Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 003535 22429012 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe - ebook/pdf
Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 537
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3097-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe to kolejna książka z serii wydawniczej 'Aplikacje Prawnicze', tym razem dotycząca problematyki prawnokarnej. Przedstawia w zwięzły i systematyczny sposób najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego skarbowego i prawa karnego wykonawczego. Dzięki tej książce masz możliwość usystematyzowania i powtórzenia podstawowych zagadnień z szeroko rozumianego prawa karnego. Zastosowanie w niej wielu tabelek i diagramów oraz umieszczenie na końcu każdego rozdziału pytań wraz z odpowiedziami, a także opracowanie kazusów ułatwia samodzielną pracę nad tymi zagadnieniami.

Książka adresowana jest do wszystkich studentów i aplikantów przygotowujących się do egzaminu z prawa karnego materialnego, prawa karnego skarbowego i prawa karnego wykonawczego, a także dla kandydatów na aplikacje prawnicze.

Autorami są pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: dr Małgorzata Gałązka, dr Sławomir Hałas, dr Anna Komandowska i dr Małgorzata Kuć.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A PLIKACJE RAWNICZE P M. Gałązka, S. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe Wydawnictwo C.H. Beck APLIKACJE PRAWNICZE Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe Ma³gorzata Ga³¹zka, S³awomir Ha³as, Anna Komandowska, Ma³gorzata Kuæ Redakcja: Joanna Ablewicz © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Informacje Wydawcy Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmiany wynikaj¹ce z nowelizacji powo³ywanych w ksi¹¿ce przepisów. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane na adres: redakcja@beck.pl Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTPArt Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2158-5 ISBN e-book 978-83-255-3097-2 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................................... XIII Wykaz najważniejszej literatury ...................................................................................... XXI Wstęp ............................................................................................................................................. XXIII DZIAŁ I. PRAWO KARNE ........................................................................................................ CZęść I. CZęść OGÓLNA KODEKSU KARNEGO ....................................................... Rozdział.1..Zagadnienia.wstępne................................................................................... Zagadnienie.1..Pojęcie.i.podziały.prawa.karnego............................................. Zagadnienie.2..Funkcje.i.zasady.prawa.karnego............................................... Rozdział.2..Ustawa.karna.i.jej.obowiązywanie........................................................... Zagadnienie.1..Źródła.prawa.karnego................................................................... Zagadnienie.2..Normy.i.przepisy.prawa.karnego.............................................. Zagadnienie.3..Zakres.obowiązywania.polskiej.ustawy.karnej.................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.3..Pojęcie.przestępstwa.................................................................................... Zagadnienie.1..Definicja.przestępstwa.i.jego.elementy................................. Zagadnienie.2..Struktura.przestępstwa................................................................ Zagadnienie.2.1..Przedmiot.przestępstwa........................................................... Zagadnienie.2.2..Podmiot.przestępstwa.............................................................. Zagadnienie.2.3..Strona.przedmiotowa.przestępstwa.................................... Zagadnienie.2.4..Strona.podmiotowa.przestępstwa....................................... Zagadnienie.3..Klasyfikacja.przestępstw.............................................................. KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.4..Okoliczności.powodujące.wyłączenie.odpowiedzialności. karnej........................................................................................................................................ Zagadnienie.1..Wiadomości.ogólne....................................................................... Zagadnienie.2..Znikomy.stopień.społecznej.szkodliwości.czynu................ KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.5..Kontratypy........................................................................................................ Zagadnienie.1..Obrona.konieczna.......................................................................... Zagadnienie.2..Stan.wyższej.konieczności........................................................... Zagadnienie.3..Ryzyko.nowatorstwa..................................................................... Zagadnienie.4..Dozwolona.krytyka........................................................................ Zagadnienie.5..Ostateczna.potrzeba..................................................................... Zagadnienie.6..Działanie.w.ramach.uprawnień.i.obowiązków.................... Zagadnienie.7..Zgoda.dysponenta.dobrem.(zgoda.pokrzywdzonego)........ .. Zagadnienie.8..Zabiegi.lecznicze.i.kosmetyczne............................................... Zagadnienie.9..Karcenie.małoletniego.................................................................. Zagadnienie.10..Ryzyko.sportowe.......................................................................... 1 1 1 1 2 6 6 8 10 15 17 17 19 20 21 22 25 28 34 37 37 40 41 42 42 44 46 47 48 49 51 52 54 55  Spis treści Zagadnienie.11.Kontratypy.zwyczajowe.............................................................. KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.6..Wina..Okoliczności.wyłączające.winę..................................................... Zagadnienie.1..Wina..................................................................................................... Zagadnienie.2..Nieletniość......................................................................................... Zagadnienie.3..Niepoczytalność.............................................................................. Zagadnienie.4..Błąd...................................................................................................... Zagadnienie.4.1.Błąd.co.do.faktu.(art..28.KK)..................................................... Zagadnienie.4.2..Błąd.co.do.kontratypu.lub.okoliczności. wyłączającej.winę.(art..29.KK)................................................. Zagadnienie.4.3..Błąd.co.do.prawa.(art..30.KK).................................................. Zagadnienie.5..Stan.wyższej.konieczności.wyłączający.winę. (art..26.§.2.KK).................................................................................. Zagadnienie.6..Działanie.na.rozkaz.(art..318.KK)............................................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.7..Formy.stadialne.przestępstwa.................................................................. Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne................................................................................... Zagadnienie.2..Przygotowanie................................................................................. Zagadnienie.3..Usiłowanie......................................................................................... Zagadnienie.4..Czynny.żal.......................................................................................... Zagadnienie.5..Dokonanie......................................................................................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.8..Formy.współdziałania.przestępnego...................................................... Zagadnienie.1..Formy.zjawiskowe.przestępstwa.............................................. Zagadnienie.2..Formy.sprawcze.(art..18.§.1.KK)................................................. Zagadnienie.3..Podżeganie.(art..18.§.2.KK).......................................................... Zagadnienie.4..Pomocnictwo.(art..18.§.3.KK)..................................................... Zagadnienie.5..Indywidualizacja.i.subiektywizacja.odpowiedzialności. karnej.................................................................................................. KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.9..Zbieg.przestępstw.i.zbieg.przepisów.ustawy...................................... Zagadnienie.1..Zbieg.przestępstw.......................................................................... Zagadnienie.2..Zbieg.przepisów.ustawy.............................................................. KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.10..Ogólne.wiadomości.na.temat.kary....................................................... Zagadnienie.1..Definicja.i.cele.kary........................................................................ Zagadnienie.2..Teorie.kary......................................................................................... Zagadnienie.3..Rodzaje.sankcji.karnych............................................................... Rozdział.11..Kary................................................................................................................... Zagadnienie.1..Kara.grzywny.................................................................................... Zagadnienie.2..Kara.ograniczenia.wolności........................................................ Zagadnienie.3..Kara.pozbawienia.wolności......................................................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.12..Środki.karne................................................................................................... 56 57 60 60 62 62 65 66 67 68 71 72 74 76 76 76 78 81 84 85 87 87 88 91 93 95 97 98 98 102 104 106 106 107 109 114 114 116 118 120 122 I Spis treści Zagadnienie.1..Pozbawienie.praw.publicznych................................................. Zagadnienie.2..Środki.karne.w.postaci.zakazów,.obowiązków. i.nakazu.określonego.zachowania........................................... Zagadnienie.3..Przepadek.......................................................................................... Zagadnienie.4..Środki.karne.o.charakterze.kompensacyjnym..................... Zagadnienie.5..Podanie.wyroku.do.publicznej.wiadomości......................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.13..Środki.probacyjne....................................................................................... Zagadnienie.1..Warunkowe.umorzenie.postępowania................................... Zagadnienie.2..Warunkowe.zawieszenie.wykonania.kary............................. Zagadnienie.3..Warunkowe.przedterminowe.zwolnienie.............................. KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.14..Zasady.wymiaru.kary................................................................................. Zagadnienie.1..Ustawowy.wymiar.kary................................................................ Zagadnienie.2..Nadzwyczajny.wymiar.kary........................................................ Zagadnienie.3..Sądowy.wymiar.kary..................................................................... Zagadnienie.4..Kara.łączna........................................................................................ KAZUSY ............................................................................................................................ Rozdział.15..Środki.zabezpieczające.............................................................................. Zagadnienie.1..Środki.izolacyjno-lecznicze......................................................... Zagadnienie.2..Środki.o.charakterze.administracyjnym................................. KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.16..Wyłączenie.karalności.sprawcy,.zatarcie.skazania........................... Zagadnienie.1..Przedawnienie................................................................................. Zagadnienie.2..Zatarcie.skazania............................................................................. KAZUSY............................................................................................................................. CZęść II. CZęść SZCZEGÓLNA KODEKSU KARNEGO – WYBRANE PRZESTęPSTWA........................................................................................................................ Rozdział.17..Przestępstwa.przeciwko.pokojowi,.ludzkości.i.zbrodnie. wojenne................................................................................................................................... Zagadnienie.1..Przestępstwa.przeciwko.pokojowi........................................... Zagadnienie.2..Przestępstwa.przeciwko.ludzkości........................................... Zagadnienie.3..Przestępstwa.wojenne.................................................................. Rozdział.18..Przestępstwa.przeciwko.Rzeczypospolitej......................................... Zagadnienie.1..Zamach.stanu................................................................................... Zagadnienie.2..Przestępstwo.szpiegostwa.......................................................... Zagadnienie.3..Prawnokarna.ochrona.Narodu,.Rzeczypospolitej. i.Prezydenta.RP................................................................................ Rozdział.19..Przestępstwa.przeciwko.życiu.i.zdrowiu............................................. Zagadnienie.1..Zabójstwo,.spowodowanie.śmierci.......................................... Zagadnienie.2..Przestępstwa.karalnego.przerwania.ciąży............................. Zagadnienie.3..Uszczerbek.na.zdrowiu................................................................. Zagadnienie.4..Inne.przestępstwa.przeciwko.zdrowiu.i.życiu...................... 122 123 128 131 133 134 136 136 139 144 148 149 149 150 155 161 165 167 167 172 173 175 176 179 182 185 185 185 186 188 190 190 191 192 194 194 196 197 199 II Spis treści Rozdział.20..Przestępstwa.przeciwko.bezpieczeństwu.powszechnemu. i.bezpieczeństwu.w.komunikacji.................................................................................... Zagadnienie.1..Przestępstwa.przeciwko.bezpieczeństwu. powszechnemu............................................................................... Zagadnienie.2..Przestępstwa.przeciwko.bezpieczeństwu. w.komunikacji.................................................................................. Rozdział.21..Przestępstwa.przeciwko.wolności,.wolności.sumienia. i.wyznania.oraz.przeciwko.wolności.seksualnej.i.obyczajności.......................... Zagadnienie.1..Przestępstwa.przeciwko.wolności............................................ Zagadnienie.2..Przestępstwa.przeciwko.wolności.sumienia. i.wyznania.......................................................................................... Zagadnienie.3..Przestępstwa.przeciwko.wolności.seksualnej. i.obyczajności................................................................................... Rozdział.22..Przestępstwa.przeciwko.rodzinie.i.opiece.......................................... Rozdział.23..Przestępstwa.przeciwko.czci.i.nietykalności.cielesnej................... Rozdział.24..Przestępstwa.przeciwko.działalności.instytucji. państwowych.oraz.samorządu.terytorialnego.......................................................... Zagadnienie.1..Przestępstwa.przeciwko.instytucjom.lub.ich. funkcjonariuszom........................................................................... Zagadnienie.2..Przestępstwa.godzące.w.autorytet.instytucji. państwowej.lub.samorządowej................................................ Rozdział.25..Przestępstwa.przeciwko.wymiarowi.sprawiedliwości................... Zagadnienie.1..Oddziaływanie.na.organy.sądowe.i.uczestników. procesu............................................................................................... Zagadnienie.2..Utrudnianie.działalności.organów. wymiaru.sprawiedliwości............................................................ Zagadnienie.3..Nierespektowanie.orzeczeń.sądowych.................................. Rozdział.26..Przestępstwa.przeciwko.porządkowi.publicznemu....................... Zagadnienie.1..Branie.i.przetrzymywanie.zakładnika...................................... Zagadnienie.2..Przestępne.nadużywanie.wolności.wypowiedzi................ Zagadnienie.3..Zorganizowana.grupa.przestępcza,.nielegalne. posiadanie.broni............................................................................. Rozdział.27.. Przestępstwa.przeciwko.ochronie.informacji. i.wiarygodności.dokumentów......................................................................................... Zagadnienie.1..Przestępstwa.naruszenia.informacji.niejawnych................ Zagadnienie.2..Przestępstwa.przeciwko.wiarygodności. dokumentów.................................................................................... Rozdział.28...Przestępstwa.przeciwko.mieniu............................................................ Zagadnienie.1..Przestępstwa.kradzieży................................................................ Zagadnienie.2..Przestępstwa.rozbójnicze............................................................ Zagadnienie.3..Inne.przestępstwa.przeciwko.mieniu..................................... Rozdział.29...Przestępstwa.przeciwko.obrotowi.gospodarczemu. oraz.przeciwko.obrotowi.pieniędzmi.i.papierami.wartościowymi.................... 203 203 204 207 207 208 209 213 216 219 219 220 225 225 226 228 230 230 231 232 235 235 237 239 239 240 242 245 III Spis treści DZIAŁ II. KODEKS KARNY SKARBOWY............................................................................ Rozdział.1..Zagadnienia.wstępne................................................................................... Zagadnienie.1..Pojęcie.i.przedmiot.ochrony.prawa.karnego. skarbowego...................................................................................... Zagadnienie.2..Specyfika.prawa.karnego.skarbowego................................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.2...Kodeks.karny.skarbowy.i.jego.obowiązywanie................................. Zagadnienie.1..Źródła.prawa.karnego.skarbowego......................................... Zagadnienie.2..Normy.i.przepisy.prawa.karnego.skarbowego.................... Zagadnienie.3..Zakres.obowiązywania.Kodeksu.karnego. skarbowego...................................................................................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.3...Pojęcie.przestępstwa.i.wykroczenia.skarbowego.oraz. elementy.struktury.przestępstwa.skarbowego.i.wykroczenia. skarbowego............................................................................................................................ Zagadnienie.1..Pojęcie.czynu.zabronionego.w.prawie.karnym. skarbowym....................................................................................... Zagadnienie.2..Definicja.przestępstwa.skarbowego........................................ Zagadnienie.3..Definicja.wykroczenia.skarbowego......................................... Zagadnienie.4..Społeczna.szkodliwość.jako.element.przestępstwa. skarbowego.i.wykroczenia.skarbowego................................ Zagadnienie.5..Podmiot.i.strona.podmiotowa.przestępstwa. skarbowego.i.wykroczenia.skarbowego................................ KAZUSY............................................................................................................................. Zagadnienie.6..Strona.przedmiotowa.przestępstwa.skarbowego. i.wykroczenia.skarbowego.......................................................... Rozdział.4...Okoliczności.powodujące.wyłączenie.odpowiedzialności. w.prawie.karnym.skarbowym.......................................................................................... Zagadnienie.1..Kontratypy.w.prawie.karnym.skarbowym............................. Zagadnienie.2..Błąd.i.jego.konsekwencje.w.prawie.karnym. skarbowym....................................................................................... Zagadnienie.3..Niepoczytalność.i.poczytalność.ograniczona.i.ich. konsekwencje.w.prawie.karnym.skarbowym...................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.5...Formy.stadialne.i.zjawiskowe.w.prawie.karnym.skarbowym........... Zagadnienie.1..Specyfika.odpowiedzialności.za.formy.stadialne. i.zjawiskowe.w.prawie.karnym.skarbowym.......................... Zagadnienie.2..Odpowiedzialność.za.przygotowanie..................................... Zagadnienie.3..Odpowiedzialność.za.usiłowanie.............................................. Zagadnienie.4..Zasada.indywidualizacji.i.nieakcesoryjności. odpowiedzialności.w.prawie.karnym.skarbowym............. Zagadnienie.5..Formy.sprawstwa.w.prawie.karnym.skarbowym................ Zagadnienie.6..Pozasprawcze.formy.współdziałania.w.prawie. karnym.skarbowym....................................................................... 249 249 249 250 252 253 253 255 256 259 260 260 261 261 261 262 264 264 265 265 265 266 267 268 268 268 269 270 271 271 IX Spis treści KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.6..Zbieg.przestępstw.i.zbieg.przepisów.w.KKS........................................ Zagadnienie.1..Zbieg.przestępstw.w.prawie.karnym.skarbowym.............. Zagadnienie.2..Pojęcie.czynu.ciągłego.w.prawie.karnym. skarbowym....................................................................................... Zagadnienie.3..Zbieg.przestępstw.skarbowych.jako.okoliczność. obostrzająca.wymiar.kary............................................................ Zagadnienie.4..Zbieg.przepisów.na.gruncie.KKS............................................... Zagadnienie.5..Idealny.zbieg.czynów.zabronionych....................................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.7..Zaniechanie.ukarania.sprawcy.................................................................. Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne................................................................................... Zagadnienie.2..Czynny.żal.w.prawie.karnym.skarbowym.............................. Zagadnienie.3..Dobrowolne.poddanie.się.odpowiedzialności.................... Zagadnienie.4..Odstąpienie.od.wymierzenia.kary............................................ KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.8..System.kar,.środków.karnych.i.środków.zabezpieczających. w.prawie.karnym.skarbowym.......................................................................................... Zagadnienie.1..Uwagi.wstępne................................................................................ Zagadnienie.2..System.kar.i.środków.karnych.w.KKS....................................... Zagadnienie.3..Kara.grzywny.za.przestępstwa.i.wykroczenia. skarbowe........................................................................................... Zagadnienie.4..Odpowiedzialność.posiłkowa.(zastępcza)............................. Zagadnienie.5..Kara.ograniczenia.wolności.i.kara.pozbawienia. wolności.w.KKS................................................................................ Zagadnienie.6..Specyfika.środków.karnych.w.prawie.karnym. skarbowym....................................................................................... Zagadnienie.7..Środki.karne.przepadku.przedmiotów.i.przepadku. korzyści.w.KKS.................................................................................. Zagadnienie.8..Ściągnięcie.równowartości.pieniężnej.przepadku. przedmiotów.i.przepadku.korzyści.majątkowej................. Zagadnienie.9..Pozbawienie.praw.publicznych.i.zakaz.prowadzenia. określonej.działalności.gospodarczej,.wykonywania. określonego.zawodu.lub.zajmowania.określonego. stanowiska......................................................................................... Zagadnienie.10..Środki.probacyjne.jako.środki.karne.za. przestępstwa.skarbowe............................................................. Zagadnienie.11..Środki.zabezpieczające.w.prawie.karnym. skarbowym..................................................................................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.9..Zasady.orzekania.kar.i.innych.środków.w.prawie.karnym. skarbowym............................................................................................................................. 273 275 275 275 276 276 277 280 281 281 281 283 285 288 290 290 290 291 292 293 295 296 299 300 301 303 307 308 X Spis treści Zagadnienie.1..Cele.kary.i.środków.karnych.w.prawie.karnym. skarbowym.na.tle.ujęcia.w.KK.................................................... Zagadnienie.2..Zasady.stosowania.kar.i.środków.karnych,. przewidzianych.w.KKS.................................................................. Zagadnienie.3..Dyrektywy.wymiaru.kary.i.stosowania.środków. w.KKS................................................................................................... Zagadnienie.4..Okoliczności.wpływające.na.wymiar.kary.lub.środka. karnego.............................................................................................. Zagadnienie.5..Nadzwyczajne.złagodzenie.kary.w.KKS.................................. Zagadnienie.6..Nadzwyczajne.obostrzenie.kary.w.KKS.................................. Zagadnienie.7..Kara.łączna.w.KKS........................................................................... Zagadnienie.8..Orzekanie.środków.zabezpieczających.................................. KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.10..Wyłączenie.karalności................................................................................ Zagadnienie.1..Przedawnienie................................................................................. Zagadnienie.2..Zatarcie.skazania............................................................................. KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.11..Podstawowa.charakterystyka.Części.szczególnej.KKS................... Zagadnienie.1..Rodzajowe.dobra.chronione...................................................... Zagadnienie.2..Katalog.przestępstw.skarbowych.i.wykroczeń. skarbowych....................................................................................... Zagadnienie.3..Pojęcie.księgi.w.KKS....................................................................... KAZUSY............................................................................................................................. DZIAŁ III. PRAWO KARNE WYKONAWCZE...................................................................... Rozdział.1..Zagadnienia.ogólne.prawa.karnego.wykonawczego...................... Zagadnienie.1..Definicja.prawa.karnego.wykonawczego.............................. Zagadnienie.2..Źródła.prawa.karnego.wykonawczego.................................. Zagadnienie.3..Kodeks.karny.wykonawczy.jako.źródło.prawa. karnego.wykonawczego.............................................................. Zagadnienie.4..Podstawowe.zasady.prawa.karnego. wykonawczego................................................................................ KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.2..Organy.postępowania.wykonawczego.................................................. Zagadnienie.1..Organy.postępowania.wykonawczego.................................. Zagadnienie.2..Sąd.pierwszej.instancji.................................................................. Zagadnienie.3..Sąd.penitencjarny........................................................................... Zagadnienie.4..Prezes.sądu.lub.upoważniony.sędzia...................................... Zagadnienie.5..Sędzia.penitencjarny..................................................................... Zagadnienie.6..Dyrektor.Generalny.Służby.Więziennej................................... Zagadnienie.7..Dyrektor.okręgowy.Służby.Więziennej................................... Zagadnienie.8..Dyrektor.zakładu.karnego.i.aresztu.śledczego.................... Zagadnienie.9..Komisja.penitencjarna.................................................................. 308 309 310 311 312 313 315 316 319 321 321 322 324 325 325 326 327 328 331 331 331 332 334 336 336 338 338 338 339 341 341 344 346 346 347 XI Spis treści Zagadnienie.10..Sądowy.kurator.zawodowy...................................................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.3...Strony.i.pozostali.uczestnicy.postępowania. wykonawczego..................................................................................................................... Zagadnienie.1..Pojęcie.i.status.skazanego.w.prawie.karnym. wykonawczym................................................................................. Zagadnienie.2..Prawa.skazanego.związane.z.obowiązkiem. poddania.się.wykonaniu.orzeczenia....................................... Zagadnienie.3..Skazany.jako.strona.postępowania. wykonawczego................................................................................ Zagadnienie.4..Prokurator.......................................................................................... Zagadnienie.5..Obrońca.skazanego....................................................................... Zagadnienie.6..Przedstawiciel.skazanego............................................................ Zagadnienie.7..Status.pokrzywdzonego.w.postępowaniu. wykonawczym................................................................................. KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.4..Przebieg.postępowania.wykonawczego............................................... Zagadnienie.1..Postępowanie.wykonawcze.a.stadium. wykonania.orzeczenia.................................................................. Zagadnienie.2..Wszczęcie.postępowania.wykonawczego............................. Zagadnienie.3..Inicjowanie.postępowań.incydentalnych.............................. Zagadnienie.4..Decyzje.procesowe.w.postępowaniu. wykonawczym................................................................................. Zagadnienie.5..Posiedzenie.sądu............................................................................ Zagadnienie.6..Zawieszenie.postępowania......................................................... Zagadnienie.7..Umorzenie.postępowania........................................................... Zagadnienie.8..Środki.zaskarżenia.......................................................................... Zagadnienie.9..Wzruszenie.postanowienia.na.podstawie.art..24.KKW........ Zagadnienie.10..Rozstrzyganie.wątpliwości.lub.zarzutów. związanych.z.wykonywaniem.orzeczenia.......................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.5...Wykonywanie.kary.grzywny..................................................................... Zagadnienie.1..Przepisy.stosowane.do.wykonywania.kary.grzywny......... Zagadnienie.2..Właściwość.sądu.............................................................................. Zagadnienie.3..Zapłata.albo.egzekucja.grzywny.............................................. Zagadnienie.4..Odroczenie.wykonania.grzywny,.rozłożenie.grzywny. na.raty................................................................................................. Zagadnienie.5..Umorzenie.grzywny....................................................................... Zagadnienie.6..Praca.społecznie.użyteczna........................................................ Zagadnienie.7..Zastępcza.kara.pozbawienia.wolności.................................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.6...Wykonywanie.kary.ograniczenia.wolności.......................................... 349 350 352 352 353 355 357 358 358 359 360 362 362 363 366 368 371 372 374 375 379 380 382 384 384 384 384 385 387 388 390 393 395 XII Spis treści Zagadnienie.1..Przepisy.stosowane.do.wykonywania.kary. ograniczenia.wolności.................................................................. Zagadnienie.2..Cel.wykonywania.kary.ograniczenia.wolności..................... Zagadnienie.3..Organy.wykonujące.karę.ograniczenia.wolności. i.podmioty.uczestniczące.w.jej.wykonywaniu..................... Zagadnienie.4..Zmiany.w.zakresie.obowiązków.wynikających.z.kary ograniczenia.wolności.................................................................. Zagadnienie.5..Odroczenie.wykonania.kary.ograniczenia.wolności. i.przerwa.w.jej.odbywaniu.......................................................... Zagadnienie.6..Zamiana.kary.ograniczenia.wolności.na.karę. zastępczą........................................................................................... Zagadnienie.7..Uznanie.kary.ograniczenia.wolności.za.wykonaną............ Zagadnienie.8..Zwolnienie.od.reszty.kary.ograniczenia.wolności.............. KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.7...Wykonywanie.kary.pozbawienia.wolności.......................................... Zagadnienie.1..Cele.wykonywania.kary.pozbawienia.wolności.................. Zagadnienie.2..Rodzaje.zakładów.karnych.......................................................... Zagadnienie.3..Typy.zakładów.karnych................................................................. Zagadnienie.4..Systemy.wykonania.kary.pozbawienia.wolności................ Zagadnienie.5..Wykonywanie.kary.pozbawienia.wolności.w.systemie. dozoru.elektronicznego............................................................... Zagadnienie.6..Monitoring........................................................................................ Zagadnienie.7..Klasyfikacja.skazanych.i.badania.osobopoznawcze............. Zagadnienie.8..Praca.skazanych.............................................................................. Zagadnienie.9..Nauczanie.......................................................................................... Zagadnienie.10..Zajęcia.kulturalno-oświatowe.i.sportowe........................... Zagadnienie.11..Nagradzanie.skazanych............................................................. Zagadnienie.12..Ulgi.................................................................................................... Zagadnienie.13..Odpowiedzialność.dyscyplinarna.skazanych.................... Zagadnienie.14..Prawa.skazanych.odbywających.karę.pozbawienia. wolności.......................................................................................... Zagadnienie.15..Obowiązki.skazanych.odbywających.karę. pozbawienia.wolności................................................................ Zagadnienie.16..Odroczenie.i.przerwa.wykonania.kary.pozbawienia. wolności.......................................................................................... Zagadnienie.17..Pomoc.skazanym.po.zwolnieniu.z.zakładów. karnych............................................................................................ Zagadnienie.18..Warunkowe.przedterminowe.zwolnienie........................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.8..Wykonywanie.środków.karnych............................................................... Zagadnienie.1..Pozbawienie.praw.publicznych.i.środki.karne. polegające.na.zakazach................................................................ 395 395 396 398 400 401 403 404 405 406 406 407 408 410 413 416 417 419 422 423 425 428 429 432 437 438 441 444 448 449 449 XIII Spis treści Zagadnienie.2..Uznanie.środka.karnego.za.wykonany................................... Zagadnienie.3..Przepadek.przedmiotów.lub.korzyści.majątkowych......... Zagadnienie.4..Obowiązek.naprawienia.szkody.lub.zadośćuczynienia. za.krzywdę,.nawiązka,.świadczenie.pieniężne.................... Zagadnienie.5..Podanie.wyroku.do.publicznej.wiadomości......................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział..9...Wykonywanie.dozoru,.warunkowego.umorzenia. postępowania.i.warunkowego.zawieszenia.wykonania.kary.............................. Zagadnienie.1..Właściwość.sądu.i.kuratora......................................................... Zagadnienie.2..Obowiązki.probacyjne.................................................................. Zagadnienie.3..Wykonywanie.dozoru.................................................................... Zagadnienie.4..Zarządzenie.wykonania.kary.warunkowo. zawieszonej....................................................................................... Zagadnienie.5..Warunkowe.zawieszenie.wykonania.kary. w.postępowaniu.wykonawczym.............................................. KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.10..Wykonywanie.środków.zabezpieczających....................................... Zagadnienie.1..Przepisy.stosowane.do.wykonywania.środków. zabezpieczających.......................................................................... Zagadnienie.2..Organy.wykonujące.orzeczenie................................................ Zagadnienie.3..Organizacja.wykonywania.środków. zabezpieczających.izolacyjno-leczniczych............................ Zagadnienie.4..Cele.wykonywania.środków.zabezpieczających. izolacyjno-leczniczych.................................................................. Zagadnienie.5..Sądowa.kontrola.wykonywania.środków. zabezpieczających.izolacyjno-leczniczych............................ Zagadnienie.6..Zwolnienie.z.zakładu.zamkniętego.......................................... Zagadnienie.7..Orzekanie.w.przedmiocie.uchylenia.nieleczniczych. środków.zabezpieczających....................................................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.11..Zatarcie.skazania.......................................................................................... Zagadnienie.1..Zatarcie.skazania.z.mocy.prawa................................................ Zagadnienie.2..Zatarcie.skazania.na.wniosek..................................................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.12...Wykonywanie.tymczasowego.aresztowania.................................... Zagadnienie.1..Sposób.wykonywania.tymczasowego.aresztowania........ Zagadnienie.2..Prawa.i.obowiązki.tymczasowo.aresztowanego................. Zagadnienie.3..Przeniesienie.do.zakładu.karnego............................................ Zagadnienie.4..Nadzór.nad.wykonywaniem.tymczasowego. aresztowania..................................................................................... KAZUSY............................................................................................................................. Rozdział.13...Wykonywanie.należności.sądowych................................................... Zagadnienie.1..Zakres.należności.sądowych.w.rozumieniu.KKW............... 451 452 453 454 455 457 457 457 458 460 462 463 465 465 466 466 467 468 469 471 471 472 472 473 474 476 476 478 482 483 484 485 485 XI Spis treści Zagadnienie.2..Zapłata.albo.egzekucja.należności.sądowych..................... Zagadnienie.3..Odroczenie,.rozłożenie.na.raty,.umorzenie.należności. sądowych........................................................................................... Zagadnienie.4..Zamiana.kary.porządkowej.grzywny.na.zastępczą. karę.pozbawienia.wolności......................................................... KAZUSY............................................................................................................................. 485 486 487 488 ROZWIąZANIA DO KAZUSÓW ......................................................................................... 489 INDEKS ........................................................................................................................................ 505 X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DozórElektrU .............. ustawa z 7.9.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w trybie dozoru elektronicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960) DozórR ......................... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7.6.2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, za- sad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru (Dz.U. Nr 91, poz. 812) EgzAdmU .................... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini- stracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) IS ................................... zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz in- nych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.) KK ................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 KKS ............................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, KKW ............................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, Konstytucja RP ........... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) KPA .............................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC .............................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U ze zm.) poz. 930 ze zm.) poz. 557 ze zm.) Nr 43, poz. 296 ze zm.) Nr 89, poz. 555 ze zm.) z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) poz. 1071 ze zm.) KPK .............................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. KRKU ........................... ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. KuratU ......................... ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, MatDziecR ................... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.9.2003 r. w spra- wie trybu przyjmowania dzieci i matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach kar- nych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek (Dz.U. Nr 175, poz. 1709) XII Wykaz skrótów NadzPenitR .................. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26.8.2003 r. w spra- wie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjar- nego (Dz.U. Nr 152, poz. 1496 ze zm.) NauczR ......................... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13.2.2004 r. w spra- wie szczegółowych zasad nauczania w zakładach karnych (Dz.U. Nr 37, poz. 337 ze zm.) ObowKuratR ............... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.6.2003 r. w spra- wie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obo- wiązków kuratorów sądowych (Dz.U. Nr 112, poz. 1064) OddziałPenitR ............. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14.8.2003 r. w spra- wie oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresz- tach śledczych (Dz.U. Nr 151, poz. 1469 ze zm.) OpłKarU ...................... ustawa z 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) PPSA ............................. ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami ad- ministracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PracKuratR .................. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.6.2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego (Dz.U. Nr 116, poz. 1100) PrakReligR ................... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2.9.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzy- stania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śled- czych (Dz.U. Nr 159, poz. 1546) PrUSP ........................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) KarR ............................. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 1.12.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i uczestnictwa podmiotów w wykonaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonaniem (Dz.U. Nr 211, poz. 2051) RegSR ........................... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regu- lamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) RegPozbWolnR ........... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25.8.2003 r. w spra- wie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. Nr 152, poz. 1493) RegTymAR .................. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25.8.2003 r. w spra- wie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz.U. Nr 152, poz. 1494) SWU ............................. ustawa z 9.4.2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz.U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) ŚrZabezpR .................... rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.8.2004 r. w sprawie wyka- zu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających XIII Wykaz skrótów oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz.U. Nr 179, poz. 1854 ze zm.) WarBytR ....................... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.10.2003 r. w spra- wie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. Nr 186, poz. 1820) WybR ............................ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22.2.2002 r. w spra- wie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawio- nych prawa wybierania (Dz.U. Nr 19, poz. 195) WyżR ............................ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2.9.2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. Nr 167, poz. 1633 ze zm.) ZatrR ............................ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.2.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz.U. Nr 27, poz. 242) ZatrudSkazU ............... ustawa z 28.8.1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolno- ści (Dz.U. Nr 123, poz. 777 ze zm.) 2. Jednostki organizacyjne, organy państwowe i międzynarodowe KRK .............................. Krajowy Rejestr Karny SA ................................. Sąd Apelacyjny SN ................................. Sąd Najwyższy 3. Czasopisma Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. MS .................. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości KZS ............................... Krakowskie Zeszyty Sądowe OSP ............................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSNKW ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNwSK ...................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych Pr. i Prok. ..................... Prokuratura i Prawo 4. Literatura Hołda, Postulski, Komentarz ................... Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Pawela, Prawo ............. S. Pawela, Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Warszawa Gdańsk 2007 2007 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: