Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 002807 21538105 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka - ebook/pdf
Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-8948-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Księga zawiera zbiór opracowań przygotowanych przez najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa pracy z okazji jubileuszu Profesora Ludwika Florka, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa pracy. Zagadnienia omówione w książce dotyczą aktualnych problemów związanych ze stosowaniem zarówno indywidulanego, jak i zbiorowego prawa pracy. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie o wzajemne relacje pomiędzy ochroną gospodarki a ochroną pracy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

LFLF PRAWO PRACY MIĘDZY GOSPODARKĄ A OCHRONĄ PRACY Profesora Ludwika Florka Księga jubileuszowa LF redakcja naukowa Monika Latos-Miłkowska Łukasz Pisarczyk LFLF Warszawa 2016 Publikacja dofi nansowana przez Uniwersytet Warszawski oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Recenzent Dr hab. Krzysztof Walczak Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Projekt okładki i układ typografi czny Marta Baranowska Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-264-9994-4 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Słowo o Jubilacie Słowo o Jubilacie Zamyśliłem się wtedy – na chwilę, Tak, po prostu, nad wszystkiem, nad całem. I tyle lat minęło, i rzeczy tyle, A ja jeszcze jakoś nie przestałem. (Julian Tuwim, Po prostu) Profesor Ludwik Florek jest uczonym, który całe swoje zawodowe życie poświęcił pracy naukowej. Najważniejszymi wartościami, jakie mu przyświecały, były i są dążenie do poznania prawdy, a także dobro i rozwój polskiej nauki prawa pracy. Jednak Pan Profesor jest nie tylko wybitnym naukowcem. Jest przede wszystkim ciepłym i życzliwym czło- wiekiem, naszym Mistrzem, na którego zawsze możemy liczyć. Jubileusz Pana Profesora jest znakomitą okazją, aby zaprezentować drogę życiową i zawodową oraz niezwykle bogaty i zróżnicowany dorobek naukowy Szanownego Jubilata. Profesor Ludwik Florek od początku swojej pracy naukowej jest zwią- zany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym Wydziale ukończył studia prawnicze i rozpoczął pracę w ów- czesnym Zakładzie Prawa Pracy i Polityki Społecznej. W 1974 r. uzyskał stopień doktora, a w 1980 r. – doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w 1990 r. Jest jednym z czołowych przedstawicieli polskiej nauki prawa. Bogata i zróżnicowana twórczość naukowa Profesora Ludwika Florka dotyczy szeroko pojętego prawa pracy, w tym również międzynarodowego i eu- ropejskiego prawa pracy, a w pewnym zakresie także prawa ubezpieczeń społecznych. Do 1980 r. były to przede wszystkim zagadnienia z zakresu indywidualnego prawa pracy, a później także zbiorowego prawa pracy. Oprócz tego zajmował się również zagadnieniami teoretycznymi o bar- dziej generalnym charakterze, jak liberalizacja prawa pracy, związki prawa pracy z gospodarką, problemy zatrudnienia pracowników i ich zabezpieczenia społecznego, rola Konstytucji RP w prawie pracy, wpływ konwencji i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy na polskie pra- wo pracy oraz rola dyrektyw unijnych i ich znaczenie w polskim syste- mie prawnym. 5 Słowo o Jubilacie Swoje badania naukowe Pan Profesor opiera na rozległym materiale prawnoporównawczym. Jest to możliwe dzięki wieloletnim studiom nad zagranicznym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Badania te były prowadzone m.in. w czasie rocznego stypendium na Uniwersytecie Ge- newskim (1976–1977), półtorarocznego pobytu w Niemczech (stypendium Humboldta 1984–1985) oraz rocznego pobytu na Uniwersytecie Michigan, Wydział Prawa w Ann Arbor (1990–1991). Pan Profesor wielokrotnie wykładał na uczelniach zagranicznych, brał również udział w licznych konferencjach międzynarodowych, prze- wodnicząc obradom, a także wygłaszając referaty w języku angielskim, niemieckim czy francuskim. W czasie Światowego Kongresu Prawa Pracy w Atenach w 1991 r. i w Buenos Aires w 1997 r. był referentem krajowym, przedstawiając problematykę rozwiązywania sporów zbiorowych i rów- nego traktowania pracowników w Polsce. Przewodniczył obradom ple- narnym m.in. podczas europejskich kongresów prawa pracy we Fryburgu Bryzgowijskim (2009 r.) oraz Sewilli (2011 r.). Profesor Ludwik Florek uczestniczył też w licznych konferencjach krajowych, wygłaszając referaty naukowe lub biorąc udział w dyskusjach panelowych. Poczynając od lat 80. XX w., pięciokrotnie był referentem na zjazdach katedr prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Jest inicja- torem (wspólnie z prof. Walerianem Sanetrą) regionalnych konferencji prawa pracy, które odbywają się corocznie, poczynając od 1998 r. Konfe- rencje te mają szczególne znaczenie dla młodych pracowników nauko- wych, którzy dzięki tym spotkaniom zyskują możliwość publicznego zaprezentowania efektów swoich badań. Oprócz rezultatów naukowych konferencje te dały początek licznym przyjaźniom i relacjom koleżeń- skim, których znaczenie trudno jest przecenić. Pan Profesor zorgani- zował pięć takich konferencji, a w rezultacie był też redaktorem pięciu opracowań zbiorowych, które stanowiły podsumowanie dyskusji (były to tomy poświęcone bezrobociu, źródłom prawa pracy, czasowi pracy, a także relacjom między indywidualnym i zbiorowym oraz powszech- nym i szczególnym prawem pracy). Dorobek naukowy Profesora Ludwika Florka dotyczy wszystkich aspektów prawa pracy. Składa się na niego około 350 prac naukowych, a wśród nich kilka podręczników i monografii, opracowania publikowane w najpoważniejszych polskich czasopismach prawniczych (bardzo często na pierwszym miejscu) oraz ponad 40 prac w językach obcych. Obszerny komentarz do kodeksu pracy (wydany nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer; dotychczas 6 wydań), którego jest redaktorem i współautorem, wywiera istotny wpływ na orzecznictwo i praktykę stosowania prawa pracy. Dwie trzecie wszystkich publikacji przypada na czas po uzyskaniu tytułu profesora, co dowodzi pasji badawczej i wielkiego zaangażowania 6 Słowo o Jubilacie w rozwój polskiej i europejskiej nauki prawa pracy. Jego prace, w tym książki „Zakazy wypowiedzenia umowy o pracę”, „Staż pracy”, „Ochro- na praw i interesów pracownika” (Warszawa 1990) czy ostatnio „Usta- wa i umowa w prawie pracy”, są powszechnie cytowane w literaturze przedmiotu. Poglądy Pana Profesora były też wielokrotnie powoływane w orzecznictwie sądowym, w tym w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Profesor Ludwik Florek jest wychowawcą kilku pokoleń studentów i doktorantów – prowadzi wykłady i seminaria z zakresu prawa pracy, w tym międzynarodowego i europejskiego prawa pracy. Był promoto- rem dziewięciu obronionych prac doktorskich, autorem kilkudziesięciu recenzji doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Z Jego podręcznika „Prawo pracy” (dotychczas 17 wydań; do roku 2003 wspólnie z prof. Tade- uszem Zielińskim) korzystały i korzystają nadal dziesiątki tysięcy studen- tów wydziałów prawa w całej Polsce. Jest ponadto autorem podręcznika: „Europejskie prawo pracy” (dotychczas 4 wydania) oraz opracowania „Międzynarodowe prawo pracy” (wydane wspólnie z prof. Michałem Seweryńskim). W latach 1981–1987 Pan Profesor pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk Prawno ‑Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskie- go, w latach 1987–1990 – Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1993–2000 – Dyrektora Instytutu Nauk Prawno ‑Administracyjnych. Od 1996 r. jest Kierownikiem Kate- dry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Trzeba podkreślić niezwykłą umiejętność tworzenia warunków, w których mogą pracować naukowcy należący do różnych pokoleń i szkół badawczych. Każdy znajduje w tym środowisku przestrzeń wolności i swobody, dzięki której może rozwijać swoje zain- teresowania badawcze. Szczególną opieką Pan Profesor otacza młodych adeptów nauki. Przyciąga to do Katedry licznych doktorantów, a członko- wie zespołu mają warunki umożliwiające uzyskiwanie kolejnych stopni naukowych i awansów. Profesor Ludwik Florek sprawuje ponadto funkcję Przewodniczącego Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabez- pieczenia Społecznego. W roku 2012 został wybrany członkiem‑korespon- dentem Europejskiej Akademii Prawa Porównawczego. Od 1983 r. jest zatrudniony w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, biorąc udział w licz- nych programach badawczych prowadzonych w ramach Instytutu. Od wielu lat jest również konsultantem naukowym tej instytucji. Czterokrot- nie był kierownikiem dużych programów badawczych. W okresie pol- skiej prezydencji w Unii Europejskiej przygotował obszerne opracowanie dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat „Czas pracy w prawie europejskim”. 7 Słowo o Jubilacie Od kilkudziesięciu lat jest członkiem rad programowych lub komi- tetów wydawniczych „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy” oraz „Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego”. W przeszło- ści członek Kolegium Redakcyjnego „Michigan Journal of International Law” (1990–1991), „Diritto delle Relazioni Industrialni” (1995–2001) oraz „Państwa i Prawa” (2003–2007). Był również redaktorem naukowym „Encyklopedii prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, wydawanej przez kilka lat, poczynając od 2000 r. Profesor Ludwik Florek był członkiem Komisji Reformy Prawa Pracy działającej w latach 90. XX w. W latach 2002–2007 pełnił funkcję Wiceprze- wodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która przygotowała projekty kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Wreszcie, w latach 2007–2010 Pan Profesor był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. 8 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka wykaz publikacJi profeSora ludwika florka * 1971 Instytucja powołania przewidziana w ustawie o pracownikach rad narodowych, Palestra 1971, nr 2, s. 39–49 1972 Z zagadnień urlopu bezpłatnego na opiekę nad małym dzieckiem, PiZS 1972, nr 10–11, s. 36–42 glosa do wyroku SN z dnia 5 lutego 1971 r., II PR 549/70 (ochrona trwało- ści stosunku pracy kobiet w ciąży), PiP 1973, z. 2, s. 118 1973 1974 glosa do postanowienia SN z dnia 24 sierpnia 1972 r., I PZ 45/72 (roz- wiązanie stosunku pracy z osobą delegowaną do pracy za granicę), PiP 1974, z. 5, s. 166–168 glosa do wyroku SN z dnia 7 września 1972 r., I PR 254/72 (żądanie przy- wrócenia stanowiska kierowniczego), OSP 1974, z. 4, poz. 79, s. 170–172 Kodeks pracy a prawo cywilne, Pol. Społ. 1974, nr 11, s. 24–27 Kodeks pracy. Ochrona trwałości stosunku pracy, PiŻ 1974, nr 36 Podstawowe zagadnienia kodeksu pracy, cz. 1, Warszawa 1974, s. 29–68. Podstawowe zasady prawa pracy, Pol. Społ. 1974, nr 9, s. 3–6 Podstawowe zasady prawa pracy, PiŻ 1974, nr 30, s. 3 * Bibliografia dorobku naukowego Pana Profesora Ludwika Florka została przygotowana dzięki życzliwej pomocy Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpiecze- nia Społecznego. 9 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka Zakazy wypowiedzenia umowy o pracę w kodeksie pracy, NP 1974, nr 9, s. 1105–1116 1975 glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 14 grudnia 1973 r., III PZP 33/73 (bezpłatne urlopy dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi), NP 1975, nr 4, s. 597–602 glosa do wyroku SN z dnia 7 listopada 1974 r., I PR 332/74 (charakter praw- ny zmiany zakresu czynności), OSP 1975, z. 9, poz. 206, s. 420–421 Konstrukcja prawna zakazu wypowiadania umowy o pracę, St. Iur. 1975, t. 3, s. 183–197 Ochrona pracy kobiet, Pol. Społ. 1975, nr 2, s. 16–20 Ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym, PiZS 1975, nr 1, s. 3–11 Ograniczona odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną za- kładowi pracy, PUG 1975, nr 3, s. 69–73 1976 glosa do wyroku SN z dnia 10 kwietnia 1975 r., I PRN 3/75 (utrata zdolno- ści do pracy), OSP 1976, z. 78, poz. 138, s. 313–314 Staż pracy w kodeksie pracy, PiP 1976, z. 3, s. 132–143 Wydruk z komputera jako dokument obrotu prawnego w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego (w:) Wydruk z komputera jako dokument obrotu prawnego, red. A. Murzynowski, Warszawa 1976 [maszynopis powielony] Zakazy wypowiedzenia umowy o pracę, Warszawa 1976 1978 glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 27 stycznia 1977 r., V PZP 5/76 (nabycie prawa do urlopu w dodatkowym miejscu pracy), PiP 1978, z. 8–9, s. 260–263 Obowiązki zakładu pracy w zakresie zatrudnienia inwalidów skierowanych do pracy przez organ administracji państwowej, Komitet Rehabilitacji i Read- aptacji Człowieka PAN, Warszawa 1978 [ekspertyza] Staż pracy w zachodnioeuropejskim ustawodawstwie pracy, St. Praw. 1978, nr 4, s. 131–162 10 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka 1979 glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 1979 r., I PZP 39/78 (właściwość terenowej komisji rozjemczej do rozpatrywania sprawy pracownika), OSP 1979, z. 12, poz. 216, s. 526–528 Okresy zaliczalne do stażu pracy, PiZS 1979, nr 1, s. 11–22 Die polnische Sozialversicherung, Jahrbuch für Ostrecht 1979, t. 20, s. 145–166 Sprawiedliwość społeczna w stosunkach pracy, Nowe Drogi 1979, nr 8, s. 148–156 1980 glosa do wyroku SN z dnia 18 czerwca 1979 r., I PRN 39/79 (prawo do do- datku za wysługę lat), OSP 1980, z. 9, poz. 167, s. 393–394 Niektóre problemy prawa strajku w ujęciu porównawczym, PiP 1980, z. 10, s. 27–39 Pojęcie stażu pracy, PiP 1980, z. 3, s. 92–103 Staż pracy, Warszawa 1980 Wolność związkowa. Konwencja nr 87 MOP, Gazeta Prawna 1980, nr 22, s. 5–6 Zaliczalność okresów zatrudnienia, NP 1980, nr 1, s. 56–69 1981 glosa do wyroku SN z dnia 14 listopada 1979 r., I PRN 137/79 (sytuacja pra- cownika skierowanego do pracy za granicą), OSP 1981, z. 7–8, s. 123 Ochrona praw związkowych w działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy, Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego 1981, nr 1, s. 3–18 Prawo do strajku. Tezy do ustawy o związkach zawodowych, Tygodnik Solidar- ność 1981, nr 5, s. 11 1982 Podstawowe założenia wolności związkowej w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (w:) Z problematyki związków zawodowych i współ- uczestnictwa pracowników w zarządzaniu. Ujęcie prawnoporównawcze, St. i Mat. IPSS 1982, nr 2, s. 11–23 recenzja książki: A.L. Goldman, Labour law and industrial relations in the United States of America, Deventer 1979, PiP 1982, z. 8, s. 122–125 11 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka 1983 Bibliografia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Literatura. Orzecznictwo, Warszawa 1983 [współaut. G. Bieniek, J. Brol, M. Gersdorf ‑Giaro] Fragen das polnischen Arbeitsrecht, Recht Arbeit 1983, Nr. 1, s. 37–40 Polonia is Hukukunum Solunlari (Problemy prawa pracy w Polsce), Iktisat ve Maliye 1983, nr 6, s. 225–235 Polnisches Beamtenrecht, Jahrb. Ostrecht. 1983, Bd. 24, s. 275–298 Rokowania zbiorowe na szczeblu zakładu pracy (w:) L. Florek, E. Gieniecz- ko, E. Sobótka, Z problematyki rokowań i porozumień zbiorowych pracy, St. i Mat. IPSS 1983, nr 7, s. 6–20 Sytuacja prawna pracowników, Handel Zagraniczny 1983, nr 6, s. 15–20 Sytuacja prawna pracowników przedsiębiorstw zagranicznych (w:) Firmy polo- nijne i zagraniczne w PRL, Poznań 1983, s. 75–84 recenzja książki: M. Rafacz ‑Krzyżanowska, Rozstrzyganie sporów pracowni- ków o roszczenia ze stosunku pracy, Warszawa 1980, Droit Polonais Con- temporain 1983, nr 1–2, s. 74–77 1984 Prawo do urlopu wypoczynkowego (w:) Informacje, ekspertyzy, propozycje, me- tody, St. i Mat. IPSS 1984, nr 24, s. 19 Uwagi o sytuacji prawnej urzędnika państwowego, PiP 1984, z. 4, s. 44–57 1985 Ochrona przed wypowiedzeniem w prawie pracy Republiki Federalnej Niemiec (w:) Prawo pracy państw obcych, t. 2, Prawo pracy Węgierskiej Republiki Lu- dowej, Francji, Republiki Federalnej Niemiec, red. M. Matey, Ossolineum 1985, s. 148–176 1986 Einführung zum Gesetz über die Rentenversorgung der Arbeitnehmer und ihrer Familien, Jahrbuch für Ostrecht 1986, Bd. 27, s. 393–408 Prawne aspekty gospodarowania czasem pracy, Warszawa 1986 Prawne ustalanie warunków pracy (w:) Zarys polityki społecznej, red. S. Czaj- ka, Warszawa 1986, s. 120–125 12 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka Zakaz pracy przymusowej w międzynarodowym prawie pracy, Pol. Społ. 1986, nr 9, s. 1–4 1987 Nowa regulacja prawna układów zbiorowych pracy, PiP 1987, z. 9, s. 24–38 Le nouveau droit des conventions collectives de travail, Droit Polonais Contem- porain 1987, nr 1–4, s. 81–98 Prawo do urlopu wypoczynkowego (w:) Źródła i instytucje prawa pracy w ujęciu porównawczym, red. J. Wratny, St. i Mat. IPSS 1987, nr 4, s. 89–106 Refleksje nad kierunkami rozwoju prawa pracy (w:) Praca i polityka społeczna w Polsce współczesnej. Zbiór opracowań, Warszawa 1987, s. 237–256 Stanowienie prawa ubezpieczeń społecznych (w:) Koncepcje i problemy ubezpie- czenia społecznego. Materiały IV Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, red. J. Jończyk, AUW Wrocław 1987, s. 85–100 Ubezpieczenie i zabezpieczenie społeczne w prawie międzynarodowym, PiZS 1987, nr 2, s. 1–13 Źródła i charakter prawny zobowiązań wynikających z konwencji MOP, Biule- tyn Rady Legislacyjnej 1987, nr 12, s. 94–107 1988 Kollektivnyj trudovoj dogovor, Sowriemiennoje Polskoje Prawo 1988, nr 2, s. 77–96 Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988 [współaut. M. Seweryński] 1989 Pojęcie i zakres zbiorowej ochrony interesów pracowników, PiP 1989, z. 11, s. 28–38 Staż pracy i ciągłość pracy w zmienionych warunkach społeczno-gospodarczych, PiZS 1989, nr 3, s. 13–23 Zobowiązania międzynarodowe Polski wynikające z ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, St. i Mat. IPSS 1989, nr 8, s. 58 Ochrona praw i interesów pracownika, Warszawa 1990 1990 13 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka Prawna ochrona pracowników, St. i Mat. IPSS 1990, nr 5, s. 80 Staż pracy i ciągłość pracy (w:) Przesłanki reformy prawa pracy, cz. 2, red. Z. Sal- wa, Warszawa 1990, s. 19–33 1991 Democratic institutions of industrial relations. A Polish perspective, Michigan Journal of International Law 1991, vol. 12, no. 3, s. 621–646 Prawo do wypoczynku (w:) Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieru- szewski, Ossolineum 1991, s. 923–937 Prawo strajkowe, Rzeczpospolita 1991, nr 211, dod. Ekonomia i Prawo, s. VII The Settlement of Collective Labor Disputes in Poland (w:) World Labor Congress of Labour Law and Social Security. National Reports, Ateny 1991, s. 387–394 1992 Arbeitsrechtliche Probleme bei Investitionen in Polen (w:) Rechtliche Rahmenbe- dingungen für Investitionen in Polen, Köln 1992 Demokratyczne (zbiorowe) stosunki pracy, St. Iur. 1992, t. 23, s. 21–33 Dret individual versus dret collectiu. Dinamica, ruptura i continuitat (w:) El dret del treball a Catalunya i Polònia, Generalitat de Catalunya, Departa- ment de Treball, Barcelona 1992, s. 60–66 Droit individuel et droit collectif de travail en Pologne. Période communiste et postcommuniste (w:) Changements politiques et droit du travail. Perspective polono-espagnole. Symposium polono-catalon de droit compare du travail, Barcelona, 12–13 decembre 1991, sous la réd. de M. Seweryński, A. Mar- zal, Łódz 1992, s. 191–198 The Impact of Industrial Relations on Political Transformations in Poland. 9th World Congress, Sydney 1992, s. 29 [abstract] Job and unemployment security in Poland, American University Journal of International and Policy 1992, vol. 7, no. 3, s. 529–541 Polnisches kollektives Arbeitsrecht (w:) Handbuch Wirtschaft und Recht in Os- teuropa, Hrsg. S. Breidenbach, München 1992 [skoroszyt]. Problems and Dilemmas of Labor Relations in Poland, Comparative Labor Law Journal 1992, vol. 13, no. 2, s. 111–128 Zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Komentarz do ustawy z 28 grudnia 1989, Warszawa 1992 14 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka 1993 Entwicklungsgeschichte sozialer Sicherheit aus östlicher Sicht – das Beispiel Po- len (w:) Umgestaltung der Systeme sozialer Sicherheit in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Berlin 1993, s. 40–51 International labour law and Polish legislation (w:) The changing face of labour law and industrial relations. Liber Amicorum for Clyde W. Summers, ed. R. Blanpain, Baden ‑Baden 1993, s. 154–165 Prawo Wspólnot Europejskich w zakresie zatrudnienia i stosunków pracy, War- szawa 1993 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, M. Praw. 1993, nr 1, s. 7–8 1994 Evolution of social security in Poland (w:) The transformation of social se- curity systems in Central and Eastern Europe, eds. B. von Maydell, E.‑M. Hohnerlein, Leuven 1994, s. 35–45 The Impact of industrial relations on political transformation in Poland (w:) The future of industrial relations. Global change and challenges, eds. J.R. Niland et al., London, New Delhi 1994, s. 307–316 Konwencje i zalecenia MOP-u a ustawodawstwo polskie, Pol. Społ. 1994, nr 9, s. 5–10 Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, PiZS 1994, nr 4, s. 36–47 Rokowania i układy zbiorowe pracy, PiP 1994, z. 12, s. 3–17 Social Security in the year 2000. Potentialities and Problems. Polish Report (w:) Social Security in the year 2000. Potentialities and problems including inter- national harmonization. Reports of the XIV Congress of Labour and Social Security, Theme III, Seoul 1994, s. 547–562 Zasadnicze kierunki nowelizacji kodeksu pracy, PiP 1994, z. 9, s. 16–27 Zatrudnienie pracowników polskich za granicą, M. Praw. 1994, nr 1, s. 1–4 Zmiany w kodeksie pracy, Rzeczpospolita 1994 – cykl artykułów: Ogranicze- nie roli państwa, 14 kwietnia, nr 87, Prawo co Dnia, s. 12; Polepszenie sy- tuacji zatrudnionych, 15 kwietnia, nr 88, Prawo co Dnia, s. 10; W interesie zatrudniającego, 18 kwietnia, nr 90, Prawo co Dnia, s. 10; Przeciwdziała- nie nielegalnym praktykom, 19 kwietnia, nr 91, Prawo co Dnia, s. 12; Za dużo przepisów wykonawczych, 20 kwietnia, nr 92, Prawo co Dnia, s. 10; Generalne porządkowanie, 21 kwietnia, nr 93, Prawo co Dnia, s. 10 15 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka recenzja książki: T. Zieliński, Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys sy- stemu prawnego. Część ogólna, Kraków 1994, PiP 1994, z. 12, s. 88–90 1995 Die Beschäftigung der polnischen Arbeitnehmer im Ausland und der Ausländer in Polen, Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits‑ und Sozialrecht 1995, Nr. 1, s. 101–114 Die Beschäftigung der polnischen Arbeitnehmer im Ausland und der Ausländer in Polen (w:) Europäische Integration und nationale Rechtskulturen. Referate des 13. Symposiums der Alexander von HumboldtStiftung vom 19. bis 23. Septem- ber 1993 in Bamberg, Hrsg. Ch. Tomuschat, H. Kötz, B. von Maydell, Köln 1995, s. 435–449 Constraining and Reducing the Cost of Social Welfare in Poland (w:) Medical- -Legal Aspects of Work Injuries, Jerusalem 1995, s. 40 [abstrakt] The Influence of International Labour Organization’s Conventions and Recom- mendations on Polish Law (w:) Polish labour law and collective labour rela- tions in the period of transformation, ed. M. Seweryński, Warsaw 1995, s. 51–67 Internationale Normen in ihrer Bedeutung für den Transformationsprozeß in Polen (w:) Einfluß der internationalen Normen im Bereich des Sozialrechts, Berlin 1995 Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących równego traktowania mężczyzn i kobiet, Pol. Społ. 1995, nr 11–12, s. 8–14 Prawo do dodatkowego wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska (dot. uchwały TK z dnia 11 stycznia 1995 r., W 17/94), Rzeczpospolita, 26 stycznia 1995, nr 22, Prawo co Dnia, s. 14 Trade Union Law in Poland, St. Iur. 1995, nr 30, s. 165–175 Układy zbiorowe pracy, M. Praw. 1995, nr 6, s. 163–171 Wpływ konwencji i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy na prawo pol- skie (w:) Polskie prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy w okresie transforma- cji, red. M. Seweryński, Warszawa 1995, s. 47–61 Wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (dot. uchwały TK z dnia 11 stycznia 1995 r., W 17/94), Rzeczpospolita, 23 stycznia 1995, nr 19, Prawo co Dnia, s. 16 Zachowanie uprawnień pracowniczych wynikających ze starych układów zbioro- wych, Rzeczpospolita, 23 listopada 1995, nr 271, s. 17 16 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka Families in Poland. Evolution, differentiation, transformation period, eds. M. Bed- narski et al., Warsaw 1995 [red.] Social policy in 1993–1994. Main problems in transition period, eds. M. Bed- narski et al., Warsaw 1995 [red.] 1996 Dostosowanie polskiego prawa pracy do prawa Wspólnot Europejskich, Warsza- wa 1996 Grundzüge des kollektiven Arbeitsrechts in Polen (w:) Das Arbeitsrecht im Über- gang vom Sozialismus zur Marktwirtschaft, Hrsg. K. Adomeit, L. Florek, C. Kollonay ‑Lehozky, Berlin 1996, s. 109–133 (ROW–Schriftenreihe, t. 4) Labour Law and Social Security (w:) Business Law Guide to Poland, Warsaw 1996, s. 213–246 Prawo pracy, Warszawa 1996 [współaut. T. Zieliński] Prawo pracy Unii Europejskiej (w:) Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń spo- łecznych, Warszawa 1996, s. 17–90 The significance of international labour standards to the transformation process in Poland (w:) Social protection by way of international law. Appraisal, defi- cits and further development, eds. B. von Maydell, A. Nußberger, Berlin 1996, s. 171–186 Swoboda przepływu pracowników w prawie Unii Europejskiej, Europa–Polska 1996, nr 4, s. 3–6 Trade Union Rights in Poland (w:) Nuovi modelli di diritto sindacale nell’Europa Centrale: Repubbliche Ceca e Slovacca, Ungheria, Polonia. New patterns of collective labour law in Central Europe: Czech and Slovak Republics, Hunga- ry, Poland, eds. U. Carabelli, S. Sciarra, Milano 1996, s. 186–211 Das Arbeitsrecht im Übergang vom Sozialismus zur Marktwirtschaft, Hrsg. K. Ado- meit, L. Florek, C. Kollonay ‑Lehozky, Berlin 1996 (ROW–Schriftenreihe, t. 4) Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1996 [red.] 1997 Die Beschäftigung der polnischen Arbeitnehmer im Ausland und der Ausländer in Polen (w:) Social Security of Migrants in the European Union of Tomor- row, ed. E. Eichenhofer, Osnabrück 1997 17 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka Charakter prawny układu zbiorowego pracy (w:) Układy zbiorowe w demokra- tycznym ustroju pracy. Studium z zakresu prawa pracy, red. J. Wratny, Warszawa 1997, s. 36–54 Discrimination in Employment in Poland. Rapport National. XV World Con- gress of Labour Law and Social Security, Buenos Aires 1997 Konstytucja RP a prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego, Prz. Leg. 1997, nr 3, s. 105–111 [współaut. T. Liszcz, M. Seweryński] Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, PiP 1997, z. 11–12, s. 195–212 Polskie prawo pracy a standardy Unii Europejskiej (w:) Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, red. H. Le- wandowski, Warszawa 1997, s. 235–258 Prawo pracy, Warszawa 1997 [współaut. T. Zieliński] Umowny charakter układu zbiorowego pracy, PiP 1997, z. 7, s. 15–29 Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy, PiZS 1997, nr 1, s. 2–9 Zgodność przepisów prawa pracy z Konstytucją, PiZS 1997, nr 11, s. 8–14 Znaczenie Konstytucji dla indywidualnego prawa pracy, Pol. Społ. 1997, nr 11–12, s. 30–33 1998 Discrimination in Employment in Poland (w:) Discrimination in Employment, Leuven 1998 Dostosowanie przepisów prawa pracy do Konstytucji, PS 1998, nr 9, s. 3–16 Ekspertyza dot. dyrektywy nr 92/85 w sprawie ochrony macierzyństwa (w:) Pra- wo pracy, cz. 1, Opracowania analityczne, red. M. Matey ‑Tyrowicz War- szawa 1998, s. 379–392 Ekspertyza dot. dyrektywy nr 93/104 dot. niektórych aspektów organizacji czasu pracy (w:) Prawo pracy, cz. 1, Opracowania analityczne, red. M. Matey‑ ‑Tyrowicz, Warszawa 1998, s. 249–266 Freedom of movement for workers and social security in view of the Europe Agreement (w:) European social security law and third country nation- als, eds. Y. Jorens, B. Schulte, Bruksela 1998, s. 387–394 [współaut. G. Uścińska] Kilka uwag na temat nowych aspektów charakteru prawnego układu zbiorowego pracy (w:) Nowe układy zbiorowe, przełom czy kontynuacja?, red. J. Wrat- ny, Warszawa 1998, s. 33–38 18 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczą- cych stosunku pracy (w:) Europejskie prawo pracy i prawo socjalne a prawo polskie, red. H. Szurgacz, Wrocław 1998, s. 39–58 Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie zatrudnienia, Erida 1998 Pojęcie, źródła i charakter prawny europejskiego prawa pracy, PiZS 1998, nr 7–8, s. 2–8 Równość traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie prawa pracy (w:) Prawo pracy, cz. 1, Opracowania analityczne, red. M. Matey ‑Tyrowicz, Warsza- wa 1998, s. 153–187 Znaczenie konstytucji dla indywidualnego prawa pracy (w:) Praca i polityka spo- łeczna w perspektywie XXI wieku, Warszawa 1998, s. 223–228 Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz do instytucji prawnych, Warszawa 1998 [red.] 1999 Autonomiczne (pozaustawowe) źródła prawa pracy (w:) Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy. Księga pamiątkowa poświęcona Czesławowi Jackowiakowi, red. B. von Maydell, T. Zieliński, Warsza- wa 1999, s. 48–65 Autonome Rechtsquellen des polnischen Arbeitsrechts (w:) Die Sozialordnung in Polen und Deutschland in einem zusammenwachsenden Europa. Gedächt- nisschrift für Czesław Jackowiak, Hrsg. B. von Maydell, T. Zieliński, War- schau 1999 Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w prawie europejskim, PiZS 1999, nr 2, s. 12–19 Indywidualne prawo pracy a standardy Unii Europejskiej (w:) Polityka społecz- na Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla Polski, Warszawa 1999, s. 20–49 Landesbericht Republik Polen (w:) Transformation von Systemen sozialer Si- cherheit in Mittel- und Osteuropa. Bestandsaufnahme und kritische Anal- yse aus dem Blickwinkel der Rechtswissenschaft, Hrsg. B. von Maydell, A. Nußberger, Berlin 1999, s. 101–114 Polskie prawo pracy a standardy europejskie, Bezpieczeństwo Pracy 1999, nr 6, s. 2–6; Pol. Społ. 1999, nr 8, s. 9–13 Prawo pracy, Warszawa 1999 [współaut. T. Zieliński] 19 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka Swoboda przepływu pracowników a wymagania integracji europejskiej (w:) Polityka społeczna Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla Polski, Warsza- wa 1999, s. 50–57 2000 Community co-ordination for the self-employed persons from the perspective of Polish social security schemes (w:) The free movement of the self-em- ployed persons within the European Union and the coordination of nation- al social security schemes, European Conference, Athens, September 2000, Athens 2000, s. 165–169 glosa do wyroku SN z dnia 7 grudnia 1999 r., I PKN 438/99 (szczegól- na ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy), OSP 2000, z. 11, poz. 174, s. 578–580 Das individuelle Arbeitsrecht in Polen (w:) Individuelles Arbeitsrecht in Osteu- ropa, Hrsg. R. von Richardi, Berlin 2000, s. 23–38 Międzynarodowe źródła prawa pracy (w:) Źródła prawa pracy, red. L. Florek, Warszawa 2000, s. 61–73 [red.] Prawo pracy, Warszawa 2000 [współaut. T. Zieliński] Prawo pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000 [współaut. M. Latos ‑Miłkowska, Ł. Pisarczyk] Prawo pracy wobec przemian demokratycznych i gospodarki rynkowej (w:) Prawo jako instrument przemian ustrojowych w Polsce 1989–1999. Materiały z konferencji na Wydziale Prawa i Administracji UW, 23 lutego 2000 r., red. G. Bałtruszajtys, T. Tomaszewski, Warszawa 2000, s. 65–72 Rola umów międzynarodowych w zbiorowym prawie pracy (w:) Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń 2000, s. 87–108 Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w prawie Unii Europejskiej (w:) Konferen- cja naukowa. Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia, Warszawa 2000, s. 8–22 Zakres ograniczania wolności związkowych (art. 59 ust. 4 Konstytucji), PiP 2000, z. 12, s. 3–15 recenzja książki: Z. Hajn, Status prawny organizacji pracodawców, Warsza- wa 1999, PiZS 2000, nr 3, s. 47–48 Źródła prawa pracy, Warszawa 2000 [red.] 20 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka 2001 Konstytucyjne podstawy indywidualnego prawa pracy (w:) Konstytucyjne pod- stawy systemu prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2001, s. 69–70 Prawne ramy elastycznych form zatrudnienia (w:) Elastyczne formy zatrudnie- nia sposobem na efektywność firm, red. L. Machol ‑Zajda, Warszawa 2001, s. 27–32 Prawo pracy, Warszawa 2001 [współaut. T. Zieliński] Prawo unijne a ustawodawstwo krajowe, Wynagrodzenia 2001, nr 10 Przedstawiciele pracowników w europejskim prawie pracy (w:) Reprezenta- cja praw i interesów pracowniczych, red. G. Goździewicz, Toruń 2001, s. 33–42 Równość traktowania mężczyzn i kobiet (w:) Równość praw kobiet i mężczyzn. Ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy, orzecznictwo Europejskie- go Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Teksty i komentarze, Warszawa 2001, s. 152–171 Równość szans w zakresie zatrudnienia, Wynagrodzenia 2001, nr 11 Równość wynagrodzeń, Wynagrodzenia 2001, nr 9 Równość zatrudnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo- ści, Wynagrodzenia 2001, nr 12–13 Zakaz dyskryminacji. Studium przypadku, Wynagrodzenia, 2001, nr 14–15 Znaczenie umów międzynarodowych w prawie pracy (w:) Prawo pracy u pro- gu XXI wieku. Stare problemy i wyzwania współczesności. Materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Białystok 21–22 września 2001 r., Białystok 2001, s. 39–62 2002 Europejskie prawo pracy (w:) Wielka encyklopedia PWN, t. 8, Warszawa 2002, s. 459–460 Informacja i konsultacja pracowników w prawie europejskim, PiZS 2002, nr 10, s. 2–8 Internationale Verträge im polnischen Arbeitsrecht (w:) Sozialrecht und Sozial- politik in Deutschland und Europa. Festschrift für Bernd Baron von May- dell, Hrsg. W. Boecken, F. Ruland, H.‑D. Steinmeyer, Neuwied 2002, s. 219–234 21 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka Prawny charakter europejskiego prawa pracy (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku. Księga jubileuszowa profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey‑ ‑Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002, s. 577–588 Prawo pracy Unii Europejskiej (w:) Studia prawno-europejskie, t. 6, Stan i per- spektywy rozwoju prawa europejskiego. Materiały konferencyjne (Łódź, 7–8.VI.2002), red. M. Seweryński, Z. Hajn, Łódź 2002, s. 137–149 Równe traktowanie pracowników w prawie europejskim, PiZS 2002, nr 5, s. 2–8 Znaczenie umów międzynarodowych w prawie pracy, PiP 2002, z. 2, s. 3–19 Związkowa strona układu zbiorowego pracy, Pol. Społ. 2002, nr 7, s. 12–16 2003 Europejskie prawo pracy, Warszawa 2003 Granice liberalizacji prawa pracy (w:) Granice liberalizacji prawa pracy. Proble- my zabezpieczenia społecznego. Materiały z XIV Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, red. E. Bielak, H. Lewandowski, Łódź 2003, s. 9–26 Gwarancje stosowania europejskiego prawa pracy (w:) Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej. Konferencja Wydziałowa Wydziału Prawa i Administracji UW, 28 luty 2003, red. E. Piontek, Warszawa 2003, s. 249–256 Liberalizacja prawa pracy i jej granice, PiP 2003, z. 12, s. 3–18 Ochrona miejsc pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2003, nr 3–4, s. 45–56 Ochrona miejsc pracy a interesy pracowników, pracodawców i bezrobotnych (w:) Prawo pracy a bezrobocie, red. L. Florek, Warszawa 2003, s. 11–24 Prawo pracy, Warszawa 2003 [współaut. T. Zieliński] Tendencje rozwojowe europejskiego prawa pracy w ostatnich latach (w:) Sąd Naj- wyższy wobec prawa i praktyki Unii Europejskiej, red. i wstęp W. Sanetra, Wrocław 2003, s. 91–110 Tadeusz Zieliński (1926–2003), PiP 2003, z. 12, s. 102–104 [nekrolog] Prawo pracy a bezrobocie, red. L. Florek, Warszawa 2003 [red.] Collective bargaining in Poland (w:) Darbo teisé suvienytoje Europoje (Labour Law in United Europe), Vilnius 2004, s. 185–194 2004 22 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka Czas pracy – pojęcie, rozkład i wymiar czasu pracy, Edukacja Prawnicza 2004, nr 6, s. 16–19 Dostosowanie polskiego prawa pracy do prawa unijnego ze szczególnym uwzględ- nieniem ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy, M.P.Pr. 2004, nr 1, s. 4–8 Polskie prawo pracy a unijne standardy. Zagadnienia dostosowawcze, Edukacja Prawnicza 2004, nr 1, s. 23–26 Prawo pracy, Warszawa 2004 [współaut. T. Zieliński] Zgodność polskiego prawa pracy z prawem europejskim (w:) Europeizacja pol- skiego prawa pracy, red. W. Sanetra, Warszawa 2004, s. 31–41 Znaczenie wspólnotowego prawa pracy, PiZS 2004, nr 5, s. 2–8 2005 Europejskie prawo pracy, Warszawa 2005 Labour law (w:) Introduction to Polish law, red. S. Frankowski, Hague 2005, s. 275–301 Prawo pracy, Warszawa 2005 [współaut. T. Zieliński] Wpływ międzynarodowego prawa pracy na prawo polskie (w:) Współczesne wy- zwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, red. A. Łazowski, R. Ostrihan- sky, Kraków 2005, s. 645–658 Wykładnia prawa pracy zgodna z prawem wspólnotowym (w:) Teoria i prakty- ka wykładni prawa. Materiały konferencji naukowej Wydziału Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Warszawskiego odbytej w dniu 27 lutego 2004 r., red. P. Winczorek, Warszawa 2005, s. 345–352 Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005, komentarz do art. 183a–183e, art. 221, 251, 291–673, 238–24130 [red.] 2006 Consequences of the enlargement for Polish labour law, Transition Stud. Rev. 2006, t. 13, nr 1, s. 25–27 Prawo pracowników do informacji i konsultacji, M.P.Pr. 2006, nr 5, s. 236–240 Prawo pracy, Warszawa 2006 [współaut. T. Zieliński] Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy (w:) Prawo pracy RP w obliczu prze- mian, red. M. Matey ‑Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006, s. 167–220 23 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka Ważne decyzje za wiedzą załogi (dot. ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji), Rzeczpospolita, 27 kwietnia 2006, nr 99, Prawo co Dnia, s. 4. 2007 Europejskie prawo pracy, Warszawa 2007 Indywidualne a zbiorowe prawo pracy – związki i podziały (w:) Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2007, s. 13–22 Kodyfikacyjne problemy prawa pracy, PiP 2007, z. 11, s. 3–19 Kodyfikacyjne problemy prawa pracy (w:) Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego. Referaty na XVI Zjazd Katedr oraz Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Gdańsk, 19–21 września 2007 r., Gdańsk 2007, s. 7–22 Opinia z dnia 12 marca 2007 r. o projekcie ustawy o zawodzie psycholo- ga, Prz. Leg. 2007, nr 3, s. 101–105 Opinia z dnia 18 czerwca 2007 r. o projekcie ustawy o emeryturach kapi- tałowych z zakładów ubezpieczeń emerytalnych, Prz. Leg. 2007, nr 3, s. 126–131 Opinia z dnia 17 września 2007 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeks pracy, Prz. Leg. 2007, nr 4, s. 82–85 Opinia z dnia 22 października 2007 r. o projekcie ustawy o zmianie usta- wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Prz. Leg. 2007, nr 4, s. 103–104 Prawo pracy, Warszawa 2007 [współaut. T. Zieliński] Sources of Polish labour law (w:) Labour and social security law in the XXI Centu- ry. Challenges and perspectives, eds. T. Davulis, D. Petrylaite, Vilnius 2007, s. 145–149 Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2007 [red.] 2008 Opinia z dnia 7 stycznia 2008 r. o projekcie ustawy o świadczeniach ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz o zakładach emerytalnych, Prz. Leg. 2008, nr 2, s. 102–105 Opinia z dnia 21 kwietnia 2008 r. o Programie „Solidarność pokoleń. Dzia- łania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”, Prz. Leg. 2008, nr 3, s. 92–95 24 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka Opinia z dnia 9 czerwca 2008 r. o projekcie ustawy o pracownikach sa- morządowych, Prz. Leg. 2008, nr 3, s. 151–159 [współaut. K. Nowacki] Opinia z dnia 19 czerwca 2008 r. o projekcie ustawy o służbie celnej, Prz. Leg. 2008, nr 3, s. 159–171 [współaut. A. Hanusz, Z. Siwik] Opinia z dnia 28 lipca 2008 r. o projekcie ustawy o emeryturach pomosto- wych, Prz. Leg. 2008, nr 3, s. 209–211 Prawo pracy, Warszawa 2008 [współaut. T. Zieliński] Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, PiZS 2008, nr 3, s. 18–20 Zbigniew Salwa 1926–2008, PiP 2008, z. 5, s. 118–120 [nekrolog] Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków zakładowego funduszu świad- czeń socjalnych, PiZS 2008, nr 1, s. 21–24 2009 Kapitał emerytalny a działalność lokacyjna OFE, PiZS 2009, nr 1, s. 14–19 Opinia z dnia 13 października 2008 r. o projekcie ustawy o zmianie usta- wy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw, Prz. Leg. 2009, nr 1–2, s. 223–230 [współaut. A. Hanusz, Z. Siwik] Opinia z dnia 15 grudnia 2008 r. o projekcie ustawy o zmianie usta- wy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Prz. Leg. 2009, nr 1–2, s. 357–358 Opinia z dnia 9 marca 2009 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świad- czeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, Prz. Leg. 2009, nr 3–4, s. 183–184 Opinia z dnia 20 kwietnia 2009 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom de- portowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pra- cy przez III Rzeszę i ZSRR, Prz. Leg. 2009, nr 3–4, s. 248–250 Opinia z dnia 25 maja 2009 r. o projekcie rozporządzenia Ministra Pra- cy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie rodzinne, Prz. Leg. 2009, nr 3–4, s. 277–278 Porozumienia zbiorowe dotyczące informacji i konsultacji pracowniczej (w:) Z za- gadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009, s. 67–77 Prawo pracy, Warszawa 2009 [współaut. T. Zieliński] 25 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka Profesor Michał Seweryński, Łódź, Sylwetki Łódzkich Uczonych 2009, z. 96 Ustalanie wynagrodzenia za pracę w gospodarce rynkowej (w:) Wynagrodze- nie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, red. W. Sanetra, Warszawa 2009, s. 41–52 Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009 [red.] 2010 Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010 glosa do wyroku SN z dnia 19 marca 2008 r., I PK 235/07 i z dnia 2 kwietnia 2008 r., II PK 261/07 (porozumienia zbiorowe), PiZS 2010, nr 1, s. 36–39 Konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe podstawy ochrony trwałości stosunku pracy (w:) Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce ryn- kowej, red. G. Goździewicz, Warszawa 2010, s. 41–52 Kształtowanie stosunku pracy przez ustawę i umowę, PiZS 2010, nr 2, s. 2–6 Opinia z dnia 7 grudnia 2009 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prz. Leg. 2010, nr 1, s. 158– 168 [współaut. E. Marszałkowska ‑Krześ, J. Rusiniak, Z. Siwik] Opinia z dnia 26 kwietnia 2010 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Prz. Leg. 2010, nr 2, s. 126–128 Pojęcie i zakres wolności związkowej (w:) Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Materiały konferencyjne (Gdańsk, 15–17.09.2010 r.), red. A. Wypych‑ ‑Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina, Gdańsk 2010, s. 69–78 Porozumienie zbiorowe a umowa o pracę (w:) Księga pamiątkowa w piątą rocz- nicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, red. Z. Niedbała, Warsza- wa 2010, s. 43–48 Prawo pracy, Warszawa 2010 [współaut. T. Zieliński] Prawo związku zawodowego do informacji, PiZS 2010, nr 5, s. 2–7 Układ zbiorowy a umowa o pracę, M.P.Pr. 2010, nr 2, s. 62–66 Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010 Ustawa odsyłająca do umowy prawa pracy (w:) Stosunki zatrudnienia w dwu- dziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej profesor Barbary Wagner, red. A. Sob- czyk, Warszawa 2010, s. 49–56 26 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka 2011 Część normatywna układu zbiorowego pracy (w:) Z zagadnień prawa pra- cy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa profesora Herberta Szurgacza, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warszawa 2011, s. 82–91 Prawo pracy, Warszawa 2011 Problemy czasu pracy w prawie unijnym, PiZS 2011, nr 11, s. 1–9 Termination of employment contract (w:) Labour Market of 21st Century, look- ing for flexibility and security, red. T. Davulis, D. Petrylaite, Vilnius 2011, s. 390–399 Uwarunkowania i zadania nauki prawa pracy (w:) Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pra- cy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, 26–28 maja 2011 r., red. L. Flo- rek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011, s. 426–436 Wymiar a norma czasu pracy (w:) Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011, s. 61–69 Czas pracy, Warszawa 2011 [red.] Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011 [red.] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, 26–28 maja 2011 r., red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011 [red.] 2012 Interes pracodawcy w prawie pracy, PiP 2012, z. 5, s. 18–30 Konstytucyjne podstawy zbiorowego prawa pracy (w:) Aktualne problemy zbio- rowego prawa pracy w Polsce i w Niemczech, red. G. Goździewicz, To- ruń 2012, s. 27–36 Verfassungsrechtliche Grundlagen des Kollektivarbeitsrechts (w:) Aktuelle Probleme des Kollektivarbeitsrechts in Polen und in Deutschland, Toruń 2012, s. 29–39 Die Lage entsandter Arbeitnehmer in Polen aus arbeitsrechtlicher Sicht (w:) Die Realisierung der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Verhältnis zwischen Deutsch- land und Polen aus arbeits- und sozialrechtlicher Sicht, Hrsg. U. Becker, B. Baron von Maydell, H. Szurgacz, Baden ‑Baden 2012, s. 161–171 Prawo pracy, Warszawa 2012 27 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka Swoboda umów w prawie pracy (w:) Wolność i sprawiedliwość w zatrudnie- niu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Pol- skiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, red. M. Seweryński, J. Stelina, Gdańsk 2012, s. 87–95 Termination of employment contracts in Poland (w:) Labour regulation in the 21st century.In search of flexibility and security, eds. T. Davulis, D. Petry- laite, Newcastle upon Tyne 2012, s. 275–284 Zalety i wady działalności związków zawodowych na szczeblu zakładowym (w:) Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, red. Z. Hajn, Warszawa 2012, s. 203–213 2013 Charakter prawny porozumień zbiorowych (w:) Prawo pracy. Refleksje i poszuki- wania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, red. G. Uścińska, Warszawa 2013, s. 107–117 Prezentacja dorobku Profesora Zbigniewa Salwy, PiZS 2013, nr 4, s. 3 Prawo pracy, Warszawa 2013 Prawo wobec wyzwań socjalnych (w:) Dziedziny prawa, dyscypliny i metody prawnicze, red. T. Giaro, Warszawa 2013, s. 153–159 Stan nauki prawa pracy w Polsce, PiP 2013, z. 1, s. 5–18 Umowa o pracę u małych pracodawców (w:) Stosunki pracy u małych pracodaw- ców, red. G. Goździewicz, Warszawa 2013, s. 62–71 Wynagrodzenie za pracę w gospodarce rynkowej (w:) Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga jubileuszowa Profesora Wa- leriana Sanetry, red. B. Cudowski, J. Iwulski, Białystok 2013, s. 103–115 Znaczenie układów zbiorowych pracy (w:) Układy zbiorowe pracy. W stule- cie urodzin profesora Wacława Szuberta, red. Z. Góral, Warszawa 2013, s. 49–68 Znaczenie układów zbiorowych pracy, PiZS 2013, nr 2, s. 2–10 2014 O ofe obiektywnie, PiZS 2014, nr 4, s. 2 [okładka] Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania zakładowego dialogu społecznego (w:) Zakładowy dialog społeczny, red. J. Stelina, Warszawa 2014, s. 36–47 Prawo pracy, Warszawa 2014 28 wykaz publikacJi profeSora ludwika florka 2015 Ustanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego, PiP 2015, nr 1, s. 20–30 Prawo pracy, Warszawa 2015 Ochrona pracowników jako słabszej strony stosunku pracy (w:) Księga jubileu- szowa Profesora Adama Zielińskiego, Warszawa 2015, s. 17 Ekspertyza 20 lat nowego prawa układowego, opracowana dla Pracodawców RP i Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Wpływ prawa pracy na rynek pracy. Referat na konferencję Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Czterdziestolecie kodeksu pracy, PiP 2015, nr 3, s. 21–33 Obowiązek wydania regulaminu wynagradzania, PiZS 2015, nr 3, s. 18–24 Podstawowe problemy przyszłego prawa pracy (w:) Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Se- weryńskiego, red. Z. Hajn, D. Skupień, Łódź 2015, s. 265–276 Uwagi w sprawie ustania stosunku pracy nauczyciela akademickiego (w:) Za- trudnienie nauczycieli akademickich, red. W. Sanetra, Warszawa 2015, s. 378–389 Ewolucja Kodeksu pracy (w:) Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współ- czesności. Księga jubileuszowa w siedemdziesięciolecie urodzin Profesor Teresy Liszcz, red. A. Kosut, W. Perdeus, SIL 2015, t. XXIV, s. 29–43 29 autorzy autorzy Krzysztof W. Baran Uniwersytet Jagielloński Bogusław Cudowski Uniwersytet w Białymstoku Bolesław M. Ćwiertniak Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Anna Dubowik Uniwersytet Warszawski Tomasz Duraj Uniwersytet Łódzki Dorota Dzienisiuk Uniwersytet Warszawski Małgorzata Gersdorf Uniwersytet Warszawski Monika Gładoch Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Grzegorz Goździewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zbigniew Góral Uniwersytet Łódzki 31 autorzy Piotr Grzebyk Uniwersytet Warszawski Zbigniew Hajn Uniwersytet Łódzki Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski Tadeusz Kuczyński Uniwersytet Wrocławski Monika Latos ‑Miłkowska Uniwersytet Warszawski Teresa Liszcz Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej Marta Madej‑Kaleta Uniwersytet Warszawski Leszek Mitrus Uniwersytet Jagielloński Wojciech Muszalski Uniwersytet Warszawski Tomasz Niedziński Uniwersytet Warszawski Jerzy Oniszczuk Szkoła Główna Handlowa Jan Piątkowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Łukasz Pisarczyk Uniwersytet Warszawski 32 autorzy Michał Raczkowski Uniwersytet Warszawski Krzysztof Rączka Uniwersytet Warszawski Katarzyna Roszewska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Magdalena Rycak Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Walerian Sanetra Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Michał Seweryński Uniwersytet Łódzki Iwona Sierocka Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Michał Skąpski Jacek Skoczyński Uniwersytet Warszawski Arkadiusz Sobczyk Uniwersytet Jagielloński Jakub Stelina Uniwersytet Gdański Helena Szewczyk Uniwersytet Śląski 33 autorzy Herbert Szurgacz emerytowany Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Andrzej Marian Świątkowski Akademia Ignatianum emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Artur Tomanek Uniwersytet Wrocławski Monika Tomaszewska Uniwersytet Gdański Gertruda Uścińska Uniwersytet Warszawski Barbara Wagner emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Jerzy Wratny Polska Akademia Nauk Teresa Wyka Uniwersytet Łódzki Alina Wypych ‑Żywicka Uniwersytet Gdański 34 o Sporach zbiorowych pracy – uwagi de lege ferenda o Sporach zbiorowych pracy – uwagi de lege ferenda Krzysztof W. Baran, Bolesław M. Ćwiertniak Problematyka mechanizmów likwidowania sporów zbiorowych pra- cy od dłuższego czasu zaprząta uwagę nie tylko przedstawicieli nauki i praktyki prawa pracy1, ale również władz publicznych, zwłaszcza gdy zaistniałe w stosunkach przemysłowych konflikty zataczają szerokie kręgi i obejmują istotne dla gospodarki sektory. W naszym opracowaniu pragniemy skoncentrować swoją uwagę na propozycjach zmian w usta- wie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 295 z późn. zm.). Należy mieć na uwadze, że funkcjonuje ona w stosunkach pracy w prawie niezmienionym kształcie przez blisko ćwierćwiecze2. Została uchwalona w odmiennych warunkach społeczno‑gospodarczych, zatem nadszedł czas, żeby w miarę możliwości przewidziane nią rozwiązania prawne udoskonalić. Punktem wyjścia dla dalszych rozważań będzie konstatacja, że usta- wa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych leżała u podstaw transformacji i była konstruowana w warunkach sui generis hegemonii związków za- wodowych. W następstwie tego zjawiska model rozstrzygania sporów zbiorowych jest jego odzwierciedleniem. Tymczasem pozycja związków zawodowych w posttransformacyjnej gospodarce rynkowej, zwłaszcza 1 Por. Ł. Pisarczyk (w:) System Prawa Pracy, t. 5, Zbiorowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2014, s. 581 i n.; T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys syste- mu, t. 3, Warszawa–Kraków 1986, s. 115 i n,: B. Cudowski, Spory zbiorowe w pol- skim prawie pracy, Białystok 1998, passim; G. Goździewicz, Spory zbiorowe. Strajk (komentarz do ustawy z 23 maja 1991), Toruń 1991, passim; K.W. Baran, Zbiorowe pra- wo pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 391 i n.; H. Lewandowski, Spory zbiorowe pracy. Pojęcie, przedmiot i strony sporu zbiorowego, St.Pr.P. 1997, s. 127 i n.; E. Wroni- kowska, Problemy prawnej regulacji rozwiązywania sporów zbiorowych na tle praktyki (w:) Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszal- skiemu, Warszawa 2009, s. 280 i n.; Z. Hajn, Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 181 i n. 2 Por. np. I. Boruta, Z. Góral, Z. Hajn, Komentarz do ustaw o: związkach zawo- dowych, organizacjach pracodawców, zbiorowych sporach pracy, Łódź 1992, s. 102 i n. 35 krzySztof w. baran, boleSław M. Ćwiertniak w ostatnich latach, uległa erozji w rozmaitych płaszczyznach. Warto rów- nież zaakcentować, że w stosunkach przemysłowych występują proce- sy silnej dyferencjacji, oto bowiem w firmach prywatnych organizacje związkowe wielokroć w ogóle nie działają albo ich aktywność ma cha- rakter pozorny i jest sterowana przez pracodawcę, z kolei w niektórych publicznych lub państwowych są one nadal dominującym podmiotem reprezentacji załogi, w sposób doniosły ich działalność rzutuje na funkcjo- nowanie struktur pracodawcy. Tego rodzaju sytuacja poważnie utrudnia uniwersalizację i jednocześnie optymalizację modelu sporów zbiorowych. Opracowanie to jest próbą przedstawienia sine ira et studio niektórych problemów związanych z propozycjami nowelizacji ustawy o rozwiązy- waniu sporów zbiorowych pracy. Trzeba przy tym brać pod uwagę fakt, że od relatywnie długiego okresu czasu brak jest „klimatu” do dialogu pomiędzy partnerami społecznymi. W sposób oczywisty rzutuje to na problem braku wspólnych inicjatyw dla głębszej szeroko pojmowanej no- welizacji zbiorowego prawa pracy, m.in. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nie zwalnia to jednak doktryny prawa pracy od refleksji w tej materii. Punktem wyjścia będą rozważania na temat podmiotów reprezentują- cych interesy pracownicze (czy szerzej: podmiotów mogących się zrzeszać w związki zawodowe)3 w sporach zbiorowych pracy. Na gruncie art. 2 ust. 1 u.r.s.z.4 mamy do czynienia z obligatoryjnym przedstawicielstwem związkowym, jak to niektórzy przedstawiciele nauki prawa pracy ujmu- ją, nawet swoistym monopolem normatywnym na prowadzenie sporów zbiorowych po stronie pracowniczej. Z tego też względu wszelkie spory inspirowane przez pozazwiązkowe podmioty, choćby mające poparcie załogi, są ex lege nielegalne. Tego rodzaju restrykcyjne regulacje w warun- kach permanentnie malejącego poziomu uzwiązkowienia wydają się być 3 Zakres tych podmiotów uległ znacznemu poszerzeniu na tle wyroku TK z dnia 2 czerwca 2015 r., K1/13, http://trybunal.gov.pl/s/k‑113/. Por. też wcześ- niejsze uwagi B. Cudowskiego, Reprezentacja zatrudnionych w sporach zbiorowych (de lege lata i de lege ferenda) (w:) Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, red. A. Wypych‑ ‑Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina, Gdańsk 2010, s. 240 i n., czy cyt. w przy- pisie 1 praca Z. Hajna, Zbiorowe prawo pracy…, s. 111 i n. Por. też opracowania M. Seweryńskiego, Z. Hajna, R. Nadskakulskiego w pracy Reprezentacja praw i in- teresów pracowniczych, red. G. Goździewicz, Toruń 2001, odpowiednio s. 43 i n., s. 63 i n., s. 81 i n. 4 Por. np. B. Cudowski, Pozycja stron sporu zbiorowego (w:) Ochrona praw czło- wieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystą- pienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr Prawa i Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7–9 maja 2009 r., red. A. Świątkowski, Warszawa 2009, s. 205, K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy…, s. 397. 36 o Sporach zbiorowych pracy – uwagi de lege ferenda archaiczne, a w praktyce wielokroć grożą spotęgowaniem konfliktu. Stąd też postulujemy liberalizację obowiązujących w tej materii norm5. Jak się wydaje, możliwe są tu dwie zasadnicze opcje. Pierwsza bardziej radykalna, zgodnie z którą uprawnienie do wszczęcia sporu zbiorowego posiadałyby nie tylko organizacje związkowe, ale również wybieralne organy party- cypacyjne. Mamy tu na myśli przede wszystkim rady pracowników, ale możliwe byłoby też rozszerzenie tego rodzaju uprawnień na podmioty partycypacyjne o charakterze unijnym. Zwłaszcza organy wybieralne6 mają wielokroć poważniejszą legitymację do reprezentowania ogółu pra- cowników zatrudnionych u pracodawcy niż związki zawodowe, ponieważ wybierane są przez całą załogę, a nie tylko członków związków zawodo- wych. Z natury rzeczy mają więc one ogólniejszą optykę spojrzenia na problemy istniejące w środowisku pracy, co ogranicza niebezpieczeństwo formułowania żądań partykularnych, korzystnych wyłącznie dla niektó- rych grup pracowników reprezentowanych przez związki. Oczywiście, także w przypadku organów partycypacyjnych wybieralnych nie ma peł- nych gwarancji, że w określonych przypadkach w praktyce nie będą one, podobnie jak niektóre związki, sterowane przez pracodawców bądź też przyjmą formę fasadową. Zdając sobie sprawę z radykalizmu tego postulatu i jego kontestacji zarówno przez związki zawodowe, jak i środowiska pracodawców pro- ponujemy inny, bardziej ograniczony wariant. Chodzi o uprawnienie do wszczynania przez podmioty partycypacyjne, przede wszystkim rady pracowników, sporów zbiorowych, jeżeli w zakładzie pracy nie działają związki zawodowe. Obowiązujący de lege lata na gruncie art. 3 ust. 4 u.r.s.z. mechanizm „zewnętrznej” reprezentacji związkowej7, wyda- je się silnie dysfunkcjonalny, gdyż oznacza ingerencję obcego podmiotu w sprawy wewnątrzzakładowe, co wielokroć w swych następstwach tylko generuje spotęgowanie konfliktu. Względy socjologiczne przemawiają za tym, żeby zaistniały spór zbiorowy rozstrzygnąć przy udziale podmiotów mających szeroką legitymację załogi. Proponowany przez nas mechanizm 5 Por. Ł. Pisarczyk (w:) System Prawa Pracy, t. 5, s. 601 i n. oraz podana tam obszerna literatura. 6 Por. G. Goździewicz, Pozycja rady pracowników w stosunku do związków zawodo- wych (w:) Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, red. A. Sob- czyk, Kraków 2008 s. 97 i n.; M. Wojewódka, Kompetencje rady pracowników a upraw- nienia innych reprezentacji pracowników w zakładzie pracy, PiZS 2007, nr 10 s. 21 i n. 7 Por. w kwestii reprezentacji związkowej L. Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010, s. 242; M. Pliszkiewicz, M. Seweryński, Problemy reprezen- tatywności w zbiorowych stosunkach pracy, PiP 1995, z. 9, s. 3 i n. 37 krzySztof w. baran, boleSław M. Ćwiertniak wydaje się być użyteczny w tonizowaniu konfliktów, zwłaszcza w dużych firmach, gdzie organizacje związkowe jeszcze nie powstały. Właśnie to zjawisko w naszym przekonaniu wymaga jeszcze jednej korekty o charakterze ustawowym. Chodzi o kwestie statusu organizacji związkowej uprawnionej do wszczęcia sporu zbiorowego. Na gruncie po- stanowień art. 7 ust. 1 u.r.s.z. w zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich może reprezentować w sporze zbiorowym prawa i interesy wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy są oni jej członkami. De lege lata przepisy nie wprowadzają w tej materii żadnych ograniczeń, co oznacza, że uprawnienia reprezentacyjne nie są uzależnione od liczebności związku albo poziomu poparcia udzielonego przez załogę. Spory zbiorowe wielokroć inspirują małe organizacje związ- kowe, pragnące zaznaczyć swą obecność w strukturach związkowych. Mamy tutaj do czynienia w stosunkach przemysłowych z patologicznym zjawiskiem, jak to się ujmuje w socjologii prawa – „efektu skrzydła”. W tym kontekście postulujemy ograniczenie uprawnień do wszczyna- nia sporu zbiorowego wyłącznie do organizacji reprezentatywnych w ro- zumieniu art. 24125a k.p.8 Jesteśmy przy tym za umiarkowanym i niegwał- townym podniesieniem progów z § 1 pkt 1 i 2 tego przepisu do wysokości 15 w ciągu np. 5 lat, co odpowiadałoby średniemu krajowemu poziomo- wi uzwiązkowienia. Tego rodzaju mechanizm sprzyjałby też procesom konsolidacji ruchu związkowego, zapobiegając jednocześnie procesom atrofii, z przejawami której mamy niekiedy do czynienia u wielkich pub- licznych pracodawców. Na tle powyższych propozycji rozszerzenia uprawnień do inicjowania sporów zbiorowych przez podmioty partycypacyjne powstaje pytanie o prawo organizacji strajku9. W kontekście tekstualnego brzmienia art. 59 ust. 3 Konstytucji RP wprowadzenie tego rodzaju uprawnień wydaje się niedopuszczalne ze względu na wyraźnie sformułowane w nim ograni- czenia podmiotowe. Przepis ten explicite prawo takie statuuje wyłącznie do kompetencji związków zawodowych, nie może być więc on rozszerzająco interpretowany. 8 Por. L. Florek (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2009, s. 1286 i n.; J. Piątkowski (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warsza- wa 2014, s. 1372 i n.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: