Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 005273 22581588 na godz. na dobę w sumie
Prawo podatkowe przedsiębiorców - ebook/pdf
Prawo podatkowe przedsiębiorców - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 916
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5808-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawo podatkowe Przedsiębiorców - wydanie siódme - obejmuje całość problematyki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W książce wyjaśniono nie tylko konstrukcje podatków, ale przedstawiono też ocenę funkcjonowania regulacji podatkowych w praktyce poprzez odwołanie do orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE oraz interpretacji organów podatkowych. W kwestiach kontrowersyjnych omówiono różne linie orzecznicze i wskazano na ryzyko podatkowe związane ze stosowaniem określonych przepisów. Niniejsze wydanie książki zostało też poszerzone o zagadnienia podatkowych aspektów pomocy publicznej. Uwzględniono w nim również najnowsze zmiany w podatku VAT.

W publikacji omówiono m.in. kwestie dotyczące:

Adresaci:
Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków zajmujących się lub mających styczność z prawem podatkowym (przedsiębiorców, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji), jak i dla studentów szkół wyższych. Będzie przydatna również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo podatkowe przedsiębiorców redakcja naukowa Hanna Litwińczuk Hanna Litwińczuk, Piotr Karwat Wojciech Pietrasiewicz, Karolina Tetłak Andrzej Kaznowski 7. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.; w zakresie VAT uwzględniono zmiany wchodzące w życie 1 kwietnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r. wynikające z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Ewa Fonkowicz Opracowanie redakcyjne Justyna Łęczyńska Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Autorzy: Hanna Litwińczuk – część I, rozdz. 1–4, 5,6; cz. II, podrozdziały 7.1, 7.2.2, 7.3.9, 8.1.4 Piotr Karwat – część II z wyjątkiem podrozdziałów 7.1, 7.2.2, 7.3.9, 8.1.4; część III, rozdz. 15; część IV, rozdz. 21 Wojciech Pietrasiewicz – część III, rozdz. 11–14; część IV, rozdz. 16–20 Karolina Tetłak – część I, rozdz. 5 Andrzej Kaznowski – część V, rozdz. 22, 23 © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN: 978-83-264-3958-2 7. wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści 19 25 29 29 29 29 31 31 33 34 34 35 36 39 39 40 45 48 50 50 51 55 59 66 66 67 5 Rozdział 1. ogólna charakterystyka podatków dochodowych 1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.1.1. Charakterystyka ogólna 1.1.1.1. Typy i podstawowe cechy podatku 1.1.1.2. Zakres podmiotowy 1.1.1.3. Teorie dochodu i zakres przedmiotu opodatkowania 1.1.1.4. Okres podatkowy 1.1.1.5. Taryfa podatkowa 1.1.1.6. Pobór podatku 1.1.1.7. Podatek dochodowy a inflacja 1.1.1.8. Harmonizacja podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach prawa unijnego 1.1.2. Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce 1.1.2.1. Pojęcie nieograniczonego i ograniczonego obowiązku 1.1.2.2. Pojęcie dochodu ze źródła przychodu i katalog źródeł podatkowego przychodu 1.1.2.3. Pojęcie przedmiotu i podstawy opodatkowania 1.1.2.4. Ustalanie wysokości podatku i zasady jego poboru 1.1.3. Dochód z działalności gospodarczej osób fizycznych 1.1.3.1. Formy opodatkowania 1.1.3.2. Pozarolnicza działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście 1.1.3.3. Pojęcie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej 1.1.3.4. Opodatkowanie dochodu z pozarolniczej działalności SpiS treści Wykaz skrótów Wstęp Część I. PodatkI doChodoWe gospodarczej 1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 1.2.1. Charakterystyka ogólna 1.2.2. Dochód podatkowy a zysk brutto osoby prawnej Spis treści 1.2.3. Problem podwójnego opodatkowania dochodu spółki kapitałowej 1.2.4. Harmonizacja podatku dochodowego od osób prawnych w ramach i sposoby jego rozwiązania prawa unijnego 1.2.4.1. Dyrektywy 1.2.4.2. Orzecznictwo TSUE 1.2.5. Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce 1.2.5.1. Podmiot opodatkowania 1.2.5.2. Przedmiot opodatkowania 1.2.5.3. Podstawa opodatkowania, stawki, pobór podatku 1.2.6. Opodatkowanie zysku podzielonego osoby prawnej 1.2.6.1. Pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych 1.2.6.2. Opodatkowanie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych 1.2.6.3. Problem ukrytej dywidendy Rozdział 2. Ustalanie dochodu przedsiębiorców. zasady ogólne 2.1. Ogólna charakterystyka przychodów i kosztów uzyskania przychodów 2.1.1. Przychód 2.1.1.1. Problemy definicyjne 2.1.1.2. Ustawowe pojęcie przychodu z działalności gospodarczej 2.1.1.3. Moment osiągnięcia przychodu z działalności gospodarczej 2.1.1.4. Rodzaje przychodów 2.1.1.5. Przychody nieuznawane za przychody podatkowe 2.1.1.6. Przychód z działalności gospodarczej a przychód z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych 74 75 75 78 79 79 81 85 87 87 94 96 99 99 99 99 100 100 103 106 106 107 107 113 117 118 135 143 143 150 150 156 157 165 2.1.2. Koszty uzyskania przychodów 2.1.2.1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów 2.1.2.2. Moment poniesienia kosztu 2.1.2.3. Udokumentowanie poniesienia kosztu 2.1.2.4. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 2.1.2.5. Koszty specyficzne dla osób prawnych 2.2. Przychody i koszty uzyskania przychodów. Wybrane zagadnienia 2.2.1. Różnice kursowe 2.2.2. Wierzytelności nieściągalne (złe długi). Nieterminowe opłacanie zobowiązań przez dłużnika 2.2.2.1. Wierzytelności nieściągalne (złe długi) 2.2.2.2. Nieterminowe opłacanie zobowiązań przez dłużnika 2.2.3. Rezerwy księgowe – problem nieuznawania za koszty uzyskania przychodów 2.2.4. Przychody i koszty związane z obrotem instrumentami finansowymi, w tym pochodnymi 159 2.2.5. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 165 2.2.5.1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 6 Spis treści 2.2.5.2. Zasady wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów amortyzacji 2.2.5.3. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków 2.2.5.4. Problem niezamortyzowanej części inwestycji w obcym trwałych środku trwałym 2.2.5.5. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych 2.2.6. Wkłady niepieniężne (aporty) do spółek w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa 2.2.6.1. Wkłady do spółek kapitałowych 2.2.6.2. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy 2.2.6.3. Wkłady do spółek osobowych 2.2.7. Opodatkowanie stron umowy leasingu 2.2.7.1. Uwagi wstępne 2.2.7.2. Podstawowe pojęcia 2.2.7.3. Warianty umów i odpowiadające im skutki podatkowe 2.2.7.4. Problemy związane z wypowiedzeniem umowy leasingu 2.2.7.5. Rozwiązania szczegółowe 2.2.7.6. Leasing konsumencki 2.2.7.7. Ocena uregulowań podatkowych dotyczących leasingu Rozdział 3. Ustalanie dochodu wybranych kategorii podatników 3.1. Wspólnicy spółek niebędących osobami prawnymi 3.1.1. Zasady traktowania na gruncie podatków dochodowych spółek niebędących osobami prawnymi 3.1.2. Wypłata przez spółkę wspólnikowi świadczeń z innego tytułu niż udział w zysku 3.1.3. Wkłady niepieniężne do spółki niebędącej osobą prawną 3.1.3.1. Wkłady wniesione przed 2011 r. – kontrowersje 3.1.3.2. Wkłady wniesione po 2011 r. 3.1.4. Likwidacja spółki niebędącej osobą prawną i wystąpienie wspólnika 3.1.4.1. Zasady ogólne 3.1.4.2. Wspólnik otrzymuje środki pieniężne 3.1.4.3. Wspólnik otrzymuje składniki majątkowe w naturze 3.1.5. Spółka komandytowo-akcyjna jako szczególny typ spółki niebędącej osobą prawną. Problemy kwalifikacji przychodów akcjonariusza 3.2. Grupa kapitałowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych 3.2.1. Teorie opodatkowania Teoria rozdziału Teoria jedności gospodarczej Europejskiej państwach członkowskich 3.2.2. Opodatkowanie grup kapitałowych w wybranych państwach Unii 3.2.3. Wyrównywanie strat pomiędzy spółkami grupy z siedzibą w różnych 167 177 182 184 185 185 192 193 194 194 194 196 201 202 206 207 209 209 209 211 215 215 217 219 219 219 221 222 227 227 227 229 231 232 7 Spis treści 3.2.4. Grupa CCCTB – projekt dyrektywy 3.2.5. Opodatkowanie grupy kapitałowej w Polsce 3.2.5.1. Zawiązanie podatkowej grupy kapitałowej 3.2.5.2. Rok podatkowy spółek tworzących podatkową grupę 3.2.5.3. Ustalanie dochodu (straty) podatkowej grupy kapitałowej 3.2.5.4. Udziałowcy mniejszościowi w podatkowych grupach kapitałową kapitałowych 3.2.5.5. Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej 3.2.5.6. Grupa kapitałowa w rozumieniu przepisów prawa bilansowego a podatkowa grupa kapitałowa 3.2.5.7. Znaczenie uregulowań podatkowych dotyczących grup kapitałowych 3.2.6. Zawarcie umowy typu cash pooling pomiędzy spółkami tworzącymi grupę kapitałową 3.3. Instytucje finansowe 3.3.1. Banki 3.3.1.1. Rezerwy celowe 3.3.1.2. Rezerwy w bankach sporządzających sprawozdania finansowe według MSR 3.3.1.3. Rezerwa na ryzyko ogólne a rezerwa na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe (IBNR) 3.3.1.4. Sekurytyzacja wierzytelności bankowych 3.3.1.5. „Przekształcenie” oddziału banku zagranicznego w bank krajowy 3.3.2. Ubezpieczyciele 3.3.2.1. Rozliczenia z tytułu składek 3.3.2.2. Rozliczenia z tytułu reasekuracji 3.3.2.3. Rozliczenia z tytułu akwizycji 3.3.2.4. Przychody z tytułu regresów i odzysków 3.3.3. Fundusze kapitałowe 3.4. Organizacje non profit Rozdział 4. opodatkowanie dochodu przy przekształceniach, połączeniach i podziałach przedsiębiorców, zbyciu zorganizowanej masy majątkowej oraz likwidacji przedsiębiorcy 4.1. Ogólna charakterystyka przekształceń, połączeń i podziałów przedsiębiorców 4.1.1. Pojęcie przekształceń, połączeń i podziałów 4.1.2. Podstawy prawne przekształceń, połączeń i podziałów 4.1.3. Sukcesja podatkowa przy przekształceniach, połączeniach i podziałach 4.1.4. Problemy opodatkowania dochodu przy przekształceniach, połączeniach i podziałach 4.2. Opodatkowanie przy wybranych rodzajach przekształceń przedsiębiorców 4.2.1. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową 4.2.2. Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową 8 234 236 237 238 238 239 240 241 241 243 245 245 246 249 251 252 253 254 255 256 258 258 259 262 267 267 267 268 269 272 274 274 275 4.2.3. Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w inną spółkę niebędącą osobą prawną 4.2.4. Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową 4.2.5. Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową 4.3. Opodatkowanie dochodu przy połączeniach przedsiębiorców 4.3.1. Połączenie spółek kapitałowych Spis treści 4.3.1.1. Rok podatkowy 4.3.1.2. Strata spółki 4.3.1.3. Sposób podatkowego traktowania nadwyżek wartości ujawnionych przy przeszacowaniu majątku spółki przejmowanej 4.3.1.4. Sposób podatkowego traktowania nadwyżek wartości przejętego majątku nad wartością udziałów u spółki przejmującej 4.3.1.5. Sposób traktowania nadwyżek wartości udziałów u wspólników 4.3.1.6. Obejście prawa 281 282 286 290 290 290 290 291 292 296 299 299 299 301 301 301 303 306 308 310 310 315 318 318 321 321 321 9 4.3.2. Połączenia z udziałem osobowych spółek handlowych 4.3.2.1. Połączenia osobowych spółek handlowych osób fizycznych przez zawiązanie spółki kapitałowej 4.3.2.2. Połączenie przez przejęcie osobowej spółki handlowej 4.4. Opodatkowanie dochodu przy podziałach spółek przez spółkę kapitałową 4.4.1. Rodzaje podziałów spółek 4.4.2. Podziały spółek polegające na przeniesieniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa 4.4.3. Podziały spółek polegające na przeniesieniu składników majątkowych niestanowiących zorganizowanych części przedsiębiorstwa 4.4.4. Porównanie obciążeń podatkowych przy podziałach spółek 4.5. Zbycie zorganizowanej masy majątkowej 4.5.1. Pojęcie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustaw o podatkach dochodowych 4.5.2. Kupno/sprzedaż przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa 4.5.3. Nabycie/zbycie przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) w formie wkładu niepieniężnego do spółki 4.5.3.1. Wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do spółki kapitałowej 4.5.3.2. Wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do spółki niebędącej osobą prawną 4.5.4. Kupno i wymiana udziałów (akcji) w spółce jako alternatywa dla transakcji mającej za przedmiot przedsiębiorstwo 4.5.4.1. Kupno udziałów Spis treści 4.5.4.2. Wymiana udziałów 4.6. Likwidacja przedsiębiorcy 4.6.1. Pojęcie likwidacji i jej ujęcie w księgach podatnika 4.6.2. Likwidacja przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i spółki niebędącej osobą prawną 4.6.3. Likwidacja spółki kapitałowej Rozdział 5. Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu 5.1. Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 5.1.1. Zjawisko międzynarodowego podwójnego opodatkowania 5.1.2. Znaczenie MK OECD oraz komentarza OECD w procesie wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 5.1.3. Charakterystyka podstawowych pojęć i struktury MK OECD 5.1.4. Proces stosowania umów wzorowanych na MK OECD 5.2. Postanowienia polskiego prawa podatkowego służące eliminowaniu podwójnego opodatkowania 5.2.1. Regulacje dotyczące rezydentów uzyskujących dochody za granicą 5.2.2. Regulacje dotyczące nierezydentów uzyskujących dochody na terytorium Polski 5.3. Opodatkowanie podmiotów powiązanych w świetle MK OECD, wytycznych OECD i prawa polskiego 5.3.1. Geneza szczególnych regulacji podatkowych dotyczących podmiotów powiązanych 5.3.2. Pojęcie przedsiębiorstw powiązanych 5.3.3. Zasada arm’s length i jej odzwierciedlenie w prawie polskim 5.3.4. Analiza porównywalności transakcji 5.3.5. Metody ustalania cen transferowych 5.3.6. Ogólne zasady ustalania cen transferowych w przypadku świadczenia usług między podmiotami powiązanymi 5.3.7. Szczegółowe zasady ustalania cen transferowych dotyczące wybranych rodzajów usług 5.3.7.1. Usługi reklamowe 5.3.7.2. Usługi finansowe 5.3.7.3. Prace badawczo-rozwojowe 5.3.8. Obowiązki w zakresie dokumentacji ciążące na podatnikach dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi 5.3.9. Ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie cen transferowych 5.3.10. Zasady dokonywania korekty dochodów podmiotów powiązanych 5.3.11. Uprzednie porozumienia cenowe 5.4. Opodatkowanie dochodu stałego zakładu w świetle MK OECD i prawa polskiego 5.4.1. Pojęcie stałego zakładu 5.4.2. Definicja zagranicznego zakładu w prawie polskim 5.4.3. Przypisanie zysków do stałego zakładu w świetle MK OECD 10 322 327 327 328 328 331 331 331 333 335 342 345 345 348 350 350 351 353 355 357 360 367 367 367 368 369 372 373 377 383 383 386 387 Spis treści 5.4.4. Przypisanie zysków do stałego zakładu w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przed 2010 r. oraz w prawie polskim 5.4.5. Dywidendy, odsetki i należności licencyjne uzyskane przez stały zakład 5.4.6. Rozliczanie strat stałego zakładu 5.5. Międzynarodowe planowanie podatkowe 5.5.1. Uwagi ogólne 5.5.2. Międzynarodowe podwójne nieopodatkowanie 5.5.3. Treaty shopping 5.5.4. Klauzula beneficial owner jako narzędzie zapobiegania nadużyciu korzyści wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 5.5.5. Tax sparing credit 5.5.6. Tax arbitrage. Odmienna kwalifikacja podmiotów oraz płatności do celów podatkowych 5.5.6.1. Hybrydyzacja podmiotowości podatkowej na przykładzie spółek osobowych 5.5.6.2. Odmienna kwalifikacja płatności dla celów podatkowych 5.6. Raje podatkowe 5.6.1. Pojęcie i klasyfikacja rajów podatkowych 5.6.2. Sposoby wykorzystania rajów podatkowych w planowaniu podatkowym 5.6.3. Przeciwdziałanie zjawisku rajów podatkowych Rozdział 6. Wybrane zagadnienia z zakresu opodatkowania transgranicznych przepływów dochodów 6.1. Opodatkowanie transgranicznego przepływu dywidend 6.1.1. Opodatkowanie dywidend na podstawie przepisów implementujących dyrektywę o spółkach dominujących i spółkach zależnych 6.1.1.1. Problem podwójnego opodatkowania 6.1.1.2. Zasady opodatkowania dywidend 6.1.1.3. Zwolnienie z opodatkowania dywidend dla zakładu 6.1.1.4. Opodatkowanie dywidend w konkretnych sytuacjach 6.1.2. Opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 6.2. Opodatkowanie transgranicznego przepływu odsetek i należności licencyjnych 6.2.1. Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych na podstawie przepisów implementujących dyrektywę o odsetkach i należnościach licencyjnych 6.2.2. Opodatkowanie odsetek na podstawie przepisów implementujących dyrektywę o dochodach z oszczędności 392 398 399 400 400 400 401 403 404 405 405 407 409 409 409 411 413 413 413 413 414 416 417 421 427 427 430 11 Spis treści 6.2.3. Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 6.3. Opodatkowanie przy transgranicznych zdarzeniach restrukturyzacyjnych 6.3.1. Ogólna charakterystyka dyrektywy MR 6.3.2. Podstawowe pojęcia stosowane w dyrektywie MR 6.3.3. Charakterystyka uregulowań prawnych dyrektywy MR 6.3.3.1. Skutki podatkowe dla spółek 6.3.3.2. Skutki podatkowe dla wspólników – zasady ogólne 6.3.3.3. Skutki podatkowe dla wspólników – wymiana udziałów 6.3.3.4. Szczególny przypadek wniesienia zakładu 6.3.3.5. Przeniesienie zarejestrowanej siedziby spółki europejskiej i spółdzielni europejskiej 6.3.3.6. Spółki transparentne podatkowo 6.3.4. Przeciwdziałanie obejściu przepisów dyrektywy MR 6.3.5. Implementacja dyrektywy MR w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 6.3.6. Opodatkowanie transgranicznych zdarzeń restrukturyzacyjnych – przykłady 6.3.6.1. Wniesienie przez spółkę z siedzibą w państwie członkowskim jej zakładu położonego w Polsce do spółki z siedzibą w Polsce 6.3.6.2. Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez spółkę z siedzibą w Polsce do spółki z siedzibą w innym państwie członkowskim Część II. PoWszeChny Podatek obRotoWy – Vat Rozdział 7. ogólna charakterystyka powszechnego podatku obrotowego 7.1. Istota podatków obrotowych 7.1.1. Klasyfikacja podatków obrotowych 7.1.2. Podatek od obrotu brutto 7.1.3. Podatek od wartości dodanej 7.2. Źródła prawa UE i krajowego oraz relacje między nimi 7.2.1. Regulacje krajowe 7.2.2. Regulacje UE 7.2.3. Przepisy krajowe a prawo UE 7.3. Zasady podatku od wartości dodanej 7.3.1. Źródło zasad 7.3.2. Powszechność 7.3.3. Opodatkowanie konsumpcji 7.3.4. Proporcjonalność 7.3.5. Neutralność 7.3.6. Unikanie podwójnego opodatkowania i braku opodatkowania 7.3.7. Unikanie zakłócenia warunków konkurencji 7.3.8. Wielofazowość 432 435 435 436 447 447 449 450 452 453 454 455 456 459 459 460 465 465 465 466 468 469 469 470 472 478 478 479 479 481 482 483 484 484 12 7.3.9. Zastosowanie metody fakturowej 7.4. Podmiot podatku 7.4.1. Definicja podatnika podatku od towarów i usług 7.4.2. Organy władzy publicznej 7.4.3. Podmioty zagraniczne. Przedstawiciel podatkowy 7.4.4. Szczególne kategorie podatników VAT 7.4.5. Zwolnienia podmiotowe 7.4.6. Szczególne uprawnienia małych podatników 7.5. Przedmiot opodatkowania. Zagadnienia ogólne 7.5.1. Definicja przedmiotu opodatkowania 7.5.2. Klasyfikacja czynności opodatkowanych 7.5.3. Ważność i legalność czynności opodatkowanych. Czynności extra commercium 7.6. Dostawa towarów. Zakres przedmiotowy 7.6.1. Definicja towaru 7.6.2. Dostawa towarów – definicja 7.6.3. Nieodpłatne przekazanie towarów 7.6.4. Dostawa seryjna (łańcuchowa) 7.6.5. Przymusowe przeniesienie własności w zamian za odszkodowanie 7.6.6. Komis 7.6.7. Nabycie towarów od podmiotu zagranicznego 7.6.8. Towary pozostałe po zakończeniu działalności Spis treści 484 493 493 499 501 502 503 505 506 506 508 510 513 513 516 518 521 522 523 524 525 525 525 526 526 527 527 527 528 529 531 532 535 535 541 544 545 546 546 549 550 551 551 552 13 7.7. Dostawa towarów. Miejsce wykonania czynności 7.7.1. Uwagi ogólne 7.7.2. Towary wysyłane lub transportowane 7.7.3. Towary montowane lub instalowane 7.7.4. Dostawa bez wysyłki i transportu 7.7.5. Dostawa dla pasażerów statków i samolotów 7.7.6. Dostawa seryjna (łańcuchowa) 7.7.7. Dostawa różnych postaci energii 7.7.8. Sprzedaż wysyłkowa 7.8. Dostawa towarów. Zwolnienia przedmiotowe 7.9. Dostawa towarów. Wyłączenie przedmiotowe 7.10. Świadczenie usług. Zakres przedmiotowy 7.10.1. Definicja świadczenia usług 7.10.2. Komis usług 7.10.3. Nieodpłatne świadczenie usług 7.10.4. Import usług 7.11. Świadczenie usług. Miejsce wykonania czynności 7.11.1. Podstawowe kryterium: status usługobiorcy 7.11.2. Usługi świadczone na rzecz podatników 7.11.3. Usługi świadczone na rzecz konsumentów 7.11.4. Usługi związane z nieruchomościami 7.11.5. Usługi transportu 7.11.6. Usługi wykonane w miejscu ich faktycznego świadczenia Spis treści 7.11.7. Usługi elektroniczne, telekomunikacyjne oraz nadawcze radiowe i telewizyjne 7.11.8. Usługi niematerialne na rzecz konsumentów spoza UE 7.12. Świadczenie usług. Zwolnienia przedmiotowe 7.13. Moment powstania obowiązku podatkowego 7.14. Podstawa opodatkowania 7.14.1. Uwagi ogólne 7.14.2. Dotacje 7.14.3. Zaliczki 7.14.4. Rabaty, zwroty zapłaty i towarów 7.14.5. Dostawa budynków lub budowli trwale związanych z gruntem 7.14.6. Czynności bez określenia ceny, z ceną określoną w naturze oraz czynności nieodpłatne 7.15. Stawki podatku 7.16. Obowiązki formalne podatników VAT 7.16.1. Rejestracja 7.16.2. Faktury 7.16.3. Ewidencje, deklaracje, informacje podsumowujące Rozdział 8. obrót towarami w ramach rynku wewnętrznego i z państwami trzecimi jako przedmiot opodatkowania Vat 8.1. Transakcje wewnątrzwspólnotowe 8.1.1. Uwagi wstępne 8.1.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 8.1.2.1. Pojęcie 8.1.2.2. Nabycie od podatnika VAT 8.1.2.3. Sprowadzenie własnych towarów do kraju. Magazyn konsygnacyjny 8.1.2.4. Nabycie nowych środków transportu 8.1.2.5. Miejsce świadczenia 8.1.2.6. Zwolnienia 8.1.2.7. Podstawa opodatkowania 8.1.3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 8.1.3.1. Pojęcie 8.1.3.2. Dostawa towarów przez podatnika polskiego VAT 8.1.3.3. Przemieszczenie własnych towarów z Polski do innego kraju członkowskiego przez podatnika polskiego VAT 8.1.3.4. Dostawa nowych środków transportu 8.1.3.5. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów 8.1.3.6. Stawka 0 8.1.4. Transakcje trójstronne 8.1.4.1. Wewnątrzwspólnotowa transakcja seryjna 8.1.4.2. Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna. Warunki procedury uproszczonej 553 556 557 557 565 565 568 571 571 574 574 577 578 578 579 582 584 584 584 585 585 586 588 590 590 592 592 593 593 595 597 597 598 598 599 599 603 14 Spis treści 8.1.4.3. Skutki wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej dla jej uczestników 8.2. Eksport towarów 8.2.1. Uwagi ogólne 8.2.2. Stawka w eksporcie 8.2.3. Zwrot podatku podróżnym 8.3. Import towarów 8.3.1. Uwagi ogólne 8.3.2. Zwolnienia 8.3.3. Podstawa opodatkowania 8.3.4. Pobór podatku Rozdział 9. Podatek naliczony Vat 9.1. Ogólne zasady obniżenia podatku należnego o podatek naliczony 9.1.1. Prawo do odliczenia jako podstawowy element konstrukcji VAT 9.1.2. Obowiązek udowodnienia prawa do odliczenia podatku 9.2. Prawo do odliczenia związane z czynnościami nieopodatkowanymi 9.3. Warunki nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego 9.4. Zwrot podatku 9.5. Częściowe odliczenie. Korekta podatku naliczonego 9.6. Zakaz i ograniczenie możliwości odliczenia podatku naliczonego 9.6.1. Zakazy odliczenia podatku naliczonego niedotyczące samochodów osobowych 9.6.2. Zakazy i ograniczenia związane z zakupem i eksploatacją samochodów osobowych 9.7. Inne przypadki odliczeń i zwrotów 9.7.1. Zwrot podatku byłym wspólnikom spółki osobowej 9.7.2. Pomniejszanie podatku w związku z nieściągalnością wierzytelności Rozdział 10. Wybrane typy transakcji jako przedmiot opodatkowania Vat 10.1. Obrót nieruchomościami 10.1.1. Obrót gruntami 10.1.2. Nieruchomości zwolnione od VAT 10.1.2.1. Grunty nieprzeznaczone pod zabudowę 10.1.2.2. Budynki i budowle 10.2. Leasing 10.3. Rolnicy ryczałtowi 10.4. Usługi turystyczne 10.5. Towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 10.6. Złoto inwestycyjne Część III. selektyWne PodatkI obRotoWe Rozdział 11. ogólna charakterystyka podatku akcyzowego 11.1. Istota i typologia selektywnych podatków obrotowych 11.2. Harmonizacja podatku akcyzowego 605 609 609 610 611 612 612 613 614 614 616 616 616 618 621 623 625 629 637 637 640 643 643 644 645 645 645 648 648 649 651 654 655 657 659 663 663 665 15 Spis treści Rozdział 12. Przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym. Podstawowe elementy konstrukcji podatku 12.1. Regulacja podatku akcyzowego 12.2. Wyroby akcyzowe 12.3. Przedmiot opodatkowania 12.4. Podatnicy 12.5. Moment powstania obowiązku podatkowego 12.6. Podstawa opodatkowania, stawki 12.7. Zasady rozliczania i terminy płatności Rozdział 13. organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi 13.1. Uwagi ogólne 13.2. Procedura zawieszenia poboru akcyzy 13.3. Zawieszenie poboru akcyzy w składzie podatkowym 13.4. Zarejestrowany odbiorca 13.5. Zarejestrowany wysyłający 13.6. Podmiot pośredniczący 13.7. Przemieszczenie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą 13.7.1. Przemieszczenie wyrobów pomiędzy podmiotami profesjonalnymi 13.7.2. Przemieszczenie wyrobów pomiędzy podmiotem profesjonalnym a konsumentem 13.8. Oznaczenie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Rozdział 14. Wybrane aspekty opodatkowania niektórych kategorii wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych 14.1. Energia elektryczna 14.2. Wyroby alkoholowe 14.3. Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy 14.4. Samochody osobowe Rozdział 15. Podatek od gier Część IV. PodatkI MajątkoWe Rozdział 16. Podatek od nieruchomości Rozdział 17. Podatek rolny Rozdział 18. Podatek leśny Rozdział 19. Podatek od środków transportowych Rozdział 20. Podatek od czynności cywilnoprawnych Rozdział 21. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 16 669 669 670 674 684 686 689 690 693 693 693 703 712 715 717 719 719 722 725 729 729 735 739 742 748 753 766 775 780 789 807 Część V. PoMoC PUblICzna. asPekty PodatkoWe Spis treści Rozdział 22. ogólna charakterystyka pomocy publicznej 22.1. Polski i unijny system prawa pomocy publicznej 22.2. Występowanie pomocy publicznej 22.2.1. Zasoby państwowe 22.2.2. Selektywna ekonomiczna korzyść 22.2.2.1. Pojęcie przedsiębiorstwa 22.2.2.2. Korzyść 22.2.2.3. Selektywność 22.2.2.4. Forma pomocy 22.2.3. Zakłócenie konkurencji 22.2.4. Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi 22.2.5. Pomoc de minimis 22.3. Wyjątki od traktatowego zakazu udzielania pomocy publicznej 22.3.1. Pomoc zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 2 TFUE 22.3.2. Pomoc, która może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 TFUE 22.4. Aspekty proceduralne 22.4.1. Uwagi wstępne 22.4.2. Pomoc wymagająca zgłoszenia Komisji Europejskiej zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE 22.4.2.1. Obowiązek notyfikacji 22.4.2.2. Pomoc istniejąca a nowa pomoc 22.4.2.3. Postępowanie przed Prezesem UOKiK w sprawie nowej pomocy 22.4.2.4. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie nowej pomocy 22.4.3. Pomoc de minimis 22.4.4. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych 22.4.5. Postępowanie w sprawie pomocy przyznanej bezprawnie 22.4.5.1. Naruszenie klauzuli zawieszającej 22.4.5.2. Postępowanie w sprawie pomocy bezprawnej prowadzone przez Komisję Europejską 22.4.5.3. Postępowanie w sprawie pomocy bezprawnej prowadzone przed sądami krajowymi Rozdział 23. Pomoc publiczna w formie instrumentów podatkowych 23.1. Pomoc publiczna udzielana w specjalnych strefach ekonomicznych 23.1.1. Uwagi wstępne 23.1.2. Historia SSE 23.1.3. Zasady udzielania pomocy publicznej w SSE 23.1.3.1. Zróżnicowane reżimy udzielania pomocy publicznej w SSE 23.1.3.2. Wyłączenia stosowania rozporządzenia pomocowego 811 811 814 814 815 815 816 819 824 825 826 827 829 829 830 833 833 834 834 836 838 840 843 844 845 845 845 847 849 849 849 851 854 854 855 17 23.1.3.3. Koszty kwalifikowane 23.1.3.4. Efekt zachęty 23.1.3.5. Dopuszczalna wielkość pomocy publicznej 23.1.3.6. Wydzielenie dochodów uzyskiwanych w SSE 23.1.3.7. Obliczanie wielkości pomocy publicznej 858 862 865 867 869 871 878 878 878 880 885 887 897 915 23.2. Pomoc publiczna na podstawie przepisów ordynacji podatkowej 23.3. Ulgi i zwolnienia stosowane w podatkach i opłatach lokalnych 23.3.1. Dostępne formy pomocy publicznej 23.3.2. Zróżnicowane stawki podatków i opłat lokalnych 23.3.3. Zwolnienia przedmiotowe w podatkach i opłatach lokalnych 23.4. Uwagi końcowe Spis treści bibliografia skorowidz o autorach 18 I dyrektywa VI dyrektywa XIII dyrektywa dyrektywa 2008/118/WE dyrektywa energetyczna dyrektywa IR dyrektywa MR Wykaz skrótów Wykaz skrótóW akty prawne – pierwsza dyrektywa Rady 67/227/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich do- tyczących podatków obrotowych (Dz. Urz. WE L 71 z 14.04.1967; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 3) – szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1977, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 23) – trzynasta dyrektywa Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich od- noszących się do podatków obrotowych – warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na teryto- rium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z 21.11.1986, s. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 129) – dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dy- rektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, s. 12) – dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w spra- wie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych doty- czących opodatkowania produktów energetycznych i energii elek- trycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, s. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 405) – dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. UE L 157 z 26.06.2003, s. 49; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 380) – dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastoso- wanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzie- 19 Wykaz skrótów dyrektywa PS dyrektywa SI dyrektywa VAT Konstytucja RP konwencja arbitrażowa k.s.h. o.p. pr. bank. r.m.p.r. rozporządzenie VAT 20 lenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spó- łek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2009, s. 34) – dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w spra- wie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. UE L 345/8 z 29.12.2011) – dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 157 z 26.06.2003, s. 38; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 369) – dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w spra- wie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402) – rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – Konwencja sporządzona w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r. w spra- wie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Repub- liki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Re- publiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korek- ty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukse- li dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystą- pienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowa- nia w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw po- wiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 152, poz. 1080) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Wykaz skrótów 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, s. 1) – rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, s. 29) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w spra- wie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodar- czej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w spra- wie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towa- rów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania po- dwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korek- ty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. Nr 160, poz. 1267) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwój- nego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. Nr 160, poz. 1268) – rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc in- westycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowa- na Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010, s. 47) – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010, s. 13) – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolido- wana Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, s. 37) – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno- prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) rozporządzenie nr 1628/2006 rozporządzenie pomocowe r.p.t.u. r.s.o.d. r.z.p. TFUE TUE TWE u.f.i. u.g.h. u.k.p. u.p.a. u.p.c.c. 21 – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi- zycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach do- tyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362) – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekono- micznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku do- chodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi- zyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe- cjalne, rozdz. 2, t. 4, s. 307) Wykaz skrótów u.p.d.o.f. u.p.d.o.p. u.p.o.l. u.p.p.p u.p.r. u.p.t.u. u.p.w.k. u.r. ustawa o SSE u.z.p.d.f. WKC wytyczne OECD – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatko- wych, http://www.oecd.org czasopisma, publikatory – Kwartalnik Prawa Podatkowego – Monitor Podatkowy – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego – Prawo i Podatki – Przegląd Podatkowy Inne – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania (Common Consolidated Corporate Tax Base) KPP M. Pod. POP Pr. i Pod. Prz. Pod. CBOSA CCCTB 22 Wykaz skrótów ETS IBNR – Europejski Trybunał Sprawiedliwości – poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe (Incurred But Not Reported) KDPW komentarz OECD – Komentarz do Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatków – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. od dochodu i od majątku, http://www.oecd.org MK OECD – Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatków od dochodu i od majątku, http://www.oecd.org MSR NSA SN SPI spółka RP spółka UE/EOG – spółka będąca rezydentem podatkowym państwa członkowskie- – międzynarodowe standardy rachunkowości – Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Najwyższy – Sąd Pierwszej Instancji – spółka będąca rezydentem podatkowym w Polsce UDT WDT WNT WSA go UE bądź EOG – uproszczony dokument towarzyszący – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – wojewódzki sąd administracyjny 23 Wstęp Wstęp Prawo podatkowe przedsiębiorców – wydanie siódme – obejmuje całość problematy- ki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W książce nie tylko wyjaśniono konstrukcje podatków, ale przedstawiono również ocenę funkcjonowania regulacji podatkowych w praktyce poprzez odwołanie się do orzecznictwa sądów polskich i TSUE (ETS) oraz interpretacji organów podatkowych. W kwestiach kontrowersyjnych omówiono różne linie orzecznicze i wskazano na ryzy- ko podatkowe związane ze stosowaniem określonych przepisów. Konstrukcja książki odbiega od tradycyjnego ujęcia problematyki w postaci podziału na jednostki dotyczą- ce poszczególnych podatków, w pracy zawarto bowiem kompleksowe omówienie pew- nych zagadnień, takich jak ustalanie dochodu przedsiębiorców przez pokazanie zasad wspólnych dla osób fizycznych i prawnych oraz różnic wynikających ze specyfiki tych podatników, ustalanie dochodu dla określonych kategorii podatników (np. wspólników spółek osobowych, podatkowych grup kapitałowych, banków), opodatkowanie docho- du przy restrukturyzacjach przedsiębiorców oraz opodatkowanie dochodu w aspekcie międzynarodowym. Wydanie siódme książki zostało również poszerzone o zagadnie- nia podatkowych aspektów pomocy publicznej. Uwzględniono w nim także najnowsze zmiany w podatku VAT. Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków zajmujących się prawem podat- kowym lub mających styczność z nim (przedsiębiorców, doradców podatkowych, bie- głych rewidentów, księgowych, pracowników administracji), jak i dla studentów szkół wyższych, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków. Zaletą pub- likacji jest przede wszystkim jej kompleksowość, co daje czytelnikowi pogląd na więk- szość problemów podatkowych, jakie mogą pojawić się przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Mam nadzieję, że niniejsza edycja Prawa podatkowego przedsiębiorców, podobnie jak wydania poprzednie, spełni oczekiwania czytelników. Pragnę także złożyć podziękowania za pomoc w aktualizacji wydania uczestni- kom mojego seminarium doktorskiego: Pani Alicji Majdańskiej, Pani Joannie Małkow- skiej, Panu Marcinowi Lachowiczowi, Panu Łukaszowi Kołomańskiemu i Panu Toma- szowi Lenartowi. Będę wdzięczna czytelnikom za wszelkie uwagi i opinie; proszę je kierować pod adresem Wolters Kluwer Polska. Hanna Litwińczuk 25 Część I podatki dochodowe Rozdział 1. Rozdział 1 Rozdział 1 ogólna charakteryStyka podatków dochodowych 1.1. podatek dochodowy od osób fizycznych 1.1.1. charakterystyka ogólna 1.1.1.1. typy i podstawowe cechy podatku W systemach podatkowych wykształciły się dwa typy podatków dochodowych: podatek analityczny, określany również jako cedularny, oraz podatek syntetyczny, zwa- ny również globalnym. Podatek pierwszego typu polega na tym, że poszczególne rodzaje przychodów są ujęte w ceduły (np. odrębnymi cedułami są objęte przychody z przedsiębiorstw, z kapita- łu, z pracy najemnej, z nieruchomości) i opodatkowane podatkiem proporcjonalnym. Do- chód globalny może podlegać ponownemu opodatkowaniu według skali progresywnej1. Podatek syntetyczny, pod względem historycznym późniejszy, nie przewiduje żadnego wstępnego opodatkowania przychodów z poszczególnych źródeł. Opodatkowaniu pod- lega bezpośrednio dochód globalny, chociaż sposoby ustalania dochodów z poszczegól- nych źródeł przychodu mogą być zróżnicowane (np. inaczej określa się koszty uzyskania przychodu w przypadku przychodów z pracy najemnej i z działalności gospodarczej na własny rachunek). Obecnie przeważają podatki syntetyczne, chociaż we współczesnych systemach podatkowych wymienione typy podatków nie występują w czystej postaci. W ostatnich latach niektóre państwa zerwały w ogóle z tradycyjnymi konstrukcjami po- datku dochodowego, zastępując je podatkiem liniowym. Pozostają one jednak w zdecydo- wanej mniejszości. Współcześnie można zatem dokonać klasyfikacji systemów podatku dochodowego, wskazując jedynie, czy przeważają w nich cechy podatku cedularnego, globalnego czy liniowego. Są to2: – systemy, w których dochody kapitałowe wyłączone są z opodatkowania globalnego i opodatkowane są stawką niższą niż dochody z pracy (te opodatkowane są według skali progresywnej), 1 Taki model podatku analitycznego nie zawsze występował w praktyce, np. angielski podatek aż do 1908 r. nie miał nadbudowy (surtax) w postaci progresywnego obciążenia dochodu globalnego, natomiast w polskim podat- ku cedularnym od 1948 r. dochody cząstkowe (ceduły) obciążone były według skali progresywnej. 2 OECD’s current tax agenda, 61st Congress of IFA, Kyoto, Japan 2007, s. 25. 29 Część I. Podatki dochodowe – systemy, w których dominują cechy podatku globalnego, w którym jednak pewne dochody opodatkowane są niższą stawką niż pozostałe, – systemy, w których stosowana jest zasadniczo jedna stawka podatkowa, ale pewne dochody opodatkowane są inną stawką niż pozostałe. We współczesnej nauce o podatkach za podatek dochodowy uznaje się nie tylko podatek, którego przedmiotem i źródłem jest dochód, lecz także podatek, który spełnia pewne podstawowe wymogi, określane mianem zasad. Należą do nich: zasada powszech- ności podmiotowej, zasada powszechności przedmiotowej, zasada opodatkowania czy- stego dochodu w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. zasada powszechności podmiotowej oznacza, że podatek powinien objąć wszystkie osoby uzyskujące dochód na obszarze jego obowiązywania. Podatek, który swoim zasięgiem obejmuje jedynie osoby należące do określonych grup zawodowych, nie jest podatkiem do- chodowym we współczesnym rozumieniu. Nowoczesny podatek dochodowy zasadniczo nie powinien zawierać żadnych zwolnień podmiotowych. Pewne uzasadnione wyjątki mogą wynikać jedynie z umów międzynarodowych i międzynarodowego prawa zwyczajowe- go (np. w odniesieniu do członków przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych). zasada powszechności przedmiotowej oznacza, że opodatkowaniu powinien pod- legać łączny dochód osoby fizycznej, a nie dochody z określonych źródeł przychodu. Do- chód podlegający opodatkowaniu powstaje przez zsumowanie wszystkich dochodów osoby je uzyskującej. Konsekwencją powszechności przedmiotowej podatku dochodo- wego jest możliwość wyrównywania strat z jednego źródła przychodów dochodami z in- nych źródeł. Zasada ta legła u podstaw podatku typu globalnego. zasada opodatkowania czystego dochodu w ujęciu przedmiotowym polega na tym, że opodatkowaniu może podlegać jedynie dochód, który pozostaje do dyspozy- cji osoby uzyskującej go i może być przeznaczony na zaspokojenie jej potrzeb. Dochód czysty powstaje po odliczeniu od przychodu wydatków poniesionych w celu osiągnię- cia tego przychodu. zasada opodatkowania czystego dochodu w ujęciu podmiotowym wiąże się z fak- tem, że podatek uszczupla dochód podatnika przeznaczony na zaspokojenie jego potrzeb. Podatek może być zatem pobrany dopiero wtedy, gdy pozostający do dyspozycji podat- nika dochód pokrywa przynajmniej pewne minimum życiowe niezbędne do zaspoko- jenia elementarnych potrzeb. W przeciwnym razie środki przejęte od podatnika musia- łyby do niego ponownie wrócić pod postacią świadczeń socjalnych. Zasada ta wymaga również uwzględnienia pewnych szczególnych okoliczności związanych z osobą podat- nika, które nieuchronnie prowadzą do uszczuplenia pozostającego do jego dyspozycji dochodu (np. stan jego zdrowia lub osób pozostających na jego utrzymaniu, obowiązki alimentacyjne oparte na tytule prawnym). We współczesnych systemach podatkowych stopień realizacji wymienionych za- sad w konstrukcji podatku dochodowego przedstawia się różnie. Niewątpliwie najpeł- niej jest realizowana zasada powszechności podmiotowej. W Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem powszechnym pod względem podmiotowym, gdyż nie zawiera zwolnień podmiotowych. Nie jest w nim natomiast w pełni respektowana zasada powszechności przedmiotowej. Dochodów z nie- których źródeł przychodów nie łączy się z dochodami z innych źródeł i opodatkowuje się je podatkiem zryczałtowanym. Wyraźna jest przy tym tendencja do wyłączania coraz to 30 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatków dochodowych nowych rodzajów dochodów z opodatkowania globalnego. Obecnie z dochodu global- nego opodatkowanego według skali progresywnej zostały wyłączone m.in. wszystkie dochody kapitałowe uzyskiwane przez osobę fizyczną. System podatku dochodowego w Polsce należy uznać zatem za system mieszany, w którym dochody kapitałowe opodatkowane są niższą stawką niż dochody z pracy. Dochód łączny podatnika przestaje być, zgodnie z wymogiem zasady sprawiedliwości podatkowej, miernikiem zdolności podatkowej. Należy przy tym podkreślić, że nawet w odniesieniu do źródeł przychodów, które podlegają kumulacji, nie ma możliwości potrącania strat z jednych źródeł z dochodów z innych źródeł. Nie są również w pełni respektowane zasady opodatkowania czystego dochodu w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym z uwagi na przypadki, gdy opodatkowaniu podlega przychód zamiast dochodu, a także z uwagi na brak realnego minimum wolnego od opodatkowania oraz rezygnację z wielu ulg podatkowych uwzględniających sytuację osobistą podatnika. 1.1.1.2. Zakres podmiotowy Określenie zakresu podmiotowego podatku dochodowego, obowiązującego w da- nym państwie, następuje w pierwszej kolejności według podmiotowego kryterium pod- porządkowania jurysdykcji podatkowej. Kryterium tym jest miejsce zamieszkania lub stałego pobytu osoby fizycznej i wiąże się z tzw. nieograniczonym obowiązkiem po- datkowym. Obowiązek ten polega na tym, że osoba mająca miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na obszarze danego państwa podlega w tym państwie opodatkowaniu od całego swojego dochodu, niezależnie od umiejscowienia (kraj lub zagranica) źródeł przychodu, z których dochód płynie. W razie gdy nie występują przesłanki podporząd- kowania podmiotowego, stosowane jest podporządkowanie przedmiotowe. Następuje ono według miejsca osiągania dochodu i wiąże się z tzw. ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Obowiązek ten oznacza, że osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamiesz- kania lub miejsca stałego pobytu na obszarze danego państwa, podlega w tym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko od dochodów uzyskanych na jego obsza- rze. Zasady opodatkowania tych dochodów odbiegają od zasad powszechności przed- miotowej oraz opodatkowania czystego dochodu w znaczeniu przedmiotowym i pod- miotowym. Opodatkowaniu podlega bowiem często przychód, a nie dochód, oraz nie są brane pod uwagę okoliczności związane z osobą podatnika. 1.1.1.3. teorie dochodu i zakres przedmiotu opodatkowania Przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym jest dochód. W nauce o po- datkach wykształciły się różne teorie dochodu, wśród których do najstarszych (druga połowa XIX w.) i najbardziej znanych należą teoria źródeł i teoria czystego przyrostu majątkowego3. 3 Na temat tych teorii zob. w literaturze polskiej: S. Głąbiński, Wykład nauki skarbowej, Lwów 1894; J. Zdzito- wiecki, Pojęcie dochodu w polskim podatku dochodowym, Poznań 1939, s. 13–16; R. Rybarski, Wartość, kapitał, dochód, War- szawa 1922, s. 183. 31 Część I. Podatki dochodowe Zgodnie z teorią źródeł, której przedstawicielem był m.in. Adolf Wagner, dochodem jednostki jest nowa wartość uzyskiwana regularnie ze stałego źródła przychodu należą- cego do tej jednostki. Na istotę dochodu składają się, według tej teorii, osobisty charak- ter, periodyczność wpływów i stałość źródła uzyskania. Przyrosty wartości składników majątku4, przyrosty rzeczowe majątku (np. spadki, darowizny) ani straty dotyczące ma- jątku nie są przy ustalaniu dochodu brane pod uwagę. Według teorii czystego przyrostu majątkowego, rozwiniętej przez Georga von Schanza, dochód stanowią wszelkie przyrosty wartości majątku, uzyskane w określo- nym czasie, niezależnie od źródła i warunków, w jakich są użytkowane5. Teoria ta, w po- równaniu z teorią źródeł, rozszerza pojęcie dochodu m.in. o darowizny, spadki, legaty, wygrane loteryjne, sumy ubezpieczeniowe oraz wszelkiego rodzaju przyrosty wartości majątku. Przy ustalaniu dochodu podlegają odliczeniu straty majątkowe. Wśród now- szych teorii dochodu należy zwrócić uwagę na teorię Haiga i Simonsa, Neumarka, Hal- lera i teorię dochodu rynkowego. Według koncepcji Haiga dochodem jest wszelki dający się ująć wartościowo przyrost zdolności jednostki w sferze zaspokajania jej potrzeb, uzy- skany w określonym czasie, jeżeli zdolność ta wyrażona jest w pieniądzach lub wartoś- ciach pieniężnych6. Simons definiuje dochód jako sumę wydatków na konsumpcję dóbr i usług, pomniejszoną lub powiększoną o jakąkolwiek zmianę indywidualnego majątku netto w określonym czasie7. Obie definicje za punkt wyjścia przyjmują teorię czystego przyrostu majątkowego. Teoria Neumarka odbiega natomiast od tradycyjnych teorii dochodu. Neumark uznaje za dochód przyrost wartości będący wynikiem udziału osoby, która go uzyska- ła, w tworzeniu produktu społecznego oraz powodujący wzrost jej zdolności gospodar- czej8. Wszelkie dochody powstające w wyniku wtórnego podziału produktu społecznego (np. świadczenia społeczne) nie są, w rozumieniu tej teorii, dochodem. Teoria Hallera odwołuje się natomiast do pojęcia zdolności podatkowej jednostki, której miarą jest stopień zaspokojenia potrzeb osobistych9. Na dochód jednostki powin- ny zatem się składać wszelkie wartości, które mogą służyć zaspokojeniu jej osobistych potrzeb. Teoria ta wprowadza bardzo szerokie pojęcie dochodu, w którego zakres wcho- dzą m.in.: wartość produktów wytwarzanych na własne potrzeby (np. wartość płodów rolnych z własnej działki), wartość użytkowa dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (np. wartość budynku przeznaczonego na potrzeby osobiste właściciela), a nawet war- tość prac domowych (np. sprzątania, sporządzania posiłków). Teoria dochodu rynkowego zrodziła się w doktrynie niemieckiej i stanowi zmody- fikowany wariant teorii czystego przyrostu majątkowego. Zgodnie z tą teorią dochodem jednostki jest wygospodarowany przez nią i zrealizowany czysty przyrost majątkowy. Inaczej można wyrazić sens tej koncepcji w ten sposób, że dochód powstaje wyłącznie 4 Przez pojęcie przyrostu wartości majątku rozumie się dodatnią różnicę między wartościami danego skład- nika majątkowego w dwóch różnych datach szacunku. Przyrost wartości majątku może być zrealizowany w wyni- ku sprzedaży składników majątku lub niezrealizowany (potencjalny), czyli taki, który zwiększa wprawdzie ogólną wartość majątku, ale właściciel nie dysponuje z tego tytułu żadnymi wpływami pieniężnymi. 5 Zob. J. Zdzitowiecki, Pojęcie dochodu…, s. 13. 6 Zob. M. Haig, The Concept of Income in The Federal Income Tax, New York 1921, s. 7. 7 Zob. H. Simons, Personal Income Taxation, Chicago 1938, s. 15. 8 Zob. F. Neumark, Theorie und Praxis der modernen Einkommensteuer, Bern 1947, s. 41. 9 Zob. H. Haller, Die Steuern, Tübingen 1981, s. 42. 32 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatków dochodowych w obrocie gospodarczym jako rezultat własnej pracy lub lokaty kapitału10. Teoria ta po- zwala wyłączyć z dochodu m.in.: spadki, darowizny, dochody ze sprzedaży składników majątku osobistego, niezrealizowany przyrost wartości majątku czy stypendia, niezależ- nie od ich wysokości i fundatora. Przedstawione teorie wywarły wpływ na uregulowanie zakresu przedmiotu opo- datkowania w podatku dochodowym. Należy jednak podkreślić, że współczesne ustawy podatkowe nie definiują przedmiotu opodatkowania za pomocą abstrakcyjnego pojęcia dochodu, ale z reguły zawierają pełny lub przykładowy katalog dochodów z poszcze- gólnych źródeł przychodów. W ustawowym katalogu źródeł przychodów wyodrębniane są z reguły wynagro- dzenia i inne dochody z tytułu pracy osobistej, zyski przedsiębiorstw, emerytury i renty, odsetki, dywidendy i inne dochody kapitałowe. Przyrosty rzeczowe majątku, np. spadki i darowizny, są opodatkowane z reguły odrębnymi podatkami dochodowymi, natomiast wygrane loteryjne mogą być w ogóle zwolnione od opodatkowania. Dochody ze sprzedaży składników majątku są z reguły opodatkowane, chociaż możliwe jest odmienne potraktowanie dochodów ze sprzedaży majątku osobistego i ma- jątku przedsiębiorstwa oraz zastosowanie do nich innych reguł opodatkowania niż do dochodów uzyskiwanych ze stałego źródła. Różne są natomiast rozwiązania dotyczące niektórych składników dochodu, np. świadczeń w naturze, wartości użytkowej dóbr konsumpcyjnych (najczęściej w po- staci wartości czynszowej mieszkań i budynków wykorzystywanych na potrzeby osobi- ste ich właściciela), wartości dóbr i usług wytworzonych na własne potrzeby, świadczeń społecznych oraz niektórych wydatków11. W konkluzji można stwierdzić, że zakres pojęcia dochodu w regulacjach prawno- podatkowych nie odpowiada dokładnie ani teorii źródeł, ani teorii czystego przyrostu majątkowego. W stosunku do teorii źródeł pojęcie dochodu rozszerzone jest np. o do- chody ze sprzedaży składników majątku, a w stosunku do teorii czystego przyrostu ma- jątkowego jest zawężone przez wyłączenie takich składników, jak np. niezrealizowane przyrosty wartości majątku, przyrosty rzeczowe majątku, wartość użytkowa dóbr kon- sumpcyjnych, niektóre świadczenia socjalne. Należy natomiast zauważyć, że najbardziej zbliża się do teorii czystego przyrostu majątkowego określenie dochodu przedsiębior- ców jako zysku bilansowego (tj. przyrostu czystego majątku przedsiębiorstwa, zrealizo- wanego w określonym czasie), skorygowanego stosownie do przepisów podatkowych. 1.1.1.4. okres podatkowy Dochód, w przeciwieństwie do majątku, jest wielkością dynamiczną, a nie statycz- ną, dlatego też opodatkowaniu może podlegać tylko dochód uzyskany w określonym przedziale czasu. Przedziałem tym lub – inaczej – okresem podatkowym jest rok, cho- ciaż niekoniecznie musi on się pokrywać z rokiem kalendarzowym. 10 Zob. K. Tipke, J. Lang, Steuerrecht, Köln 2010, s. 246. 11 Na temat zakresu pojęcia dochodu zob. też: Personal Income Tax Systems under Changing Economic Conditions, Paris 1986. 33 Część I. Podatki dochodowe Przepisy podatkowe dotyczące ustalania dochodu roku podatkowego uwzględnia- ją jednak fakt, że uzyskiwanie dochodu stanowi pewien proces, który może trwać wiele lat. Znajduje to wyraz zwłaszcza w uregulowaniach dotyczących pokrywania strat oraz traktowania dochodów nadzwyczajnych. W odniesieniu do strat należy przede wszystkim rozróżnić pojęcia potrącenia straty i pokrycia straty. Potrącenie straty polega na odliczeniu strat z jednych źródeł przychodów od dochodów z innych źródeł przychodów, zrealizo- wanych w jednym roku podatkowym. Możliwość taka, o czym była mowa, wynika z po- wszechności przedmiotowej podatku dochodowego. Pokrycie straty następuje natomiast wtedy, gdy strata poniesiona ze źródła przychodów w roku podatkowym jest wyższa od dochodów z pozostałych źródeł. Powstała w ten sposób różnica ujemna pokrywana jest z dochodu poprzedniego roku lub poprzednich lat podatkowych (tzw. przerzucenie straty w tył) lub (i) z dochodu następnych lat podatkowych (tzw. przerzucenie straty w przód). W praktyce częściej występuje rozwiązanie przewidujące wyłącznie pokrycie stra- ty z dochodu następnych lat podatkowych. Specyfika dochodów nadzwyczajnych, np. zrealizowanych nadwyżek wartości ma- jątku, wyraża się w tym, że dochody te pod względem gospodarczym mogły powstać w ciągu kilku lat, natomiast ich opodatkowanie następuje w roku podatkowym ich re- alizacji. Ten fakt bywa uwzględniany przez zastosowanie specjalnych zasad, mających na celu łagodniejsze opodatkowanie tych dochodów bądź też niektórych ich rodzajów. 1.1.1.5. taryfa podatkowa Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem progresywnym. W prze- szłości, aby uzasadnić progresję podatkową, odwoływano się do sformułowanej przez Johna Stuarta Milla idei równości ofiary12. Zgodnie z jej założeniami przy wzrastającym dochodzie potrzeby pokrywane z dodatkowego dochodu mają już dla osoby uzysku- jącej je drugorzędne znaczenie. Dlatego też, aby można było realizować ideę równości ofiary, podatek powinien wzrastać więcej niż proporcjonalnie wraz ze wzrostem docho- du. Współcześnie za utrzymaniem progresji podatkowej wysuwane są częściej inne ar- gumenty. Podkreśla się, że progresja podatkowa ma uzasadnienie społeczne i stanowi instrument redystrybucji dochodów odpowiadający założeniom państwa socjalnego13. Wskazuje się również, że jej istnienie jest usprawiedliwione przez fakt, że jest ona prze- ciwwagą dla regresji w podatkach pośrednich. We współczesnych podatkach dochodo- wych od osób fizycznych progresja podatkowa przyjmuje postać wieloszczeblowej skali podatkowej o zróżnicowanej liczbie szczebli podatkowych. 1.1.1.6. pobór podatku Zgodnie z zasadą powszechności przedmiotowej celem podatku dochodowego jest opodatkowanie dochodu globalnego osoby fizycznej. Aby zrealizować ten cel, nie wy- 12 Zob. R. Rybarski, Nauka skarbowości, Warszawa 1935, s. 211. 13 Zob. K. Tipke, J. Lang, Steuerrecht…, s. 402. 34 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatków dochodowych starczy jednak odpowiednio sformułować pojęcia dochodu, niezbędne są również środ- ki zapewniające ujęcie wszystkich składników dochodu. We współczesnych podatkach dochodowych takim środkiem są deklaracje podatkowe podlegające kontroli ze strony administracji podatkowej. Dokładne ustalenie dochodu podlegającego opo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo podatkowe przedsiębiorców
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: