... 307 8.4.1. Obrót instrumentami finansowymi ............................................................ 307 8.4.1.1. Wprowadzenie ............................................................................. 307 8.4.1.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 307 8.4.1.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 307 8.4.1.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 308 8.4.1.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 309 8.4.1.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 309 8.4.1.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 310 8.4.2. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych ............................. 311 8.4.2.1. Wprowadzenie ............................................................................. 311 8.4.2.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 311 8.4.2.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 311 8.4.2.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 311 8.4.2.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 312 8.4.2.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 312 8.4.2.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 313 8.4.3. Fundusze inwestycyjne .............................................................................. 313 8.4.3.1. Wprowadzenie ............................................................................. 313 8.4.3.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 314 8.4.3.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 314 8.4.3.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 314 8.4.3.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 316 8.4.3.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 316 8.4.3.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 316 8.4.4. Prawo bankowe .......................................................................................... 317 8.4.4.1. Wprowadzenie ............................................................................. 317 8.4.4.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 317 8.4.4.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 317 8.4.4.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 318 8.4.4.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 318 8.4.4.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 319 8.4.4.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 319 8.5. Przestępstwa zagrażające zaufaniu do określonych profesji i instytucji ............... 319 8.5.1. Działalność ubezpieczeniowa .................................................................... 319 8.5.1.1. Wprowadzenie ............................................................................. 319 8.5.1.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 320 8.5.1.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 320 8.5.1.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 321 8.5.1.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 322 8.5.1.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 322 8.5.1.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 322 8.5.2. Doradztwo podatkowe ............................................................................... 323 8.5.2.1. Wprowadzenie ............................................................................. 323 8.5.2.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 323 8.5.2.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 323 8.5.2.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 323 8.5.2.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 324 8.5.2.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 324 8.5.2.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 324 VIII Spis treści 8.5.3. Usługi detektywistyczne ............................................................................ 324 8.5.3.1. Wprowadzenie ............................................................................. 324 8.5.3.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 325 8.5.3.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 325 8.5.3.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 325 8.5.3.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 325 8.5.3.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 325 8.5.3.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 326 8.5.4. Ochrona osób i mienia ............................................................................... 326 8.5.4.1. Wprowadzenie ............................................................................. 326 8.5.4.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 326 8.5.4.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 326 8.5.4.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 327 8.5.4.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 327 8.5.4.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 327 8.5.4.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 327 8.6. Przestępstwa przeciwko gromadzeniu i przepływowi danych i informacji .......... 327 8.6.1. Prasa, radiofonia i telewizja ....................................................................... 328 8.6.1.1. Wprowadzenie ............................................................................. 328 8.6.1.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 328 8.6.1.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 328 8.6.1.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 328 8.6.1.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 329 8.6.1.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 329 8.6.1.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 330 8.6.2. Usługi elektroniczne .................................................................................. 330 8.6.2.1. Wprowadzenie ............................................................................. 330 8.6.2.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 331 8.6.2.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 331 8.6.2.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 331 8.6.2.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 332 8.6.2.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 332 8.6.2.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 333 8.6.3. Ochrona danych osobowych ...................................................................... 333 8.6.3.1. Wprowadzenie ............................................................................. 333 8.6.3.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 333 8.6.3.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 333 8.6.3.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 333 8.6.3.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 334 8.6.3.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 334 8.6.3.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 334 8.7. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu .................. 335 8.7.1. Prawo lotnicze ............................................................................................ 335 8.7.1.1. Wprowadzenie ............................................................................. 335 8.7.1.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 335 8.7.1.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 335 8.7.1.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 336 8.7.1.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 336 8.7.1.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 336 8.7.1.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 336 IX Spis treści 8.7.2. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ..... 337 8.7.2.1. Wprowadzenie ............................................................................. 337 8.7.2.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 337 8.7.2.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 337 8.7.2.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 337 8.7.2.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 339 8.7.2.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 339 8.7.2.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 339 8.7.3. Obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa i dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ............................................ 340 8.7.3.1. Wprowadzenie ............................................................................. 340 8.7.3.2. Indywidualny przedmiot ochrony ................................................ 340 8.7.3.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................... 340 8.7.3.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego .......................... 340 8.7.3.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ............................. 341 8.7.3.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................... 341 8.7.3.7. Sankcja karna i tryb ścigania ....................................................... 341 8.8. Pozostałe przestępstwa prowadzenia nieuprawnionej działalności gospodarczej .......................................................................................................... 342 Rozdział 9. Przekupstwa gospodarcze .............................................................................. 343 9.1. Łapownictwo gospodarcze .................................................................................... 345 9.1.1. Wprowadzenie ........................................................................................... 345 9.1.2. Indywidualny przedmiot ochrony .............................................................. 348 9.1.3. Podmiot typu czynu zabronionego ............................................................ 349 9.1.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego ........................................ 350 9.1.4.1. Czynność sprawcza ...................................................................... 350 9.1.4.2. Okoliczności modalne czynności sprawczej ................................ 354 9.1.4.3. Skutek .......................................................................................... 355 9.1.5. Strona podmiotowa .................................................................................... 355 9.1.6. Wypadek mniejszej wagi i klauzula bezkarności ...................................... 356 9.1.7. Zbieg przepisów ustawy ............................................................................ 356 9.1.8. Sankcja karna i tryb ścigania ..................................................................... 357 9.2. Korumpowanie wierzycieli – art. 302 § 2 i 3 KK ................................................. 358 9.2.1. Wprowadzenie ........................................................................................... 358 9.2.2. Indywidualny przedmiot ochrony .............................................................. 359 9.2.3. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego ........................................ 360 9.2.3.1. Czynność sprawcza ...................................................................... 360 9.2.3.2. Okoliczności modalne czynności sprawczej ................................ 361 9.2.3.3. Skutek .......................................................................................... 362 9.2.4. Podmiot ...................................................................................................... 362 9.2.5. Strona podmiotowa .................................................................................... 362 9.2.6. Zbiegi przepisów i przestępstw .................................................................. 363 9.2.7. Sankcja karna i tryb ścigania ..................................................................... 363 Rozdział 10. Przestępstwa prania pieniędzy .................................................................... 365 10.1. Wstęp ..................................................................................................................... 368 10.2. Definicja prania pieniędzy ..................................................................................... 368 X Spis treści 10.3. Rys prawnoporównawczy ..................................................................................... 370 10.4. Przestępstwo prania pieniędzy z art. 299 KK ....................................................... 371 10.4.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 371 10.4.2. Indywidualny przedmiot ochrony ............................................................. 373 10.4.3. Podmiot typów czynu zabronionego ........................................................ 375 10.4.3.1. Podmiot typu czynu zabronionego z § 1 ................................... 375 10.4.3.2. Podmiot typu czynu zabronionego z § 2 ................................... 376 10.4.4. Strona przedmiotowa typów czynu zabronionego .................................... 379 10.4.4.1. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typu podstawowego z § 1 .................................................................. 379 10.4.4.2. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typu podstawowego z § 2 .................................................................. 389 10.4.4.3. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typów kwalifikowanych z § 5 ............................................................... 393 10.4.4.4. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typów kwalifikowanych z § 6 ............................................................... 394 10.4.5. Strona podmiotowa typów czynu zabronionego ...................................... 394 10.4.6. Zbiegi przepisów i przestępstw ................................................................ 395 10.4.7. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 396 10.4.7.1. Przepadek przedmiotów i korzyści (§ 7) ................................... 396 10.4.7.2. Klauzula niekaralności (§ 8) ...................................................... 397 10.4.7.3. Zagadnienia procesowe ............................................................. 399 10.5. Przepisy karne ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 35–37a PrzPrPienU) ................................................................... 399 10.5.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 399 10.5.2. Indywidualny przedmiot ochrony przepisów karnych ustawy ................. 401 10.5.3. Podmiot typów czynu zabronionego określonych w ustawie ................... 401 10.5.4. Strona przedmiotowa typów czynu zabronionego .................................... 402 10.5.4.1. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typu podstawowego z art. 35 ust. 1 ................................................... 402 10.5.4.2. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typu podstawowego z art. 35 ust. 2 PrzPrPienU ............................... 408 10.5.4.3. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typu podstawowego z art. 36 PrzPrPienU ......................................... 410 10.5.4.4. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typów kwalifikowanych z art. 37 PrzPrPienU ...................................... 413 10.5.4.5. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typu podstawowego z art. 37a PrzPrPienU ....................................... 413 10.5.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ......................................... 415 10.5.6. Zbiegi przepisów i przestępstw ................................................................ 415 10.5.7. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 416 Rozdział 11. Oszustwa gospodarcze .................................................................................. 417 11.1. Oszustwo finansowe (art. 297 KK) ....................................................................... 419 11.1.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 419 11.1.2. Indywidualny przedmiot ochrony przepisu .............................................. 422 11.1.3. Podmiot typu czynu zabronionego ........................................................... 428 11.1.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego ...................................... 430 11.1.4.1. Czynność sprawcza ................................................................... 430 11.1.4.2. Przedmiot czynności sprawczej ................................................. 431 11.1.4.3. Okoliczności czynności sprawczej ............................................ 437 XI Spis treści 11.1.4.4. Skutek ........................................................................................ 438 11.1.4.5. Czas popełnienia czynu zabronionego ...................................... 439 11.1.4.6. Miejsce popełnienia czynu zabronionego ................................. 443 11.1.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ......................................... 443 11.1.6. Zbiegi przepisów i przestępstw ................................................................ 445 11.1.7. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 447 11.2. Oszustwo ubezpieczeniowe (art. 298 KK) ............................................................ 450 11.2.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 450 11.2.2. Indywidualny przedmiot ochrony przepisu .............................................. 451 11.2.3. Podmiot typu czynu zabronionego ........................................................... 451 11.2.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego ...................................... 451 11.2.4.1. Czynność sprawcza ................................................................... 451 11.2.4.2. Przedmiot czynności sprawczej ................................................. 453 11.2.4.3. Okoliczności czynności sprawczej ............................................ 453 11.2.4.4. Skutek ........................................................................................ 453 11.2.4.5. Czas popełnienia czynu zabronionego ...................................... 454 11.2.4.6. Miejsce popełnienia czynu zabronionego ................................. 454 11.2.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ......................................... 454 11.2.6. Zbiegi przepisów i przestępstw ................................................................ 455 11.2.7. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 456 Rozdział 12. Przestępstwa przeciwko wierzycielom ........................................................ 459 12.1. Wprowadzenie ....................................................................................................... 460 12.2. Indywidualny przedmiot ochrony przy przestępstwach przeciwko wierzycielom ......................................................................................................... 464 12.3. Podmiot czynów zabronionych skierowanych przeciwko wierzycielom ............. 468 12.4. Przestępstwo utrudniania dochodzenia roszczeń .................................................. 473 12.4.1. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego ...................................... 473 12.4.1.1. Czynność sprawcza ................................................................... 473 12.4.1.2. Przedmiot czynności wykonawczej ........................................... 478 12.4.1.3. Okoliczności czynności sprawczej ............................................ 479 12.4.1.4. Skutek ........................................................................................ 480 12.4.2. Strona podmiotowa czynu zabronionego ................................................. 482 12.4.3. Odmiany rodzajowe przestępstwa ............................................................ 483 12.4.3.1. Utrudnianie wykonania orzeczenia lub decyzji ......................... 483 12.4.3.2. Wyrządzenie szkody wielu wierzycielom ................................. 485 12.4.4. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 486 12.5. Pozorne bankructwo .............................................................................................. 487 12.5.1. Strona przedmiotowa ................................................................................ 487 12.5.1.1. Czynność sprawcza ................................................................... 487 12.5.1.2. Przedmiot czynności wykonawczej ........................................... 489 12.5.1.3. Skutek ........................................................................................ 489 12.5.2. Strona podmiotowa ................................................................................... 490 12.5.3. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 490 12.6. Rzeczywiste bankructwo ....................................................................................... 490 12.6.1. Strona przedmiotowa ................................................................................ 490 12.6.1.1. Czynność sprawcza ................................................................... 490 12.6.1.2. Przedmiot czynności wykonawczej ........................................... 491 12.6.1.3. Skutek ........................................................................................ 491 12.6.2. Strona podmiotowa ................................................................................... 492 XII Spis treści 12.6.3. Typ uprzywilejowany ............................................................................... 492 12.6.4. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 494 12.7. Faworyzowanie wierzycieli .................................................................................. 495 12.7.1. Strona przedmiotowa ................................................................................ 495 12.7.1.1. Czynność sprawcza ................................................................... 495 12.7.1.2. Przedmiot czynności wykonawczej ........................................... 496 12.7.1.3. Okoliczności czynności sprawczej ............................................ 496 12.7.1.4. Skutek ........................................................................................ 497 12.7.2. Strona podmiotowa ................................................................................... 498 12.7.3. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 498 12.8. Zbiegi przepisów ................................................................................................... 498 Rozdział 13. Przestępstwa zakłócania przetargu publicznego (art. 305 KK) ............... 501 13.1. Ujęcie przepisów określających przestępstwa zakłócania przetargu publicznego w polskim prawie karnym w okresie poprzedzającym wejście w życie KK z 6.6.1997 r. ....................................................................................... 502 13.2. Ujęcie przepisów określających przestępstwa zakłócania przetargu publicznego w KK z 6.6.1997 r. ............................................................................ 507 13.2.1. Przedmiot ochrony art. 305 KK ................................................................ 509 13.2.2. Podmiot typów czynów zabronionych określonych w art. 305 KK ......... 510 13.2.3. Strona przedmiotowa typów czynów zabronionych określonych w art. 305 KK ........................................................................................... 510 13.2.3.1. Pojęcie „przetarg publiczny” ..................................................... 510 13.2.3.2. Udaremnienie przetargu publicznego ........................................ 514 13.2.3.3. Utrudnienie przetargu publicznego ........................................... 514 13.2.3.4. Wejście w porozumienie z inną osobą ....................................... 515 13.2.3.5. Rozpowszechnienie nieprawdziwej informacji mającej znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu publicznego ............................................................... 515 13.2.3.6. Przemilczenie okoliczności mającej znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu publicznego ............... 516 13.2.4. Strona podmiotowa typów czynów zabronionych określonych w art. 305 KK ........................................................................................... 516 13.2.5. Tryb ścigania przestępstw określonych w art. 305 KK ............................ 517 Rozdział 14. Przestępstwa przeciwko oznaczeniom produktów .................................... 519 14.1. Wprowadzenie ....................................................................................................... 520 14.2. Artykuł 306 KK ..................................................................................................... 521 14.2.1. Uwagi ogólne ............................................................................................ 521 14.2.2. Przedmiot ochrony .................................................................................... 522 14.2.3. Podmiot ..................................................................................................... 523 14.2.4. Znamiona określające czynność sprawczą ............................................... 524 14.2.5. Strona podmiotowa ................................................................................... 526 14.2.6. Kara i środki karne ................................................................................... 527 14.2.7. Zbiegi przepisów i zbieg przestępstw ....................................................... 527 14.2.8. Tryb ścigania ............................................................................................ 527 14.3. Artykuł 305 PrWłPrzem ........................................................................................ 528 14.3.1. Uwagi ogólne ............................................................................................ 528 14.3.2. Przedmiot ochrony .................................................................................... 529 14.3.3. Podmiot ..................................................................................................... 529 XIII Spis treści 14.3.4. Znamiona określające czynność sprawczą art. 305 ust. 1 PrWłPrzem ... 530 14.3.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego z art. 305 ust. 1 PrWłPrzem .............................................................................................. 534 14.3.6. Kara i środki karne przewidziane w art. 305 ust. 1 PrWłPrzem ............. 535 14.3.7. Wypadek mniejszej wagi z art. 305 ust. 2 PrWłPrzem ........................... 535 14.3.8. Typ kwalifikowany czynu zabronionego z art. 305 ust. 3 PrWłPrzem ... 536 14.3.9. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw ...................................................... 537 14.3.10. Tryb ścigania ........................................................................................... 538 Rozdział 15. Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej ..................................... 539 15.1. Wstęp ..................................................................................................................... 540 15.2. Przestępstwa polegające na naruszeniu obowiązku dokumentowania zdarzeń gospodarczych ....................................................................................................... 542 15.2.1. Przedmiot ochrony .................................................................................... 543 15.2.2. Strona przedmiotowa ................................................................................ 544 15.2.3. Podmiot ..................................................................................................... 546 15.2.4. Strona podmiotowa ................................................................................... 548 15.2.5. Kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestępstw ............................... 548 15.2.6. Zagrożenie karą i tryb ścigania ................................................................. 548 15.2.7. Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw ........................................... 549 15.3. Przestępstwa polegające na nieprawdziwym lub nierzetelnym informowaniu i dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych .......................................................... 549 15.3.1. Przedmiot ochrony .................................................................................... 550 15.3.2. Strona przedmiotowa ................................................................................ 553 15.3.2.1. Znamiona czynności wykonawczej ........................................... 553 15.3.2.2. Przedmiot czynności wykonawczej ........................................... 558 15.3.2.3. Materialny i formalny charakter przestępstw ............................ 563 15.3.3. Podmiot ..................................................................................................... 565 15.3.4. Strona podmiotowa ................................................................................... 569 15.3.5. Kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestępstw ............................... 571 15.3.6. Zagrożenie karą i tryb ścigania ................................................................. 571 15.3.7. Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw ........................................... 572 15.4. Przestępstwa polegające na naruszeniu obowiązków w przedmiocie udzielania informacji lub udostępniania dokumentacji gospodarczej .................................... 574 15.4.1. Przedmiot ochrony .................................................................................... 575 15.4.2. Podmiot ..................................................................................................... 576 15.4.3. Strona przedmiotowa ................................................................................ 578 15.4.4. Strona podmiotowa ................................................................................... 582 15.4.5. Zagrożenie karą i tryb ścigania ................................................................. 582 15.4.6. Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw ........................................... 582 Rozdział 16. Przestępstwa naruszenia tajemnicy gospodarczej i informacji poufnych .............................................................................................................................. 585 16.1. Uwagi wstępne ...................................................................................................... 587 16.2. Przestępstwa naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa ........................................... 590 16.2.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 590 16.2.2. Indywidualny przedmiot ochrony ............................................................. 591 16.2.3. Podmiot ..................................................................................................... 592 16.2.4. Strona przedmiotowa ................................................................................ 593 16.2.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ......................................... 602 XIV Spis treści 16.2.6. Zbieg przepisów i przestępstw ................................................................. 602 16.2.7. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 603 16.3. Przestępstwo naruszenia tajemnicy bankowej ...................................................... 604 16.3.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 604 16.3.2. Indywidualny przedmiot ochrony ............................................................. 605 16.3.3. Podmiot ..................................................................................................... 605 16.3.4. Strona przedmiotowa ................................................................................ 606 16.3.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ......................................... 608 16.3.6. Zbiegi przepisów i przestępstw ................................................................ 608 16.3.7. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 609 16.4. Przestępstwa naruszenia tajemnicy instytucji finansowych .................................. 609 16.4.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 609 16.4.2. Indywidualny przedmiot ochrony ............................................................. 610 16.4.3. Podmiot ..................................................................................................... 611 16.4.4. Strona przedmiotowa ................................................................................ 614 16.4.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ......................................... 617 16.4.6. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ........................................................ 617 16.4.7. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 617 16.5. Przestępstwa naruszenia informacji poufnej ......................................................... 618 16.5.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 618 16.5.2. Indywidualny przedmiot ochrony ............................................................. 619 16.5.3. Podmiot ..................................................................................................... 620 16.5.4. Strona przedmiotowa ................................................................................ 621 16.5.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ......................................... 624 16.5.6. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw ........................................................ 624 16.5.7. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 624 Rozdział 17. Przestępstwa przeciwko funduszom ........................................................... 625 17.1. Przestępstwa przeciwko funduszom inwestycyjnym ............................................ 626 17.1.1. Przestępstwo zbywania tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwach EEA .................................................................... 626 17.1.1.1. Uwagi ogólne ............................................................................ 626 17.1.1.2. Przedmiot ................................................................................... 628 17.1.1.3. Strona przedmiotowa ................................................................. 628 17.1.1.4. Podmiot ..................................................................................... 630 17.1.1.5. Strona podmiotowa .................................................................... 630 17.1.1.6. Ustawowy wymiar kary ............................................................. 631 17.1.1.7. Zagadnienia procesowe ............................................................. 632 17.1.2. Przestępstwo zbywania tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwach OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA ......................................................................... 632 17.1.2.1. Uwagi ogólne ............................................................................ 632 17.1.2.2. Przedmiot ................................................................................... 632 17.1.2.3. Strona przedmiotowa ................................................................. 632 17.1.2.4. Podmiot ..................................................................................... 633 17.1.2.5. Strona podmiotowa .................................................................... 634 17.1.2.6. Ustawowy wymiar kary ............................................................. 634 17.1.2.7. Zagadnienia procesowe ............................................................. 635 17.1.3. Przestępstwo używania nazwy fundusz inwestycyjny ............................. 635 17.1.3.1. Uwagi ogólne ............................................................................ 635 XV Spis treści 17.1.3.2. Przedmiot ................................................................................... 635 17.1.3.3. Strona przedmiotowa ................................................................. 635 17.1.3.4. Podmiot ..................................................................................... 636 17.1.3.5. Strona podmiotowa .................................................................... 636 17.1.3.6. Ustawowy wymiar kary ............................................................. 636 17.1.3.7. Zagadnienia procesowe ............................................................. 637 17.2. Przestępstwa przeciwko funduszom emerytalnym ............................................... 637 17.2.1. Przestępstwo używania nazwy fundusz emerytalny ................................. 637 17.2.1.1. Uwagi ogólne ............................................................................ 637 17.2.1.2. Przedmiot ................................................................................... 638 17.2.1.3. Strona przedmiotowa ................................................................. 638 17.2.1.4. Podmiot ..................................................................................... 639 17.2.1.5. Strona podmiotowa .................................................................... 639 17.2.1.6. Ustawowy wymiar kary ............................................................. 639 17.2.1.7. Zagadnienia procesowe ............................................................. 640 17.2.2. Przestępstwo naruszenia przepisów o działalności lokacyjnej ................. 640 17.2.2.1. Uwagi ogólne ............................................................................ 640 17.2.2.2. Przedmiot ................................................................................... 640 17.2.2.3. Strona przedmiotowa ................................................................. 640 17.2.2.4. Podmiot ..................................................................................... 640 17.2.2.5. Strona podmiotowa .................................................................... 641 17.2.2.6. Ustawowy wymiar kary ............................................................. 641 17.2.2.7. Zagadnienia procesowe ............................................................. 641 17.2.3. Przestępstwo prowadzenia działalności akwizycyjnej ............................. 641 17.2.3.1. Uwagi ogólne ............................................................................ 641 17.2.3.2. Przedmiot ................................................................................... 642 17.2.3.3. Strona przedmiotowa ................................................................. 642 17.2.3.4. Podmiot ..................................................................................... 643 17.2.3.5. Strona podmiotowa .................................................................... 644 17.2.3.6. Ustawowy wymiar kary ............................................................. 644 17.2.3.7. Zagadnienia procesowe ............................................................. 644 17.2.4. Przestępstwo niedopełnienia obowiązków w wypadku wystąpienia niedoboru .................................................................................................. 644 17.2.4.1. Uwagi ogólne ............................................................................ 644 17.2.4.2. Przedmiot ochrony .................................................................... 644 17.2.4.3. Strona przedmiotowa ................................................................. 645 17.2.4.4. Podmiot ..................................................................................... 646 17.2.4.5. Strona podmiotowa .................................................................... 646 17.2.4.6. Ustawowy wymiar kary ............................................................. 646 17.2.4.7. Zagadnienia procesowe ............................................................. 647 Rozdział 18. Inne wybrane przestępstwa gospodarcze ................................................... 649 18.1. Przestępstwo lichwy .............................................................................................. 650 18.1.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 650 18.1.2. Indywidualny przedmiot ochrony przepisu .............................................. 653 18.1.3. Podmiot typu czynu zabronionego ........................................................... 654 18.1.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego ...................................... 654 18.1.4.1. Czynność sprawcza ................................................................... 654 18.1.4.2. Przedmiot czynności sprawczej ................................................. 655 18.1.4.3. Okoliczności czynności sprawczej ............................................ 656 18.1.4.4. Skutek ........................................................................................ 656 XVI Spis treści 18.1.4.5. Czas popełnienia czynu zabronionego ...................................... 657 18.1.4.6. Miejsce popełnienia czynu zabronionego ................................. 657 18.1.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ......................................... 657 18.1.6. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 658 18.2. Przestępstwa związane z czekami i obligacjami ................................................... 659 18.2.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 659 18.2.2. Indywidualny przedmiot ochrony przepisu .............................................. 660 18.2.3. Podmiot typu czynu zabronionego ........................................................... 661 18.2.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego ...................................... 662 18.2.4.1. Czynność sprawcza ................................................................... 662 18.2.4.2. Przedmiot czynności sprawczej ................................................. 663 18.2.4.3. Okoliczności czynności sprawczej ............................................ 664 18.2.4.4. Skutek ........................................................................................ 664 18.2.4.5. Czas popełnienia czynu zabronionego ...................................... 664 18.2.4.6. Miejsce popełnienia czynu zabronionego ................................. 665 18.2.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ......................................... 665 18.2.6. Zbiegi przepisów i przestępstw ................................................................ 665 18.2.7. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 666 18.3. Inne ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej ................................... 667 18.3.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 667 18.3.2. Indywidualny przedmiot ochrony przepisu .............................................. 669 18.3.3. Podmiot typu czynu zabronionego ........................................................... 670 18.3.4. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego ...................................... 671 18.3.4.1. Czynność sprawcza ................................................................... 671 18.3.4.2. Przedmiot czynności sprawczej ................................................. 672 18.3.4.3. Skutek ........................................................................................ 673 18.3.4.4. Czas popełnienia czynu zabronionego ...................................... 674 18.3.4.5. Miejsce popełnienia czynu zabronionego ................................. 674 18.3.5. Strona podmiotowa typu czynu zabronionego ......................................... 674 18.3.6. Sankcja karna i tryb ścigania .................................................................... 675 Indeks rzeczowy .................................................................................................................. 677 XVII Przedmowa Niniejsze opracowanie stanowi część (t. 10) obszernej, wielotomowej publikacji za- tytułowanej – System Prawa Handlowego, tworzonej pod redakcją naukową Profesora Stanisława Włodyki. Składa się ona na niezwykle doniosły dla rodzimej nauki prawa wielki projekt wydawniczy Wydawnictwa C.H. Beck, który obejmuje aż cztery systemy prawa, tj. wyżej wymieniony, a także System Prawa Prywatnego, System Prawa Karnego oraz Sys- tem Prawa Administracyjnego. Ten naukowo-wydawniczy kontekst jest znaczący dla ni- niejszej publikacji, albowiem w zamyśle wydawcy, Redaktora Systemu Prawa Handlowego oraz Redaktora niniejszego tomu, ma on stanowić prezentację systemu prawa kar
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne gospodarcze. Tom 10
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: