Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 003525 22429324 na godz. na dobę w sumie
Prawo na co dzień - ebook/pdf
Prawo na co dzień - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 48
Wydawca: Colorful Media Język publikacji: polski
ISBN: 83-919772-2-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

E-book zawiera wyjaśnienia przepisów prawnych wraz ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej, z zakresu:

- prawa w szkole

- opieki nad dzieckiem

- prawa w rodzinie

- prawa w domu

- prawa pracy

- prawa na drodze

- prawa konsumenta

- prawa w sądzie

- i  innych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Autor: Aneta Chamczyńska-Penkala Wydawca: Colorful Media Korekta: Marlena Fiedorow ISBN: 83-919772-2-6 Copyright © by COLORFUL MEDIA Poznań 2012 Okładka: Colorful Media Skład i łamanie: Colorful Media Colorful SKOO B Aneta Chamczyńska-Penkala Prawo na co dzień Colorful SKOO B Spis treści I PRAWO W SZKOLE .........................................................5 1. Dojazd dziecka do szkoły..................................................... 5 2. Indywidualny tok nauczania ................................................ 5 3. Stypendium socjalne dla ucznia .......................................... 5 4. Przeniesienie dziecka do innej szkoły ................................ 6 5. Obowiązek szkoły w wypadku, gdy dziecko nie uczęszcza na lekcje religii .................................................... 6 6. Odpowiedzialność za dziecko w wieku do 13. roku życia, które dokonało uszkodzenia rzeczy .................................... 7 7. Wiek ucznia a praca ............................................................... 7 II OPIEKA NAD DZIECKIEM ........................................8 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka w urzędzie ......................... 8 2. Obowiązek szczepień ........................................................... 8 3. Paszport dla dziecka.............................................................. 9 4. Opieka nad dzieckiem po rozwodzie .................................. 9 5. Uznanie ojcostwa dziecka .................................................. 10 6. Alimenty na dziecko od dziadków ................................... 10 7. Dzienny opiekun .................................................................. 10 8. Personel klubu dziecięcego ................................................11 9. Odpowiedzialność rodzica za nienależytą opiekę nad dzieckiem ......................................................................11 III PRAWO W RODZINIE ...............................................13 1. Testament własnoręczny i jego ważność ..........................13 2. Dziecko spadkobiercą .........................................................13 3. Spadkobiercy a długi spadkowe ........................................13 4. Prawo do zachowku ............................................................ 14 5. Zawarcie umowy dotyczącej spadku za życia spadkodawcy ....................................................................... 14 6. Odpowiedzialność karnoprawna dziecka ........................15 7. Dziecko właścicielem nieruchomości ...............................15 8. Rodzic a konflikty rodzinne .............................................. 16 9. Wymeldowanie współmałżonka po opuszczeniu przez niego mieszkania ................................................................. 16 10. Skutki orzeczenia separacji .............................................. 17 11. Alimenty na byłego współmałżonka.............................. 17 12. Długi współmałżonka ......................................................18 IV PRAWO W DOMU .......................................................19 1. Odbiór przesyłki adresowanej do współmałżonka .........19 2. Umieszczanie ulotek w skrzynce pocztowej ...................19 3. Opłata za posiadania psa ....................................................19 4. Obowiązek używania smyczy i kagańca .........................20 5. Oznakowanie domu numerem, konsekwencje nieumiesz- czenia tabliczki ....................................................................20 6. Odśnieżanie posesji – obowiązkiem właściciela ............21 7. Wycięcie drzewa na własnej posesji..................................21 8. Zakłócanie ciszy nocnej .....................................................22 9. Niepłacenie czynszu przez najemcę ..................................22 10. Malowanie mieszkania bez zgody wynajmującego ..................................................................23 11. Własność mieszkania w zamian za dożywotnie utrzy- manie...................................................................................23 12. Zamieszczanie cudzych zdjęć na swojej stronie interne- towej ....................................................................................24 13. Odpowiedzialność za pobieranie plików chronionych prawem autorskim .............................................................24 14. Czynny żal w postępowaniu skarbowym ......................25 15. Postępowanie w razie zaginięcia broni ..........................25 V PRAWO PRACY .............................................................26 1. Dni wolne na opiekę nad dzieckiem .................................26 2. Urlop macierzyński dla rodziców adopcyjnych ..............26 3. Praca w trakcie urlopu wychowawczego .........................27 4. Urlop okolicznościowy .......................................................27 5. Urlop w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych ........................................................................28 6. Błędnie wystawione świadectwo pracy ...........................28 7. Konsekwencje niezgłoszenia danych pracownika w ZUS-ie ...............................................................................28 8. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych ..............29 9. Porzucenie pracy przez pracownika ..................................29 VI PRAWO NA DRODZE .................................................31 1. Dojazd dziecka samodzielnie rowerem na zajęcia lekcyjne .................................................................................31 2. Przewożenie dzieci w samochodzie .................................31 3. Zatrzymanie nieletniego przez policjanta ........................31 4. Zatrzymanie osoby jadącej bez biletu przez kontrolera biletów ................................................................32 5. Badania lekarskie kierowcy ...............................................32 6. Zniszczone prawo jazdy .....................................................33 7. Długotrwałe pozostawianie samochodu z włączonym silnikiem ...............................................................................33 8. Ponowne zarejestrowanie pojazdu ....................................33 9. Konsekwencje złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ...........................34 VII PRAWO KONSUMENTA .........................................35 1. Gdy zakupiony towar okaże się wadliwy… ....................35 2. Odstąpienie od umowy.......................................................35 3. Reklamacja wadliwego towaru bez paragonu .................35 4. Wykonanie kopii zakupionej płyty ...................................36 5. Zadatek .................................................................................36 VIII PRAWO W SĄDZIE..................................................38 1. Przesłuchanie nieletniego świadka w postępowaniu karnym ....................................................38 2. Aresztowanie świadka ........................................................38 3. Zeznania świadka poza salą sądową ................................38 4. Przesłuchanie świadka w sądzie, znajdującym się bliżej jego miejsca zamieszkania .................................................39 5. Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy .......39 6. Odpowiedzialność za posiadanie niewielkiej ilości narko- tyków na własny użytek .....................................................40 7. Odpowiedzialność za nieumyślne uszkodzenie mienia ....................................................................................40 IX INNE ..................................................................................42 1. Pozwolenie na broń pneumatyczną ...................................42 2. Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym .................42 3. Konsekwencje braku dowodu osobistego ........................42 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ..................43 6. Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko .............44 7. Stalking ..................................................................................44 Prawo na co dzień 1. Dojazd dziecka do szkoły I PRAWO W SZKOLE Zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty lokalizacja szkół publicznych powinna być taka, aby zapewnić wszystkim dzieciom możliwość wypełniania obowiązku szkolnego. Ustawodawca wskazał w spo- sób jednoznaczny, że maksymalna odległość od miejsca nauki do miejsca zamieszkania nie może przekraczać 3 km w wypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych i 4 m w wypadku klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów. Jeśli droga ta miałaby przekraczać wskazane odległości, gmina jest zobowiązana zapewnić dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Taki sam obowiązek spoczywa na gminie w stosunku do dzieci ze szkół specjalnych. Pamiętać jednak należy, że wspomniana powinność obejmuje jedynie dowóz do szkoły, która ustalona zo- stała przez gminę jako najbliższa dla ucznia. Jeżeli rodzice zapiszą dziecko do innej szkoły, wówczas nie mogą oczekiwać bezpłatnego transportu ani zwrotu kosztów dojazdu. W takiej sytuacji rodzice lub prawni opiekunowie we własnym zakresie powinni zapewnić dziecku bezpieczny dojazd oraz opiekę w trakcie podróży. Podstawa prawna: art. 17 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.). 2. Indywidualny tok nauczania Indywidualny tok nauczania polega na realizowaniu w czasie trwania roku szkolnego programu nauczania z zakresu co najmniej dwóch klas z uczniem szczególnie uzdolnionym lub zmuszonym okolicznościami (np. planowany wyjazd zagraniczny) do takiej właśnie nauki. Jeśli dziecko ukończyło już przynajmniej jedną klasę, jego rodzic może złożyć, za pośrednictwem wycho- wawcy, wniosek do dyrektora szkoły z prośbą o indywidualny dla niego tok nauczania. Może tego dokonać niezależnie od etapu edukacyjnego, czy typu szkoły (podstawowa, gimnazjum). Wychowawca opiniuje, a na- stępnie przekazuje wniosek dyrektorowi, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej) podejmuje ostateczną decyzję. W następnej kolejności dyrektor wyznacza oraz ustala zakres obowiązków nauczyciela – opiekuna ucznia objętego indywi- dualnym tokiem nauczania. Edukacja może odbywać się na podstawie zwykłego programu szkolnego lub według dostosowanego trybu nauki. Ocenę wyników i promocję ucznia przeprowadza się po egzaminie klasyfikacyjnym. Podstawa prawna: art. 66 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.), rozporzą- dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (DzU z 2002 r., nr 3, poz. 28). 3. Stypendium socjalne dla ucznia Uczeń w szkole ma prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym. Charak- ter socjalny, czyli wspomożenie w trudnej sytuacji finansowej, mają stypendium szkolne i zasiłek szkolny. 5 Aneta Chamczyńska-Penkala Natomiast charakter motywacyjny udzielonej pomocy, czyli nagrody i zachęty do dalszej pracy, mają na przy- kład stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, a także specjalne stypendium przyznawane przez ministra oświaty i wychowania. Stypendium socjalne może otrzymać uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie (w 2012 r. – 351 zł), w szczególności wówczas, gdy w rodzinie wy- stępują bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm czy nar- komania, a także wówczas, gdy rodzinę dotknęło zdarzenie losowe (pożar, powódź). Stypendium udziela się w postaci całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym zajęciach prowadzonych poza szkołą. Możliwa jest również pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (zasiłek szkolny), w szczególności cho- dzi o podręczniki. Jeśli takie wspomożenie jest z jakichś względów niewykonalne, świadczenie może przyjąć formę pieniężną. Stypendium szkolne jest przyznawane w jednej lub kilku formach jednocześnie, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Podstawa prawna: art. 90c i 90d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.). 4. Przeniesienie dziecka do innej szkoły Do czasu ukończenia 18 lat uczeń podstawówki lub gimnazjum może być przeniesiony do innej szkoły na prośbę swoich rodziców (opiekunów prawnych). Przeniesienie może odbyć się również na wniosek dyrektora szkoły, do której aktualnie podopieczny uczęszcza, jednak jedynie w uzasadnionych wypadkach, np. gdy dziec- ko jest agresywne wobec innych uczniów, sprawia problemy wychowawcze, ma zły wpływ na rówieśników. Przeniesienie w takim trybie ma charakter kary – niejako ostatecznej – jeśli inne środki okażą się bezskutecz- ne. Wniosek dyrektora nie wymaga zaopiniowania np. przez radę pedagogiczną, choć może on o to wystąpić. Kurator oświaty, do którego wystosowano wniosek, o ile się do niego przychyli, wydaje decyzję administracyjną wskazującą, do jakiej szkoły uczeń zostanie wysłany. Wykonanie tej procedury może odbyć się natychmiast, także w trakcie trwania roku szkolnego. Rodzicom, którzy z decyzją się nie zgadzają, przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej. Warto nadmienić, że przeniesienie traktowane jako środek zaradczy nie dotyczy szkół niepublicznych. Jeżeli zajdzie taka konieczność, uczeń jest po prostu skreślany z listy. O takim wydarzeniu musi jednak być poinformowany dyrektor szkoły publicznej, znajdującej się w rejonie zamieszkania relegowanego ucznia. Podstawa prawna: art. 39 ust. 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.). 5. Obowiązek szkoły w wypadku, gdy dziecko nie uczęszcza na lekcje religii Publiczne szkoły, przedszkola oraz gimnazja organizują naukę religii na prośbę rodziców, a gdy ucznio- wie są starsi – również na ich życzenie. Uczniowie pełnoletni decyzję w tym zakresie podejmują całkowicie samodzielnie. Oznacza to, że przedmiot ten nie jest obowiązkowy (chociaż występuje na maturze jako jeden z przedmiotów do wyboru). Zgodnie z treścią § 1 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1992 r. naukę organizuje się w szkołach w ramach zajęć religii i etyki. 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo na co dzień
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: