Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00144 003732 21769493 na godz. na dobę w sumie
Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 253
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0435-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku.

 

Sądownictwo administracyjne – jako odrębny pion organów jurysdykcyjnych obok sądownictwa powszechnego – ma swój fundament w konstytucyjnych zasadach demokratycznego państwa prawa. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między jednostkami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej.

Celem tego komentarza jest dogłębna analiza ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych z powołaniem się na poglądy doktryny i piśmiennictwa oraz przede wszystkim na bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Komentarz – ze względu na swój kompleksowy i syntetyczny charakter – stanowi pomocne źródło dla praktyków zajmujących się zagadnieniami ustroju sądów administracyjnych i administracji sądowej; pozwoli im na usystematyzowanie oraz zaktualizowanie ich wiedzy branżowej.

Publikacja ta powinna również zainteresować osoby wykładające prawo administracyjne oraz studentów, słuchaczy szkół wyższych i aplikantów, którzy chcą ugruntować swą wiedzę z tej dziedziny.

Ewa Plesnarowcz-Durska – radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy, ekspert prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Jest autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy dla organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Prawo o ustroju sądów administracyjnych Ewa Plesnarowcz-Durska WYDANIE 1 Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska -Nowak Opracowanie redakcyjne: Lucyna Wyciszkiewicz -Pardej Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Anna Gogolewska © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-278-0435-8 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) . . . . . . . . 13 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ROZDZIAŁ 2. Wojewódzkie sądy administracyjne (art. 16–29) . . . . . . 140 ROZDZIAŁ 3. Naczelny Sąd Administracyjny (art. 30–49) . . . . . . . . . . . 210 ROZDZIAŁ 4. Przepis końcowy (art. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 5 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. k.p. k.p.a. k.p.k. p.p.s.a. p.u.s.a. p.u.s.p. p.w.p.u.s.a. u.prac.s.pr. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) – ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Pra- wo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępo- waniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) – ustawa z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 109 poz. 639 ze zm.) u.p.u.p. – ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 269) u.SN – ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 499) ustawa o KRS – ustawa z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) 7 Wykaz skrótów Organy władzy publicznej ETPCz ETS NIK NSA SA SN TK TSUE WSA – Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie: TSUE) – Najwyższa Izba Kontroli – Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej: ETS) – Wojewódzki Sąd Administracyjny Czasopisma i publikatory Biuletyn SN KSP KZS Lexis Nexis Mon. Praw. ONSA ONSAiWSA – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – „Krakowskie Studia Prawnicze” – „Krakowskie Zeszyty Sądowe” – Lexis.pl – serwis prawniczy Lexis Nexis Polska – „Monitor Prawniczy” – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych OSA OSN OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądów Administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSNC OSNKW OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, Seria A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, Seria B – „Państwo i Prawo” – „Prokuratura i Prawo” – „Przegląd Prawa Publicznego” – „Przegląd Sądowy” – „Przegląd Sejmowy” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Samorząd Terytorialny” – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” OSNSD OSNwSK OSP OSPiKA OSS OTK ZU OTK-A OTK-B PiP Prok. i Pr. Prz. Pr. Publ. Prz. Sąd. Prz. Sejm. RPEiS ST ZNSA 8 Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne – jako odrębny pion organów jurys- dykcyjnych obok sądownictwa powszechnego – ma swój fundament w konstytucyjnych zasadach demokratycznego państwa prawa. W myśl art. 175 Konstytucji RP sądy administracyjne, podobnie jak Sąd Najwyższy, sądy powszechne i sądy wojskowe, sprawują wymiar sprawiedliwości. Granice właściwości sądów administracyjnych zo- stały określone wprost w art. 184 Konstytucji RP, z którego wynika, że sądy administracyjne w zakresie określonym w ustawie sprawu- ją kontrolę działalności administracji publicznej. Takie rozdzielenie sądownictwa wprost w Konstytucji RP stanowiło ważną wskazówkę dla ustawodawcy regulującego w ustawach ustrój, właściwość i postę- powanie przed sądami administracyjnymi. Początek polskiego sądownictwa administracyjnego sięga okre- su powołania do życia Najwyższego Trybunału Administracyjnego (ustawa z 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administra- cyjnym, Dz.U. Nr 67, poz. 600). W piśmiennictwie poświęconym prawu administracyjnemu komentatorzy podkreślają długą trady- cję samej idei sądownictwa administracyjnego w Polsce, gdyż zapo- wiedź utworzenia sądownictwa administracyjnego znalazła się już w Konstytucji marcowej z 1921 r. (ustawa z 17 marca 1921 r. – Kon- stytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.). Jej uchwalenie umożliwiło rozpoczęcie działalności Najwyższego Trybunału Administracyjnego jako pierwszego w dziejach państwa polskiego sądu administracyjnego. W 1980 r. została ustawa uchwa- lona z 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym 9 Wprowadzenie oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 4, poz. 8 ze zm.) wprowadzająca jednoinstancyjne sądow- nictwo administracyjne pod nadzorem jurysdykcyjnym Sądu Naj- wyższego. Istotne zmiany w zakresie właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego nastąpiły na początku lat 90., a faktyczne zmiany przyniosła ustawa z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administra- cyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.). Objęła ona, oprócz przepisów ustrojowych, również procedurę sądową, dotychczas odrębnie re- gulowaną w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zasadnicze zmiany wprowadziła jednak Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., do- konując wyodrębnienia pionu sądownictwa administracyjnego z Na- czelnym Sądem Administracyjnym na czele oraz przyjmując zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowoadministracyjnego. Określenie w Konstytucji RP granic właściwości rzeczowej sądów administracyjnych przesądziło o sposobie unormowania tej materii przez ustawy wprowadzające reformę sądownictwa administracyjne- go, a więc: 1) ustawę z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyj- nych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), 2) ustawę z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), 3) ustawę z 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające usta- wę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.). Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administracyjny oraz wo- jewódzkie sądy administracyjne. Sądownictwo administracyjne pełni funkcje: 1) ochrony praw podmiotowych jednostki, 2) ochrony praworządności, 3) kształtowania orzecznictwa administracyjnego, 4) prawotwórczą, 5) ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, 6) eliminowania z obrotu prawnego niekonstytucyjnych aktów nor- matywnych. 10 Ewa Plesnarowicz-Durska Wprowadzenie Prawo o ustroju sądów administracyjnych w art. 1 § 1 stanowi, że sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę ad- ministracji publicznej, a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między jednostkami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz między tymi organa- mi a organami administracji rządowej. Celem tego komentarza jest dogłębna analiza przedmiotowej regula- cji z powołaniem się na literaturę, poglądy doktryny i piśmiennictwa, a przede wszystkim na bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyj- nego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów ad- ministracyjnych. Komentarz – ze względu na swój kompleksowy i syntetyczny charak- ter – stanowi pomocne źródło dla praktyków zajmujących się zagad- nieniami ustroju sądów administracyjnych i administracji sądowej; pozwoli im na usystematyzowanie oraz zaktualizowanie ich wiedzy branżowej. Publikacja ta powinna również zainteresować osoby wykładające pra- wo administracyjne oraz studentów, słuchaczy szkół wyższych i apli- kantów, którzy chcą ugruntować swą wiedzę z tej dziedziny. USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269; zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1417; z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 36, poz. 196; z 2011 r. Nr 126, poz. 714, Nr 203, poz. 1192) Ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych Ewa Plesnarowicz-Durska Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. FUNKCJA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH. KRYTERIUM KONTROLI Art. 1. § 1. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedli- wości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami ad- ministracji rządowej. § 2. Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod wzglę- dem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. 1. Artykuł 1 komentowanej ustawy wyznacza ramy ustrojowe funk- cjonowania sądów administracyjnych, wskazując na podstawową funkcję sądów administracyjnych jako sprawujących wymiar spra- wiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz 13 Art. 1 Ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między orga- nami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegia- mi odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej (R. Hauser, A. Kabat, Właściwość sądów administracyjnych, RPEiS 2004, nr 2, s. 25). Przedmiotem kontroli sądu administracyjne- go jest zatem kontrola władczych działań organów państwa oraz or- ganów wspólnot samorządowych (B. Adamiak, O podmiotowości orga- nów administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, PiP 2006, nr 11, s. 43). Cele oraz zadania sądów administracyjnych determinuje art. 184 w zw. z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP. Przepis art. 175 ust. 1 stanowi, że wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospo- litej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy admi- nistracyjne oraz sądy wojskowe, natomiast w art. 184 Konstytucji RP określono zadania i właściwość sądów administracyjnych, stanowiąc, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne spra- wują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności admi- nistracji publicznej, która obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów nor- matywnych terenowych organów administracji rządowej. Omawiany artykuł jest również realizacją konstytucyjnej zasady prawa do sądu opisanej w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którą każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuza- sadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, Konstytu- cja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warsza- wa 2005, komentarz do art. 184). Prawo do sądu, będące gwarancją podstawowych praw i wolności człowieka, ma swoje ścisłe umocowa- nie w prawie międzynarodowym. W szczególności chodzi tu o art. 6 Konwencji z 4 listopada 1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.). Zasadę prawa do sądu wzmacnia art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, że ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia na- ruszonych wolności lub praw. Nie może budzić wątpliwości, że prawo do sądu w ujęciu przedmiotowym dotyczy również sprawy admini- stracyjnej. Podstawową funkcją sądownictwa administracyjnego jest ochrona wolności i praw podmiotowych jednostki i innych podmiotów 14 Ewa Plesnarowicz-Durska Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 prawa w stosunkach z administracją publiczną oraz utrwalanie zasa- dy państwa prawa. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasada dostępu obywateli do sądu w celu umożliwienia im obrony interesów przed niezawisłym sądem jest jednym z fundamentalnych założeń państwa. Trybunał wskazywał, że prawo jednostki do rzetelnego i publiczne- go procesu, w którym są rozstrzygane prawa jednostki o charakte- rze administracyjnym i cywilnym, wynika z zasady państwa prawa (por. wyrok TK z 25 lutego 1992 r., K 3/91, OTK 1992, nr I, poz. 1). Realizowanie przez sąd administracyjny prawa do sądu w sprawach administracyjnych należy postrzegać m.in. jako konsekwencję zasady podziału władz, zastrzegającej sprawowanie administracji na rzecz organów władzy wykonawczej (K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, Konstytucja..., komentarz do art. 184, s. 7). 2. Sądy administracyjne stanowią całkiem odrębny od sądów po- wszechnych pion sądownictwa. Potwierdza to art. 184 Konstytucji RP, który ustanawia domniemanie właściwości sądu administracyjne- go w rozstrzyganiu spraw administracyjnych. W razie wątpliwości nie należy domniemywać właściwości innych sądów niż sąd admini- stracyjny w sprawach z zakresu administracji publicznej (uchwała składu 7 sędziów NSA z 8 listopada 1999 r., OPS 12/99, ONSA 2000, nr 2, poz. 47). Z przepisu art. 1 § 1 p.u.s.a. wynika, że sądy admini- stracyjne zostały ustanowione celem kontroli działalności organów państwa (organów administracji publicznej) oraz organów samorzą- dowych wykonujących administrację publiczną. Ponadto w ramach ich kompetencji mieści się również – w myśl art. 1 § 1 p.u.s.a. w zw. z art. 166 ust. 3 Konstytucji RP – rozstrzyganie sporów kompetencyj- nych między organami samorządu terytorialnego i administracji rzą- dowej. Artykuł 2 p.p.s.a. wskazuje, że sądy administracyjne powołane są do rozpoznawania spraw sądowo administracyjnych. W tym kontek- ście należałoby również dokonać wykładni pojęcia „sprawy z zakresu administracji publicznej”. Na podstawie orzecznictwa (uchwała skła- du 7 sędziów NSA z 1 czerwca 1998 r., OPS 3/98, ONSA 1998, nr 4, poz. 109; wyrok składu 7 sędziów NSA z 17 maja 1999 r., OSA 1/99, ONSA 1999, nr 4, poz. 109; wyrok składu 7 sędziów NSA z 6 listopa- da 2000 r., OSA 2/2000, ONSA 2001, nr 2, poz. 48; uchwała składu 7 sędziów NSA z 6 listopada 2000 r., OPS 11/2000, ONSA 2001, nr 2, 15 Art. 1 Ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych poz. 52), które opowiedziało się za szerokim rozumieniem pojęcia „sprawa administracyjna”, oraz doktryny (B. Adamiak, Przesłanki toż- samości sprawy sądowo administracyjnej, ZNSA 2007, z. 1, s. 8) należy przyjąć, że sprawą administracyjną jest przewidziana w przepisach ma- terialnego prawa administracyjnego możliwość konkretyzacji wzajem- nych uprawnień i obowiązków stron stosunku materialno prawnego, którymi są organ administracji i indywidualny podmiot, niepodporząd- kowany organizacyjnie temu organowi. Zgodnie z wyrokiem Naczelne- go Sądu Administracyjnego z 18 lipca 2012 r. (II FSK 17/11, Lexis Nexis nr 3967409) sprawa sądowo administracyjna (art. 2 p.p.s.a.) to ta sama sprawa, która została rozstrzygnięta w postępowaniu administracyjnym (podatkowym). Stosunek administracyjnoprawny wyznacza przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego i ramy tego postępowania, a badanie prawidłowości tego stosunku stanowi istotę postępowania sądowo administracyjnego. Zakres właściwości rzeczowej sądów admi- nistracyjnych jest wyznaczony przez art. 3 § 2 p.p.s.a. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administra- cyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: 1) decyzje administracyjne; 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na któ- re służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na posta- nowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpie- czającym, na które służy zażalenie; 4) inne niż określone w pkt 1–3 akty lub czynności z zakresu admini- stracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikają- cych z przepisów prawa; 5) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach; 6) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorial- nego i terenowych organów administracji rządowej; 7) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; 8) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu te- rytorialnego; 16 Ewa Plesnarowicz-Durska
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: