Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00193 003436 22432217 na godz. na dobę w sumie
Prawo nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych - ebook/pdf
Prawo nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 581
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5290-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 22.10.2012 r.

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:

USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI:

USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE:

USTAWA O UJAWNIENIU W KSIĘGACH WIECZYSTYCH PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

USTAWA - PRAWO BUDOWLANE:

USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

§eria z paragra em PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA WŁASNOŚĆ LOKALI PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW ZAGOSPODAROWANIE WSPÓLNOT GRUNTOWYCH GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA Warszawa 2012 Stan prawny na 22 października 2012 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Łamanie: Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012 ISBN: 978-83-264-4071-7 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI: 1 stycznia 2013 r. – ustawa z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951) USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE: 19 lipca 2012 r. (Dz. U. poz. 827) – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. sygn. akt P 15/12 USTAWA O UJAWNIENIU W KSIĘGACH WIECZYSTYCH PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 24 sierpnia 2012 r. – ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księ- gach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 840) USTAWA – PRAWO BUDOWLANE: 1 stycznia 2013 r. – ustawa z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951) USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO: 1 stycznia 2013 r. – ustawa z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951) Spis treści Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami......................13 Dział.I..Przepisy.ogólne...................................................................................................13 Dział.II..Gospodarowanie.nieruchomościami.stanowiącymi.własność.. Skarbu.Państwa.oraz.własność.jednostki.samorządu.terytorialnego................19 Rozdział.1..Zasady.ogólne.........................................................................................19 Rozdział.2..Zasoby.nieruchomości...........................................................................23 Rozdział.3..Sprzedaż.i.oddawanie.w.użytkowanie.wieczyste............................27 Rozdział.4..Przetargi.na.zbycie.nieruchomości......................................................32 Rozdział...Oddawanie.w.trwały.zarząd................................................................36 Rozdział.6..Przekazywanie.nieruchomości.na.cele.szczególne...........................40 Rozdział.7..Ustalanie.sposobu.i.terminów.zagospodarowania.. nieruchomości.gruntowych.................................................................................46 Rozdział.8..Ceny,.opłaty.i.rozliczenia.za.nieruchomości......................................47 Dział.III..Wykonywanie,.ograniczanie.lub.pozbawianie.praw.. do.nieruchomości........................................................................................................60 Rozdział.1..Podziały.nieruchomości........................................................................60 Rozdział.2..Scalanie.i.podział.nieruchomości.........................................................68 Rozdział.3..Prawo.pierwokupu.nieruchomości.....................................................72 Rozdział.4..Wywłaszczanie.nieruchomości............................................................74 Rozdział...Odszkodowania.za.wywłaszczone.nieruchomości..........................8 Rozdział.6..Zwrot.wywłaszczonych.nieruchomości.............................................89 Rozdział.7..Udział.w.kosztach.budowy.urządzeń.infrastruktury.. technicznej..............................................................................................................92 Dział.IV..Wycena.nieruchomości....................................................................................94 Rozdział.1..Określanie.wartości.nieruchomości....................................................94 Rozdział.2..Powszechna.taksacja.nieruchomości...................................................99 Rozdział.3..Badanie.rynku.nieruchomości...........................................................103 Dział.V..Działalność.zawodowa.w.dziedzinie.gospodarowania.. nieruchomościami.....................................................................................................104 Rozdział.1..Rzeczoznawstwo.majątkowe.............................................................104 Rozdział.2..Pośrednictwo.w.obrocie.nieruchomościami....................................108 Rozdział.3..Zarządzanie.nieruchomościami.........................................................113  Spis treści Rozdział.4..Nadawanie.uprawnień.i.licencji.zawodowych.. rzeczoznawcom.majątkowym,.pośrednikom.w.obrocie.. nieruchomościami.i.zarządcom.nieruchomości.oraz.orzekanie.. w.sprawach.odpowiedzialności.zawodowej..................................................118 Dział.VI..Przepisy.karne................................................................................................129 Dział.VII..Przepisy.przejściowe,.zmiany.w.przepisach.obowiązujących.. i.przepisy.końcowe...................................................................................................130 Rozdział.1..Przepisy.przejściowe...........................................................................130 Rozdział.2..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących............................................144 Rozdział.3..Przepisy.końcowe.................................................................................144 Skorowidz.........................................................................................................................14 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece..........................1 Dział.I..Księgi.wieczyste................................................................................................1 Rozdział.1..Przepisy.o.prawach.jawnych.z.księgi.wieczystej............................1 Rozdział.2..Ustrój.ksiąg.wieczystych.i.postępowanie.........................................160 Rozdział.3..(skreślony).............................................................................................168 Dział.II..Hipoteka...........................................................................................................168 Rozdział.1..Hipoteka.w.ogólności..........................................................................168 Oddział.1..Przepisy.ogólne................................................................................168 Oddział.2..Przeniesienie.wierzytelności.hipotecznej...................................172 Oddział.3..Zakres.obciążenia.hipoteką.i.ochrona.hipoteki..........................174 Oddział.4..Wygaśnięcie.hipoteki.......................................................................176 Oddział...Rozporządzanie.opróżnionym.miejscem.hipotecznym............178 Rozdział.2..(uchylony).............................................................................................179 Rozdział.21..Hipoteka.na.wierzytelności.hipotecznej.........................................180 Rozdział.3..Hipoteka.przymusowa........................................................................180 Dział.III..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących,.przepisy.przejściowe.. i.końcowe...................................................................................................................182 Skorowidz.........................................................................................................................187 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali...............................................19 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................................................19 Rozdział.2..Ustanowienie.własności.lokalu...............................................................198 Rozdział.3..Prawa.i.obowiązki.właścicieli.lokali........................................................200 Rozdział.4..Zarząd.nieruchomością.wspólną............................................................201 Rozdział...Zmiany.w.przepisach.obowiązujących,.przepisy.. przejściowe.i.końcowe.............................................................................................207 Skorowidz.........................................................................................................................209 6 Spis treści Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.................................................................................................................213 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................................................213 Rozdział.2..Planowanie.przestrzenne.w.gminie.......................................................218 Rozdział.3..Planowanie.przestrzenne.w.województwie.........................................234 Rozdział.4..Planowanie.przestrzenne.na.szczeblu.krajowym................................238 Rozdział...Lokalizacja.inwestycji.celu.publicznego.i.ustalanie.. warunków.zabudowy.w.odniesieniu.do.innych.inwestycji.............................241 Rozdział.6..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących..................................................20 Rozdział.7..Przepisy.przejściowe.i.końcowe..............................................................20 Skorowidz.........................................................................................................................23 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa............................................................29 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................................................29 Rozdział.2..Agencja.Nieruchomości.Rolnych............................................................260 Rozdział.3..Zasób.Własności.Rolnej.Skarbu.Państwa...............................................266 Rozdział.4..Gospodarka.finansowa.Agencji.i.Zasobu..............................................270 Rozdział...Gospodarowanie.Zasobem.Własności.Rolnej.Skarbu.Państwa.........277 Rozdział.6..Sprzedaż.i.nabywanie.nieruchomości...................................................282 Rozdział.7..Trwały.zarząd.............................................................................................290 Rozdział.8..Dzierżawa.i.najem.....................................................................................292 Rozdział.9..Gospodarka.mieszkaniowa.i.socjalna....................................................296 Rozdział.10..Przepisy.końcowe.i.przejściowe............................................................299 Skorowidz.........................................................................................................................301 Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców......................................................................................................307 Skorowidz.........................................................................................................................317 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego....................321 Skorowidz.........................................................................................................................329 7 Spis treści Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego...................................................333 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................................................333 Rozdział.2..Mieszkaniowy.rachunek.powierniczy...................................................33 Rozdział.3..Wypłata.środków.z.mieszkaniowego.rachunku.powierniczego.......337 Rozdział.4..Gwarancja.bankowa.i.gwarancja.ubezpieczeniowa............................338 Rozdział...Obowiązki.dewelopera.przed.zawarciem.umowy.. deweloperskiej..........................................................................................................338 Rozdział.6..Umowa.deweloperska..............................................................................340 Rozdział.7..Odstąpienie.od.umowy.deweloperskiej................................................343 Rozdział.8..Przepisy.karne............................................................................................344 Rozdział.9..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących,.przepisy.. przejściowe.i.przepis.końcowy...............................................................................34 Załącznik...............................................................................................................................347 Skorowidz.........................................................................................................................33 Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.......................................................................................................................37 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................................................37 Rozdział.2..Zagospodarowanie....................................................................................361 Rozdział.3..Rozporządzanie.wspólnotami.gruntowymi.........................................36 Rozdział.4..Przepisy.przejściowe.i.końcowe..............................................................366 Skorowidz.........................................................................................................................369 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych............................................................................................................373 Skorowidz.........................................................................................................................377 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów...........................379 Skorowidz.........................................................................................................................393 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości......................................................397 Skorowidz.........................................................................................................................403 8 Spis treści Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego..................................................................40 Skorowidz.........................................................................................................................411 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane..................................................413 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................................................413 Rozdział.2..Samodzielne.funkcje.techniczne.w.budownictwie..............................427 Rozdział.3..Prawa.i.obowiązki.uczestników.procesu.budowlanego.....................432 Rozdział.4..Postępowanie.poprzedzające.rozpoczęcie.robót.budowlanych........438 Rozdział...Budowa.i.oddawanie.do.użytku.obiektów.budowlanych..................44 Rozdział.6..Utrzymanie.obiektów.budowlanych......................................................468 Rozdział.7..Katastrofa.budowlana...............................................................................476 Rozdział.8..Organy.administracji.architektoniczno–budowlanej.. i.nadzoru.budowlanego...........................................................................................479 Rozdział.9..Przepisy.karne............................................................................................491 Rozdział.10..Odpowiedzialność.zawodowa.w.budownictwie...............................493 Rozdział.11..Przepisy.przejściowe.i.końcowe............................................................496 Załącznik...............................................................................................................................497 Skorowidz.........................................................................................................................03 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (wyciąg).............................13 Dział.III..Służebności.....................................................................................................14 Rozdział.I..Służebności.gruntowe..........................................................................14 Tytuł.XVI..Umowa.o.roboty.budowlane..........................................................................16 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg)...............................................................................................................................21 Dział.VI..Egzekucja.z.nieruchomości..........................................................................22 Rozdział.1..Przepisy.wstępne.................................................................................22 Rozdział.2..Zajęcie....................................................................................................23 Rozdział.3..Opis.i.oszacowanie...............................................................................28 Rozdział.4..Obwieszczenie.o.licytacji....................................................................32 Rozdział...Warunki.licytacyjne.............................................................................34 Rozdział.6..Licytacja.................................................................................................36 Rozdział.7..Przybicie.................................................................................................40 Rozdział.8..Przysądzenie.własności.......................................................................42 9 Spis treści Rozdział.9..Egzekucja.z.ułamkowej.części.nieruchomości.oraz.. użytkowania.wieczystego..................................................................................44 Dział.VIa..Uproszczona.egzekucja.z.nieruchomości................................................46 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego........................49 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................................................49 Rozdział.2..Prawa.i.obowiązki.właścicieli.i.lokatorów.............................................3 Rozdział.2a..Najem.okazjonalny.lokalu.....................................................................66 Rozdział.3..Mieszkaniowy.zasób.gminy.....................................................................69 Rozdział.4..Lokale.socjalne...........................................................................................71 Rozdział.4a..Tymczasowe.pomieszczenia..................................................................72 Rozdział...Zmiany.w.przepisach.obowiązujących,.przepisy.. przejściowe.i.końcowe.............................................................................................73 Skorowidz.........................................................................................................................77 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Ustawa o własności lokali Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Prawo budowlane G N Ustawa z.dnia.21.sierpnia.1997.r. o gospodarce nieruchomościami (t.j..Dz..U..z.2010.r..Nr.102,.poz..61;.zm.:.Dz..U..z.2010.r..Nr.106,.poz..67,.Nr.143,. poz..963,.Nr.1,.poz..1043,.Nr.197,.poz..1307,.Nr.200,.poz..1323;.z.2011.r..Nr.64,. poz..341,.Nr.106,.poz..622,.Nr.11,.poz..673,.Nr.129,.poz..732,.Nr.130,.poz..762,. Nr.13,.poz..789,.Nr.163,.poz..981,.Nr.187,.poz..1110,.Nr.224,.poz..1337;.z.2012.r.. poz..908,.poz. 951) Dział I Przepisy ogólne Przedmiot regulacji Art. 1. 1. Ustawa.określa.zasady: 1). gospodarowania.nieruchomościami.stanowiącymi.własność.Skarbu.Państwa. oraz.własność.jednostek.samorządu.terytorialnego; 2). podziału.nieruchomości; 3). scalania.i.podziału.nieruchomości; 4). pierwokupu.nieruchomości; ). wywłaszczania.nieruchomości.i.zwrotu.wywłaszczonych.nieruchomości; 6). udziału.w.kosztach.budowy.urządzeń.infrastruktury.technicznej; 7). wyceny.nieruchomości; 8). działalności.zawodowej,.której.przedmiotem.jest.gospodarowanie.nierucho­ mościami. 2. Przepisów.ustawy.nie.stosuje.się.do.nieruchomości.służących.wykonywaniu. zadań.placówek.zagranicznych.Rzeczypospolitej.Polskiej.w.rozumieniu.przepisów. o.służbie.zagranicznej. 13 Art. 2–3 Stosunek do ustaw szczególnych Ustawa o gospodarce nieruchomościami Art. 2. Ustawa.nie.narusza.innych.ustaw.w.zakresie.dotyczącym.gospodarki. nieruchomościami,.a.w.szczególności: 1). ustawy.z.dnia.24.marca.1920.r..o.nabywaniu.nieruchomości.przez.cudzoziem­ ców.(Dz..U..z.2004.r..Nr.167,.poz..178,.z.późn..zm.); 2). ustawy.z.dnia.26.marca.1982.r..o.scalaniu.i.wymianie.gruntów.(Dz..U..z.2003.r.. 3). ustawy.z.dnia.28.września.1991.r..o.lasach.(Dz..U..z.200.r..Nr.4,.poz..43,. Nr.178,.poz..1749,.z.późn..zm.); z.późn..zm.); 4). ustawy.z.dnia.19.października.1991.r..o.gospodarowaniu.nieruchomościami. rolnymi.Skarbu.Państwa.(Dz..U..z.2007.r..Nr.231,.poz..1700,.z.późn..zm.); ). ustawy.z.dnia.27.października.1994.r..o.autostradach.płatnych.oraz.o.Krajowym. Funduszu.Drogowym.(Dz..U..z.2004.r..Nr.26,.poz..271,.z.późn..zm.); 6). ustawy.z.dnia.22.czerwca.199.r..o.zakwaterowaniu.Sił.Zbrojnych.Rzeczypo­ spolitej.Polskiej.(Dz..U..z.200.r..Nr.41,.poz..398,.z.późn..zm.); 7). ustawy.z.dnia.30.maja.1996.r..o.gospodarowaniu.niektórymi.składnikami. mienia.Skarbu.Państwa.oraz.o.Agencji.Mienia.Wojskowego.(Dz..U..z.2004.r.. Nr.163,.poz..1711,.z.późn..zm.); 8). ustawy.z.dnia.18.lipca.2001.r..—.Prawo.wodne.(Dz..U..z.200.r..Nr.239,.poz..2019,. 9). ustawy.z.dnia.3.lipca.2002.r..—.Prawo.lotnicze.(Dz..U..z.2006.r..Nr.100,.poz..696,. z.późn..zm.); z.późn..zm.); poz..94,.z.późn..zm.); 10). ustawy.z.dnia.28.marca.2003.r..o.transporcie.kolejowym.(Dz..U..z.2007.r..Nr.16,. 11). ustawy.z.dnia.10.kwietnia.2003.r..o.szczególnych.zasadach.przygotowania. i.realizacji.inwestycji.w.zakresie.dróg.publicznych.(Dz..U..z.2008.r..Nr.193,. poz..1194.i.Nr.199,.poz..1227.oraz.z.2009.r..Nr.72,.poz..620); 12). ustawy.z.dnia.12.lutego.2009.r..o.szczególnych.zasadach.przygotowania.i.rea­ lizacji.inwestycji.w.zakresie.lotnisk.użytku.publicznego.(Dz..U..Nr.42,.poz..340. i.Nr.161,.poz..1281); 13)1. ustawy.z.dnia.8.lipca.2010.r..o.szczególnych.zasadach.przygotowania.do.rea­ lizacji.inwestycji.w.zakresie.budowli.przeciwpowodziowych.(Dz..U..Nr.143,. poz..963). Organ właściwy w sprawach gospodarki nieruchomościami. Państwowa Rada Nieruchomości Art. 3. 1. Właściwym.w.sprawach.gospodarki.nieruchomościami,.regulowa­ nych.przepisami.ustawy,.jest.minister.właściwy.do.spraw.budownictwa,.gospodar­ ki.przestrzennej.i.mieszkaniowej. 1.Art..2.pkt.13.dodany.przez.art..34.pkt.1.ustawy.z.dnia.8.lipca.2010.r..o.szczególnych.zasadach. przygotowania.do.realizacji.inwestycji.w.zakresie.budowli.przeciwpowodziowych.(Dz..U..Nr.143,. poz..963).z.dniem.2.sierpnia.2010.r. 14 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Art. 3–4 2. Organem.doradczym.ministra.właściwego.do.spraw.budownictwa,.gospo­ darki.przestrzennej.i.mieszkaniowej.w.sprawach.gospodarki.nieruchomościami.jest. Państwowa.Rada.Nieruchomości. 3. Minister.właściwy.do.spraw.budownictwa,.gospodarki.przestrzennej.i.miesz­ kaniowej.powołuje.i.odwołuje.przewodniczącego.i.członków.Rady,.o.której.mowa. w.ust..2,.oraz.ustala,.w.drodze.zarządzenia,.jej.regulamin,.który.określa.organizację. i.zasady.działania.Rady. Organ właściwy w sprawach gospodarki nieruchomościami. Państwowa Rada Nieruchomości Art. 3.2 1. Właściwym w sprawach gospodarki nieruchomościami, regulowanych prze­ pisami ustawy, jest minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zago­ spodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 2. Organem doradczym ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego plano­ wania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w sprawach gospodarki nie­ ruchomościami jest Państwowa Rada Nieruchomości. 3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa powołuje i odwołuje przewodniczącego i członków Rady, o której mowa w ust. 2, oraz ustala, w drodze zarządzenia, jej regulamin, który określa orga­ nizację i zasady działania Rady. Definicje ustawowe Art. 4. Ilekroć.w.ustawie.jest.mowa.o: 1). nieruchomości.gruntowej.—.należy.przez.to.rozumieć.grunt.wraz.z.częściami. składowymi,.z.wyłączeniem.budynków.i.lokali,.jeżeli.stanowią.odrębny.przed­ miot.własności; 2). zasobie.nieruchomości.—.należy.przez.to.rozumieć.nieruchomości,.które.sta­ nowią.przedmiot.własności.Skarbu.Państwa,.gminy,.powiatu.lub.województwa. i.nie.zostały.oddane.w.użytkowanie.wieczyste,.oraz.nieruchomości.będące. przedmiotem.użytkowania.wieczystego.Skarbu.Państwa,.gminy,.powiatu.lub. województwa; 3). działce.gruntu.—.należy.przez.to.rozumieć.niepodzieloną,.ciągłą.część.po­ wierzchni.ziemskiej.stanowiącą.część.lub.całość.nieruchomości.gruntowej; 3a). działce.budowlanej.—.należy.przez.to.rozumieć.zabudowaną.działkę.gruntu,. której.wielkość,.cechy.geometryczne,.dostęp.do.drogi.publicznej.oraz.wypo­ sażenie.w.urządzenia.infrastruktury.technicznej.umożliwiają.prawidłowe. i.racjonalne.korzystanie.z.budynków.i.urządzeń.położonych.na.tej.działce; 3b). zbywaniu.albo.nabywaniu.nieruchomości.—.należy.przez.to.rozumieć.doko­ nywanie.czynności.prawnych,.na.podstawie.których.następuje.przeniesienie. własności.nieruchomości.lub.przeniesienie.prawa.użytkowania.wieczystego. nieruchomości.gruntowej.albo.oddanie.jej.w.użytkowanie.wieczyste; 2.Art..3.zmieniony.przez.art..13.ustawy.z.dnia.12.lipca.2012.r..o.zmianie.ustawy.o.działach.admi­ nistracji.rządowej.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..poz..91).z.dniem.1.stycznia.2013.r. 1 Art. 4 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 4). poprzednim.właścicielu.—.należy.przez.to.rozumieć.osobę,.która.została. pozbawiona.prawa.własności.nieruchomości.wskutek.jej.wywłaszczenia.albo. przejęcia.na.rzecz.Skarbu.Państwa.lub.na.rzecz.jednostki.samorządu.teryto­ rialnego.na.podstawie.innych.tytułów; ). planie.miejscowym.—.należy.przez.to.rozumieć.miejscowy.plan.zagospoda­ rowania.przestrzennego,.o.którym.mowa.w.przepisach.o.planowaniu.i.zago­ spodarowaniu.przestrzennym; 6). wycenie.nieruchomości.—.należy.przez.to.rozumieć.postępowanie,.w.wyniku. którego.dokonuje.się.określenia.wartości.nieruchomości; 6a). określaniu.wartości.nieruchomości.—.należy.przez.to.rozumieć.określanie. wartości.nieruchomości.jako.przedmiotu.prawa.własności.i.innych.praw.do. nieruchomości; 7). powszechnej.taksacji.nieruchomości.—.należy.przez.to.rozumieć.wycenę. nieruchomości,.w.wyniku.której.następuje.ustalenie.wartości.katastralnej. nieruchomości; 8). szacowaniu.nieruchomości.—.należy.przez.to.rozumieć.czynności.związane. z.określaniem.wartości.nieruchomości; 9). właściwym.organie.—.należy.przez.to.rozumieć.starostę,.wykonującego.zada­ nie.z.zakresu.administracji.rządowej,.w.odniesieniu.do.nieruchomości.stano­ wiących.własność.Skarbu.Państwa.oraz.organ.wykonawczy.gminy,.powiatu. i.województwa.w.odniesieniu.do.nieruchomości.stanowiących.odpowiednio. własność.gminy,.powiatu.i.województwa; 9a). samorządowej.osobie.prawnej.—.należy.przez.to.rozumieć.osoby.prawne.po­ woływane.lub.tworzone.przez.organy.jednostek.samorządu.terytorialnego; 9b). jednostce.samorządu.terytorialnego.—.należy.przez.to.rozumieć.gminę,.powiat. 9b1). staroście.—.należy.przez.to.rozumieć.również.prezydenta.miasta.na.prawach. lub.województwo; powiatu; 9c). właściwym.urzędzie.—.należy.przez.to.rozumieć.starostwo.powiatowe,. w.którym.wykonywane.są.zadania.z.zakresu.administracji.rządowej.dotyczą­ ce.gospodarki.nieruchomościami.Skarbu.Państwa,.albo.odpowiednio.urząd. gminy,.starostwo.powiatowe.lub.urząd.marszałkowski,.w.których.prowadzone. są.sprawy.gospodarki.nieruchomościami.stanowiącymi.własność.jednostek. samorządu.terytorialnego; 9d). radzie.lub.sejmiku.—.należy.przez.to.rozumieć.radę.gminy.lub.radę.powiatu. 10). oraz.sejmik.województwa; jednostce.organizacyjnej.—.należy.przez.to.rozumieć.państwową.lub.samo­ rządową.jednostkę.organizacyjną.nieposiadającą.osobowości.prawnej; 11). opłacie.adiacenckiej.—.należy.przez.to.rozumieć.opłatę.ustaloną.w.związku. ze.wzrostem.wartości.nieruchomości.spowodowanym.budową.urządzeń. infrastruktury.technicznej.z.udziałem.środków.Skarbu.Państwa,.jednostek. samorządu.terytorialnego,.środków.pochodzących.z.budżetu.Unii.Europejskiej. lub.ze.źródeł.zagranicznych.niepodlegających.zwrotowi,.albo.opłatę.ustaloną. 16 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Art. 5–6 w.związku.ze.scaleniem.i.podziałem.nieruchomości,.a.także.podziałem.nieru­ chomości; 12). spółce.—.należy.przez.to.rozumieć.spółkę.akcyjną.lub.spółkę.z.ograniczoną. odpowiedzialnością; 13). osobie.bliskiej.—.należy.przez.to.rozumieć.zstępnych,.wstępnych,.rodzeństwo,. dzieci.rodzeństwa,.małżonka,.osoby.przysposabiające.i.przysposobione.oraz. osobę,.która.pozostaje.ze.zbywcą.faktycznie.we.wspólnym.pożyciu; 14). standardach.zawodowych.—.należy.przez.to.rozumieć.reguły.postępowa­ nia.przy.wykonywaniu.zawodu.rzeczoznawcy.majątkowego,.pośrednika. w.obrocie.nieruchomościami,.zarządcy.nieruchomości,.ustalone.zgodnie. z.przepisami.prawa; 1). organizacjach.zawodowych.—.należy.przez.to.rozumieć.utworzone,.zgodnie. z.przepisami.o.stowarzyszeniach,.stowarzyszenia.i.związki.stowarzyszeń. zrzeszające.osoby.zawodowo.wykonujące.czynności.odpowiednio.rzeczo­ znawcy.majątkowego,.pośrednika.w.obrocie.nieruchomościami.lub.zarządcy. nieruchomości; 16). nieruchomości.podobnej.—.należy.przez.to.rozumieć.nieruchomość,.która.jest. porównywalna.z.nieruchomością.stanowiącą.przedmiot.wyceny,.ze.względu. na.położenie,.stan.prawny,.przeznaczenie,.sposób.korzystania.oraz.inne.cechy. wpływające.na.jej.wartość; 17)3. stanie.nieruchomości.—.należy.przez.to.rozumieć.stan.zagospodarowania,. stan.prawny,.stan.techniczno–użytkowy,.stopień.wyposażenia.w.urządzenia. infrastruktury.technicznej,.a.także.stan.otoczenia.nieruchomości,.w.tym.wiel­ kość,.charakter.i.stopień.zurbanizowania.miejscowości,.w.której.nieruchomość. jest.położona; łączności.publicznej.—.należy.przez.to.rozumieć.infrastrukturę.telekomunika­ cyjną.służącą.zapewnieniu.publicznie.dostępnych.usług.telekomunikacyjnych. w.rozumieniu.przepisów.prawa.telekomunikacyjnego. 18). Waloryzacja kwot należnych Art. 5. Waloryzacji.kwot.należnych.z.tytułów.określonych.w.ustawie.dokonu­ je.się.przy.zastosowaniu.wskaźników.zmian.cen.nieruchomości.ogłaszanych.przez. Prezesa.Głównego.Urzędu.Statystycznego,.w.drodze.obwieszczeń,.w.Dzienniku. Urzędowym.Rzeczypospolitej.Polskiej.„Monitor.Polski”. Katalog celów publicznych Art. 6. Celami.publicznymi.w.rozumieniu.ustawy.są: 1). wydzielanie.gruntów.pod.drogi.publiczne.i.drogi.wodne,.budowa,.utrzymy­ wanie.oraz.wykonywanie.robót.budowlanych.tych.dróg,.obiektów.i.urządzeń. transportu.publicznego,.a.także.łączności.publicznej.i.sygnalizacji; 1a). wydzielenie.gruntów.pod.linie.kolejowe.oraz.ich.budowa.i.utrzymanie; 3.Art..4.pkt.17.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.24.września.2010.r..(Dz..U..Nr.200,. poz..1323).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.27.listopada.2010.r. 17 Art. 6 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 1b). wydzielanie.gruntów.pod.lotniska,.urządzenia.i.obiekty.do.obsługi.ruchu. lotniczego,.w.tym.rejonów.podejść,.oraz.budowa.i.eksploatacja.tych.lotnisk. i.urządzeń; 2)4. budowa.i.utrzymywanie.ciągów.drenażowych,.przewodów.i.urządzeń.służą­ cych.do.przesyłania.lub.dystrybucji.płynów,.pary,.gazów.i.energii.elektrycznej,. a.także.innych.obiektów.i.urządzeń.niezbędnych.do.korzystania.z.tych.prze­ wodów.i.urządzeń; 3). budowa.i.utrzymywanie.publicznych.urządzeń.służących.do.zaopatrzenia. ludności.w.wodę,.gromadzenia,.przesyłania,.oczyszczania.i.odprowadzania. ścieków.oraz.odzysku.i.unieszkodliwiania.odpadów,.w.tym.ich.składowania; 4). budowa.oraz.utrzymywanie.obiektów.i.urządzeń.służących.ochronie.śro­ dowiska,.zbiorników.i.innych.urządzeń.wodnych.służących.zaopatrzeniu. w.wodę,.regulacji.przepływów.i.ochronie.przed.powodzią,.a.także.regulacja. i.utrzymywanie.wód.oraz.urządzeń.melioracji.wodnych,.będących.własnością. Skarbu.Państwa.lub.jednostek.samorządu.terytorialnego; ). opieka.nad.nieruchomościami.stanowiącymi.zabytki.w.rozumieniu.przepisów. o.ochronie.zabytków.i.opiece.nad.zabytkami; a). ochrona.Pomników.Zagłady.w.rozumieniu.przepisów.o.ochronie.terenów.by­ łych.hitlerowskich.obozów.zagłady.oraz.miejsc.i.pomników.upamiętniających. ofiary.terroru.komunistycznego; 6). budowa.i.utrzymywanie.pomieszczeń.dla.urzędów.organów.władzy,.admini­ stracji,.sądów.i.prokuratur,.państwowych.szkół.wyższych,.szkół.publicznych,. a.także.publicznych:.obiektów.ochrony.zdrowia,.przedszkoli,.domów.opieki. społecznej,.placówek.opiekuńczo–wychowawczych.i.obiektów.sportowych; 6a). budowa.i.utrzymywanie.obiektów.oraz.pomieszczeń.niezbędnych.do.realizacji. obowiązków.w.zakresie.świadczenia.przez.operatora.publicznego.powszech­ nych.usług.pocztowych,.a.także.innych.obiektów.i.pomieszczeń.związanych. ze.świadczeniem.tych.usług; 7). budowa.i.utrzymywanie.obiektów.oraz.urządzeń.niezbędnych.na.potrzeby. obronności.państwa.i.ochrony.granicy.państwowej,.a.także.do.zapewnienia. bezpieczeństwa.publicznego,.w.tym.budowa.i.utrzymywanie.aresztów.śled­ czych,.zakładów.karnych.oraz.zakładów.dla.nieletnich; 8). poszukiwanie,.rozpoznawanie,.wydobywanie.złóż.kopalin.objętych.własnoś­ cią.górniczą; 9). zakładanie.i.utrzymywanie.cmentarzy; 9a). ustanawianie.i.ochrona.miejsc.pamięci.narodowej; 9b). ochrona.zagrożonych.wyginięciem.gatunków.roślin.i.zwierząt.lub.siedlisk. przyrody; inne.cele.publiczne.określone.w.odrębnych.ustawach. 10). 4.Art..6.pkt.2.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.6.sierpnia.2010.r..(Dz..U..Nr.1,.poz..1043). zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.2.września.2010.r. .Art..6.pkt.8.zmieniony.przez.art..191.pkt.1.ustawy.z.dnia.9.czerwca.2011.r..—.Prawo.geologiczne. i.górnicze.(Dz..U..Nr.163,.poz..981).z.dniem.1.stycznia.2012.r. 18 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Art. 7–10 Określanie wartości nieruchomości Art. 7. Jeżeli.istnieje.potrzeba.określenia.wartości.nieruchomości,.wartość.tę.okreś­ lają.rzeczoznawcy.majątkowi,.o.których.mowa.w.przepisach.rozdziału.1.działu.V. Zawiadamianie stron o niestlonych adresach Art. 8. Jeżeli.przy.załatwianiu.spraw,.o.których.mowa.w.przepisach.działu.III,. nie.istnieje.możliwość.zawiadomienia.stron.o.decyzjach.i.innych.czynnościach.or­ ganów.administracji.publicznej.ze.względu.na.nieustalone.adresy.stron,.stosuje.się. art..49.Kodeksu.postępowania.administracyjnego. Wstrzymanie wykonania decyzji Art. 9.6.W.sprawach,.o.których.mowa.w.przepisach.działu.III,.z.wyłączeniem. art..97.ust..3.pkt.1,.art..122,.art..124.ust..1a,.art..124b.ust..1,.art..126.i.art..132.ust..1a,. wykonanie.decyzji.następuje.po.upływie.14.dni.od.dnia,.w.którym.upłynął.bezsku­ tecznie.trzydziestodniowy.termin.do.wniesienia.skargi.na.decyzję.do.sądu.admi­ nistracyjnego..W.przypadku.wniesienia.skargi.do.sądu.administracyjnego.w.tych. sprawach.organ,.który.wydał.decyzję,.wstrzymuje.z.urzędu.jej.wykonanie,.w.dro­ dze.postanowienia,.na.które.nie.przysługuje.zażalenie. Wojewoda — organ wyższego stopnia Art. 9a. Organem.wyższego.stopnia.w.sprawach.określonych.w.ustawie,.roz­ strzyganych.w.drodze.decyzji.przez.starostę.wykonującego.zadania.z.zakresu.ad­ ministracji.rządowej,.jest.wojewoda. Dział II Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego Rozdział 1 Zasady ogólne Zakres przedmiotowy Działu II Art. 10. 1. Przepisy.niniejszego.działu.stosuje.się.do.nieruchomości.stanowiącej. własność.Skarbu.Państwa.oraz.własność.jednostek.samorządu.terytorialnego. 2. Przepisy.dotyczące.jednostek.samorządu.terytorialnego.stosuje.się.odpo­ wiednio.do.związków.tych.jednostek. 6.Art..9.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.24.września.2010.r..(Dz..U..Nr.200,.poz..1323). zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.27.listopada.2010.r. 19 Art. 11–13 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 3. Przepisy.dotyczące.czynności.cywilnoprawnych,.dokonywanych.między. Skarbem.Państwa.a.jednostkami.samorządu.terytorialnego,.stosuje.się.odpowied­ nio.do.czynności.cywilnoprawnych.dokonywanych.między.tymi.jednostkami. 4. Jeżeli.nieruchomość.jest.przedmiotem.współwłasności.Skarbu.Państwa.lub. jednostek.samorządu.terytorialnego.i.osób.trzecich,.przepisy.niniejszego.działu.sto­ suje.się.wyłącznie.do.gospodarowania.udziałem.Skarbu.Państwa.lub.jednostek.sa­ morządu.terytorialnego.w.tej.nieruchomości. 5. Przepisy.niniejszego.działu.stosuje.się.z.uwzględnieniem.przepisów.o.po­ mocy.publicznej. Organ reprezentujący Art. 11. 1. Z.zastrzeżeniem.wyjątków.wynikających.z.przepisów.niniejszej. ustawy.oraz.odrębnych.ustaw,.organem.reprezentującym.Skarb.Państwa.w.spra­ wach.gospodarowania.nieruchomościami.jest.starosta,.wykonujący.zadanie.z.za­ kresu.administracji.rządowej,.a.organami.reprezentującymi.jednostki.samorządu. terytorialnego.są.ich.organy.wykonawcze. 2. Jeżeli.przepisy.ustawy.wymagają.udzielenia.zgody.przez.radę,.sejmik.lub. wojewodę,.wyrażenie.zgody,.z.wyjątkiem.zgody,.o.której.mowa.w.art..46.ust..4,.na­ stępuje.odpowiednio.w.drodze.uchwały.rady.lub.sejmiku.albo.zarządzenia.woje­ wody.wydanego.w.terminie.miesiąca.od.złożenia.odpowiedniego.wniosku.przez. starostę. Rozszerzenie reprezentacji na inne czynności Art. 11a. Przepis.art..11.ust..1.stosuje.się.do.czynności.prawnych.lub.czynności. procesowych.podejmowanych.na.rzecz.lub.w.interesie.Skarbu.Państwa.lub.jedno­ stek.samorządu.terytorialnego. Gospodarowanie zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki Art. 12. Organy,.o.których.mowa.w.art..11,.działające.za.Skarb.Państwa.i.jed­ nostkę.samorządu.terytorialnego,.są.zobowiązane.do.gospodarowania.nierucho­ mościami.w.sposób.zgodny.z.zasadami.prawidłowej.gospodarki. Obrót nieruchomościami — zakres. Darowizna i jej odwołanie Art. 13. 1. Z.zastrzeżeniem.wyjątków.wynikających.z.ustaw,.nieruchomości. mogą.być.przedmiotem.obrotu..W.szczególności.nieruchomości.mogą.być.przed­ miotem.sprzedaży,.zamiany.i.zrzeczenia.się,.oddania.w.użytkowanie.wieczyste,. w.najem.lub.dzierżawę,.użyczenia,.oddania.w.trwały.zarząd,.a.także.mogą.być.ob­ ciążane.ograniczonymi.prawami.rzeczowymi,.wnoszone.jako.wkłady.niepieniężne. (aporty).do.spółek,.przekazywane.jako.wyposażenie.tworzonych.przedsiębiorstw. państwowych.oraz.jako.majątek.tworzonych.fundacji. 1a. Nieruchomość.może.być.także.przekazywana.nieodpłatnie.w.drodze.umo­ wy.partnerowi.prywatnemu.lub.spółce,.o.której.mowa.w.art..14.ust..1.ustawy.z.dnia. 20 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Art. 14 19.grudnia.2008.r..o.partnerstwie.publiczno–prywatnym.(Dz..U..z.2009.r..Nr.19,. poz..100),.na.czas.realizacji.przedsięwzięcia.w.ramach.partnerstwa.publiczno–pry­ watnego. 2. Nieruchomość.może.być,.z.zastrzeżeniem.art..9.ust..1,.przedmiotem.darowi­ zny.na.cele.publiczne,.a.także.przedmiotem.darowizny.dokonywanej.między.Skar­ bem.Państwa.a.jednostką.samorządu.terytorialnego,.a.także.między.tymi.jednost­ kami..W.umowie.darowizny.określa.się.cel,.na.który.nieruchomość.jest.darowana.. W.przypadku.niewykorzystania.nieruchomości.na.ten.cel.darowizna.podlega.od­ wołaniu,.z.zastrzeżeniem.ust..2a. 2a. Darowizny.nieruchomości.stanowiącej.przedmiot.własności.Skarbu.Pań­ stwa.dokonuje.starosta,.wykonujący.zadanie.z.zakresu.administracji.rządowej.—.za. zgodą.wojewody,.a.nieruchomości.stanowiącej.przedmiot.własności.jednostki.samo­ rządu.terytorialnego.jej.organ.wykonawczy.—.za.zgodą.rady.albo.sejmiku..Odstą­ pienie.od.odwołania.darowizny.następuje.za.zgodą.organu,.który.wyraził.zgodę.na. jej.dokonanie..Zgody.nie.wymaga.dokonanie.darowizny.przez.ministra.właściwego. do.spraw.Skarbu.Państwa,.o.której.mowa.w.art..9.ust..1. 3. Prawo.użytkowania.wieczystego.nieruchomości.gruntowej.może.być.przed­ miotem.wkładu.niepieniężnego.(aportu).wnoszonego.do.spółki. 4. Sprzedaż,.zamiana,.darowizna.lub.oddanie.w.użytkowanie.wieczyste.nieru­ chomości.wpisanych.do.rejestru.zabytków,.stanowiących.własność.Skarbu.Państwa. lub.jednostki.samorządu.terytorialnego,.a.także.wnoszenie.tych.nieruchomości.jako. wkładów.niepieniężnych.(aportów).do.spółek,.wymaga.pozwolenia.wojewódzkie­ go.konserwatora.zabytków. Uprzywilejowanie jednostek samorządu terytorialnego w umowach ze Skarbem Państwa Art. 14. 1. Nieruchomości.stanowiące.przedmiot.własności.Skarbu.Państwa. mogą.być.sprzedawane.jednostkom.samorządu.terytorialnego.za.cenę.niższą.niż. ich.wartość.rynkowa.lub.oddawane.tym.jednostkom.w.użytkowanie.wieczyste.bez. pobierania.pierwszej.opłaty..Nieruchomości.stanowiące.przedmiot.własności.jedno­ stek.samorządu.terytorialnego.mogą.być.sprzedawane.Skarbowi.Państwa.lub.innym. jednostkom.samorządu.terytorialnego.za.cenę.niższą.niż.wartość.rynkowa.nierucho­ mości.albo.oddawane.im.w.użytkowanie.wieczyste.bez.pobierania.pierwszej.opłaty. 2. Nieruchomości.stanowiące.własność.Skarbu.Państwa.mogą.być.nieodpłatnie. obciążane.na.rzecz.jednostek.samorządu.terytorialnego.ograniczonymi.prawami. rzeczowymi..Nieruchomości.stanowiące.własność.jednostek.samorządu.terytorial­ nego.mogą.być.nieodpłatnie.obciążane.na.rzecz.Skarbu.Państwa.lub.innych.jedno­ stek.samorządu.terytorialnego.ograniczonymi.prawami.rzeczowymi. 3. Nieruchomości.mogą.być.przedmiotem.zamiany.między.Skarbem.Państwa. a.jednostkami.samorządu.terytorialnego.oraz.między.tymi.jednostkami,.bez.obo­ wiązku.dokonywania.dopłat.w.przypadku.różnej.wartości.zamienianych.nieru­ chomości. 21 Art. 15–17 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 4. Przepis.ust..3.stosuje.się.również.w.razie.zamiany.własności.nieruchomości.na. prawo.użytkowania.wieczystego.lub.prawa.użytkowania.wieczystego.na.własność,. a.także.zamiany.praw.użytkowania.wieczystego.dokonywanej.między.Skarbem. Państwa.a.jednostkami.samorządu.terytorialnego.oraz.między.tymi.jednostkami. 5. Zawarcie.umów.w.sprawach,.o.których.mowa.w.ust..1–4,.wymaga.uprzedniej. zgody.wojewody.w.odniesieniu.do.nieruchomości.stanowiących.własność.Skarbu. Państwa,.z.wyłączeniem.umów.zawieranych.przez.ministra.właściwego.do.spraw. Skarbu.Państwa.w.odniesieniu.do.nieruchomości,.o.których.mowa.w.art..7.ust..1,. oraz.nieruchomości.ujętych.w.ewidencji,.o.której.mowa.w.art..60a.ust..2.pkt.1,.albo. zgody.odpowiednio.rady.lub.sejmiku.w.odniesieniu.do.nieruchomości.stanowią­ cych.własność.jednostek.samorządu.terytorialnego. Zamiana nieruchomości. Dopłaty Art. 15. 1. Nieruchomości.stanowiące.własność.Skarbu.Państwa.oraz.własność. jednostki.samorządu.terytorialnego.mogą.być.przedmiotem.zamiany.na.nierucho­ mości.stanowiące.własność.osób.fizycznych.lub.osób.prawnych..W.przypadku.nie­ równej.wartości.zamienianych.nieruchomości.stosuje.się.dopłatę,.której.wysokość. jest.równa.różnicy.wartości.zamienianych.nieruchomości. 2. Przepis.ust..1.stosuje.się.odpowiednio.w.przypadku.zamiany.własności.nie­ ruchomości.na.prawo.użytkowania.wieczystego.lub.prawa.użytkowania.wieczy­ stego.na.własność.nieruchomości,.a.także.wzajemnej.zamiany.praw.użytkowania. wieczystego. 3. Przepisy.ust..1.i.2.stosuje.się.odpowiednio.do.zamiany.udziałów.we.współ­ własności.lub.we.współużytkowaniu.wieczystym.nieruchomości. Zrzeczenie się własności nieruchomości przez państwową lub samorządową osobę prawną Art. 16. 1. Państwowa.lub.samorządowa.osoba.prawna.może.zrzec.się.własno­ ści.lub.użytkowania.wieczystego.nieruchomości.odpowiednio.na.rzecz.Skarbu.Pań­ stwa.lub.jednostki.samorządu.terytorialnego. 2. (uchylony) Nabywanie nieruchomości przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Trwały zarząd Art. 17. 1. Państwowe.jednostki.organizacyjne.nieposiadające.osobowości. prawnej.nabywają.nieruchomości.—.na.własność.lub.w.użytkowanie.wieczyste. Skarbu.Państwa,.a.samorządowe.jednostki.organizacyjne.nieposiadające.osobowo­ ści.prawnej.—.na.własność.lub.w.użytkowanie.wieczyste.odpowiedniej.jednostki. samorządu.terytorialnego. 2. W.przypadku.nabycia.przez.państwową.jednostkę.organizacyjną.prawa. użytkowania.wieczystego.ustanowionego.na.nieruchomości.gruntowej.stanowiącej. własność.Skarbu.Państwa,.prawo.to.wygasa..Przepis.ten.stosuje.się.również.w.przy­ padku.nabycia.przez.samorządową.jednostkę.organizacyjną.prawa.użytkowania. 22 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Art. 18–20 wieczystego.ustanowionego.na.nieruchomości.gruntowej.stanowiącej.własność.od­ powiedniej.jednostki.samorządu.terytorialnego. 3. Jednostki.organizacyjne,.o.których.mowa.w.ust..1.i.2,.uzyskują.do.nabytych. nieruchomości.trwały.zarząd.z.mocy.prawa.z.dniem.ich.nabycia. Formy dysponowania nieruchomościami na rzecz jednostek organizacyjnych Art. 18. Nieruchomości.mogą.być.oddawane.jednostkom.organizacyjnym. w.trwały.zarząd,.najem.i.dzierżawę.oraz.użyczane.na.cele.związane.z.ich.działal­ nością. Dysponowanie nieruchomościami położonymi na obszarach szczególnych Art. 19. 1. Sprzedaż.nieruchomości,.oddawanie.w.użytkowanie.wieczyste,. użytkowanie,.najem.lub.dzierżawę,.jeżeli.są.położone.na.obszarach: 1). terenów.górniczych.—.wymaga,.w.razie.braku.planu.miejscowego,.porozumie­ nia.z.organem.właściwym.do.udzielania.koncesji.na.wydobywanie.kopalin; 2). parków.narodowych.—.wymaga.porozumienia.z.dyrektorem.właściwego. parku.narodowego; 3). graniczących.z.nieruchomościami.oddanymi.w.trwały.zarząd.na.cele.obronno­ ści.i.bezpieczeństwa.państwa.—.wymaga.porozumienia.z.właściwym.w.tych. sprawach.naczelnym.organem.administracji.rządowej. 2. W.odniesieniu.do.nieruchomości.położonych.na.obszarach.morskiego.pasa. nadbrzeżnego.wymagane.jest.porozumienie.z.właściwym.terytorialnie.organem.ad­ ministracji.morskiej,.w.razie: 1). sprzedaży,.oddawania.w.użytkowanie.wieczyste,.użytkowanie,.najem.lub. dzierżawę.—.na.obszarze.pasa.technicznego; 2). sprzedaży.lub.oddawania.w.użytkowanie.wieczyste.—.na.obszarze.pasa. ochronnego. 3. W.przypadku.naruszenia.przepisów.ust..1.i.2,.strony.umowy.ponoszą.odpo­ wiedzialność.na.zasadach.ogólnych. Rozdział 2 Zasoby nieruchomości Zasoby nieruchomości — rodzaje Art. 20. Tworzy.się: 1). zasób.nieruchomości.Skarbu.Państwa; 2). gminne.zasoby.nieruchomości; 3). powiatowe.zasoby.nieruchomości; 4). wojewódzkie.zasoby.nieruchomości. 23 Art. 21–23 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Nieruchomości w zasobie Skarbu Państwa Art. 21. Do.zasobu.nieruchomości.Skarbu.Państwa.należą.nieruchomości,.któ­ re.stanowią.przedmiot.własności.Skarbu.Państwa.i.nie.zostały.oddane.w.użytkowa­ nie.wieczyste,.oraz.nieruchomości.będące.przedmiotem.użytkowania.wieczystego. Skarbu.Państwa. Wyłączenie gruntów pokrytych wodami płynącymi Art. 21a. W.skład.zasobu.nieruchomości.Skarbu.Państwa,.o.którym.mowa. w.art..21,.nie.wchodzą.grunty.pokryte.wodami.powierzchniowymi.płynącymi,.w.ro­ zumieniu.ustawy.—.Prawo.wodne. Darowizna na rzecz gminy Art. 22. 1. Nieruchomości.stanowiące.odpowiednio.zasób.nieruchomości.Skar­ bu.Państwa,.województwa.lub.powiatu,.przeznaczone.w.planach.miejscowych.pod. budownictwo.mieszkaniowe.oraz.na.realizację.związanych.z.tym.budownictwem. urządzeń.infrastruktury.technicznej,.przekazuje.się.gminie,.w.drodze.darowizny,. na.jej.wniosek,.jeżeli.przemawia.za.tym.ważny.interes.gminy.i.jeżeli.cele.te.nie.są. lub.nie.mogą.być.realizowane.odpowiednio.przez.Skarb.Państwa,.województwo.lub. powiat..W.umowie.darowizny.określa.się.cel,.na.który.nieruchomość.jest.darowa­ na..W.przypadku.niewykorzystania.nieruchomości.na.ten.cel.darowizna.podlega. odwołaniu,.z.zastrzeżeniem.ust..2. 2. Odstąpienie.od.odwołania.darowizny.następuje.za.zgodą.odpowiednio.wo­ jewody,.sejmiku.województwa.lub.rady.powiatu. Gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa — zakres czynności. Ewidencjonowanie Art. 23. 1. Zasobem.nieruchomości.Skarbu.Państwa.gospodarują,.z.zastrzeże­ niem.art..43.ust..2.i.4,.art..1,.art..7.ust..1,.art..8–60.oraz.art..60a,.starostowie,.wyko­ nujący.zadania.z.zakresu.administracji.rządowej,.a.w.szczególności: 1). ewidencjonują.nieruchomości.zgodnie.z.katastrem.nieruchomości; 2). zapewniają.wycenę.tych.nieruchomości; 3). sporządzają.plany.wykorzystania.zasobu; 4). zabezpieczają.nieruchomości.przed.uszkodzeniem.lub.zniszczeniem; ). wykonują.czynności.związane.z.naliczaniem.należności.za.nieruchomości. udostępniane.z.zasobu.oraz.prowadzą.windykację.tych.należności; 6). współpracują.z.innymi.organami,.które.na.mocy.odrębnych.przepisów.gospo­ darują.nieruchomościami.Skarbu.Państwa,.a.także.z.właściwymi.jednostkami. samorządu.terytorialnego; 7). zbywają.oraz.nabywają,.za.zgodą.wojewody,.nieruchomości.wchodzące. w.skład.zasobu,.z.zastrzeżeniem.art..17; 7a). wydzierżawiają,.wynajmują.i.użyczają.nieruchomości.wchodzące.w.skład. zasobu,.przy.czym.umowa.zawierana.na.czas.oznaczony.dłuższy.niż.3.lata. 24 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Art. 23 lub.czas.nieoznaczony.wymaga.zgody.wojewody;.zgoda.wojewody.jest.wy­ magana.również.w.przypadku,.gdy.po.umowie.zawartej.na.czas.oznaczony. do.3.lat.strony.zawierają.kolejne.umowy,.których.przedmiotem.jest.ta.sama. nieruchomość; 8). podejmują.czynności.w.postępowaniu.sądowym,.w.szczególności.w.spra­ wach.dotyczących.własności.lub.innych.praw.rzeczowych.na.nieruchomości,. o.zapłatę.należności.za.korzystanie.z.nieruchomości,.o.roszczenia.ze.stosunku. najmu,.dzierżawy.lub.użyczenia,.o.stwierdzenie.nabycia.spadku,.o.stwierdze­ nie.nabycia.własności.nieruchomości.przez.zasiedzenie; 9). składają.wnioski.o.założenie.księgi.wieczystej.dla.nieruchomości.Skarbu.Pań­ stwa.oraz.o.wpis.w.księdze.wieczystej. 1a. Starosta.sporządza.roczne.sprawozdanie.z.gospodarowania.nieruchomoś­ ciami.zasobu.i.przekazuje.je.wojewodzie.w.terminie.do.dnia.30.kwietnia.roku.na­ stępującego.po.roku,.którego.sprawozdanie.dotyczy. 1b. Obowiązek.ewidencjonowania,.o.którym.mowa.w.ust..1.pkt.1,.dotyczy.rów­ nież.nieruchomości.Skarbu.Państwa.oddanych.w.użytkowanie.wieczyste. 1c. Ewidencjonowanie,.o.którym.mowa.w.ust..1.pkt.1,.obejmuje.w.szczegól­ 1). oznaczenie.nieruchomości.według.księgi.wieczystej.oraz.katastru.nierucho­ ności: mości; 2). powierzchnie.nieruchomości; 3). wskazanie.dokumentu.potwierdzającego.posiadanie.przez.Skarb.Państwa. praw.do.nieruchomości,.w.przypadku.braku.księgi.wieczystej; 4). przeznaczenie.nieruchomości.w.planie.miejscowym,.a.w.przypadku.braku. planu.—.w.studium.uwarunkowań.i.kierunków.zagospodarowania.prze­ strzennego.gminy; ). wskazanie.daty.ostatniej.aktualizacji.opłaty.rocznej.z.tytułu.użytkowania. wieczystego.nieruchomości.Skarbu.Państwa.oddanych.w.użytkowanie.wie­ czyste.lub.daty.ostatniej.aktualizacji.opłaty.rocznej.z.tytułu.trwałego.zarządu. nieruchomości.Skarbu.Państwa; informacje.o.zgłoszonych.roszczeniach.do.nieruchomości; informacje.o.toczących.się.postępowaniach.administracyjnych.i.sądowych. 1d. Plany.wykorzystania.zasobu,.o.którym.mowa.w.ust..1.pkt.3,.opracowuje.się. 6). 7). na.okres.3.lat..Plany.zawierają.w.szczególności: 1). zestawienie.powierzchni.nieruchomości.zasobu.oraz.nieruchomości.Skarbu. Państwa.oddanych.w.użytkowanie.wieczyste; 2). prognozę: mości.do.zasobu, a). dotyczącą.udostępnienia.nieruchomości.zasobu.oraz.nabywania.nierucho­ b). poziomu.wydatków.związanych.z.udostępnieniem.nieruchomości.zasobu. oraz.nabywaniem.nieruchomości.do.zasobu, 2 Art. 24–25 Ustawa o gospodarce nieruchomościami c). wpływów.osiąganych.z.opłat.z.tytułu.użytkowania.wieczystego.nieru­ chomości.Skarbu.Państwa.oddanych.w.użytkowanie.wieczyste.oraz.opłat. z.tytułu.trwałego.zarządu.nieruchomości.Skarbu.Państwa, d). dotyczącą.aktualizacji.opłat.z.tytułu.użytkowania.wieczystego.nierucho­ mości.Skarbu.Państwa.oddanych.w.użytkowanie.wieczyste.oraz.opłat. z.tytułu.trwałego.zarządu.nieruchomości.Skarbu.Państwa; 3). program.zagospodarowania.nieruchomości.zasobu. 2. Wykonywanie.czynności,.o.których.mowa.w.ust..1.pkt.1–6,.może.być.po­ wierzone.zarządcom.nieruchomości,.rzeczoznawcom.majątkowym,.pośrednikom. w.obrocie.nieruchomościami.lub.podmiotom,.które.zatrudniają.te.osoby..Wyłonienie. osób.i.podmiotów,.o.których.mowa.w.zdaniu.pierwszym,.następuje.na.podstawie. przepisów.o.zamówieniach.publicznych. 3. Od.wpływów.osiąganych.ze.sprzedaży,.opłat.z.tytułu.trwałego.zarządu,. użytkowania,.czynszu.dzierżawnego.i.najmu.—.nieruchomości.Skarbu.Państwa,. o.których.mowa.w.ust..1,.a.także.od.wpływów.osiąganych.z.opłat.z.tytułu.użyt­ kowania.wieczystego.nieruchomości.Skarbu.Państwa.oddanych.w.użytkowanie. wieczyste,.oraz.od.odsetek.za.nieterminowe.wnoszenie.tych.należności.potrąca.się. 2 .środków,.które.stanowią.dochód.powiatu,.na.obszarze.którego.położone.są.te. nieruchomości. Nieruchomości w zasobie gminnym Art. 24. 1. Do.gminnego.zasobu.nieruchomości.należą.nieruchomości,.które. stanowią.przedmiot.własności.gminy.i.nie.zostały.oddane.w.użytkowanie.wieczy­ ste,.oraz.nieruchomości.będące.przedmiotem.użytkowania.wieczystego.gminy. 2. Na.cele.rozwojowe.gmin.i.zorganizowanej.działalności.inwestycyjnej,. a.w.szczególności.na.realizację.budownictwa.mieszkaniowego.oraz.związanych. z.tym.budownictwem.urządzeń.infrastruktury.technicznej,.a.także.na.realizację.in­ nych.celów.publicznych.mogą.być.wykorzystywane.gminne.zasoby.nieruchomości. 3. Podstawą.tworzenia.gminnych.zasobów.nieruchomości.są.studia.uwarunko­ wań.i.kierunków.zagospodarowania.przestrzennego.gmin.uchwalane.na.podstawie. przepisów.o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzennym. Gospodarowanie zasobem gminnym. Czynności powierzone Art. 25. 1. Gminnym.zasobem.nieruchomości.gospodaruje.wójt,.burmistrz.albo. prezydent.miasta. 2. Gospodarowanie.zasobem.polega.w.szczególności.na.wykonywaniu.czyn­ ności,.o.których.mowa.w.art..23.ust..1,.a.ponadto.na.przygotowywaniu.opracowań. geodezyjno–prawnych.i.projektowych,.dokonywaniu.podziałów.oraz.scaleń.i.po­ działów.nieruchomości,.a.także.wyposażaniu.ich,.w.miarę.możliwości,.w.niezbędne. urządzenia.infrastruktury.technicznej. 3. Wykonywanie.czynności,.o.których.mowa.w.ust..2,.z.wyłączeniem.czynności. wymienionych.w.art..23.ust..1.pkt.7–9,.może.być.powierzane.zarządcom.nierucho­ mości,.rzeczoznawcom.majątkowym,.pośrednikom.w.obrocie.nieruchomościami. 26 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Art. 25a–27 lub.podmiotom,.które.zatrudniają.te.osoby..Wyłonienie.osób.i.podmiotów,.o.któ­ rych.mowa.w.zdaniu.pierwszym,.następuje.na.podstawie.przepisów.o.zamówie­ niach.publicznych. Zasób powiatowy Art. 25a. Do.powiatowego.zasobu.nieruchomości.należą.nieruchomości,.które. stanowią.przedmiot.własności.powiatu.i.nie.zostały.oddane.w.użytkowanie.wieczy­ ste,.oraz.nieruchomości.będące.przedmiotem.użytkowania.wieczystego.powiatu. Gospodarowanie zasobem powiatowym Art. 25b. Powiatowym.zasobem.nieruchomości.gospodaruje.zarząd.powiatu.. Przepisy.art..2.ust..2.i.3.stosuje.się.odpowiednio. Zasób województwa Art. 25c. Do.wojewódzkiego.zasobu.nieruchomości.należą.nieruchomości,.któ­ re.stanowią.przedmiot.własności.województwa.i.nie.zostały.oddane.w.użytkowa­ nie.wieczyste,.oraz.nieruchomości.będące.przedmiotem.użytkowania.wieczystego. województwa. Gospodarowanie zasobem województwa Art. 25d. Wojewódzkim.zasobem.nieruchomości.gospodaruje.zarząd.woje­ wództwa..Przepisy.art..2.ust..2.i.3.stosuje.się.odpowiednio. Granice nieruchomości nabywanych Art. 26. 1. Granice.między.nieruchomościami.nabywanymi.na.własność.Skarbu. Państwa.lub.na.własność.jednostki.samorządu.terytorialnego.przyjmuje.się.według. istniejącego.stanu.prawnego,.a.jeżeli.stanu.takiego.nie.można.stwierdzić,.według. stanu.uwidocznionego.w.katastrze.nieruchomości. 2. W.razie.sporu.co.do.przebiegu.linii.granicznych,.o.których.mowa.w.ust..1,. nie.wstrzymuje.się.czynności.związanych.z.nabyciem.nieruchomości,.co.nie.wyłącza. roszczeń.pomiędzy.właścicielami.nieruchomości,.których.granice.zostały.ustalone. w.sposób,.o.którym.mowa.w.ust..1. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste Rozdział 3 Wymogi co do formy czynności Art. 27. Sprzedaż.nieruchomości.albo.oddanie.w.użytkowanie.wieczyste.nieru­ chomości.gruntowej.wymaga.zawarcia.umowy.w.formie.aktu.notarialnego..Odda­ nie.nieruchomości.gruntowej.w.użytkowanie.wieczyste.i.przeniesienie.tego.prawa. w.drodze.umowy.wymaga.wpisu.w.księdze.wieczystej. 27 Art. 28–32 Przetarg. Rokowania Ustawa o gospodarce nieruchomościami Art. 28. 1. Sprzedaż.nieruchomości.albo.oddanie.w.użytkowanie.wieczyste. nieruchomości.gruntowej.następuje.w.drodze.przetargu.lub.w.drodze.bezprzetar­ gowej,.stosownie.do.przepisów.rozdziału.4.niniejszego.działu. 2. Warunki.zbycia.nieruchomości.w.drodze.przetargu.obwieszcza.się.w.ogłosze­ niu.o.przetargu..Warunki.zbycia.nieruchomości.w.drodze.bezprzetargowej.ustala.się. w.rokowaniach.przeprowadzanych.z.nabywcą. 3. Protokół.z.przeprowadzonego.przetargu.oraz.protokół.z.rokowań.przy.zby­ ciu.w.drodze.bezprzetargowej.stanowią.podstawę.do.zawarcia.umowy. Umowa o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Art. 29. 1. W.umowie.o.oddanie.nieruchomości.gruntowej.w.użytkowanie.wie­ czyste.ustala.się.okres.użytkowania.wieczystego.zależnie.od.celu,.na.który.nierucho­ mość.gruntowa.zostaje.oddana.w.użytkowanie.wieczyste,.oraz.określa.się.sposób. korzystania.z.nieruchomości,.stosownie.do.art..236.i.art..239.Kodeksu.cywilnego. 2. Jeżeli.przedmiotem.umowy.o.oddanie.nieruchomości.gruntowej.w.użytko­ wanie.wieczyste.jest.nieruchomość.wpisana.do.rejestru.zabytków,.przy.określaniu. sposobu.korzystania.z.tej.nieruchomości.można.nałożyć,.w.razie.potrzeby,.na.na­ bywcę.obowiązek.odbudowy.lub.remontu.położonych.na.niej.zabytkowych.obiek­ tów.budowlanych,.w.terminie.określonym.w.umowie. Informacje ujawniane w księdze wieczystej Art. 30. Postanowienia.umowy.o.oddanie.nieruchomości.gruntowej.w.użyt­ kowanie.wieczyste.dotyczące.sposobu.korzystania.z.tej.nieruchomości.podlegają. ujawnieniu.w.księdze.wieczystej. Sprzedaż nieruchomości posadowionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste Art. 31. Oddanie.w.użytkowanie.wieczyste.nieruchomości.gruntowej.zabu­ dowanej.następuje.z.równoczesną.sprzedażą.położonych.na.tej.nieruchomości.bu­ dynków.i.innych.urządzeń. Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu Art. 32. 1. Nieruchomość.gruntowa.oddana.w.użytkowanie.wieczyste.może.być. sprzedana.wyłącznie.użytkownikowi.wieczystemu,.z.zastrzeżeniem.ust..1a.i.ust..3. 1a. Nieruchomość.gruntowa.stanowiąca.własność.Skarbu.Państwa.może.być. sprzedana.użytkownikowi.wieczystemu.za.zgodą.wojewody..Zgody.wojewody. nie.wymaga.sprzedaż.na.rzecz.użytkownika.wieczystego.nieruchomości,.o.których. mowa.w.art..1.ust..2.i.art..7.ust..1. 2. Z.dniem.zawarcia.umowy.sprzedaży.nieruchomości.wygasa,.z.mocy.prawa,. uprzednio.ustanowione.prawo.użytkowania.wieczystego..Przepisu.art..241.Kodek­ su.cywilnego.nie.stosuje.się. 28 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Art. 33–34 3. W.odniesieniu.do.nieruchomości.gruntowej.oddanej.w.użytkowanie.wieczy­ ste.przeniesienie.własności.tej.nieruchomości,.w.drodze.umowy,.między.Skarbem. Państwa.a.jednostką.samorządu.terytorialnego.oraz.między.jednostkami.samorządu. terytorialnego.może.nastąpić.za.powiadomieniem.jej.użytkownika.wieczystego. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego. Rozliczenia stron Art. 33. 1. Użytkowanie.wieczyste.wygasa.z.upływem.okresu.ustalonego. w.umowie.albo.przez.rozwiązanie.umowy.przed.upływem.tego.okresu. 2. W.razie.wygaśnięcia.użytkowania.wieczystego.na.skutek.upływu.okresu.usta­ lonego.w.umowie.albo.na.skutek.rozwiązania.umowy.przed.upływem.tego.okresu,. użytkownikowi.wieczystemu.przysługuje.wynagrodzenie.za.wzniesione.przez.nie­ go.lub.nabyte.na.własność.budynki.i.inne.urządzenia..Wynagrodzenie.powinno.być. równe.wartości.tych.budynków.i.urządzeń.określonej.na.dzień.wygaśnięcia.użytko­ wania.wieczystego..Za.budynki.i.inne.urządzenia.wzniesione.wbrew.postanowie­ niom.umowy.wynagrodzenie.nie.przysługuje. 3. Właściwy.organ.może.żądać.rozwiązania.umowy.użytkowania.wieczystego. przed.upływem.ustalonego.okresu.stosownie.do.art..240.Kodeksu.cywilnego,.jeże­ li.użytkownik.wieczysty.korzysta.z.tej.nieruchomości.w.sposób.sprzeczny.z.ustalo­ nym.w.umowie,.a.w.szczególności,.jeżeli.nie.zabudował.jej.w.ustalonym.terminie. 3a. W.razie.rozwiązania.umowy.użytkowania.wieczystego.przed.upływem.okre­ su.ustalonego.w.umowie.zwraca.się.sumę.opłat.rocznych.wniesionych.z.tego.tytułu. za.niewykorzystany.okres.użytkowania.wieczystego..Opłaty.podlegają.waloryzacji.. Maksymalna.wysokość.kwoty.podlegającej.zwrotowi.nie.może.przekraczać.wartości. prawa.użytkowania.wieczystego.określonej.na.dzień.rozwiązania.umowy. 4. Przepisy.ust..1–3a.stosuje.się.odpowiednio.do.użytkowania.wieczystego.na­ bytego.w.inny.sposób.niż.w.drodze.umowy.zawartej.w.formie.aktu.notarialnego. Pierwszeństwo nabycia nieruchomości — przesłanki Art. 34. 1. W.przypadku.zbywania.nieruchomości.osobom.fizycznym.i.praw­ nym.pierwszeństwo.w.ich.nabyciu,.z.zastrzeżeniem.art..216a,.przysługuje.osobie,. która.spełnia.jeden.z.następujących.warunków: 2). 1). przysługuje.jej.roszczenie.o.nabycie.nieruchomości.z.mocy.niniejszej.ustawy.lub. odrębnych.przepisów,.jeżeli.złoży.wniosek.o.nabycie.przed.upływem.terminu. określonego.w.wykazie,.o.którym.mowa.w.art..3.ust..1;.termin.złożenia.wnio­ sku.nie.może.być.krótszy.niż.6.tygodni,.licząc.od.dnia.wywieszenia.wykazu; jest.poprzednim.właścicielem.zbywanej.nieruchomości.pozbawionym.prawa. własności.tej.nieruchomości.przed.dniem..grudnia.1990.r..albo.jego.spadko­ biercą,.jeżeli.złoży.wniosek.o.nabycie.przed.upływem.terminu.określonego. w.wykazie,.o.którym.mowa.w.art..3.ust..1;.termin.złożenia.wniosku.nie.może. być.krótszy.niż.6.tygodni,.licząc.od.dnia.wywieszenia.wykazu; jest.najemcą.lokalu.mieszkalnego,.a.najem.został.nawiązany.na.czas.nieozna­ czony. 3). 29 Art. 35 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 2. W.przypadku.z
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: