Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 006558 22591952 na godz. na dobę w sumie
Prawo nauki. Zagadnienia wybrane. Wydanie 1 - ebook/pdf
Prawo nauki. Zagadnienia wybrane. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 335
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0884-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autorzy monografii omawiają wybrane instytucje oraz rozwiązania prawne oddziałujące na proces zdobywania, poszerzania i weryfikacji wiedzy. Przedstawiona refleksja uwzględnia żywiołowe zmiany dokonane w tej materii w ostatnich latach – zarówno w szkolnictwie wyższym, jak i w pozostałych instytucjach naukowych (Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych) oraz w procedurach regulujących postępowanie przed ich organami.

W pierwszej kolejności w opracowaniu rozważono regulacje prawa konstytucyjnego ustanawiające wolność badań naukowych oraz autonomię szkół wyższych. W dalszej części analizie poddano te elementy prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa podatkowego oraz prawa i postępowania administracyjnego, które wpływają na warunki prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Książka zawiera także wątki prawnoporównawcze i historyczne.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli wszystkich dyscyplin prawa. Pomocna będzie także dla prawników-praktyków (pracowników organów administracji, radców prawnych, adwokatów, legislatorów i sędziów) oraz pracowników naukowo-badawczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 O prawie nauki . Słowo wstępne (Aleksandra Wiktorowska) . . . . . . . 15 Wykaz przykładowych aktów prawa nauki . . . . . . . . . . . . . . . . 19 I . Konstytucyjna wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników (Wojciech Brzozowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. Swoboda badań naukowych w systemie praw i wolności jednostki . . 27 3. Treść normatywna art. 73 Konstytucji RP w odniesieniu do sfery nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4. Podmioty wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5. Adresaci wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6. Ograniczenia wolności i ich ramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Constitutional freedom of scientific research and dissemination of research findings – summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 II . Konstytucyjne aspekty autonomii szkoły wyższej (Adam Krzywoń) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2. Autonomia z perspektywy międzynarodowej . . . . . . . . . . . . . . . 47 3. Konstytucyjne aspekty autonomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4. Zakres podmiotowy autonomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5. Normy, zasady i wartości konstytucyjne współkształtujące autonomię 59 6. Art. 70 ust. 5 Konstytucji – norma programowa czy prawo podmiotowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Constitutional aspects of the university autonomy – summary . . . . . . 66 III . Konstytucyjna ochrona wolności nauczania oraz niezależności kadry dydaktyczno-naukowej w świet le orzecznictwa francuskiej Rady Konstytucyjnej (Radosław Puchta) . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2. Konstytucyjna wolność nauczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 5 Spis treści 2.1. Podstawy dekodowania oraz zakres zastosowania wolności nauczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Treść gwarancji wynikających z wolności nauczania . . . . . . . . 2.3. Kwestia zapewnienia prywatnym instytucjom szkolnictwa 71 72 odpowiedniego wsparcia finansowego z bud żetu państwa . . . . 74 2.4. Obowiązek poszanowania szczególnego charakteru prywatnej instytucji szkolnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3. Konstytucyjna zasada niezależności pracowników dydaktyczno- -naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.1. Podstawy dekodowania zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.2. Podmiotowy zakres zasady niezależności . . . . . . . . . . . . . . 80 83 3.3. Przedmiotowy zakres ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4. Uwagi podsumowujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Constitutional protection of the freedom of instruction and the indepen- dence of academic researchers in the French Constitutional Council jurisprudence – summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 IV . Wynagrodzenie profesorów – perspektywa konstytucjonalizmu niemieckiego (Robert Rybski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1. Wprowadzenie. Status publicznoprawny profesorów . . . . . . . . . . 92 93 2. Regulacja Ustawy Zasadniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 2.1. Podstawy konstytucyjne 2.2. Systematyka konstytucyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2.3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3. Kompetencje regulacyjne państwa federalnego a państwa związkowe . 96 4. Standard konstytucyjny odnoszący się do wynagrodzenia profesorów . 97 4.1. Zasada alimentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4.2. Zasada wydajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.3. Wymagania wobec reformy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 102 4.4. Status profesorów wynikający z wolności nauki . . . . . . . . . . . 5. Rozstrzygnięcie w sprawie konkretnej wysokości wynagrodzenia w przypadku nowej kategorii tzw. „profesorów W” . . . . . . . . . . . 105 6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 The issue of incomes of professors from the perspective of German constitutionalism – summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 V . Utwór naukowy i jego ochrona (Michał Gajdus) . . . . . . . . . . . . 108 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2. Prywatnoprawna ochrona twórczości naukowej . . . . . . . . . . . . . 109 3. Pojęcie utworu naukowego na gruncie prawa autorskiego . . . . . . . 113 4. Pierwsze opublikowanie utworu naukowego . . . . . . . . . . . . . . . 118 5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Scientific work and its protection – summary . . . . . . . . . . . . . . . . 133 6 www.lexisnexis.pl VI . Wpływ nauki na kształtowanie się prawa włas ności przemysłowej (Paweł Szatkowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 1. Ochrona przestrzennych znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . 136 2. Kolory, zapachy i dźwięki – dorobek nauki kontra wymogi rejestracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd . . . . . . . . . . . . . . . 142 4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 The influence of science on the development of trade mark law – summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 VII . Korzystanie z przedmiotów włas ności przemysłowej w celach nauczania lub analizy w uczelniach (Agnieszka Sztoldman) . . . . 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 1. Uwagi wstępne 2. Stosowanie przedmiotów praw włas ności przemysłowej w celu nauczania lub analizy – katalog czynności . . . . . . . . . . . . . . . . 148 2.1. Stosowanie wynalazku chronionego patentem . . . . . . . . . . . 148 2.2. Odtwarzanie wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 2.3. Używanie znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 3. Dozwolony użytek przedmiotów włas ności przemysłowej przez uczelnie a cel komercyjny działalności dydaktycznej lub naukowej . . 154 4. Czy uczelnie wyższe powinny korzystać z szerszego zakresu dozwolonego użytku przedmiotów włas ności przemysłowej w stosunku do sektora prywatnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 5. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Use of the object protected under industrial property in the aim of the teaching or the analysis in the universities – summary . . . . . . . . . . 159 VIII . Działanie twórcze naukowców w kontekście praw autorskich do programów komputerowych przez nich tworzonych (Jacek Kudła) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 160 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Od ogółu do szczegółu, czyli: utwór, program komputerowy, utwór pracowniczy, utwór naukowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 2.1. Definicja utworu i programu komputerowego . . . . . . . . . . . . 161 164 2.2. Utwory pracownicze – pracownicze programy komputerowe . . . 2.3. Utwory naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 . . . . . . . . . . . . 166 2.4. Program komputerowy jako utwór naukowy 3. Jakie działanie naukowca-programisty można zakwalifikować jako działanie twórcze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.1. Programowanie sensu stricto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 . . . . . . . . . 168 3.2. Programowanie niemające twórczego charakteru 3.3. Dokumentacja obejmująca opis programu komputerowego . . . . 168 7 Spis treści Spis treści . . . 170 3.4. Instrukcja dla użytkowników końcowych i administratorów 3.5. Przygotowanie makiety interfejsu użytkownika . . . . . . . . . . . 172 3.6. Rutynowe czynności naukowca, służbowe lub menedżerskie . . . 172 3.7. Interpretacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego . . 172 4. Zakres ochrony autorskich praw majątkowych do programu komputerowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 5. Autorskie prawa osobiste naukowca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Creative acting of the scientists in context of copyright on programs designed by them – summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 IX . Opodatkowanie dochodu uczelni w polskim prawie podatkowym (Jakub Chowaniec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 1. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 2. Przychody uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 3. Uczelnia w świet le regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 . . . . . . . . . . . . . . . 186 4. Charakter prawny zwolnienia podatkowego 5. Techniczne aspekty opodatkowania uczelni na gruncie u.p.d.o.p. . . . 191 6. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Taxation of college income in Polish tax law – summary . . . . . . . . . 194 X . Elementy współzarządzania w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce (Dawid Sześciło) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 1. Wprowadzenie. Współzarządzanie jako megatrend w zarządzaniu publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 2. Uwarunkowania współzarządzania w systemie szkolnictwa wyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 3. Formy governance w zarządzaniu systemem szkolnictwa wyższego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 3.1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego . . . . . . . . . . . . 198 3.2. Konferencje rektorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 3.3. Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów . 201 202 4. Konkluzje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The major elements of governance in management of higher education system in Poland – summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 XI . Rola ministra właś ciwego do spraw nauki w zapewnieniu jej rozwoju i nadzoru nad nią (Miłosz Sałagan) . . . . . . . . . . . . . . 206 1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 2. Zasady finansowania nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 2.1. Generalne zasady finansowania nauki . . . . . . . . . . . . . . . . 207 2.2. Indywidualne zasady finansowania nauki . . . . . . . . . . . . . . 211 8 www.lexisnexis.pl 3. Organy opiniodawczo-doradcze i zespoły ministra . . . . . . . . . . . . 214 3.1. Organy opiniodawczo-doradcze ministra wobec pojęcia organu administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 3.2. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych . . . . . . . . . . . . . . 215 3.3. Komitet Polityki Naukowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 3.4. Zespoły ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 3.5. Nadzór ministra nad Narodowym Centrum Nauki i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 4. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 The Role of Science Minister in reassurance of development and supervision over science – summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 XII . Postępowanie w sprawach stopni naukowych a zasady sprawied- liwości proceduralnej (Tomasz Brzezicki i Paweł Sobotko) . . . . . . 225 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2. Prawna specyfika stopni naukowych. Akty kwalifikacyjne . . . . . . . 227 3. Charakter postępowania w sprawach stopni naukowych . . . . . . . . 233 4. Postępowanie w sprawach stopni naukowych a konstytucyjna wolność nauki i badań naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 5. Sądowa kontrola rozstrzyg nięć w sprawach stopni naukowych . . . . 252 Proceeding on academic degrees and the rules of procedural justice – summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 XIII . Charakter prawny komisji habilitacyjnej i podejmowanych przez nią czynności (Paweł Dańczak) . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 2. Skład komisji i wątpliwości dotyczące sposobu jej powoływania . . . . 257 3. Pozycja prawna komisji oraz charakter relacji łączącej ją z radą wydziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 4. Czynności postępowania wyjaśniającego oraz ramy czasowe jego prowadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 5. Opinia komisji w przedmiocie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 6. Podsumowanie Legal nature of the habilitation committee and the actions it undertakes – summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 XIV . Postępowanie przed Narodowym Centrum Nauki (Sebastian Gajewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 276 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Krąg stron w postępowaniach prowadzonych przed Narodowym Centrum Nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 9 Spis treści Spis treści 3. Status opinii zespołów ekspertów w postępowaniach prowadzonych przed Narodowym Centrum Nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zakres rozpoznania sprawy przez organ II instancji w postępowaniach prowadzonych przed Narodowym Centrum Nauki . . . . . . . . . . . . 5. Współuczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przed 280 283 Narodowym Centrum Nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Proceedings before National Centre of Science – summary . . . . . . . . 285 XV . Eksperci w prawie nauki jako biegli w postępowaniu administracyjnym (Aleksander Jakubowski) . . . . . . . . . . . . . . 286 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 2. Pojęcie biegłego w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . 286 3. Potrzeba korzystania z opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 4. Współczesne tendencje dotyczące instytucji biegłego w postępowaniach administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 5. Związanie organu opinią eksperta 6. Uzasadnienie opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 7. Ekspert – biegły w rozumieniu k.p.a.? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 . . . . . . . . . 303 8. Opinia eksperta a czynny udział stron postępowania 9. Opinie podmiotów zbiorowych o charakterze opinii biegłego . . . . . 304 10. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Experts in science law as expert witnesses in administrative proceedings – summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 XVI . Autonomia szkół akademickich a interes Państwa – poglądy Ignacego Czumy na reformę akademicką z 1933 r . (Bartosz Lewandowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 2. Kulisy przeprowadzenia reformy akademickiej w 1933 r. oraz nowa ustawa o szkołach akademickich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 3. Poglądy I. Czumy dotyczące reformy akademickiej w 1933 r. . . . . . 314 4. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Autonomy of universities and the State’s interest – Ignacy Czuma’s views on the academic reform in 1933 – summary . . . . . . . . . . . . . 322 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 325 10 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów 1 . Akty prawne k.c. – ustawa z  23  kwiet nia 1964  r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) k.k. – ustawa z  6  czerw ca 1997  r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr  88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP – ustawa z  2  kwiet nia 1997  r. – Konstytucja Rzeczypospolitej k.p.a. p.p.s.a. pr.aut. p.s.w. p.w.p. u.f.p. u.i.b. u.k.a.r. u.n.c.b.r. u.n.c.n. u.p.d.o.p. u.s.n. u.z.f.n. Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – ustawa z 14 czerw ca 1960 r. – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – ustawa z  30  sierp nia 2002  r. – Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z  2012  r., poz. 270 ze zm.) – ustawa z  4  lutego 1994  r. o  prawie autorskim i  prawach po- krewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) – ustawa z  27  lipca 2005  r. – Prawo o  szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) – ustawa z 30 czerw ca 2000 r. – Prawo włas ności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) – ustawa z  27  sierp nia 2009  r. o  finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – ustawa z 30 kwiet nia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 ze zm.) – ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) – ustawa z 30 kwiet nia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 96, poz. 616 ze zm.) – ustawa z  30  kwiet nia 2010  r. o  Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 617 ze zm.) – ustawa z  15  lutego 1992  r. o  podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) – ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule na- ukowym oraz o  stopniach i  tytule w  zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) – ustawa z 30 kwiet nia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 ze zm.) 11 Wykaz skrótów 2 . Organy promulgacyjne Dz.U. Dz.Urz. Dz.Urz. UE M.P. 3 . Oficjalne wydawnictwa z orzecznictwem CBOSA – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Monitor Polski – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzecze- nia.nsa.gov.pl) ONSCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSA OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy OSNC OSP OTK OTK-A  OTK-B i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria B – Zbiór Orzeczeń Zb.Orz. 4 . Czasopisma i systemy informacji prawnej KPP Lex Lexis.pl PiP PPH Prz.Sejm. PS RDP – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” – system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska – Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Przegląd Sejmowy” – „Przegląd Sądowy” – „Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger” RFDC ZNSA ZNUJ PWiOWI – „Revue française de Droit constitutionnel” – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wy- nalazczości i Ochrony Włas ności Intelektualnej” 5 . Nazwy organów CK EFTA ETS FTK KRASP KRD KREPSZ – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu – Europejski Trybunał Sprawied liwości – Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – Krajowa Reprezentacja Doktorantów – Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 12 www.lexisnexis.pl KRZaSP MKiDN MNiSW MWRiOP NSA RGNiSW RK SA SN SPI TK TS UE WSA Wykaz skrótów – Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Naczelny Sąd Administracyjny – Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Rada Konstytucyjna – Sąd Administracyjny – Sąd Najwyższy – Sąd Pierwszej Instancji – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawied liwości – Unia Europejska – Wojewódzki Sąd Administracyjny O prawie nauki . Słowo wstępne Oddajemy do rąk Czytelnika zbiór studiów z dziedziny, którą nazwaliśmy umownie prawem nauki. Prawo nauki traktujemy szeroko jako dziedzinę, w której mieszczą się nie tylko akty ustrojowego prawa administracyjnego, lecz także akty prawa materialnego dotyczące prowadzenia i  finansowania badań naukowych oraz wdrażania ich wyników, jak również akty prawa proceduralnego doty- czące tej dziedziny. Stąd też zaliczamy do tej dziedziny nie tylko powszech- nie znane prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o Polskiej Akademii Nauk i ustawę o instytutach badawczych, lecz także ustawy o Narodowym Cen- trum Nauki oraz o  Narodowym Centrum Badań i  Rozwoju, jak również ustawę o zasadach finansowania nauki oraz ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Uznajemy, że w obrębie zaintereso- wań prawa nauki są także ustawa o prawie autorskim i prawach pokrew- nych oraz inne ustawy – przykładowo ustawa o stopniach naukowych i ty- tule naukowym oraz o  stopniach i  tytule w  zakresie sztuki, a  także Konstytucja RP i Kodeks postępowania administracyjnego. Wykaz podsta- wowych aktów prawnych (ustaw i  przepisów wykonawczych), które na- szym zdaniem wchodzą w orbitę zainteresowań prawa nauki, przedkłada- my na wstępie zbioru studiów. Wykaz obejmuje także przykładowo statuty centrów, uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki oraz inne akty norma- tywne. Prawo nauki to dziedzina bardzo ważna w każdym państwie i w każdych czasach, a szczególnie w dobie transformacji ustrojowej w naszej Ojczyź- nie z uwagi na wyzwania stawiane współcześnie nowoczesnym państwom i nowoczesnym społeczeństwom. Nie wszystko w tej dziedzinie zależy wy- łącznie od regulacji prawnych. Czynnikami determinującymi postęp są bowiem przede wszystkim innowacyjność (twórcza postawa) i aktywność 15 O prawie nauki. Słowo wstępne naukowa oraz infrastruktura materialna i środki finansowe. Jednak prze- pisy prawne zakreś lają ramy tej działalności także w  aspekcie material- nym i finansowym i dlatego też ich znajomość i analiza są wartością samą w sobie. Prezentujemy naszym Czytelnikom zbiór studiów i analiz przygotowanych tak przez najmłodszych adeptów nauki – doktorantów studiów prawni- czych różnych specjalności – jak i doktorów prawa. Autorzy omawiają wybrane instytucje prawne oraz rozwiązania prawne oddziałujące na proces zdobywania, poszerzania i weryfikacji wiedzy, któ- ra z kolei jest niezbędnym elementem i determinantą postępu. W  studium Czytelnik znajdzie opracowania poświęcone wolności badań naukowych, problematyce autonomii szkoły wyższej (obecnie i w okresie międzywojennym), wolności nauczania oraz niezależności kadry nauko- wo-dydaktycznej i  statusowi profesorów. Kolejna grupa opracowań doty- czy problematyki ustrojowej uczelni wyższej – współzarządzania w szkol- nictwie wyższym oraz roli ministra nauki w zapewnieniu rozwoju nauki, a także systemu opodatkowania dochodu uczelni. Następna pula opraco- wań skupiona jest wokół problematyki utworu naukowego i jego ochrony, praw autorskich i  ochrony włas ności przemysłowej. Wreszcie jest grupa opracowań poświęconych problematyce proceduralnej w  szkolnictwie wyższym i  badaniach naukowych – Autorzy analizują postępowanie w  sprawach stopni naukowych, charakter prawny komisji habilitacyjnej i  podejmowanych przez nią czynności, udział ekspertów jako biegłych w postępowaniu administracyjnym, a także postępowanie przed Narodo- wym Centrum Nauki, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji o przyzna- niu lub odmowie przyznania środków finansowych na badania. Nasze studium nie pretenduje do wyczerpania całości problematyki miesz- czącej się w  prawie nauki, a  wręcz przeciwnie – dopiero ją rozpoczyna. Należy bowiem zauważyć, że jest to ważna i pożyteczna dziedzina wiedzy, a jednak nie cieszyła się ostatnio zbytnią uwagą ze strony nauki prawa ad- ministracyjnego. Z tym większym uznaniem należy powitać zainteresowa- nie doktorantów i  doktorów właś nie tym fragmentem prawa administra- cyjnego i  towarzyszącymi mu pokrewnymi elementami oraz materią prawa cywilnego, prawa włas ności przemysłowej i  prawa konstytucyjne- go. Mamy nadzieję, że studium to rozpocznie stały i  systematyczny cykl opracowań poświęconych problematyce badań naukowych i instytucji na- 16 www.lexisnexis.pl O prawie nauki. Słowo wstępne ukowych (PAN, szkół wyższych i instytutów badawczych, centrów badań i nauki) oraz że będzie służyło z pożytkiem nie tylko prawnikom i uczo- nym w dziedzinie prawa, lecz także uczonym z innych dziedzin nauki, któ- rzy prawa nie znają, a stykają się z nim na co dzień w swoich placówkach badawczych, przy prowadzeniu badań naukowych w  innych dziedzinach nauki. Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Wiktorowska Warszawa, dnia 8 czerw ca 2014 r. Wykaz przykładowych aktów prawa nauki Konstytucja: art. 70 i art. 73 ustawy z 2 kwiet nia 1997 r. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) umowy międzynarodowe: 1) tytuł XIX  Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864 ze zm.) 2) Konwencja o uznaniu kwalifikacji związanych z uzys kaniem wyższe- go wykształcenia w  Regionie Europejskim (Dz.U. z  2004  r. Nr  233, poz. 2339) 3) Europejska Konwencja o akademickim uznaniu kwalifikacji uniwersy- teckich (Dz.U. z 1995 r. Nr 40, poz. 204) ustawy: 1) ustawa z  30  kwiet nia 2010  r. o  zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 ze zm.) 2) ustawa z 30 kwiet nia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 96, poz. 616 ze zm.) 3) ustawa z  30  kwiet nia 2010  r. o  Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 617 ze zm.) 4) ustawa z 30 kwiet nia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 ze zm.) 5) ustawa z 30 kwiet nia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619 ze zm.) 6) ustawa z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalno- ści innowacyjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 226) 7) ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) 19 Wykaz przykładowych aktów prawa nauki 8) ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o  stopniach i  tytule w  zakresie sztuki (Dz.U. Nr  65, poz.  595 ze zm.) 9) ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) rozporządzenia: 1) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2013 r., poz. 1581) 2) rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  1  marca 2013  r. w  sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. z 2013 r., poz. 296) 3) rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  13  lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 877) 4) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu „Index Plus” (Dz.U. Nr 279, poz. 1639) 5) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 wrześ nia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w  przewodach doktorskich, w  postępowaniu habilitacyj- nym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200 ze zm.) 6) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 wrześ nia 2011  r. w  sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiąg- nięcia (Dz.U. Nr 214, poz. 1271) 7) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 wrześ nia 2011  r. w  sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiąg- nięcia (Dz.U. Nr 214, poz. 1270) 8) rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  8  sierp nia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dys- cyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1065) 9) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 kwiet nia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. Nr 104, poz. 609) 20 www.lexisnexis.pl Wykaz przykładowych aktów prawa nauki 10) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 kwiet nia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji w  zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. Nr 104, poz. 610) 11) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 4 kwiet nia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy de mini- mis na działalność upowszechniającą naukę (Dz.U. Nr 81, poz. 445) 12) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 stycznia 2011  r. w  sprawie kryteriów i  trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz.U. Nr 20, poz. 103) 13) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z  zagranicą (Dz.U. Nr  18, poz. 92 ze zm.) 14) rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  7  grudnia 2010  r. w  sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i  zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 1585) 15) rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lis topada 2010 r. w sprawie two- rzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz.U. Nr 230, poz. 1512) 16) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 lis topada 2010  r. w  sprawie kryteriów i  trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statuto- wej (Dz.U. z 2014 r., poz. 90 ze zm.) 17) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 28 paździer- nika 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. Nr 215, poz. 1412) 18) rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  13  paź- dziernika 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz roz- liczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. Nr  209, poz. 1379) 19) rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  29  wrześ nia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrek- tora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 184, poz. 1242) 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo nauki. Zagadnienia wybrane. Wydanie 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: