Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00056 003520 24070785 na godz. na dobę w sumie
Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Tom 19 - ebook/pdf
Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Tom 19 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1172
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-638-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom 19. omawia następujące zagadnienia: akcje, obligacje, bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, warranty subskrypcyjne, losy loteryjne, skarbowe papiery wartościowe, obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, międzynarodowy transfer papierów wartościowych.

Przedmowa

Podstawowe instytucje prawa papierów wartościowych występujące zarówno w obrocie indywidualnym jak i masowym, z uwagi na szeroki zakres materiału wymagały ujęcia w dwóch tomach Systemu Prawa Prywatnego, tj. Tomie 18 i 19.

W niniejszym Tomie 19 zostały omówione te papiery wartościowe, które występują w obrocie masowym, a w związku z tym są emitowane w serii oraz posiadają ścisły związek z obrotem gospodarczym (handlowym). Jedne z nich legitymują się dużą tradycją historyczną (akcje, obligacje, listy zastawne), inne zaś są tworem współczesnej praktyki rynku kapitałowego i dopiero w ostatnich latach uzyskały w Polsce regulację normatywną (np. certyfikaty inwestycyjne, warranty subskrypcyjne). Papiery te mają formę dokumentu tradycyjnego lub elektronicznego.

Tom ten obejmuje także bankowe papiery wartościowe. Uwzględnia on również nowe ustawy z roku 2005 r., które zastąpiły ustawę - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 1997 r. a więc uwzględnia: ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, następnie ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i w końcu ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przedmiotem analizy uczyniono ponadto zjawisko transgraniczności papierów wartościowych.

Prezentowane opracowanie jest dziełem zbiorowym sześciu autorów, przy czym każdy z nich odpowiada wyłącznie za wyrażone przez siebie poglądy. Nie naruszając stanowiska poszczególnych autorów oraz ich indywidualnego sposobu ujęcia i przedstawienia zagadnień, całości wywodu starano się nadać możliwie jednolity charakter.

Prof. dr hab. Andrzej Szumański

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo papierów wartoœciowych Tom 19 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo papierów wartoœciowych Tom 19 REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAÑSKI Prawo papierów wartoœciowych Tom 19 Redaktor Prof. dr hab. Andrzej Szumañski Uniwersytet Jagielloñski Autorzy dr hab. Aleksander Ch³opecki – Uniwersytet Warszawski; dr Marcin Dyl – Uniwersytet Warszawski; dr hab. Marek Michalski – Uniwersytet Jagielloñski; dr Ludwik Sobolewski – Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A.; prof. dr hab. Andrzej Szumañski – Uniwersytet Jagielloñski; prof. dr hab. Ireneusz Weiss – Krakowska Szko³a Wy¿sza im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydano we wspó³pracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne czêœci opracowali: Aleksander Ch³opecki – rozdz. VIII § 50 pkt I–III, § 52–54 Marcin Dyl – rozdz. VII, rozdz. VIII § 50 pkt IV, § 51 Marek Michalski – rozdz. III, rozdz. IV, rozdz. V, rozdz. VI Ludwik Sobolewski – rozdz. IX Andrzej Szumañski – rozdz. I Ireneusz Weiss – rozdz. II Redakcja serii: Ewa Skibiñska Redakcja: Agnieszka Mikos © Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: PERFEKT S.A. Warszawa ISBN 83-7387-638-3 Przedmowa Podstawowe instytucje prawa papierów wartoœciowych wystêpuj¹ce zarówno w obrocie indywidualnym jak i masowym, z uwagi na szeroki zakres materia³u wyma- ga³y ujêcia w dwóch tomach Systemu Prawa Prywatnego, tj. Tomie 18 i 19. W niniejszym Tomie 19 zosta³y omówione te papiery wartoœciowe, które wystêpuj¹ w obrocie masowym, a w zwi¹zku z tym s¹ emitowane w serii oraz posiadaj¹ œcis³y zwi¹zek z obrotem gospodarczym (handlowym). Jedne z nich legitymuj¹ siê du¿¹ tra- dycj¹ historyczn¹ (akcje, obligacje, listy zastawne), inne zaœ s¹ tworem wspó³czesnej praktyki rynku kapita³owego i dopiero w ostatnich latach uzyska³y w Polsce regulacjê normatywn¹ (np. certyfikaty inwestycyjne, warranty subskrypcyjne). Papiery te maj¹ formê dokumentu tradycyjnego lub elektronicznego. Tom ten obejmuje tak¿e bankowe papiery wartoœciowe. Uwzglêdnia on równie¿ nowe ustawy z roku 2005 r., które zast¹pi³y ustawê – Prawo o publicznym obrocie pa- pierami wartoœciowymi z 1997 r. a wiêc uwzglêdnia: ustawê o obrocie instrumentami finansowymi, nastêpnie ustawê o nadzorze nad rynkiem kapita³owym i w koñcu usta- wê o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zor- ganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych. Przedmiotem analizy uczyniono ponadto zjawisko transgranicznoœci papierów wartoœciowych. Prezentowane opracowanie jest dzie³em zbiorowym szeœciu autorów, przy czym ka¿dy z nich odpowiada wy³¹cznie za wyra¿one przez siebie pogl¹dy. Nie naruszaj¹c stanowiska poszczególnych autorów oraz ich indywidualnego sposobu ujêcia i przed- stawienia zagadnieñ, ca³oœci wywodu starano siê nadaæ mo¿liwie jednolity charakter. Publikacja uwzglêdnia stan prawny na dzieñ 15 kwietnia 2006 r. Kraków, kwiecieñ 2006 r. Prof. dr hab. Andrzej Szumañski V Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Rozdzia³ I. Akcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1 . Zagadnienia pojêciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Dokument akcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Legitymacja materialna a legitymacja formalna akcjonariusza . . . . . . . . § 2 . Charakter prawny akcji jako papieru wartoœciowego . . . . . . . . . . . . I. Papier wartoœciowy ucieleœniaj¹cy prawa udzia³owe . . . . . . . . . . . . . . . . II. Deklaratoryjny papier wartoœciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Kauzalny papier wartoœciowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Papier wartoœciowy emitowany w serii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Papier wartoœciowy imienny b¹dŸ na okaziciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3 . ród³a prawa, wartoœæ i znaczenie gospodarcze akcji . . . . . . . . . . . . I. ród³a prawa o akcjach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wartoœæ akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Znaczenie gospodarcze akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4 . Inne dokumenty zwi¹zane z akcj¹ (bezpoœrednio b¹dŸ poœrednio) . . I. Uwagi wprowadzaj¹ce (pojêcie i klasyfikacje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Dokumenty wyra¿aj¹ce prawa cz¹stkowe z akcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Dokumenty zastêpuj¹ce b¹dŸ uzupe³niaj¹ce dokument akcji. . . . . . . . . . IV. Dokumenty stanowi¹ce tytu³y uczestnictwa w spó³ce . . . . . . . . . . . . . . . V. Dokumenty ucieleœniaj¹ce ekspektatywê prawa z akcji . . . . . . . . . . . . . . VI. Dokumenty ucieleœniaj¹ce prawa z akcji emitowanych przez inne spó³ki . VII. Dokumenty ucieleœniaj¹ce prawa pochodne z akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5 . Rodzaje akcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Klasyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Akcje imienne i akcje na okaziciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Akcje zwyk³e i akcje uprzywilejowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. „Z³ota” akcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Akcje nieme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Akcje gotówkowe i akcje aportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Akcje w³asne i akcje „krzy¿uj¹ce siê” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Pozosta³e rodzaje akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6 . Prawa maj¹tkowe akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Prawo do dywidendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prawo poboru nowych akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Prawo do udzia³u w masie likwidacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7 . Prawa korporacyjne akcjonariuszy (podstawowe) . . . . . . . . . . . . . . . I. Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prawo g³osu na walnym zgromadzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Prawo do informacji o spó³ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 8 . Prawa kolektywne akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Prawa mniejszoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prawa wiêkszoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 9 . Prawa indywidualne akcjonariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie, funkcja i charakter praw indywidualnych akcjonariusza . . . . . . 1 12 12 27 38 55 55 61 66 69 70 72 72 88 95 98 98 101 102 105 115 119 121 123 123 124 129 141 148 157 159 167 168 168 186 194 198 198 204 213 218 218 234 245 245 VII Spis treœci II. Prawo do zaskar¿ania uchwa³ walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . III. Prawo do wytoczenia powództwa na rzecz spó³ki (actio pro socio) . . . . 248 258 IV. Prawo do zablokowania nieformalnych procedur zwo³ywania i odbywa- nia walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 V. Problem dopuszczalnoœci przyznania akcjonariuszowi prawa indywidu- alnego nieprzewidzianego w ustawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10 . Obowi¹zki akcjonariusza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zakres i charakter obowi¹zków akcjonariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Problem obowi¹zku lojalnoœci akcjonariusza wzglêdem spó³ki oraz wzglêdem pozosta³ych akcjonariuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Obowi¹zek wniesienia wk³adu do spó³ki (pokrycia akcji) . . . . . . . . . . . . IV. Obowi¹zek powtarzaj¹cych siê œwiadczeñ niepieniê¿nych . . . . . . . . . . . V. Obowi¹zek spe³nienia œwiadczeñ dodatkowych (wniesienie dop³at) . . . . § 11 . Zbycie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie, charakter i re¿im prawny zbycia akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ograniczenia w zbywaniu akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Sposób zbycia akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Nabycie akcji od osoby nieuprawnionej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 12 . Inne sposoby rozporz¹dzania akcj¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zastawienie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. U¿ytkowanie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Wydzier¿awienie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 13 . Umorzenie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zagadnienia ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rodzaje umorzenia akcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Przes³anki i tryb umorzenia akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Wynagrodzenie za umarzane akcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 14 . Uniewa¿nienie dokumentu akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zagadnienia ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przypadki uniewa¿nienia dokumentu akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Autonomiczny charakter prawny uniewa¿nienia akcji spó³ek publicz- 261 263 263 266 268 270 272 274 274 279 290 292 293 293 300 314 323 324 324 330 336 348 355 355 359 nych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Rozdzia³ II. Obligacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 15 . Zagadnienia wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie i cechy obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Klasyfikacja obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. ród³a prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 16 . Emitenci obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie emitenta i klasyfikacja emitentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zdolnoœæ emisyjna emitentów obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zmiana osoby emitenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 17 . Obligatariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zakres podmiotowy obligatariatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Motywy nabywania obligacji przez obligatariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zmiana osoby obligatariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 18 . Funkcje obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie i klasyfikacja funkcji obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ogólne funkcje obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Szczególne funkcje i modyfikacja ogólnych funkcji niektórych rodza- jów obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 19 . Treœæ obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Elementy treœci obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedmiot praw inkorporowanych w obligacjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Cel emisji obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 374 374 376 382 385 385 386 395 397 397 398 398 399 399 400 403 409 409 411 415 VIII Spis treœci IV. Zabezpieczenie obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20 . Forma obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Obligacje w formie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Obligacje w formie zdematerializowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 21 . Obligacje partycypacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zakres podmiotowy emitentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedmiot praw inkorporowanych w obligacjach partycypacyjnych . . . § 22 . Obligacje zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zakres podmiotowy emitentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedmiot praw inkorporowanych w obligacjach zamiennych . . . . . . . . III. Podstawa prawna emisji obligacji zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb wykonania prawa zamiany obligacji na akcje . . . . . . . . . . . . . . . . . § 23 . Obligacje z prawem pierwszeñstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zakres podmiotowy emitentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedmiot praw inkorporowanych w obligacjach z prawem pierwszeñstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podstawa prawna emisji obligacji z prawem pierwszeñstwa . . . . . . . . . IV. Tryb wykonania prawa pierwszeñstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 24 . Obligacje przychodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zakres podmiotowy emitentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedmiot praw inkorporowanych w obligacjach przychodowych . . . . . III. Podstawa prawna emisji obligacji przychodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Szczególne obowi¹zki i zakazy obci¹¿aj¹ce emitenta obligacji przycho- 419 427 427 428 428 428 429 431 431 431 432 434 439 439 439 440 441 443 443 444 445 dowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 V. Szczególne unormowania obowi¹zuj¹ce w przypadku egzekucji i upad³oœci dotycz¹cych emitenta obligacji przychodowych . . . . . . . . . . § 25 . Proces emisyjny obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przebieg procesu emisyjnego obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 26 . Rozporz¹dzanie obligacj¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zakres rozporz¹dzania obligacj¹ i jego ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . II. Sposoby przeniesienia obligacji na inny podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 27 . Realizacja zobowi¹zañ emitenta wynikaj¹cych z obligacji . . . . . . . . I. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zró¿nicowanie sposobów realizacji zobowi¹zañ emitenta wynikaj¹cych 447 450 450 451 467 467 468 469 469 z obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Rozdzia³ III. Bankowe papiery wartoœciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 28 . Zagadnienia wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ogólna charakterystyka bankowych papierów wartoœciowych . . . . . . . . § 29 . Emisja bankowych papierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zasady przeprowadzania emisji bankowych papierów wartoœciowych . . II. Formy bankowych papierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 30 . Bankowe papiery wartoœciowe jako przedmiot zabezpieczenia. . . . . I. Zastaw zwyk³y na bankowych papierach wartoœciowych . . . . . . . . . . . . II. Zastaw rejestrowy na bankowych papierach wartoœciowych . . . . . . . . . . III. Zastaw finansowy na bankowych papierach wartoœciowych . . . . . . . . . . IV. Inne formy zabezpieczeñ na bankowych papierach wartoœciowych . . . . § 31 . Bankowe papiery wartoœciowe a pojêcie oferty publicznej . . . . . . . . Rozdzia³ IV. Listy zastawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 32 . Zagadnienia wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Funkcjonalne powi¹zanie miêdzy listami hipotecznymi a bankowoœci¹ 477 478 478 481 492 492 500 511 511 513 515 515 516 519 521 hipoteczn¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 II. Zasady nadzoru nad bankami hipotecznymi w kontekœcie bezpieczeñ- stwa listów zastawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 IX Spis treœci § 33 . Konstrukcja listu zastawnego jako papieru wartoœciowego. . . . . . . . I. Pojêcie listu zastawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Natura jurydyczna listów zastawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 34 . Realizacja wierzytelnoœci ucieleœnionych w listach zastawnych . . . . I. Treœæ obowi¹zku banku hipotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Konstrukcyjne zabezpieczenie interesu uprawnionych z listów zastaw- nych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 35 . Emisja listów zastawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zasady przeprowadzania emisji listów zastawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Publiczna oferta listów zastawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Emisje niepubliczne listów zastawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Sposoby ograniczenia ryzyka niedojœcia do skutku emisji listów zastawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 36 . Rozporz¹dzanie listami zastawnymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zasady rozporz¹dzania listami zastawnymi na zintegrowanym rynku fi- nansowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Obrót listami zastawnymi poza zintegrowanym rynkiem finansowym . . III. Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na wierzytelnoœciach z listów zastawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 37 . Umorzenie listów zastawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Umorzenie definitywne listów zastawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Umorzenie restytucyjne listów zastawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ V. Certyfikaty inwestycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 38 . Zagadnienia wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Mechanizmy ochrony interesów posiadaczy certyfikatów inwestycyj- nych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 39 . Konstrukcja jurydyczna certyfikatu inwestycyjnego . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Charakter prawny certyfikatów inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 40 . Emisja certyfikatów inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zasady przeprowadzania emisji certyfikatów inwestycyjnych . . . . . . . . II. Emisja publicznych certyfikatów inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Emisja niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . § 41 . Zasady rozporz¹dzania certyfikatami inwestycyjnymi . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Obrót certyfikatami inwestycyjnymi na zintegrowanym rynku 543 543 551 563 563 574 585 585 592 606 614 618 618 625 631 636 636 636 639 640 640 647 655 655 660 686 686 689 697 702 702 finansowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 Rozdzia³ VI. Warranty subskrypcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 42 . Konstrukcja prawna warrantów subskrypcyjnych . . . . . . . . . . . . . . I. Miejsce warrantów subskrypcyjnych w systematyce typów normatyw- nych papierów wartoœciowych w prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Charakter prawny oraz funkcje warrantów subskrypcyjnych. . . . . . . . . . 709 709 709 711 III. Zakres zdolnoœci emisyjnej w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 IV. Cechy warrantów subskrypcyjnych w porównaniu z innymi konstruk- cjami prawnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 43 . Rodzaje warrantów subskrypcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Warranty subskrypcyjne z prawem pierwszeñstwa do zapisywania siê na akcje nowej emisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Warranty subskrypcyjne z prawem do objêcia akcji . . . . . . . . . . . . . . . . § 44 . Emisja warrantów subskrypcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Postacie warrantów subskrypcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Forma warrantów subskrypcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 717 717 717 719 719 719 X Spis treœci III. Uchwa³a o emisji warrantów subskrypcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 Rozdzia³ VII. Pañstwowe papiery wartoœciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 45 . Zagadnienia ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Normatywne Ÿród³a kreacji pañstwowych papierów wartoœciowych. . . . II. Spo³eczno-gospodarcze funkcje pañstwowych papierów wartoœcio- 727 728 728 wych. Typologia normatywna pañstwowych papierów wartoœciowych . 730 III. Status pañstwowych papierów wartoœciowych a ich funkcjonowanie na rynku kapita³owym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 46 . Skarbowe papiery wartoœciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Skarb Pañstwa jako emitent papierów wartoœciowych. Dzia³anie w imie- 730 732 niu Skarbu Pañstwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 II. Cechy charakterystyczne papierów wartoœciowych emitowanych przez Skarb Pañstwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Skarbowe papiery wartoœciowe opiewaj¹ce na wierzytelnoœci pieniê¿ne . IV. Skarbowe papiery wartoœciowe opiewaj¹ce na wierzytelnoœci niepieniê¿ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 47 . Papiery wartoœciowe emitowane przez Narodowy Bank Polski . . . . I. Narodowy Bank Polski jako emitent papierów wartoœciowych . . . . . . . . II. Cechy charakterystyczne papierów wartoœciowych emitowanych przez 733 733 736 737 737 Narodowy Bank Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 III. Konstrukcja papierów wartoœciowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 § 48. Papiery wartoœciowe posiadaj¹ce status równowa¿ny do pañstwo- wych papierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 49 . Status komunalnych papierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ VIII. Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapita³owym . § 50 . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi terminologiczne i metodologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rozwój historyczny i Ÿród³a prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Charakter prawny i funkcje norm prawa rynku kapita³owego . . . . . . . . . IV. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 51 . Organizacja i administracyjnoprawne aspekty funkcjonowania rynku kapita³owego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Rynek regulowany – pojêcie i struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Organizacja i funkcjonowanie rynku pierwotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Organizacja i funkcjonowanie rynku wtórnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Depozyt papierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Nadzór nad instytucjami organizuj¹cymi i rozliczaj¹cymi rynek . . . . . . VI. Dzia³alnoœæ maklerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Szczególne mechanizmy ochronne na rynku regulowanym. . . . . . . . . . . VIII. Nadzór nad rynkiem kapita³owym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 52 . Papiery wartoœciowe i inne instrumenty finansowe . . . . . . . . . . . . . . I. Wprowadzenie, pojêcie instrumentu finansowego, papieru wartoœcio- 742 743 745 749 749 751 757 761 764 764 766 771 777 778 779 784 814 818 wego oraz publicznej oferty w ujêciu materialnoprawnym . . . . . . . . . . . 818 II. Rozwój pojêcia papierów wartoœciowych rynku kapita³owego w ujêciu historycznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 III. Zakres pojêciowy instrumentów finansowych i papierów wartoœcio- wych – stan obecny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 IV. Zakres stosowania do instrumentów finansowych regulacji odnosz¹cych siê do papierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Papiery wartoœciowe obrotu prywatnego na rynku kapita³owym. . . . . . . VI. Papiery wartoœciowe rynku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Szczególne instrumenty prawne rynku kapita³owego . . . . . . . . . . . . . . . 850 851 857 866 XI Spis treœci § 53. Dematerializacja i obrót papierami wartoœciowymi (instrumentami finansowymi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 I. Pojêcie dematerializacji papieru wartoœciowego (instrumentu finanso- wego) i dematerializacji obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 II. Skutki i zalety dematerializacji w ujêciu historycznym i prawnoporów- nawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Normatywne podstawy dematerializacji w prawie polskim . . . . . . . . . . . IV. Rachunek papierów wartoœciowych i konto depozytowe. . . . . . . . . . . . . V. Rejestr sesji i rejestr operacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Kod papierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Procedura dematerializacji papierów wartoœciowych. . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Depozyt papierów wartoœciowych (instrumentów finansowych). . . . . . . IX. Œwiadectwo depozytowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Powstanie papierów wartoœciowych a system depozytu . . . . . . . . . . . . . XI. Zasada delivery versus payment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. Realizacja praw w systemie depozytu papierów wartoœciowych . . . . . . . XIII. Prawna charakterystyka zawierania transakcji na rynku regulowanym . . § 54. Typowe umowy i relacje kontraktowe funkcjonuj¹ce na rynku kapi- ta³owym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Typologia umów na rynku kapita³owym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Regulaminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Umowy zawierane z inwestorami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Umowy zawierane w procesie oferowania papierów wartoœciowych . . . V. Umowy o uczestnictwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 880 886 888 890 892 893 897 902 904 906 908 936 936 939 941 977 993 VI. Prospekt emisyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 VII. Kluby inwestorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 VIII. Przyjête praktyki rynkowe i ich znaczenie dla relacji kontraktowych na rynku kapita³owym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 IX. Ustanawianie zabezpieczeñ na maklerskich instrumentach finansowych . 1022 X. Inne sposoby zabezpieczania wierzytelnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028 Rozdzia³ IX. Miêdzynarodowe transfery papierów wartoœciowych . . . . . . 1031 § 55 . Wprowadzenie do problematyki transakcji transgranicznych dotycz¹cych papierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033 I. Transakcje transgraniczne a liberalizacja przep³ywów kapita³owych w UE . . 1033 II. Transakcja transgraniczna a transfer transgraniczny . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 § 56. Instytucje prawne i regulacyjne determinuj¹ce w sposób fundamen- talny praktykê transferów transgranicznych. Czynniki prorozwojo- we wzglêdem obrotu miêdzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 I. Dematerializacja papierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 II. Powstanie i funkcjonowanie systemów poœredniego rejestrowania (przechowywania) papierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 III. Upowszechnianie siê zasady transferu praw poprzez zapis na rachunku papierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068 IV. Kszta³towanie siê interpretacji prawa do papierów wartoœciowych reje- strowanych w systemach przechowywania poœredniego . . . . . . . . . . . . . 1072 V. Problem optymalnej formy (reprezentacji) w³asnoœci papierów warto- œciowych bêd¹cych w obrocie na rynkach finansowych . . . . . . . . . . . . . 1077 § 57. Formy transgranicznoœci transferu. Sposoby uzyskiwania dostêpu przez inwestorów, emitentów i instytucje obs³uguj¹ce do obcego rynku kapita³owego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081 I. Warunki dochodzenia do skutku obrotu transgranicznego. Schematy in- tegracyjne warunkuj¹ce transakcje transgraniczne i transfery papierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081 XII Spis treœci II. Wprowadzanie papierów wartoœciowych do obrotu miêdzynarodowego na wielu rynkach regulowanych. Po³¹czenie miêdzysystemowe dla umo¿liwienia transferów papierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083 § 58. Problem uznania okreœlonych instrumentów, emitowanych na pod- stawie prawa obcego, za papiery wartoœciowe w rozumieniu prawa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085 I. Uznanie zdolnoœci emisyjnej podmiotu emituj¹cego w emisjach z ele- mentem miêdzynarodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085 II. Kwalifikacja instrumentów zagranicznych jako papierów wartoœcio- wych. Ustalenie praw i zobowi¹zañ wynikaj¹cych z zagranicznych pa- pierów wartoœciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093 § 59 . Ustalenie prawa w³aœciwego dla stosunków transgranicznych (w zwi¹zku z transakcjami transgranicznymi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 I. Problematyka wskazania prawa w³aœciwego dla czynnoœci rozporz¹dzaj¹cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 II. Pozytywne próby uregulowania kwestii wskazania prawa w³aœciwego dla transakcji transgranicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121 XIII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów BankHipU . . . . . . . . . .ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) BFGU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 zm.) DSk³U . . . . . . . . . . . . .ustawa z 16.11.2000 r. o domach sk³adowych oraz o zmianie Kodeksu cy - wilnego, Kodeksu postêpowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) DzMakR . . . . . . . . . . . .rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 19.4.2005 r. w sprawie trybu i warun - ków postêpowania podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ maklersk¹ oraz banków prowadz¹cych rachunki papierów wartoœciowych (Dz.U. Nr 73, poz. 644) FBankSpó³dzU . . . . . . .ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz.U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.) FInwU . . . . . . . . . . . . .ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . .ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . .ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) GospU . . . . . . . . . . . . .ustawa z 23.12.1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) GTowU . . . . . . . . . . . .ustawa z 26.10.2000 r. o gie³dach towarowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks KKS . . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.) KomPrywPPU . . . . . . .ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . .Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KredKonsU . . . . . . . . .ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) KrRejSU. . . . . . . . . . . .ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) XV Wykaz skrótów KWU . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) KZ . . . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowi¹zañ (Dz.U. Nr 82, poz. 599) NadRKapU. . . . . . . . . .ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita³owym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537) NBPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) ObligU . . . . . . . . . . . . .ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObrIFinU . . . . . . . . . . .ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) OchrKonkurU . . . . . . .ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) OchrKonsU . . . . . . . . .ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o od - powiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) OchrTUSU . . . . . . . . . .ustawa z 30.10.1992 r. o ochronie topografii uk³adów scalonych (Dz.U. Nr 100, poz. 498 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . . .ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania in - strumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) OrdPU . . . . . . . . . . . . .ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PostAdmU . . . . . . . . . . z 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PostFIR . . . . . . . . . . . .rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 28.12.2005 r. w sprawie tytu³u i wa- runków postêpowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2006 r. Nr 2, poz. 8) Po¿PWR . . . . . . . . . . . .rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 19.4.2005 r. w sprawie po¿yczania pa- pierów wartoœciowych z udzia³em podmiotów prowadz¹cych dzia³al- noœæ maklersk¹ oraz banków prowadz¹cych rachunki papierów warto- œciowych (Dz.U. Nr 71, poz. 638) PrAut . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . .ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrBank z 1989 r. . . . . .ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 ze zm.) PrCzek . . . . . . . . . . . . .ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrDew . . . . . . . . . . . . .ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) PrGosp . . . . . . . . . . . . .ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) ProspektR . . . . . . . . . . .rozporz¹dzenie RM z 11.8.2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków, jakim powinien odpowiadaæ prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 186, poz. 1921 ze zm.) PrPapW . . . . . . . . . . . .ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami warto - œciowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrPapW z 1991 r. . . . . .ustawa z 22.3.1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami warto - œciowymi i funduszach powierniczych (tekst jedn.: Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . . .ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne miêdzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrPrzew . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) XVI Wykaz skrótów PrUk³ . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo PrUp . . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postêpowaniu uk³adowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) PrUpNapr . . . . . . . . . . .ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, upad³oœciowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) poz. 535 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . .ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282) PrW³Przem . . . . . . . . . .ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo w³asnoœci przemys³owej (tekst jedn.: PrywPPU . . . . . . . . . . .ustawa z 13.7.1990 r. o prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . . . .ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks cywilny (Dz.U. (Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . .ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn.: Dz.U. 2002 r. Nr 76, Nr 16, poz. 94 ze zm.) poz. 694 ze zm.) SwobGospU . . . . . . . . .ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. UbezpU . . . . . . . . . . . .ustawa z 22.5.2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, Nr 173, poz. 1807 ze zm.) poz. 1151 ze zm.) UbObowU . . . . . . . . . .ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpiecze - niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Ko- munikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) WarUPR . . . . . . . . . . . .rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie trybu i wa - runków udzielania przez firmy inwestycyjne po¿yczek na nabycie ma- klerskich instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 207, poz. 1728) W³LokU . . . . . . . . . . . .ustawa z 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. WynalazczoœæU . . . . . .ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczoœci (tekst jedn.: Dz.U. z 1993 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WzWezR . . . . . . . . . . .rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie wzorów Nr 26, poz. 117 ze zm.) wezwañ do zapisywania siê na sprzeda¿ lub zamianê akcji spó³ki publicz- nej, szczegó³owego sposobu ich og³aszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwañ (Dz.U. Nr 207, poz. 1729) ZabFinU . . . . . . . . . . . .ustawa z 2.4.2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. Nr 91, poz. 871 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . . .ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . .ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: ZnTowU . . . . . . . . . . . .ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce ETS . . . . . . . . . . . . . . .Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci NSA . . . . . . . . . . . . . . .Naczelny S¹d Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SN (PS) . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w pe³nym sk³adzie SN (PSIC) . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w pe³nym sk³adzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej) SN (PSIAPiUS) . . . . . . S¹d Najwy¿szy w pe³nym sk³adzie Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpie- czeñ Spo³ecznych (od roku 1990: Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych) SN (7). . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów SO . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Okrêgowy SP . . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Powiatowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Wojewódzki XVII Wykaz skrótów 3. Czasopisma BSN . . . . . . . . . . . . . . .Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw EP . . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza Jur. . . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta KPP . . . . . . . . . . . . . . .Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P. . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP . . . . . . . . . . . . . . .Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . .Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OJ . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Wspólnot Europejskich OSA . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo S¹dów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . .Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) OSNPG . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo S¹gu Najwy¿szego Prokuratura Generalna OSP . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo S¹dów Polskich – Orzecznictwo S¹dów Polskich (1921–1939), Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych (1957–1989), Orzecznictwo S¹dów Polskich (od 1990) PA . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Asekuracyjne Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo Pi¯ . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i ¯ycie PiZS . . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Legislacyjny PN . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Notarialny PP . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Podatkowy PPA . . . . . . . . . . . . . . .Przegl¹d Prawa i Administracji PPE . . . . . . . . . . . . . . .Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego PPG . . . . . . . . . . . . . . .Przegl¹d Prawa Gie³dowego PPH . . . . . . . . . . . . . . .Przegl¹d Prawa Handlowego PPHZ . . . . . . . . . . . . . . Problemy Prawne Handlu Zagranicznego PPW . . . . . . . . . . . . . .Prawo Papierów Wartoœciowych PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy Pr. Gosp. . . . . . . . . . . .Prawo Gospodarcze Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . .Prawo Spó³ek Prok. i Pr. . . . . . . . . . .Prokuratura i Prawo PUG . . . . . . . . . . . . . . .Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent R. Pr. . . . . . . . . . . . . . .Radca Prawny RPE . . . . . . . . . . . . . . .Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS . . . . . . . . . . . . .Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . . . .Rzeczpospolita SC . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SIS . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Silesiana SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . .Studia Prawno-Ekonomiczne TPP . . . . . . . . . . . . . . .Transformacje Prawa Prywatnego XVIII Wykaz skrótów Wok. . . . . . . . . . . . . . . Wokanda ZNUGd . . . . . . . . . . . .Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego 4. Piœmiennictwo Allerhand, Komentarz KH . . . . . . . M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935 Kodeks handlowy 1936 . . . . . . . . . . . . . . . T. Dziurzyñski, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy, Kraków Czachórski 1994 (1995, 1936 1996, 1999, 2002) . . . . . W. Czachórski, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu (opracowanie: A. Brzo- zowski, M. Safian, E. Skowroñska-Bocian), Warszawa 1994, 1995, 1996, Czachórski 1968 1999, 2002 (1970) . . . . . . . . . . . . . . W. Czachórski, Prawo zobowi¹zañ w zarysie, Warszawa 1968, 1970 Czerniawski, Wierzbowski, Prawo o publicznym obrocie 1996 . . . . . . . . . . . . . . . R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi i funduszach powierniczych. Komentarz, Warszawa 1996 Czerniawski, Wierzbowski, Ustawa prawo o publicznym obrocie 2000 (2002) . . . R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi. Komentarz, Warszawa 2000, 2002 Fr¹ckowiak, Kidyba, Kruczalak,Opalski, Popio³ek, Pyzio³, Komentarz KSH . . . . . . J. Fr¹ckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popio³ek, W. Py- zio³, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz (pod red. K. Kruczalaka), Warszawa 2001 Fr¹ckowiak, Kidyba, Kruczalak, Pyzio³, Weiss, Komentarz KH . . . . . . . J. Fr¹ckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Pyzio³, I. Weiss, Kodeks han- dlowy. Komentarz (pod red. K. Kruczalaka), Warszawa 1999 Komentarz KC, t. [ ], 1972. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz, praca zbiorowa (pod red. Z. Resicha, J. Ignatowicza, J. Pietrzykowskiego i I. Bielskiego), t. I–III, Warszawa Komentarz PrAut 1972 1995 (2001) . . . . . . . . . J. Barta, M. Czajkowska-D¹browska, Z. Æwi¹kalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew- KC z Komentarzem nych, Kraków 1995, 2001 t. [ ]. . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny z Komentarzem (pod red. J. Winiarza), t. I i II: wyd. I, Komentarz do KC, Warszawa 1980; wyd. II, Warszawa 1989 Ks. [ ], t. [ ]. . . . . . . . . . Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza, Czêœæ ogólna, wyd. I, Warszawa 1998; wyd. II, Warszawa 1999; wyd. III, Warszawa 2001; Ksiêga druga, W³asnoœæ i inne prawa rzeczowe, wyd. I, Warszawa 1996; wyd. II, Warszawa 1999; wyd. III, Warszawa 2001; Ksiêga trzecia, Zobo- wi¹zania, t. I i II, wyd. I, Warszawa 1996/1997; wyd. II, Warszawa 1999; wyd. III, Warszawa 2001; wyd. IV, Warszawa 2002; Ksiêga czwarta, XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Tom 19
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: