Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 010927 21052496 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 202
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6268-7 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników?
Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych?
A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację?
Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie!
To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, których znajomość wystarcza do zdania egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce to:

dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

 

 

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:

Prawa pracy:

 • podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,
 • nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,
 • Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,
 • stosunek pracy – pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, umowa o pracę, nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy, zwolnienia grupowe, pracownicy skierowani do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem UE oraz telepraca, stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, obowiązki pracodawcy i pracownika, świadectwo pracy, zakaz konkurencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, regulamin pracy, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność w stosunkach pracy – kary porządkowe, odpowiedzialność materialna pracownika, czas pracy – normy i ogólny wymiar czasu pracy, okresy wypoczynku, systemy i rozkłady czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta,
 • urlopy pracownicze,
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz zatrudnianie młodocianbych,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Ubezpieczeń społecznych:

 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • obowiązki płatnika,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń,
 • emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • renta rodzinna,
 • świadczenia rodzinne oraz pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa,
 • zasiłek chorobowy,
 • ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • wypadek przy pracy,
 • postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

W opracowaniu uwzględniono stan prawny: maj 2014 r.

Opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu.

Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online, do których odeśle Cię QR Code z okładki.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce to:

dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! PRAWO PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w pigułce 2. wydanie szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w pigułce Inne w tej serii: Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne w pigułce Prawo karne w pigułce Postępowanie karne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Prawo fi nansowe w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo rzymskie w pigułce Logika w pigułce Historia ustroju i prawa Polski w pigułce Powszechna historia państwa i prawa w pigułce Prawo Unii Europejskiej w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: J. Ablewicz, A. Gacka-Asiewicz TERMINY USTAWOWE CYWILNE i KARNE Terminy Becka L. Florek PRAWO PRACY, wyd. 14 Podręczniki Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w pigułce 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Darmowe aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl! Stan prawny: maj 2014 Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Drukarnia Perfekt S.A. ISBN 978-83-255-6267-0 ISBN e-book 978-83-255-6268-7 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. Wykaz skrótów ......................................................................................................................... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO PRACY .................................................................................... Rozdział I. Podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy .......................................... Część I. Podstawowe pojęcia i definicje .................................................................... Część II. Źródła prawa pracy ......................................................................................... Część III. Podstawowe zasady prawa pracy ............................................................. Rozdział II. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy ................................ Część I. Państwowa Inspekcja Pracy .......................................................................... Część II. Państwowa Inspekcja Sanitarna ................................................................. Część III. Społeczna inspekcja pracy .......................................................................... Rozdział III. Stosunek pracy ............................................................................................... Część I. Pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy ........................................ Część II. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę ................................... Część III. Umowa o pracę ............................................................................................... Część IV. Nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę ............................................................................................................ Część V. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia .............................. Część VI. Wygaśnięcie stosunku pracy ...................................................................... Część VII. Zwolnienia grupowe ................................................................................... Rozdział IV. Pracownicy skierowani do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem UE oraz telepraca ....................................................................... Część I. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem UE ................................... Część II. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy ................................... IX XI 1 3 3 6 9 15 15 20 22 24 24 25 27 36 39 45 46 51 51 52 VI Rozdział V. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę .................................................................................. Część I. Stosunek pracy na podstawie powołania ............................................... Część II. Stosunek pracy na podstawie wyboru ..................................................... Część III. Stosunek pracy na podstawie mianowania .......................................... Część IV. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę ......... Rozdział VI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia .................................... Część I. Wynagrodzenie za pracę ................................................................................ Część II. Inne świadczenia .............................................................................................. Rozdział VII. Obowiązki pracodawcy i pracownika ................................................. Część I. Obowiązki pracodawcy ................................................................................... Część II. Obowiązki pracownika .................................................................................. Część III. Świadectwo pracy .......................................................................................... Część IV. Zakaz konkurencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych .......... Część V. Regulamin pracy .............................................................................................. Część VI. Nagrody i wyróżnienia .................................................................................. Rozdział VIII. Odpowiedzialność w stosunkach pracy ........................................... Część I. Kary porządkowe .............................................................................................. Część II. Odpowiedzialność materialna pracownika ............................................ Część III. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie ......................... Część IV. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi .............. Rozdział IX. Czas pracy ......................................................................................................... Część I. Definicje .............................................................................................................. Część II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy ......................................................... Część III. Okresy wypoczynku ....................................................................................... Część IV. Systemy i rozkłady czasu pracy ................................................................ Część V. Praca w godzinach nadliczbowych ........................................................... Część VI. Praca w porze nocnej .................................................................................... Część VII. Praca w niedziele i święta ........................................................................... Rozdział X. Urlopy pracownicze ...................................................................................... Część I. Urlopy wypoczynkowe ................................................................................... Część II. Urlopy bezpłatne ............................................................................................. 56 56 57 57 58 59 59 63 65 65 66 67 69 71 73 74 74 76 77 78 79 79 79 81 82 86 89 89 92 92 97 Rozdział XI. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz zatrudnianie młodocianych ............................................................................................... 98 Część I. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem ..................... 98 Część II. Dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski ........................... 103 Część III. Zatrudnianie młodocianych ....................................................................... 106 Spis treści VII Rozdział XII. Bezpieczeństwo i higiena pracy ............................................................ 108 Część I. Obowiązki pracodawcy ................................................................................... 108 Część II. Prawa i obowiązki pracowników ................................................................ 111 Część III. Obowiązki osoby kierującej pracownikami .......................................... 112 Część IV. Profilaktyczna ochrona zdrowia ............................................................... 112 Część V. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe .............................................. 114 Część VI. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy .................................................. 115 Rozdział XIII. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy ......... 116 Część I. Polubowne rozwiązywanie sporów ........................................................... 116 Część II. Sądy pracy ......................................................................................................... 116 Część III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy ............................ 117 Część IV. Przedawnienie roszczeń ............................................................................... 120 DZIAŁ DRUGI. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ........................................... 121 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych ............................................................ 123 Część I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 123 Część II. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym ............................... 128 Część III. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne .................... 131 Część IV. Obowiązki płatnika ........................................................................................ 134 Rozdział II. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwrot świadczeń i odsetki .... 138 Część I. Charakter, skład i zakres działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .................................................................................................................. 138 Część II. Organy i przychody Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .................. 139 Część III. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń .................................................................. 144 Rozdział III. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ......... 147 Część I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 147 Część II. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń .............. 154 Część III. Niezdolność do pracy .................................................................................... 157 Część IV. Emerytury .......................................................................................................... 160 Część V. Renty ..................................................................................................................... 161 Część VI. Renta rodzinna ................................................................................................ 164 Rozdział IV. Świadczenia rodzinne oraz pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ........................................................ 168 Część I. Świadczenia rodzinne .................................................................................... 168 Część II. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – uwagi ogólne ......................................................... 175 Spis treści VIII Część III. Zasiłek chorobowy ......................................................................................... 176 Część IV. Pozostałe świadczenia pieniężne ............................................................. 180 Rozdział V. Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ........................................................................................................... 182 Część I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 182 Część II. Wypadek przy pracy ....................................................................................... 182 Rozdział VI. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ................................................................................................................................ 186 Część I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 186 Część II. Uwagi szczegółowe ......................................................................................... 186 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak- towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo- mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe- mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawne EmRentyFUSU ...... ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu- szu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.) KC ............................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. KK ............................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 Konstytucja RP ...... Konstytucja Rzeczpospolistej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. poz. 121) ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) Nr 21, poz. 94 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101) KP ............................ ustawa 26.6.1974  r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z  1998  r. KPC ......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KRO ......................... ustawa z  25.2.1964  r. – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy PrSpółdz .................. ustawa z  16.9.1982  r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) SysUbSpołU ............ ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ŚwRodzU ................. ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) z 2013 r. poz. 1443) z 2013 r. poz. 1456) ZasiłkiU ................... ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez- pieczenia społecznego w  razie choroby i  macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159) ZwolGrupU ............ ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa- nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty- czących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Biul. SN ................... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw OSA ......................... Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego OSNAPiUS ............. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych XII Wykaz skrótów OSNC ...................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna OSNP ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP .......................... Orzecznictwo Sądów Polskich Wok. ........................ Wokanda 3. Inne skróty bhp ........................... bezpieczeństwo i higiena pracy FRD .......................... Fundusz Rezerwy Demograficznej n. .............................. następny (-e, -a) orz. ........................... orzeczenie post. ......................... postanowienie SA ............................ Sąd Apelacyjny SN ............................ Sąd Najwyższy SN (7) ...................... Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów t.j. ............................. tekst jednolity tj.  .............................. to jest wg ............................. według wyr. .......................... wyrok ZUS .......................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO PRACY Rozdział I. Podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy Część I. Podstawowe pojęcia i definicje 1. Definicja prawa pracy. Prawo pracy to zespół norm określających prawa i obowiązki pracowników i praco dawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i  innych opartych na  usta wie porozumień zbiorowych, regulaminów i  statutów określających prawa i  obowiąz ki stron stosunku pracy. 2. Odpowiednie stosowanie przepisów KC. W sprawach nieunor- mowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpo- wiednio przepisy KC, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami pra wa pracy (art. 300 KP). 3. Pragmatyki służbowe – pierwszeństwo stosowania. Jeżeli sto- sunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szcze- gólne, prze pisy KP stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepi- sami (art. 5 KP). 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy, regulaminów i statutów. Postanowienia układów zbiorowych pracy i  porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzyst- ne dla pracowników niż przepisy KP oraz innych ustaw i aktów wyko- nawczych, a regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowni ków niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozu- mień zbiorowych. 4 5. Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Po- stanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie po- rozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego trakto­ wania w zatrudnieniu, nie obowiązują. 6. Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych prze- pisów prawa pracy. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozu mienie o zawieszeniu stosowa- nia w całości lub w części przepisów prawa pracy, określa jących prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Jednak nie dotyczy to przepisów KP oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych. Porozumienie takie zawierane jest przez pracodawcę i  reprezentującą pracowników or ganizację związkową, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawiciel- stwo pracowników wyłonione w  try bie przyjętym u  tego pracodawcy. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. 7. Pracownik. Jest nim osoba zatrudniona na podstawie umowy o pra- cę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o  pracę (art. 2 KP). 8. Pracodawca. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 KP). Pracodawca jest podmiotem prawa pracy, którego łączy z pracownikiem stosunek pracy. Pracodawcą dany podmiot staje się dopiero z chwilą zatrudnienia pierw- szego pracownika. 9. Kategorie pracodawców. Na podstawie art. 3 KP możemy wyod- rębnić trzy kategorie pracodawców. Każda z tych jednostek musi, choćby potencjalnie, zatrudniać pracowników. Rozdział I. Podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy Część I. Podstawowe pojęcia i definicje 5 PRACODAWCY OSOBY FIZYCZNE Osobą fizyczną jest każdy człowiek, który występuje jako podmiot w stosunku cywilnoprawnym. Każda osoba fizyczna nabywa zdolność prawną z chwilą urodzenia. Zgodnie z wyrokiem SN z 14.3.2001 r. (II UKN 274/00, OSNP 2002, Nr 21, poz. 533) osoba fizyczna może być pracodawcą nie tylko wówczas, gdy świadczona na jej rzecz praca pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zdolność osoby fizycznej do zatrudniania pracowników nie jest uzależniona od żadnych dodatkowych czynników. Osoba fizyczna ma zdolność do zatrudniania pracowników nawet wówczas, gdy sama nie posiada zdolności do czynności prawnych. Za taką osobę czynności prawnych w sferze stosunków pracy dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, a w sytuacji ograniczonej zdolności do czynności prawnych przedstawiciel ten wyraża zgodę na ich dokonanie. OSOBY PRAWNE Osoba prawna jest jednostką organizacyjną wyposażoną przez ustawę w osobowość prawną. Zgodnie z art. 33 KC osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym szczególne przepisy przyznają osobowość prawną. CZĘŚĆ OSOBY PRAWNEJ Pracodawcą może być też jednostka organizacyjna wchodząca w skład osoby prawnej, jeżeli została wyodrębniona organizacyjnie i finansowo i posiada zdolność do samodzielnego podejmowania we własnym imieniu czynności z zakresu prawa pracy. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POZBAWIONE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Zgodnie z art. 331 KC do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania takiej jednostki odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z  zakresu pra wa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą  jed- nostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Dotyczy to także pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonu- je on osobiście czynności w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 31 KP). 6 Część II. Źródła prawa pracy 1. Konstytucja RP. Najistotniejszymi przepisami Konstytucji RP z punktu widzenia prawa pracy są: • art. 12 – zasada wolności zrzeszania się – zgodnie z którym Rzecz- pospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i  działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowa- rzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji; • art. 17 – prawo do tworzenia samorządów zawodowych – zgodnie z którym w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, re- prezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i spra- wujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w grani- cach interesu publicznego i dla jego ochrony; • art. 24 – zasada ochrony pracy – zgodnie z którym praca znajduje się pod ochroną Rzeczpospolitej Polskiej, a państwo sprawuje nadzór nad warunkami jej wykonywania; • art. 59 – wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i organi­ zacjach pracodawców – zgodnie z którym zapewnia się wolność zrze- szania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawo- dowych rolników oraz w organizacjach pracodawców; • art. 65 – wolność wyboru zawodu i miejsca pracy; zakaz zatrudnia­ nia dzieci – zgodnie z którym: – każdemu zapewnia się wolność wyboru i  wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (wyjątki określa ustawa), – obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę, – stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane, a formy i charakter dopuszczalnego zatrudniania określa ustawa, – minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa, – władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, pro- duktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwal- czania bezrobocia, w  tym organizowanie i  wspieranie porad- nictwa i  szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i  prac interwencyjnych; Rozdział I. Podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy Część II. Źródła prawa pracy 7 • art. 66 – prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawo do urlopu – zgodnie z którym każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów; • art.  67 – prawo do  zabezpieczenia społecznego w  razie choroby pracownika – zgodnie z którym obywatel ma prawo do zabezpiecze- nia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. 2. Ustawy i rozporządzenia. Najważniejszym aktem prawnym z za- kresu prawa pracy jest oczywiście Kodeks pracy. W swoich przepisach odsyła on również do norm szczególnych, np. do:  • rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z  15.5.1996  r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.), • rozporządzenia Rady Ministrów z  4.10.1974  r. w  sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za  powierzone mienie (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663 ze zm.), • rozporządzenia Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 ze zm.), • rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z  19.9.2013  r. w  sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowaw- czego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1139), • rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2.2.2011 r. w sprawie badań i po- miarów czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowisku pracy (Dz.U. Nr 33, poz. 166) itd. Wszystkie wymienione rozporządzenia zostały wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w konkretnym przepisie KP. 3. Umowy międzynarodowe, akty prawne Unii Europejskiej. Od  czasu wejścia Polski do  Unii Europejskiej bardzo ważną pozycję w hierarchii źródeł prawa uzyskały umowy międzynarodowe, których Polska jest stroną. Zgodnie z art. 91 Konstytucji RP ratyfikowana umowa międzynaro- dowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP, stanowi część krajowego
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: