Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00230 003325 22433873 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne procesowe Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Prawo karne procesowe Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 437
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3043-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Repetytoria C.H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Opracowania ukazujące się w tej serii pomogą w szybkim przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego układ i ujęcie porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa.

Repetytorium „Prawo karne procesowe. Pytania. Kazusy. Tablice” podzielone jest na trzy części:

część pierwsza – PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.:

część druga – KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.:

część trzecia – TABLICE przedstawiające m.in.:

Dzięki temu Repetytorium przyswoisz, zrozumiesz i sprawdzisz wiadomości z zakresu postępowania karnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S³awomir Steinborn (red.) Katarzyna Papke-Olszauskas Piotr Rogoziñski Krzysztof WoŸniewski Prawo karne procesowe pytania (cid:127) kazusy • tablice 2. wydanie REPETYTORIA C·H·BECK REPETYTORIA C.H.BECK Prawo karne procesowe W sprzeda¿y: K. Boratyñska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa¿ny KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka J. Grajewski PRAWO KARNE PROCESOWE – CZÊŒÆ OGÓLNA, wyd. 3 Podrêczniki Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 17 Podrêczniki Prawnicze A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze M. Kuæ, M. Ga³¹zka PRAWO KARNE WYKONAWCZE Skrypty Becka J. Brylak, M. Mitera POSTÊPOWANIE KARNE Kazusy Becka H. Paluszkiewicz (wprow.) KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 26 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Prawo karne procesowe pytania (cid:127) kazusy (cid:127) tablice 2. wydanie rozszerzone i zmienione dr S³awomir Steinborn (red.) † dr Katarzyna Papke-Olszauskas dr Piotr Rogoziñski dr Krzysztof WoŸniewski Uniwersytet Gdañski Pytania: Poszczególne czêœci opracowali: 37–47, 134–156, 204–229, 257–274 S. Steinborn K. Papke-Olszauskas 7–10, 28–36 P. Rogoziñski K. WoŸniewski 48–75, 177–203, 241–256 1–6, 11–27, 76–133, 157–176, 230–240 Kazusy: S. Steinborn P. Rogoziñski K. WoŸniewski Tablice: 3, 9–10, 15–17, 22 4–6, 12–14, 19–21 1–2, 7–8, 11, 18 3–4, 10, 19, 33 S. Steinborn K. Papke-Olszauskas 1–2, 5–8, 14, 16–18, 20, 22–32, 37–39 P. Rogoziñski K. WoŸniewski 36 9, 11–13, 15, 21, 34–35 Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3042-6 ISBN e-book 978-83-255-3043-3 Spis tre(cid:258)ci Wykaz skrótów_______________________________________________________ IX Wykaz literatury_ ____________________________________________________ XIII Przedmowa do wydania pierwszego_ ___________________________________ XV Przedmowa do wydania drugiego_______________________________________ XVII Czę(cid:258)ć A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Zagadnienia ogólne  ________________________________________  Pytania 1(cid:316)6 Rozdział II. Zasady procesowe _________________________________________   Pytania 7(cid:316)36 Rozdział III. Przesłanki procesowe _ ____________________________________  Pytania 37(cid:316)47 Rozdział IV. Uczestnicy procesu karnego ________________________________  Pytania 48(cid:316)75 Rozdział V. Czynno(cid:258)ci procesowe _ _____________________________________  Pytania 76(cid:316)105   1 9  35  46  81 Rozdział VI. Dowody _ ________________________________________________   103 Pytania 106(cid:316)133 Rozdział VII. Środki przymusu _________________________________________   129 Pytania 134(cid:316)156 Rozdział VIII. Postępowanie przygotowawcze _ __________________________   153 Pytania 157(cid:316)176 Rozdział IX. Postępowanie przed sądem I instancji _______________________   169 Pytania 177(cid:316)203 Rozdział X. Postępowanie odwoławcze _________________________________   201 Pytania 204(cid:316)229 Rozdział XI. Nadzwyczajne (cid:258)rodki odwoławcze __________________________   228 Pytania 230(cid:316)240 VI Spis tre(cid:286)ci Rozdział XII. Postępowania szczególne _________________________________   236 Pytania 241(cid:316)250 Rozdział XIII. Postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia __________   251 Pytania 251(cid:316)256 Rozdział XIV. Międzynarodowa współpraca w sprawach karnych ___________   264 Pytania 257(cid:316)274 Czę(cid:258)ć B. Kazusy Kazus 1. Zasady procesowe prawdy materialnej, swobodnej oceny dowodów oraz in dubio pro reo  ____________________________________________  281  Kazus 2. Obowiązek denuncjacji a zasada legalizmu i postępowania z urzędu. Prawny i społeczny obowiązek denuncjacji (cid:316) konsekwencje zasady legalizmu (cid:316) (cid:258)ciganie na wniosek pokrzywdzonego i na wniosek dowódcy jednostki wojskowej ____________________________________________   283 Kazus 3. Negatywna przesłanka procesowa (cid:316) europejski zakaz ne bis in idem  ______  289  Kazus 4. Przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu (art. 37 KPK) __________________________________________________   292 Kazus 5. Konsekwencje procesowe odstąpienia oskar(cid:285)yciela publicznego od oskar(cid:285)enia _________________________________________________   295 Kazus 6. Konsekwencje procesowe działania i zaniechania obrońcy oraz pełnomocnika w stosunku do reprezentowanych przez nich stron procesowych _____________________________________________   297 Kazus 7. Obowiązek wezwania skazanego do usunięcia braków formalnych _______  300  Kazus 8. Zachowanie w tajemnicy danych umo(cid:285)liwiających ujawnienie to(cid:285)samo(cid:258)ci (cid:258)wiadka ((cid:258)wiadek incognito (cid:316) art. 184 KPK) __________________________   304 Kazus 9. Za(cid:285)alenie na zatrzymanie ________________________________________  309  Kazus 10. Za(cid:285)alenie na postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę (cid:258)rodka zapobiegawczego  _ ____________________________   313 Kazus 11. Wszczęcie postępowania przygotowawczego  _ _____________________  316  Kazus 12. Zakres nadzoru prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym  ___   318 Kazus 13. Odczytanie na rozprawie protokołów zeznań (cid:258)wiadka uprawnionego do odmowy składania zeznań  ___________________________________   321 Kazus 14. Odroczenie wydania wyroku, zło(cid:285)enie wniosku o uzasadnienie wyroku  __ 325 Kazus 15. Cofnięcie (cid:258)rodka odwoławczego  _ _______________________________   328 Kazus 16. Zaskar(cid:285)enie orzeczenia sądu odwoławczego  _______________________   332 Kazus 17. Udział oskar(cid:285)onego pozbawionego wolno(cid:258)ci w rozprawie apelacyjnej  ___   335 Kazus 18. Wznowienie postępowania karnego  ______________________________   341 Kazus 19. Przestępstwa prywatnoskargowe i tryby ich (cid:258)cigania  _________________  343  Kazus 20. Postępowanie nakazowe. Przesłanki stosowania postępowania nakazowego  _________________________________________________   347 Kazus 21. Postępowanie sądowe w sprawie o ułaskawienie. Pozostawienie  351 Kazus 22. Zasada specjalno(cid:258)ci a europejski nakaz aresztowania _________________  356  przez sąd pro(cid:258)by o ułaskawienie bez rozpoznania  ___________________  Spis tre(cid:286)ci VII Czę(cid:258)ć C. Tablice Tabl. 1. Podziały przesłanek procesowych (1)  _______________________________  362  Tabl. 2. Podziały przesłanek procesowych (2)  _______________________________   362 Tabl. 3. Składy sądów powszechnych  _ ____________________________________   363 Tabl. 4. Składy sądów wojskowych  _______________________________________   364 Tabl. 5. Wyłączenie organów procesowych  ________________________________  365  Tabl. 6. Przedstawiciele procesowi stron  _ _________________________________   366 Tabl. 7. Pomocnicy procesowi  ___________________________________________   367 Tabl. 8. Dopuszczalno(cid:258)ć kumulacji ról procesowych  __________________________   368 Tabl. 9. Kategorie czynno(cid:258)ci procesowych  _ ________________________________   369 Tabl. 10. Decyzje procesowe  ____________________________________________   370 Tabl. 11. Rodzaje terminów  _____________________________________________   373 Tabl. 12. Klasyfikacja terminów według I. Nowikowskiego  ______________________   374 Tabl. 13. Źródło dowodowe a (cid:258)rodek dowodowy  ___________________________   375 Tabl. 14. Podział dowodów w polskim procesie karnym  _ _____________________   376 Tabl. 15. Domniemania w polskim procesie karnym  __________________________   377 Tabl. 16. Kategorie (cid:258)rodków przymusu  ____________________________________  378  Tabl. 17. Rodzaje zatrzymania  ___________________________________________   379 Tabl. 18. Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym  ___________________   381 Tabl. 19. Stosowanie tymczasowego aresztowania  ___________________________   385 Tabl. 20. Kary porządkowe  _ ____________________________________________   387 Tabl. 21. Modelowy przebieg postępowania przygotowawczego  ________________   388 Tabl. 22. Fazy postępowania głównego  ____________________________________   389 Tabl. 23. Formalna i merytoryczna kontrola oskar(cid:285)enia  _______________________   390 Tabl. 24. Instytucje przyspieszające i upraszczające postępowanie  _______________   391 Tabl. 25. Wyłączenie jawno(cid:258)ci cało(cid:258)ci lub czę(cid:258)ci rozprawy  _____________________   392 Tabl. 26. Fazy rozprawy głównej  _________________________________________   393 Tabl. 27. Skutki procesowe niestawiennictwa uczestników procesu na rozprawę główną  ___________________________________________   394 Tabl. 28. Wyrok  ______________________________________________________  395  Tabl. 29. System (cid:258)rodków zaskar(cid:285)enia  _ ___________________________________   396 Tabl. 30. Zwyczajne (cid:258)rodki odwoławcze  ___________________________________   397 Tabl. 31. Formalna kontrola (cid:258)rodka odwoławczego w sądzie I i II instancji  _ _______   399 Tabl. 32. Merytoryczne rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego  ______________   399 Tabl. 33. Nadzwyczajne (cid:258)rodki odwoławcze  ________________________________   400 Tabl. 34. Przebieg postępowania kasacyjnego  _______________________________   402 Tabl. 35. Postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego  _____   403 Tabl. 36. Kodeksowe postępowania szczególne  _____________________________  404  Tabl. 37. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie  ____________________________   408 Tabl. 38. Wyrok łączny  _________________________________________________   408 Tabl. 39. Ułaskawienie _ ________________________________________________  409 Indeks rzeczowy _____________________________________________________  411 Wykaz skrótów 1. Wykaz literatury Cie(cid:286)lak, Polska procedura ����� M. Cie(cid:286)lak, Polska procedura karna. Podstawowe zało(cid:298)enia teoretyczne, Warszawa 1984 Cie(cid:286)lak, Łojewski, Pisma �������� M. Cie(cid:286)lak, K. Łojewski, Pisma procesowe w post(cid:266)powaniu karnym. Wzory i komentarz, Warszawa 1989 Daszkiewicz, Prawo karne, t. [ ] ���� W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. 1, Byd- goszcz 2000; t. 2, Bydgoszcz 2001 Grajewski, Komentarz, t. [ ] ���������� J. Grajewski (red.), Kodeks post(cid:266)powania karnego. Komentarz, t. 1 i 2, Warszawa 2010 2009 Grajewski, Prawo karne ��� J. Grajewski (red.), Prawo karne procesowe. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa Grajewski, Przebieg ������ J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2008 Grzegorczyk, Komentarz ���� T. Grzegorczyk, Kodeks post(cid:266)powania karnego oraz ustawa o (cid:286)wiadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008 Grzegorczyk, Tylman, Polskie post(cid:266)powanie �� T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie post(cid:266)powanie karne, Warszawa 2009 Hofma(cid:276)ski, Komentarz, t. [ ] ���������� P. Hofma(cid:276)ski (red.), Kodeks post(cid:266)powania karnego. Komentarz, t. 1–3, Warszawa 2007 Kmiecik, Skr(cid:266)towicz, Proces �������� R. Kmiecik, E. Skr(cid:266)towicz, Proces karny. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 2009 X Wykaz skrótów Marszał, Proces, 1998 ��� K. Marszał, Proces karny, Katowice 1998 Marszał, Proces, 2005 ��� K. Marszał (red.), Proces karny, Katowice 2005 Marszał, Proces, 2008 ��� K. Marszał (red.), Proces karny. Przebieg post(cid:266)powania, Katowice 2008 Mazur, Komentarz ���� M. Mazur (red.), Kodeks post(cid:266)powania karnego – komentarz. Stan praw- ny na dzie(cid:276) 31 marca 1976 r. Praca zbiorowa, Warszawa 1976 Stefa(cid:276)ski, Zabłocki, Komentarz, t. [ ] ���������� R. A. Stefa(cid:276)ski, S. Zabłocki (red.), Kodeks post(cid:266)powania karnego. Ko- mentarz, t. 2 i 3, Warszawa 2004 Walto(cid:286), Proces �������� S. Walto(cid:286), Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009 2. Akty prawne ABWU ������� ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpiecze(cid:276)stwa Wewn(cid:266)trznego oraz AlkU ��������� ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trze(cid:296)wo(cid:286)ci i przeciwdziałaniu Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) CBAU ������� ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Nr 104, poz. 708 ze zm.) Nr 70, poz. 307) EKE ��������� Europejska Konwencja o ekstradycji z 13.12.1957 r. (Dz.U. z 1994 r. EKPC �������� Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno(cid:286)ci z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) IPNU �������� ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pami(cid:266)ci Narodowej – Komisji (cid:285)ciga- nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) KC ���������� Kodeks cywilny KKS ��������� Kodeks karny skarbowy KKW �������� Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP � Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KPC ��������� Kodeks post(cid:266)powania cywilnego KPK ��������� Kodeks post(cid:266)powania karnego KPK z 1969 r. �� Kodeks post(cid:266)powania karnego z 1969 r. KPW ��������� Kodeks post(cid:266)powania w sprawach o wykroczenia KWUS ������� Konwencja wykonawcza z 19.6.1990 r. do Układu z Schengen z 14.6.1990 r. mi(cid:266)dzy Rz(cid:261)dami Pa(cid:276)stw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Fede- ralnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znosze- nia kontroli na wspólnych granicach (Dz.Urz. UE L 239/2000, s. 19–62) Wykaz skrótów XI ze zm.) LasU ��������� ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 MPPOiP ������ Mi(cid:266)dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NielU �������� ustawa z 26.10.1982 r. o post(cid:266)powaniach w sprawach nieletnich (tekst OchrZdrPsychU � ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) poz. 535 ze zm.) OdpZbiorU ���� ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialno(cid:286)ci podmiotów zbiorowych OpłKU ������� ustawa z 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz.U. za czyny zabronione pod gro(cid:296)b(cid:261) kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) PolU ��������� ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 PrAdw ������� ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. PrŁow �������� ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. ProkU �������� ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, z 1983 r. Nr 49, poz. 223) ze zm.) Nr 146, poz. 1188 ze zm.) Nr 127, poz. 1066 ze zm.) poz. 39 ze zm.) PrPras �������� ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrUSP �������� ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PWKPK ������ ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks post(cid:266)powania RPOU �������� ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) SNU ��������� ustawa z 23.11.2002 r. o S(cid:261)dzie Najwy(cid:298)szym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) (cid:285)wiadekKorU �� ustawa z 25.6.1997 r. o (cid:286)wiadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. ze zm.) Nr 36, poz. 232 ze zm.) UprOrgDochR � rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 13.6.2003 r. w sprawie okre(cid:286)- lenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodze(cid:276) oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskar(cid:298)enia przed s(cid:261)dem pierwszej instancji w sprawach podlegaj(cid:261)cych rozpoznaniu w po- st(cid:266)powaniu uproszczonym, jak równie(cid:298) zakresu spraw zleconych tym or- ganom (Dz.U. Nr 108, poz. 1019 ze zm.) 3. Organy, organizacje i instytucje ETS ��������� Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci NIK ��������� Najwy(cid:298)sza Izba Kontroli ONZ ��������� Organizacja Narodów Zjednoczonych Prezes SN ����� Prezes S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego XII Wykaz skrótów Prezydent RP �� Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej SA ����������� S(cid:261)d Apelacyjny SN ���������� S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy TK ���������� Trybunał Konstytucyjny 4. Publikatory Dz.U. �������� Dziennik Ustaw Dz.Urz. ������� Dziennik Urz(cid:266)dowy Gd. SP ������� Gda(cid:276)skie Studia Prawnicze KZS ��������� Krakowskie Zeszyty S(cid:261)dowe Pal. ���������� Palestra Prok. i Pr.-wkł. � Prokuratura i Prawo – wkładka PS ����������� Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy RPEiS �������� Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny OSA ��������� Orzecznictwo S(cid:261)dów Apelacyjnych OSNKW ������ Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Karna OSNPG ������ Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Prokuratura Generalna OSP ��������� Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich OSPiKA ������ Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich i Komisji Arbitra(cid:298)owych Wok. ��������� Wokanda WPP ��������� Wojskowy Przegl(cid:261)d Prawniczy Zb.Orz. ������� Zbiór Orzecznictwa ZN IBPS ������ Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa S(cid:261)dowego 5. Inne skróty arg. ex �������� argumentum ex cyt. ���������� cytowany (-a, -e) dop. ���������� dopisek in princ. ������ in principio m.st. ��������� miasto stołeczne nast. ��������� nast(cid:266)pny (-a, -e) post. ��������� postanowienie pyt. ���������� pytanie (-a) tabl. ���������� tablica tekst jedn. ����� tekst jednolity tj. ����������� to jest uchw. �������� uchwała wyr. ���������� wyrok zd. ����������� zdanie (-a) Wykaz literatury 1. Komentarze K. T. Boraty(cid:276)ska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa(cid:298)ny, Kodeks post(cid:266)powania karnego. Komen- tarz, Warszawa 2009 Z. Gosty(cid:276)ski (red.), Kodeks post(cid:266)powania karnego. Komentarz, t. I–III, Warszawa 2004 J. Grajewski (red.), Kodeks post(cid:266)powania karnego. Komentarz, t. I i II, Warszawa 2010 J. Grajewski (red.), Kodeks post(cid:266)powania karnego. Obja(cid:286)nienia dla studentów, t. I i II, Kra- T. Grzegorczyk, Kodeks post(cid:266)powania karnego. Komentarz, Warszawa 2008 W. Grzeszczyk, Kodeks post(cid:266)powania karnego. Komentarz, Warszawa 2011 P. Hofma(cid:276)ski (red.), Kodeks post(cid:266)powania karnego. Komentarz, t. I–IV, Warszawa 2007 2. Podr(cid:266)czniki G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski (red.), Proces karny. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 2007 G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski (red.), Proces karny. Cz(cid:266)(cid:286)ć szczególna, Warszawa ków 2005 2007 M. Cie(cid:286)lak, Polska procedura karna. Podstawowe zało(cid:298)enia teoretyczne, Warszawa 1984 J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2008 J. Grajewski (red.), Prawo karne procesowe. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 2009 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie post(cid:266)powanie karne, Warszawa 2009 R. Kmiecik, E. Skr(cid:266)towicz, Proces karny. Cze(cid:286)ć ogólna, Warszawa 2009 R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008 K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008 K. Marszał, S. Stachowiak, K. Sychta, J. Zagrodnik, K. Zgryzek, Proces karny. Przebieg po- st(cid:266)powania, Katowice 2008 Z. (cid:285)wida (red.), Post(cid:266)powanie karne. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 2008 Z. (cid:285)wida (red.), Post(cid:266)powanie karne. Cz(cid:266)(cid:286)ć szczególna, Warszawa 2011 S. Walto(cid:286), Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009 Przedmowa do wydania pierwszego Repetytorium do nauki prawa karnego procesowego, które niniejszym oddajemy do r(cid:261)k Szanownych Czytelników, ma stanowić odmienn(cid:261) w charakterze od klasycznych podr(cid:266)cz- ników akademickich pomoc w nauce prawa karnego procesowego. Materiał w nim zawarty został uj(cid:266)ty w formie pyta(cid:276) z odpowiedziami, kazusów z rozwi(cid:261)zaniami oraz tablic, przed- stawiaj(cid:261)cych okre(cid:286)lone zagadnienia w formie graficznej. Niniejsze repetytorium zostało po- my(cid:286)lane jako uzupełnienie wykładu zawartego w dwóch podr(cid:266)cznikach akademickich wy- danych nakładem Wydawnictwa C.H. Beck: „Prawo karne procesowe – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna” pod redakcj(cid:261) prof. J. Grajewskiego oraz „Przebieg procesu karnego” autorstwa prof. J. Grajew- skiego. Celem „Prawa karnego procesowego. Pytania. Kazusy. Tablice” nie jest zast(cid:266)powa- nie ani tych powy(cid:298)ej wymienionych, ani innych podr(cid:266)czników z zakresu procedury karnej, lecz dostarczenie zgł(cid:266)biaj(cid:261)cym prawo karne procesowe narz(cid:266)dzia, które maj(cid:261)c komplemen- tarny wobec klasycznych podr(cid:266)czników charakter, ułatwiać b(cid:266)dzie usystematyzowanie wie- dzy z tego przedmiotu, umo(cid:298)liwiać powtórk(cid:266) materiału i jego utrwalenie, ułatwiaj(cid:261)c tym sa- mym przygotowanie do egzaminu z tego przedmiotu. Przy opracowaniu kazusów: 2, 4, 5, 8, 11, 19 i 20 wykorzystano – za zgod(cid:261) Autora – kazusy i ich rozwi(cid:261)zania zawarte w ksi(cid:261)(cid:298)ce prof. J. Grajewskiego „Kazusy z prawa karnego procesowego z rozwi(cid:261)zaniami” (Warsza- wa 1996). Ksi(cid:261)(cid:298)ka adresowana jest przede wszystkim do studentów studiów prawniczych, ale przy- datna mo(cid:298)e być równie(cid:298) dla studentów studiów administracyjnych zapoznaj(cid:261)cych si(cid:266) z pod- stawami prawa karnego procesowego, jak równie(cid:298) i dla aplikantów pragn(cid:261)cych od(cid:286)wie(cid:298)yć swoj(cid:261) wiedz(cid:266) z procedury karnej. Uwzgl(cid:266)dniono w niej stan prawny na dzie(cid:276) 1.7.2010 r. Gda(cid:276)sk, lipiec 2010 r. Autorzy Przedmowa do wydania drugiego Zało(cid:298)enia przyj(cid:266)te przy opracowaniu pierwszego wydania Repetytorium nie uległy zmianie. W wydaniu drugim poprawiono dostrze(cid:298)one bł(cid:266)dy i uwzgl(cid:266)dniono zmiany norma- tywne wprowadzone w 2010 i 2011 r. W ten sposób uwzgl(cid:266)dnia ono stan prawny na dzie(cid:276) 1.7.2011 r. Aktualizacji opracowanych w pierwszym wydaniu przez dr Katarzyn(cid:266) Papke- -Olszauskas pyta(cid:276) egzaminacyjnych dokonał Krzysztof Wo(cid:296)niewski, za(cid:286) tablic – Sławomir Stein born. Autorzy b(cid:266)d(cid:261) wdzi(cid:266)czni za wszelkie uwagi dotycz(cid:261)ce Repetytorium, które mo(cid:298)- na przesyłać drog(cid:261) emailow(cid:261) na adres: s.steinborn@prawo.univ.gda.pl. Gda(cid:276)sk, lipiec 2011 r. Autorzy Czę(cid:258)ć A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Zagadnienia ogólne Pytanie 1. Co to jest proces karny i jakie s(cid:261) jego rodzaje? Proces karny to prawnie uregulowana działalno(cid:286)ć zmierzaj(cid:261)ca do wykrycia i usta- lenia czynu przest(cid:266)pnego i jego sprawcy, do os(cid:261)dzenia go za ten czyn i ewentualnego wykonania kary i innych (cid:286)rodków reakcji karnej (Cie(cid:286)lak, Polska procedura, s. 9). Z deinicji tej wynika wyra(cid:296)ny zwi(cid:261)zek procesu karnego z prawem karnym mate- rialnym, poniewa(cid:298) to ta gał(cid:261)(cid:296) prawa okre(cid:286)la, jakie czyny (zachowania) ustawodawca uznał za czyny karalne, jakie s(cid:261) zasady odpowiedzialno(cid:286)ci karnoprawnej oraz (cid:286)rodki karnoprawne, b(cid:266)d(cid:261)ce konsekwencjami popełnienia przest(cid:266)pstwa. Dlatego te(cid:298), aby prawo karne mogło spełniać m.in. funkcj(cid:266) ochronn(cid:261), a wi(cid:266)c „słu(cid:298)yć ochronie pew- nych dóbr, których istnienie i respektowanie składa si(cid:266) na pewien porz(cid:261)dek spo- łeczny” (L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2004, s. 6), potrzebne s(cid:261) czynno(cid:286)ci zmierzaj(cid:261)ce do ustalenia, czy okre(cid:286)lone zachowanie spełnia warunki czynu przest(cid:266)p- nego okre(cid:286)lonego w art. 1 KK. Te czynno(cid:286)ci i ustalenia nie mog(cid:261) być, rzecz jasna, pozostawione swobodzie zainteresowanych osób, lecz musz(cid:261) być dokonane przez uprawnione do tego organy pa(cid:276)stwowe i to w sposób wyra(cid:296)nie okre(cid:286)lony w ustawie (J. Grajewski, [w:] Grajewski, Prawo karne, s. 2). W obr(cid:266)bie samego procesu karnego wyró(cid:298)niamy natomiast proces karny po- wszechny i proces karny specjalny. Powszechny proces karny to proces, który toczy si(cid:266) przed s(cid:261)dami powszechnymi, czyli przed s(cid:261)dami rejonowymi, s(cid:261)dami okr(cid:266)gowy- mi i s(cid:261)dami apelacyjnymi oraz SN, w Izbie Karnej. Z kolei specjalny proces karny  to proces, który ma miejsce przed s(cid:261)dami szczególnymi (specjalnymi). W Polsce do s(cid:261)dów szczególnych zaliczamy s(cid:261)dy wojskowe (tj. wojskowe s(cid:261)dy garnizonowe, wojskowe s(cid:261)dy okr(cid:266)gowe oraz SN – Izba Wojskowa) oraz Trybunał Stanu, przed którym odpowiada Prezydent RP – za naruszenie Konstytucji RP (tzw. delikt kon- S. Steinborn (red.), Prawo karne procesowe, Repetytoria C. H. Beck Pyt. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne procesowe Pytania. Kazusy. Tablice
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: