Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 003255 24074378 na godz. na dobę w sumie
Prawo medyczne. Wydanie 2 - ebook/pdf
Prawo medyczne. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 621
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6394-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura akademicka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka może okazać się przydatna lekarzom, prawnikom, a w pewnym zakresie innym pracownikom medycznym oraz pacjentom zainteresowanym w szczególności zakresem przysługujących im praw. Stanowi bardzo rzetelne i napisane przystępnym językiem opracowanie wszystkich kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej w Polsce oraz prawa wykonywania zawodu lekarza i zasad jego wykonywania w kontekście obowiązków spoczywających na lekarzu w czasie udzielania świadczenia medycznego, którym odpowiadają określone prawa pacjenta. Omawia także podstawy legalności różnego rodzaju czynności medycznych, także takich, które nie mają charakteru leczniczego. W książce uwzględniony został aktualny stan prawny oraz najnowsze piśmiennictwo i orzecznictwo sądowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Specjalizacyjne PRAWO MEDYCZNE Rafał Kubiak 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Wykłady Specjalizacyjne Prawo medyczne W sprzedaży: L. Ogiegło USTAWA O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY. KOMENTARZ Komentarze Becka L. Ogiegło PRAWO FARMACEUTYCZNE. KOMENTARZ Duże Komentarze Becka A. Górski LEKSYKON PRAWA MEDYCZNEGO. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Leksykony Prawnicze A. Fiutak PRAWO W MEDYCYNIE, wyd. 3 Akademia Prawa B. Banaszak KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Komentarze Becka R. Kubiak USTAWA O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY. USTAWA O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ. USTAWA O IZBACH LEKARSKICH Edycja Sądowa R. Szczęsny REKLAMA FARMACEUTYCZNA I POKREWNA Zarys Prawa KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, wyd. 10 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Wykłady Specjalizacyjne Wykłady Specjalizacyjne PRAWO MEDYCZNE Rafał Kubiak Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Wydawca: Aneta Flisek Projekt okładki: Robert Rogiński Recenzent wydawniczy: dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. nadzw. UŁ © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6393-6 ISBN e-book 978-83-255-6394-3 Wykaz skrótów ..................................................................................................................... XI Rozdział I. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ........................................................................................... § 1. Wprowadzenie. Rozwój rozwiązań prawnych ..................................................... § 2. Umiejscowienie regulacji w systemie prawa ....................................................... § 3. Podmiotowy zakres regulacji ................................................................................. § 4. Zakres przedmiotowy regulacji ............................................................................. Rozdział II. Definicja oraz cechy szczególne zawodu lekarza i lekarza dentysty .......................................................................................................................... § 1. Wprowadzenie .......................................................................................................... § 2. Przedmiotowy zakres zawodu lekarza .................................................................. I. Uwagi wstępne............................................................................................... II. Udzielenie świadczeń zdrowotnych ........................................................... III. Prace badawcze ............................................................................................. IV. Nauczanie zawodu lekarza .......................................................................... V. Kierowanie podmiotem leczniczym .......................................................... VI. Zatrudnienie w NFZ i innych urzędach ................................................... § 3. Profesjonalny charakter czynności lekarskich ..................................................... § 4. Zawód lekarza jako zawód zaufania publicznego .............................................. § 5. Zawód lekarza jako „wolny zawód” ...................................................................... § 6. Podsumowanie .......................................................................................................... Rozdział III. Prawo wykonywania zawodu lekarza .................................................... § 1. Wprowadzenie .......................................................................................................... § 2. Warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty .................................................................................................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................. II. Obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej ................................................................................................... III. Posiadanie dyplomu lekarza lub lekarza dentysty ................................... IV. Pełna zdolność do czynności prawnych ................................................... V. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty ............................................................................................ VI. Nienaganna postawa etyczna ...................................................................... Spis treści 1 1 3 6 12 19 19 20 20 20 24 24 25 26 27 29 32 34 35 35 37 37 38 38 40 42 45 V Spis treści VII. Odbycie stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty ............... VIII. Złożenie z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego ...... IX. Uzyskiwanie prawa wykonywania zawodu lekarza przez cudzoziemców .............................................................................................. § 3. Procedura uzyskiwania prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru lekarzy ......................................................................................................... Rozdział IV. Kwalifikacje zawodowe lekarzy ............................................................... § 1. Wprowadzenie. Punkty edukacyjne ...................................................................... § 2. Specjalizacja .............................................................................................................. I. Uwagi wprowadzające ................................................................................. II. Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego ......................................................................................... III. Tryby szkolenia specjalizacyjnego i jego przebieg .................................. IV. Kierownik specjalizacji ............................................................................... V. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny ....................................................... Rozdział V. Formy wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty .................... § 1. Wprowadzenie .......................................................................................................... § 2. Wykonywanie zawodu lekarza na podstawie stosunku pracy ......................... I. Uwagi wprowadzające ................................................................................. II. Czas pracy w podmiotach leczniczych .................................................... III. Dodatkowe świadczenia pieniężne związane z pracą 47 52 59 60 65 65 66 66 69 71 74 75 79 79 80 80 81 94 w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej .............. 97 § 3. Prowadzenie praktyki lekarskiej ............................................................................ 97 I. Uwagi wstępne ............................................................................................. II. Formy praktyk lekarskich .......................................................................... 99 III. Warunki podjęcia praktyki lekarskiej ...................................................... 101 1. Wprowadzenie .......................................................................................... 101 2. Rejestracja działalności gospodarczej .................................................. 102 3. Szczególne warunki dotyczące rozpoczęcia praktyki lekarskiej ...... 106 4. Rejestracja ................................................................................................. 110 IV. Podawanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonej praktyce zawodowej ..................................................................................... 116 V. Możliwość zatrudniania innych osób ........................................................ 121 VI. Kontrola i wizytacja praktyki zawodowej ................................................. 122 VII. Wykreślenie z rejestru i zakończenie działalności ................................. 125 Rozdział VI. Obowiązek udzielenia pomocy medycznej .......................................... 129 § 1. Wprowadzenie i źródła prawne obowiązku udzielania pomocy ..................... 130 § 2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku udzielania pomocy medycznej ................................................................................................................. 134 § 3. Przypadki legalnego zaniechania udzielania pomocy ....................................... 144 I. Uwagi wstępne ............................................................................................. 144 VI Spis treści II. Regulacja zawarta w art. 162 KK ............................................................... 146 III. Unormowania zawarte w ustawach korporacyjnych ............................. 151 IV. Przyczyny zaniechania pomocy leżące po stronie pacjenta ................. 161 1. Sprzeciw pacjenta ................................................................................... 161 2. Klauzule antycypacyjne ......................................................................... 162 3. Ratowanie samobójców ......................................................................... 165 4. Podawanie krwi Świadkom Jehowy .................................................... 169 Rozdział VII. Dokumentacja medyczna ....................................................................... 175 § 1. Wprowadzenie, źródła regulacji ............................................................................ 176 § 2. Pojęcie, rodzaje i treść dokumentacji medycznej ............................................... 180 § 3. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej ochrona .................... 185 § 4. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej ................................................ 189 I. Wprowadzenie ............................................................................................... 189 II. Krąg podmiotów uprawnionych do dostępu do dokumentacji medycznej ..................................................................................................... 190 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ 190 2. Pacjent i jego przedstawiciel ustawowy ............................................. 190 3. Osoba upoważniona przez pacjenta ................................................... 193 4. Uprawnione instytucje i urzędy .......................................................... 197 III. Sposób udostępnienia dokumentacji medycznej ..................................... 202 IV. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ................................ 203 § 5. Przechowywanie dokumentacji medycznej ......................................................... 205 Rozdział VIII. Tajemnica medyczna .............................................................................. 209 § 1. Wprowadzenie .......................................................................................................... 210 I. Uzasadnienie obowiązku zachowania tajemnicy medycznej ................. 210 II. Źródła prawne tajemnicy medycznej ........................................................ 214 § 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tajemnicy medycznej (w tym lekarskiej) .................................................................................................................. 216 § 3. Formy i sposoby naruszenia tajemnicy lekarskiej ............................................ 220 § 4. Sankcje za naruszenie tajemnicy lekarskiej ......................................................... 224 § 5. Przypadki dopuszczalnego ujawnienia tajemnicy lekarskiej ............................ 229 I. Uwagi wstępne............................................................................................... 229 II. Upoważnienie udzielone przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego .................................................................................................... 230 III. Ujawnienie tajemnicy uzasadnione dobrem pacjenta ........................... 234 IV. Ochrona interesu osób trzecich i interesu publicznego ......................... 237 V. Zwolnienie z obowiązku konfidencji na podstawie odrębnych ustaw ............................................................................................................... 243 Rozdział IX. Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu medycznego ......................... 249 § 1. Wprowadzenie .......................................................................................................... 252 § 2. Ewolucja poglądów na temat wymogu zgody pacjenta na zabieg leczniczy .................................................................................................................... 254 VII Spis treści § 3. Warunki skutecznej zgody pacjenta na zabieg leczniczy .................................. 258 I. Uwagi wstępne ............................................................................................. 258 II. Podmiotowy zakres zgody ........................................................................... 262 1. Zgoda pacjenta......................................................................................... 262 2. Zgoda zastępcza ....................................................................................... 264 3. Zgoda kumulatywna ............................................................................... 271 4. Zezwolenie sądu opiekuńczego ............................................................. 275 III. Zgoda uświadomiona (objaśniona) .......................................................... 276 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ 276 2. Zakres przekazywanych informacji ...................................................... 278 3. Sposób przekazania informacji ............................................................. 284 4. Podmioty uprawnione do uzyskania informacji .............................. 287 5. Ograniczenie obowiązku informacyjnego ........................................... 297 6. Podsumowanie ........................................................................................ 301 IV. Wymóg dobrowolności zgody oraz jej szczegółowości .......................... 302 V. Forma zgody .................................................................................................. 305 § 4. Wykonanie zabiegów za zgodą domniemaną ..................................................... 311 § 5. Przypadki przymusowego leczenia ....................................................................... 322 I. Uwagi wstępne ............................................................................................. 322 II. Ochrona społeczeństwa przed skutkami nałogów – przeciwdziałanie i leczenie uzależnień ................................................................................... 322 1. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu ........................................ 322 2. Leczenie osób uzależnionych od narkotyków .................................... 326 3. Przymusowe leczenie w związku z popełnieniem przestępstwa .... 326 4. Stosowanie środków leczniczych wobec nieletnich ......................... 330 III. Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi ........................................... 331 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ 331 2. Przymusowe badanie osób z zaburzeniami psychicznymi ............. 332 3. Przymusowa hospitalizacja ................................................................... 335 4. Przymusowe leczenie osób niepoczytalnych na zasadach Kodeksu karnego ................................................................................... 343 IV. Leczenie związane z chorobami zakaźnymi ............................................ 348 V. Przymusowe wykonywanie zabiegów lekarskich na potrzeby postępowania karnego ................................................................................ 356 VI. Przymusowe leczenie osób osadzonych .................................................... 362 § 6. Karna odpowiedzialność za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta ............. 368 Rozdział X. Stwierdzanie zgonu i postępowanie ze zwłokami ................................ 379 § 1. Wprowadzenie i źródła regulacji ........................................................................... 379 § 2. Podmioty uprawnione do stwierdzania zgonu ................................................... 380 § 3. Obowiązki lekarza stwierdzającego zgon ............................................................. 382 § 4. Sekcja zwłok .............................................................................................................. 385 § 5. Podsumowanie .......................................................................................................... 388 VIII Spis treści Rozdział XI. Eksperymenty medyczne .......................................................................... 391 § 1. Wprowadzenie .......................................................................................................... 392 § 2. Ewolucja unormowań etycznych i prawnych dotyczących eksperymentów na ludziach ................................................................................................................ 393 § 3. Typologia eksperymentów medycznych............................................................... 401 § 4. Zasadność przeprowadzenia eksperymentu – opłacalność projektu .............. 414 § 5. Przestrzeganie reguł ostrożnego eksperymentowania ....................................... 418 § 6. Zgoda uczestnika eksperymentu ........................................................................... 427 I. Ewolucja regulacji dotyczącej zgody uczestnika eksperymentu ........... 427 II. Warunki skuteczności prawnej zgody uczestnika eksperymentu ......... 430 § 7. Pozytywna opinia komisji bioetycznej ................................................................. 460 § 8. Podsumowanie .......................................................................................................... 462 Rozdział XII. Przerywanie ciąży ..................................................................................... 463 § 1. Wprowadzenie .......................................................................................................... 464 § 2. Ewolucja poglądów i regulacji prawnych dotyczących zabiegów przerywania ciąży .................................................................................................... 464 I. Unormowania antyczne ............................................................................... 464 II. Poglądy Kościoła katolickiego ................................................................... 466 III. Światowe unormowania średniowieczne i nowożytne ........................... 467 IV. Regulacje na ziemiach polskich ................................................................. 471 § 3. Modele regulacji dotyczącej przerywania ciąży .................................................. 478 § 4. Warunki dopuszczalności przerywania ciąży w aktualnym stanie prawnym ................................................................................................................... 484 § 5. Odpowiedzialność za nielegalny zabieg przerwania ciąży ................................ 497 I. Sankcje karne ................................................................................................. 497 II. Sankcje cywilne ............................................................................................. 501 III. Sankcje zawodowe ........................................................................................ 506 Rozdział XIII. Warunki prawne przeszczepiania komórek, tkanek  i narządów ..................................................................................................................... 507 § 1. Wprowadzenie .......................................................................................................... 508 § 2. Ewolucja regulacji etycznych i prawnych dotyczących transplantacji ............ 510 I. Regulacje międzywojenne oraz z okresu PRL ......................................... 510 II. Unormowania ustawowe do 2005 r. .......................................................... 514 III. Stan prawny pod rządami ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 2005 r. .................... 517 IV. Normy etyczne i deontologiczne ................................................................ 519 V. Rozwiązania przyjęte w prawie międzynarodowym ............................... 520 § 3. Uwagi terminologiczne ........................................................................................... 521 § 4. Przeszczepy ex mortuo ............................................................................................ 523 I. Definicja śmierci .......................................................................................... 523 II. Metodyka ustalenia śmierci ....................................................................... 528 III. Modele decydowania o pobraniu materiału ze zwłok .......................... 531 IV. Sposoby wyrażania sprzeciwu ..................................................................... 535 IX Spis treści V. Eksplantacja ex mortuo a interes postępowania karnego ..................... 542 VI. Obowiązek poszanowania zwłok poddanych eksplantacji ................... 544 § 5. Przeszczepy ex vivo .................................................................................................. 545 I. Uwagi wprowadzające .................................................................................. 545 II. Warunki podmiotowe dotyczące dawcy .................................................. 546 III. Zgoda dawcy i biorcy ................................................................................... 552 IV. Zasadność i celowość przeprowadzenia transplantacji .......................... 558 V. Przeprowadzenie zabiegu lege artis ............................................................ 562 VI. Wykorzystanie materiału pooperacyjnego do implantacji ................... 564 § 6. Odpowiedzialność karna za czyny okołotransplantacyjne ............................... 566 I. Uwagi wprowadzające ................................................................................. 566 II. Odpowiedzialność karna w związku z transplantacją ex mortuo ......... 566 III. Odpowiedzialność karna w związku z transplantacją ex vivo .............. 568 IV. Odpowiedzialność karna na podstawie przepisów ustawy transplantacyjnej .......................................................................................... 572 Rozdział XIV. Zabiegi estetyczne .................................................................................... 579 § 1. Wprowadzenie .......................................................................................................... 580 § 2. Warunki dopuszczalności zabiegów kosmetycznych ......................................... 582 I. Ryzyko czynności kosmetycznych ............................................................ 582 II. Czynności kosmetyczne o charakterze leczniczym ................................. 584 III. Czynności kosmetyczne podejmowane wyłącznie w celach estetycznych ................................................................................................... 586 1. Kontratyp czynności kosmetycznych .................................................. 586 2. Legalność pierwotna czynności kosmetycznych ................................ 588 2.1. Uwagi wstępne ............................................................................... 588 2.2. Zgoda uprawnionego .................................................................... 590 2.2.1. Uwagi wstępne ...................................................................... 590 2.2.2. Podmioty uprawnione do wyrażenia zgody .................... 590 2.2.3. Dobrowolność zgody ........................................................... 591 2.2.4. Uświadomienie zgody ........................................................ 592 2.2.5. Forma zgody ......................................................................... 593 2.3. Wykonanie zabiegu lege artis ........................................................ 593 2.3.1. Uwagi wstępne ...................................................................... 593 2.3.2. Wykonanie zabiegu przez uprawnioną osobę ................. 594 2.3.3. Reguły postępowania wytyczające sposób przeprowadzenia zabiegu ................................................... 595 § 3. Podsumowanie .......................................................................................................... 598 Indeks rzeczowy ................................................................................................................... 599 X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ChorobyZakU .............. ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) CmentU ........................ ustawa z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.) DobraPrKlinR .............. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2.5.2012 r. w sprawie Do- brej Praktyki Klinicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 489) DokMedR ..................... rozporządzenie z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 177) DzLeczU ....................... ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) EgzAdmU ..................... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini- stracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) FinPublU ...................... ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) IzbyLekU ...................... ustawa z 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) KC .................................. Kodeks cywilny KK .................................. Kodeks karny KK z 1932 r. .................. rozporządzenie Prezydenta RP z 11.7.1932 r. – Kodeks karny KK z 1969 r. .................. ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) ze zm.) KKW ............................. Kodeks karny wykonawczy KKW z 1969 r. .............. ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.) KomBioetR ................... rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11.5.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i fi- nansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. Nr 47, poz. 480) Konstytucja RP ............ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP .................................. Kodeks pracy KPA ............................... Kodeks postępowania administracyjnego XI Wykaz skrótów KPC ............................... Kodeks postępowania cywilnego KPK ............................... Kodeks postępowania karnego KRO ............................... Kodeks rodzinny i opiekuńczy KRSU ............................. ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) KSH ............................... Kodeks spółek handlowych KW ................................ Kodeks wykroczeń LekLdekR ...................... Rozporządzenie z 30.7.2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 903) OchrDanychU .............. ustawa z 9.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrPłoduU ................. ustawa z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) PostNielU ...................... ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich PrFarm .......................... ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 382) z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) cjenta (Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) PrPacjentaU ................. ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa- PrzeciwAlkU ................ ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) PrzeciwNarkU .............. ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) PrzeszczepyU ............... ustawa z 1.7.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszcze- pianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.) ReceptyR ....................... rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.3.2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 319) RejPrakLekR ................. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.9.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegó- łowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 325) SpecLekR ...................... rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2.1.2013 r. w sprawie spe- cjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2013 r. poz. 26) StażPodyplR .................. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.9.2012 r. w sprawie sta- żu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.) SwobGospU .................. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) XII Wykaz skrótów ŚwOpZdrowU .............. ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan- sowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) WyrMedU ..................... ustawa z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, ZawLekU ...................... ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ZawLekU z 1950 r. ....... ustawa z 28.10.1950 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 50, poz. 458 (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) poz. 679 ze zm.) ze zm.) ZdrPsychU .................... ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst ZOZU ............................ ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 2. Publikatory i czasopisma Biul. ............................... Biuletyn CzPKiNP ....................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. .............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy GL .................................. Gazeta Lekarska GW ................................ Gazeta Wyborcza Pr. Bank. ........................ Prawo Bankowe KPP ................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS ................................ Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ............................... Monitor Prawniczy M.P. ................................ Monitor Polski NP .................................. Nowe Prawo NZS ................................ Nowe Zeszyty Samorządowe OSA ............................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNAP .......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP .......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSNKW ........................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNP ............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo- łecznych i Spraw Publicznych OSNPK .......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczel- nego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego OSP ................................ Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ......................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OwSS ............................. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych Pal. ................................. Palestra XIII Wykaz skrótów PiM ................................ Prawo i Medycyna PiP ................................. Państwo i Prawo PiZS ............................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPP ................................ Przegląd Prawa Publicznego Prok. i Pr. ...................... Prokuratura i Prawo Prz. OSN ....................... Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego Prz. Sądowy .................. Przegląd Sądowy PWP .............................. Przegląd Więziennictwa Polskiego Rej. ................................. Rejent RPEiS ............................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. .......................... Rzeczpospolita SI .................................... Studia Iuridica SP-E ............................... Studia Prawno-Ekonomiczne ST ................................... Samorząd Terytorialny St. Prawn. ...................... Studia Prawnicze TPP ................................ Transformacje Prawa Prywatnego WPP .............................. Wojskowy Przegląd Prawniczy 3. Inne skróty art. .................................. artykuł (-y) CEM .............................. Centrum Egzaminów Medycznych CMKP ........................... Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego CEDG ............................ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ETS ................................ Europejski Trybunał Sprawiedliwości itd. .................................. i tak dalej itp. .................................. i tym podobne KEL ................................ Kodeks Etyki Lekarskiej Konwencja bioetyczna .. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny z 4.4.1997 r. KRS ................................ Krajowy Rejestr Sądowy LEK ................................ Lekarski Egzamin Końcowy LDEK ............................. Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy LEP ................................ Lekarski Egzamin Państwowy LDEP ............................. Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy m.in. .............................. między innymi nast. ............................... następna (-e, -y) NFZ ............................... Narodowy Fundusz Zdrowia niepubl. ......................... niepublikowany (-e) np. .................................. na przykład Nr ................................... numer NRL ............................... Naczelna Rada Lekarska NSA ............................... Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) ......................... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów XIV Wykaz skrótów NZOZ ............................ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PAN ............................... Polska Akademia Nauk PES ................................. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny PKD ............................... Polska Klasyfikacja Działalności pkt .................................. punkt (-y) podkr. aut. ..................... podkreślenie autora por. ................................. porównaj post. ............................... postanowienie poz. ................................ pozycja ppkt ................................ podpunkt (-y) przyp. aut. ..................... przypis autora PZOZ ............................. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej r. ..................................... rok red. ................................. redakcja s. ..................................... strona (-y) SA .................................. Sąd Apelacyjny SN .................................. Sąd Najwyższy SN (7) ............................ Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SO .................................. Sąd Okręgowy SP ZOZ ......................... Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej t. ..................................... tom (-y) tekst jedn. ...................... tekst jednolity tj. .................................... to jest TK .................................. Trybunał Konstytucyjny tzw. ................................. tak zwany (-e) uchw. ............................. uchwała UE .................................. Unia Europejska ust. ................................. ustęp (-y) WE ................................. Wspólnoty Europejskie WSA .............................. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyd. ............................... wydanie wyr. ................................ wyrok z. ..................................... zeszyt ze sprost. ....................... ze sprostowaniem ze zm. ............................ ze zmianami (-ą) zob. ................................ zobacz XV Rozdział I. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Literatura: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Warszawa 2007, s. 29–33; ciże, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 34–41; A. Florczak, B. Bolechowa (red.), Prawa i wolności I i II generacji, To- ruń 2006, s. 403–418; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 34–40, 114; tenże (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003; J. Haberko, Konieczność uwzględnienia interesu prawnego trzech pod- miotów w ramach procedur medycznych obejmujących diagnostykę i terapię prenatalną. Materiały z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Medycyna – nauką czy miejscem speł- niania życzeń pacjenta”, Warszawa, 17−18 kwietnia 2008 r., Warszawa 2008; D. E. Lach, Koszyk świadczeń gwarantowanych w systemie opieki zdrowotnej, PiZS 2009, Nr 12; E. Marcisz, Konstytucyjna regulacja dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, St. Prawn. 2011, Nr 3–4; J. Oniszczuk, Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Warszawa 2005, s. 277–289; A. Ostrzyżek, Prawo do ochrony zdrowia w świetle artyku- łu 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, PiM 2005, Nr 4; W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2000, s. 81–82; P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s. 95–98, 163–165; A. Zoll, Problemy służby zdrowia w świe- tle doświadczeń RPO, PiM 2000, Nr 8. § 1. Wprowadzenie. Rozwój rozwiązań prawnych Ochrona życia i zdrowia człowieka jest aktualnie traktowana z jednej stro- ny jako jedno z głównych praw człowieka, a z drugiej strony – obowiązek władz publicznych. Uznaje się je za tzw. prawo podstawowe, wyprowadzane z przyro- dzonej i niezbywalnej godności człowieka. Znajduje ono również swe odzwier- ciedlenie w przepisach prawa rangi konstytucyjnej oraz ustawowej. 1 Rozdział I. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej... Historycznie problematyka ta łączona była z tzw. zabezpieczeniem społecz- nym, obejmującym ochronę człowieka w związku z jego chorobą, macierzyń- stwem lub starością. Zaczątków takiej regulacji można już poszukiwać w angiel- skim Poor Law, pochodzącym z XVI w., czyli ustawodawstwie ukierunkowanym na ulżenie ubogim. Unormowania takie pojawiły się jednak przede wszystkim w XIX-wiecznych Niemczech i obejmowały ubezpieczenia chorobowe i macie- rzyńskie, wypadkowe oraz emerytalno-rentowe. W Polsce prawna ochrona zdrowia została podniesiona do rangi konsty- tucyjnej w okresie międzywojennym. Regulacja taka po raz pierwszy została wprowadzona do Konstytucji marcowej z 1921 r.1. Zgodnie z jej art. 95 Rzecz- pospolita Polska zapewniała na swoim obszarze zupełną ochronę życia, wolno- ści i mienia wszystkim bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii. Uzupełnieniem tego unormowania był art. 102 Konstytucji marcowej z 1921 r., który gwarantował każdemu obywatelowi prawo do opieki państwa nad jego pracą, a w razie braku pracy, choroby, nieszczęśliwego wypadku i nie- dołęstwa − do ubezpieczenia społecznego, określanego w drodze ustawowej. Kwestie te natomiast pomijała Konstytucja kwietniowa z 1935 r.2, która była poświęcona przede wszystkim systemowi organów władzy państwowej. Do prawa ochrony zdrowia ustrojodawca powrócił dopiero w Konstytucji PRL z 1952 r.3. Problematyki tej dotyczył art. 604. Zapewniał on taką ochronę obywatelom PRL i gwarantował pomoc w razie choroby i niezdolności do pra- cy. Realizacji tego uprawnienia miał służyć rozwój ubezpieczenia społecznego robotników i pracowników umysłowych na wypadek choroby, starości i nie- zdolności do pracy. Ponadto państwo zostało zobowiązane do rozbudowywa- nia urządzeń sanitarnych i podnoszenia stanu zdrowotnego miast i wsi, stałego polepszania warunków bezpieczeństwa, ochrony i higieny pracy, a także prowa- dzenia szerokiej akcji zapobiegania chorobom i ich zwalczania, coraz szersze- go udostępniania bezpłatnej pomocy lekarskiej, rozbudowy szpitali, sanatoriów, ambulatoriów, wiejskich ośrodków zdrowia i rozwijania opieki nad inwalidami. Aktualnie problematyka ta jest przedmiotem regulacji art. 68 Konstytu- cji RP5. Odnoszą się do niej również liczne akty międzynarodowe. W Konstytu- cji Światowej Organizacji Zdrowia stanowi się bowiem, iż korzystanie z najwyż- szego, osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej bez różnicy rasy, religii, przekonań politycznych, warunków eko- 1 Ustawa z 17.3.1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.). 2 Ustawa Konstytucyjna z 23.4.1935 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 227). 3 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.). 4 Przepis ten ewoluował w kolejnych nowelizacjach. Ostatecznie problematykę tę ujęto w art. 70. 5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.). 2 § 2. Umiejscowienie regulacji w systemie prawa nomicznych lub społecznych6. Szerzej kwestie te opisane są w Międzynarodo- wym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych7. Na mocy je- go art. 12, państwa–strony uznają prawo każdego do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego. W  dalszej części tego przepisu nakłada się na państwa szczegółowe obowiązki, służące realizacji analizowanego prawa. Przykładowo zatem, muszą one podejmować kroki konieczne do zapewnienia zmniejszenia wskaźnika martwych urodzeń i śmiertelności niemowląt oraz do zapewnienia zdrowego rozwoju dziecka, za- pobiegania chorobom epidemicznym, endemicznym, zawodowym i innym oraz ich leczenia i zwalczania oraz stworzenia warunków, które zapewniłyby wszyst- kim pomoc i opiekę lekarską na wypadek choroby. Podobne rozwiązania za- wiera Europejska Karta Społeczna8. W Części I pkt 11 gwarantuje się bowiem każdemu prawo do korzystania z wszelkich środków umożliwiających mu osią- gnięcie możliwie najlepszego stanu zdrowia. Regulacjom tym odpowiada również powołany art. 68 Konstytucji RP. § 2. Umiejscowienie regulacji w systemie prawa Na wielką wagę prawa do ochrony zdrowia wskazuje fakt, iż zagadnienie to jest ujęte w normach rangi konstytucyjnej. Konstytucji zaś przyznaje się najwyż- sze miejsce w systemie prawa stanowionego. Posiada ona szczególną moc, która wyraża się m.in. w tym, iż wszystkie pozostałe akty prawne w państwie muszą być z nią zgodne i spójne. Oznacza to, że z jednej strony istnieje zakaz wydawa- nia aktów sprzecznych z normami konstytucyjnymi. Z drugiej strony, przepisy niższej rangi uzupełniają regulację konstytucyjną, biorą z niej swoje uzasadnie- nie i muszą jak najpełniej urzeczywistniać rozwiązania zawarte w konstytu- cji. Stanowi ona również tzw. prawo pierwotne, którego rozwinięcie następuje w ustawach i innych aktach hierarchicznie niższych. Na gruncie polskim zasadę tę wyraża art. 8 Konstytucji RP, który stanowi, iż „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”. 6 Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez Rządy reprezento- wane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku 22.7.1946 r. (Dz.U. z 1948 r. Nr 61, poz. 477). 7 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169). 8 Europejska Karta Społeczna, sporządzona w Turynie 18.10.1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.). 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo medyczne. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: